Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

 

Др Ђорђе С. Живановић

Библиографија објављених радова

За штампу приредио Петар Буњак

Зборник Матице српске за славистику, бр. 44-45/1993, стр. 251-268. 

Библиографија радова дра Ђорђа Живановића, дугогодишњег професора пољског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду која је сада пред читаоцем темељи се углавном на подацима из биобиблиографских свезака Анала Филолошког факултета – XIII (1979) и XVII (1986), као и на допунама и упутствима самога Професора.

Приређивачеве интервенције у тексту библиографије тројаке су.

1. Руководећи се принципом провере de visu, исправили смо неке штампарске грешке из XIII свеске Анала, а и одлучили се на допуну описа појединих јединица – кад је реч о радовима у часописима, уз годину и број стране, додат је и број свеске, док је уз текстове из новина, поред датума, придодата и страна. Уз то, пописана су резимеа на страним језицима и дата у наставку јединица на које се односе.

2. Иако свесни да ћемо тако одступити од добрих традиција, одустали смо од класичне хронолошке библиографије и приступили класификацији грађе према врсти издања и обиму јединица, чувајући хронолошки принцип унутар тако добијених целина. Тиме смо, надамо се, дочарали сву ширину и разноликост Професорових интересовања, али и омогућили читаоцу да се лакше снађе у корпусу од преко 450 библиографских јединица. Поновљена издања – опет одступајући од обичаја, но овога пута због скучености простора – бележили смо у оквиру исте одреднице, и то тако што смо наводили место, издавача, годину и број страна; када је у питању било поновљено издање истог издавача, бележили смо само годину и издигнутим бројем издање.

3. Предговоре, поговоре или напомене у бројним засебно издатим преводима издвајали смо у посебне библиографске јединице.

Списак скраћеница дат је на крају Библиографије. 

ПРИРЕЂИВАЧ

 

I
Књиге и друге засебне публикације

1. Практични уџбеник пољског језика, I. Београд, Просветни одбор Савеза сокола Краљевине Југославије, св. 5, 1934, 100. [Курс у 23 лекције].

2. Адам Мицкјевич и његов Пан Тадија. Београд, Пољско-југословенска лига, 1935, 84.

3. Poljska književnost XIX veka kao izraz poljskog narodnog duha. Beograd, 1940, 14.

4. Срби и пољска књижевност (1800-1871). Београд, 1941, VIII + 276.

5. Српски језик за II разред основне школе. Београд, Просвета, 1948, 48. [Потпис: Ж. Ивановић].

6. Српски језик за III разред основне школе. Београд, Просвета, 1948, 64. [Потпис: Ж. Ивановић].

7. Проблеми позоришног језика. I. Београд, Рад, 1951, 116.

8. Poljski primeri. (Književni tekstovi. Jezička objašnjenja. Beleške o piscima. Poljsko-srpskohrvatski rečnik). Beograd, Naučna knjiga, 1967, 383. [Наредна издања:] 19702; Beograd, Filološki fakultet, 1983.

9. Poljski u 100 lekcija. Beograd, Prosveta, 1971, 332. [Наредно издање:] 19762.

10. Георгије Магарашевић (1793-1837). Матица српска, Нови Сад, 1976, 264.

11. Стеријине полемике. Београд, Посебна издања САНУ, књ. DLXIV, Одељење језика и књижевности, књ. 37, 1985, 178 + X.

 

II
Студије, расправе, чланци и други већи прилози

1. Пољска академија књижевности. Венац, Београд, 1933/1934, XIX, 4-5, 250-258.

2. Часови језика. Пољски језик. Радио-Београд, Београд, 1934, VI, 2, 12-13; 3, 9-10; 4, 8-9; 5, 8-9; 6, 9-10; 7, 8-9; 8, 9-10; 11, 9-10; 12, 9-10; 13, 9-10; 14, 9-10; 15, 9-10; 16, 9-10; 17, 10-11; 18, 9-10; 19, 9-10; 20, 9-10; 21, 9-10; 22, 9-10; 23, 10-11; 24, 9-10; 25, 9-10. [Курс у 23 лекције].

3. На ком је језику Константин из Островице писао своју хронику. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 174-180.

4. Dositeje Obradović a Polacy. Ruch Słowiański, Lwów, 1936, I, 46-50.

5. Wuk Karadžić i Franciszek Mirecki. Przegląd Polsko-Jugosłowiański, Poznań, 1937, 6, 86-88.

6. Вук и пољски музичар Франћишек Мирецки. СКГ, 1938, LIV/3, 206-212.

7. Intelektualna łączność Jugosławii z Polską poprzez wieki. Przegląd Polsko-Jugosłowiański, Poznań, 1938, V, 61-63.

8. Ђорђе Магарашевић о Пушкину. ПКЈИФ, 1938, XVIII, 1-2, 105-111.

9. Списак радова Павла Поповића. ПКЈИФ, 1938, XVIII, 1-2, 657-667. [Заједно с Вером Милетић].

10. Ljudevit Gaj. Ruch Słowiański, Lwów, 1939, I, 8-14.

11. Мицкјевич и Његош. ПКЈИФ, 1939, XIX, 1-2, 84-90.

12. Poljska književnost XIX veka kao izraz poljskog narodnog duha. Soko, Beograd, 1940, II, 1, 10-13.

13. Павле Соларић и Пољаци. СКГ, 1940, LXI/6, 432-438.

14. Змај према Пољацима. Годишњак Матице српске за 1941, Нови Сад, 1940, 215-221.

15. Доситеј Обрадовић према Пољацима. ЛМС, 1941, књ. 355, 120-124.

16. Језик и позориште. Позориште, Београд, 1948, 7-8, 318-321.

17. Око катедре српског језика у Паризу. ПКЈИФ, 1954, XX, 1-2, 49-59.

18. Бранков критичар Ј. Ст. Забавић. ПКЈИФ, 1954, XX, 3-4, 203-228.

19. Млади Даничић. ЗМСКЈ, 1954, I, 101-122; 1955, II, 108-122; 1957, III, 126-135.

20. Кад је постала Лазаревићева "Швабица". ПКЈИФ, 1955, XXI, 3-4, 304-308.

21. Мицкјевич професор. Дело, Београд, 1955, II, 10, 510-516.

22. Последње поглавље. Пут А. Мицкјевича на Балкан. Савременик, Београд, 1955, II, 12, 672-679.

23. Sienkiewicz jako członek Serbskiej Akademii Nauk. Pamiętnik Literacki, Warszawa, 1956, XLVII, 4, 516-522.

24. Мицкјевич – Пушкин – Деметер. Питања књижевности и језика, Сарајево, 1956, III, 97-104.

25. Mickiewicz in Serbo-Croatian Literature. [У зборнику:] Adam Mickiewicz in World Literature. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1956, 495-523.

26. Хенрик Сјенкјевич члан Српске академије наука. Стварање, Цетиње, 1957, 9-10, 722-727.

27. Још која о Ј. Ст. Забавићу. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 101-109.

28. Мицкјевич и Пушкин. Живи језици, Београд, 1957, I, 1-2, 15-29.

29. Рад на школским уџбеницима историје пољске књижевности. Живи језици, Београд, 1957, I, 1-2, 114-118.

30. Милош Поповић о Мицкјевичу. ПКЈИФ, 1958, XXIV, 1-2, 49-71.

31. Шеноа и Пољаци. Јужнословенски филолог, Београд, 1958, XXIII, 183-216. (Резиме: Шеноа и поляки, 216).

32. Вук у "Скоротечи". Ковч., 1958, I, 94-102.

33. Adam Mickiewicz w literaturze serbochorwackiej. [У зборнику:] Adam Mickiewicz 1855-1955. Wrocław-Warszawa, 1958, 307-349.

