Позив за тематски зборник о сигнализму

Позив

Драги пријатељи,

редакција Интернационалне ревије „Сигнал“ припрема велики зборник посвећен сигнализму, српском (југословенском) неоавангардном стваралачком покрету.

Потребно је написати есеј (може и више есеја) на теме које су овде приложене. Уз теме, прилажемо и списак литературе о сигнализму.

Крајњи рок за достављање радова је 31. децембар 2007. године.

Сви текстови које Редакција буде прихватила биће објављени у Зборнику чије је штампање предвиђено у првој трећини 2008. године. Текстове до 20 страна откуцане у Word-у на ћирилици или латиници, доставити на следеће адресе: signal@ptt.yu и skera@kbcnet.co.yu .

Свима чији текстови буду објављени биће поштом послат један примерак часописа, па нам уз рад приложите и своју адресу.

Више о сигнализму сазнаћете на Пројекту Растко као и на нашем сајту http://www.miroljubtodorovic.com/ и блоговима http://mtodorovic2.blogspot.com/ и http://skerovicpoetry.blogspot.com/ .

Уредници Интернационалне ревије СИГНАЛ:

Слободан Шкеровић skera@kbcnet.co.yu

Мирољуб Тодоровић signal@ptt.yu

Адреса: Мирољуб Тодоровић, Гундулићев венац 21, 11000 Београд.

Теме за расправу о сигнализму

 • Појава и развој сигнализма у нашој култури.
 • Корени сигнализма.
 • Поетско ослобађање језика путем нових стваралачких метода.
 • Манифести сигнализма (1968, 1969, 1970).
 • Прва фаза сигнализма (сцијентизам) и наше песништво шездесетих година.
 • Часопис СИГНАЛ (1970-1973 и 1995-2004).
 • Пробијање устаљених граница и ширење простора поезије.
 • Сигнализам и технолошка цивилизација.
 • Дијалектика сигналистичких истраживања и открића.
 • Како је компјутер помогао да се у другом светлу сагледају могућности језика?
 • Сигналистичко истраживање саме природе (бити) поезије.
 • Нове форме и облици које је сигнализам унео у нашу књижевност (поезију).
 • Сигналистичка истраживања у језику : сцијентистичка, конкретна, фоничка, компјутерска, пермутациона, феноменолошка, технолошка, ready-made, шатровачка, алеаторна, стохастичка и апејронистичка поезија.
 • Љубиша Јоцић и сигнализам.
 • Демистификација песничког чина и песника.
 • Место и улога сигнализма у српској књижевности (поезији) седамдесетих година.
 • Поетика сигнализма као рушилац до сада владајућих поетичких и естетичких система.
 • Напади и игнорисање сигнализма у српској култури.
 • Невербални песнички облици у сигнализму (визуелна, објект и гестуална поезија).
 • Елементи „критичке поезије“ у сигнализму.
 • Полемике у српској неоавангарди.
 • Сигналистичка истраживања у прози.
 • Сигнализам и књижевност за децу.
 • Однос сигнализма према „историјској авангарди“: футуризам, експресионизам, дадаизам, зенитизам, надреализам.
 • Улога теорије информације и нове естетике (Умберто Еко, Абрахам Мол, Макс Бензе) у формирању поетике сигнализма.
 • Шта је сигнализам донео српској литератури и уметности?
 • Нови живот сигнализма обнављањем Интернационалне ревије СИГНАЛ крајем двадесетог века и почетком новог миленијума.
 • Сигналистичка истраживања у ликовној уметности.
 • Сигнализам као крајње отворен и комплексан уметнички систем.
 • Радикална трансформација функције уметности.
 • Додири и преплитања концептуалне уметности и сигнализма.
 • Мејл-арт у сигнализму.
 • Хепенинг,  боди арт, перформанс и гестуална поезија - сличности и  разлике.
 • Сигнализам и нова уметничка пракса у Југославији (Србији).
 • Страни естетичари и критичари о сигнализму као нашем неоавангардном покрету.

Литература

Књиге о сигнализму:

 • Живан Живковић, „Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса“ (докторска дисертација), Параћин, 1994.
 • Живан Живковић, „Орбите сигнализма“, Београд, 1985.
 • Живан Живковић, „Сведочења о авангарди“, Земун, 1992.
 • Живан Живковић, „Од речи до знака“, Београд, 1996.
 • Миливоје Павловић, „Авангарда, неоавангарда и сигнализам“ (докторска дисертација), Београд, 2002.
 • Миливоје Павловић, „Кључеви сигналистичке поетике“, Београд, 1999.
 • Миливоје Павловић, „Свет у сигналима“, Нови Сад, 1996.
 • Julian Kornhauser, „Sygnalizm – propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej“ (докторска дисертација), Uniwersitet Jagiellonski, Krakow, 1981.
 • Јулијан Корнхаузер, „Сигнализам, српска неоавангарда“ (докторска дисертација), Ниш, 1998.
 • Љубиша Јоцић, „Огледи о сигнализму“, Земун, 1994.
 • Жарко Ђуровић, „Свијет сигнализма“, Београд, 2002.
 • Миодраг Мркић, „У тами знака“, Земун, 1997.
 • Миодраг Мркић, „У тами знака 2“, Београд, 1998.
 • Владан Панковић, „О сигнализму“, Београд, 2003.
 • Илија Бакић & Звонко Сарић, „Преко границе миленијума – сигнализам изазов преступа“, Београд, 2005.
 • Miroljub Todorović, „Signalism“, Belgrade, 1973.
 • Мирољуб Тодоровић, „Сигнализам“, Ниш, 1979.
 • Мирољуб Тодоровић, „Дневник авангарде“, Земун, 1990.
 • Мирољуб Тодоровић, „Ослобођени језик“, Земун, 1992.
 • Мирољуб Тодоровић, „Игра и имагинација“, Београд, 1993.
 • Мирољуб Тодоровић, „Хаос и космос“, Београд, 1994.
 • Мирољуб Тодоровић, „Ка извору ствари“, Београд, 1995.
 • Мирољуб Тодоровић, „Планетарна култура“, Земун, 1995.
 • Мирољуб Тодоровић, „Жеђ граматологије“, Београд, 1996.
 • М. Стојкин (Мирољуб Тодоровић), „Miscellaneae“, Београд, 2000.
 • Мирољуб Тодоровић, „Поетика сигнализма“, Београд, 2003.
 • Мирољуб Тодоровић, „Токови неоавангарде“, Београд, 2004.
 • Miroljub Todorović, „Signalism Yugoslav creative Movement“, Београд, 1998.

Зборници:

 • „Сигнализам – авангардни стваралачки покрет“, Београд, 1984.
 • „Сигнализам у свету“ (Странци о сигнализму), Београд, 1984.
 • „Сигналистичка утопија“, Београд, 2001.
 • „Сигнализам уметност трећег миленијума“, Београд, 2003.
 • „Гласови планетарног – визије сигнализма“, Београд, 2003.
 • „Размишљајте о сигнализму – Think About Signalism“, Београд,
 • 2004.  
 • „Време сигнализма – The Times of Signalism“, Београд, 2006.
 • „Демон сигнализма“, Београд, 2007.
 • Сигнализам у листовима и часописима:

 • Интернационална ревија СИГНАЛ, бројеви од 1 до 28-29-30, 1970 – 2004.
 • „Poesia Signalista“, Ovum 10, nro. 4, setiembre 1970, Montevideo.
 • „Signalism (Recent Yugoslav activity)“, Second Aeon, Cardiff, 1971.
 • „O poezji Sygnalistycznej“, Litery, XII, nr. 5 (137), 1973, Gdansk.
 • „Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија“, Дело, XXI, бр. 3, 1975, стр. 467-670.
 • „Сигнализам – Поетика сигнализма“, Кораци, XИ, бр. 1-2, 1976, 1-108.
 • „Фрагменти о сигнализму“, Књижевна реч, бр. 55, 26. IV 1976.
 • „Појава и развој сигнализма“, Домети, бр. 5, Ријека, 1978, стр. 107-116.
 • „L Avant-garde en Yougoslavie (Le Signalisme)“, Doc(k)s, no. 12, 1978, pp. 3-95, Paris-Ventabren.
 • „Mail Art– Mail Poetry“, Дело, XXVI, бр. 2, 1980, стр. 1-142.
 • „Послератна српска авангарда“, Градина, XV, бр. 8, 1980, стр. 55-141.
 • „Сигнализам пед вратима“, Венац, IX, бр. 9, 1980.
 • „Сигнализам – питања и одговори“, Кораци, XVII, бр. 1-2, 1982, стр. 100-110.
 • „Сигнализам“, Књижевна реч, бр. 184, 10. март 1982.
 • „Сигнализам“, Књижевне новине, бр. 641, 4. фебруар, 1982.
 • „Сигнализам“, Књижевна критика, XV, бр. 2, 1984, стр. 39-68.
 • „Сигнализам – југословенски стваралачки покрет“, Ток, XX, бр. 13-14, 1985/86, стр. 3-30.
 • „О сигнализму“, Багдала, бр. 322-323, 1986.
 • „Сигнализам код нас“, Мостови XIX, бр. 100, Пљевља, 1987, стр. 47-77.
 • „Ars Poetica (Сигнализам)“, Повеља, бр. 3-4, 1987, стр. 59-74.
 • Ars Poetica (Сигнализам II)“, Повеља, бр. 1-2, 1988, стр. 85-99.
 • „Сигналистичке контроверзе“, Књижевност, XLIV, књ. 1-2, 1989, стр. 191-219.
 • „Фрагменти о сигнализму“, Поља, XXXVI, бр. 363-364, 1989, стр. 228-235.
 • „Сигнализам“, Савременик, Нова серија, XXXVI, бр. 1-2-3, 1990, стр. 194-298.
 • „Сигнализам после три деценије“, Стремљења, XXX, бр. 2-3, 1990, стр. 132-162.
 • „Фрагменти о сигнализму“, Градина, XVII, бр. 5, 1990, стр. 72-115.
 • „Сигналистичка експлозија креативности“, Улазница, XXXIII, бр. 161-162-163, 1999, стр. 3-82.
 • „Сигнализам“, Књижевност бр. 7-8-9, 2001, стр. 674-737.
 • „Сигнализам – изазов преступа“, Руковет, XLVIII, бр. 8-9-10-11, 2002, стр. 19-40.
 • „Време сигнализма“, Градина, XLI, бр. 10, 2005, стр. 9-221.
 • „Сигнализам – Signalism, Савременик, бр. 146-147-148, 2007, стр. 7-159.
На Растку објављено: 2007-10-06
Датум последње измене: 2007-10-05 21:27:08
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам