Ново у библиотеци

2022-03-26

Nemo propheta in patria: polemike (drugo dopunjeno izdanje 2021) - Miroljub Todorović
Тумачења сигнализма, зборник (2021)

2022-03-19

Извори сигнализма: Интервјуи (Друго допуњено издање) - Мирољуб Тодоровић
Мит о Машини - Слободан Шкеровић

2020-08-16

Визије сигнализма (зборник)
Задовољство у интерпретацији или Ауратичан тип читања сигнала српске књижевне прошлости и садашњости - Јана М. Алексић
Однос неоавангарде и авангарде на примеру сигнализма и дадаизма - Предраг Тодоровић
Рађање Сигнала: Сигналистички манифести (1967-1970) - Иван Штерлеман
Сигнализам или: Оne method to rule them all - Василије Милновић
Тамна материја као алтернатива или Смрт је оклеветана категорија - Василије Милновић

2020-04-23

Ехо кратких слика - Снежана Трстењак
О пројекту Ехо кратких слика Снежане Трстењак - Сања Југовић

2019-09-03

Дневник сигнализма 1984-1989. - Мирољуб Тодоровић

2019-01-29

Токови сигнализма (зборник)

2018-07-20

Извори сигнализма (интервјуи) - Мирољуб Тодоровић
Кључеви сигналистичке поетике (монографија) - Миливоје Павловић
Планета сигнализам (монографија) - Душан Стојковић

2016-07-04

Легитимација за сигнализам - Јелена Марићевић

2016-06-28

Магија сигнализма (зборник)

2015-12-28

Ловац магновења - Мирољуб Тодоровић

2015-11-26

Вербални и ликовни елементи у поезији сигнализма - Живан Живковић

2014-12-25

Анатомија анатемисања авангарде - Живан Живковић
Сигнализам на међународној авангардној сцени - Миливоје Павловић
Скица за портрет Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић
Слово, реч, простор - Живан Живковић
Стваралачка космогонија Мирољуба Тодоровића - Миливоје Павловић

2014-12-24

Вербално и визуелно - Живан Живковић
Време знакова - Живан Живковић
Жанрови у сигнализму - Живан Живковић
Лирски кругови Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић
Од речи до знака - Живан Живковић

2014-08-17

Либертенски дијалог: Ерос и По(р)нос сигнализма - Јелена Марићевић и Снежана Савкић

2014-06-18

Часопис Сигнал, бр 1 (1970)
Часопис Сигнал, бр. 4-5 (1971)
Часопис Сигнал, бр. 8-9 (1973)

2014-06-17

Време сигнализма, сепарат часописа Градина 10/2006
Књижевност бр 4/2013: Сигнализам
Планетарни видици сигнализма (зборник, 2010)
Савременик, бр. 146-147-148 / 2007: Сигнализам

2014-06-16

Време неоавангарде - Мирољуб Тодоровић
Киборг - Мирољуб Тодоровић
Поетика сигнализма (интегрално издање) - Мирољуб Тодоровић
Стварност и утопија (распони неоавангарде) - Мирољуб Тодоровић

2014-06-06

Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник)

2014-06-04

Дада компјутер: Поетско–уметнички експеримент Мирољуба Тодоровића - Иван Штерлеман

2013-11-25

Сигнализам и електронски медији - Јелена Крунић

2013-11-22

Неоавангарда; сигнализам: књижевна теорија и пракса - Јелена Ђ. Марићевић

2013-04-27

Поетичка и историјска упоришта српске неоавангарде: Глоса за Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић
Шатро сигнализација: Кино читање „Шатро прича“ и романа „Боли ме блајбингер“, Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић

2013-04-20

У узнемиреном телу језика - Тања Крагујевић

2010-02-12

Апејронистичка поезија - Живан Живковић
Визуелна, гестуална и објект–поезија - Живан Живковић
Поетика сигнализма: Манифести и други метапоетски текстови - Живан Живковић
Сигналистичка сцијентистичка поезија - Живан Живковић
Стохастичка поезија - Живан Живковић

2009-11-06

Генеза сигнализма - Живан Живковић

2009-10-29

Hugging children - Slobodan Škerović
Загрљена деца - Слободан Шкеровић

2009-03-16

Nostalgic Crayons - Slobodan Škerović
Мејл-арт - Миливоје Павловић
Сигналистичка невербална поезија - Миливоје Павловић
Стварност неоавангарде - Миливоје Павловић

2009-03-13

Chrome - Slobodan Škerović
Signalisme
Бирократија и авангарда - Мирољуб Тодоровић
Рециклирана и преображена стварност - Добрица Камперелић

2009-01-09

Порнографија, еротика, уметност - Слободан Шкеровић
Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“ - Слободан Шкеровић

2008-11-10

Ја сам уметник - Драган Нешић
Шумски сигнали - Дарко Вулић

2008-10-06

Апејронистичка поезија - Миливоје Павловић
Звучна (фоничка) поезија - Миливоје Павловић
Компјутерска поезија - Миливоје Павловић
Објект-поезија - Миливоје Павловић
Сигнализам у обзорју електронске ере - Миливоје Павловић
Стохастичка поезија - Миливоје Павловић
Шатровачка поезија - Миливоје Павловић

2008-09-22

Поетика сигнализма - Радован Вучковић
Поетика српског сигнализма - Веселин Илић
Сигналистичко сликарство - Зоран Маркуш
Токови сигнализма - Мирољуб Тодоровић

2008-09-19

Естетичке апорије сигнализма - Сретен Петровић
Неки облици сигнализма - Јулијан Корнхаузер
Песничка авангарда - Мирољуб Тодоровић
Сигнализам: стил и статус - Милош И. Бандић

2008-09-18

Ми смо дигитални свет - Милан Мицић

2008-08-20

Četiri teksta - Oliver Milijić

2008-08-13

Toutes Les Autre Chose - Tom Taylor

2008-08-06

Стилистички приступ сигналистичкој поезији - Јулијан Корнхаузер

2008-08-04

Сигнал – интернационална ревија за сигналистичка истраживања, Београд 1970. - Годехард Шрам
Сигнализам у систему контракултуре - Николај Аркадијевич Анастасјев
Сигналистичка поезија - Микеле Перфети

2008-07-29

A visual poem - Reed Altemus
Dada Poem - Franko Bušić
Shadow Project - Ruggero Maggi
Sign - Rorica Kamperelić
Signalism - Alan Turner
Сигнализам - Мирољуб Филиповић Филимир

2008-07-28

Introduction to the signalist criticism - Slobodan Škerović
О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму - Слободан Шкеровић
Увод у сигналистичку критику - Слободан Шкеровић

2008-07-25

„Алгол“ – кључна књига сигнализма - Микеле Перфети
Мирољуб Тодоровић и сигнализам: Сензибилизовање начина понашања као функција уметности - Клаус Грох
Поводом књиге „Алгол“ - Клаус Петер Денкер
Сигнали простора - Пјер Гарније

2008-07-24

Одсликавања • Сажимање - Аница Вучетић

2008-07-23

An Ecology - Jim Leftwich

2008-07-22

Сигнали свакодневице - Клаус Грох
Сигнализам Мирољуба Тодоровића – Једна космичка свест - Гиљермо Дајзлер
Сигналистичка поезија - Гиљермо Дајзлер

2008-07-21

Мејл-арт као сигнал - Ги Шренен

2008-07-18

Поетика комуникације - Енцо Минарели

2008-07-17

Поетика сигнализма - Адриано Спатола
Сигнализам или Крај комуникације - Даниел Далиганд
Сигнализам на испиту - Данута Ћирлић Страшинска
Шта је сигнализам? - Дејв Оз

2008-07-15

Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића - Душан Стојковић
Поетска реконструкција фрагментованог света - Драган Јовановић

2008-07-14

Специфичности и конвергенције у сигналистичкој поетици - Матео Дамброзио

2008-07-10

Свијет сигнализма: Стваралаштво Мирољуба Тодоровића - Жарко Ђуровић

2008-07-07

О конкретној поезији - Макс Бензе
Семантичка песма - Пјер Гарније
Сцијентизам - Јулијан Корнхаузер

2008-07-05

Сигнализам и Марина Абрамовић - Мирољуб Тодоровић

2008-07-04

Посебне библиотеке (легати) у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду - Даница Филиповић
Сигнализам и клокотризам - Брана Димитријевић

2008-07-03

Неокласицизам у сигнализму - Јулијан Корнхаузер

2008-05-27

Песме - Сава Стаменковић

2008-05-23

Kolduslakoma - Fekete J. Jozsef
O prekovremenosti u romanu Prosjački banket Zvonka Sarića - Milovan Miković
Provincijalizam – zdravi regionalizam - Zvonko Sarić
Сарић plays Сарић - Драгиња Рамадански
То место где живе анђели - Давид Кецман Дако

2008-04-16

Хладно (према сигналистичким фонетима Мирољуба Тодоровића) - Драган Латинчић

2008-04-11

Калеидоскоп призора - Милослав Шутић
Песме - Виктор Радоњић
Сигнали(стичке) приче - Дејан Богојевић

2008-04-10

White start - Thomas Taylor
Гробљанска трилогија - Дејан Вукићевић
За столом - Славољуб Марковић
Завршни акорди - Богислав Херцфелд
Размишљања о сигналистичком роману - Јозеф Ј. Фекете
Сигнализам – посебан фонд Мирољуба Тодоровића у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу - Весна Стојановић

2008-04-09

Богатство сигналистичке креације - Жарко Ђуровић
Ево: Песме, приче и визуелне песме - Дејан Богојевић
Јаран - Милован Ћурчић
Језик сигнализма - Лука Прошић
Ново виђење књижевне епохе - Василије Радикић
О сигнализму - Luc Fierens
Шифра: ЗХ 17 44 5 Л - Илија Бакић и Звонко Сарић

2008-04-08

Im Anfang war das Bild - Klaus Peter Dencker
Manifest signalizma • Manifest of Signalism - Keiichi Nakamura
Poesie visuelle internationale - Jacques Donguy
Signalismo – planeda arto - Dimitrije Janičić
The devastation of Anzuhaltenes (excerpt) - Scott MacLeod
Una bicicletta per Tesla - Vincenzo Pezzella
Текстови и визуелне песме • Texts and visual poems - Jim Leftwich

2008-04-07

Интернационална ревија „Сигнал“, бр. 25-26-27
Историја наше цивилизације са хепиендом - Миливој Анђелковић
Књижевност за децу и сигнализам - Тихомир Петровић
Омаж 1962. години - Миливој Анђелковић
Поезија за космичка бића - Милутин Лујо Данојлић
Спинозино око - Миливој Анђелковић

2008-03-31

Pesme - Franko Bušić
Pesme - Robert G. Tili
Ка планетарном јединству: Сигналистичка активност Мирољуба Тодоровића - Џон Хелд
О, види је, Овидије - Добривоје Јевтић
Песме и записи - Тамара Жикић
Текстови смрти - Џим Лефтвич
Центрифуга - Звонка Газивода

2008-03-28

This wonderful communication: Artistamps by Harley - John Held, Jr.
Авангардни токови у књижевности за децу - Василије Радикић
Деконструисани сонети и сигнализам - Предраг Јашовић
Демон и фантом авангарде или слободе - Илија Бакић
Жеља - Јарослав Супек
Радомир Машић и сигнализам - Јарослав Супек
Сигнализам и књижевност за децу и велику децу - Никола Цветковић
Сигналистички роман - Јарослав Супек
Телеграм - Слободан Павићевић
Три докторске дисертације о сигнализму или Како сам почела да разумевам сигнализам - Тања Ивановић

2008-03-27

Nahuatl Protest Songs - Clemente Padín
Non fare aspettare - Carla Bertola
Poetry - Giovanni Strada
А - Илија Бакић
Забацивање ока - Илија Бакић
Плати па клати - Далибор Филиповић Филип
Речи, ратови, круг: Читајући Бакића - Душан Видаковић

2008-03-26

Вишеслојна проза - Љиљана Лукић
Збиља и машта - Светозар Радоњић Рас
Између стварног и иреалног - Љиљана Ћук
Нови стваралачки импулси - Мирољуб Тодоровић
Особена двојезичност Богислава Марковића - Душан Стојковић
Писмо господину Херцфелду поводом немачког превода „Алтајског сумрака“ Богислава Марковића - Настасја Остхоф
Протејски роман - Душан Стојковић
Слепи путник - Богислав Марковић

2008-03-25

И демони и сигнали; поезија, дакле - Душан Стојковић
Поетика сигнализма: Манифести и други поетички текстови Мирољуба Тодоровића - Душан Стојковић
Сновни словар (2) - Душан Стојковић

2008-03-24

Ратнички метод и сигнализам - Слободан Шкеровић

2008-03-22

Расла небу лоза - Немања Митровић

2008-03-21

Нaследие дада в современной визуальной поэзии - Юрий Гик
Песме - Момчило Бакрач

2008-03-20

Signalismus: Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst - Henning Mittendorf
Манифест Цијанидне уметности (фрагменти) - Микаило Бодирога

2008-03-19

Песме - Далибор Филиповић Филип

2008-03-18

Азбучне песме - Добривоје Јевтић
О принципима корелације културних кодова на примерима сигнализма и међународне културне мреже - Дмитриј Булатов

2008-03-17

Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића „Свиња је одличан пливач“ - Сава Стаменковић
Песме - Звонимир Костић Палански
Уметност без граница: Легат Мирољуба Тодоровића на изложби Историјског архива Београда „Границе“ - Олга Латинчић

2008-03-14

Lifescience - Enzo Minarelli
Signalisme et pansemiotique - Daniel Daligand
Песме - Душко Новаковић

2008-03-13

Песме - Милан Мицић
Пирова победа - Александар Љубиша
Сигнализам и надреализам - Милентије Ђорђевић

2008-03-10

Light Remains - David-Baptiste Chirot
Screaming Wall — Shrieks & Scrawls from a Series Vanishing from View - David-Baptiste Chirot
Waterboarding & Poetry: Francois Villon & the New Extreme Experimental American Poetry - David-Baptiste Chirot

2008-02-08

Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања - Слободан Шкеровић

2008-02-07

El Signalismo: culminando el modernismo poético del siglo XX... - Clemente Padín

2008-01-26

rubBEings: visual poetry, copy art, collage - David-Baptiste Chirot
Покушај лексикографског и поетолошког одређења сигнализма - Никола Цветковић и Миливоје Павловић

2008-01-03

Andrej Tisma's - Substantial Bio-bibliography
Fragments and reviews on Andrej Tisma's art
Досије песник, врста – човек - Владимир Копицл
Фрагменти и прикази о уметности Андреја Тишме

2008-01-01

Демонски планетарни сигналист - Душан Стојковић
Откриће неоавангарде - Андреј Тишма

2007-12-31

On Internet, Project Rastko, Energy Field - Slobodan Škerović
О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу - Слободан Шкеровић

2007-12-30

Андреј Тишма - основна биобиблиографија
Видео стваралаштво Андреја Тишме - Биљана Мицков
Електронска уметност и Интернет (6) - Андреј Тишма
Критички дигитални номадизам - Сава Ристовић

2007-12-28

Сигнализам и електронска уметност - Миливој Анђелковић

2007-12-27

Dobrica Kamperelic - Curriculum Vitae

2007-12-26

Завереник Језика: Планетарни сигнализам Мирољуба Тодоровића - Драшко Ређеп
Миливој Анђелковић, основна биоблиографија

2007-12-19

Градина бр. 10: Време сигнализма (садржај)

2007-12-18

Звонко Сарић — основна биобиблиографија
Сигналистичка искуства: Језик као креацијски медиј - Жарко Ђуровић

2007-12-14

Поэзия - Миролюб Тодорович

2007-12-04

Jim Leftwich - bibliography

2007-12-03

Звездани премет - Слободан Шкеровић

2007-12-02

Елементи научне фантастике у поезији сцијентизма - Илија Бакић
Рушење света и језика - Илија Бакић
У клопкама лажних стварности - Илија Бакић

2007-12-01

Дивљи језик - Илија Бакић
Лаким кораком у свим смеровима - Илија Бакић и Звонко Сарић
Научно фантастична поезија Слободана Вукановића - Илија Бакић
Огледи о сигнализму Љубише Јоцића - Илија Бакић

2007-11-30

Говно је неуништиво - Илија Бакић
У општем језику: Визуалије Звонка Сарића - Илија Бакић

2007-11-27

Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма) - Слободан Шкеровић

2007-11-26

Слободан Шкеровић – пуна биобиблиографија

2007-11-21

Extrapolations from Breton’s L’Amour Fou - Jim Leftwich
Nothing is real - Jim Leftwich
Sculpture - Collaboration – Performance - Jim Leftwich
Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity - Slobodan Škerović
Useless Writing - Jim Leftwich

2007-11-20

Идентитет уметничке праксе и етике - Звонко Сарић
Крвоток стварности, овде и сада - Звонко Сарић
Преварити навику - Звонко Сарић
Сигнализам - изазов преступа - Звонко Сарић
Сигнализам и mail-art - Звонко Сарић

2007-11-19

Енциклопедија сигнализма - Звонко Сарић
Језик слике - Звонко Сарић
Критика друштвеног тоталитета - Звонко Сарић
Пут око кугле, пре песме - Звонко Сарић
Сигналистичка утопија - Звонко Сарић
Сигналистички самиздат - Звонко Сарић

2007-11-15

Death Text Book 9 - Jim Leftwich

2007-11-14

snows Montana - Slobodan Škerović
Сигнализам ослобађа језичку енергију - Зоран Радисављевић разговара са Мирољубом Тодоровићем

2007-11-13

Влада Стојиљковић — Биобиблиографија
Живан Живковић — Биобиблиографија
Споменица др Живана Живковића - Дејан Жикић

2007-11-08

Lightning’s bandoleer - Slobodan Škerović
The Scaffold of Babylon - Slobodan Škerović
Буди се, Будни - Слободан Шкеровић
Демон сигнализма: нови сигналистички алманах - Милован Ћурчић
Дневник 1982. - Мирољуб Тодоровић
Магична планета сигнализма - Драшко Ређеп
Сигнализам у фондовима Библиотеке САНУ: Посебна библиотека Мирољуба Тодоровића (ПБ 19) - Тања Ивановић

2007-10-29

] you gospel Mark. - Jim Leftwich
Book of Rev - Jim Leftwich
The devastation of Anzuhaltenes - Scott MacLeod
Трансформација свести путем самореализације у уметности - Јарослав Супек

2007-10-26

E-mail уметност - Андреј Тишма
Ecological Ethics: Politics and communication in Andrej Tišma's Web.Art - Daniel Stringer
Електронска уметност и Интернет (1) - Андреј Тишма
Електронска уметност и интернет (2) - Андреј Тишма
Електронска уметност и интернет (3) - Андреј Тишма
Електронска уметност и интернет (4) - Андреј Тишма

2007-10-25

Third millenium spirituality - Miroljub Todorović
Духовност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић
Нови крвоток сигнализма - Андреј Тишма
Ратни двоброј „Сигнала“ - Андреј Тишма

2007-10-24

Miroljub Todorović: Bio-bibliography
Quarter of century of Signalism - Živan Živković
Signalist documentation centre
Three dissertations about Signalism
Сигнализам као говор жудње - Душан Стојковић

2007-10-23

Видови поетике сигнализма - Никола Цветковић
Интермедијалност у сигнализму и неке поставке сигналистичког романа - Звонко Сарић
Магија и акција - Жарко Ђуровић
Непролазност сигналистичке емфазе Мирољуба Кешељевића - Добрица Камперелић
О сигнализму и спонтаном нарушењу–откровењу симетрије - Владан Панковић
Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза - Слободан Шкеровић
Од сигнализма до mail arta - Небојша Миленковић
Опстанак евидентних проблемских континуитета - Звонко Сарић
Сигналистичка сигнификација - Добрица Камперелић
Трагање за непознатом лепотом - Звонко Сарић

2007-10-22

Web.Art's nature - Andrej Tišma
Време сигнализма - Мирољуб Тодоровић
Електронска уметност и Интернет (5): Језик исконског живота Балкана - Андреј Тишма
Жудња за немогућим - Мирољуб Тодоровић
Интерактивност у електронској књижевности - Миливој Анђелковић
Језик, реч и песма (фрагменти) - Мирољуб Тодоровић
Класификација сигналистичких родова и врста - Миливоје Павловић
Космичка жудња - Мирољуб Тодоровић
Сигнализам — уметност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић
Тишмина „Немогућа транзиција“ - Џон Бајрум

2007-10-21

Signal - Klaus Groh
Signalismus; mehr als nur Ein-Ismus - Klaus Groh
The Russian Neo-Avantgarde: Visual Poetry and Mail Art - Miroljub Todorović

2007-10-20

Архивирани Сигнали - Олга Латинчић
Нови живот сигнализма - Душан Видаковић
Сигнали у свим временима - Илија Бакић

2007-10-19

Између знака и визије - Жарко Ђуровић
Српски неоавангардни покрет сигнализам - Гжегож Газда
Тумачење природе сигнализма - Жарко Ђуровић
У контексту светске неоавангарде - Душан Видаковић

