Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Милорад Живанчевић

BIBLIOGRAPHIA POLONICA

Милорад Живанчевић: POLONICA. – Нови Сад : Матица српска, 1987. – стр. 297-300. Тематски избор полонистичких радова проф. М. Живанчевића. [Потпунија библиографија: Filozofski fakultet 1954-1984, Novi Sad 1984, str. 469-476.]

1. W sprawie autorstwa pierwszych tłumaczeń z Mickiewicza w literaturze chorwackiej, Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1961, t. XI, s. 225-231.

2. Непознати роман Чајковског o Босни, Летопис Матице српске, CXXXVII, 1961, књ. 387, св. 5, стр.480-482,

3. Ђалски u Пољаци, Летопис Матице српске, CXXXVII, 1961, књ. 387, св. 6, 594-600.

4. Савремена југословенска поезија у Пољској, Летопис Матице српске, СХХХVII, књ. 388, св. 2/3, стр. 194-197.

5. Пољско-југословенске књижевне везе y прошлости u садашњости, Летопис Матице српске, CXXXVII, 1961, књ. 388, св. 4, стр. 291-294.

6. Życie i twórczość Ivo Andricia, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN, Kraków 1961, s. 379-384.

7. Нови материјали о везама словенских књижевности y прошлости, Летопис Матице српске, СХХХVIII, 1962, књ. 389, св. 1, стр. 80-81.

8. Иво Aндрић y Пољској. Краков, јануара. Летопис Матице српске, СХХХVIII, 1962. књ. 389, св. 4, стр. 361-366.

9. "Historia Państwa Otomanskiego” jako źródło uzupełnienia "Osmana” Gundulicia, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN, Kraków 1962, s. 159-160.

10. Z badań nad uzupełnieniem "Osmana” Gundulicia przez Ivana Mažuranicia, Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1962, t. XII, s. 157-177.

11. Добар пријем, Дневник, XX, 1962, бр. 5771 (29. новембар), стр. 9. (Југословенске књижевности y Пољској).

12. Novo o Đalskom, Književne novine, Beograd, XIV, 1962, br. 186 (14. decembra), str. 8.

13. Писма К. Ш. Ђалског Броњиславу Грабовском, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад 1962, књ. IХ-Х, стр. 206-225. (У заједници c Марјом Бобровњипком).

14 Писма из Пољске, Трибина, Нови Сад, III, 1962, бр. 113 (11. XI), стр. 2; бр. 114 (18. XI) стр. 2; бр. 115 (25. XI), стр. 2; бр. 116 (2. XII), стр. 2 (У заједници с Вером Живанчевић).

15. Włodzimierz Kot: Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Летопис Матице српске, СХХХIХ, 1963, књ. 391, св. 1, стр. 96-99. (Одломак: Književne novine, XV, 1963, br. 198 (31. maj), str. 9).

16. Пољаци према Шенои, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад 1963. књ. XI, стр. 232-236.

17. Literatura jugosłowiańska w Polsce po drugiej wojnie światowej, Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1963, t. XIII, s. 184-187.

18. Naša književnost u Poljskoj danas, Riječka revija, XII, 1963, br. 11, str. 890-895.

19. K. I. Galčinjski: Lirski razgovor. Naš savremenik Orfej, Polja, Novi Sad, IX, 1963, br. 71, str. 16-17.

20. Savremena jugoslovenska književnost u Poljskoj, Годишњак Филозофског факултета y Новом Саду, VII, 1962-1963, стр. 121-135.

21. Nepoznati Šenoini korespondenti, Književne novine, XVI, 1964, br. 221 (17. IV), str. 8.

22. Вук u Пољаци, Ковчежић, Београд 1964, књ. VI, стр. 241-252.

23. Жђислав Њеђеља: Српске народне песме y Лавову тридесетих u четрдесетих година XIX века, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад 1964, књ. XII, св. 1, стр. 151-154. (Превод).

24. Geneza poloników w zagrzebskim „Kole" (1842-1851), Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1964, t. XIV, s. 184-194.

25. Враз и Дубровски, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад 1964, књ. XII, св. 2, стр. 244-250.

26. August Šenoa a Słowiańszczyzna, Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1965, t. XV, s. 159-198.

27. Кристионас Донелаитис: Годишња доба, Летопис Матице српске, књ. 395, 1965, св. 1, стр. 37-56. (Превод).

28. Mažuranić i slavenstvo, Kolo, III, Zagreb 1965, br. 9/10, str. 384-387.

29. Ideja slovenske uzajamnosti u hrvatskoj književnosti šezdesetih i sedamdesetih godina XIX veka, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. VIII, 1964-1965, стр. 221-246.

30. Roman Zaviljinjski i Jugosloveni, Годишњак Филозофског факултета y Новом Саду, IX, 1966, стр. 213-216.

31. Saradnja K. S. Đalskog u petrogradskom „Kraju", Годишњак Филозофског Факултета y Новом Саду, X, 1968, св. 1, стр. 261-277.

32. Stanko Vraz i K. V. Zap, Годишњак Филозофског факултета y Новом Саду, XII, 1968, св.1, стр. 261-277.

33. Współpraca K. S. Đalskiego z prasą polską, Pamiętnik Słowiański, Warszawa 1968, t. XVIII, s. 217-224.

34. Materiały do „Słownika rodzajów literackich”, Zagadnienia rodzajów literackich, XI, Łódź 1969, zesz. 2, s. 189-190.

35. Литература илиризма в Польше, Годишњак Филозофског факултета y Новом Саду, XII, 1969, св. 1, стр. 381-384. (Извадак: VI Mezinбrodní, sjezd slavistů v Praze. Resumé přednášek, přispěvků a sdělení, Academia Praha 1968, str. 433)

36. Antologija poljske fantastike. Priredio dr Stojan Subotin. Preveli dr Milorad Živančević, Slobodan Petković, dr Stojan Subotin. Nolit, Beograd 1969, 272 стр. [Преводи М. Ж.: Јан Баршчевски, Жива коса (27-44); Јузеф Кожењовски, Kyћa на углу (45-54); Болеслав Лесмјан, Русалка (55-97); Стефан Грабињски, Слепи Колосек (98-119), Сфера (120-130), Освета демона (131-146); Бруно Јасјењски, Ноге Изолде Морган (146-165); Витолд Гомбрович, Гозба код грофице Котлубај (166-186); Тадеуш Новак, Чаробнице на небу (242-247).]

37. Књижевност илиризма y Пољској, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XVII, 1969, св. 1, стр. 81-98.

38. Јан Тшинадловски: Осолинеум (1817-1967). C пољског превели Вера и Милорад Живанчевић, Матица српска, Нови Сад 1970, 125 стр. [Предговор: М. Ж., Осолинеум u Матица српска, стр. 5-9.]

39. Путеви сарадње, Дневник, XVIII, 1970, бр. 8472 (14. јуна), стр. 13.

40. Vraz kao polonofil, Slavistična revija, XVII, Ljubljana 1969 [1970!], sv. 2, str. 355-363.

41 Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX stoleća, Rad JAZU, Odjel za suvremenu književnost, Zagreb 1969, knj. 355, str. 5-193. [Pisma Wacławu Maciejowskom, str. 97-109; Pisma Bronisławu Grabowskom, str. 109-181; Pisma Romanu Zawilińskom, str. 182-193.]

42. Радивој Врховац и Броњислав Грабовски, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XIX, 1971, св. 2, стр. 363-366.

43. Враз према Мицкјевичу, Зборник за славистику, Нови Сад 1970 [1972!], св. 1, стр. 56-62.

44. Stanko Vraz i Polacy, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1972, t. VII, s. 271-300.

45. Љубомир Дурковић-Јакшић: Југословенско-пољска сарадња 1772-1840, Матица српска, Нови Сад 1971 /1972!/, 310 стр. [Редакција: др М. Ж.]

46. Људевит Гај, Зборник за славистику, III, 1972, св. 3. стр. 66-86.

47. Sentymentalizm w literaturze chorwackiej: Реферати за VII међународни конгрес слависта y Варшави, Филозофски факултет, Нови Сад 1973, стр. 97-105.

48. Ksaver Šandor Gjalski i literatura polska, Pamiętnik Literacki, Wrocław 1973, t. LXIV, zesz. 2, s. 105-115.

49. Vraz i Poljaci, Годишњак Филозофског факултета y Новом Саду, XVI, 1973, св. 1, стр.255-283.

50. Љубомир Дурковић-Јакшић: Југословенско-пољска сарадња 1772-1840, Зборник за славистику, Нови Сад 1973 [1974!], св. 5, стр. 237-238.

51. Ђалски u Пољаци, Зборник за славистику, Нови Сад 1974, св. 6, стр. 87-96.

52. „Danica ilirska" i njeni anonimni suradnici, Croatica, IV, Zagreb 1973, sv: 5, str. 67-105.

53. Словенски сарадници y споменици „Oesterreichisches Frьhlings-Album", Прилози за књжевност, језик, историју и фолклор, XL, Београд 1974, св. 1/2, стр. 68-71.

54. Мажуранићеви преводи, Зборник за славистику, Нови Сад 1975, св. 9, стр. 86-99.

55. Ilirizam, y: Povijest hrvatske književnosti, knj. 4, Liber-Mladost, Zagreb 1976, str. 1-217.

56. Илирске адаптације, Зборник за славистику, Нови Сад 1976, св. 11, стр. 133-150.

57. Крешимир Георгијевић, Зборник за славистику, Нови Сад 1977, св. 12, стр. 201-214.

58. Hrvatski narodni preporod i nacionalni krijiževni pokreti u Evropi, y: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb 1978, str. 313-340.

59. Uvod u studij hrvatskog romantizma, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb 1976 [1978!], knj., str. 45-51.

60. Улазак романа y хрватску књижевност, Научни састанак слависта y Вукове дане, Београд 1979, св. 2, стр. 83-90.

61. Knjiga o malim književnim formama. (Jan Trzynadłowski: Małe formy literackie, Wrocław 1977), Umjetnost riječi, XXII, Zagreb 1978, sv. 1/2, str. 75-76.

62. Анджеј Кусњевич: Краљ Двеју Сицилија. Превео c пољског Милорад Живанчевић. Српска књижевна задруга, Београд 1979, 248 стр. [Предговор: М. Ж., Анджеј Кусњевич, стр. 5-16.]

63. Ivan Mažuranić: Sabrana djela. Svezak III: Proza. Priredio Milorad Živančević. Sveučilišna naklada Liber - Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1979. [Prijevodi i adaptacije, str. 49-117 + 355-559.]

64. Kazalište i dramska književnost u „Danici", Mogućnosti, XXVI, Split 1979, sv. 2/3, str. 191-211. (Isto: Dani Hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru. Čakavski sabor, Split 1979, str. 159-183.)

65. Polonica. (Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia), Зборник за славистику, Нови Сад 1978 [1979!], св. 15, стр. 204-208.

66. Polonica. (Lech Leciejewicz: Słowiańszczyzna Zachodnia. – Drukarze dawnej Polski, od XV do XVIII wieku. – Konrad Zawadzki: Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. – Henryk Barycz: Na przełomie dwóch stuleci. – Adam Kulawik: Konstanty Ildefons Gałczyński. – Jan Trzynadłowski: Małe formy literackie), Зборник за славистику, Нови Сад 1979, св. 16, стр. 199-206.

67. Polonica. (Marian Maciejewski: Poetyka, gatunek-obraz. – Anna Martuszewska: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu. – Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. – Stefan Kozak: U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. – Z dziejów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Зборник за славистику, Нови Сад 1979, св. 17, стр. 190-196.

68. Српска књижевност у „Денници” П. П. Дубровског, Прилози проучавању српско-руских књижевних веза. Прва половина XIX века. Мвтица српска, Нови Сад 1980, стр. 206-216.

69. Polonica. (Problemy literatury staropolskiej. – Alina Nowicka-Jeżowa: Madrygały staropolskie. – Dzieło literackie jako źródło historyczne. – Dialog w literaturze. – Przestrzeń i literatura. – Julian Kornhauser: Od mitu do konkretu), Зборник за славистику, Нови Сад 1980, св. 19, стр. 203-210.

70. Преписка Враз-Дубровски, Зборник за славистику, Нови Сад 1981, св. 20, стр. 111-139.

71. Polonica. (Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej: 1. Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji; 2. Tekst i fabuła; 3. Ewa Szary-Matywiecka: Książka-powieść-autotematyzm. – Tadeusz Klak: Czasopisma awangardy. – Jerzy Starnawski: Praca wydawcy naukowego. – Tadeusz Żabski: Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza), Зборник за славистику, Нови Сад 1981, св. 20, стр. 178-183.

72. Croatica из архива Чарториских, Зборник за славистику, Нови Сад 1981, св. 21, стр. 69-114.

73. Znameniti Hrvati u poljskim tajnim izvještajima nakon revolucije 1848, Oko, X, Zagreb, 1982, br. 264 (13. maj), str. 12-13.

74. Polonica. (Wacław Walecki: Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia. – Józef Korpała: Karol Estreicher, twórca „Bibliografii polskiej”. – Jan Białostocki: Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. – Stefan Kubów: Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862). – Krzysztof Dmitruk: Literatura-Społeczeństwo-Przestrzeń), Зборник за славистику, Нови Сад 1982, св. 22, стр. 145-148.

75. Benešić i Krleža, Oko, X, Zagreb 1982, br. 272 (19. avgust), str. 14-15.

76. Дубровски u Јужни Словени, Зборник за славистику, Нови Сад 1982, св. 23, стр. 141-170.

77. Мирослав Крлежа y славистици, Зборник за славистику, Нови Сад 1983, св. 24, стр. 157-186.

78. Polonica. (Problemy literatury polskiej okresu Pozytywizmu. – Henryk Piluś: Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim. – Jadwiga Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. – Romantycy i rewolucja. – Zbigniew Rynduch: A. M. Fredro. – Leszek Kamiński: Romantyzm a ideologia), Зборник за славистику, Нови Сад 1983, св. 25, стр. 145-152.

79. Januš Glovacki: Retro. (Prevod s poljskog M. Ž.), Život, ХХХIII, Sarajevo 1984, sv. 3/4, str. 213-216.

80. Polonica. (Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. – Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku), Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад 1984, св. 27, стр. 174-184.

81. Julije Вепељić i Poljaci, Oko, ХШ, Zagreb 1985, br. 340 (28. III-11. IV), str. 19.

82. Aндpuћ y Пољској, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад 1985, св. 28, стр. 7-43.

83. Antonjina Kloskovska: Masovna kultura. Kritika i odbrana. S poljskog preveli Radoslav Đokić, Miroslava Đokić. Redakcija prevoda dr Milorad Zivančević. Matica srpska, Novi Sad 1985, 367 str.

84. Polonica. (Józef Magnuszewski: Tropami folkloru i literatury. – Studia o metaforze. – Jadwiga Kolarska: Erotyk staropolski. – Andrzej Cieński: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. – Janusz Albin: Polacy w Jugosławii. – Lech Paździerski: Građa o polonisti Juliju Benešiću. – Pogranicza i korespondencje sztuk), Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад 1985, св. 29, стр. 185-196.

85. Slavia meridionalis, Зборник Матице српске за књижевност и језик, ХХХIII, 1985, св. 3, стр. 505-543.