Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Сто година
полонистике у Србији

Зборник радова са јубиларног научног скупа

Катедра за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Славистичко друштво Србије

Београд, јануар 1996.

Интернет издање

Извршни продуцент и покровитељ: Технологије, издаваштво и агенција Јанус

Београд, септембар 2002

Продуцент: Зоран Стефановић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић

Техничка обрада: Ненад Петровић, Саша Шекарић, Зоран Стефановић

Коректура: Agnieszka Łasek, Бранислава Стојановић

Штампано издање

Издавачи: Филолошки факултет, Београд и Славистичко друштво Србије, Београд

Београд, 1996

Редакциони одбор: др Гордана Јовановић, др Вера Митриновић, Мирослав Топић, мр Мирјана Костић-Голубичић, мр Петар Буњак

За издаваче: др Слободан Грубачић, др Александар Терзић

Штампа: Чигоја штампа

Тираж 300

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

808.4+840(497.11) (082)

СТО година полонистике у Србији : зборник радова са јубиларног научног скупа, Београд, јануар 1996. / [редакциони одбор Гордана Јовановић ... и др.]. - Београд : Катедра за славистику Филолошког факултета Универзитета : Славистичко друштво Србије, 1996 (Београд : Чигоја штампа). - 240 стр.; 22 cm

ISBN 86-80-267-18-Х

Ha спор. насл. стр.: Sto lat polonistyki w Serbii. - Текст на срп. и пољ. језику. Тираж 300. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на пољ. или срп. језику.

а) Полонистика - Србија - Зборници ИД=49729036

Овај Зборник штампа се захваљујући материјалној помоћи Министарства за науку и технологију Републике Србије и Републичког завода за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу.

 

Уводна реч

Стогодишњи јубилеј српске универзитетске полонистике обележен је међународним научним скупом под насловом СТО ГОДИНА ПОЛОНИСТИКЕ НА БЕОГРАДСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ, одржаним 18. и 19. јануара 1996. године у организацији Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду и Славистичког друштва Србије. Зборник радова Сто година полонистике у Србији, који је сада пред читаоцем, плод је тога скупа.

Имајући у виду ширину проблематике заступљене на Скупу, која се одразила и на разноврсност прилога у Зборнику, Редакција се одлучила да текстове групише у четири основна тематска круга: I - историја полонистике у Србији; II - српско-пољске везе у области језика; III - српско-пољске везе у области књижевности и IV - српско-пољске везе у области културе у ширем смислу. Разуме се, и овако профилирани, ови су оквири у великој мери условни. Редослед прилога у тако добијеним целинама начињен је по тематском критеријуму - од ширих и синтетичнијих прегледа ка ужим проблемским анализама; кад је реч o историјском материјалу (нарочито I и III круг тема), водило се рачуна o хронологији проучаваних појава.

Редакција није вршила правописно уједначавање, већ je поштовала сва решења која се не косе са српском ортографском нормом. На исти начин поступило се ca цитатним инструментаријумом: и у њему су углавном поштована ауторска решења.

Обавезе око рецензирања приспелих прилога Редакција је већим делом расподелила међу својим члановима, али посебну захвалност на уложеном труду око читања и оцењивања радова дугује проф. др Зузани Тополињској, проф. др Вери Николић, проф. др Даринки Гортан Премк, проф. др Вјеславу Боришу и проф. др Весни Половини.

Напослетку, искрено захваљујемо Министарству за науку и технологију Републике Србије и Републичком заводу за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу, који су својом финансијском потпором омогућили како одржавање Скупа тако и публиковање овога Зборника.

Редакција

 

Садржај

I

Гордана Јовановић, Почеци и развој полонистике на Београдском универзитету

Мирослав Топић, Прва Кошутићева хрестоматија

Богољуб Станковић, Основна Кошутићева полазишта у области методике наставе инословенских језика у српској средини

Мирослав Топић и Петар Буњак, Професору Ђорђу Живановићу у спомен

Миодраг Сибиновић, Сећања на послератног доајена српске полонистике професора Ђорђа Живановића

Мила Стојнић, Докторска дисертација професора Ђорђа Живановића u његов приступ компаративним књижевним словенским студијама

Љубо Милинковић, Лингвистичко-методичке основе Пољских примера Ђорђа Живановића

Богдан Терзић, Предавања професора Кирила Тарановског из пољског језика

Władysław Lubaś, Polonistyka i slawistyka belgradzka w moim wspomnieniu

Teresa Sikorska, Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

II

Вера Митриновић, Конфронтативни приступ изучавању пољског језика на београдској полонистици - традиције и перспективе

Zuzanna Topolińska, O pewnej charakterystycznej serbskiej konstrukcji wyrażającej ocenę ilościową i o jej polskich odpowiednikach

Угљеша Радновић, Пољско-српскохрватски речник САНУ и други речници ове врсте код нас и Пољака (хронолошки преглед)

Радмило Маројевић, Словенска историјска антропонимија (из пољског угла)

Милана Радић-Дугоњић, Лексичко-семантички проблеми при моноцентричном проучавању словенских језика

Мирјана Костић-Голубичић, Међујезички хомоними у настави пољског језика на београдској полонистици

Марија Магдалена Косановић, Реченице са предикатом на -но, -то у пољском и српском језику

Ренарда Лебда, Семантичко-прагматичка анализа и интерпретација изабраних реклама на српском и пољском језику

III

Мирјана Бошков, О српској рецепцији Хронике света Мартина Бељског

Милица Јакубјец-Семковова, Шта су Пољаци пре сто година знали o српској књижевности

Петар Буњак, Почеци рецепције Сјенкјевичевог романа Quo vadis? код Срба

Јадвига Сопчак, Један облик рецепције пољске драме у Србији (на материјалу наставне праксе Академије уметности у Новом Саду)

Љубица Росић, Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици

IV

Bogusław Zieliński, Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Serbii?

Вјеслав Бориш, Сербокроатистика у Кракову

Симон Драговић, Пољаци-лекари у Србији у XIX веку

Maria Teresa Mazur, Zakres i formy wspólpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP z instytucjami dydaktycznymi i naukowymi za granicą nauczającymi języka polskiego