Ауторски индекс

A new issue of international review “Signal” is in preparation
Andrej Tisma's - Substantial Bio-bibliography
Dobrica Kamperelic - Curriculum Vitae
Fragments and reviews on Andrej Tisma's art
Jim Leftwich - bibliography
Miroljub Todorović: Bio-bibliography
Signalism in lexicons
Signalisme
Signalist documentation centre
Three dissertations about Signalism
Андреј Тишма - основна биобиблиографија
Визије сигнализма (зборник)
Влада Стојиљковић — Биобиблиографија
Време сигнализма, сепарат часописа Градина 10/2006
Градина бр. 10: Време сигнализма (садржај)
Живан Живковић — Биобиблиографија
Звонко Сарић — основна биобиблиографија
Интернационална ревија „Сигнал“, бр. 25-26-27
Књижевност бр 4/2013: Сигнализам
Магија сигнализма (зборник)
Миливој Анђелковић, основна биоблиографија
Мирољуб Тодоровић — библиографија (1)
Мирољуб Тодоровић — биографија
Планетарни видици сигнализма (зборник, 2010)
Позив за тематски зборник о сигнализму
Рекли су о делу Мирољуба Тодоровића и сигнализму...
Савременик, бр. 146-147-148 / 2007: Сигнализам
Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник)
Слободан Шкеровић – пуна биобиблиографија
Токови сигнализма (зборник)
Фрагменти и прикази о уметности Андреја Тишме
Часопис Сигнал, бр 1 (1970)
Часопис Сигнал, бр. 4-5 (1971)
Часопис Сигнал, бр. 8-9 (1973)

Alan Turner

Signalism

Andrej Tišma

Web.Art's nature

Carla Bertola

Non fare aspettare

Clemente Padín

El Signalismo: culminando el modernismo poético del siglo XX...
Nahuatl Protest Songs

Daniel Daligand

Signalisme et pansemiotique

Daniel Stringer

Ecological Ethics: Politics and communication in Andrej Tišma's Web.Art

Danuta Cirlić-Straszyńska

Sygnalizm na cenzurowanym

David-Baptiste Chirot

Light Remains
rubBEings: visual poetry, copy art, collage
Screaming Wall — Shrieks & Scrawls from a Series Vanishing from View
Waterboarding & Poetry: Francois Villon & the New Extreme Experimental American Poetry

Dimitrije Janičić

Signalismo – planeda arto

Enzo Minarelli

Lifescience

Fekete J. Jozsef

Kolduslakoma

Franko Bušić

Dada Poem
Pesme

Giovanni Strada

Poetry

Henning Mittendorf

Signalismus: Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst

Jacques Donguy

Poesie visuelle internationale

Jim Leftwich

] you gospel Mark.
An Ecology
Book of Rev
Death Text Book 9
Extrapolations from Breton’s L’Amour Fou
Nothing is real
Sculpture - Collaboration – Performance
Useless Writing
Текстови и визуелне песме • Texts and visual poems

John Held, Jr.

This wonderful communication: Artistamps by Harley

Keiichi Nakamura

Manifest signalizma • Manifest of Signalism

Klaus Groh

Signal
Signalismus; mehr als nur Ein-Ismus

Klaus Peter Dencker

Im Anfang war das Bild

Luc Fierens

О сигнализму

Milovan Miković

O prekovremenosti u romanu Prosjački banket Zvonka Sarića

Miroljub Todorović

Courses Of Signalism
Fragments on Mail Art
Manifestos and other Essays
Planetary Communication (My mail art activities from 1970 to 1987)
Poesia
Poésie
Poesie
Poetical Diaries (1959–1968.)
Poetry
The Russian Neo-Avantgarde: Visual Poetry and Mail Art
Third millenium spirituality
Wiersze I

Miroljub Todorović & Dušan Vidaković

Na styku nauki i sztuki (wywiad z Miroljubem Todoroviciem)

Oliver Milijić

Četiri teksta

Reed Altemus

A visual poem

Robert G. Tili

Pesme

Rorica Kamperelić

Sign

Ruggero Maggi

Shadow Project

Scott MacLeod

The devastation of Anzuhaltenes
The devastation of Anzuhaltenes (excerpt)

Slobodan Škerović

About scraped red milk and poet-killers
Albrecht
Ballad of the one
Chrome
Emotional Poems
Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet
Hugging children
Introduction to the signalist criticism
Lightning’s bandoleer
Nostalgic Crayons
On Internet, Project Rastko, Energy Field
Rescued from the Gorgon's Gaze
snows Montana
Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity
Terror, Trembling...
The Demon of Signalism
The Scaffold of Babylon

Thomas Taylor

White start

Tom Taylor

Toutes Les Autre Chose

Vincenzo Pezzella

Una bicicletta per Tesla

Živan Živković

Quarter of century of Signalism

Zvonko Sarić

Provincijalizam – zdravi regionalizam

Адриано Спатола

Поетика сигнализма

Александар Љубиша

Пирова победа

Андреј Тишма

E-mail уметност
Електронска уметност и Интернет (1)
Електронска уметност и интернет (2)
Електронска уметност и интернет (3)
Електронска уметност и интернет (4)
Електронска уметност и Интернет (5): Језик исконског живота Балкана
Електронска уметност и Интернет (6)
Нови крвоток сигнализма
Откриће неоавангарде
Ратни двоброј „Сигнала“

Аница Вучетић

Одсликавања • Сажимање

Биљана Мицков

Видео стваралаштво Андреја Тишме

Богислав Марковић

Слепи путник

Богислав Херцфелд

Завршни акорди

Брана Димитријевић

Сигнализам и клокотризам

Василије Милновић

Сигнализам или: Оne method to rule them all
Тамна материја као алтернатива или Смрт је оклеветана категорија

Василије Радикић

Авангардни токови у књижевности за децу
Ново виђење књижевне епохе

Веселин Илић

Поетика српског сигнализма

Весна Стојановић

Сигнализам – посебан фонд Мирољуба Тодоровића у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу

Виктор Радоњић

Песме

Владан Панковић

О сигнализму и спонтаном нарушењу–откровењу симетрије

Владимир Копицл

Досије песник, врста – човек

Гжегож Газда

Српски неоавангардни покрет сигнализам

Ги Шренен

Мејл-арт као сигнал

Гиљермо Дајзлер

Сигнализам Мирољуба Тодоровића – Једна космичка свест
Сигналистичка поезија

Годехард Шрам

Сигнал – интернационална ревија за сигналистичка истраживања, Београд 1970.

Давид Кецман Дако

То место где живе анђели

Далибор Филиповић Филип

Песме
Плати па клати

Даниел Далиганд

Сигнализам или Крај комуникације

Даница Филиповић

Посебне библиотеке (легати) у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду

Данута Ћирлић Страшинска

Сигнализам на испиту

Дарко Вулић

Шумски сигнали

Дејан Богојевић

Ево: Песме, приче и визуелне песме
Сигнали(стичке) приче

Дејан Вукићевић

Гробљанска трилогија

Дејан Жикић

Споменица др Живана Живковића

Дејв Оз

Шта је сигнализам?

Дмитриј Булатов

О принципима корелације културних кодова на примерима сигнализма и међународне културне мреже

Добривоје Јевтић

Азбучне песме
О, види је, Овидије

Добрица Камперелић

Белгијски креативни агенси
Непролазност сигналистичке емфазе Мирољуба Кешељевића
Рециклирана и преображена стварност
Сигнали из новог оракулума
Сигналистичка сигнификација
Сигналистички тандем

Драган Јовановић

Поетска реконструкција фрагментованог света

Драган Латинчић

Хладно (према сигналистичким фонетима Мирољуба Тодоровића)

Драган Нешић

Ја сам уметник

Драгиња Рамадански

Сарић plays Сарић

Драшко Ређеп

Завереник Језика: Планетарни сигнализам Мирољуба Тодоровића
Магична планета сигнализма

Душан Видаковић

Нови живот сигнализма
Речи, ратови, круг: Читајући Бакића
У контексту светске неоавангарде

Душан Стојковић

Демонски планетарни сигналист
И демони и сигнали; поезија, дакле
Непресушна моћ певања
Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића
Особена двојезичност Богислава Марковића
Планета сигнализам (монографија)
Поетика сигнализма: Манифести и други поетички текстови Мирољуба Тодоровића
Протејски роман
Сигнализам као говор жудње
Сновни словар (2)
Трајно време: Сигнализам

Душко Новаковић

Песме

Енцо Минарели

Поетика комуникације

Жарко Ђуровић

Богатство сигналистичке креације
Између знака и визије
Космогонијске визије
Магија и акција
Свијет сигнализма: Стваралаштво Мирољуба Тодоровића
Сигналистичка искуства: Језик као креацијски медиј
Тумачење природе сигнализма

Живан Живковић

Анатомија анатемисања авангарде
Апејронистичка поезија
Вербални и ликовни елементи у поезији сигнализма
Вербално и визуелно
Време знакова
Генеза сигнализма
Жанрови у сигнализму
Лирски кругови Мирољуба Тодоровића
Од речи до знака
Поетика сигнализма: Манифести и други метапоетски текстови
Сигналистичка сцијентистичка поезија
Скица за портрет Мирољуба Тодоровића
Слово, реч, простор
Стохастичка поезија

Живан Живковић

Визуелна, гестуална и објект–поезија

Звонимир Костић Палански

Песме

Звонка Газивода

Центрифуга

Звонко Сарић

Енциклопедија сигнализма
Идентитет уметничке праксе и етике
Интермедијалност у сигнализму и неке поставке сигналистичког романа
Језик слике
Крвоток стварности, овде и сада
Критика друштвеног тоталитета
Опстанак евидентних проблемских континуитета
Поезија без цветних мотива
Преварити навику
Пут око кугле, пре песме
Сигнализам - изазов преступа
Сигнализам и mail-art
Сигналистичка утопија
Сигналистички самиздат
Трагање за непознатом лепотом

Зоран Маркуш

Сигналистичко сликарство

Зоран Радисављевић разговара са Мирољубом Тодоровићем

Сигнализам ослобађа језичку енергију

Иван Штерлеман

Дада компјутер: Поетско–уметнички експеримент Мирољуба Тодоровића
Рађање Сигнала: Сигналистички манифести (1967-1970)

Илија Бакић

А
Вратоломни стихо-слалом
Говно је неуништиво
Демон и фантом авангарде или слободе
Дивљи језик
Елементи научне фантастике у поезији сцијентизма
Забацивање ока
Између планета и митова
Научно фантастична поезија Слободана Вукановића
Огледи о сигнализму Љубише Јоцића
Преко границе миленијума
Рушење света и језика
Сигнали у свим временима
У клопкама лажних стварности
У општем језику: Визуалије Звонка Сарића
У сусрет новим изазовима

Илија Бакић и Звонко Сарић

Лаким кораком у свим смеровима
Шифра: ЗХ 17 44 5 Л

Јана М. Алексић

Задовољство у интерпретацији или Ауратичан тип читања сигнала српске књижевне прошлости и садашњости

Јарослав Супек

Жеља
Радомир Машић и сигнализам
Сигналистички роман
Трансформација свести путем самореализације у уметности

Јелена Ђ. Марићевић

Неоавангарда; сигнализам: књижевна теорија и пракса

Јелена Крунић

Сигнализам и електронски медији

Јелена Марићевић

Легитимација за сигнализам
Поетичка и историјска упоришта српске неоавангарде: Глоса за Мирољуба Тодоровића
Шатро сигнализација: Кино читање „Шатро прича“ и романа „Боли ме блајбингер“, Мирољуба Тодоровића

Јелена Марићевић и Снежана Савкић

Либертенски дијалог: Ерос и По(р)нос сигнализма

Јозеф Ј. Фекете

Размишљања о сигналистичком роману

Јулијан Корнхаузер

Неки облици сигнализма
Неокласицизам у сигнализму
Стилистички приступ сигналистичкој поезији
Сцијентизам

Клаус Грох

Мирољуб Тодоровић и сигнализам: Сензибилизовање начина понашања као функција уметности
Сигнали свакодневице

Клаус Петер Денкер

Поводом књиге „Алгол“

Лука Прошић

Језик сигнализма

Љиљана Лукић

Вишеслојна проза

Љиљана Ћук

Између стварног и иреалног

Макс Бензе

О конкретној поезији

Матео Дамброзио

Специфичности и конвергенције у сигналистичкој поетици

Микаило Бодирога

Манифест Цијанидне уметности (фрагменти)

Микеле Перфети

„Алгол“ – кључна књига сигнализма
Сигналистичка поезија

Милан Мицић

Ми смо дигитални свет
Песме

Милентије Ђорђевић

Сигнализам и надреализам

Миливој Анђелковић

Интерактивност у електронској књижевности
Историја наше цивилизације са хепиендом
Могућности електронске књижевности
Омаж 1962. години
Саопштење број 1111.
Сигнализам и електронска уметност
Спинозино око

Миливоје Павловић

Апејронистичка поезија
Дела Мирољуба Тодоровића на страним језицима и у страним листовима, часописима, књигама, антологијама, зборницима и каталозима
Класификација сигналистичких родова и врста
Кључеви сигналистичке поетике (монографија)
Компјутерска поезија
Мејл-арт
Објект-поезија
Сигнализам на међународној авангардној сцени
Сигнализам у обзорју електронске ере
Сигналистичка невербална поезија
Стваралачка космогонија Мирољуба Тодоровића
Стварност неоавангарде
Стохастичка поезија
Шатровачка поезија

Миливоје Павловић

Звучна (фоничка) поезија

Милован Ћурчић

Демон сигнализма: нови сигналистички алманах
Јаран

Милослав Шутић

Калеидоскоп призора

Милош И. Бандић

Сигнализам: стил и статус

Милутин Лујо Данојлић

Поезија за космичка бића

Миролюб Тодорович

Поэзия

Мирољуб Тодоровић

Белоушка попије кишницу
Бирократија и авангарда
Време неоавангарде
Време сигнализма
Гејак гланца гуљарке
Дневник 1982.
Дневник сигнализма 1984-1989.
Духовност трећег миленијума
Електрична столица
Жудња за немогућим
Извори сигнализма (интервјуи)
Језик, реч и песма (фрагменти)
Киберно (Kyberno)
Киборг
Космичка жудња
Лај ми на ђон
Ловац магновења
Нови стваралачки импулси
Песничка авангарда
Плави ветар
Планета
Поетика сигнализма
Поетика сигнализма (интегрално издање)
Поново узјахујем Росинанта
Путовање у Звездалију
Пуцањ у говно
Свиња је одличан пливач
Сигнализам — уметност трећег миленијума
Сигнализам и Марина Абрамовић
Стварност и утопија (распони неоавангарде)
Токови сигнализма

Мирољуб Тодоровић и Миливоје Павловић

Столеће сигнализма

Мирољуб Филиповић Филимир

Сигнализам

Момчило Бакрач

Песме

Настасја Остхоф

Писмо господину Херцфелду поводом немачког превода „Алтајског сумрака“ Богислава Марковића

Небојша Миленковић

Од сигнализма до mail arta

Немања Митровић

Расла небу лоза

Никола Цветковић

Видови поетике сигнализма
Сигнализам и књижевност за децу и велику децу

Никола Цветковић и Миливоје Павловић

Покушај лексикографског и поетолошког одређења сигнализма

Николај Аркадијевич Анастасјев

Сигнализам у систему контракултуре

Олга Латинчић

Архивирани Сигнали
Уметност без граница: Легат Мирољуба Тодоровића на изложби Историјског архива Београда „Границе“

Пјер Гарније

Семантичка песма
Сигнали простора

Предраг Јашовић

Деконструисани сонети и сигнализам

Предраг Тодоровић

Однос неоавангарде и авангарде на примеру сигнализма и дадаизма

Радован Вучковић

Поетика сигнализма

Сава Ристовић

Критички дигитални номадизам

Сава Стаменковић

Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића „Свиња је одличан пливач“
Песме

Сања Југовић

О пројекту Ехо кратких слика Снежане Трстењак

Светозар Радоњић Рас

Збиља и машта

Славољуб Марковић

За столом

Слободан Павићевић

Телеграм

Слободан Шкеровић

Jeta
Барокна екскурзија у Вавилон
Буди се, Будни
Демон сигнализма
Егзистенција и уметност Марине Абрамовић
Естетика и етика сигнализма
Загрљена деца
Звездани премет
Игра, уметност, религија
Индиго
Јерихон, Јерихон
Крома
Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник
О грепцу од црвеног млека и убицама песника
О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу
О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму
Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза
Порнографија, еротика, уметност
Рат светова: Катализа страхова светских поредака
Ратнички метод и сигнализам
Реденик муња
Све боје Арктуруса
Сликарство и онтологија
Смрт паперја
Спасавање од Горгониног погледа
Спој уметности и друштва – Химера или Борг
Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма)
Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања
Терор, дрхтање...
Увод у сигналистичку критику
Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“

Снежана Трстењак

Ехо кратких слика

Сретен Петровић

Естетичке апорије сигнализма

Тамара Жикић

Песме и записи

Тања Ивановић

Сигнализам у фондовима Библиотеке САНУ: Посебна библиотека Мирољуба Тодоровића (ПБ 19)
Три докторске дисертације о сигнализму или Како сам почела да разумевам сигнализам

Тања Крагујевић

У узнемиреном телу језика

Тихомир Петровић

Књижевност за децу и сигнализам

Џим Лефтвич

Текстови смрти

Џон Бајрум

Тишмина „Немогућа транзиција“

Џон Хелд

Ка планетарном јединству: Сигналистичка активност Мирољуба Тодоровића

Юрий Гик

Нaследие дада в современной визуальной поэзии

 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам