Projekat Rastko
Novosti Pretraga Pravila Mapa projekta Kontakt Pomoc Projekat Rastko Promena pisma English
Arheologija Antropologija i etnologija Lingvistika i filologija Bogoslovlje Filosofija Knjizevnost Likovna umetnost Drama i pozoriste Film i Televizija Fotografija Strip Muzika
TIA Janus


Biblioteka
filologije i lingvistike

Takođe posetite i biblioteku Srpski jezik i pismo u XXI veku

Legenda

- ovaj znak ili originalna naslovna strana označavaju da je reč o integralnom elektronskom izdanju knjige.

 

- integralni članak, kraća studija ili pojedinačno delo.

- sažetak ili opis dela.


Geolinguistic and Other Lines of Evidence For the Correlation between Lithic and Linguistic Development - Mario Alinei (Emeritus Professor, University of Utrecht, Atlas Linguarum Europae, Florence, Italy), [1997]

An alternative model for the origins of European peoples and languages: The Continuity Theory - Mario Alinei [1999]


Uvod u slavistiku 1 - Predrag Piper
Integralna knjiga našeg poznatog slaviste, ovom prilikom dopunjena specijalno za "Projekat Rastko". Obavezna lektira za sve koji se interesuju za kulturu slovenskih naroda.


Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda - Pavle Ivić (iz knjige Istorija srpske kulture)
Srednjevekovne prilike; Crkvenoslovenski i narodni jezik; Ruski uticaj; Kretanje ka narodnom jeziku; Reforma Vuka Karadžića; Ekavica i ijekavica; Moderni književni jezik

Standard language as an instrument of culture and the product of national history - Pavle Ivić ( Chapter from the book "The history of Serbian Culture" )


Prvi srpski bukvar
napisao Vuk Stef. Karadžić
1827
integralno faksimil-izdanje


Etimološki rečnik srpskog jezika, probna sveska PDF
(Predgovor, Uvod, Starting a new etymological dictionary of Serbo-Croatian - Summary)
Autori: Marta Bjeletić, Jasna Vlajić-Popović, Pavle Ivić, Aleksandar Loma, Snežana Petrović, Biljana Sikimić. Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1997.O jezičkom raskolu
- Branislav Brborić
(Sociolingvistički ogledi I)


S jezika na jezik
- Branislav Brborić
(Sociolingvistički ogledi II)


Srpska lingvistička slavistika na kraju XX veka - Predrag PiperBiblioteka Odbora za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti

Biblioteka otvorena 19. februara 2003.

Odluke
Odbora za standardizaciju srpskog jezika


Monaška civilizacija i jezik (konfrontacioni lingvokulturološki pristup) - Ksenija Končarević

Prolegomena za raspravu o našem bogoslužbenom jeziku - Ksenija Končarević

Fonostilistika stiha
Fonostilistika stiha
- Milosav Ž. Čarkić (1995)


Konceptualna analiza imena srce u ruskom i srpskom jeziku - Milana Radić-Dugonjić

The Balkan Folklore Text Isoglosses - an article by Biljana Sikimić, Beograd. In print: Aktuelle Probleme der Balkanlinguistik, Marburg. PDF

Jedna srpsko-rumunska folklorna izoglosa - članak Biljane Sikimić, Beograd. (Radovi simpozijuma Jugoslovenski Banat - istorijska i kulturna prošlost, Beograd 1997, 160-176.)

Narodni nazivi za kišu sa suncem - članak Biljane Sikimić, Institut za srpski jezik SANU, Beograd.

Mitska bića dečijeg folklora: kiša sa suncem - Biljana Sikimić (Od mita do folka, Liceum, Kragujevac 1996, 90-102.)

Kontaktema - osnovna jedinica lingvističke kontaktologije - Jovan Ajduković (2003, članak, PDF,153 Kb)

Trojična terminologija "Ispovedanja vere" Nikona Jerusalimca - Protosinđel Jovan Purić (Međunarodni naučni simposion
"Nikon Jerusalimljanin: vrijeme - ličnost - djelo", Cetinje - Skadarsko jezero, 2000, PDF, 85 Kb)

Dopunjena verzija Bibliografije dr Dejana Ajdačića


Zbornik
Matice srpske za slavistiku

integralno elektronsko izdanje

Review of Slavic Studies
Matica Srpska - Division of Literature and Language, Novi Sad, Serbia

Zbornik Matice srpske za slavistiku
sveska 56—57
Elektronsko izdanje

  Studije i rasprave

Jovan Ajduković, O definiciji pojma rusizam na materijalu rečnika srpskog, makedonskog i bugarskog jezika

Predrag Piper: Uz nove definicije rusizma

Đorđe Despić, Stradanja mladog Vertera J. V. Getea i Verter Laze Lazarevića u svetlu intertekstualnih veza

Helena Papuga, Sličnosti i razlike između slovačke narodne bajke So vrednija od zlata i tragedije Kralj Lir Viljema Šekspira

Prikazi:

Slavistička biblioteka 1—4 (Predrag Piper)
V. P. Gudkov, Slavistika. Serbistika. — Moskva: Moskovskij universitet, 1999. (Predrag Piper)
Zbornik radova u čast prof. Ivana Lekova (Tanja Petrović)
Očerki istorii kulüturi slavjan. Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Izdatelüstvo Indrik. Moskva 1996. — str. 463. (Stanimir Rakić)
Dietrich Scholze, Stawizny serbskeho pismowstva 1918—1945, Domowina, Budysin, 1998. (Nada Đorđević)
Najnowsze dzieje jezykow slowianskich, Serbscina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998. (Nada Đorđević)
N. F. Alefirenko, Spornie voprosi semantiki. „Peremena“, Volgograd, 1999. (Rajna Dragićević)
Naš narodni ep u svijetlu jedne naučne sinteze: Svetozar Koljević, Postanje epa, SANU, Novi Sad, 1998 (Novo Vuković)
Srpska narodna lirika, balada i romansa u novom ključu: Zoja Karanović, Antologija srpske lirske usmene poezije, Novi Sad, Svetovi, 1996; Antologija srpske lirsko-epske usmene poezije. Novi Sad, Svetovi, 1998 (Nada Milošević-Đorđević)
Teorija, poetika, istorija: Novica Petković, Ogledi o srpskim pesnicima, Društvo za srpski jezik i književnost, Beograd, 1999. (Radivoje Mikić)
O modernističkom pripovedanju: Mihajlo Pantić, Modernističko pripovedanje. — Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1999. (Slavko Leovac)
O jevrejskim piscima u kontekstu srpske književnosti: Predrag Palavestra, Jevrejski pisci u srpskoj književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1998 (Ljiljana Mančić)
Srpska književnost stvarana na rubovima austrijske i turske carevine: Dušan Ivanić, Književnost Srpske Krajine. BIGZ, Beograd, 1998. (Pavle Ilić)
Hronika

Jubileji:

Životni jubilej Jana Bosaka (Miroslav Dudok)

Nekrolozi:

Pavle Ivić (Brankica Čigoja)

Naučni skupovi:

IX međunarodni kongres MAPRJAL-a: Ruski jezik, književnost i kultura na granici vekova (Jovan Ajduković)
O novim slovačkim rečnicima i leksikografskim projektima (Miroslav Dudok)
XXXVII Skup slavista Srbije i godišnja skupština Slavističkog društva Srbije (Beograd, 20—22. januara 2000) (Vukica Đapa-Ivetić)

Uputstvo za pripremu rukopisa za štampu: (Uredništvo Zbornika Matice srpske za slavistiku)


Prezentacija časopisa Kodovi slovenskih kultura

Home page of journal Codes of Slavic Cultures

Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda. Međunarodna redakcija godišnjaka podstiče interdisciplinarni pristup u usmerenost istraživanja u oblasti folkloristike, etnolingvistike i etnosemiotike, antropologije, kao i etimologije, balkanistike i indoevropeistike.

Tekstovi se štampaju na RUSKOM i SRPSKOM JEZIKU. Časopis počev od 1996. godine izlazi jednom godišnje, a svaki broj je posvećen unapred određenoj temi – do sada su objavljene sveske o biljkama, hrani i piću, svadbi i delovima tela. Svaka sveska sadrži i rezimee tekstova na engleskom, izabranu tematsku bibliografiju, i registar.


Jelisaveta: Crkveno-slovenska Biblija na Internetu

Projekat Jelisaveta
Međunarodni poduhvat digitalizovanja Svetog pisma na crkvvenoslovenskom jeziku

srpska verzija zvaničnog sajta


Prezentacija časopisa Stil - međunarodnog naučnog časopisa za lingvistiku i književnu stilistiku, teoriju književnosti, retoriku i srodna polja. Urednik Milosav Ž. Čarkić (engleski)
Home page of Style - international scholarly journal for linguistics and literary stylistics, theory of literature, rhetorics and related fields. Editor-in-chief Milosav Ž. Čarkić.PROJEKAT RASTKO - KIJEV - LAVOV

Biblioteka ukrajinsko-srpskih kulturnih veza

Srpski jezik u Ukrajini

Studije

Srpski (srpskohrvatski) jezik predaje se danas, uz druge slovenske jezike - kao glavni ili drugi jezik, na nekoliko univerziteta u Ukrajini. Predavači su ukrajinski srbo(kroatisti). Ranije su u nastavi učestvovali i srpski lektori, ali ih danas nema ni na jednom univerzitetu.

 • Kijev, Filološki fakultet Univerziteta Taras Ševčenko http://www.philolog.univ.kiev.ua/
 • Kijev, Diplomatska akademija
 • Kijev, Filološki fakultet Kijevski institut Slovenski univerzitet http://www.ukrnet.net/~infocenter/
 • Lavov, Filološki fakultet, Fakultet međunarodnih odnosa Univerziteta Ivan Franko
 • Odesa, Nacionalni Univerzitet I. I. Mečnikova

Centri za učenje srpskog jezika

Ukrajinski studenti srpskog jezika mogu da usavrše svoje znanje u centrima za učenje srpskog jezika kao stranog jezika u Beogradu i Novom Sadu.

 • Azbukum, Novi Sad - letnji kursevi i kursevi tokom godine
  http://www.azbukum.org.yu
 • Međunarodni slavistički centar, Beograd - kurs svakog septembra
 • Centar za srpski jezik Filološkog fakulteta http://www.fil.bg.ac.yu/, Beograd - tokom godine
 • Kolarčev narodni univerzitet, Beograd - tokom godine
 • Filozofski fakultet, Novi Sad

Veronika Jarmak: Bio-bibliografija

Veronika Jarmak: Aktuelni metodološki problemi nastave srpskog jezika kao stranog za studente početnike u Ukrajini

Veronika Jarmak: Boje u savremenom pesništvu - međuslovenske lingvostilističke paralele: Desanka Maksimović i Lina Kostenko

Ljudmila Popović [Ljudmila Popovič]: O semantici naziva za boje u ruskom, ukrajinskom i srpskom folkloru (1991)

Ljudmila Popović: O semantici naziva za crvenu boju u ruskom, ukrajinskom i srpskom folkloru (1992)


PROJEKAT RASTKO - SKADAR
Biblioteka kulture i tradicije Slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Dušak Sindik: Dve povelje u Hilandaru o Ivanu Kastriotu i sinovima

Prof. dr Gordana Jovanović: Starosrpski jezik u dva pisma Đurđa Kastriota Dubrovčanima

Prof. dr Milica Grković: Lična imena u nekim naseljima severne Albanije i slovensko-albanske veze u svetlu antroponimije

Akademik Mitar Pešikan: Svjedočanstva starih popisa o stanovništvu sjevernoalbanskog i susjednog jugoslovenskog područja krajem srednjeg vijeka

Dr Zvezdana Pavlović: Hidronimi slovenskog porekla u Albaniji

Prof. dr Aleksandar Loma: Sloveni i Albaniji do XII veka u svetlu toponomastike

Dr Čedomir Lučić: Neka naučna saznanja, predanja, usmene tvorevine i osvrt na toponomastička obelježja vezana za slovensko stanovništvo u Albaniji

Vanja Stanišić: O srpskohrvatskim elementima u albanskom jeziku

Vanja Stanišić: Iz istorije primene slovenske pismenosti za albanski jezik (PDF, 260 Kb)

Dr Dragutin Mićović: Slovenski elementi u gegijskom (severnoarbanaškom) dijalektu albanskog (arbanaškog) jezika

Dr Dragutin Mićović: Severnoarbanaške i srpskohrvatske deseteračke junačke narodne pesme

Akademik Nikita I. Tolstoj: O jezičkim reliktima starog slovenskog stanovništva u Albaniji

Dr Drago Ćupić: Srpskohrvatsko-albanski odnosi u dva leksičko-sintagmatska slučajaPROJEKAT RASTKO - BUGARSKA
Biblioteka bugarsko-srpskih kulturnih veza

Bugarski i srpski jezik

B'lgarskijat ezik prinadleži k'm južnoslavjanskata ezikova grupa i po stepen na genetična blizost e naj-bliz'k do sr'bskija. S'vremennijat b'lgarski knižoven ezik e nasledil osnovnite evoljutivni čerti na južnoslavjanskija makrodialekt

Srpski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Kodificiran je na osnovu štokavskog narečja koje je osnov za sve savremene jezičke standarde donedavnašnjeg zajedničkog srpskohrvatskog - hrvatskosrpskog književnog jezika...

B'lgarski ezik se sledva kato osnovna specialnost v Belgradskija universitet i kato vtori ezik v Universiteta v grad Niš. Srpski jezik danas se studira na nekoliko univerziteta u Bugarskoj: na filološkim fakultetima u Sofiji, Plovdivu, Velikom Trnovu i Blagojevgradu.

Julija Baltova: Uloga tvorbenog značenja kod definisanja izvedenih reči u jednojezičkom opisnom rečniku

Nička Bečeva: Problemi na semantikata na diminutivite v ruskija, sr'bskija i b'lgarskija ezik i predstavjaneto j v dvuezičen rečnik [i Palmira Legurska]

Nička Bečeva: O gramatičkoj informaciji u srpsko-bugarskom rečniku

Nička Bečeva: Semantička struktura reči kao model predstavljanja polisemije u dvojezičnim rečnicima

Darina Dončeva: Status srbistike na univerzitetu u Plovdivu

Tatjana Dunkova: Konkurentna upotreba nekih dativskih konstrukcija (na materijalu srpskog i bugarskog jezika)

Cenka Ivanova: O nastavnom procesu na srpskom jeziku na stranim univerzitetima

Cenka Ivanova: “Red” i “nered” kod negiranih oblika u južnoslovenskom jezičkom arealu

Cenka Ivanova: Za tipove mežduezikovi kontakti v tvorbite na b'lgarski i sr'bski pisateli

Cenka Ivanova: Mežduslavjanskite leksiko-semantični otnošenija v priložnata lingvistika

Cenka Ivanova: Tipološki osvrt na jezik Stevana Sremca

Lili Laškova: Konkurencija jezičkih sredstava u srpskoj i bugarskoj rečenici

Lili Laškova: Gramatičke kategorije u kontrastivnom opisu slovenskih jezika – za i protiv

Lili Laškova: Podela na vrste reči u slovenskim jezicima - mogućnosti i perspektive

Lili Laškova: Iz srpskohrvatsko-bugarske novinarske stilistike

Lili Laškova: Ljuben Karavelov i srpskohrvatski jezik

Palmira Legurska: Problemi na semantikata na diminutivite v ruskija, sr'bskija i b'lgarskija ezik i predstavjaneto j v dvuezičen rečnik [i Nička Bečeva]

Iskra Likomanova: Konkurencija u tekstovima kao kriterijum za relaciju jezička varijanta / jezik

Iskra Likomanova: Leksikografski status morfonoloških varijanti kod imenica ženskog roda u savremenom srpskom jeziku

Rusanka Ljapova: Nominacije stranog jezika ili dijalekta u prevodnom tekstu

Dimka Saavedra: Semantika “lokalizacija objekta” i njeno izražavanje u srpskom i bugarskom jeziku

Dimka Saavedra: Konkurencija padežnih konstrukcija kod predikativa u sastavu imenskog predikata

Dimka Saavedra: Defektnost gramatičkih kategorija na nivou rečenice i konteksta u srpskom u poređenju sa bugarskim

Dimka Saavedra: Opšte zamenice-leksičko-gramatički status

Valentina Sedefčeva: Situativnata igra v čuždoezikovoto obučenie

Valentina Sedefčeva: Situacijska igra u nastavi srpskog jezika

Jovan Ajduković: O kontaktološkom rečniku adaptacije rusizama u bugarskom jeziku (1999, Naučna konferencija "Bugarski jezik u XX veku", Univerzitet u Sofiji)PROJEKAT RASTKO - LUŽICA
Biblioteka lužičkosrpskih-južnosrpskih kulturnih veza

Hinc Šuster-Ševc: Status lužičkosrpskog jezika i njegovo mesto u okviru drugih zapadnoslovenskih jezika (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste, priredio Predrag Piper)

Hinc Šuster-Ševc: Postanak i razvoj dva lužičkosrpska književna ili standardna jezika (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Hinc Šuster-Ševc: Postoje li jezičke veze između srpskohrvatskog i srpskolužičkih jezika (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Predrag Piper: Gramatičke strukture gornjolužičkosrpskog i srpskog jezika (opšta diferenciranja) (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Helmut Faska: Lužičkosrpski književni jezik i njegov odnos prema dijalektima (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Hinc Šuster-Ševc: Poreklo i istorija etnonima Serb "luž. Srbin" (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Helmut Jenc: Jezik Lužičkih Srba danas. Donjolužički i gornjolužički književni jezik i dijalekti. (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Ludvig Ela: Savremena jezička situacija u Lužici (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Mićo Cvijetić: Trajanje u vremenu i jeziku (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Predrag Piper: O velikim i malim jezicima (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Sorbian in Germany (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Le sorabe en Allemagne (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Sorbian language use survey (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Nada Đorđević: Udžbenici lužičkosrpskog jezika (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Donjolužičkosrpska čitanka: Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa (Wot zachopjeńka až na cas kněstwa fašizma w Němskej - Zberał, zestajał i literarnohistoriski wobźełał dr Frido Mětšk, Budyšin, 1982) (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Udžbenik gornjolužičkog jezika (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Najnowsze dzieje językuw słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Institut Filologii Polskiej, Opole, 1998. (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Prvi prevodi srpskih narodnih pesama lužičkosrpski jezik (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)


PROJEKAT RASTKO - POLjSKA
Biblioteka poljsko-srpskih kulturnih veza

Poljski jezik izučava se u Srbiji u tri univerzitetska centra – u Beogradu, Novom Sadu i Prištini/K. Mitrovici. Na Univerzitetu u Beogradu postoje pune četvorogodišnje studije poljskog jezika i književnosti (http://fil.bg.ac.yu/ katedre/polonistika), dok su na ostala dva univerziteta to dvogodišnji lektorati.

Organizovana visokoškolska nastava poljskog jezika u Srbiji ima tradiciju dužu od stoleća (v.: Sto godina polonistike u Srbiji), dok njeni počeci sežu do beogradskog Liceja i zaslužnog srpskog filologa Đure Daničića.

Dušan Vladislav Pažđerski: Poljsko-srpskohrvatski rečnik bilja [ekskluzivno za Projekat Rastko-Poljska, 2002]

Uglješa Radnović: Poljsko-srpskohrvatski rečnik SANU i drugi rečnici ove vrste kod nas i Poljaka (hronološki pregled) [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Predrag Piper, Prilog sintaksičkoj tipologiji poljskog i srpskog jezika [ekskluzivno za Projekat Rastko-Poljska, 2002]

Zuzanna Topolińska: O pewnej charakterystycznej serbskiej konstrukcji wyrażającej ocenę ilościową i o jej polskich odpowiednikach [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Mirjana Kostić-Golubičić: Međujezički homonimi u nastavi poljskog jezika na beogradskoj polonistici [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Marija Magdalena Kosanović: Rečenice sa predikatom na -no, -to u poljskom i srpskom jeziku [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Radmilo Marojević: Slovenska istorijska antroponimija (iz poljskog ugla) [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Vera Mitrinović: Konfrontativni pristup izučavanju poljskog jezika na beogradskoj polonistici – tradicije i perspektive [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Bogoljub Stanković: Osnovna Košutićeva polazišta u oblasti metodike nastave inoslovenskih jezika u srpskoj sredini [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Bogdan Terzić: Predavanja profesora Kirila Taranovskog iz poljskog jezika [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Ljubo Milinković: Lingvističko-metodičke osnove Poljskih primera Đorđa Živanovića [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Milana Radić-Dugonjić: Leksičko-semantički problemi pri monocentričnom proučavanju slovenskih jezika [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Gordana Jovanović: Počeci i razvoj polonistike na Beogradskom univerzitetu [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Vjeslav Boriš: Serbokroatistika u Krakovu [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Teresa Sikorska: Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Renarda Lebda: Semantičko-pragmatička analiza i interpretacija izabranih reklama na srpskom i poljskom jeziku [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Renarda Lebda: Kako i zašto pisac "zavodi" čitaoca (na materijalu pripovedaka Milorada Pavića i Radovana B. Markovića), prevela s poljskog Jasminka Cvetković [2001]


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]