NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Odbor za standardizaciju srpskog jezika

Sporazum o osnivanju Odbora za standardizaciju srpskog jezika

Potpisnici sporazuma o osnivanju Odbora za standardizaciju srpskog jezika

Polazeći od potrebe za objedinjavanjem stručnjaka za srpski jezik i institucija koje se naučno bave srpskim jezikom na celokupnom njegovom govornom prostoru, kao i od potrebe za jezičkim planiranjem koje bi vodilo adekvatnoj jezičkoj politici i praksi, naročito nužnoj u novim državnim prilikama i novonastajućim međunarodnim okolnostima, a na predlog predsednika triju akademija i Matice srpske, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS), Matica srpska, Institut za srpski jezik u Beogradu, filološki fakulteti u Beogradu i Prištini i filozofski fakulteti u Novom Sadu, Nikšiću, Nišu, Srpskom Sarajevu i Banjoj Luci, kao i Univerzitet u Kragujevcu i Srpska književna zadruga u Beogradu – zaključili su

Sporazum o osnivanju
Odbora za standardizaciju srpskog jezika

Član 1.

Ciljevi Sporazuma o osnivanju Odbora za standardizaciju srpskog jezika (u daljem tekstu: Odbor) jesu:

– objedinjavanje ljudi od nauke i struke kao i njihovih institucija na celokupnom govornom prostoru srpskog jezika kako bi programi istraživanja standardnojezičke i komunikacijske problematike bili što plodotvorniji;

– sistematsko normiranje srpskog jezika, s ekavskim i ijekavskim izgovorom, sveobuhvatno i u pojedinostima, i izrada odgovarajućih dokumenata i priručnika, kao i donošenje akata koji bi obezbeđivali prohodnost merodavnih inovacija u normativistici i jezičkoj praksi;

– doprinošenje međunarodnoj saradnji domaćih institucija i stručnih pojedinaca sa stranima i uklapanju srpskog jezika i srbistike u međunarodne projekte i standarde, terminološke, komunikacijske i informatičke, a, kada je neophodno, i oglašavanje u međunarodnim forumima, agencijama i institucijama;

– unapređivanje saradnje s državnim organima kako bi srbistika, i materijalno, i kadrovski, i programski, mogla jačati i osposobljavati se za adekvatno reagovanje na nove izazove, procese i programe koji se, i zavisno od tehnoloških (r)evolucija i nezavisno od njih, nameću ili se mogu nametati na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Član 2.

Imajući u vidu kadrovske mogućnosti i razloge praktičnosti, osnivači Odbora imenovali su po dva člana iz SANU, Matice srpske i Instituta za srpski jezik u Beogradu, kao i sa Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, odnosno po jednog člana Odbora iz CANU i ANURS, kao i sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Filozofskog fakulteta u Nišu, Filološkog fakulteta u Prištini, Filozofskog fakulteta u Srpskom Sarajevu, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Kragujevcu i Srpske književne zadruge u Beogradu.

U slučaju osnivanja novih univerzitetskih centara, odnosno katedara i instituta za srbistiku, na njihov zahtev broj članova Odbora može se povećati.

Člana Odbora može razrešiti samo institucija koja ga je imenovala. Član Odbora može podneti ostavku na članstvo u Odboru i obrazložiti je usmeno ili pismeno. Odbor može predložiti osnivaču da zameni svog člana, odnosno svoje članove Odbora.

Član 3.

Odbor je zajedničko radno telo osnivača. Odbor nema status pravnog lica.

Odbor se sastaje po potrebi a najmanje jednom godišnje. Odbor radi u plenumu i u komisijama, u čijem sastavu mogu biti i stručnjaci koji nisu članovi Odbora.

Stručno-administrativne poslove za Odbor obavlja Institut za srpski jezik u Beogradu.

Odbor se sastaje u Beogradu, a po potrebi može se sastajati i drugde.

Odbor obaveštava javnost o svome radu.

Odbor ima svoj Poslovnik.

Član 4.

O svom radu i njegovim rezultatima Odbor obaveštava nadležne državne organe (ministarstva SRJ, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Srpske). Predstavnici tih organa, ili jednoga od njih koji odredi nadležna vlada, mogu prisustvovati sednicama Odbora i učestvovati u njegovom radu, jer jezička standardizacija nije samo lingvistički nego je i najširi društveni, sociokulturni i civilizacijski proces.

Član 5.

Putovanje na sednice Odbora i boravak članova izvan prebivališta finansiraju osnivači, pokrivajući dnevnice i podvozno-boravišne troškove članova koje su oni imenovali. Troškove stručno-administrativnih poslova snosi Institut za srpski jezik.

Ovaj sporazum stupa na snagu čim ga potpišu ovlašćeni predstavnici SANU, CANU, ANURS, kao i polovine ostalih osnivača.

U Beogradu, 12. decembar 1997. godine.

Potpisnici sporazuma o osnivanju
Odbora za standardizaciju srpskog jezika

(prisutni prilikom osnivanja Odbora, 12. 12. 1997, u SANU, Beograd)

Za Srpsku akademiju nauka i umetnosti

akademik Aleksandar Despić, predsednik, s. r.

Za Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti

akademik Dragutin P. Vukotić, predsjednik, s. r.

Za Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske

akademik Petar Mandić, predsjednik, s. r.

Za Maticu srpsku

prof. dr Božidar Kovaček, potpredsednik, s. r.

Za Institut za srpski jezik u Beogradu

prof. dr Slobodan Remetić, direktor, s. r.

Za Filološki fakultet u Beogradu

prof. dr Slobodan Grubačić, dekan, s. r.

Za Filozofski fakultet u Novom Sadu

prof. dr Tomislav Bekić, dekan, s. r.

Za Filozofski fakultet u Nikšiću

prof. dr Branislav Ostojić, predstavnik, s. r.

Za Filološki fakultet u Prištini

prof. dr Marinko Božović, dekan, s. r.

Za Filozofski fakultet u Nišu

prof. dr Veselin Ilić, dekan, s. r.

Za Filozofski fakultet u Srpskom Sarajevu

prof. dr Gojko Babić, dekan, s. r.

Za Filozofski fakultet u Banjoj Luci

prof. dr Milan Dragičević, prodekan, s. r.

Za Univerzitet u Kragujevcu

prof. dr Slobodan Tanasijević, prorektor, s. r.

Za Srpsku književnu zadrugu u Beogradu

prof. dr Novica Petković, predsednik Upravnog odbora, s. r.

Potpisnicima se pridružio i prof. dr Vojislav Maksimović, rektor Univerziteta u Srpskom Sarajevu, koji je, među predstavnicima akademija i univerziteta, te Vlade SRJ i Vlade RSp, pozdravio učesnike prvog, osnivačkog, skupa Odbora.


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]