2007-10-18

Непресушна моћ певања - Душан Стојковић
Сигнали из новог оракулума - Добрица Камперелић
Смрт паперја - Слободан Шкеровић
Трајно време: Сигнализам - Душан Стојковић

2007-10-17

Белгијски креативни агенси - Добрица Камперелић
Могућности електронске књижевности - Миливој Анђелковић
Саопштење број 1111. - Миливој Анђелковић
Сигналистички тандем - Добрица Камперелић

2007-10-16

Игра, уметност, религија - Слободан Шкеровић

2007-10-15

Поезија без цветних мотива - Звонко Сарић

2007-10-13

Барокна екскурзија у Вавилон - Слободан Шкеровић

2007-10-12

Између планета и митова - Илија Бакић

2007-10-06

A new issue of international review “Signal” is in preparation
Вратоломни стихо-слалом - Илија Бакић
Естетика и етика сигнализма - Слободан Шкеровић
Космогонијске визије - Жарко Ђуровић
Позив за тематски зборник о сигнализму
Преко границе миленијума - Илија Бакић
Све боје Арктуруса - Слободан Шкеровић
Сликарство и онтологија - Слободан Шкеровић
Спој уметности и друштва – Химера или Борг - Слободан Шкеровић
У сусрет новим изазовима - Илија Бакић

2007-10-05

Демон сигнализма - Слободан Шкеровић
Егзистенција и уметност Марине Абрамовић - Слободан Шкеровић
Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник - Слободан Шкеровић
О грепцу од црвеног млека и убицама песника - Слободан Шкеровић
Рат светова: Катализа страхова светских поредака - Слободан Шкеровић
Спасавање од Горгониног погледа - Слободан Шкеровић
Терор, дрхтање... - Слободан Шкеровић

2007-10-04

About scraped red milk and poet-killers - Slobodan Škerović
Albrecht - Slobodan Škerović
Emotional Poems - Slobodan Škerović
Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet - Slobodan Škerović
Rescued from the Gorgon's Gaze - Slobodan Škerović
Terror, Trembling... - Slobodan Škerović
The Demon of Signalism - Slobodan Škerović

2007-10-03

Courses Of Signalism - Miroljub Todorović
Fragments on Mail Art - Miroljub Todorović
Manifestos and other Essays - Miroljub Todorović
Na styku nauki i sztuki (wywiad z Miroljubem Todoroviciem) - Miroljub Todorović & Dušan Vidaković
Planetary Communication (My mail art activities from 1970 to 1987) - Miroljub Todorović
Poetical Diaries (1959–1968.) - Miroljub Todorović
Sygnalizm na cenzurowanym - Danuta Cirlić-Straszyńska
Wiersze I - Miroljub Todorović
Реденик муња - Слободан Шкеровић
Столеће сигнализма - Мирољуб Тодоровић и Миливоје Павловић

2007-10-02

Ballad of the one - Slobodan Škerović
Jeta - Слободан Шкеровић
Индиго - Слободан Шкеровић
Крома - Слободан Шкеровић
Лај ми на ђон - Мирољуб Тодоровић
Плави ветар - Мирољуб Тодоровић
Поетика сигнализма - Мирољуб Тодоровић
Поново узјахујем Росинанта - Мирољуб Тодоровић
Путовање у Звездалију - Мирољуб Тодоровић
Свиња је одличан пливач - Мирољуб Тодоровић

2007-10-01

Белоушка попије кишницу - Мирољуб Тодоровић
Гејак гланца гуљарке - Мирољуб Тодоровић
Електрична столица - Мирољуб Тодоровић
Киберно (Kyberno) - Мирољуб Тодоровић
Планета - Мирољуб Тодоровић
Пуцањ у говно - Мирољуб Тодоровић

2007-09-30

Poesia - Miroljub Todorović
Poésie - Miroljub Todorović
Poesie - Miroljub Todorović
Poetry - Miroljub Todorović
Signalism in lexicons
Дела Мирољуба Тодоровића на страним језицима и у страним листовима, часописима, књигама, антологијама, зборницима и каталозима - Миливоје Павловић
Мирољуб Тодоровић — библиографија (1)
Мирољуб Тодоровић — биографија
Рекли су о делу Мирољуба Тодоровића и сигнализму...

2007-08-16

Јерихон, Јерихон - Слободан Шкеровић

 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам