NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

ODBOR ZA STANDARDIZACIJU
SRPSKOG JEZIKA

Komisija za sintaksu i Komisija za odnose s javnošću i rešavanje neodložnih pitanja

Kom. br. 5 i Kom. br. 7, 10. april 2002. g.

Odluka br. 24

Beograd, Đure Jakšića 9

Telefoni: 183-175, 181-383, 635-590

Telefaksi: 183-175, 182-825

 

O odnosu između da-konstrukcije i infinitiva u srpskom jeziku

Sredinom marta 2002. godine Odboru za standardizaciju srpskog jezika obratio se Dragoslav Graočankić, diplomirani pravnik iz Beograda, dopisom sledeće sadržine:

Nedavno je (u «Slovu o srpskom jeziku», «Politika», 9. 2. 2002, Subotnji dodatak, II) Egon Fekete objavio tekst Jezička ekonomija i «dakanje», sa razvijenim podnaslovom: «U srpskom jeziku konstrukcija ’da plus prezent’ više je u upotrebi nego u zapadnim govorima, mada je infinitiv ekonomičniji, što nije bez značaja u jezičkoj komunikaciji.»

Valja se složiti s gledištem dr Feketea da je infinitiv ekonomičniji i dodati da, po mome saznanju, ima više načelnih prednosti nego njegov konkurent (veznik da s prezentom). Obe kategorije pažljivo su razmotrene u Jezičkom priručniku RTB (Beograd, 1991, str. 21, 30, 32, 125–131), s tim što je infinitiv propraćen nesumnjivim standardološkim i sociolingvističkim preporukama.

Ako su infinitiv i veznik da s prezentom potpuno istoznačne kategorije, a jesu, jedna od njih, po mome mišljenju, mora imati načelnu prednost, naročito (neutralno)sintaksičku, «bezbojnoprosečnu», kako bi rekla Milka Ivić. To znači da drugoj kategorija preostaje uloga «stilske rezerve». Prebacivanje veznika da s prezentom u stilsku rezervu ne isključuje ga iz standardnog jezika, jer on zadržava slobodno zračenje u razgovornom i književnoumetničkom (funkcionalnom) stilu. U sintaksički neobeleženom standardnom jeziku pak veznik da s prezentom može poslužiti drugoj svrsi: da se izbegnu uzastopni infinitivi u istoj rečenici (npr. Nadam se da ću moći nastaviti baviti se onim što volim).

Standardni jezik je, po definiciji, naddijalekatska i nadzavičajna kategorija, osamostaljena u odnosu na svaki dijalekat, poddijalekat i govor, pa i na novoštokavski dijalekat i njegove govore, kako one istočnohercegovačke, raširene po zapadnoj Crnoj Gori, zapadnoj Srbiji i svim srpskim regijama zapadno od Drine, sa ijekavskim izgovorom, tako i na one u znatnim delovima Šumadije i Vojvodine, sa ekavskim izgovorom. Ta kategorija izdignuta je iznad svakog «prirodnog» govora. Standardni jezik je «sistem za sebe», podvrgnut manje ili više svesnim i organizovanim naporima elitnih slojeva govorne zajednice da ga urede i vrednosno odrede, da ga normiraju i standardizuju u punom skladu s potrebama celokupnog javnog života.

Vreme je da se srpski standardni jezik oslobodi psihološkog tereta kojim ga je pritiskao hrvatski jezički standard, u kome se s infinitivom i nekim drugim sintaksičko-
-stilskim kategorijama tendenciozno preterivalo. Nijednom pa ni srpskom jezičkom standardu ne treba preterivanje, nego mu je nužno valjano korišćenje probranih jezičkih sredstava – po ugledu na razvijene slovenske jezike (istočne i zapadne), pa i na druge evropske jezike. Vreme je, isto tako, da se srpski jezik, čija je novoštokavska osnovica njegova neupitna konstanta, vrednosno stabilizuje i u svoj svojoj punoći odredi prema najboljim vlastitim tradicijama. To znači da ga treba rasteretiti nekih obeležja stranih njegovoj novoštokavskoj osnovici.

Ako nije vreme da se obnovi «beogradski stil», koji je odnegovao mnoga svojstva reprezentativne novoštokavštine, jeste vreme da se izgradi opšteprihvatljivo standardnojezičko postrojenje, sposobno da se valjano odredi i prema dvema istojezičkim varijantama, hrvatskoj i bošnjačkoj, koje se uspostavljaju kao zasebni jezički standardi, sa sklonostima nesaglasnim s našim sveukupnim sociolingvističkim pristupom istojezičkom «pluralizmu» i imenovanju starih varijanata i «novih» jezika. Na te sklonosti ukazivao je i Odbor za standardizaciju srpskog jezika dovodeći, na primer, u pitanje naziv «bosanski jezik», neusklađen s nazivom treće nacionalne zajednice u istom standardnojezičkom sistemu (etnonim Bošnjak/Bošnjaci može proizvesti samo atribut bošnjački).

Molio bih Odbor za standardizaciju srpskog jezika da se svojom odlukom što razgovetnije i preciznije izjasni o infinitivu kao značajnoj gramatičkoj, odnosno sintaksičko-
-stilskoj konstrukciji, pošto njegove morfološke karakteristike nikad nisu bile sporne, niti je sporno rečničko predstavljanje glagola prvenstveno njihovim neodređenim oblikom. Verujem da bi to imalo pozitivnog uticaja na javnu upotrebu standardnog jezika u svim funkcionalnim stilovima.

* * *

U vezi s dopisom g. Dragana Graočankića, diplomiranog pravnika iz Beograda, u Odborovoj Komisiji za sintaksu pripremljen je odgovor koji sledi.

Odnos između da-konstrukcija i infinitiva više puta bio je predmet pažnje u srpskoj lingvistici, a sudovi o tom pitanju koji su naučnoj javnosti najpoznatiji u osnovi su podudarni, npr. "istočno područje standardnog jezika [...] paušalno [je] proglašavano `dakavskim`: na njemu je, istina, upotreba dopunske rečenice s veznikom da šira nego na zapadu, ali to nipošto ne znači isključivanje infinitiva" (M. Ivić); "Kao dopuna drugih glagola, u srpskohrvatskom se u mnogim slučajevima naporedo i uglavnom istoznačno javljaju infinitiv i sintagma da + sadašnje vreme. Infinitiv je osetno češći u zapadnoj varijanti" (I. Klajn); "U srpskom jeziku konstrukcija `da plus prezent` više je u upotrebi nego u zapadnim govorima, mada je infinitiv ekonomičniji, što nije bez značaja u jezičkoj komunikaciji" (E. Fekete).

U jednim slučajevima u savremenom srpskom književnom jeziku da-
-konstrukcija ne može biti zamenjena infinitivom (npr. Hajde da zapevamo) niti infinitiv da-konstrukcijom (npr. Razumeti znači oprostiti), što se naziva odnosom dopunske distribucije. U drugim slučajevima takva zamena je moguća, pri čemu rečenica sa da-konstrukcijom ili infinitivom ostaje pravilna i ne menja značenje (npr. Možete da uđete // Možete ući), što se naziva odnosom fakultativne distribucije. U ovoj drugoj grupi slučajeva nekada je češći infinitiv, a nekada da-konstrukcija, s mogućim razlikama u njihovoj stilskoj vrednosti. I odnos dopunske distribucije između da-konstrukcija i infinitiva i odnos fakultativne distribucije među njima obuhvata više posebnih grupa slučajeva, čiji iscrpan pregled može biti dat samo u obliku razvijenijeg sintaksičkog opisa, ali ne i kao kratak odgovor na pitanje postavljeno Odboru za standardizaciju srpskog jezika.

Raznovrsnost užih slučajeva upotrebe da-konstrukcije ili infinitiva, određenih posebnim pravilima, može se ilustrovati na nekoliko primera. Tako, na primer, dopunska distribucija između da-konstrukcija i infinitiva postoji i onda kada alternativno mogu biti upotrebljena oba oblika, ali s različitim značenjima, npr. Neću da dođem (voljna konstrukcija) i Neću doći (negirani futur); bezlične konstrukcije koje u predikatskom delu imaju lekseme šteta, muka, lako, korisno i sl. obično dolaze sa infinitivom (npr. Šteta je propustiti tu priliku), ili dolaze isključivo sa infinitivom (npr. Lako je biti naknadno pametan); infinitiv je čest i u konstrukcijama s modalno upotrebljenim glagolima imati ili nemati (npr. Nema se čega bojati onaj ko radi pošteno, Naređenje se ima odmah izvršiti); infinitiv je obavezan u gnomskoj modalnoj upotrebi kao u primeru Koga je moliti nije ga ljutiti; u konstrukciji sa bezlično upotrebljenim glagolom trebati infinitiv obezbeđuje uopšteno-lično značenje, up. Treba živeti u miru sa susedima prema Treba da živimo u miru sa susedima, Treba da živite u miru sa susedima itd.

Načelno se svakako može reći da treba izbegavati nagomilavanje više da-konstrukcija ili više infinitiva u istoj rečenici, zbog čega treba izbegavati rečenice tipa Zna da treba da odluči da nastavi da se bavi onim čime najbolje može da im pomogne, ili Zna da će moći nastaviti baviti se onim što voli. To ipak nije čvrsto i bezizuzetno pravilo jer normativna prihvatljivost takvih rečenica zavisi i od broja ponovljenih konstrukcija i od niza drugih činilaca, koji se ovde ne mogu razmotriti. Preporuka da treba izbegavati nagomilavanje konstrukcija sa istim oblicima ne znači da njihova upotreba u istoj rečenici nikada nije dopuštena, što može zavisiti i od funkcionalnog stila kojem takva rečenica pripada (npr. u lepoj književnosti ili u razgovornom stilu rečenice kao što je Rečeno im je da mogu da dođu ne mogu se smatrati nenormativnim). U principu srpski jezik više dopušta nagomilavanje da-konstrukcija nego nagomilavanje infinitiva, ali opšta normativna preporuka ipak bi bila da se iz stilskih razloga takva nagomilavanja izbegavaju.

Ne bi se moglo tvrditi da je u savremenom srpskom književnom, odnosno standardnom jeziku jedna od te dve mogućnosti (da-konstrukcija ili infinitiv) nedvosmisleno rezervna.

Kao što je svojevremeno istaknuto u Jezičkom priručniku (Beograd, RTB, 1991), glavna merila jezičke pravilnosti jesu bogatstvo jezika, jasnost, ekonomičnost, lepota, kontinuitet, realizam, čistota, autoritet institucija, jezikoslovaca i uglednih pisaca.

Ako se zadržimo samo na onim od navedenih merila koja su za ovu priliku posebno važna, moramo pre svega konstatovati da se bogatstvo jezika u velikoj meri ogleda u razvijenosti njegovih sinonimskih mogućnosti, što podrazumeva i pomenute slučajeve fakultativne distribucije da-konstrukcije i infinitiva.

Infinitiv povremeno omogućuje veću ekonomičnost izražavanja, odnosno uštedu jednog sloga (up. Može da uđe prema Može ući), ili dva sloga (npr. Možete da uđete prema Možete ući) iako ima mnogo primera u kojima, ako zanemarimo beline u pismenom iskazu, upotreba infinitiva ne donosi uštedu sloga, up. Može da pročita prema Može pročitati. Takva ušteda u nekim slučajevima može biti bitna (npr. u telegrafiji), ali ekonomičnost izlaganja nije ni jedini ni prvi princip jezičke komunikacije. Raznovrsni oblici narativnosti i u umetnosti i izvan nje po pravilu nisu organizovani tako da budu pre svega ekonomični. Lepota izražavanja zaista se često ogleda u jezgrovitoj kratkoći, ali ekonomičnost nije sinonim za lepotu izražavanja, što potvrđuju ne samo primeri prijateljske epistolarne komunikacije u poređenju sa telegrafskom komunikacijom nego i epska poezija, romaneskna, biografska i putopisna proza i sl. Ekonomičnost izražavanja u sprezi s tendencijom da iskaz bude što manje ličan posebno je važna u administrativnom i u naučnom stilu, gde su stoga uslovi za upotrebu infinitiva načelno povoljniji (npr. Zakon se ima poštovati u svakoj prilici) iako se ni u tim stilovima da-konstrukcija ne može smatrati isključivo rezervnim oblikom.

Razlog da se neguje upotreba i infinitiva i da-konstrukcije jeste i u činjenici da postoji neprekinuta tradicija upotrebe oba ta oblika na čitavom novoštokavskom prostoru, s tim što postoje regionalne ili individualne razlike u učestalosti upotrebe jednog ili drugog oblika. Učestalost upotrebe infinitiva raste idući od istočnog ka zapadnom delu govornog prostora srpskog jezika, ali se dosta lepih primera upotrebe infinitiva može naći kod najboljih predstavnika međuratnog beogradskog stila, pa i kasnije (npr. u delima Slobodana Jovanovića, Miloša Đurića, Radovana Samardžića i niza drugih pisaca i naučnika). Ipak, sasvim pouzdana slika o učestalosti i funkcionalnoj distribuciji da-konstrukcija i infinitiva u prošlosti i danas moći će se dobiti tek kada to bude podrobno proučeno na reprezentativnom jezičkom korpusu.

Pored toga, stvar je individualnog stila kad će jedan od dva data oblika biti zamenjen drugim, jer su oba u okvirima jezičkog standarda. To omogućuje da govorni predstavnici sa dijalekatskih područja gde preovladavaju bilo da-konstrukcije bilo infinitivi nešto češće koriste oblike koji su im bliži, naravno onoliko koliko to dopušta elastična stabilnost jezičkog standarda, jer se npr. u futuru podrazumeva izričita prednost infinitiva.

Najzad, treba imati u vidu da je u govornom uzusu odnos između jezičkih jedinica u jednim slučajevima relativno stabilan, i tada je lakše odlučiti šta bi za jezički standard trebalo da bude primarno, a šta sekundarno, dok su u drugim slučajevima izraženija individualna, regionalna i druga kolebanja, zbog kojih i odgovarajuće normativne preporuke moraju biti elastičnije. Normativne preporuke uvek imaju utoliko više izgleda na uspeh ukoliko se manje razilaze s postojećim tendencijama u govoru, odnosno kada kodifikuju ono što je preovlađujuće ili što pokazuje jaku težnju da bude preovlađujuće u govoru većine obrazovanih ljudi u većini stilova i žanrovskih oblika. Rešenja koja nisu dovoljno čvrsto oslonjena na takvu govornu realnost, i pismenu i usmenu, po pravilu ne bivaju u praksi prihvaćena, a lako postanu i izvor nepotrebnih polemika. Zato ni preporuka o upotrebi da-konstrukcija ili infinitiva, zadržavajući načelnu jasnost, ne sme biti u raskoraku sa savremenom srpskom govornom realnošću.


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]