34. Jedna stranica iz poljsko-jugoslovenskih odnosa. Umjetnost riječi, Zagreb, 1959, III, 1-4, 103-111.

35. О култури говорног језика. Књижевност и језик, Београд, 1961, VIII, 2, 140-149.

36. Из легенде и стварности о Стерији. ЗМСКЈ, 1962, IX-X, 229-234.

37. První Šafaříkový styky se Srby a srbskou literaturou. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1962, I, 1-16.

38. Шафарик у Новом Саду. "Изгнанство". [У зборнику:] П. Ј. Шафарик 1795-1861. Нови Сад, Матица српска, 1963, 42-106.

39. Полонофилство код Срба и Хрвата у првој половини XИX века као основа појачаном интересовању за пољску књижевност. ПКЈИФ, 1963, XXIX, 73-86.

40. "Pamiętniki Janczara" w nowym świetle. Sprawozdania z posiedzeń Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków, 1963, styczeń-czerwiec, 178-184.

41. N. M. Rajko i kontynuatorzy. [У зборнику:] Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Warszawa, 1963, 254-268. [19662, 263-277].

42. Миле Павловић преводилац с пољског. ПКЈИФ, 1964, XXX, 1-2, 71-76.

43. Echa powstania styczniowego wśród Jugosłowian. Kwartalnik Historyczny, Warszawa, 1964, LXXI, 3, 693-710.

44. П. Ј. Шафарик скупљач народних песама. "'Ајде драга да се милујемо...". Ковч., 1964, VI, 111-129.

45. Miloš Popović u slovačkom krugu. [У:] Sborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Bratislava, 1964, 195-205.

46. Један прилог Његошевом схватању словенства. АФФ, 1963 [1965], III, 23-48. (Резиме: Из взглядов Негоша на славянство, 48.)

47. Tłumacz Kasprowicza – "M. P.". Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1965, XV, 199-206.

48. Живот и дело Константина Михаиловића Островичанина. [У зборнику:] Стара књижевност. Београд, Нолит, 1965, 507-524.

49. Из дела Константина Јаничара, Стремљења, Приштина, 1966, VII, 1, 56-68.

50. Први Вукови сусрети с Пољацима. [У:] Вуков зборник. Посебна издања САНУ, књ. CD. Београд, Научно дело, 1966, 291-314. (Резиме: Первые встречи Вука с поляками, 315).

51. Jovan Ilić u Prešovu. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1967, IV, 37-60.

52. Sienkiewicz w literaturach serbskiej i chorwackiej. Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1967, XVII, 96-119.

53. Jovan Ilić v Prešove. [У зборнику:] Preљovskй Kolégium v slovenských dejinách. Košice, 1967, 143-174.

54. Vuk Karadżić i jego polski współpracownik Franciszek Mirecki. [У зборнику:] Literatura – Komparatystyka – Folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu. Warszawa, 1968, 815-823.

55. Значај боравка П. Ј. Шафарика у Новом Саду за развој славистике код Југословена. ПКЈИФ, 1968, XXXIV, 3-4, 219-236.

56. Odjek Šturova učenja kod Jugoslovena. [У зборнику:] Literarne vsťahy Slovakov a Južných Slovanov, Bratislava, Slovenska akademia vied, 1968, 194-206.

57. Један прилог решавању питања позоришног језика. [У зборнику:] Један век Народног позоришта у Београду. Београд, 1968, 168-186.

58. Đura Daničić prevodilac J. K. Tila. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1967-1968, VI-VII, 37-41.

59. Ламартин и Беранже у стваралаштву Станка Враза. АФФ, 1968, VIII, 271-297. (Резиме: Lamartine et Beranger dans l'oeuvre de Stanko Vraz, 297).

60. Izgovor i obeležavanje srpskohrvatskih akcenata – The Pronunciation and Marking of Serbo-Croatian Accents. [У:] S. Babić, Serbo-croatian reading passages. Beograd, Kolar~ev narodni uni-verzitet, 1968, XI-XVI.

61. Sienkiewicz w literaturach serbskiej i chorwackiej. [У зборнику:] Henryk Sienkiewicz, twуrczość i recepcja światowa. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1968, 367-378.

62. Уједињена омладина и пољска књижевност. [У зборнику:] Уједињена омладина српска. Нови Сад, МС, 1969, 259-286. (Резиме: Объединенная сербская молодежь и польская литература, 286).

63. Фредро у Народном позоришту у Београду. Филолошки преглед, Београд, 1969, VII, 1-4, 33-48. (Резиме: А. Фредро в Народном театре в Белграде, 49).

64. О почетној настави пољскога језика. АФФ, 1969, IX, 1-26. (Резиме: О начальной фазе обучения польскому языку, 26).

65. Покушај оснивања катедре за словенске језике и књижевности на Великој школи у Београду. АФФ, 1970, X, 115-161. (Резиме: Попытка основания кафедры славянских языков и литератур при Белградском университете 1882 года, 162).

66. "Excelsior!" у преводу Јосипа Еугена Томића. ЗС, 1970, 1, 136-158.

67. Научни и педагошки рад професора Радована Лалића. Токови, Иванград, 1971, 2-3, 77-92.

68. О једном препеву Стојана Новаковића. Мостови, Београд, 1972, III, 1(9), 3-14; 2(10), 147-152.

69. Линде и Вук. Ковч., 1972, X, 5-21.

70. Пољски извод из Вукове "Црне Горе". Ковч., 1972, X, 104-120.

71. Радио и школа. Књижевност и језик, Београд, 1973, XX, 2, 175-192.

72. Мицкјевич и Вук. НСС, 1973, 2, 169-185.

73. Нека запажања о носним самогласницима. Studia linguistica in honorem Michaelis Stevanović. Јужнословенски филолог, Београд, 1973, XXX, 1-2, 315-328.

74. Вук, Магарашевић и Шафарик у време покретања Летописа. НСС, 1974, 3, 203-216.

75. Adam Mickjevič i Petar Petrović Njegoš. Slavia, Praha, 1974, XLII, 3, 272-281.

76. Око једне Фредрове комедије у нас. АФФ, 1974, XI, 71-111. (Резиме: О переводах одной комедии Александра Фредро, 112).

77. Магарашевићев и Шафариков преглед руске књижевности. ЗС, 1974, 7, 177-172.

78. Granice możliwości w przekładzie. [У зборнику:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 367-379.

79. Mickjevičev "hrabia Zorycz". Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1975, XXV, 137-144.

80. Адам Мицкјевич о "Хасанагиници". Ковч., 1974, XII, 93-105.

81. Неке мисли Адама Мицкјевича о нашој народној поезији и њихов одјек код нас. НСС, 1975, 4/1, 49-66. (Резиме: Некоторые мысли Адама Мицкевича о нашей народной поэзии и реакция на них в нашей среде, 67).

82. Како су нас учили. Зборник радова наставника и студената Одсека за општу књижевност и теорију књижевности, Београд, 1975, 35-42.

83. Позоришна критика у "Вили" током 1865. године. ПКЈИФ, 1975, XLI, 1-2, 24-48.

84. Једна Стеријина књига. ПКЈИФ, 1975, XLI, 3-4, 224-227.

85. Још један Вуков рад. Ковч., 1975, XIII, 40-46.

86. O tłumaczeniach z polskiego. [У зборнику:] Materiały III Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej. Warszawa, Agencja Autorska, 1976, 135-138.

87. Једна Дучићева позајмица. [У зборнику:] Упоредна истраживања, 1. Институт за књижевност и уметност, Београд, 1976, 603-620. (Резиме: Об одном заимствовании Йована Дучича, 620).

88. Магарашевићеви погледи на књижевност и књижевну критику. НСС, 1976, 5, 5-16. (Резиме: Взгляды Магарашевича на литературу и литературную критику, 17).

89. Један претеча Ђуре Даничића. НСС, 1976, 5, 631-643. (Резиме: Один из предшественников Джуро Даничича, 644).

90. Словенски програм Георгија Магарашевића. Филолошки преглед, Београд, 1976, XIV, I-II, 139-146.

91. Милорад П. Шапчанин и Михал Чајковски. АФФ, 1976, XII, 269-318. (Резиме: М. П. Шапчанин и Михал Чайковский, 318).

92. Константин Михаиловић из Островице. – Поводом неких нових радова. ЗМСКЈ, 1976, XXIV, 1, 33-59.

93. Косово и наша народна традиција у делу пољског књижевника Михала Чајковског (1804-1886). НСС, 1977, 6/2, 367-381. (Резиме: Косово и наша народная традиция в творчестве польского писателя Михала Чайковского (1804-1886), 382).

94. Јулјан Кшижановски (1892-1976). ЗС, 1977, 12, 214-229.

95. Константин јаничар и српска народна традиција. ПКЈИФ, 1976, XLII, 1-4, 66-85.

96. Habent sua fata libelli. Белешке о неким преводима с пољског језика. Мостови, Београд, 1977, 2(30), 137-142.

97. Два огласа на Вукове књиге. Ковч., 1977, XIV-XV, 71-75.

98. Поводом одговора Анђола Дантија. ЗМСКЈ, 1978, XXVI, 3, 451-455.

99. Основи савремене акцентуације. [У:] Дикцијске теме. Универзитет уметности у Београду, Београд, 1979, 9-59.

100. Сто година славистике у Србији. НСС, 1979, 7/2, 7-13. (Резиме: Столетие славистики в Сербии, 14).

101. Стејићев превод Пушкинове "Полтаве". ЗС, 1979, 16, 125-152.

102. Из књижевних наклоности Јована Стејића. НСС, 1980, 8/1-2, 267-274.

103. Словенски програм Теодора Павловића у "Сербском народном листу". НСС, 1980, 9, 269-281. (Резиме: Славянская программа Теодора Павловича в журнале "Сербски народни лист", 282).

104. Krótkie rozważania z dziejów polsko-jugosłowiańskich stosunków literackich. Literatura na świecie, Warszawa, 9 (113), 338-349.

105. Границе могућности у превођењу. Studia Philologica, Приштина, 1980, I, 1-2, 21-28. (Резиме: Границы возможностей в переводе, 28).

106. Даничић и Људевит Штур. [У зборнику:] Зборник о Ђури Даничићу, САНУ – ЈАЗУ, Београд – Загреб, 1981, 401-414.

107. Превођење пољских деминутива. НСС, 1981, 10/2, 149-156.

108. Једна непозната песма Ђуре Даничића. ЗМСКЈ, 1981, XXIX, 3, 503-507.

109. О тексту Сремчеве приповетке "У трамвају". ЗМСКЈ, 1981, XXIX, 3, 509-513.

110. Из чега је саткана Стеријина "Судбина једног разума". НСС, 1982, 11/1, 195-200. (Резиме: Как создавалась комедия Стерии "Судбина једног разума" ("Судьба одного разума"), 201).

111. Пушкин преводилац Мицкјевича. Studia Philologica, Приштина, 1981, II, 1-2, 51-67. (Резиме: Пушкин – переводчик Мицкевича, 67).

112. Досад непознат универзитетски пољски приручник Радована Кошутића. ЗС, 1982, 23, 171-181.

113. Konstantin Mihailović o vojevanju u Vlaškoj. [У зборнику:] Radovi V jugoslovensko-rumunskog simpozijuma, Beograd, 1982, 365-372. (Резиме: Konstantin Mihailović din Ostrovica despre războiul său din Valahia, 372; Le pagine di Costantino Mihailović concernenti il guerreggiare in Valacchia, 372-373).

114. Iz poljskih interesovanja Meda Pucića. NSS, 1983, 12/3, 167-178.

115. Емануил Коларовић, скупљач српских народних мелодија. НСС, 1985, 14/3, 123-136. (Резиме: Эммануил Коларович, собиратель сербских народных песен, 137).

116. Хроника (тридесет пет година Славистичког друштва). Живи језици, Београд, 1985, XXVII, 1-4, 187-192.

117. Одјек народне традиције у делу Константина Михаиловића из Островице. НСС, 1986, 15/2, 263-271. (Резиме: Отклики народной традиции в произведении Константина Михайловича из Островицы, 272).

118. Павле Поповић и његови "Прилози". [У зборнику:] Студије и грађа за историју књижевности, 2, Београд, Институт за књижевност и уметност, 1986, 269-295. (Резиме: Pavle Popović and His Review "Prilozi", 295).

119. Прекретне године Радована Кошутића. Славистички зборник, Београд, 1986, I, 9-20.

120. Михал Чајковски о кнезу Милошу. Ковч., Београд, 1985-1986, XXII-XXIII, 83-95.

121. Може ли уметнички превод бити тачан? (На примеру једног текста Иве Андрића). НСС, Београд, 1987, 16/3, 23-30. (Rezime: La traduction litteraire peut elle etre exacte? (Selon l'example d'un texte d'Ivo Andrić), 31).

122. Белински о Мицкјевичу. АФФ, 1987, XVIII, 319-343. (Резиме: Белинский о Мицкевиче, 343-344).

123. Један Андрићев неодржани говор. Свеске Задужбине И. Андрића, Београд, 1988, V, 244-266.

124. Полина Вијардо и Рашела у сећањима Димитрија Матића. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад, 1988, 1, 25-40.

125. Вуково акцентовање. НСС, 1988, 17/1, 49-56. (Резиме: Акцентуация Вука Караџича, 57).

126. Око транскрипције пољских имена код нас. Славистички зборник, Београд, 1988, III, 15-24.

127. Напомене о једној споменици. Двадесет пет година од изласка споменице "Сто година Филозофског факултета". ПКЈИФ, 1987-1988, LIII-LIV, 1-4, 229-247.

128. Mickiewiczowska "Alpuhara". Ruch Literacki, Kraków, 1989, XXX, 4-5 (175-176), 293-300.

129. Његош и Мицкјевич. НСС, 1990, 18/2, 275-283.

130. Адам Мицкјевич о косовској епопеји. НСС, 1991, 19/1, 511-520. (Резиме: Adam Mickiewicz and the Kosovo epic, 521).

131. Од Чарториског до Гарашанина. [У:] Илија Гарашанин (1812-1874). Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. годишњице рођења. Научни скупови, књ. LIV. Београд, САНУ, 1991, 45-63.

132. Милоје Милојевић – професор Филозофског факултета у Београду. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад, 1990, 6-7, 235-248.

133. Константин Михаиловић из Островице, средњевековни ратник, сеобар и књижевник. НСС, 1991, 20/1, 15-23.

134. Шта је Вук могао научити од Копитара о акцентовању. АФФ, 1992, XIX, 231-256. (Резиме: Чему Вук Караджич мог выучиться у Копитара об акцентуации, 256).

135. Филипо Буонакорси звани Калимах и Константин Михаиловић из Островице. [У:] Зборник у част Војислава Ђурића. Београд, Филолошки факултет – Филозофски факултет – Институт за књижевност и уметност, 1992, 99-109. (Резиме: Филиппо Буонакорси, прозванный Калимахом и Константин Михайлович из Островицы, 110).

136. Пољска емиграција и поновни избор Александра Карађорђевића за кнеза 1843. године. Годишњак града Београда, Београд, 1992, XXXVIII, 75-102.

137. Лазе Костића борба за јамб. НСС, 1993, 21/1, 65-74.

138. Андрићев Краков. НСС, 1994, 22/1, 141-146.

 

III
Предговори, поговори, напомене и белешке у књигама

1. Хенрик Сјенкјевич. [У:] Х. Сјенкјевич, Quo vadis. Превео Милорад Павловић. Београд, Народно дело, б.г., [1934], VII-XIV.

2. [Одреднице о пољским писцима у:] Свезнање. Београд, Народно дело, 1936, passim.

3. Вацлав Сјерошевски. [У:] В. Сјерошевски – С. Жеромски, Приповетке. Београд, 1939, 7-18.

4. Стефан Жеромски. [У:] В. Сјерошевски – С. Жеромски, Приповетке. Београд, 1939, 187-192.

5. Пољаци. [У:] Антологија савремених приповедача Западних Словена. Нови Сад, Матица српска, 1938 [1941!], 335-336. [Белешке о писцима].

6. Језик Зоне Замфирове. [У:] Стеван Сремац, Зона Замфирова. Драматизација М. Ђоковића. Београд, 1952, 59-67.

7. Полтава А. С. Пушкина. Наши преводи Полтаве. [У:] А. С. Пушкин, Полтава. Београд, Ново поколење, 1952, 67-77.

8. Хенрик Сјенкјевич, Quo vadis? [У:] Хенрик Сјенкјевич, Quo vadis? Превео Лазар Р. Кнежевић. Суботица, Минерва, 1955, 587-592. [Наредна издања:] 19582, 19603, 19644.

9. Henrik Sjenkjevič, Trilogija. [У:] Henrik Sjenkjevič, Pan Volodijovski. Beograd, Rad, 1956, 5-15.

10. Stefan Žeromski. [У:] Stefan Žeromski, Beskućnici. Beograd, Rad, 1956, V-XVI.

11. Константин Михаиловић из Островице. [У:] Константин Михаиловић, Јаничарове успомене или Турска хроника. Споменик САНУ, CVII, Београд, Научно дело, 1959, VII-XLVII.

12. Adolf Rudnjicki. [У:] Adolf Rudnjicki, Zlatni prozori. Beograd, Rad, 1961, 121-126. [Наредна издања:] 19652.

13. Predgovor. [У:] Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd, Branko Đonović, 1962, 5-14. [Наредна издања:] 19632; 19633.

14. Марја Рођевичувна (1863-1944). [У:] Марја Рођевичувна, Магнат. Девајтис. Београд, Народна књига, 1964, 7-10. [Наредна издања:] 19652; 19673.

15. Хенрик Сјенкјевич (1846-1916), Без догме. [У:] Хенрик Сјенкје-вич, Без догме. Београд, Народна књига, 1964, 7-18. [Наредна издања:] 19652; 19673.

16. Jaroslav Ivaškjevič. [У:] Jaroslav Ivaškjevič, Devojka i golubovi. Mlin na Kamjoni. Beograd, Rad, 1964, 117-122.

17. Константин Михаиловић из Островице и његово дело. [У:] Константин Михаиловић из Островице, Јаничарове успомене или Турска хроника. Београд, Просвета, 1966, 7-70; Живот Константинова дела. Исто, 237-248; О овој књизи. Исто, 249-250; Напомене и објашњења. Исто, 251-264.

18. Predgovor [У:] Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd, Nolit, 1966, 5-14.

19. Vladislav Rejmont (1867-1925). [У:] Vladislav Rejmont, Seljaci. Beograd, Slovo ljubve, 1979, I, 5-17.

20. Сјенкјевичева "Трилогија". [У:] Хенрик Сјенкјевич, Огњем и мачем, I. Београд, СКЗ, 1979, V-XIX.

21. Хенрик Сјенкјевич. [У:] Хенрик Сјенкјевич, Огњем и мачем I. Горњи Милановац, Дечије новине, 1989, V-XXVIII.

 

IV
Мањи прилози, прикази, белешке

1. Наши пријатељи у Пољској. Венац, Београд, 1932/1933, XVIII, 6, 453-454.

2. S. Papierkowski, Aleksy Szantić. ПКЈИФ, 1933, XIII, 1-2, 173-176. [Приказ].

3. J. Gołąbek, Ivo Vojnović, dramaturg jugosłowiański. ПКЈИФ, 1933, XIII, 1-2, 181-185. [Приказ].

4. H. Batowski, Uwagi o zagadnieniu Dziejów Słowiańszczyzny. ПКЈИФ, 1933, XIII, 1-2, 214. [Приказ].

5. Броњислав Губринович. ПКЈИФ, 1933, XIII, 1-2, 246-247. [Некролог].

6. Пољска државна награда за књижевност. СКГ, 1934, XLI/4, 315-316.

7. Rocznik Literacki za r. 1932. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 206-207. [Приказ].

8. Książka polska zagranicą. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 215. [Приказ].

9. Václav Burian, Hasanaginica v polské literatuře. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 233-234. [Приказ].

10. W. Parkott, Rękopisy i przeklady "Osmana" w Polsce. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 235-237. [Приказ].

11. H. Batowski, Petar II Petrović Njegoš. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 244. [Приказ].

12. H. Batowski, Słowiańska biblioteka Mickiewicza. – Mickiewicz a Słowianie Południowi. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 250-251. [Приказ].

13. Адам А. Крињски. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 294-295. [Некролог].

14. Арношт Мука. ПКЈИФ, 1934, XIV, 1-2, 295. [Некролог].

15. Наша књижевност код Пољака. СКГ, 1934, XLI/5, 386.

16. Из пољске лирике (Ј. Тувим, К. Илаковичувна). СКГ, 1934, XLI/5, 387.

17. Rocznik Literacki za r. 1933. ПКЈИФ, 1935, XV, 1-2, 236-237. [Приказ].

18. H. Batowski, Mickiewicz a serbska pieśń ludowa. Прилози проучавању народне књижевности, Београд, 1935, II, 1, 128-130. [Приказ].

19. Konstanty Wiskowatyj, Pogłosy historii polskiej w epice jugosłowianskiej. ПКЈИФ, 1936, XVI, 1, 155-159. [Приказ].

20. Нешто о Стеријином "Тврдици". ПКЈИФ, 1936, XVI, 2, 315-316.

21. S. Papierkowski, Echa Mickiewiczowskie w poemacie F. Markovicia "Dom i świat". ПКЈИФ, 1936, XVI, 2, 365-366. [Приказ].

22. S. Rospond, Jugosławia. ПКЈИФ, 1936, XVI, 2, 401-402. [Приказ].

23. Задужбина Саре и Васе Стојановића. ПКЈИФ, 1936, 2, XVI, 411.

24. Човек и књига. Заједница, Београд, 1936, 1, 35-36. [Потпис: Neuter].

25. Забавна књижевност. Заједница, Београд, 1937, 2-3, 35-36. [Потпис: Neuter].

26. Ivo Andrić, Nowele. СКГ, 1937, LI/6, 465-466. [Приказ].

27. S. Jakovljević, Serbska trylogia. Ruch Słowiański, Lwów, 1938, III, 69-71. [Приказ].

28. Андра Николић, Књижевни радови. СКГ, 1938, LV/8, 608-614. [Приказ].

29. Jugosłowiańska poezja ludowa. Прилози проучавању народне поезије, Београд, 1938, V, 2, 287-291. [Приказ].

30. Пера Тодоровић, Дневник једног добровољца. СКГ, 1939, LVII/1, 54-59. [Приказ].

31. Последњи радови професора Павла Поповића. Правда, Београд, 16. VI 1939, 11.

32. L. Durkowicz-Jakszić, Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). СКГ, 1939, LVII/4, 316-318. [Приказ].

33. L. Durkowicz-Jakszić, Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). LMS, 1939, knj. 352, 472-477. [Приказ].

34. Мицкјевич и Његош. [У:] Саопштења и реферати за III међународни славистички конгрес, Београд, 1939, 163-164.

35. Adam Lewak, Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Југословенски историјски часопис, Београд, 1939, V, 1-2, 282-284. [Приказ].

36. Белешке о Тодору Радичевићу. ПКЈИФ, 1939, XIX, 1-2, 159-161.

37. Како је Вук постао књижевник. Вуков одлазак у Беч 1843. године. Коло, 17. VII 1943 (81), 5.

38. Једна интимна историја (Л. К. Лазаревић и Ана Гутјар). Коло, 14. VIII 1943 (85), 2.

39. Тадеуш Кошћушко. Пионири, Београд, 1946, 12, 4-5.

40. Przewodnik bibliograficzny. Библиотекар, 1949, I, 2, 201-203. [Приказ].

41. О "Турској хроници" Константина из Островице. Гласник САНУ, Београд, 1952, IV, 1, 142-143.

42. Млади Даничић као белетрист. Гласник САНУ, Београд, 1953, V, 1, 153-154.

43. Ко је Бранков критичар Ј. Ст. Забавић. Гласник САНУ, Београд, 1954, V, 2, 345-346.

44. Миодраг Ибровац, Копитар и Французи. ПКЈИФ, 1954, XX, 1-2, 135-136. [Приказ].

45. Пољска женска презимена у нашем језику. Наш језик, Београд, 1954, V, 7-8, 264-266.

46. Bibliografski pregled hrvatskih i srpskih prijevoda iz poljske literature. ПКЈИФ, 1955, XXI, 1-2, 153-156. [Приказ].

47. Jugosłowiańska epika ludowa. ПКЈИФ, 1955, XXI, 3-4, 358-360. [Приказ].

48. H. Batowski, Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. ПКЈИФ, 1955, XXI, 3-4, 367-369. [Приказ].

49. G. Maver, E. Damiani, M. Bersano-Begey, Mickiewicz in Italia. ПКЈИФ, 1955, XXI, 3-4, 369. [Приказ].

50. Љ. Дурковић-Јакшић, Тршћански Срби и словенска стремљења у Трсту 1848-1850. ПКЈИФ, 1955, XXI, 3-4, 369-370. [Приказ].

51. О једном вокативу. Наш језик, Београд, 1955, VI, 7-8, 246-247.

52. Подваљак. Наш језик, Београд, 1955, VI, 7-8, 255-257.

53. Делегација пољских писаца долази у априлу у Југославију. П, 7. II 1957, 8. [Белешке о Анджејевском, Јаструну и Важику].

54. Милан Токин, Стерија. Дневник, Нови Сад, 22. II 1957, 7. [Приказ].

55. Henryk Sienkiewicz, Dzieła, t. LIX. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 140-143. [Приказ].

56. H. Batowski, Przyjaciele Słowianie. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 150-151. [Приказ].

57. H. Batowski, Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 151-152. [Приказ].

58. Adam Mickiewicz. Hommage de l' Unesco. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 152-153. [Приказ].

59. Мицкјевичева прослава у Пољској. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 167-170.

60. Библиографија радова о А. Мицкјевичу. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 173-175.

61. Библиографија превода дела А. Мицкјевича. ПКЈИФ, 1957, XXIII, 1-2, 176-178.

62. Пољски преводи из наше књижевности у 1956. години. Стварање, Цетиње, 1957, 9-10, 750-753.

63. Књижевност и пољски Октобар. Књижевне новине, Београд, 1957, VIII, 51, 5.

64. Преводи наших песника на пољски. Књижевне новине, Београд, 1957, VIII, 54, 2.

65. Bronisław Ćirlić, Proba nowego spojrzenia na "Pamiętniki Janczara". ПКЈИФ, 1958, XXIV, 1-2, 167-170. [Приказ].

66. Светислав Првановић, Где је рођен Светозар Марковић. ПКЈИФ, 1958, XXIV, 1-2, 174-175. [Приказ].

67. Манфред Кридл. ПКЈИФ, 1958, XXIV, 1-2, 199. [Некролог].

68. Јуљјуш Клајнер. ПКЈИФ, 1958, XXIV, 1-2, 200-201. [Некролог].

69. Једна богата књига. Поводом пољског годишњака "Rocznik Literacki". Живи језици, Београд, 1958, I, 3-4, 261-265. [Приказ].

70. Шеноа и Чеси. Поводом књиге: Otakar Vaљek, August Љenoa a česká literatura. Rozpravy ČAV, RČ. 65, SV, Seš. 1, Praha, 1955. Живи језици, Београд, 1958, I, 3-4, 265-267. [Приказ].

71. Ковчежић – Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, I. ПКЈИФ, 1959, XXV, 1-2, 154-156. [Приказ].

72. Франк Волман. ПКЈИФ, 1959, XXV, 1-2, 165-165.

73. Тадеуш Микулски. ПКЈИФ, 1959, XXV, 1-2, 167-168. [Некролог].

74. [Игњат Ђурђевић о Кохановском.] Да ли знате? П, 31. III 1961, ф. 307. [Непотписано].

75. [Томо Будиславић у Пољској.] Да ли знате? П, 18. IV 1961, ф. 371. [Непотписано].

76. [Срби према пољском устанку 1863. године.] Да ли знате? П, 13. VI 1963, ф. 643. [Неотписано].

77. [Вук преводи чешке и словачке народне песме.] Да ли знате? П, 20. VI 1963, ф. 671. [Непотписано].

78. [Шеноа о пољском устанку 1863. године.] Да ли знате? П, 28. VI 1963, ф. 707. [Непотписано].

79. [Кохановски о сремском вину]. Да ли знате? П, 17. VII 1963, ф. 783. [Непотписано].

80. [Пољски музичар Франћишек Мирецки записао је мелодије наших народних песама.] Да ли знате? П, 10. VIII 1963, ф. 879. [Непотписано].

81. [Мицкјевич о нашој народној поезији.] Да ли знате? П, 21. VIII 1963, ф. 923. [Непотписано].

82. Вук и Пољаци. Борба, Београд, 26. I 1964, 10.

83. Wuk i Polacy. Kultura, Warszawa, 15. IV 1964, 14(43), 2.

84. Први културни и књижевни додири с Пољацима. Борба, Београд, 14. VI 1964, 9.

85. Адам Мицкјевич – ненадмашни тумач наше народне поезије. Борба, Београд, 21. VI 1964, 9.

86. [Оснивање Јагјелонског универзитета.] Да ли знате? П, 11. V 1964, ф. 515. [Непотписано].

87. [Пољска краљица Јадвига имала је и наше крви.] Да ли знате? П, 25. V 1964, ф. 571. [Непотписано].

88. [Пољаци у првом српском устанку 1804.] Да ли знате? П, 27. VI 1964, ф. 705. [Непотписано].

89. [Мицкјевич и наша народна поезија] Да ли знате? П, 2. VII 1964, ф. 725. [Непотписано].

90. [Пољска презимена на -kiewicz.] Да ли знате? П, 15. VII 1964, ф. 777. [Непотписано].

91. [Вацлав Потоцки и Гундулић о хоћимској бици.] Да ли знате? П, 7. IX 1964, ф. 993. [Непотписано].

92. [Антоњин Дворжак члан Српске академије наука.] Да ли знате? П, 7. XI 1964, ф. 1231. [Непотписано].

93. [Роман "Босна" Михала Чајковског.] Да ли знате? П, 15. XII 1964, ф. 1376. [Непотписано].

94. [Пољски књижевник Михал Чајковски у Београду.] Да ли знате? П, 24. II 1965, ф. 1643. [Непотписано].

95. [Константин Михаиловић из Островице о заузимању Босне 1463.] Да ли знате? П, 4. IV 1965, ф. 1800. [Непотписано].

96. Одјек Штурова учења код Југословена. [У литографисаном зборнику:] Literarne vsťahy Slovakov a Južných Slovanov, Bratislava, 1966, 41-42.

97. W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914. ЗМСКЈ, 1968, XVI, 1, 184-187. [Приказ].

98. Није: Наташо, Соњо, него: Наташа, Соња. Међу нама. П, 23. XI 1968, 17.

99. [Први играчи балета у Београду.] Да ли знате? П, 18. III 1969, 11. [Непотписано].

100. "Никад непрежаљени" је правилно. Међу нама. П, 26. III 1969, 17.

101. Ћиборовски а не Циборовски. Међу нама. П, 11. V 1969, 23.

102. Васпитавате своју кћи. Међу нама. П, 25. V 1969, 23.

103. Граду "Ла", јеси ли спреман? Међу нама. П, 2. VI 1969, 17.

104. "И" је понекад важно. Међу нама. П, 25. X 1969, 13.

105. Није хрвање него рвање. Међу нама. П, 27. X 1969, 16.

106. Сабрана, изабрана и целокупна дела. Међу нама. П, 2. XI 1969, 21.

107. Није: Улица Тадеуша Кошћушког, него: Кошћушка. Међу нама. П, 3. XI 1969, 13.

108. "Уписала је Музичку академију...". Међу нама. П, 4. XI 1969, 16.

109. Није добро: "Друг је у својој дискусији...". Међу нама. П, 1. XII 1969, 16.

110. Није добро: Говори испред... Међу нама. П, 3. XII 1969, 15.

111. Није добро: Из Бања Луке, него: из Бањалуке или: Бање Луке. Међу нама. П, 6. XII 1969, 13.

112. [Historické poviedky Michała Czajkowského. Dyskusia.] [У зборнику:] Vzťahy slovenskej a poľskej literatury od klasicizmu po sučasnosť. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1972, 57-58.

113. [Zaujem južných Slovanov o poľsku literaturu. Dyskusia]. [У зборнику:] Vzťahy slovenskej a poľskej literatury od klasicizmu po sučasnosť. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1972, 361-363.

114. In memoriam Радовану Лалићу. Научник и педагог. П., 3. X 1972, 14.

115. Љ. Дурковић-Јакшић, Пољски револуционари у Београду уочи устанка у Пољској 1830. Историјски часопис, Београд, 1972, XIX, 345-346. [Приказ].

116. Љ. Дурковић-Јакшић, Учествовање пољских револуционара у животу Београда почетком друге половине XIX века. Историјски часопис, Beograd, 1972, XIX, 347-353. [Приказ].

117. Љ. Дурковић-Јакшић, Улога кнежевине Србије на спасавању два легиона, пољског и италијанског, 1849. године. Историјски часопис, Београд, 1972, XIX, 353-358. [Приказ].

118. In memoriam. Радован Лалић. Билтен Универзитета у Београду, Београд, 1972, 28, 43-45. [Некролог].

119. Poljski u 100 lekcija. Trochę wyjaśnień w związku z recenzją W. Lubasia. Poradnik językowy, Warszawa, 1972, 10(304), 609-611.

120. Смрт команданта Мила Радуновића. П, 11. VI 1973, 13.

121. Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasow najnowszych. ЗС, 1973, 4, 196-199. [Приказ].

122. Debiut poetycki Adama Asnyka. Przegląd Humanistyczny, Warszawa, 1972, 5, 81-82.

123. Julian Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza. ЗС, 1973, 5, 228-229. [Приказ].

124. Још понешто о "Хеј Словени". Химна две земље. П, 17. IV 1974, 20.

125. [Речи у дискусији на III састанку слависта у Вукове дане]. NSS, 1974, 3, 218; 236-237; 372; 379.

126. О једној антологији. Мостови, Београд, 1974, V, 4(20), 320-325.

127. Једна пољска библиографија. Мостови, Београд, 1974, V, 4(20), 350-355.

128. Још једном о Марку Краљевићу и Салвинију. П, 12. VI 1976, 14.

129. [О народним песмама у Летопису. Реч у дискусији] НСС, 1976, 5, 465.

130. [Закључна реч председавајућег] НСС, 1976, 5, 468-469.

131. [О Вукову акцентовању. Реч у дискусији] НСС, 1976, 5, 761-762.

132. После једног конгреса. – Трећи међународни конгрес преводилаца пољске књижевности. Мостови, Београд, 1976, 2(26), 170-174.

133. Прегршт сећања. Мостови, Београд, 1976, 3(27), 209-210.

134. Први уредник Летописа. Дневник (додатак посвећен 150. годишњици Матице српске), Нови Сад, 5. XII 1976, 16.

135. Memoiren eines Janitscharen oder Turkische Chronik. Eingeleitet und ubersetzt von Renate Lachmann. ЗМСКЈ, 1976, XXIV, 2, 365-371. [Приказ].

136. У Потопу страдала имена. Међу нама. П, 26. III 1977, 15.

137. Сто година славистике у Срба. П, 3. IX 1977, 12.

138. Генеза и тенденције наше славистичке науке. Борба, 23. X 1977, 8.

139. Домети русистике. Шта се чуло на међународном славистичком скупу у Београду. П, 12. XI 1977, 16.

140. Konstantin Mihailović, Memoirs of a Janissary. Translated by Benjamin Stolz. Historical Commentary by Svat Soucek. The University of Michigan, 1975. ЗМСКЈ, 1977, XXV, 1, 177-182. [Приказ].

141. Стојан Суботин (1921-1977). Мостови, Београд, 1978, 2(34), 164-169. [Некролог].

142. Јежи није Јиржи. П, 20. VI 1978, 13.

143. Којег је порекла Шандор Петефи. П, 15. XI 1978, 18.

144. "Записки янычара", написаны Константином Михаиловичем из Островицы. Введение, перевод и комментарии А. И. Рогова. Москва, Издательство "Наука", 1978. ЗМСКЈ, 1981, XXIX, 1, 147-152. [Приказ].

145. Dr Gunter Prinzing, Zum historischen Relevanz der "Memoiren eines Janitscharen oder Turkische Chronik" des Konstantin Mihailović aus Ostrovica. Byzance et les Slaves – Melanges Ivan Dujčev. Paris, 1979. ЗМСКЈ, 1982, XXX/1, 141-142. [Приказ].

146. За ефикасност или ефикасност у језику. [У зборнику:] Актуелна питања наше језичке културе. Београд, Просветни преглед, 1983, 289-292.

147. Кваре ли радио и телевизија језик или ми сами? [У зборнику:] Актуелна питања наше језичке културе. Београд, Просветни преглед, 1983, 316-318.

148. Спомени. Предавање Александра Белића у Москви 1898. године. Наш језик, Београд, 1984, XXVI/2, 160-164.

149. Радован Кошутић (1866-1949). Славистички зборник, Београд, 1986, I, 123-125.

150. Полина – чаробница. Практична жена, 295 (6. XII 1986), 23. [Непотписано. Исправка и потпис у бр. 302 (13. III 1987), 3].

151. Batowski, Henryk, Ze słowiańskich mickiewiczianów. PIW, Warszawa, 1980. ПКЈИФ, 1987-1988, LIII-LIV, 1-4, 215-217. [Приказ].

152. "Политикина" мала прича. П, 4. XI 1989, 14.

153. Светосавски темати. Међу нама. П, 27. I 1990, 24.

154. Виљнус, Виљњус, Вилниус, Вилно. Да ли знате? П, 28. III 1990, 24. [Непотписано].

155. Значајан европски центар културе [Вилно]. Да ли знате? П, 4. IV 1990, 24. [Непотписано].

156. Поетичност акцентовања. Просветни преглед, Београд, 4. VIII 1990, 11.

 

V
Материјали са научних скупова

1. Mickiewicz w literaturze serbochorwackiej. Warszawa, 1956, 57. [Литографисано].

2. Konopnicka w literaturze serbochorwackiej. Warszawa, 1960, 16. [Литографисано].

3. Jovan Ilić v Prešove. Prešov, 1966, 4. [Литографисано].

4. Sienkiewicz w literaturze serbskiej i chorwackiej. Warszawa, 1966, 14. [Литографисано].

5. Značaj boravka P. J. Šafarika u Novom Sadu. [У зборнику:] VI Mezinбrodnн sjezd slavistů v Praze 1968. Praha, 1968, 398.

6. Вуково акцентовање. [У зборнику:] Међународни научни скуп "Вук Караџић – његово дело у своме времену и данас". Резимеа. Београд, МСЦ, 1987, 28.

7. Значение деятельности Радована Кошутича для развития славяноведения у Сербов. [У зборнику:] X международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 14-22 септември 1988г. София, Издателство на Българска академия на науките, 1988, 639.

 

VI
Литерарни, публицистички и мемоарски радови

1. Последње. Књижевни север, Суботица, 1926, II, 4 (Ђачки радови, додатак Књижевном северу, 4), 9-11. [Приповетка.] [Потписано: Ж. Ивановић, уч. VII р.]

2. Писма из Варшаве. – I. Прво писмо. Венац, Београд, 1932/1933, XVIII, 4-5, 276-286. – II. Зима над Вислом. Венац, Београд, 1932/1933, XVIII, 6, 408-414. – III. Пролеће. Венац, Београд, 1932/1933, XVIII, 9-10, 657-662.

3. Из Немањића постојбине. Недељне илустрације, Београд, 1936, XII, 42, 4-10.

4. Идите да видите па да се дивите. Недељне илустрације, Београд, 1936, XII, 44, 4-7.

5. Између Европе и Истока. [Писмо из Лавова]. Правда, Београд, 9. III 1937, 6.

6. "Обилић" у Пољској. Кроз Шлезију. Правда, Београд, 15. IV 1937, 17.

7. Тријумфалан пут југословенске песме кроз Пољску. Правда, Београд, 29. IV 1937, 9. [Непотписано].

8. Срдачне манифестације све до краја "Обилићеве" турнеје. Правда, Београд, 11. V 1937, 18.

9. Величину Вердена представљају његови гробови. Правда, Београд, 20. VII 1938, 13.

10. Шестодневни боравак "Обилића" у Паризу био је испуњен срдачним пријемима и великим успесима. Правда, Београд, 24. VII 1938, 6.

11. После концерта у Лиону г. Ерио је срдачно примио наше певаче и приредио им закуску. Правда, Београд, 26. VII 1938, 10.

12. Сјајним успесима у Марсељу и Ници "Обилић" је завршио своју турнеју по Француској. Правда, Београд, 27. VII 1938, 4.

13. [О боравку у заробљеништву]. [У:] Наши у заробљеништву. Београд, Просветна заједница А.Д., б.г. [1942], 18-21.

14. Друга мушка. [У зборнику:] Сто година Друге београдске гимназије. Београд, 1970, 258-266.

15. Из путних бележака залудника радозналца. Мароко. Стремљења, Приштина, 1974, XV, 3, 356-373.

16. Како је грађен Коларчев универзитет. Међу нама. П, 12. VIII 1978, 18.

17. Дорћол, Друга мушка и око њих. [У:] Београд у сећањима 1919-1929. Београд, СКЗ, 1980, 94-121.

18. Данци у Београду. Међу нама. П, 1. IX 1992, 18.

 

VII
Преводи

а) књиге и делови књига

1. Хенрик Сјенкјевич, Пан Володијовски. Београд, СКЗ (Забавник, бр. 29), 1937, 612. [Заједно с Војиславом Поповићем]. [Наредна издања:] Београд, Рад, 1956, 17-594; Београд, СКЗ, 1979, 572; Горњи Милановац, Дечије новине, 1989, 534.

2. Хенрик Сјенкјевич, Кроз пустињу и прашуму. Београд, Геца Кон, 1939, I-II, 263 + 266; [наредна издања:] Београд, Ново поколење, 1951, 412; 19522; Beograd-Sarajevo-Zagreb, Džepna knjiga, 1955, I-II, 192 + 190; Beograd, Rad, 1960, 370; 19862; Sarajevo, Svjetlost, 1961, 328; 19632; Beograd, Branko Đonović, 1962, 15-396; 19632; 19633; Beograd, Prosveta, 1963, 314; 19662; 19683; 19694; 19715; 19766; Beograd, Nolit, 1966, 350; Beograd, Mlado pokolenje, 1966, 326 (Lektira za VI razred osnovne škole, knjiga 8); 19682; 1970 ; Београд, Југославија – Просвета, 1980, I-II, 248 + 252 ("Плава птица", бр. 11); [одломци у зборнику:] Школска лектира за VI разред основне школе, Београд, 1960, 334-354 [касније више издања].

3. Владислав Ст. Рејмонт, Сељаци. Београд 1940, I, 320. [Заједно с Војиславом Поповићем]. [Наредна издања:] Београд, Слово љубве, 1979, I-II, 19-498 + 578.

4. Јулјуш Каден-Бандровски, Политика; Јежи Косовски, Капетан Томек; Густав Морћинек, Верглаш; Пјотр Хојновски, Јанеков страшни дан; Јан Виктор, Суседи; Марја Домбровска, Ноћ над светом; Фердинант Гетел, Човечност; Марја Кунцевичова, Она је код своје куће. [У:] Антологија савремених приповедача Западних Словена. Нови Сад, Матица српска, 1938 [1941!]. Пољаци, 1-123.

5. С. С. Студеникин, Совјетско административно право. Општи део. Београд, Одбор за уџбенике Стручног удружења студената права, 1947, 91. [Без потписа преводиоца].

6. Јежи Путрамент, Стварност. Београд, Просвета, 1949, 515.

7. Е. Корсакова – А. Прјањишњиков, Сценски говор. Београд, Савез културнопросветних друштава НР Србије, 1949, 30.

8. В. Мисјуро, Замор. Београд, Државни институт за фискултуру, 1951, 186.

9. Стефан Жеромски, Бескућници. Београд, Рад, 1956, 332; [наредна издања:] Sarajevo, Svjetlost, 1967, 405.

10. Константин Михаиловић, Јаничарове успомене или Турска хроника. Konstanty z Ostrowicy, Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka. Споменик САНУ, CVII, Београд, Научно дело, 1959, 170. [Обрада текста оригинала и превод].

11. Adolf Rudnjicki, Zlatni prozori. Beograd, Rad, 1961, 119. [Наредна издања:] 19652.

12. Лудвик Хиршфелд, Историја једног живота. Београд, СКЗ (књ. 377), 1962, 268.

13. Jaroslav Ivaškjevič, Devojka i golubovi. Mlin na Kamjoni. Beograd, Rad, 1964, 116.

14. Аркади Фидлер, Острво заљубљених мајмуна. (Мадагаскар). Београд, Вук Караџић, 1965, 162.

15. Marja Dombrovska, Noć nad svetom. [У:] М. Dombrovska, Svadba na selu. Cetinje, Obod, 1965, 89-106.

16. Константин Михаиловић из Островице, Јаничарове успомене или Турска хроника, Београд, Просвета, 1966, 71-235. [Реконструкција текста и превод]. [Наредна издања:] Београд, Просвета – СКЗ, 1986.

17. [Константин Михаиловић], Јаничареве успомене или Турска хроника [У:] Стара српска књижевност, II. Нови Сад – Београд, МС – СКЗ, 1966, 267-354. [Наредно издање:] Стара српска књижевност, III. Нови Сад – Београд, МС – СКЗ, 1970, 271-380.

 

б) преводи у периодици

1. Стефан Жеромски, Ма шта се збило, нек се на ме сручи... Венац, Београд, 1933/1934, XIX, 6, 381-384.

2. Јулјуш Каден-Бандровски, Похода Вајмару. Венац, Београд, 1933/ 1934, XIX, 7, 452-459.

3. Јулјан Тувим, Песма о радости и ритму. СКГ, 1934, XLI/5, 338.

4. Јулјан Тувим, Погреб. СКГ, 1934, XLI/5, 339.

5. Јулјан Тувим, Примирје. СКГ, 1934, XLI/5, 340.

6. Казимјера Илаковичувна, Пролеће. СКГ, 1934, XLI/5, 340.

7. Зигмунт Леснодорски, Живот школске омладине у Пољској. Венац, Београд, 1934/1935, XX, 8, 586-590.

8. Адам Мицкјевич, Пан Тадија. Извод. Венац, Београд, 1934/1935, XX, 2, 113-120; 3, 182-191; 4-5, 287-297; 6, 412-419; 7, 489-496; 8, 567-575; 9-10, 694-704. [Прозни превод са незнатним скраћивањима].

9. Јулјан Тувим, Пјотр Плаксин. СКГ, 1937, L/8, 602-607.

10. Зигмунт Новаковски, Хуни. П, 6. VII 1938, ф., 21-22. [Непотписано].

11. Марја Домбровска, Јанек. П, 9. VII 1938, ф., 33-34. [Непотписано].

12. Влођимјеж Пежињски, Кад неко успева код жена. П, 9. XII 1938, ф., 645. [Непотписано].

13. Пјотр Хојновски, Вацек. П, 13. XII 1938, ф., 661. [Непотписано].

14. Влођимјеж Пежињски, Без ракије у данима рата. П, 16. XII 1938, ф., 673. [Непотписано].

15. Јан Виктор, Суседи. П, 11. II 1939, ф., 153-154. [Непотписано].

16. Влођимјеж Пежињски, Нормалан ток. П, 15. II 1939, ф., 169. [Непотписано].

17. Зигмунт Новаковски, Вандина жртва. П, 17. II 1939, ф., 177. [Непотписано].

18. Корнел Макушињски, Лек од зле жене. П, 21. II 1939, ф., 193-194. [Непотписано].

19. Зигмунт Новаковски, Леонидин погреб. П, 20. V 1939, ф., 529. [Непотписано].

20. Влођимјеж Пежињски, Да пролеће буде савршеније. П, 26. V 1939, ф., 553. [Непотписано].

21. Јан Виктор, Паткова невера. П, 2. VI 1939, ф., 573-574. [Непотписано].

22. Зофја Налковска, Материнство. П, 9. VI 1939, ф., 601-602. [Непотписано].

23. Пјотр Хојновски, У пансионату. П, 13. IX 1939, ф., 297-298. [Непотписано].

24. Влођимјеж Пежињски, Филозофија штедње. П, 18. IX 1939, ф., 317. [Непотписано].

25. Анджеј Струг, На станици. П, 22. IX 1939, ф., 333-334. [Непотписано].

26. Владислав Ст. Рејмонт, Орање. П, 3. XI 1939, ф., 501-502. [Непотписано].

27. Јежи Косовски, Шћепан Роскоха. П, 6. XI 1939, ф., 513. [Непотписано].

28. Влођимјеж Пежињски, Јер ће нас побити... П, 8. XI 1939, ф., 521-522. [Непотписано].

29. Зигмунт Новаковски, Обрачун савести. П, 10. XI 1939, ф., 529. [Непотписано].

30. Адолф Дигасињски, За пировања. П, 13. XII 1939, ф., 661. [Непотписано].

31. Зигмунт Новаковски, Зосјина јелка. П, 22. XII 1939, ф., 697. [Непотписано].

32. Владислав Оркан, Зшто је Сабала избегавао вашар у Кежмарку. П, 5. II 1940, ф., 129. [Непотписано].

33. Марја Кунцевичова, Једнакост. П, 14. II 1941, ф., 165-166. [Непотписано].

34. Корнел Макушињски, Шећерна болест. П, 7. III 1941, ф., 245-246. [Непотписано].

35. Н. Кошутска, У старом дому. (Из пољског дечијег листа "Цврчак") Пионири, Београд, 1946, 7-8, 20-21. [Непотписано].

36. Јежи Вигановски, 1,2,3... (Из пољског дечијег листа "Цврчак") Пионири, Београд, 1946, 7-8, 21. [Непотписано].

37. В. Немирович-Данченко, Рецензент и премијера. Позориште, Београд, 1948, 4-5, 194-196. [Непотписано].

38. Марја Домбровска, Зимски капут. П, 27. III 1957, ф., 4215. [Непотписано].

 

в) преводи за позориште и радио

1. Јежи Лутовски, Тешко дежурство. [Преведено 1956; извођено у више позоришта: Београд, Зрењанин, Мостар и др.].

2. Тимотеуш Карпович, Кад неко зазвони. Радио-драма. [Преведено 1964; емитовано на Радио-Београду].

3. Славомир Мрожек, Танго. Комад у 5 чинова. [Преведено с рукописа 1964; прапремијера у Југословенском драмском позоришту, Београд; извођено у више позоришта: Београд, Загреб, Дубровник, Мостар, Зрењанин и др.].

4. Влођимјеж Одојевски, Преокрет. Радио-драма. [Преведено 1965; емитовано на Радио-Београду].

 

VIII
Сарадња на издањима

1. Н. Поспелов, П. Шаблиовски, А. Зерчанинов, Руска књижевност, И. Превела Стојанка Јакшић. Београд, Просвета, 1947, 452. [Редакција превода. Непотписано].

2. А. А. Зерчанинов, Д. Ј. Рајхин, В. И. Стражев, Руска књижевност, II. Превео Блажо Вукићевић. Београд, Просвета, 1947, 584. [Редакција превода. Непотписано].

3. Хенрик Сјенкјевич, Огњем и мачем. Превео Лазар Кнежевић. Београд, Ново поколење, 1953, 1/2-3/4, 454+442. [Редакција превода]. [Наредна издања:] Београд, Нолит, 1960, 1/2-3/4, 381-374; Београд, Вук Караџић, 1965, I-II, 456 + 426. Београд, СКЗ, 1979, I-II, 435+415; Горњи Милановац, Дечије новине, 1989, I-II, 395+376. [Грешком издавача преводилац н редактор остали су непотписани].

4. Alois Schmaus, Serbokroatisch in 100 Lektionen. Beograd, Prosveta, 1960, 466. [Акцентовање српских текстова и речника].

5. Стефан Мосор, Оператика. Превео С. Јелењев. Београд, Војно дело, 1962, 485. [Редакција превода].

6. Хенрик Сјенкјевич, Без догме. Превео Лазар Кнежевић. Београд, Народна књига, 1964, 19-420. [Редакција превода]. [Наредна издања:] 1965, 1967.

7. Slavna Babić, Serbocroat for fpreigners. Beograd, Kolarčev narodni univerzitet, 1964, 232. [Акцентовање српских текстова и речника]. [Наредна издања:] 19692.

8. Slavna Babić, Serbo-croatian reading passages. Beograd, Kolarčev narodni univerzitet, 1968, 208. [Акцентовање српских текстова и речника]. 

 

Скраћенице:

АФФ – Анали Филолошког факултета, Београд.

ЗМСКЈ – Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад.

ЗС – Зборник за славистику Матице српске, Нови Сад.

Ковч. – Ковчежић. Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, Београд.

ЛМС – Летопис Матице српске, Нови Сад.

МС – Матица српска.

НСС – [Зборник радова] Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, МСЦ.

П – Политика, Београд; ф. – фељтон Политике.

ПКЈИФ – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд.

СКГ – Српски књижевни гласник, нова серија, Београд.

СКЗ – Српска књижевна задруга.