Projekat Rastko - Slovenija

Иван Цанкар

На кланцу

Краљ Бетајнове

Предговор и приређивање Марија Митровић

1981

  • Просвета • Нолит • Завод за уџбенике и наставна средства Београд
  • Друго издање
  • Штампано у 15.000 примерака 1981.
  • Ликовно обликовање Добрило Николић
  • Технички уредник Миољуб Поповић
  • Штампа: БИГЗ
  • Београд. Бул. Војводе Мишића 17
  • Лектира за II годину заједничких основа средњег усмереног образовања
  • Уређивачки одбор: Никола Бертолино, Нолит, Светлана Велмар Јанковић, Просвета, Душан Иванић, Филолошки факултет, Чедомир Мирковић, Радио телевизија Београд, Борислав Радовић, Нолит, Видосав Стевановић, Просвета

Садржај

 

Марија Митровић

Пасивност и борба

Предговор

Прва Цанкарева књига, збирка песама Еротика, објављена је 1899. године, а последња (за његова живота), збирка цртица Слике из снова, 1917. године. У овом периоду од осамнаест година (од прве до последње збирке) Цанкар је објавио тридесет шест књига, а четири су још изишле након његове смрти. Писао је поезију, прозу и драму. Подаци упућују на закључак да је Цанкар веома плодан и свестран писац, да ствара дела која припадају свим познатим књижевним родовима (поезији, драми и прози — сем цртица, писао је новеле, романе, есеје, друштвене и књижевне критике и полемичке чланке).

Обимно и разноврсно у описаном смислу, Цанкарево дело је, с друге стране, чврсто повезано и јединствено: као да сва његова дела заједно чине један једини "велики текст". Сам Цанкар је једном записао: "Чини ми се да сваком правом новелисти у крви струји једна једина новела. Ова увек добија друкчије лице — другу садржину, другу грађу, друге речи, чак и другу мисао, али језгро остаје увек исто." Цанкарева "новела", његово дело у целини описује, како је то опет сам Цанкар рекао, "страшну душевну мизерију, која је као прљаво море разливена по целој нашој милој домовини". Ту срећемо тешке оптужбе ондашњег капиталистичког друштва у коме је "читав јавни и приватни живот угушен у конвенционалним спољашњостима, у смешним ситницама и обзирима". О Цанкаревом делу у целини може се говорити као о тексту који је устремљен против лажних идола, против људи који "имају сламу у глави, а ми им полажемо ловорове венце на чело": то је и осуда свега конвенционалног, уходаног, а бесадржајног, неискреног... Овако мрачну и крајње критичку слику стварности аутор, према сопственој изјави, гради са свешћу да ће доћи време "кад ће се заљуљати бели дворци у освит крваве зоре". Све док ово револуционарно време не стигне, док не куцне његов час, посао писца је, сматра Цанкар, да приказује мизерију друштва и времена коме припада.

Ако критички однос према друштву у целини и особито према његовом моралу чини окосницу идејног јединства Цанкаревог заиста обимног опуса, онда његово непрестано враћање на сопствену личност и биографију, на сопствене доживљаје и осећања представља основицу тематског јединства његовог дела у целини. Оно што Цанкар жели да изрази о друштву, он изражава кроз лични доживљај и сопствено искуство. "Мени су често пребацивали", вели Цанкар, "да су сви моји ликови међусобно, и сви они заједно — мени слични. А коме би другоме?! Ово пребацивање ме никада није болело. Јер, исто то би се могло пребацити и Мопасану и Достојевском. Ко је уметник уколико не ствара из сопствене унутрашњости? Ја гледам Јакопичеву[1] слику, видим да је на платну бреза, а не Јакопич, али ипак у оној брези препознајем Јакопича." Цанкар се у свом делу, посредно или непосредно, али дубоко и искрено исповедао; његово је дело у целини једна потресна исповест.

Шта за једно књижевно дело и његову естетску вредност значи ово спајање општег и посебног, социјалног и индивидуалног, друштвено – критичког и аутобиографско-исповедног слоја у јединство без којег се дело одређеног аутора не може ни замислити, то је питање чији би одговор знатно превазилазио обим и тежину овога предговора. То је питање на које се, када је у питању Цанкар, са одређеном сигурношћу и прецизношћу може одговорити тек након проучавања његовог дела у целини. Не упуштајући се у нагађања или пак тврдње које не могу овде бити илустроване (наша књига доноси само два текста, из истог стваралачког периода, чак и са истом годином објављивања), овде можемо само скренути читаочеву пажњу на постојање тематско – идејног јединства реализованог у већ поменутом двојству односа друштво — појединац, односно општељудско — аутобиографско. Исто тако, већ на основу једне драме и једног романа, може се закључити да оно опште (слика друштва у целини) преовлађује у драми, док је роман код Цанкара књижевна форма која далеко више укључује психолошка доживљавања и емоционална стања јединке. Драма Краљ Бетајнове је социјална драма са неприкривеним аутобиографским основама; роман На кланцу је аутобиографски роман чија се симболика може разумети тек у ширем, друштвеном контексту.

Драма Краљ Бетајнове и ромар На кланцу, два обимна и значајна дела Ивана Цанкара, настајала су тако рећи истовремено (објављена су 1902. године) и са готово истом жељом: да изразе и у естетској форми представе тада веома озбиљан друштвени проблем — проблем пасивизма словеначког, особито сеоског становништва, његову немоћ да се укључи у капиталистичку, индустријску производњу. Пасивна, неприлагодљива природа овог поноситог сељака довела је до напуштања села и даљег пропадања. "Ако ствари буду ишле овако како сада иду, кроз двеста година нас уопште више неће бити" пише аутор 1900, у време када су се рађале прве концепције овде представљених дела. У једном другом писму из истог периода каже: "Има, међутим, још нешто што ми не да мира и када ми падне на ум, постајем чудесно нервозан. Пре но што бих се тога латио, отићи ћу за неко време у домовину, у Долењску и Нотрањску. Желим да пишем сеоску драму; онај тужни свеопшти банкрот нашег народа, особито по долењским селима, то је нешто трагично; одвија се полако и једва приметно, али је тим потреснији. И мало ко примећује колико драматичног има у овом пропадању; ова страшна пасивност јесте нешто величанствено." Мада Цанкар ни тада, а ни много доцније није имао прилике да проведе неко време у домовини, у оним крајевима где је "банкрот" био најуочљивији, и мада се у драми Краљ Бетајнове тешко може назрети она сеоска трагедија о којој у писму говори, ипак је несумњиво да су и драма и роман На кланцу написани са жељом да прикажу процес сиромашења, пропадања, пролетаризације села, са основним нагласком на оној "страшној пасивности" словеначког народа и описивању узрока и последица поменутог процеса. Док драма осветљава узроке пропадања словеначких сељака — нагло и крајње аморално богаћење и ширење моћи и утицаја власника капитала — дотле роман описује само то узалудно и трагично напуштање земље и родног краја; у првом плану је мајка породице која се растура, губи, и док сама мајка прераста у симбол "умирућег народа".

Као што је познато, драма је намењена представљању, приказивању на сцени, у позоришту; чин представе омогућује најнепосредније преношење пишчеве поруке публици. Цанкар, који је познавао, и више од тога писао све књижевне родове, користећи тако рећи све књижевне врсте, и који је истицао како непрестано понавља и варира "једну једину новелу", био је пре свега заокупљен питањем како, а не шта описати. Писац који има неку сталну, "своју", сасвим одређену тематску грађу коју варира и на различите начине и у разним видовима изражава, такав писац често и много размишља о форми својих дела. Код Цанкара се таква размишљања могу срести у његовим писмима, критичким и есејистичким написима, а најважније је што резултате таквог размишљања најбоље потврђује сама анализа његових дела. Драмски вид обликовања грађе, драмски род, Цанкар је пре свега користио као могућност свог непосредног укључивања у "арену живота", како је то сам једном приликом написао, као вид друштвено ангажоване литературе. У једном писму писаном у време када врло интензивно пише драме, од којих неке и не завршава — он у Бечу 1900. године каже: "Код нас тамо доле, потребна је реформација и револуција у политичком, друштвеном и целокупном јавном животу, а тој реформацији мора књижевност крчити пут."

У драми Краљ Бетајнове драмска радња и акција плету се око две личности: Кантора, представника младог словеначког капитализма, и Макса Крнеца, револуционарног интелектуалца, несвршеног студента и "скитнице". Сведоци смо сукоба између "краља" Бетајнове, који има све — имање и моћ — и сиромашног студента, који себе овако карактерише: "Много сам изгубио, Францка, живот, будућност и све сличне лепе ствари сам изгубио. И тебе. Али за све то сам у замену добио нешто друго, што такође има своју вредност: понос скитнице... И осветољубивост скитнице." Социјални антагонизам између Кантора, који је израз насиља, који је "велик и страшан" и "ступа кочоперно преко лешева" само зато што је — "по милости божијој" — богат, и студента луталице који нема ништа од материјалних добара, који чак нема никакав социјални — макар утопијски — програм, који, дакле нема ничег сем свог поноса и осветољубивости, тај социјални антагонизам настаје, очигледно, као последица различитог друштвеног статуса обојице протагониста. У том смислу (социјални антагонизам развијен је у драми и као процес: пред нама се одвија процес богаћења једних и сиромашења других) о овој драми ваља говорити као о социјалној.

Међутим, већ наведене Максове речи, којима се он у првој сцени сам карактерише (и које нас упућују да је овај јунак, као и толике друге Цанкареве личности, свестан да ће му се изјаловити посао: он већ на почетку зна да за њега не постоји живот, будућност, те да ће његово изазивање и пркос — у постојећим приликама — морати да се заврше његовим личним поразом и смрћу) сугеришу да ће бунтовникова слобода, понос и осветољубивост моћи да се реализују само у сукобу са нечим њему сасвим супротним. С обзиром да Макс не поседује ништа (материјално), сукоб се не може одвијати на социјалном и материјалном плану. Максов понос, осветољубивост, морал могу да се сукобе само са категоријама истог реда, али различитог предзнака, дакле, са Канторовим неморалом. Драма Краљ Бетајнове је социјално друштвена у свом ширем, идејном полазишту, али се њен сукоб одвија на морално психолошком плану.

Основне одлике Макса Крнеца умногоме се поклапају са особеностима пишчеве личности: пре свега, ту је Максова односно Цанкарева доследност, која се испољава у одбијању да компромисом оствари личну срећу, ту је његово изазивање непријатеља упркос свести да ће пропасти, ту су и сумња, размишљање, доказивање, али увек и — недостатак акције. По свему овоме, Макс Крнец је ближи самоме писцу, он је пре његова "морална и карактерна копија" неголи Лојзе из романа На кланцу, мада се управо за овог другог то често истиче.

Психолошка борба се не одвија само у Максовој личности; својом потребом, својим унутрашњим поривом да раскринка морал формиран у капиталистичком систему, својом жељом да расветли све што је нерасветљено (као Хамлет мајку и краља, тако Макс искушава Кантора: он неће да верује, још мање да претпоставља Канторов грех; он хоће да га види и докаже), својим некоректним, занемарујућим односом према Францки и особито Нини, Крнец је само можда разуђенија, психички сложенија и неоспорно хуманија личност. Али је за драму, за њено значење и њену драматургију, пресудна чињеница да је и Кантор, оличење насиља и моћи, у ствари човек: поседује савест (то доказује пре свега његово признавање кривице — Максовог убиства — пред судијом, али исто тако и онај сугестивни, "хипнотички" чин доказивања његове кривице и убиства у првом чину, као и низ других ситуација у којима он изриче да му није лако, да треба имати снаге да би се издржало све то што му моћ и власт намећу). За Кантора се обично каже да није типичан, него симболичан представник моћи и насиља у име згртања капитала (за разлику од, рецимо, тврдице из истоимене Молијерове комедије, који је свакако типичан представник једне људске мане, тј. тврдичлука). То свакако значи да се словеначки капиталисти Цанкаревог времена нису сви богатили буквалним гажењем преко лешева и улажењем у овакве, типично криминалистичке сторије, каква је ова која нам је у драми представљена. Али то значи и да је Цанкар не само карикирао, преувеличавао, подвлачио, нанаглашавао одређена збивања у процесу пролетаризације села, како би се сам процес приказао у што драматичнијој форми, него и да је умео да сагради личност која је оличење моћи и насиља, али истовремено и нешто више: човек чији се унутарњи садржаји не поклапају искључиво и сасвим са оним што насиље и моћ подразумевају.

Самим тим, може се говорити и о драми која се збива у Кантору, о његовом унутарњем животу, о граничним ситуацијама у којима се нађе пре и после убиства Максовог, о његовим сумњама, противуречним изјавама... Самим тим, драма постаје сложенија, психолошки изнијансирана и — што је можда још важније — све оно што Кантор чини — краде, убија, присваја — не може се окарактерисати само као зло, недело као такво, него и као свестан, промишљени чин.

Гнусно, промишљено, припремљено Максово убиство средина неће да прихвати као Канторово недело, чак ни онда када га починилац сам признаје. Средина је спремна да жртвује невиног човека да би сачувала свог "краља". Они који окружују Кантора, друштво као целина, потврђују Канторов пут и идеологију. Драма на крају опет, и све више, постаје социјална и носи радикалну, крајњу пишчеву осуду тог друштва. Замеци неке нове друштвене снаге која би се супротставила владајућим странкама — либералној, коју у драми представља Кантор, и клерикалној, чији је представник Жупник, странкама којима је изнад свега стало до личне користи, а не до стварног политичког опредељења — могу се у драми тек назрети у Максовом деловању (изван сцене; његовом смрћу та се клица гаси) и у епизодној појави жене отпуштеног радника.

Како се то писац "друштвено ангажовао", како се укључио у "арену живота" овако радикалном критиком не само лика који је оличење зла, неморала, моћи и насиља, него и читавог друштва које га окружује? О каквој револуцији ту може бити речи када маса на крају наздравља крвнику, убици јединог часног и поноситог човека? То су свакако питања која ће се читаоцу сама наметати и на која ће сам покушати да одговори. Можда ће му у томе помоћи и следећа Цанкарева изјава: "Песимизма се не могу ослободити... али коначно — песимизам рађају прилике — нека се оне промене, променићу се и ја. А можда ћу и ја својим песимизмом, својом сатиром мало допринети тој промени."

Роман На кланцу је први Цанкарев текст уз који сам писац ставља ознаку: роман. У време када му се тек рађала концепција и идеја романа, он у једном писму каже: "За наредно годиште Матице[2] пишем роман, којем желим дати посебан облик: биће састављен од десет новела; свака ће за себе представљати целину, али ће истовремено својом садржином и идејом бити чврсто повезана са пређашњом и наредном. Његов ће наслов бити Свилена марама." Роман је, истина, доцније добио други наслов и уместо десет, садржи осам поглавља — "новела". Али, важнија од ових одступања у односу на првобитну замисао јесте чињеница да Цанкар већ овде расправља о форми романа, о његовој композиционој структури.

У роману је описана судбина чланова једне породице која пропада; главни јунак, мајка Францка, приказана је у свим битним фазама свога живота у временском распону од око четрдесет година. То су уједно елементи који овај текст приближавају класичном роману деветнаестог века. Али, читалац ће врло брзо осетити да пред њим ипак није "прави" роман који би кроз континуирани опис догађаја исписивао слику једне ћелије словеначког друштва и њене социјалне и моралне проблеме. Таква се слика овде више слути, и то само у неким својим фрагментима.

Кроз осам поглавља Цанкар исписује само поједине, временски поприлично удаљене тренутке из живота главне јунакиње. Јединство романа, међутим, нипошто не почива на току и редоследу збивања; узрочно последични односи не плету се и не развијају између тока догађаја, с једне, и расположења и понашања јунака, с друге стране. На пример, још много пре него што је Францкин муж, Тоне Михов, изгубио своје муштерије и могућност зараде, јер је у варошицу стигао кројач, продавац готових одела, пре него што је постојао стварни разлог несреће и материјалног пропадања породице, читамо следећу констатацију: "Францку је болела глава; нестала је сва радост, изгубило се свако радосно ишчекивање и ничег више није било сем пустог кишног дана и пустог, пустог живота..." Францкина судбина, њен животни пут не зависи од конкретних збивања и догађаја, или не само од њих: то је личност која поседује натчовечну снагу жртвовања, трпљења, мучења, и том снагом превазилази дату ситуацију. Треба само погледати шта све чини за сина Лојза или, пак, колика је упорност и снага у оној малој девојчици Францки која, у првом поглављу, трчи за колима, да би се уочила сва она митска, надљудска снага са којом се главна личност суочава са животним тешкоћама. С друге стране, упркос тој снази и упорности, њена је пропаст неминовна и писац нам већ на почетку, у првом поглављу, ставља до знања да ће њени напори бити узалудни. Али, пођимо редом.

При свакој анализи романа На кланцу пажња ће се нешто дуже задржати на првом поглављу, не само зато што је оно естетски можда најуспелије, него и зато што се значењски, па ни композициони елементи романа без њега не могу разумети. Упркос напору који улаже, мала Францка није у стању да сустигне и да се попне на кола за којима трчи. После крајњих напора и понижавајућег пада и ударца главом о тле, Францка истина доспева на кола: подиже је и на кола односи Ковачев слуга. Дан који потом Францка проводи на поклоничкој Гори протекао је "као у сну"; посматрала је привлачне лепоте, слаткише и ђаконије на црквеном вашару, "посматрала је само, а било јој је као да је окусила сваку од тих лепота што су је очи угледале и као да је све то за њу било спремљено". Писац затим изричито тврди: "Тога часа њена душа је била као студенац и нимало туге није било у њој." Но, упркос овим декларативним изјавама да се Францка тога дана лепо провела, једини доживљај који јој се урезао у сећање јесте онај крајње непријатан, са почетка путовања: "А доле, под поклоничком Гором тандркала су неравним путем кола и за колима је трчало убого дете, убога Францка, у прашњавој, закрпљеној сукњи, ногу раскрварених, очију пуних суза; плакала је и дозивала, али су кола тандркала и смејали су се. Тако је трчала дуго, дуго, до краја света, до краја живота, све док није пала на главу и колена." Ова последња реченица осветљава, односно даје одређено значење читавом поглављу, па и роману у целини.

Током читања врло импресивне и мучне сцене Францкиног трчања за колима, читалац ће се, хтео то или не, предати "наркотичком утицају Цанкаревог приповедања" (како су то говорили још први критичари овог романа) и он се неће питати зашто је и како било могућно и по чему је логично ово трчање за колима. Отмемо ли се овом чврстом интимном загрљају, који током сваког, а особито током читања Цанкаревог текста обузима наш унутарњи свет, неминовно ћемо почети постављати питања: зар Францка није могла сачекати нека друга кола, од мноштва оних која су тога празничног дана кренули на ходочашће? Какви су то људи који седе и са подсмехом гледају мучење јадне девојчице? Како то да се у њој, када коначно уз туђу помоћ ипак доспе на кола, не јавља ни најмањи отпор, презир, прекор упућен људима који је муче? Није ли све ово ипак сличније опису неког мучног сна, неголи слика јаве? Управо чињеница што на оваква и слична логичка питања, заснована на уобичајеном, свакодневном виђењу ствари и живота, нећемо добити одговора ни у овом поглављу, нити доцније, подсећа да Цанкареву прозу, особито дужу, односно романе, ваља читати тако што ће сва наша пажња бити усмерена ка откривању неке друге, "више" истине или идеје, оног нечег неодређеног што управља стварима и живим бићима и чијој је логици све подређено.

Тек у том помереном, измештеном свету, свету који нема уобичајену логичку мотивацију, али има свој дубоки, "виши" смисао, могуће је разумети сурову судбину Францке и њене породице. Занемаримо ли ову специфичну, не реалну, него квазиреалну перспективу, која није у складу са спољашњим светом из којег се узима грађа, већ постоји само у оквиру романа, може нам се учинити да роман "не ваља", да су многе ситуације нејасне, нелогичне, пренаглашене, патетичне...

Која је то, дакле, "виша" истина која одређује личности и њихово понашање у роману На кланцу?

У првом поглављу упознали смо се са Францком и њеним, сновиђењу сличним трчањем за колима. И већ ту, а особито у оној слици на крају поглавља која обнавља доживљаје везане за ходочашће (која се завршава реченицом: "Тако је трчала, дуго, дуго... "), може се назрети целокупан животни пут Францкин. Ова епизода, која већ по начину како је грађена подсећа на мору иза сна, прераста у неко дубље, симболично значење: у уводу наговештена перспектива Францкиног живота потврђује се кроз сва поглавља (сама епизода јој се као слика враћа у II, IV, донекле изварирана у VII, а као врло упечатљива у VIII глави); фатум — коначни пораз и смрт — извршава се у последњем поглављу, али је сасвим недвосмислено да су и Францка и њена породица од самог почетка обележени злом срећом и узалудан је сваки покушај њиховог опирања судбини. То је она страшна пасивност.

Јер, роман На кланцу не чини само Францкина, динамична линија узалудне чежње и покушаја да се сустигне животна срећа. Цанкар је истина још у време настајања романа писао (брату Карлу и пријатељици Ани Лушиновој) да је овај текст посветио мајци ("То је споменик мојој мајци — и такав споменик још људска мати није имала. Поставио сам га с великом љубављу." "У роману сам поставио мајци леп споменик; Ти ћеш га препознати, али фотографисао наравно нисам, нити бих могао"). О томе сведочи и првобитан наслов романа: "Свилена марама", која се као симбол везивала искључиво за Францку и њену чежњу. Али, као што знамо, у коначном облику роман носи друкчији наслов који ствара "ширу и социјално-симболички реалнију слику" (Иван Мерхар).

Францкина породица се у четвртом поглављу сели на кланац, који нам Цанкар најпре приказује као конкретно социјално дно, на које је ова породица била одгурнута после очевог материјалног и моралног "банкрота". Постепено, овај реални и социјални кланац, сачињен од пролетаризованог занатлијског и сељачког живља, у себе затворен, социјално још неосвешћен, који зна само за преданост судбини (писар) или некакав нејасни анархизам (обућар), постепено дакле, овај реални и конкретан простор (предграђе Врхнике) прераста у општи симбол, у "неизмерни кланац сиромаха", где се рађа "народ слугу": "Кућа за кућом, све собе су исте. Ваздух је чистог просјаштва пун, просјаштво је у погледима, у речима, у срцима, просјаштво и понизност, непоуздање, просјаштво без краја и конца... Гледао је и кланац се чудно ширио пред његовим очима — простирао се од истока до запада, од југа до севера, брда су се размакла. Сва та пространа крајина пред њим била је кланац сиромаха, по целој тој пространој покрајини људи су ишли понизно погурени, са судбином помирени сиромаси, којима је сиромаштво било у срцу и који су у срцу били сиромаси и онда када су се весело смејали и кад су имали црвене образе и честито одело. Бескрајни кланац сиромаха био је пред њим и народ слугу је становао на кланцу."

Немоћ, преданост судбини, понизност, неповерљивост, просјачки дух — то су последице живљења на кланцу. Најпунији израз таквог стања духа јесте Лојзе и у том смислу ваља свакако водити рачуна о битној разлици између Цанкара и Лојзета, иако се баш за овај лик и његову спољашњу судбину — одлазак на даље школовање — везује низ аутобиографских детаља. У Лојзету не само да живи онај фатализам и пасивизам карактеристичан за кланац, него тај фатализам код њега прераста у тезу: "Осуђени на смрт — сав труд, пријатељу, безуспешан је и зато безуман: преобуци их споља, у срцу остају слуге и осуђени на смрт!" "Просјачки печат" разорио је породицу, па чак и онај монументални, херојски и антички трагичан лик мајке Францке. На крају романа, на врхунцу описивања и приказивања пасивизма као последице и зле судбине кланца, јавља се она учитељева светла вера и црвена светлост у прозору, која тако опасно приближава овај роман наметљивој, неестетској тенденциозности.

Трчање за колима, симбол чежње (узалудне) за срећом на почетку, и слика кланца, симбола бескрајног простора сиромаха, понизне и пасивне, слугањске нарави, на крају романа; а између — оно ходање да се никуд не стигне, она патња која никуд не води. Као у магновењу, као опчињене том вишом истином, тим фатумом садржаним у симболу трчања за колима и кланца, живе и трају ове личности, муче се и умиру. Францка, која је пре свега одређена првим, динамичним симболом, која је сва у отимању, откидању од судбине кланца, и Лојзе, то оличење пасивности коју усађује кланац, деле на крају исту судбину: умиру на кланцу.

Роман На кланцу јесте, дакле, роман симбола. Фрагментарност, затим цикличност, понављање и враћање одређених слика, реченичких и језичких структура (због чега поједини делови личе на песме у прози, са сасвим израженим и особеним ритмом, понављањима и лајтмотивима), као и емоционално поетска садржина његова (Францка је отелотворење чежње и идеализације емоције), приближавају овај роман симболистичкој песми (не роману). Психолошка нијансирања, пак, као и тенденција да се ствари не прикажу у свом спољашњем лику него у психолошком доживљавању појединих јунака (типичан пример јесте сцена рецитовања талентованог ђака Лојза: док рецитује на свечаности он не мисли на садржину и ток песме, нити уопште сазнајемо која је то и каква песма, али врло много сазнајемо како мали Лојзе замишља срећну будућност, која зависи и од самог тог рецитовања), све то приближава овај роман модерном роману двадесетог века.

Марија МИТРОВИЋ

***

[1] Рихард Јакопич (1869—1943) — сликар, један од оснивача и идејних вођа словеначког имцресионизма.

[2] Словенска матица — Књижевно друштво, основано 1864. са седиштем у Љубљани, издаје новине и стручне књиге и часописе и белетристику.

Иван Цанкар

На кланцу

Словеначка реч кланец значи стрм пут, који се спушта, односно који се пење. У српскохрватском за тај појам није лако наћи одговарајући израз. Зато је и за наслов српскохрватског превода задржан наслов оригинала. То је учињено и због тога што је и српскохрватској читалачкој публици то Цанкарево дело већ познато под овим насловом. Из истих разлога је и у самом тексту романа на доста места задржан тај израз. Читалац ће лако разумети да је овде реч о насељу сиромаха изгнаних из једне варошице и настањених дуж пута који из те варошице води уз брег. — Прим. прев.

I
За колима

Францка није дуго заспала те ноћи. Све се већ било стишало, ништа се није покретало у тами и њу је скоро било страх. Само покаткад допирао је оштар глас из ноћи — узвикнуо је младић у селу, запевао песму, удаљио се идући низа страну и песма је умукла, утонула у ноћ. Залајао је дућанџијин пас — чуо је богзна шта, шуштање кестенова у близини, чегртање миша у дућану, младићеву песму из даљине, и дигао главу, завијао отегнутим, цвилећим гласом, и већ у полусну зацвилио још једном, легао на свој лежај и задремао.

Францка је била покривена само чаршавом, па ипак јој је било врућина и зној јој је цурио са чела низ образе и квасио узглавље. У соби је било тамно и ваздух је био тежак и врућ; чинило јој се да би било свежије кад би разгрнула зелену завесу на прозору и кад би засијала мека светлост поноћног неба. Из таме је допирало равномерно дисање мајке и сестре, које су спавале на кревету, а покаткад би се изненада зачуло тиктакање великог зидног часовника и својим звуком пригушило све остале гласове, да се потом опет изгуби као да је часовник престао да ради.

Задремала је ускоро, али причинило јој се као да полако клизи низа страну, као да се ковчег нагиба, нагиба... и преплашила се и пробудила. Долазиле су јој на памет радосне и чудне ствари, врзмало се око ковчега много лепих сећања и много лепих нада — као живи ликови, насмешени, људи љубазни и празнично одевени.

Чула је како мајка и сестра напорно дишу и нешто јој је задрхтало у срцу, осећала је да премало воли мајку и сестру и да је то грех. Оне су спавале мирно, слатким сном праведника, склопљених очију, уста мало отворених, топлих образа — и да је било светлости, Францка би устала и на прстима пришла постељи, наднела би се над њих и сузе би јој наврле на очи.

Сузе су јој наврле на очи и дубоко је уздахнула... Понекад, кад ју је мајка тукла и кад је викала на њу, зато што је била уморна и села на ковчег, она би закукала и зајецала од жалости. Ударила би сестру, која је била румена и сита и која би преседала по цео дан и тужакала Францку код мајке. Ударила би је и гурнула да тресне главом о праг... Али сад, у тој мирној ноћи, устала би и пришла постељи и молила и мајку и сестру да јој опросте. Љубазне и радосне речи, речене богзна кад, падале су јој на памет; мајчино лице, љупко и меко, као што је било некад, излазило је пред њу и Францки се срце стезало од љубави.

Иначе је с вечери плакала потајно и заспивала у јецању. Нарочито недељом, пошто ју је било срамота што има стару хаљину, направљену од мајчине сукње, испрљану, тако да су јој се смејали. Ишла је на јутрење, корачала је брзо, с повијеном главом, с великим молитвеником у рукама, који је био такође сав похабан. Међутим, мајка и Нешка ишле су пре подне на велику мису на Брег, у лепу парохијску цркву, сат пута далеко од села. И Нешка је имала ружичасту сукњу и нову мараму на глави, а у рукама молитвеник с белим коштаним корицама. Молитвеник је био Францкин, добила га је била од господина зато што је умела да чита молитве, али га је Нешка узимала кад је ишла на мису. Нешка је била малена и дебела и црвена, и стално је плакала, а мајка ју је обасипала слатким стварима; видело јој се то око устију кад се у подне враћала с мисе, док је Францка већ била сва уморна и запрљана од спремања и од кувања. Чак ни ту стару хаљину није смела носити цео дан; морала се брзо преобући после повратка с мисе и тако ићи поцепана; Нешка је, међутим, господски седела у ружичастој сукњи и могла је ићи на друм, у село ка суседима; ако би мајка казала: "Па преобуци се, Нешка", она би се учинила невешта, а ако би Францка на то рекла: "Шта су рекли мајка?" тиме би се мајци замерила: "А ко је тебе шта питао?" — Тако је живот био жалостан и, кад је Францка плакала, мајка није говорила: "Немој да плачеш, Францка!" — Францка би се одмах насмејала — него би је љутито погледала и викнула, да Францка уздрхти: "Зашто цмиздриш? Види ти те плачљивице!"

Изненада се сетила онога дана кад је плакала до касно у ноћ, тако да су је очи болеле и да ју је секло у грлу. Мајка је била дошла с пута, цео дан је била ван куће. И била је недеља, напољу је било лепо, још је било видела — пријатно вечерње сунце сијало је тамо далеко на брду — и Францка и Нешка су седеле пред кућом и чекале мајку. Мајка је стигла, под пазухом је носила завежљај, ципеле су јој биле сасвим прашњиве. Ставила је завежљај на сто, а сто је био скоро сав бео и празнички. Францка и Нешка су гледале, Францки је ударало срце; отишла је у кухињу да донесе вечеру и посуђе јој је испадало из руку док је спремала. Мајка је била одвезала завежљај — на столу је лежала сјајна црвена свилена марама и Францкине немирне и пожудне очи су се упиле у њу. "На, Нешка!" и мајка је дала Нешки свилену мараму, сјајну црвену свилену мараму која је шуштала кад је човек узме у руку и која је била тако глатка и тешка. "На, Францка, то је за тебе!" и Францки је мајка дала зелену порхетску кецељу, која је била иста онаква какву носе радним даном сви људи на свету. Францки се стегло у грлу и руке су јој дрхтале док је доносила чинију на сто. Исто тако мајка је донела и бисквита, и кад је хтела да гризне, Францку је наједном заболело у прсима и по целом телу, стресла се и заплакала наглас и плакала је до доцкан у ноћ.

Сетила се тога дана и бол јој се из прсију полако дизао у глас, који је био упола дубок уздах, а упола јецање, само што јој се тај глас није отргао из грла. Али изненада као да се нешто засветлило, као да се весело насмејало у близини, и ту поред њене постеље, те је помиловало по образима љубазном руком. Сва лепа ишчекивања сасвим новог живота, велике незнане среће, вратила су се у њено срце, и сузе, које су тек почеле да је пеку у очима, помешале су се са слатким сузама захвалности и надања. Уздахнула је, окренула се у постељи и покрила се до уста да би могла пријатно мислити о лепоти идућег дана, који је већ тако близу — можда још само шест часова, шест или седам, и ако затвори очи и заспи, ти часови ће минути за један трен; пробудиће се и сунце ће сијати и седеће господски на колима и — ђи-и! — широким белим друмом, поред кућа, поред утрина... ђи-и-и-и куће пролећу, свет стоји на прагу... већ тамо издалека звоне звона... већ се добро чује оно велико звоно, што јечи као да грми иза планина... ђи-и!... уз брдо, навише, на поклоничку Гору, поред жена и мушкараца који иду на ходочашће, у празничким оделима сасвим посивелим од прашине, и певају тужним гласом... и тамо на Гори... велика црква, три пута већа него парохијска црква Св. Павла на Брегу... разапети бели шатори... у њима саме медене ствари, сам пшенични хлеб, сами колачи... и црвене врпце... свилене мараме... ђи-и!...

Францка је заспала и у сну је каткад зајецала, а каткад се засмејала; у сну се смејала весело и гласно, али у загушљивој соби, у тихој ноћи, њен смех је био сличан јечању болесног човека. Њено тело, њено суво телашце било је скупљено, с коленима сасвим уз лице...

Те вечери је био наишао поред куће сусед Ковач, сељак, који је имао кућу и кола и коње, и, док је тако разговарао с мајком, рекао је: "Па моћи ће се одвести с нама; биће нас десеторо, па ће моћи још и једно дете да се прикачи на кола." То је било у недељу увече, први дан Духова, а у понедељак, на празник, свет је у гомилама ишао на ходочашће на Гору; велика сељачка кола, пуна, крцата, тандркала су од ране зоре, тек што се разданило, низа село. Францка још никада није била на Гори, али се ове године спремала за пут, целе године је мислила на тај чудновати пут; ту је све било прљаво и тамно и пуно туге, Гора се, међутим, светлела тамо у небеској лепоти. За Духове није имала нове хаљине; поправила је и очистила ону лањску, тако да је била готово лепа, нарочито издалека. И мислила је да иде пешке па, макар Гора и на крај света била, Францка би подранила и пошла. Али, сад је наишао Ковач и рекао као да то не значи ништа: "Може се прикачити на кола!" А Ковач је имао лепа кола и лепе коње — тандркнуло је друмом, пролетело и ишчезло, једва су се и чули весели гласови из кола... Све ће пролетети као у сновима, село, хамбари иза села, дуге леје — а затим нов свет, нов живот, поклоничка Гора и светло сунце и свечана миса...

Отворила је очи и сањиво се протегнула, али се наједном сетила и скочила из постеље. Мајка је била подигла завесу са прозора и у собу је продирала слаба светлост. На истоку се белело; сунце још није било изашло, али је млечна белина жутела и рубови дугих уских облака се златили. Село је још све било у сенци, иако је лежало прилично високо на обронку нискога брега, који се дизао из долине; брда са источне стране долине била су виша и тако се светлела само јабука на звонику мале црквице.

Село је било већ сасвим оживело. Свет је пролазио излоканим путем, пуним рупчага, понекад у гомилама, мушко и женско, сви одевени свечано, весели и бучни. Пролазио је понеко и сам, нарочито старе жене, које су ишле ситним ужурбаним кораком као кокошке. Скоро сви су носили са собом мале завежљаје, обично на тољази преко рамена, тако да су им поигравали на леђима.

Францка је слушала веселе гласове с друма, тешке кораке и шкрипање камена путем; већ су се издалека зачула прва кола и Францка се тргла и погледала напоље из куће, још неочешљана и боса; кола нису била Ковачева. Мајка је сама спремала доручак; ишла је по кухињи у запрљаној доњој сукњи, премештала лонце и гунђала; најпосле јој је млеко прекипело кад је изашла на праг да погледа низ пут; мајка је била сва љутита и говорила је толико гласно да се Нешка у кући пробудила и стала плакати, као свако јутро. Францка је похитала у кухињу да види шта се десило, и затим је пошла у кућу да умири Нешку, али Нешка је плакала још више кад је видела да се Францка спрема на ходочашће. Небо се већ руменило, све више је освајала јутарња светлост, сунчани зраци већ су се играли на крову куће председника општине. Францка је била врло узнемирена, срце јој је тукло од среће и у исто време од страха да не задоцни за кола. Обувала се и везивала ципеле дуже него икада, јер је журила, и везице никако нису хтеле да се уврзу. Образи су јој горели и дисала је брзо. И Нешка се полако дигла у кревету; седела је у самој кошуљи и јецала још увек; од зноја, који јој се преко ноћи сливао по лицу сијали су јој образи, а из очију јој је покаткад канула крупна суза. Брисала се руком по лицу и грдила Францку. Мајка је изнела на сто три мала изгарављена лонца: из кухиње је допирао мирис прекипелог млека, које се било разлило по огњишту, и тај мирис се пријатно мешао с мирисом још вреле кафе. Мајка је сипала у шоље; себи је налила кафу из посебног лонца, села на ковчег и стала дробити бели хлеб у шољу, коју је држала међу коленима. Када је ставила кашику у уста, погледала је Францку. Нешка је доручковала у кревету и исполивала се кафом свуд по лицу.

"Ако мислиш, иди!" рекла је мајка, док се Францка журила да попије врућу кафу. Била се већ очешала и умила и требало је још само да обуче јакницу. Издалека се нешто зачуло, тандркало је низа страну, све ближе и јаче. Францка је нагнула шољу и неколико капи жуте кафе капнуло јој је на кошуљу. Кола су се била помолила иза угла, била су скоро већ пред кућом. Францка није погледала на пут, али је знала да долазе Ковачева кола. Облачила је јакницу, али се постава била рашила и рука није могла проћи кроз рукав. Францка је заплакала.

"Пожури једном, бедасто дете! Не кмечи!" Мајка је још увек седела на ковчегу, са шољом међу коленима, и гледала како се Францка облачи. Нешка је седела на ивици кревета, кењкала с времена на време и стављала у уста велике комаде у кафи натопљеног хлеба.

Кола су ишла полако поред куће, возач се нагнуо мало у страну и повикао суровим гласом: "Шта је с вама? Нећемо чекати!" Францка је трчала по соби, богзна шта је тражила. У мараму је завила велики комад хлеба, молитвеник с кошчаним корицама држала је у руци, а на глави је имала мараму, невешто везану и сувише велику за њу, тако да јој се глава губила у њој. Мајка је ставила десетицу на сто и рекла: "Чувај новац и немој да га трошиш будзашто!" Францка је узела десетицу и поред узнемирености и унезверености прожело ју је нешто слатко: само о Ускрсу и о Божићу имала је у руци бакарни крајцар и ишла је с њиме цео дуги сат између шатора пред црквом. Кад је с врата погледала на мајку и сестру, њен је поглед био пун захвалности и љубави.

Кола су се полако помицала, неко је узвикнуо: "Хеј', вози!" и затандркало је путем низа страну. Францка се преплашила, ударила јој је крв у лице, а затим је хлеб и молитвеник притегла уза се, повила главу, те запела да трчи за колима по камењу које је шкрипало. Са кола се окренула нека жена: "А што трчиш? Па чекаћемо те код млина!" Францка се спотакла о један велики камен, умало да није пала, и застала је да предахне. Мислила је већ да ће јој кола умаћи испред очију, низа страну, па долином за брег, и страх јој је стегао срце. Марама јој је била спала за врат, образи су јој били врели, а под пазухом је осећала да јој је влажно. "Чекаћемо код млина!" чула је с кола и пошла је лакшим ситним корацима, погуреног тела; по ходу јој се познало да је пошла на ходочашће. Гледала је за колима и кад би она, зачас, нестала иза угла, убрзала би кораке.

Сунце је већ било одскочило до врха брда, небо је било сасвим црвено и горње куће на брегу светлеле су се у празничној белини. А доле у долини још су лежале сенке и врбе, са обе стране дуж потока, трепериле су у роси. Кола су све брже трескала окукама силазећи у долину, па је и Францка све брже хитала. Далеко тамо удесно, у углу долине, стајао је поред воде млин, скривен иза високог дрвећа. Лепи, бели друм пружао се до њега у правој линији; кола су већ избила на друм; како је пут био раван и гладак, она су сад одмицала још брже и Францка се дала у трк.

У долини је било хладно и тихо; тамнозелена вода потока била је мирна као рибњак; само издалека се покаткад чуло пригушено шуштање; тамо је поток текао преко белога камена, низ разривени брег, испод којега је издубао округло, дубоко гротло, одакле је отицао уморно и спокојно у долину. Дуж пута су се овде-онде уздизали високи јаблани; врхови би им се с времена на време заљуљали на ветру и лишће је равномерно треперило.

Кад је Францка приметила да је раздаљина између ње и кола све већа, обузео ју је поново страх да ће заборавити на њу и да ће је оставити. Ноге су јој већ биле тешке и дисала је брзо и напорно; ципела на левој нози ју је жуљала и то ју је пекло као да гази по жеравици. Млин није био више далеко; на крај друма видела се хрпа дрвећа, вода је шумела гласније. Францка је видела како су кола заокренула налево, чула је како су потмуло затрескала преко моста, те се зауставила с друге стране, где се светлео новоокречени зид. Трчала је и очима мерила пут, који је био пред њом стално подједнако дуг; чинило јој се да покреће ноге у сну и да се не може померити с места. Грло јој се почело стезати и плакала је — али без суза, тихо и скоро мирно, као да ту поред ње трчи неко други и потуљено и притајено плаче, а она као да то само чује. Из млина је изашло двоје, мушко и женско, успентрали су се полако и невешто на кола, други су устајали и премештали даске, које су биле положене преко црвено обојених летава. Напослетку се попео на кола и возач, завитлао бичем, узвикнуо и коњи су повукли. Нико се није окренуо; разговарали су међу собом и смејали се и нису се сетили ње. Францка је крикнула; крик јој се из прсију отео сам од себе, ненадно и несвесно. Скочила је преко друма на другу страну, као да је туда било ближе. Погнула се још више, отворила уста и продужила трчати. Ципеле су јој биле развезане и лупале су као цокуле. Стигла је већ до моста, до млина. Друм се одатле поново пео и био опет пун рупа и каменит; путеви који су се одатле пели уз брдо били су стрменији него они на другој страни. Брдо је било обрасло ретким буквама; крекасте гране глатке коже шириле су се понегде преко друма.

Коњи су били чили и одморни и кола су ишла увек једнако, иако је била узбрдица. На стрменим окукама коњи су ишли кораком, климајући гривастим главама. Кад је Францка приметила да се кола крећу полако, скочила је као да је хтела да их достигне једним јединим кораком; али тело се нагињало напред а ноге остајале назад и биле су тешке и неспретне. Понекад јој се учинило да се неко окренуо и пред мутним очима климнуо главом и махнуо руком и кола се зауставила. Али како је она јурила, тако су јурила и кола; нису се зауставила, нити је ко махнуо руком.

Францка је почела дозивати, али је глас био слабашан и пискав и како су кола трескала, заиста је нису могли чути. Ноге су се мицале све спорије и кораци били све мањи. Каткад јој се чинило да се помера уназад, да јој измиче пут испод ногу, као кад би ишла по води у правцу њеног тока, па би таласи пред њеним ногама журили пред њом у даљину.

"Чекајте! Чекајте!"

Спотицала се о камење и тако поскакивала с једне стране друма на другу, али пут је био свуда разривен и посут великим оштрим камењем, а кола су била увек подједнако далеко. Када су заокренула за шуму, следила се и обузео ју је страх да их никада више неће видети и да ће ишчезнути низ брдо заувек. Сетила се да пресече окуке и да трчи пречицама право кроз шуму. Скочила је преко јарка, на траву. Али тек што је потрчала десет корака, ухватио ју је страх да ће погрешити пут и изгубити се; вратила се на друм и дуга купина ју је ошинула по лицу. Кад је скочила, стала је на везицу десне ципеле и везица се откинула. Францка је застала, заплакала наглас и продужила да трчи.

Изашли су већ наврх брда; пут је одатле водио по гребену у дугој линији, која се само овде-онде понешто угибала или се избочавала, као да је хтела да се уклони од гомиле старог дрвећа. Каткад се засветлило кроз лишће и видело се далеко у равницу, која се преливала у сунцу. Најпре су горе уз узбрдицу стигла кола; коњи су били већ прилично уморни; газили су чврсто да се песак под копитима дробио и савијали су главу скоро до земље. Ходочасници су били весели и пискави женски гласови одјекивали су кроз гору. За колима је стигла Францка, дашћући далеко позади; с кола је изгледала малена и ситна, као да је друмом ишла смешно удешена, сва посута прашином и изгужвана девојка од крпа. Па и глас јој је био тако танак и слаб — као да ју је неко ради своје забаве стискао за груди, па она тако цвили. Тако је трчала за колима, трчала стално и плакала оним танким, цвилећим гласом. Окренула се с кола дебела и гломазна жена да би се боље наместила на седишту, и кад се окренула; погледала је низ друм и опазила Францку.

"Погледајте, де, још увек трчи за нама оно дете Дрмашкина Францка!... Еј, девојче, јеси ли полудела?"

Францка је појурила напред; чула је да је зову и да им је жао што су заборавили на њу. Појурила је напред и трчала је брзо и лако; сав умор ју је прошао и сузе су се осушиле као да јој је неко обрисао лице хладним рупцем.

И остали су се окренули и гледали је; возач је терао.

"Гле, збиља још увек трчи... девојче лудо!"

Жировец, који је био весељак, повикао је:

"Чуј, девојчице, што да пешачиш; попни се горе!... Трчи као пас за колима; кладим се да би, кад би је бичем терао натраг, опет ишла за нама!"

Једна друга жена, сува и наборана, с котарицом у наручју, сажалила се и завапила:

"Не буди тако луда, девојчице, и не трчи; како је луда!"

Погледала је љутито и пљуцнула с кола.

Разговори су умукли; сви поклоници, мушко и женско, гледали су назад на ту смешну и прашњиву девојку од крпа, која се помицала за колима. Возач је терао.

Францки се из почетка учинило да се кола заустављају, да коњи иду још само кораком и да ће ускоро скренути мало у страну и причекати на њу. Скакала је лако и радосно преко камења, преко прљавих локава, које су биле заостале од последње кише у сенци крошњатих букава. Али убрзо је приметила да раздаљина између ње и кола није нимало мања и застала је да би видела тачно: кола су ишла брзо као и пре и возач је седео погурен напред, у левој руци је држао узде, у десној бич.

"Чекајте! Чекајте!"

Зашто не чекају кад су је видели и звали да се попне на кола? Обузела ју је неразумљива језа и хладно јој је било на леђима као да јој је хладан ветар дувао за врат и доле по целом телу.

"Неће да чекају!" синуло јој је наједном, зграбило је као тврде руке. Виде и неће да чекају; седе у колима и гледају како трчи и запомаже и плаче; па се смеју; седе удобно, руку ослоњених на колена, с мало повијеном главом, и смеју се крадомице, као онај Јеврејин у цркви, који седи по страни и гледа како бичују Исуса.

Скочила је преко баре, лева ципела јој се сазула и одлетела у страну, спотакла се и пала. Брзо је устала, једва је била додирнула земљу, и потрчала с једном обувеном, другом босом ногом. Босој нози је било хладно и трчала је лакше, зато је сазула и другу ципелу. Али ускоро је осетила оштри песак и прстима је ударала о камење тако да је из њих ишла крв. Вила је толико тужна да би најрадије села на траву и умрла. Није више било ни немирнога страха, ни неспокојног надања — само велика туга, она туга кад човек жели да се сакрије у мрак и да се не пожали никоме.

"Никада их нећу достићи!" — мислила је и чинило јој се да их не би достигла, па макар трчала за њима до краја света и до краја живота. Та мисао је била тужна, али тако мирна да се сећала свих других ствари као да седи у кухињи или да лежи на кревету, а не да трчи раскрвављених ногу за колима, која су далеко као сунце на небу. Тако се сетила оне вечери и оне сјајне свилене мараме која је била раширена по столу и која је тако слатко шуштала кад је човек додирне руком. Учинило јој се да неће достићи никада ни кола, ни свилену мараму и да ће вечито бити тако пусто и жалосно. И кад би трчала до краја света и до краја живота, не би досегнула ни кола, ни свилену мараму, ни хлеб са маслацем, нити ма шта од оног што је лепо у животу... сва радост пред њом, а она позади с окрвављеним ногама.

Болело ју је већ тело и љуљало јој се пред очима. Мислила је само на то да застане и седне, те да се одмори, али док је тако мислила, трчала је без престанка и стискала уз груди ципеле и хлеб и молитвеник...

Ковачев слуга, плећат и црвен момак, окренуо се к возачу:

"Па, хајде мало причекај... нек се окачи дете... Видиш како трчи!"

Коњи су ишли полако, возач се окренуо мало и погледао назад.

"Пожури сад! Нећемо те дуго чекати!"

Францка је трчала брзо, али њени кораци били су већ тако ситни да није ишла брже од коња, који су корачали широко и чврсто.

"Трчи! Трчи!" викали су с кола. И у самој Францки је нешто клицало гласом пуним страха и бола: "Трчи, Францка, трчи, трчи!" Ноге су јој клецале и неспретно се саплитале, заносиле се, час на једну, час на другу страну друма.

"Ено, виш', сад више не трчи!... Хеј, шта мислиш!"

Францка је сагињала главу дубоко као уморан коњ; уста су јој била отворена и дисала је гласно, хрипаво; очи су гледале, али нису виделе ништа сем кола, која су се клатила као да се тло љуљало под њима.

"Ђи-и!"

Планула је, скочила, дохватила се већ кола, подигла руке и ослонила се лактовима да би се могла попети... Кола су се тресла, промакла јој испред очију, она је ударила челом о ивицу и пала на земљу.

Лежала је на коленима и на лицу као да се молила богу; хлеб је испао на песак, молитвеник је држала у испруженој руци.

Слуга је скочио из кола и наднео се над Францку.

"Устани! Јеси ли се много ударила?"

Ухватио ју је за раме грубим, тешким рукама и полако је подигао. На његовом широком лицу било је нешто меко, скоро детиње. Узео ју је у наручје, затим је покупио хлеб и ципеле и повео ју је на кола. Францка је отворила очи, погледала му је у лице и било јој је тако слатко да му је ставила руку око врата. Наместио ју је поред себе и довикнуо возачу: "Потерај!" и кола су затандркала по равном друму између гранатих букава.

Бивало је све светлије иза лишћа, сунце је већ дубоко продирало у шуму, велике светле мрље су блештале између сенки на путу и на маховини; покаткад је наилазио пропланак и за тренутак, док су кола пролетала туда, доле испод њих видела се равница, по којој су се шириле зелене ливаде. Пут је већ почео да се спушта и најзад је сишао у клисуру, те је камење трештало и дробило се под укоченим точковима.

Францка је гледала равницу широко отвореним радосним очима. С времена на време би уздрхтала и зајецала, као после дугог плакања. На челу, где се била ударила о кола, скочила је сива чворуга. Босе ноге су јој биле сасвим прашњаве, на прстима се прашина мешала с крвљу. Марама је лежала око врата, а коса јој је била замршена. Али гледајући тако доле у долину, Францкино лице чисто се изменило, горело је у здравом, крепком руменилу, усне су јој биле напућене, загаситорумене као да су биле намазане хартијом у којој је била завијена цикорија, очи су сјале уморно у засенку дугих трепавица и покаткад би зажмириле од светлости, која је све врелије лила с неба по целој божјој земљи.

Као да је била умрла онда кад је лежала на коленима и на лицу, и ништа више није чула и ништа није видела, и као да се возила сад према светим небесима у сусрет небеској радости...

Поклоничка Гора дизала се у даљини. Зазвонило је одозго са Горе умуклим звуком, у исто време зазвонило је и са других цркава, са свих хумова и брегова, а кроз све те звуке чуо се леп глас великога звона парохијске цркве Св. Павла. Сав ваздух био је испуњен том лепом песмом, која је понекад звонила тако гласно и снажно да су се гласови дизали врло високо до сунца, а затим се полако гасила, тако да је била слична још само треперавом уздаху.

Кола су сишла на равницу, на широки, равни главни друм. Дуж пута су овде-онде стајале куће — врата закључана, прозори затворени: све је било на Гори. Пристизали су ходочасници, прошла су била велика кола која су била толико натоварена да су их једва вукли мршави коњи. Ходочасници који су ишли пешке убрзо су скренули другим путем што је водио преко мочвара и потом се стрмо пео на брег; и померао се навише дуг ред, сличан реду црних мрава.

На колима је Францка опет обула ципеле. Кучином која је лежала на дну кола обрисала је прашину. Поправила је исто тако и косу и убрадила мараму. С времена на време стављала је руку на џеп да види да није изгубила десетицу. Сва жалост била је већ далеко иза ње, нестала је тако потпуно и без трага као што су нестале сенке које су још малопре лежале по целој долини, а сада их већ нигде више није било. Једино се још стресало тело као што се стреса лишће у роси када засветли зора.

Кола су полако одмицала окукама. Достигле су их у средини брега лаке кочије; седео је у њима парох из Св. Павла. Људи су скинули капу, жене су га поздравиле крутим гласом, онаквим каквим певају литаније. Кочије су пролетеле и ускоро ишчезле иза дрвећа. Одозго је долазио шум, који је постајао све гласнији као да су се приближавали каквом слапу. Тајанствен сав и свечан био је тај шум. Францки је било као да ступа погнута и с побожно спуштеним очима у велику цркву где буче оргуље и где је ваздух пун мирисног тамјана. Иза дрвећа су се уздизали високи сиви зидови. Са звоника је звонило за мису која почиње у девет, али се звоњење у близини чуло неразговетно као да долази из земље.

Пред великом кућом, гостионицом, кола су се зауставила. Жене су силазиле с кола полако, јер су им ноге биле утрнуле. Слуга је празна кола склонио у двориште. Францка је стајала и није знала куда да се крене; од великог шума — као недељним данима пред црквом — и од викања људи, који су у гомилама пролазили напред, њој се вртело у глави; пошла је за колима. Слуга ју је погледао и насмејао се.

"Иди само, чекаћемо те већ. Поћи ћемо по ручку."

И кад је пошла, довикнуо јој је још:

"Ништа се не бој, потражићемо те!"

Пошла је путем помешана с осталим светом и стигла на једну велику ширину, која се простирала пред црквом. Црква је била стара и велика, суре зидине су стрчале скоро до неба, тако да су кестенови, који су расли поред зида, изгледали као патуљци. Велика врата су била широм отворена; до врата су водиле широке камене степенице и свет је једнако ишао горе и доле. Из цркве се чуо звонак глас — била је проповед. Од олтара је ударала светлост од упаљених свећа и од злата и сребра. Тако да су очи морале зажмиркати кад би погледале тамо. Пред црквом је било безброј белих шатора и у њима су се продавале лепе и скупе ствари. Францка је стискала десетицу у руци и ишла тако у оној вреви — било јој је као да сања. Пред сваким шатором се тискао свет и Францка се је једва пробијала кроз гомилу да би могла видети. Продавачице су стално викале, све су биле дебеле и црвене. Жене су се препирале, разгледале свете слике, медаљице са ликом светитеља, бројанице, крстиће, свеће и ствари за одећу, кецеље, чарапе, мараме... Сви су говорили у исти мах, гласови су се укрштали, мешали, дизали се и стапали, тако да је све било само један неразговетан шум. Францку је то носило као да плива. Сад ју је занело сасвим близу цркве, тамо до шатора где су се продавале свеће, медаљице са ликом светитеља и бројанице за побожне ходочаснице; затим ју је понело полако назад ка шаторима где су били нагомилани медени слаткиши. Стезала је десетицу у руци, али јој још није падало на памет да што купи; само је гледала и било јој је као да је окусила од сваке лепе ствари коју су јој очи угледале и као да је то све за њу било спремљено.

Она река света однела ју је опет горе, ка цркви, и она је приметила да ступа већ степеницама. Са свих страна врвео је народ — звонило је за мису у десет сати, коју је служио парох Св. Павла. На вратима су се тискали, нису могли напред; неки су још излазили са мисе која је била почела у девет сати и тако се по који пут сва та река људи враћала чак до степеница, назад, да опет на силу допре до врата. Свет је ћутао и пробијао се лактовима. Велика стиска била је пред каменом са посвећеном водом. Трипут се Францка била прогурала до њега и три пута су је одбацили у страну; пружила је руку да замочи прсте у благословену воду и да се прекрсти; али се није могла мрднути и додирнула је само уста мокрим палцем; до чела није могла дохватити, јер су јој руку притискивали уз тело.

Зациликала су звонца, одјекнуле су оргуље на хору, испред олтара се уздигао облак миришљавог дима.

Францка је стала у средини цркве, испред клупа. Полако се спустила на колена, сагнула главу и отворила молитвеник. Обузело ју је нешто неизмерно лепо и слатко и била је готова да заплаче од среће. Читала је полако, од слова до слова, лепе црквене молитве, усне су јој се мицале, очи биле влажне и образи јој горели. Из знаних тајанствених речи, које човек чита и које, међутим, одводе његове мисли у туђе крајеве, ка греху ранијега живота, ка нади будућности, дизала се дубока милина и пунила срце до врха, дизало се из њих циликање звонаца пред олтаром, снажно певање оргуља и мирис тамјана, који је лебдео над главама и падао на сив побожни свет као благословени вео. Францка се једва још усуђивала да изговара речи, које су стајале написане тамо великим црним словима и гледале је у лице, мирно и тајанствено, као што ју је гледала Богородица са олтара; ситно телашце сагибало се све ниже, глава се повила и сузе су капале на молитвеник. Дошли су јој на памет сви греси које је учинила, дошле су јој на памет мајка и Нешка, и било јој је жао свих на које је сада мислила, и осећала је да је грешила према њима, да им је учинила много зла. Клечала је као у облаку; очи су једва што виделе од светлих суза и ноге није осећала. Учинило јој се, нарочито покаткад, да се креће, да се уздиже и да лебди тако клечећи — као у сновима када је мислила да шири руке и да стојећи лети преко жутог пшеничног поља, тако да се ноге и не додирују класја — и све, црква, олтар, Богородица на олтару, све је пливало мирно и полако навише, у магли мирисног тамјана иза које су трепериле светлости безбројних свећа.

Тако се у том часу, пуном љубави и захвалности, одвајала њена душа од тела, које се тресло, малено, уморно и јадно на тврдом камену...

После мисе Францка је пролазила поред шатора; ишла је полако, очи су јој биле замагљене, ако се ко закачио за њу и гурнуо је у страну, она то није осећала. Купила је медаљицу са ликом светитеља, купила је бисквита за Нешку; остале су јој три крајцаре и завезала их је у марамицу. Пред црквом се полако празнило, свет је одлазио у гостионицу или су, пак, седели по трави и ручавали, неки су се већ враћали кућама и дубоко доле клисуром мицале су се шарене групе ка долини. Францка је пошла у двориште, узела је хлеб из кола и пошла на другу страну дворишта, иза гостионице, одакле се видело доле по равници. Тамо доле је све блештало, сребрна прашина застирала је сву даљину; под брегом, који се једва назирао кроз прашину, сјало је нешто бело — Љубљана. Францка је гледала као зачарана и срце јој је било од слаткога немира. Љубљана — чудновато лепа и чудновато далеко, лепа и далека, као сама небеса. И кад је добро разгледала, разазнала је полако блиставе звонике, беле зграде, које су биле велике и стајале тамо као црква поред цркве. Далека је Љубљана, ногама недостижна; Францка је желела тамо, али то је желела тако мирно и весело као што је желела каткад у чаробну земљу; где је све од шећера и медених колача, и као што је желела у небеса, где се налазе анђели.

Тог часа њена душа је била као студенац и нимало туге није било у њој.

Слуга је дошао из гостионице и зовнуо је; дао јој је чашу вина и печења, завијеног у хартију.

"Видиш, каква ти се чворуга направила!" рекао је и додирнуо се њеног чела гломазним прстима. "Пиј и једи, нећемо поћи скоро."

Вратио се у гостионицу, а Францка је желела да остане. Попила је вино и била је радосна; зажелела је да говори с киме и да се смеје. Пола печења је завила у хартију и оставила за мајку и за Нешку.

Жене су се дуго задржале и било је већ доцкан када су се стали смештати на колима. Сунце је било далеко на западу и сав пут био је у сенци. Само се још у долини опет засветлело, али уколико су се више приближавали бреговима на другој страни, утолико им је брже мрак долазио у сусрет и већ средином долине су сретали дуге сенке, које су пролазиле наниже, прекривале поља и ливаде и пеле се полако уз супротну страну навише по брежуљцима и бреговима. Францка је погледала назад — тамо се дизала поклоничка Гора, већ до половине у сенци, и свим путевима и друмовима враћали су се ходочасници, кола су тандркала у свим правцима, а издалека је изгледало као да једнако стоје на истом месту и да се никуда не помичу.

Стигли су у шуму, у хладну сенку, дрвеће је тихо шумело унаоколо. Коњи су вукли полако, возач их није терао. Жене су говориле врло гласно, људи су се смејали, сва лица су била црвена и весела. Францки је било пријатно, заспала би. Седела је поред слуге на првој дасци за возаче; њена глава се наслањала на његову руку, у наручју је имала молитвеник и бисквите и печење и још комад хлеба, који јој је био остао. Није се мицала — вечито би седела тако, возила се до краја света, у хладној сенци, дуж дрвећа које је благо шумело. Чула је још само неразговетан шум, видела је само сенке које су пролазиле поред ње, а чинило јој се да кола стоје, да дрвеће пролази. Прошли су већ дугачки гребен, возили су опет низа страну, зашумело је јаче недалеко пред њима и кола су стала пред млином. Францка се тргнула, отворила очи и нешто тешко јој је кануло на срце, горко сећање на нешто жалосно, мутно, већ полузаборављено.

Била је скоро ноћ кад су стигли у село. Сваког часа кола су се заустављала и људи су силазили. Тако је и Францка сишла близу куће; ноге су јој биле утрнуле, непокретне; ишла је полако — било јој је као да је стигла у сасвим непознат крај, који је видела некада само у сну.

Мајка је стајала на прагу.

"Гле, стигла си већ!"

Францка је ставила на сто печење и хлеб и бисквите; мајка и Нешка стале су јести. Одвезала је марамицу и дала мајци три крајцаре и мати их је оставила. Хтела је да прича али нешто јој је сметало; погледала је у Нешку и мајку и није причала.

"А шта то имаш на челу?" питала је мајка.

"Ударила сам се кад сам трчала за колима."

"Што да се удариш, глупачо!"

У Францки се покренуло нешто горко, али је одмах умукло.

Пошла је убрзо на спавање, покрила се преко главе и заспала.

Чим је склопила трепавице, пришао јој је Ковачев слуга, лепо одевен и сасвим друкчији; исто тако и она је била лепо одевена и имала је на глави венац као о првом причешћу. Слуга је био снажан и висок и узео ју је у наручје и носио је далеко, све даље и све више уз брдо — поклоничка Гора и Љубљана, све је било испод њих у сенци, а пред њима је била небеска светлост. А доле под поклоничком Гором тандркала су неравним путем кола и за колима је трчало убого дете, убога Францка, у прашњивој, закрпљеној сукњи, раскрвављених ногу, очију пуних суза; плакала је и дозивала је, али су кола тандркала и смејали су се. Тако је трчала дуго, дуго до краја света, до краја живота, све док није пала на главу и колена.

Францка у белој хаљини и с венцем на глави гледала је доле испод себе, а исто тако гледао је и слуга и његово лице било је пуно сажаљења.

II
Фани

Кад је напунила четрнаест година Францка је отишла у службу. Раније толико ситна и мала да се бојала ветра кад је ишла брегом, преко ноћи је израсла и мршаво тело полако се заобљавало у нежне женске облике. Лице јој је било бело као да је никада сунце није палило; усне су јој биле црвене, пуне, малко отворене, тако да су се указивали јаки зуби, очи су гледале ведро и топло испод снажних обрва. Таква је била Францка кад је напунила четрнаест година и пошла да служи.

Самотно и мирно било је у Лешевју; можда се Францки чинило да је тако самотно и мирно због тога што је кућа била пуста као какав велики гроб. Село је било мало — једва десетак кућа — али најгосподскије од свих села далеко унаоколо. Оно је било прво између села, растурених по тим бреговима који су се дизали скоро у полукругу из велике равнице и пели се каткад право до стрме планине, а каткад се спуштали на валовите пропланке у простране, зелене удолине, у засеке и песковите драге, из којих су с пролећа извирали брзи извори. Испод брегова, целим простором са обе стране, извирале су воде, које су се стицале далеко тамо у равници у мирну реку.

Одмах с друге стране моста, неколико корака од капелице, која је била баш тада президана и наново украшена живописом, стајала је велика, лепа зграда, ограђена са две стране високим зидом. Зид је ишао поред друма неких тридесет корака и затим дуж излоканог коловоза, пео се на брег, око пространог воћњака.

Тако је стајала зграда, као тврђава, бела, светла и поносита; строгим погледом гледали су велики господски прозори наоколо и понекад је излазио господар на црвено обојени балкон и пушио из дуге луле посматрајући испод себе. Стајао је дуго и смешкао се — куд год би погледао, све је било његово.

Јужно, горе према брду, није могао видети с балкона, а тамо је била врло дугачка, стара и сива приземна кућа. Једва десетак корака од зида и од господског здања, гледала је у младо богатство пред собом тамним очима, чемерна и злобна. То је била кућа удовице Маришевке, а с друге стране била је кућа Слокарева; он је био дебео и весео човек и богатио се чудесно: падало му је са свих страна, ишло му је с неба, извирало му је из земље. И тако је плео мрежу као паук и њоме обухватио већ све по околини; кућице које су висиле по брду, дуж путања, биле су његове, и што је било наполичара и надничара, сви су били његови радници — на пилани, на пољу, у шуми, и преко сто људи из целе парохије радило му је у циглани. Он, пак, лично стајао је на балкону и смешкао се, а с вечери је пијанчио с веселим друштвом.

Францка је служила код Маришевке. Удовица је била стара и мршава, кожа на лицу и на рукама била јој је сва смежурана, очи су гледале љутито и неповерљиво. Ишла је у папучама, тако да се никада није чуо њен корак; све је било мирно, и она би се појавила изненада да је човеку застајала крв кад би је угледао. Исто тако, није гласно ни говорила, али њено шапутање чуло се далеко, било је слично сиктању. Ларма јој је била толико неподношљива да се од ње разболевала и лежала покаткад по цео дан с повезаном главом, ако би се неочекивано чула вика или би што зашуштало у близини. За време грмљавине она је лежала у постељи, покривена преко главе, и јечала као да је ко туче песницом у лице. Као што јој је био неподношљив неочекиван шум, тако јој је била мрска и изненадна светлост — завесе на прозорима биле су стално спуштене и све су собе биле у полумраку, чак и прозорче на појати било је затворено даском, иако Маришевка није улазила у појату. Увек је носила црнину и била је побожна. Недељом је облачила црну свилу, главу повезивала црном чипкастом марамом и тако одлазила у старим колима с великом настрешницом од зеленога платна на велику мису у варошицу, која је била пола часа од Лешевја кад би човек стао пред капелицу крај моста, видео би беле куће које су се светлеле с оне стране ливада.

Шкртица је била Маришевка и зато је узела Францку да би имала јефтину служавку, собарицу и келнерицу; само за слугу је није могла употребити, јер је била још нејака. Слуга је био млад момак, дугачак, полуглув и болестан, који је непрестано радио и стално се смејао. Маришевка му није давала никакве новчане награде, а он је њу поштовао и бојао се ње. За рад у пољу узимала је женску радну снагу, сиромашне надничарке из Вирја, и плаћала им по десет динара на дан; уздисале су, али су ипак долазиле сваке године и чак су је молиле. Маришевка је била добротворка и кад јој је једном један беземљаш, коме је претила тужбом зато што је његов син украо једну црвљиву репу из леје, пребацио због тврдичлука и прљавштине, она је кршила руке и плакала с истинском тугом.

Исто тако, Маришевка је имала гостионицу у којој никад није било ниједног човека. Једино недељом понеко залута у ту велику празну собу, али не остаје дуго; заударало је, богзна зашто, на плесан, каткад чак на мртваца. Гост је био тих и бојажљив, обазирао се око себе и брзо плаћао и одлазио. Тако, најзад, није било никога више. Чаше су, међутим, свакога дана пране, кашике и виљушке су чишћене, свакога дана је Францка мела, и брисала, и прала. Тако је захтевала Маришевка и ишла у папучама и надгледала да ли се све извршавало по њеним заповестима. Али, ма колико да је Францка мела и брисала — увек је све било, као да је посуто прашином, прекривено паучином. Чак ни мувама ваздух унутра није пријао: ниједне није било да зазуји на прозору, на зиду.

Понекад би дошла мајка из родног села, које је било далеко с оне стране брда. Дошла би, и Францка би донела хлеба и чашу вина, а затим је мајка с Маришевком седела у великој мрачној соби и шапутала, богзна шта, читаве дуге сате. Мајка је била бабица и носила је Маришевки на крштење једино дете — био је син и умро је од малих богиња тек што је напунио три године. Мајка је сада слабо зарађивала; у варошици је била друга бабица, млађа, дебља и разговорнија, и свет је радије њу звао. Мајка је понекад гледала издалека за њом и њен је поглед био свиреп и злочест.

Тако је седела с Маришевком и обе су биле зловољне и озбиљне — два кошчата жута лица, два шиљата носа, усне танке, ситне очи, које зверају као да виде саме злобне непријатеље свуда унаоколо. Кад би седеле тако у поноћи и кад би човек отворио врата и погледао по соби, следила би му се крв од страха. При одласку мајка је узимала Францкину зараду и опомињала је да ради и да госпођи буде благодарна. И Францки је било лакше кад би видела кроз прозор како мајка одлази нешто погрбљена, увијена у дугу мрку мараму, излоканим путем наниже.

Једном је дошао човек — на себи је имао дугачак кожух, на глави високу шубару — и хтео да говори с Маришевком. Тражили су је, нигде је није било. Францка се успузала уз мрачне дрвене степенице на таван. Тамо је било као у гробу — мирно, загушљиво, ваздух је био пун трулежи. Кроз округло прозорче пробијао је прамен светлости; нешто се ту помакло — Маришевка је стајала уз прозор. Страшно је било њено лице — слично оним прогнаним анђелима у цркви који се руше пред светлим, мачем светога Михајла доле у бездан паклени; бескрајни бол на њиховим изобличеним лицима био је одвратан као какво церење. Маришевка је гледала поносно здање које се уздизало тамо с друге стране дугачког зида у средини пространог врта у пролећној лепоти, и зато је њено лице било изобличено и на њему био толики бол да је личио одвратном церењу. Кад ју је Францка угледала, крикнула је, затетурала се и побегла низ степенице. Маришевка је сишла доле и њено лице је било мирно и ледено, а очи су јој гледале строго и лукаво као и увек...

Тако је Францка била као прикована у уклетој кући. Служила је већ годину дана — живот је мирно текао, није мутио сан болној Маришевки. И у тој самоћи Францка се изменила. Радила је напорно од ране зоре до дубоко у ноћ — а једино су јој руке биле мало испуцале, црвене и тешке. Лице је, међутим, било све нежније, угасито бело — као сенка пала је на њега тајанствена самоћа уклете куће. А очи су јој биле велике, мирне; тек пробуђени, тужни, чежњиви снови избијали су из њих. Корачала је полако, мало повијена; по кући се кретала тако да не би узнемиравала Маришевку и ноге су јој навикле на такав ход. Исто тако и њен глас је био мек, миран, скоро нечујан. Већ су јој све кретње помало личиле на те сенке које су се јављале увече, пузиле по дворишту, по трему, по собама, и којих се Францка плашила, јер није знала откуда долазе.

Сва кућа је била испуњена великом чежњом, сличном горкој зависти. То је била самртничка чежња за животом. Све дубље и теже спуштала се смрт на уклету кућу и на свет који је у њој уздисао и чезнуо. Ретко је још покаткад залутао у њу стран човек, клонили су се ње као гробља. Било је понекад да ни празником у гостионици по цео дан не буде ни живе душе; Францку је било страх док је сатима седела сама у пространој полумрачној соби. Сунце није допирало никад ни до крова; иза куће расли су високи, стари ораси, с предње стране било је здање и од високих зидова падале су сенке — од веселог живота падале су сенке далеко преко крова по дворишту, до поља.

Десило се да је Францка гледала кроз прозор на бело здање преко пута. Малко би подигла тешку завесу, сагнула се и гледала — дуго, без мисли, као опчарана; обрве су јој биле састављене, усне стегнуте, а срце је било немирно, жудело је богзна куд. Чежња, која је избијала из свих тих испуцалих и ољуштених зидова, из мрачног покућанства, и која је шапутала и цвилила чак и из старих, убогих ораха за кућом, обузимала је Францкино срце и она сама није знала откуда та горчина и за чим та чежњивост.

Дошло је већ друго пролеће и прошло је као да га никад није било, дошло је лето и вечери су биле топле.

Францка би увече излазила горе на брег — ишла је као да је ко води за руку — поред живих ограда по глинастој стази, а затим се спуштала доле ка води. Дуж уске, зелене воде, која је ту вијугала тако скривена, дубока и мирна да је човека хватала језа, водио је песковит пут. Долина је била мала, налик на дугуљасти котао који се отварао само на једној страни. У позадини су стрчиле окомите, суре стене, у њиховим пукотинама расло је грмење. Над извором на стени стајала је дрвена капелица и црвени плашт Богородице видео се издалека. Небо је било златно и ружичасто и плаво; човеку, кад би погледао горе, било је топло и меко. У долини, пак, било је већ све у мраку, дрвеће је издалека било већ сасвим црно, дном долинице лежала је вода, сакривена и тамна као отровна змија, једино су светлели песковити пут и позлаћена светиљка која је стајала пред кипом Богородичиним у капелици; ту је са запада допирао зрак светлости, који је посебице слало сунце у знак оданости.

Францка је ишла песковитим путем, куд ју је водила невидљива рука. Долазио јој је у сусрет висок и леп човек, господски одевен. Ишао јој је у сусрет, према вечерњој светлости, и зато је његово лице било чудновато лепо — као небо које је буктало тамо горе, тако да јој је срце жудело за висинама и било тужно што није могло тамо куда су могле очи.

Зауставио се пред Францком, а и она је исто тако застала пред њим, опуштених руку, погнуте главе.

"Ко си? Чија си?"

Дошло јој је било да падне на колена, да побегне и да се врати.

"Како фино лишце — откуда ти тако фино лице? У овом крају нема тако финих образа..."

Ухватио ју је за руку.

"Али тако испуцале руке! Кад будеш стајала преда мном сакриј те руке!"

Францка је сакрила руке и он се насмејао.

Рекла му је како јој је име и да станује у уклетој кући. Сагнуо се мало и пажљиво је погледао у лице.

"Видиш, Францка, зато сам понекад гледао по цео дуги сат према уклетој кући. Зар ниси ти то стајала тада иза одшкринуте завесе и зар ниси гледала кроз уску пукотину... ?"

Францка је уздрхтала.

"Нисам те видео, али сам добро знао да још има живота у тој великој раци и да се понеки пут нешто покренуло тамо у тами, као да је унутра остао заборављен сунчани зрак и да је тај зрак желео напоље..."

Сели су на клупу која је стајала крај пута. Била је пала ноћ и сад се чуло пригушено шуштање воде: змија се пробудила чим је пала ноћ и почела да се помиче полако. Високо су стрчале црне литице и небо је било неизмерно далеко.

Привукао ју је благо к себи, тако да је њено врело лице додиривало његово раме. Његов глас био је мек, као да је долазио из ноћи, и био је тако тајанствен и миран као глас те лепе ноћи — као шуштање воде, као шуштање лишћа.

Био је уметник и видео је ствари којих није било и сам је био радостан што их је видео и радовао се своме меком гласу, који је долазио из ноћи, и слушао га је као да му је ноћ сама приповедала своје лепе старе бајке. Дете које је дрхтало поред њега и гледало у његово лице широко отвореним очима било је само део те ноћи и било је рођено у тим бајкама које је причао он сам и које је ноћ причала њему.

"Чим сам дошао у ову самоћу, где једва да још има даха живота, знао сам да си ту, Францка. Моје срце је било болно и потиштено и дошао сам, јер сам знао да си ту. Чим сам погледао на уклету кућу, осетио сам да је царевна у њој и да чека на мене. Сваке вечери док сам се шетао овуда, чекао сам на тебе и био сам тужан, јер те није било. Где си била тако дуго, зар ниси мислила на мене?"

Францка је осетила да је увек мислила на њега.

"Тако исто зачудио сам се кад сам те угледао, Францка. Како то да немаш на глави широки бели шешир, као што га имају заљубљене овчарице на старим сликама и у шпанским романсама?... Познавао сам у Паризу жену која је била тако одевена, личила је на тебе и ја сам је волео као што волим тебе. Становали смо у једној великој старој кући, иза које је био врт, у који никада није крочила туђа нога — ту смо се шетали на месечини, висока трава расла је по уским стазама, дивље убокорени ружини грмови препречавали су наш пут и каткад би трн обранио њену малу белу руку, тако да би канула кап црвене крви на њену белу сукњу. А једном кад сам дошао, сва је кућа била мртва и глува; на прозорима су биле спуштене завесе, тако да сам тумарао од собе до собе с испруженим рукама. Дозивао сам је по свим собама — и сва она лепа имена, која сам јој надевао за време вечерњих шетњи по врту, одјекивала су сада усамљено, као да су ми се одзивала издалека. Изишао сам у врт и замисли, Францка, моје жалости: све руже су повенуле; све дрвеће се посушило, жуто лишће је лежало спарушено по тлу; и кад сам се сагнуо, угледао сам међу жутим лишћем сићушно тело славуја који нам је певао док смо се ми шетали; лежао је на леђима, кљуна мало отвореног и перја накострешеног. Тада сам клекнуо и заплакао: умрла је и све је умрло с њом."

"Али гле, Францка, није ме оставила без поздрава и без љубави, јер је њено срце било тако благо и сажаљиво. Кад ми је тешко у животу, и кад је вече тако лепо као ово ноћас, она се враћа к мени и ми се љубимо као раније. Њена слика виси у мојој соби. Широк бео шешир, шарен капутић, бела сукња. Твоје очи још нису виделе ту слику, оскрнавиле би је; у оном тренутку кад би је људи видели, не би била више моја; људске очи су лупешке и пожудне. И кад ми је тешко и кад је вече, сиђе доле к мени и обвије ми руке око врата, тако као сада ти, Францка... Али она не долази само у моју собу — увек је близу мене да ме теши кад сенка падне на моју душу. Шетам се по шуми, тек што помало светли између црних стабала, сенке излазе иза грмења, из увала, црне руке скупљају пожудно златне дукате, које је сунце разасуло по шуми. И идем тако и мислим на њу, а она, гле, ето иде поред мене и осећам њену руку како ме хвата испод руке... Тако ме теши, стоји пред вратима мога срца да се не би увукле у њега тужне мисли, милује ме по челу и по коси благом болећивом руком кад год гледам у лице свом грешном животу и кад год ме је страх."

Његове очи су гледале сањиво, замишљено, као летња ноћ. Говорио је, а десна рука му се играла с меком косом и с времена на време миловала глатко, хладно чело које се скривало уз његово раме.

"Како јој је име?" питала га је Францка, а он се зачудио и скоро што се није насмејао.

"Фани — ти ме питаш како ти је име? Фани, ти лепа моја, добра Фани — што ме још ниси питала где сам био тако дуго и зашто тако дуго нисам мислио на тебе? Неверан сам ти био, Фани — али ја познајем твоје болећиво срце и зато знам да нећеш окренути главу од мене зато што сам те оставио. Ти си навикнута на моју неверност и опрашташ ми сваки пут тако љубазно као мајка која опрашта сину још пре него што ју је увредио... Да ли се сећаш кад у Паризу недељу дана нисам долазио к теби, јер сам клечао пред ногама лепе Шпањолке, која је црним огњем својих очију била упалила сву чистоту и лепоту моје душе? Кад сам се после тога вратио к теби, сав јадан и самртнички тужан, и кад сам корачао мрачним степеницама, уским ходницима, као срамежљив просјак, као бојажљив злочинац, и приближавао се на коленима вратима твоје собе — како си се ти сагла к мени, како си ми пољупцима грејала слеђено лице и како је те вечери запевао славуј који се био разболео кад сам те оставио и није певао седам ноћи! Јадни славуј — да ли се када сећаш њега, Фани?"

Запевао је у гају славуј меким, дубоким гласом. Обоје су дрхтали — у њихову част певао је славуј, као да је било време избијања пупољака и као да још не беше нашао своју драгу.

"Сад сам те нашао, Фани, и сад остајем крај тебе. Целу недељу дана, Фани — а када те опет оставим и заборавим на тебе, не буди тужна и опрости ми, као што си ми увек опраштала..."

Подигао јој је лице и пољубио је у уста. Устали су и шетали су као брат и сестра, држећи се за руке. Махали су рукама и смејали се — смех им је био мек, помало бојажљив, помало пригушен, и изгубио се у шапутању лишћа над њима. Небо је било загаситоплаво, густо посуто белим звездама; на истоку је почело белети, осипати се светлошћу — месец је истицао из равнице и дизао се брзо и радосно, као да је нека црна рука носила велику светиљку навише уз брег...

Долазили су јој чудни снови, препуни непознатог, неизмерног блаженства, и Францка се смејала полако, цептећи у постељи сва, као у грозници, а затим је наједном зајецала, дубоко из груди и покрила лице рукама. Снови, били и прошли — сутрадан им није било ни трага, и Францка је ишла опет тихо и опрезно, погнута, да не би узнемирила Маришевку, која је лежала на постељи, обучена, и јечала, зато што јој се учинило да напољу нешто хучи као вихор и да тутњећи пролазе некаква тешка кола: бичеви пуцају, возачи вичу и копита ударају о камен као да ударају о чело... А напољу је био врео летњи дан и у тој врелој тишини није се покретао ни лист.

Тек што су се приближиле издалека прве вечерње сенке, снови су се пробудили и већ су отворили велике тајанствене очи. Францка је јурила по кући, по појати и по дворишту да све посвршава до мрака, вечере се једва дотакла и гледала је кроз пукотину између завеса на прозору како долази мрак. Долазио је полако и Францка би се понекад уплашила да неће ни доћи никада више и да ће остати тамо горе, баш на врху новог крова, за вечита времена, она оштра, немилосрдна сунчана светлост. Сећала се раније вечери само као из велике даљине — све то, топло, лепо вече, његове речи, његово лице, његови пољупци, његова бела рука, која ју је миловала по челу и по образима, шумљење воде испод њих и шуштање лишћа и славујева песма, све се то у сећању слило у нешто нејасно нешто неизрециво слатко, све је то било као једне једине велике очи и једна једина чудна песма. Тако је ишчекивала свако вече с новом чежњом, чекала нову радост, потпуно непознату срећу, коју није окусила никад раније. И сваки пут се задивила лепоти ноћи, задивила се што је дошао, сваки пут је изнова уздрхтала кад год ју је ословио и ставио јој руку око врата. Његов глас је био увек тако мек, какав није чула никада, и сваки пут обузимала ју је нека сласт кад се зачуо славуј, који би запевао изненада у њихову част. Као да ништа од свега тога још никада није била окусила — убога Францка, закопана у гробници — и причинило би јој се, усред блаженства, да је она убога Францка још увек тамо доле у уклетој кући и да гледа, мршава, погнута и врло тужна, очима пуним жудње кроз пукотину између завеса на прозору, тај лепи божји свет који је ту напољу.

Вечери су биле дуге, тек што се угаси сјај на западу, а већ се јавља белило на истоку, долази мека светлост као кроз велики ружичасто обојени абажур велике светиљке, упаљене дубоко иза последњих планина. Сенке су биле немирне, плашљиве — и само што су допузиле, већ су угледале светлост и одлазиле са страхом и неприметно, тако да се једва опажао покрет на росној трави, у росном лишћу. Ноћи су биле такве да је и сам човек као поноћна сенка ступао у други свет — у свет бајки пуних заноса, смејао се и плакао и не знајући зашто, уздисао, не знајући откуда тај тихи бол, чезнуо и не знајући за чим. Гледао је у небо и небо се спуштало, срце се ширило и дизало, и сва лепота неба уливала се у њега — да, сва лепота неба била је у њему, и сав тајанствени поноћни живот био је у њему, у њему је била летња ноћ, он је ту ноћ саздао и уживао је у своме стваралаштву...

Тако је тих вечери Францка живела као принцеза из лепих витешких времена и њен витез се клањао до земље и декламовао песме пуне заљубљености. Али, ноћи су бивале све хладније и сенке све тамније — долазиле су и лежале, црне, неповерљиве и злобне, дуго ујутру, а и пошто се посакривају, гледају из скривених углова, иза грмења и из увала и само чекају да испруже дуге руке. Кад је приметио први жути лист на земљи — лист који се био прерано пробудио и који се сада прерано заморио — ушла је тиха зебња у његово срце. Погледао је Францки у радосне очи и зебње је нестало; погледао је њене испуцале и црвене руке и зебња се опет спустила на дно његовог срца и он ју је разумео...

У недељу, док су звонила поподневна звона са парохијске цркве Светога Павла и село било тихо и празно, Францка је прекорачила праг господске куће; држали су се за руке и тако ушли кроз ниска црвена врата у врт, пошли вртом, поред грмења ружа, поред зелених и мирисних леја, белом песковитом стазом ка згради, каменитим степеницама на терасу и кроз стаклена врата у велику собу, која је била пуна ружа и зеленила, застрвена ћилимима, с малим сточићем и плетеним столицама у средини и дуж зидова, на сточићима руже у високим вазама — све толико чудновато да је Францка дрхтала од радости. Ишли су даље лепим светлим ходницима, кроз лепе светле собе, које су биле све лепша једна од друге, као онај краљевић који је ишао по уклетом граду, па је прва соба била од сребра, друга од сувога злата, трећа од самог драгог камења. Кад су стигли до краја и Францка се обазрела унаоколо, видела је свуда по зидовима слике, а пола крова било је од стакла, тако да је соба била сва у светлости. Затим је обукла кратку белу сукњу, шарану великим ружама, и шарену уску јакницу са широким белим рукавима, на главу је ставила велик и шарен сламни шешир с ружама на посувраћеном ободу и с двема плавим тракама, које су јој падале на рамена. Тако је седела и он ју је сликао. Седела је до мрака и гледала му с времена на време у лице, у лепе смеђе очи, које су је миловале меким погледима. Прамен мрке косе лежао му је на челу, које је било тако мирно и чисто, као из белог мермера изрезано. Усне су му биле истурене, али је у њима била тек која капљица крви, тако да се скоро нису разликовале од лица. Кад ју је погледао широко отвореним и озбиљним очима, Францка је уздрхтала — заплакала би од оданости и клекнула пред њега и чак, ако би је ћушнуо у страну, она би пузала на коленима к њему и љубила му руку у знак оданости и захвалности.

Завршио је лице и стао пред њега — није га познао; страно лице гледало га је очима оданога и плашљивог детета. Уплашио се и погледао на Францку — угледао је испуцалу руку, која је лежала мирно на колену, верна и добра рука, али тако испуцала и трома. То није била Фани — Фани је имала руку малу и белу, кад би се њоме дотакла његовог лица, било му је као да га милује благ топао поветарац. Стао је пред њу и очи су му биле немирне.

"Ти ниси Фани!"

Чуо је свој глас и стресао се. Приступио је к њој и сагнуо се преплашеном лицу и праснуо у смех. "Не љути се на мене, Фани; гле, напољу већ долази јесен, а с јесени је моје злочесто срце најнемирније... Не љути се на мене, Фани, и опрости ми када те увредим."

Францка је осећала врелину његовог образа и није разумела његове речи, чула је само његов глас, који је био тако мек и благ да ју је миловао као каква драга рука. Смркавало се, слике на зидовима тонуле су у сенке, а из сенки су излазила бела женска лица и гледала у њу широко отвореним тамним очима. Францку је било скоро страх од тог немог непознатог друштва. Вратили су се кроз велике мрачне собе, по дугим ходницима и преко терасе доле у врт. Тежак мирис из хиљада цветних чашица дизао се, падао им на груди, на срце, и њима обома било је тако слатко, тако неразрушљиво заморно и тужно; сели су на клупу, сасвим једно уз друго и затворили очи. Пробудили су се тек доцкан увече кад су зашкрипала врата и по песку се чули кораци, који су се приближавали, а затим се полако изгубили у даљини...

Слика је остала недовршена — само бело, неизмерно нежно лице гледало је са слике очима оданог и плашљивог детета; руку није имала.

После подне је дунуо ветар; у врту, у шуми је јечало и уздисало, гране су се ломиле. И кад се предвече разведрило, развлажена земља била је свуд унаоколо покривена лишћем; под орахом у дворишту лежало је неколико убијених врабаца. Тако је почела јесен.

Францка је пред вече пошла путем који се пење узбрдо; каменита и местимично глинаста стаза била је клизава; камење је било глатко, умивено, ноге су упадале у иловачу. Тло је било покривено поломљеним гранама, незрелим орасима, мокрим лишћем. С дрвећа су падале крупне капи — падале су тако тврдо с листа на лист као да пупавци ударају о стабла. Сишла је у долину — ту је било хладно и влажно. Вода је била надошла, допирала је високо до брега и прљави жути таласи запљускивали су скоро до високе траве међу врбама. Клупе су биле црне и мокре, песак по путу био је растурен, збијен у гомиле. Францки је било хладно и плашила се — ту је владала самоћа и авети су је вребале и чекале ноћ да јој се приближе.

Ишла је све даље, полако и бојажљиво, као да се прокрада тамним ходником по глувој ноћи. Сасвим близу, стене су стрчале у неизмерну висину, са страна је стајала Богородичина капелица и позлаћена светиљка је светлуцала мутно, као ватра луталица у мраку.

Дунуо је ветар, дрвеће се тресло, савијало, ледене капље падале су Францки по лицу, по рукама, и она је уздрхтала.

Вратила се путем којим су увек ишли у шетњу; с времена на време би застала и ослушнула — вода је шумела, дрвеће се стресало, самоћа свуд унаоколо. Села је на клупу, на којој су они увек седели; клупа је била мокра и непрестано је капало на њу. Стегла је руке међу колена и седела тако повијена; образи су јој били ледени, велика туга притискала јој је срце. Покаткад је зашумело над њом, кишне капи су се осипале по коси, а из очију су падале сузе на колена.

"Где си тако дуго?" молила је бојажљивим и тихим гласом да га не би увредила, и ослушнула је неће ли јој одговорити: "Опрости, Фани, ако сам ти нажао учинио." — Само је вода пљускала о брег.

"Шта сам ти учинила да стојиш тако далеко и гледаш како те ишчекујем? Одана сам ти сва, погледај, и молим те опрости ми грех који нисам учинила! Опрости ми што те волим и дођи!"

Усне су се покретале, али речи, једва и њој самој разумљиве, остале су у срцу. Причинило јој се да су се зачули кораци по песку и скоро је већ осећала врелину руке која јој се топло и полако савија око врата. — Ништа се није покренуло на путу, само је над њом зашумело и ледене капи просуле су јој се на косу и на голи врат.

"Дођи!" узвикнула је једва знајући кога зове. Пала је ноћ и лепота ранијих вечери се гасила, светлуцала је из даљине нејасно као вечерње небо иза дрвећа. Била је покуњена, уморна и корачала је тромо док се враћала. То је била она Францка која је седела уз прозор уклете куће и гледала кроз пукотину у други свет, са срцем пуним тешке и неразумљиве чежње.

Стајао је уз прозор и гледао поред одшкринуте завесе и слушао.

"Где си тако дуго?"

Глас је био мек и бојажљив, али га је разговетно чуо из шумљења кестенова, који су расли дуж зида у правој линији и допирали скоро до прозора дугим гранама. Разумео је њене речи тако јасно као да му их је изговарала на уво, молећиво и тихо да га не увреди.

"Шта сам ти учинила? Сва сам ти одана, погледај, и молим те опрости што те волим..."

Слушао је и дрхтао као убица који није ударио довољно снажно и у кога гледају очи које моле и траже милост.

"Заборави, Фани, и опрости ми, онако како си ми увек опраштала. Вратићу се к теби, Фани, кроз месец дана, кроз годину дана, ти добра Фани, ти, моја утешитељице..."

"Дођи!"

Крик је дотреперио до њега; затворио је очи и ухватио се рукама за чело; после тога било је мирно и он је уздахнуо. Ишао је лаганим кораком кроз осветљене собе и у атељеу окренуо к зиду недовршену слику. Затим се стао смејати и пожурио степеницама пут кола која су била дотутњала у двориште. С кола је сишла дама, огрнута дугим плаштом. Њено тело је било бујно, тело младе жене, очи су гледале топло, пожудно.

"Шта си чинио у тој самоћи? Зар ти није било нимало досадно?"

"Предао сам се био сентименталности — као увек за време летњих вечери."

"Да ли си срео Фани?"

Дама се насмејала наглас.

"Срео сам је и била је лепша него икада пре. Само јој руке нису биле лепе. Биле су испуцале и црвене..."

Францка је била уморна и сва покисла кад се вратила кући. Коса јој се лепила по челу и по врату, било јој је врло хладно и зуби су јој цвокотали. Свукла се и легла. Али тек што је склопила очи, ухватио ју је велики страх и устала је у кревету. Ту, сасвим близу, злобно се засмејало нешто, пришло к њој и грубо је гурнуло. Брзо се обукла и отворила врата. Ишла је по мраку опрезно, и тихо, ходником, затим дрвеним степеницама, које су се клатиле, попела се на таван. Ту је била ноћ; испружила је руке, ишла опрезно, саплела се и нешто претурила. Дрхтала је као у грозници док се приближавала малом округлом прозору, са кога је долазила бледа светлост. Попела се и стала гледати.

Видела је високи, осветљени прозор на коме завеса није била спуштена, и кроз прозор велику, господски намештену собу. Патос је био застрвен ћилимима нејасних боја, светлост је долазила одозго, вероватно од светиљке која је висила и коју Францка није видела — и јасна, ружичасто бела светлост лила се на неке плишане столице, на широку софу, на сто, на коме су стајале руже, и на ћилиме. Затим је наишла танка сенка, пружила се нагло преко ћилима и попела на зид. Лепа дама је била господски одевена: сукња јој је била бела и дуга, а рукави врло широки и кратки, тако да су јој се виделе голе до лаката руке, које су биле обле и још беље него што је била сукња или чипке на врату. На грудима је имала велику ружу, какву Францка још никада није видела, на доручју је блистала златна гривна. Францка се уплашила од њеног лица; било је лепо да му нема равнога на свету, очи су јој сијале тако чудно да би се Францка срушила кад би је оне непријатељски погледале, а кад се она насмејала, Францка се стресла. Коса јој је била црна и падала је од чела преко ушију. Дама је дошла ближе, приступила сточићу на коме су биле руже, нагнула се к цвећу, а затим се окренула и тихо насмешила. Дошао је он. Францка се пропела на прсте, притиснула лице уз храпави зид и буљила широко отвореним очима; руке је била згрчила и прсти су се забадали у зид; образи су јој наједном упали и били сивобледи.

Пришао јој је и пољубио је, а затим су сели на софу, сасвим једно уз друго, и он ју је пригрлио уза се. Разговарали су и смејали се од срца, тако је Францка чула звонке гласове. Упијала се у њихова лица и раздаљина се скраћивала, осветљена соба се приближавала и они су тако седели сасвим пред њом, љубили се сасвим пред њом, тако близу да би је могли додирнути ако би испружили руку. Говорили су о њој, весело и раскалашно, гледали горе к њој и смејали се.

"Имао сам ту девојче, с којим сам се шетао поред воде, сваке вечери — вечери су биле топле и месечина је сијала. Девојче је било глупо, све прљаво и у закрпама..."

"Шта сам ти учинила?" преклињала је Францка, али он се смејао и причао даље.

"Била је сва поцепана, босе некакве велике глибаве ноге! А руке су јој биле сасвим црвене и испуцале. Сишао сам доле к води — тамо је било мирно и пријатно, драга, и тек што сам је угледао, већ ми је овила руке око врата..."

"Опрости што сам те волела!" молила је Францка.

"Једном је пошла са мном, као покорно псето је цупкала за мном — о, да си је видела, драга, смејала би се до суза — и унакарадио сам је по својој распусној вољи и тако је седела ту читаве дуге сате и гледала у мене тако глупо заљубљено — о, да си је видела, драга! Ја сам се играо с њом и сад сам је одбацио."

Францку је заболело као да ју је ударио песницом у лице и као да ју је ударио по телу, и јечала је; усне су јој биле отворене, безбојне.

Али ускоро су ућутали, само су још покаткад прошапутали, насмехнули се благо и гледали једно другоме у очи... А тада је Францка крикнула и крв јој се следила: страшно је било његово лице, одвратно, злобно, мутне очи су гледале као очи убице кад се нагнуо к дами и кад је затим устао, стао на средину собе и подигао руку к светиљци која је висила са таванице... Францка је крикнула — право к њој је погледао кроз прозор — затетурала се и хтела да побегне. Али пред њом из таме засветлеле су зелене очи, кошчата рука се пружила према њој и ударила је по лицу.

"Не вичи, не вичи, остави ме на миру... Како бију и вичу, по глави ме бију... о! Оставите ме на миру!"

Францка је журила низ степенице у своју собу, упалила светлост, обукла ципеле, огрнула се марамом, одело везала у завежљај. Руке су јој се тресле, те су јој ствари падале на земљу, у њеним образима није било ни капљице крви и јечала је полугласно. Прекрстила се пред вратима и затим пожурила узбрдицом. Ноћ је била хладна, облаци су се гонили по небу и само за тренутак засијала би каткад месечина као да нешто блесне.

Друм је био блатан, сав покривен локвама. Кад је прелазила мост, уплашило ју је пригушено бубњање одоздо и прекрстила се други пут пред распећем на средини моста. Свратила је с друма и журила глинастим клизавим стазама преко ливада; ципеле су јој упадале скоро до чланака у развлажену земљу; изненада се уздигло нешто велико, црно — усамљен хамбар, празан и упола срушен, стајао је насред ливаде. Дувао је хладан ветар, облаци су летели брзо, дизали се на истоку, цепали се као сива платна и спајали средином неба у велике хрпе које јуре.

Францка је прескочила јарак и сишла на главни друм. Ишла је лакше, јер је друм био опран и по средини сасвим чврст и раван, само местимично посут камењем. Постајало је све мрачније, облаци су већ застрли цело небо и постепено се умирили — пливали су полако, померао се равномерно сав тај велики сиви облак и само је погдегде кроз уску пукотину сијала слаба светлост. Почеле су падати поједине капи, зашумело је благо у дрвећу дуж друма, па је почело пршати с неба у танким, косим млазевима. Францка је ишла у сусрет киши и пријатно јој је било, док јој је умивала врело лице. Каткад би дунуо ветар, пролило се јаче и цео врч воде би јој пљуснуо по образима. Ишла је брзо; кад је друм савио низбрдо, дала се у трк...

Оног тренутка кад ју је погледао одвратним и злобним погледом, нешто се усекло у њено срце железним ноктима и није је више пуштало. Није то била туга, ничега лепог ни слатког није било у том болу — био је то неизмеран страх, страх пред нечим злокобним и ружним, тако да није могла ни да виче ни да моли — клекнула би, пружила руке и чекала... Осећала је да остаје само једно — бежати, кући, у сигурни заклон оне собе, где седи мати и на столу се пуши топла кафа и где је све тако мирно и топло... Усадило јој се било у срцу и усађивало се стално све дубље, рило ноктима по врелом месу, по врелој крви, и Францка се тресла од језе и бола, бежала је и једва да је и осећала замореност. Пут је био дуг, стално је ишао час низбрдо, час узбрдо, без краја. Из мрака се појављивало само црно дрвеће, које је шумело и подрхтавало на киши. Понегде усамљена кућица — пас заурличе и умукне — затим гостионица за кочијаше, светлост је гледала кроз прозор дремљивим очима, живе душе није било, само је киша ударала у стакло, са стреха је лило и у јарку, који је била пред кућом направила капавица са стрехе, жуборила је вода.

Францка је оставила главни друм и пошла брегом стрмим, вијугастим путем, кроз шуму. Са обе стране сплетало се густо тамно дрвеће, крупне капи су падале доле. Неко је повикао у клисури храпавим и грубим гласом, Францки је то пробило до мозга. Ишла је теже, била је уморна; врућине је нестало и тресла се од хладноће; у ципеле јој је ушла вода и бризгала јој до самих чланака.

Повици пијанице су се приближавали; враћао се из сеоске гостионице и можда пошао погрешним путем. Францка је ишла ивицом пута, испод дрвећа, да је не би приметио; гледала је као замађијана како иде у правцу ње, клати се путем, спотиче и подвикује. Не би је опазио у помрчини да се није спотакао у том тренутку, заклатио се и стао баш пред њу, тако да је осетила топли, смрдљиви дах из његових уста. Пружио је руку, засмејао се гласно; кад се нагнуо да је обгрли, пао је на колена. Францка је бежала у силном страху, хтела да запомаже, али јој глас није могао изићи из грла. Тешки кораци посртали су за њом по камењу, гнусан глас ју је дозивао јецајући и преклињући, и наједном јој се причинило да псује баш поред ње; окренула се и спотакла, али тамо одоздо нешто се приближавало, црно, посрћући, Францка је потрчала узбрдо. Повици су допрли до ње још једном, промукло ударили о тло и затим се утишали. Опет је слушала како капи клизе с листа на лист и како шушти и шапће у шуми — као да је тек тог часа почела да пада киша. Застала је; тукло јој је у слепоочницама, врели бол ју је жигао у глави, дрхтала је свим телом и било јој је као да стоји до колена у снежаници. Стајала је дуго, била је уморна и желела је да седне.

Сетила се да је то исти онај пут којим је она већ једном ишла. Да ли је тада трчала низбрдо... или је трчала узбрдо... мисли су јој се збркале и глава ју је болела, као врели нож пробадала с једне слепоочнице на другу. Стегла је чело међу дланове и сетила се и заплакала. Пошла је брзо даље, али, како је ишла, враћале су се мутне, тешке мисли долазиле јој у сусрет и узимале је за руку...

Брзо кући, к матери. Тамо је мирна и топла соба, кафа се већ пуши у гаравим, црним лонцима на столу, мајка седи на ковчегу и чита из великог молитвеника, штампаног старинским словима. Нешка седи за столом, гледа искоса на мајку и лиже прстом кајмак с млека...

Тргла се и узвикнула — пијани глас је викао за њом, тешки кораци приближавали су се тако брзо да им није било могуће побећи, већ је поред ње, хвата је за руку... Францка је зајецала дубоко и застала — било је тихо, црна грана спуштала се наниже, скоро до његовог лица. Уздахнула је, сетила се нечега лепог; ведре вечери, белог песковитог пута, који се светлео на месечини! славуј је запевао у гају, њој у част је запевао и њему. Она је имала велики бели шешир од сламе, украшен црвеним ружама; белу шарену сукњу, тесну јакну, по којој су били извезени цветићи, чије су стабљике биле од злата. Седела је у господској соби и гледала њему у очи — и он је погледао у њу и његово лице је било мрско и одвратно, као лице убице... Већ су се приближавали његови тешки кораци, чуло се иза ње викање и преклињање... "Трчи, Францка, трчи, трчи!" Мисли су јој се збркале, трчала је посрћући. "Трчи, Францка, трчи!" Кола су тандркала пред њом и на колима су седели људи и жене који су ишли на ходочашће и смејали се, нису хтели да је сачекају... Изашла је на брег, пут је био чист и раван и Францка је трчала брже. Чула је јасно како тандрче пред њом, разбирала је чак бат копита, чула је како пршти песак под точковима и весели смех путника допирао је до ње... Гледала је широко отвореним, избуљеним очима и угледала их је пред собом, већ их је јасно разликовала. Сва лица су била широка, немилосрдна и ругала јој се како трчи сва задихана, покуњена, отворених уста, као пас кад трчи за колима. "Еј, Францка, пристигни, попни се на кола да се повезеш с нама на свету поклоничку Гору!" Пут се опет дубоко спуштао, вио се наниже према млину. Францка је тешко дисала, и мада се ишло низа страну, није више могла да иде даље. Обузела ју је горка туга, легла је на њу као ноћ — никада неће достићи кола, никада неће стићи на свету поклоничку Гору; па ако би ишла и до краја света, целог дугог живота — никада! Застала је опет, и у том тренутку све се утишало, нигде није било кола ни ходочасника. Тамо у сенци, сасвим у помрчини, стајао је млин и вода је шумела. Престала је киша, иза облака је засијала месечина. Кад је хтела да настави пут, ноге су јој биле као од гвожђа; ишла је полако, с напором, и дисала из дна груди, сама је чула своје напорно дисање. Учинило јој се да јој је глава врло велика, да се клати слева надесно. Мисли, превреле и растурене, легле су уморне. "Колико још има?" мислила је, изговорила речи гласно и поновила их отежалим језиком... Ено већ сокак, ено с леве стране кућа, соба је топла... Закуцала је на прозор, ослонила се на зид и закуцала још једанпут, тако да је прозор зазвечао. Колена су јој дрхтала, спуштала се полако к земљи и глава јој је клонула...

Францка је легла; једва је отворила очи кад је мајка почела да јој виче у само лице; хтела је да одговори, али се усне нису мицале, биле су тешке и натекле.

Лежала је у постељи два месеца, а кад је оздравила, њено лице је било сасвим мирно и озбиљно, ничега детињастог није више било на њему...

III
Како се Францка удала

Францки се каткад чинило да је доживела пре много времена нешто неизмерно лепо — богзна кад је то било и богзна шта. Замислила се и срце јој се испунило чежњом...

Служила је у варошици код шефа железничке станице. Био је то мрзовољан човек, пристар, мали, и бојао се своје жене, која је била већа и јача од њега. Имали су троје деце, угојене, црвене, врло размажене. Кад би које из дугог времена ударило у плач, долазила је госпођа и викала на Францку, која је мирно саслушала и није се освртала. Али кад је била сама, било јој је тешко; стајала је уз прозор и гледала на долину, на белу варошицу, која се сијала ту у белој празничној светлости, и тада су долазили снови, неразумљиви, слатки, немирни, сећања на нешто полузаборављено, чежња за нечим непознатим.

Имала је тада двадесет година; раније је била служавка у родном селу — сељак је једном дошао пијан кући и истукао је јер се бранила да је загрли; затим је отишла да шије код кројачице у варошици — кројачица се разболела и умрла и Францка је пошла да служи тамо где јој је мајка наредила. Руке, које су биле беле и меке, постале су опет испуцане, храпаве и тврде. Мајка је долазила сваког месеца и Францка јој је давала зарађени новац; одело није куповала сама, све јој је куповала мајка, и то нешто старинско, онако као што носе старе жене у брдима. Новац је мајка завезивала у марамицу и враћала се пешке кући — било је три часа хода; Францка би дуго гледала за њом и горчина којом се пунило цело њено срце пела се ка грлу. Кад би мајка била већ далеко горе наврх пута, који се пео ка шуми, Францка би повикала и завапила: "Мајко!" Али мајка се није освртала, па ни онда кад је залазила с пута у шуму и губила се њеним очима. Каткада је Францка чекала, погледала крадомице и бојажљиво у њено лице — неће ли се мајка осмехнути и неће ли је помиловати по образима или рећи само љубазну реч, сасвим мирно, пријатељски: "Како ти се свиђа, Францка? Је ли ти добро ту?" Али она се није осмехнула и гледала је Францку осорним погледом: "Да ми не прикриваш што? Немаш ли ништа више? Немој никад да кријеш, познајем те!" Тако да је Францку хватао страх, обарала је очи и долазило јој је да заплаче. Мајка се осмехивала љубазно само онда кад је говорила с госпођом, а и госпођа је била тада љубазна, седеле су дуго и разговарале шапатом; Францка би изнела мајци вина и погаче; мајка је знала све што се дешава по свету и сви су је волели...

Сваког сата чуо би се тутањ издалека и прошао би воз; каткад би се понеки зауставио и свет је силазио, разговарао на перону и излазио кроз ходник. Тада би Францка сваки пут притрчала прозору, нарочито онда када су стизали они возови који се нису ту заустављали. Кроз мале прозоре гледала су непозната лица; покаткад је Францка запазила чудноват шешир на глави неке госпође и било јој је као да се сладак и опојан мирис просуо од тог лепог, страног света, који је носио са собом дах далеких крајева, где влада срећа и радост и богатство. Воз би прошиштао мимо ње, па је и слатки мирис нагло ишчезавао — свуд унаоколо било је пусто, камење дуж колосека, грмење и жалосне јеле. Још би пригушено допро тутањ издалека, па би и њега нестало. Шеф се враћао у ходник погрбљен, нељубазног изгледа, грдио је некога доле и затим пошао степеницама тешким кораком.

Железничка станица је била доста високо над варошицом, прилепљена на брегу, дуж кога је ишла железничка пруга као гвоздени опасач. Испод брега била је уска долина, која се постепено ширила; из ње су се уздизали голи, досадни брежуљци— камење, драч, тек овде- онде дремало је понеко дрво, које ветар још није био ишчупао. Околина варошице, међутим, била је зелена и пријатна — лепи дрвореди, ливаде, њиве, и у средини вртова и дрвореда два реда белих кућа; једино поред путева који су водили уз узбрдицу стајало је неколико сиромашних, сламом покривених кућа, које су гледале доле мрким погледом, као прогнане из тог господског друштва.

Францка је само недељом излазила на лепи друм, поред којега су с обе стране стајале беле једноспратне куће — суд, школа, пошта, све саме мирне, поносне зграде. Гледала је преда се и ишла брзо; кад би је ко погледао у лице, зацрвенела би се. Наишао би понекад господин с наочарима, застао и погледао је и осмехнуо се. Пролазили су сеоски младићи и, већ мало напити, смејали се гласно, а каткад би неко и добацио за њом. Била је витка и сићушна, лице јој било бело и сувише нежно, сасвим господско, тако да су јој се подсмевали; исто тако и очи су јој биле сувише мирне, одвише бојажљиве, велике. Бојала се људи, срце јој је ударало кад је ступала међу њих; није се освртала, али је осећала сваки поглед, као да се рукама дотиче њеног лица. Плашила се, али кад је била код куће, желела је људе и тај весели шум и те погледе који су се дотицали њених образа. Видела је кроз прозор како пред вече пролазе младићи друмом, како застају пред кућама и разговарају с девојкама. Све девојке су биле празнично одевене, с блиставим марамама на глави, у сукњама од шарених тканина које шуште, с минђушама у ушима, а неке су имале косу рашчешљавану мало низ чело, што је било врло лепо. Смркавало се доле и младићи су се шетали с девојкама, весели смех је допирао горе све до усамљене станице, где је Францка стајала уз прозор и врело чело притискивала међу дланове... Деца су спавала, господин је био у крчми и пио, госпођа је била у варошици код госпође бележниковице. По собама је било тамно, једва се још назирало покућанство. Исто тако и напољу је била већ ноћ — ведра јесења ноћ, цело небо је било осуто звездама. Тамо доле су се још увек светлеле беле куће, још увек се чинило Францки да чује весели разговор младића и девојака, који стоје пред кућама и шетају се лепим друмом, кроз варошицу, и тамо дуж мирног дрвореда, где благо шуме тамни кестенови... Разговарају се и смеју и нагињу се једно к другоме; рука се обавија око струка и глас бива тиши, речи све љубазније, меке, пуне љубави... И Францка би се исто тако шетала... тамо, поред белих кућа, по топлом, шапутавом мраку, тамо дуж дрвореда, где се љуљају благо тамни кестенови. И ставио би јој руку око струка — Францка је дрхтала, гледала доле замагљеним очима — и сагнуо би се сасвим близу к њеном лицу; "Францка!..."

Неко ју је гласно позвао из њених снова и Францка се пробудила.

"Францка", молио је неко пред прозором притајеним гласом и Францка се стресла, преплашила се као да је ујутру, још у полусну, отворила очи и угледала пред собом страно лице. Уклонила се од прозора и стала иза завесе, уздрхтала, али светлост није упалила, а исто тако није ни прозор затворила. "Францка!" чуло се гласније; неко је стајао уз плот, у сенци, и гледао пут прозора "Сиђи овамо, Францка!"

Било ју је страх, хтела је да затвори прозор, да упали светлост — али руке се нису покретале, штавише, наднела се да боље види кроз прозор, тамо према плоту, где је неко стајао у сенци и звао је пријатним гласом... Дошла је по шљунку, зашуштала је сукња госпође шефовице. Францка је упалила светлост и отишла у кухињу. Кад је крадом погледала кроз прозор, у сенци није било више никога и срце ју је заболело. Светиљка је дремала на огњишту, постеља је била распремљена, али је Францка стајала поред прозора, и чело јој је додиривало ледено стакло...

Вечери су биле све лепше, чаробна јесен се ширила над покрајином; ноћи су биле ведре и топле, с времена на време указао би се бео облак на небу, љуљао се и подрхтавао на ветру и најзад ишчезао у чистом плаветнилу.

Францки је било тешко и слатко; спавала је немирно; напољу се дизао мирисни ваздух из врта, из долине, из покошених ливада и улазио у собу; и целе те топле ноћи је дозивало притајено, молећиво — дозивало из долине, из врта, отуда од плота, где се ширила сенка високог кестена... "Францка!"... Каткад би устајала, прилазила прозору да одговори; већ је хватала за кваку да отвори врата, али са степеница би се вратила, од страха су јој ноге клецале... Као да јој прелети испред очију, брзо колико би оком трепнуо, али тако јасно да јој се чинило да га руком дохвата: одвратно изобличено лице које се нагиње к лепој дами, те се у истом тренутку окреће к њој са злобним погледом од кога јој се леди крв... Пролетело је, али је остао страх и ноге су јој дрхтале...

"Зашто те није било тако дуго, Францка? Сваке вечери сам те чекао по читав сат и добро сам видео како си стајала поред прозора, скривена иза завесе."

Држао ју је за руку и смејао се. И Францка се такође смејала. Напољу је било већ мало захладнело, земља је била покривена жутим лишћем и месец је јасно сијао кроз полуголо грање. Прозори на станици су били неосветљени, само је горела светлост у приземљу, где је чиновник писао, и лампа у ходнику сањиво дремала.

"Бојала сам се тебе", одговорила је Францка и обоје су прснули у смех.

Он је био млад, ситан младић једва нешто већи од Францке; имао је око двадесет шест година; брци су му били сувише јаки за сувоњаво лице, смеђе, светле очи гледале су весело, чело је било високо и равно; кад се смејао, лице му је добијало израз нечега безбрижног, скоро презривог. Говорио је лепо, меким гласом, пробраним речима. Читао је књиге и новине, био је чак у одбору читалачког друштва, приликом разних приредби говорио је свечане говоре и озбиљно се старао да се његово понашање разликује од понашања других младића, те се приближавало начину општења господског друштва. Био је кројач у варошици, и понекад је шио и за господу. Упознала га је једном кад ју је поздравио — скинуо је шешир и Францка је поруменела. Када је била у цркви на великој миси, чула је с певнице његов глас — није се окретала али је знала да је тај меки глас који топло звони његов.

Никад није слушала тако лепе речи, миловале су је као драга рука. Када је била с њим, нежно руменило обливало је њене образе, очи су јој се сијале, ћутала је и слушала. Он ју је гледао чежњивим погледом, пуначке усне су му дрхтале и мисли би му се покаткад збркале, речи изгубиле. Дошао је једанпут из гостионице, још је мало мирисао на вино. Био је сувише слободан, говорио је непрестано, загрлио ју је и тражио њена уста. Францку је то потресло, нагло ју је опет обузео страх и хтела је да побегне. У том тренутку блеснуло је у њеном сећању нешто већ полузаборављено, страшно: трчала је блатњавим путем, кроз шуму, крупне капи су падале с дрвећа — и ту је, гле, из мрака нешто скочило према њој, смрдљиви задах ударио јој је у лице, тешка рука ју је зграбила за раме... хтела је да викне — али већ је ишчезло, само је још страх остао и ноге су јој дрхтале.

"Каква си, Францка? Зашто се измичеш, Францка? Шта сам ти учинио? Немој, де, бити зла, волим те више него икога на свету, ништа ти рђаво нећу учинити."

Узео ју је благо за руку и стао пред њу. Кад је угледао њено преплашено лице, нешто му се стегло у грудима, било му је жао ње и истински ју је волео. Били су наслоњени на плот, сасвим у сенци, с времена на време је зашумело над њима и неколико свелих листова пало је на њих. Говорио је скоро шапатом, као да се плашио да је не увреди гласном речи. Учинила му се врло млада, као дете, достојна саосећања, сасвим друкчија него девојке с којима је разговарао у варошици; никада на њеним уснама није затреперио несташлук, никада у њеним очима није било неповерења — није јој падало на памет да би његове речи могле бити лажне и зато му је ње било жао и било му је криво кад је изговорио неку реч коју није осећао у срцу.

"Видећеш, Францка, како ћемо удесити леп живот кад будеш моја жена. Посла имамо много, о томе неће бити потребно бринути. И лепо ћу те оденути да не идеш као каква служавка... Знаш, Францка; и овде нећемо остати; овде је и сувише досадно, а и људи су такви. У Љубљану ћемо поћи, видећеш, тамо ће бити све друкчије. Ко год има мало храбрости, тај одлази, овде нема ничега. Или још даље, Францка, можда у Америку, тамо је живот сасвим друкчији, људи су друкчији, тамо су сви господа, свак је господин који год нешто зна или је за нешто способан — не би ме гледали с презиром зато што сам кројач, као што ме гледа ту какав писарчић, који нема у глави ни толико колико ја у малом прсту... Све ће бити друкчије кад будеш моја жена, Францка... Шешир ћеш носити и..."

Док је тако говорио, излазили су му пред очи најлепши снови, сам се опијао њима, радовао се њима и веровао у ших. Велики, блистави свет се отварао пред њим и било му је као да му га је отворила плашљива, безазлена Францка, која је стајала поред њега и слушала га са широко отвореним, замишљеним очима. Исто тако, и пред њом се отварао велик и чаробан свет — сасвим нов живот пружао се пред њом и образи су јој горели, срце се ширило од сласти... При растанку он ју је пољубио у уста и Францка се није противила.

Пошао је у правцу долине и наједном се сетио својих речи. Застао је и гледао ка станици; у приземљу је дремао прозор, иза кога је радио чиновник, а ускоро је засветлело и горе, на прозору се појавила светлост, почела је да чили и нестала је, да би се појавила на другом прозору; Францка је била упалила светиљку, па ју је из собе пренела у кухињу.

Обузело га је топло осећање према Францки, радостан је био са својих речи и махнуо је руком у знак поздрава...

Францка се свлачила полако. Све што јој је говорио враћало јој се у сећању, чула је још увек његов глас који је шаптао, као да је стајао баш поред ње, грлио је око струка и говорио... "Францка, леп живот ћемо удесити кад будеш моја жена... Шешир ћеш носити, Францка, и отићи ћемо одавде, јер су људи овде тако досадни, поћи ћемо у Љубљану... Тамо је живот леп, сасвим друкчији него овде..." Сагнуо се к њој и пољубио је у уста; његове усне биле су топле и кад је на образима осетила бркове, прожимало ју је нешто блажено по целом телу...

Вило јој је топло, жиле на слепоочницама тако су јој ударале да их је скоро чула. Отворила је прозор, хладан ваздух јој је дунуо у лице, у образе, и испунио сву собу. У долини су жмиркале усамљене светиљке, покаткад се понека угасила, светлуцало је још само овде онде, било је доцкан и све се угасило, утишало. Небо је било све ведрије, месец је пливао средином у великом светлом кругу и звезде су се топиле у његовој сребрној светлости.

*

Зима је минула, а затим је дошло време пуно немира и брига. Францка је изашла из службе и настанила се код кројачице да шије хаљину за венчање. Тамо је било препуно жена. Од јутра до ноћи оне су биле ту и разговарале, испитивале Францку и причале о веренику. Да је имао већ много девојака, наговештавале су скоро да је имао већ и дете: Францки је било вруће у лицу, веровала није ништа, али јој је било горко у дну срца. И да је пијаница, да пропије све што заради, да се потуца целе ноћи по гостионицама и да чини оно што се човеку не пристоји причати. И да код кројачевих не стоји све тако како се мисли; младић се облачи господски, а код куће једе скроб и кромпир, нарочито откад стари више ништа не ради, јер је упола ослепео, а и ноге су му отказале. Некад су имали три помоћника, затим два, сад имају само једнога и једнога ученика, који ништа не ради и који је код њих само зато да цепа дрва и да иде по дуван. Жена која им кува је као сам нечастиви и већ сад оговара Францку по целој вароши, иде од куће до куће и оговара... Францка је седела дубоко погнута, било јој је као да је боду са свих страна иглама. Нико није отворено рекао ни реч — наговештавале су, говориле тако да је требало разумети супротно од оног што кажу и Францка је разумела. Кад су говориле: "То је паметан младић", то је значило: "Пропалица да му нема равног у девет парохија!" Францка је скривала своје мисли и плашила се да не изусти поверљиву реч: јурнули би одмах кроз отворена врата њенога срца и све у њему испрљали, оскрнавили... Ретко је говорила с њим, никада нису били сами и Францка је желела да само један час, само кратак минут буду тако блиско наслоњени једно уз друго и шапућу поверљиво, сасвим срдачно, као што су чинили тамо под кестеновима кад је на њих падало увело лишће. Ни он није био баш весео; неки немир био је на његовом лицу. Скупио би покаткад обрве и гледао замишљено. Говорили су о нечем обичном, само да говоре, затим је нагло прекидао разговор и прелазио на сасвим другу ствар, која је била исто тако обична и безначајна. Обоје је на себи осећало туђе погледе и поред тога што у соби није било никога, њима је било као да нису сами... Дани су се вукли полако — тужни и кишни дани; небо је било пусто, суро, прљаве баре су прекривале цео друм. Мајка је долазила често и разговарала с Францком; и она је исто тако сазнала о њему ружне ствари и рекла их Францки осорним гласом као да их је она сама учинила; причала је непрекидно и Францки је било тешко, долазило јој је да завапи. "3ашто тако говорите, мајко?" заплакала је. "Боље да знаш раније — да знаш какву си себи погачу замесила." И причала је даље како је имао девојке у варошици и исто тако по селима, зато што зна да говори слатко и што се господски одева.

"Није истина, мајко!" узвикнула је Францка и срце јој се цепало.

"Ако ти боље знаш, утолико боље за тебе... само нека никако не мисли да је добио какав згодитак. Даћу две стотине форинти, ни крајцаре више, а и то неће још добити у руке. Неће их пропити још првог месеца... Стрпао би новац и засео по гостионицама док би му трајало у џепу... познајем ја њега! А и ти би му помогла, и ти си исто таква!"

Увече се Францка молила богу да буде свему крај, да дође одређени час. Смршала је и лице јој је постало још ситније и још беље него пре, сасвим прозирно, тако да су очи биле неприродно велике и светле.

Дошао је одређени час и била је свадба; у трима кочијама одвезли су се у цркву; свет се подсмевао, јер је све било тако тихо и скромно, скоро сиромашно. Францка је имала хаљину од жутог атласа, са светлозеленим врпцама. Кад је крочила у кола, спотакла се и замало није пала; заборавила је да подигне сукњу и упрљала се блатом. Мајка је стајала на вратима и повикала на њу: "Не уме још ни да иде, глупача!" Дан је био досадан, од зоре је падала киша и кад су се враћали из цркве почело је опет да полако ромиња.

Францку је болела глава; нестала је сва радост, изгубило се свако радосно ишчекивање и ничег више није било, сем пустог кишног дана и пустог, пустог живота... Оборила је главу и сузе су јој текле низ образе. Младожења ју је погледао и насмешио се. "Какво дете!" мислио је у себи и опет му је ње било жао. "Плаче свака млада, па плаче и она."

Свадбу су прославили у задимљеној гостионици. Ваздух је био врућ и тежак, викали су, певали и пили целу ноћ; и младожења се напио и играо непрестано са свим женскињем редом. Доцкан ноћу Францка је изашла из загушљиве собе и стала на праг. Кад јој је леден ваздух ударио у лице, занела се и срушила би се да се није обема рукама ухватила за врата... Унутра су певали пијаним гласовима, чула је и глас свога мужа — био је крештав и храпав, једва га је познала. Певали су неку раскалашну песмицу, ћопав старац је свирао на хармоници. И Францки се је наједном учинило све тако прљаво, жалосно, ружно, да би најрадије села у ћошак поред врата и заспала да се никада више не пробуди.

*

Тек што се Францка као млада снашла у кући, десило се нешто страшно, тако да се њен мали муж, кројач Тоне Михов, потпуно изменио.

Баш оног дана када је била свадба стигао је у варошицу кројач из града, млад човек, који је носио светле кариране панталоне и господски капут. Настанио се преко пута суда, преправио је готово сву кућу и после тога отворио продавницу готовог одела. Људи који су недељом ишли у цркву морали су проћи туда; чудили су се и куповали. И сељаци који су долазили код бележника или у суд распитивали су се за цене и гледали кад им је кројач нудио цело одело за пет форината. "Проклети Михов, може се он носити господски; узимао је пет форината само за шивење!"

Михов се у почетку није много узнемиривао; ствар му се чинила тако глупа, неприродна, да се није бојао ничега рђавог. За њега је било јасно да је све то само лагарија и да ће уљеза нестати преко ноћи као што је и дошао. Није веровао да ће му се ко ухватити на лепак; роба је била слаба, одела су била скрпљена на брзу руку тако да је требало само мало натегнути и шавови су пуцали. Сељаци нису глупи, и склањаће се на девет сежања од преваре. Али се нису склањали од њега и варалица се није изгубио. Још је проширио продавницу и најмио још два радника — богзна откуда; дошли су гладни и поцепани и шили су му у пола цене. Пре је радио само за сељаке и за слуге, сад је продавао исто тако и бољу робу и није се преварио: сви су долазили к њему, учитељ је поручио светло летње одело код њега, судија је дао да му направи кариране панталоне. Кројач сам стајао је на прагу, пушио миришљаве цигарете и уљудно се смешкао људима који су наилазили, тако да их је привлачило и само његово лице.

Михов је чекао — ништа се није десило, нико се није пожалио. Остало је код њега само неколико старијих људи, који су били навикли на њега и нису хтели мењати. Сви други су га оставили — изгубили су се сељаци, изгубили се чиновници који су се одевали господски, али нису желели да скупо плате; дечје одело није Михов направио ниједно више — дошли су Духови, дошло је кризмање и никога није било; Михов је стајао на прагу, блед, покуњене главе — уклањали су се од њега на девет сежања. Каткад би се понеко у пролазу осврнуо на њега и осмехнуо: "Е, Михов, шта радиш? Лако ти се било носити господски за наше паре. Лепо си нас ти музао, проклети Михов, то си и заслужио!"

Михов је осећао да му је учињена велика неправда. Да ли је дозвољено да наједном дође стран човек и домаћим поштеним људима узме хлеб из уста? Сматрао је да би то морали забранити, да би уљеза морали истерати, прогнати га откуд је дошао, па га још и затворити. Тако би могли бити сви уништени кад би тако несолидан рад био дозвољен. Али га нису дирали, судија је чак био наручио кариране панталоне.

А највише га је болело и чупало као клештима то што га је уљез био предухитрио. Требало је сам да створи нешто тако, морао је сам направити продавницу — а то се могло, штедионица би му позајмила новац. Већ му се чинило да је он то уистину и намеравао и да му је варалица његову мисао украо, украо испред носа, баш кад је намеравао да је оствари. Био је најзад потпуно уверен да је преварен, да му је подваљено, и домишљао се није ли када одао своју намеру каквом злонамерном човеку, који му је завидео и који се договорио с оним за добру награду. Мутиле су му се мисли од горчине и мржње и по гостионицама су правили шале на његов рачун. "Ћути, Михов, да те не тужи!" саветовали су му пријатељи, а потајно му се подсмевали, и чак га и подбадали, јер им је било пријатно да дође до бучне свађе. Нови кројач је, међутим, био весео човек, гојио се, лице му се ширило и пунило, дебљао је полако и носио три прстена; на задиркивања се није освртао, смешкао се и познавало се да му чак Миховљева завист годи. А тај смех веселог и угојеног човека Михову је био страшан, одвратан. Дрхтао је кад би погледао у то широко, светло лице, и песница му се стезала, хтео је да удари, да удари свом јачином, тако да се растопи та светла маст и да нестане осмеха с тих дебелих усана.

Били су врели јулски и августовски дани, ваздух је био пун суве прашине, небо је било беличасто-плаво, као од усијаног челика. У то време су приређивали у варошици сваке године забаву с певањем, шаљивом игром, декламацијама и свечаним говором. Свечани говори су били Миховљева ствар; писао их је бележник, председник читалачког друштва, а Михов је говорио високим, звонким гласом, уз складне покрете, оне дуге завијене реченице, пуне неразумљивих речи; сам се одушевљавао у току говора, хватала га је милина кад види пред собом тако много зацрвенелих, ознојених лица која буље у њега; треперило му је пред очима, осећао се срећним, узвишеним над свим што има на свету, и речи, течно научене, само су капале са усана, ни сам их више није разумевао и освестио би се тек кад би изговорио последњу реченицу и кад није имао шта више да каже; стајао је тако још једно време, ознојен, сав зајапурен, затим је крочио корак уназад, поклонио се лако и осмехнуо се, збуњен сасвим као дете, док су одоздо викали и пљескали. "Лепо си говорио, Михов!" Михов је брисао чело и срце му је тукло од блаженства. "Но, да, мислиш да ми је успело..."

Забава је била крајем августа, почели су да је припремају већ рано у јулу. Михов је чекао и најзад отишао до бележника.

"Но, које добро, Михов?" питао га је бележник.

Михов се учтиво осмехнуо.

"Због говора, господине бележниче... певање вежбамо већ четрнаест дана, а за говор је потребно исто тако неколико дана. Не иде тако брзо како би човек могао претпоставити..."

Бележник је био у неприлици и Михов је то приметио. "Није га још написао", помислио је у себи и пожурио да се извини.

"И онако није журбе, могу причекати још недељу дана... само толико колико да вам помогнем ..."

Бележник се почео љуљати на столици и одговарати полако и обазриво.

"Видите у чему је ствар, Михов, ви сте одиста увек лепо говорили... не због тога што бих имао нешто да вам замерим... али кројач је био толико досадан, нисмо га се могли отрести..."

Михова је облило тамно руменило; усне су се покретале, али није проговорио.

"Ето... приступио је друштву и платио читавих десет форинти за ноте... не можемо га одбити..." Бележнику се, можда, учинило да се изговара сувише понизно; било га је срамота и зато је наставио друкчијим гласом, скоро осорно.

А исто тако има леп глас и добар је певач, а и пријатан је човек, весео, не тако намргођен..."

Погледао је искоса на Михова, а Михов се у том тренутку сетио да ни он раније није био намргођен.

"И, уопште, то није у реду да увек говори исти човек... свет се навикне и ствар их више не занима, онда не слушају и говор се тако изгуби. Смирите се, па ви ћете и тако певати..."

Михов се неспретно поклонио, ни речи није изустио и отишао је. Било му је као детету — сакрио би се негде иза плота и заплакао... Али после тога спопао га је силан, бесан гнев; окренуо се у намери да пожури натраг ка бележнику, да изађе пред њега и да му подвикне, да лупа песницом по столу и да, ако би бележник одговарао тако презриво и надмено као што је говорио пре, скочи на њега и да га дави, дави...

Тако га је кројач притерао уза зид, притиснуо на груди, да више није могао дисати; све му је отео; дошао је у карираним панталонама и у господском капуту и узео му хлеб, и част, и живот... Од гнева и жалости љуљало му се пред очима; кад је стигао кући, легао је у кревет, окретао се у постељи целу ноћ и није ока склопио. Неколико пута је устајао, стезао песницу; у полусну му се причинило да стоји пред кројачем, свуда унаоколо много људи, и да кројач дрхти, да је блед и да моли... Михов, не слуша ништа — удара, удара у лице и крв цури низ образе, на оковратник, на капут... Али, гле, крви је наједном нестало и дебело лице се смеје весело, презриво, и сви наоколо се грохотом смеју... Учинило му се зато да њих двојица леже на друму, у прашини, руке замахују, боре се и Михов је већ стегао за врат, као клештима је стегнуо дебели ознојени врат и очи буље у њега широким блесавим погледом... али наједном му је рука склизнула низ знојаву кожу, кројач је скочио, клекнуо му на груди, и опет се смејало весело и презриво његово гојазно лице...

Дошла је недеља, лепа августовска недеља; врућина је била већ мало попустила, пиркао је ветар и бели облаци играли су се по небу. Вече је било топло и пријатно, улица је била пуна људи.

Михов је становао изнад варошице и гледао је на њу с прозора; све страшније му је било уколико се више приближавао мрак. "Сад ће почети", мислио је у себи и набрекле жиле на челу пуниле су му се крвљу, врелом као жар, и очи су му се залиле, застрла их је нека тешка мутна мрена. Избијало је седам; дуго је звонило, мелодичним празничним звуком, и Михов је зајечао, клатно је ударало по његовим прстима, по његовом челу...

Дигао се полако, било га је срамота, и као лупеж који се осврће око себе, погурен, сишао је на друм, пошао је пољском стазом да га људи не би сретали. Сетио се како је пре ишао на забаву; застао је на средини поља и дошло му је било да виче од срамоте и бола. Затим је замерио самоме себи, хтео је да се на силу истрезни: "Не буди дете, Михове! Остани код куће и не води бригу о њима; ако мисле да ће сами моћи да сврше ствар, нека сврше, ти имаш друге бриге!" Али пошао је даље, сам није послушао своје речи као да му их је говорио човек који није заслуживао ни да се осврне на њега... "Куда то, Михове?" питала га је жена која је стајала поред плота иза куће. Михов се уплашио као да га је неко затекао при каквом ружном делу. Одговорио је сметено и брзо пошао даље. "На забаву, Михове", питао га је сељак који је стајао на стази и гледао по њиви како се благо њише жуто жито. "На забаву", одговорио је Михов и не осврћући се. Чинило му се да гледају за њим и да му се подсмевају. Сви су знали на леђима је имао крупним словима исписане све своје мисли и ишао је између људи као злочинац кога жандарми везаног воде друмом.

Већ се смркавало, вртови за кућама били су у сенци. Ено тамо стоји лепа једноспратна зграда — доле гостионица, горе читалачко друштво. Прозори су већ осветљени, иза завесе се покрећу црне сенке. Пред кућом и около врата било је много света, деца су се јурила, жене су стајале у групама по улици, празнички одевене.

Михов се није усуђивао близу, али је све чуо тако јасно као да је стајао под прозором. Стазом су долазила два човека и Михов се склонио, пошао је у прљаву крчму, која је била скоро празна; само неколика пијана младића седела су за великим, вином исполиваним столом; крчмар је стајао на прагу и непријатељским погледом гледао на белу зграду која се дизала тако поносна и сва осветљена. Михову је било као да је дошао међу осуђенике и прогнанике и било му је лакше на срцу. Сео је поред прозора и мало одшкринуо завесу.

Улица се полако празнила; била су стигла господа, забава је почела. Михов је до појединости осетио онај тренутак кад је говорник изашао на подијум и љубазно се поклонио. "Славна господо!..."

Реч по реч Михов је чуо сваку и мрдао је уснама, па се и сам мало поклонио, образи су му се заруменили и угледао је испред себе велику масу света, која гледа у њега и слуша га. Али, зачуо се поред њега неко други, говорио је гласније, лепше, звучније, већ га је скоро надвикао. Михов је осећао да су му учинили велику неправду, и обазирао се по људима с ишчекивањем пуним поуздања: мислио је да ће увидети неправду, отерати дошљака с подијума и саслушати њега, Михова, који је био прави свечани говорник. Али људи су били немилосрдни, нису се освртали на њега кад је хватао погледе и молио мутним очима. И уљез је говорио милозвучним гласом дуге и лепо сложене реченице, које су се топиле на језику као мед. Михов је дрхтао, ледене капи су му клизиле низ чело, хтео је да говори, али му је језик био тврд и непокретан. Неки су га приметили док је стајао на подијуму у неприлици, сметен и осрамоћен, и усред повика и пљескања показивали на њега и смејали се. "Шта ће тај тамо! Сиђи доле, пошто те ту нико није звао! Погледајте га како стоји, колена му се тресу! Шта то замуцкује? Има кладу у устима!" Смејали су се бучно и немилосрдно, али су почели и да се љуте, јер је Михов још увек стајао као укопан, опуштених руку, погнуте главе. "Доле! Доле!" викали су из дворане, људи су устајали, песнице се подизале и већ су га железне руке хватале за рамена, за лактове, за врат, свукли су га доле, полуонесвешћеног, и: "Удри! Туци!" викали су из дворане...

Михов се стресао, погледао је низ улицу мутним очима; издалека је допирао шум — пљескали су говорнику. Уздахнуо је, сео за сто и заронио главу међу дланове. Попио је већ био три четврти литра киселог вина, које је непријатно мирисало на шпиритус, и глава му је била тешка, по зажареном челу текао је ледени зној. Пио је брзо, чашу за чашом, и мисли су му се бркале, мотале се по мозгу у чудним, нејасним облицима, мењале се брзо пред неизмерном црном жалошћу.

Дошао је у крчму обућар, пијаница: већ се заносио и кад је сео код Михова и наслонио се рукама на сто, преврнуо је чашу.

"Шта је с тобом, Михове, ниси пошао на забаву?"

Михов га је погледао дремљивим, леним погледом.

"Нисам пошао!"

Обућар се насмехнуо и подмигнуо.

"Но, Михове, лепо те кројач истисну. Хлеб ти је узео, па сад још и част. Иначе ти си увек био присутан."

"Све ми је узео", говорио је Михов сам за себе. "Хлеб ми је узео, па још и част поврх тога."

Обућар се загледао у пуну чашу и лице му је постало озбиљно.

"Пази, Михове, тако ћемо проћи сви. И мене то већ чека — данас или сутра доћи ће, знам да ме то чека..."

Наједном је треснуо у сто да је све на столу зазвечало.

"Али ја нећу бити такав шмокљан као што си ти, Михове! Ја бих га задавио насред улице — да, задавићу га насред улице, наочиглед света, па нек раде са мном шта хоће!"

"И ја бих задавио", говорио је Михов полако и био замишљен. "Али, ето, човек се поколеба, руке му клону — не, не могу да га задавим."

Обојица су били пијани, зурили су тупим, закрвављеним очима. Обућар је казао озбиљним гласом гледајући преда се и мрштећи чело:

"Ја сам мислио дуго времена шта ћеш ти урадити. Чекао сам, а ти ниси ни мрднуо; трпео си, док те је он тукао... Ја ћу поступити друкчије..."

Нешто злоћудно засијало је у његовим очима, лице пијанице добило је наједном израз нечега мушког и одлучног.

Михов је сасвим одгурнуо завесу, из ноћи су заблештала два реда осветљених прозора, каткад би се ко указао на прозору, на прагу, чуо се звекет чаша, разабирало се чак кад би ко узвикнуо или кад би се друштво око стола дало у грохотан смех. Михов се тргао — познао је из оне нејасне буке кројачев глас и чуо своје име.

Обућар га је погледао и насмејао се.

"Јеси ли га чуо?"

Као случајно пружио је руку преко стола и дотакао се ножа, који је лежао на столњаку. Кроз Михова је прострујало, крв му се изгубила из образа и нагло је устао.

"Идем само мало да погледам... рад бих био да га видим..."

"Иди само и уради како треба!" одговорио је обућар, мирно гледајући за њим.

Михову су се спотицале ноге; кад је изашао на праг и осетио хладни ноћни ваздух, замало се није претурио. Ишао је полако, клатећи се, преко трга и право ка кући која је стајала пред њим, велика, поносна, сва осветљена. Говорио је сам са собом: "Ниси чекао узалуд, драги пријатељу..." Али није мислио ништа, одлучност је била само спољашња, из тешке, уморне главе нестало је врућине и очи су гледале мутно, поспано.

Крочио је на праг — жарка светлост му је засенила очи.

"Е, а куда ти, Михове, пијан си!" насмејао му се у лице дебели дућанџија, који је био дошао из гостионице и брисао зној са чела.

Михов није одговорио, једва се и осврнуо на њега и пошао је даље, клатећи се, погрбљен, упола већ заспао и пун мучних, нејасних снова. Дошао је у прву собу, тражио је тупим, полузатвореним очима и није га нашао; ту су седели само сељаци, разговарали су бучно, неки су играли карте, нигде га није приметио. У другој соби црвено омаланој и елегантно намештеној, била су скупљена господа. Михов је застао на прагу, испред црвеног застора. Тек што је потајним погледом премерио друштво за столом, угледао је поред прозора гојазно, знојаво кројачево лице. Али у тренутку кад су се сви окренули к њему, њега је обузело нешто чудно. Пристојно је скинуо шешир, поклонио се и насмешио.

"Господо!" рекао је високим, крештавим, тепавим гласом.

Дочекао га је бучан смех, кројач је узео чашу и нагнуо се преко стола.

"Пијан си, Михове — на пиј, то је побоља капљица!"

Михов се унеколико освестио, синуло му је у мислима ради чега је дошао и шта треба да уради. Пришао је столу, узео чашу и бацио је кројачу у лице; замахнуо је тако јако да је целим телом пао на сто и поквасио руке и одело вином. Кројач је стајао иза стола сав уздрхтао и уплашен; био је побледео и осмех са усана му се изгубио. Вино му се разлило по целом лицу, по оковратнику и кравати, чаша га је погодила уврх чела и танак млаз крви текао му је по левом образу. Друштво је скочило, неки су пришли кројачу, лекар му је квасио рану. Михову се чинило да су га тукли и ћушкали док су га изгурали на улицу, али осетио није ништа. Истога тренутка кад је видео пред собом побледело кројачево лице и крв која је текла низ образ и капала на раме, истрезнио се сасвим. Пошао је кући брзим корацима, скоро је трчао и пут му се учинио врло дуг...

На кући се још светлео прозор, Францка је седела за столом. Крајеви њених очију били су црвени, плакала је дуго. Кад су се врата отворила и угледала га на прагу, бледог, погнутог, набораног и од бола изобличеног лица, и плашљивих очију као да траже милост и саучешће, устала је брзо и пришла му.

"Преварио сам те, Францка, опрости ми... нека ти бог да срећу... ја то више не могу..."

Испустио је њену руку и хтео да пође.

"Куд мислиш, Тоне?"

"Пусти ме, Францка... опрости ми!"

Муцао је, слабост је овладала целим његовим телом, те се држао за врата да се не би срушио.

Францка га је узела чврсто за руку, затворила врата, скинула му шешир с главе и повела га ка постељи као дете...

Те вечери се променио њихов међусобни живот — оног тренутка кад се њој самој учинило да води ка постељи слабо, плашљиво дете, којему треба помоћи! Осетила је да јој је пало на рамена страховито, тешко бреме, под којим се повила скоро до земље, осетила се мајком и заштитницом, и то осећање било је слатко и страшно у исто време.

Михов је легао и одмах заспао, Францка је клечала сву ноћ поред његове постеље, с челом наслоњеним на склопљене руке.

*

Стан Миховљев био је лепо намештен и простран: велика соба била је у исто време и радионица; на зиду према вратима високо огледало у позлаћеном оквиру, слике светаца по зидовима, у ћошку огромна пећ од зелено обојене иловаче, близу пећи два висока намештена, белим прекривена кревета, на прозорима цвеће. У другој просторији, која је била нижа од собе и имала само један прозор, лежао је Миховљев отац, полуслеп старац који већ две године није стао на ноге. У последње време био је зле ћуди и досадан, јечао је непрекидно и кад би дозивао а никога не би било у соби, јецао би и плакао као немоћно дете, "Заборавили сте на мене пошто вас више не могу хранити; закопајте ме живога, па готово!" Францка је имала око њега много посла и он је њу волео. Напослетку је имао у њу толико поверења колико у мајку, сасвим као дете. Чинило му се природним да му испуњава сваку жељу — чудну жељу болесника — и за њега је био јак ударац кад му једном није донела вина, јер није било крајцаре у кући; плакао је, све су му текле сузе низ лице, и Францка је стајала поред његове постеље сва збуњена. Стално је бивао све слабији, требало га је преносити с постеље и враћати на постељу и Францка се, иако се стидела тога осећања, гнушала мртвих удова, покривених млитавом сивом кожом. Исто тако требало га је хранити, јер су му се руке тресле и супа му се просипала по бради и по кошуљи.

Михов је зарађивао још толико да су могли живети, али је стари, иако полуслеп и подетињио, осећао да је пошло низбрдо, да се полако збива нешто страшно, и мртве беле очи каткад су се широко отварале, пуне немог ужаса. "Само да си ту, Францка... остани у соби, Францка!"

Међутим, Францка се и сама бојала живота. Тек што је ступила у њега, још оне вечери кад је стајала у венчаној хаљини и с венчаним венцем на глави и држала се у ходнику грчевито за врата да се не сруши од изнемоглости и неразумљивог страха — минули су сви снови и ишчезло свако ишчекивање — као да јој је ко у том часу гласно открио сву жалосну будућност. Као да су то били све сами снови, тако су нестали они дани кад су стајали под кестеновима за ведрих јесењих ноћи и шапућући гласом пуним љубави, наде и поуздања говорили о животу који их чека и који је тако близу. Као снови... Те ноћи кад је дошао кући сав уздрхтао и блед, упртила је на раме тешко бреме, тако тешко и страшно да је посртала. Тешко је било, јер су се у том тренутку, кад га је узела на раме, опростили од ње заувек сви лепи снови, последњи остаци детињих надања, који су још остали у срцу дубоко сакривени. Њено лице је било озбиљно, на челу јој се појавила малена бора.

Тона су осудили на недељу дана затвора. Вратио се кући потиштен, од оне вечери био је и постарио. Свет је о тој ствари говорио по варошици и изневерило га је још више пријатеља — с чуђењем би погледао кад неко дође да наручи одело или донесе што на поправку. Отказао је био раднику и шегрту, а каткад је и сам седео без посла по цео дан. Раније је био претплаћен на немачке новине са сликама, али није имао времена да их чита. Сад је скупљао поједине бројеве, састављао их по годиштима и читао дуге романе, који су се вукли од првог до последњег броја. Понекад би се увече мало разведрио и причао Францки приче о немачким баронима и грофовима, о разбојницима, о грофу Монте Кристу, о Риналдинију и они су нагађали да ли се то заиста када десило или не... Али наједном би заћутао и опет спустио обрве: изненада би му се отворило пред очима и учинило смешно и одвратно да седе тако као деца и причају једно другоме приче, докле убоштво већ пледа кроз прозор побелелим очима и разјапљеним устима...

Гледало је кроз прозор, или је прилазило све ближе, ослањало се лактовима, пело се и улазило, сва соба је већ била пуна леденог даха; у другој просторији јечао је отац и било га је страх. Михов би скочио од стола као да га је ко зовнуо оштрим гласом, корачао је брзо по соби и мислио чудне мисли, тонуо потпуно у снове, који су били тако јасни да је покаткад сасвим заборављао на стварност и силно би се зачудио кад би се трезним погледом обазрео по соби. Сањао је о великом наслеђу, о хиљадама, па чак и о милионима, расипао је новац на сваку страну, давао је свакоме ко је хтео, просјаци су долазили к њему и кад су се враћали од њега, куповали су куће. Он сам имао је у граду палату, вртове, шуме, Францка се возила у кочијама са четири пара ватрених белаца, у ушима, на рукама, око врата имала је много злата и драгог камења... Снови су били сваки пут друкчији, увек је измишљао нешто ново, понављао није никада и тако је уживао у сновима сваки пут на нов начин, сваки пут се све радије топио у њих. Живео је животом свих тих грофова, краљева, богаташа, разбојника, које је упознао из немачких романа. Усред читања каткад би застао и замислио се: он би поступио друкчије, живео би друкчије. И поправљао би романтично дело немачког списатеља, и тек је његова врела машта — слабог, плашљивог човека без енергије — давала роману прави романтични живот.

Уколико се више губио у сновима, утолико му је био страшнији живот и кад би се изненада пробудио, очајање је било тако велико да му је долазило да наједном оконча све, да разбије главу о зид. Покаткад се освртао око себе трезвеним погледом и тешио се: "Млад сам, поћи ћу куд било — свет је велик: тамо где их живи толико, живећу и ја и моја породица. Само бојажљивац и малодушник разбија главу о зид!" — Али то је било само на тренутак, само би синуло и угасило се. Чим би крадом погледао на Францку, онда кад га она није гледала и кад је њено лице било скоро изобличено бригама и тугом, са страхом би се одвратио и снови би силном снагом нагртали опет са свих страна.

Никада више није видео да се Францка весело и с поуздањем насмеје. Њен осмех је сад био друкчији, тренутан, усне би затрепериле тако да јој је осмех био скоро сличан притајеном, силом уздржаном плачу...

Али, приближавало се нешто ново, чудновато. Францкине очи су сијале чудном неразумљивом светлошћу, мењао се цео израз њенога лица. Била је немирна, ишчекивала је неизмерно велики, свечани догађај, који ће потпуно преобразити сав живот, и у том ишчекивању било је много страха и много бесконачне сласти... На Бадње вече, док су напољу певали божићне песме и парохијска црква сијала у стотинама светлости, на Бадње вече кад је бог благословио свет и све убого људство, тако да је нестало сваке жалости и да су нестале све бриге, на Бадње вече дошла је срећа, бог је благословио кућу и нестало је сваке жалости као да је никада није ни било...

Кад је на постељи закмечало новорођенче, Францка се осмехнула од срца и весело, онако како се смејала некада. Склопила је очи, али је осмех остао на уснама и није се изгубио... Отворила се будућност, сва лепа и пуна радости, пуна слатких брига и слатких жалости. Бреме које је било пало на њено раме тако тешко и страшно, сад је било лако, на длану би га могла носити.

Михов је стајао уз постељу и миловао руку која је мирно лежала на покривачу. Сви његови снови били су испуњени.

IV
Изгнаници

Михови су се преселили на кланац, тамо одакле су прљаве кућице гледале мрким и завидљивим погледом доле на беле зграде. На кланцу је становало много оних који су раније живели доле у тим лепим кућама; сакрили су се и ту се у тами борили за живот. Борба је била страшна — образи су копнели, очи су упадале, гледале из дубоких јама неповерљиво и са страхом ишчекивале, док се приближавало последње зло, гола, одвратна, немилосрдна глад. Била их је велика дружина, у тесну ограду сатерала их је иста брига, ничега скривеног није било међу њима. Живот је био исти а исто тако су и лица била слична једна другима и оно што су говорили било је увек исто — једну једину страшну бригу казивале су хиљаде речи... Пропале занатлије, сељаци којима су продали колибу и земљу, пијанци који нису били ни за какав посао и који су и сами чекали да скапају као живинче у јарку за плотом — сви су се они сакрили на кланац, у ниске кућерке с ниским прозорима и сламним кровом. Пут је водио каменитим усеком; са обе стране уздизали су се ониски пусти брегови, обрасли само дивљим грмењем и пустим белим камењем, тако да су издалека личили на какво гигантско гробље.

Већи део покућства Михови су продали; изнајмили су на кланцу велику просторију у приземљу — кућа на спрат ту није било — и кад су поставили у њој кревете, ормар и сто, просторија је била још увек празна; голи, сиви зидови гледали су досадно и Францки је било као да иде по туђем стану. Ћошак где је стајао очев кревет преградили су белом платненом завесом од остале просторије, а иза завесе се чуло јечање и непрестано уздисање. Оцу се чинило да га возе живог на гробље, и плакао је целог пута, док се тресао и клатио на високим колима међу јастуцима и прњама. Деца — било их је троје — викала су, међутим, и смејала се; неизмерно су се радовала што се селе на кланац, где има пространих утрина и одакле се види цела долина.

Францка је била остарела, образи су јој се сузили, коса је почела да јој седи. Сваки дан јој је цедио по неколико капи крви — својом крвљу пружала је деци хлеб и да се крвљу могао стварати бели хлеб, она би отворила жилу. Дани су долазили један за другим, сасвим један као и други, сви страшни. Михов није питао никада одакле се ујутру обрео хлеб, одакле је дошао ручак — али на столу је био леп жут хлеб и у подне се пријатно пушило из зделе. Увече би седео за столом, затворио би књигу и гледао натмурено преда се; кад су се отворила врата и Францка ушла у собу, погледао ју је дугим погледом, не проговоривши ни речи, ослонио се лактом на сто и гледао кроз прозор. Францка му је пришла.

"На, Тоне, ако хоћеш неколико крајцара..."

Михов се тргао.

"Па не треба ми... зар имаш за хлеб?"

"Биће већ!" одговорила је Францка и било јој је нелагодно кад је ставила крајцаре на сто. Михов је узео новац, био је у неприлици и говорио је брзо, желео је да се извини, а журило му се у крчму.

"Ускоро ће бити друкчије, Францка, само се још мало притрпи... тако не може још дуго... наћи ћу већ какав посао..."

Сад је пио ракију пошто није имао новаца за вино. У ракиџиници му је било лакше, говорио је што је хтео, није слушао уздисања, није гледао жену, а бриге су добијале сасвим друкчији, скоро пријатан изглед. Обућар, Миховљев сусед и пријатељ, седео је непрестано, од ранога јутра, у прљавој, задимљеној крчми, где је мирисало на шпиритус и на лош сир; нико није знао откуда му новаца — сви који су долазили овамо били су просјаци, али су пијанчили каткада до касно у ноћ. И писар је долазио овамо, блед, сув човек; на коштуњавом телу висило је излизано црно одело господског кроја, још увек је носио црн тврд шешир, чист и већ помало исцепан оковратник, и кравату, којој се познавало да је прана. Ни за њега нису знали од чега живи — то што је добијао од писама и жалби сељацима једва би му доспевало да ујутру попије по кафу, Имао је велику књижницу — старе немачке романе, повезана годишта новина са сликама, чак велика историјска дела — а продао није никада ниједне књиге, био је поносан на њих и списак, у коме су биле потанко пописане и означене бројевима, преписивао је непрестано — правио је као навлаш какву погрешку само да би могао преписивати. Имао је и два годишта "Гласника" и у једном од тих годишта биле су штампане и потписане пуним његовим именом три његове песме. У то време био је још млад и био је писар код адвоката у Љубљани; али адвокат га је истерао и зато је лутао по свету, немоћан и плашљив човек, који је још увек имао довољно снаге да ствара планове, али никада да их изврши. Говорио је меким, слатким гласом, никада није изустио непристојну реч и знао је врло много. Био је једини у том друштву који је имао солидне и трезвене погледе; да је био политичар, био би конзервативан и најоданији поданик; царева слика висила је у његовој соби. Михов га је поштовао, али колебљивац, какав је био, веровао је и њему и обућару, који је тврдио да су сви закони писани само зато да сиромаси не могу мрднути и да богаташи који су сви рођени пропалице и злочинци, лакше пљачкају. Кад је био пијан, долазиле су му чудне мисли: предлагао је да с брда гурну огромну стену која би се откотрљала доле и сатрла целу варошицу као што се сатире петом одвратна бубашваба... Била га је снашла иста судбина као и Михова — дошао је обућар, добио однекуд раднике и отворио продавницу. Домаћи обућар је само још крпио; али се није много секирао — пошао је једном и из пријатељства забо дошљаку нож у леђа; ударио га је премало, рана је ускоро зарасла, али он је одлежао у затвору три године; кад се вратио кући, преселио се на кланац.

Обућар се био сасвим предао судбини — у његовим речима није било никаквог личног непријатељства; кад је говорио да би било добро кад би богаташе и друге сличне људе "мало побили и повешали" и кад би законе изменили тако да сиромаси имају хлеба, то су биле само мисли, с којима је било пријатно забављати се. О себи није мислио; знао је добро да никада неће бити друкчије и зато га нису мориле бриге: "Нек ствар иде својим током; док ми тече ракија, неће ми бити рђаво!" Каткад је у ракиџиницу долазила његова жена, велика мршава особа с јектичавим очима; стала би на врата и молила и грдила, па би најпосле села поред њега и почела да пије с њим.

И писар се исто тако био помирио с таквим својим животом, али не зато што је био очајан, него стога што је био уверен да је све на свету паметно и добро уређено. Читао је новине и одмахивао главом кад су јављали о великим штрајковима, о побунама, о злочинствима анархиста. Мрзео је незадовољнике и револуционаре и бојао их се. Господу је поштовао, скидао је шешир кад би наишао сасвим непознат човек, само ако је он по оделу личио на чиновника. То што су неки богати, а други сиромашни чинило му се сасвим природно, а чинило му се исто тако природно и што је он био међу сиромасима, тако је сигурно било суђено. Много пута је желео да буде богат да би се могао возити у кочијама и милостиво климати главом док би сиромаси стајали поред пута и понизно скидали капе. Кад год би зажелео тако што, лице би му се неочекивано изменило, гледао би достојанствено, скоро осорно, и држао се круто; личио је сасвим на чиновника који је свестан свога сталежа и који чезне за високим положајем. Али, та жеља је била сасвим безазлена, у њој није било нимало наде нити зависти, само се играо с њом кад је био добре воље, као што се дете игра дрвеним коњем. Исто тако се он покаткад играо код куће са својом децом, ишао је четвороношке, а син је јахао на њему и вукао га за дугу косу.

У том друштву Михов се осећао као код куће; сам није говорио много, слушао је и сањао. Био је једини међу њима који се ни за тренутак није могао отрести брига. Није непрестано мислио на њих, али су оне чекале у позадини, црне и велике, и све време је био свестан да га оне чекају и да ће ускоро опет доћи час кад ће га шчепати за врат.

Није се могао отрести брига, а исто тако ни снова, који су долазили кад је био уморан, полупијан од шпиритуса и кад је сам себи желео смрт. Тада су они долазили и он им се предавао сав радостан и срећан. Његова машта је била утолико плоднија уколико је више стварала. Снови су постали његов прави живот, сву своју снагу и сав свој разум трошио је у њих, тако да му, кад би се будио, није остајало ништа више; клонулих руку, покуњен, тетуравим, тромим корацима ишао је као туберкулозни болесник. Није више разумевао ништа од онога што се дешавало око њега; онда кад би му се полако очи отварале и снови одлазили, он би се уплашио и пожурио за њима. Није марио више ни да гледа, јер је знао шта ће угледати чим протре очи и трезно погледа. Али се није бојао ни сиромаштва, ни брига — бежао је пред срамотом, великом, ружном, и срушио би се под њом да јој се подао. Био је свестан ње, али се бранио, опијао се шпиритусом и сновима да не би мислио на њу. Па и поред тога, знао је да ће доћи час кад неће бити више решења, нити ће игде више имати пута да побегне, и било га је страх...

Јесен се наднела, прозори су звекетали на ветру и у великој соби било је хладно као на друму. Деци су била озебла лица и нису се више усуђивала на улицу. Тада се десило да се Францка пробудила ујутру и да није знала куд би. Седела је на постељи док се једва раздањивало и размишљала; размишљала је с муком, опросила је тако целу варошицу, просила је тако од куће до куће, али су је свуда отерали са прага. Дужна је била свима, свим дућанџијама, пекару, свима сусеткама, и знала је да неће вратити дугове никада. Страшни су били ти дугови: ишла је улицом оборених очију, брзим корацима, да не би ко повикао за њом: "Миховка, хоће ли бити кад што?" И разговетно је чула како за њом говоре: "То је као да краде; глуп је онај ко верује таквим људима — узме на вересију, па је више нема нигде ни изблиза!" — "Људи божји", одговарала је Францка сасвим тихо, "троје деце имам код куће, троје деце која вам никада ништа нису учинила и која су гладна... гладна!" — Тргла се у постељи — већ се раздањивало, слаба светлост улазила је у собу. Ту је лежало, на патосу, све троје под једним покривачем, збијено једно уз друго, с нешто мало руменила у образима, отворених уста... Францка је зајечала наглас, муж се скоро пробудио, окренуо се у постељи и одмахнуо руком; затим је навукао покривач још више, уздахнуо и опет заспао.

Францка је устала, обукла се и пошла до обућара. Позајмила је хлеба, кафе и шећера и вратила се опрезно да се нико од њих не би пробудио. Затим је обула ципеле и огрнула топли зимски шал, пробудила је полако мужа, који је погледао у њу зачуђен, мутним, зловољним очима. "Скухај кафу, Тоне, а хлеб је на столу, до подне ћу се већ вратити..." Хтела је још нешто да каже, можда је чекала да јој он одговори, и стајала је пред вратима. Он се преврнуо у постељи, ћутао је и покушавао да достигне лепе снове, који су се губили.

Францка се кренула на тежак пут. Тек што је крочила први корак, а ноге су јој биле већ уморне од терета који јој је лежао на срцу. Брзо је ишла замрзлим друмом, путем који се пео узбрдо; одмах са друге стране почињала је шума, ниско ретко дрвеће било је сасвим голо, тек овде – онде висио је пожутео лист и дрхтао на ветру. Земљиште је било валовито, дизали су се брежуљци један иза другога, неки до половине голи, други обрасли јеловином и буковином. Био је то досадан крај, створен за сиромахе и прогнанике. По странама брегова висиле су усамљене кућице, издалека је допирао звук звона са звоника сиромашне мале црквице, звонило је тужно, јецајући. Францка се прекрстила и наглас молила богу; далеко унаоколо није било људске душе.

Пошла је била к мајци; било је до тамо три сата хода и што се више приближавала родном селу, то ју је више било страх; с времена на време би посустала и није могла даље, али ју је нешто узимало чврсто и немилосрдно за руку и гурало напред... "Деца су гладна, гладна!..."

Прошле су три године откад је последњи пут била код мајке. Тада се било родило треће дете и Францка је устала неколико дана по порођају и пошла на дуги пут... Сада се сећала тог пута и тих часова, те је опет застала и гласно зајечала... Било је то зими, Францка је газила по дубоком, неразгаженом снегу. Код куће су чекали на њу; ишла је усамљеним путем, али је непрестано пред собом видела њих, мужа и децу, како упитним и гладним очима гледају у њу. Било јој је зима, почело је опет да снежи, дувао је ветар и хрпе снега падале су са дрвећа. Стигла је до мајке уморна и болесна, отворила врата и одмах села на ковчег, не називајући ни добар дан; наслонила се на зид и пред очима јој се замаглило. Мајка је седела за столом и пила кафу, једва се осврнула на Францку. Кад је испила кафу, упитала је: "По шта си опет дошла?" Францка се освестила кад је чула мајчин осорни глас и остала да премишља како да замоли. "Мајко, дете има тек недељу дана — наденули смо јој име Францка..." Мајка је ћутала, а Францка је настављала тише, полако, гледајући преда се у земљу. "Немамо више ни за хлеб... у кући нема ни крајцаре..." Мајка је додала хладно: "А зашто не ради?" "Па знате да нема посла већ све време... Откад смо се узели." — "Какву си себи замесила погачу; рекла сам ти још онда. Сама видиш!" Мајка је устала и полако однела лонце у кухињу; вратила се тек после дужег времена и ушла у собу као да никога није било. Села је поред пећи, потражила наочаре и узела у руке да чита неки забавник. Францки се журило, видела је како се на зидном часовнику брзо помиче велика сказаљка, али се бојала да проговори. Била је гладна, желела је шољу кафе; мајка се није мицала. "Немамо више ни за хлеб, у кући нема ни крајцаре", поновила је после извесног времена молећивим гласом и додала још тише: "Мајко... позајмите ми једну форинту..." У том моменту мајка је бацила књигу на сто и скинула наочаре. Францка се повила — очекивала је грдње, које су падале по њој као силни ударци, тако да је уздисала под њима и није могла одговорити, нити замолити да се сажали на њу. Али сад се десило нешто друго, страшно — мајка је гласно пребацила Францки да нема оца. Францка није разумела — било јој је као да ју је песницом ко ударио у чело — "ти, која немаш оца!" — а остале речи није више ни чула. Дрхтала је и гледала у мајку широко отвореним, уплашеним очима. "Шта сте учинили, мајко?" Мајка је заћутала. Пришла је постељи, извукла испод јастука чарапу и бацила форинту на патос и не обазревши се на Францку. Форинта се откотрљала по поду; завртела се око стола и најзад се изгубила под ковчегом. Францка је клекнула и тражила, дуго; форинта је лежала сасвим позади, у прашини. Кад је Францка полазила, мајка је опет седела поред пећи, с књигом у руци и наочарима на носу... Францка је стигла кући, ставила форинту на сто, а затим је клонула и легла на постељу... Три године није више ишла к мајци и мислила је да неће к њој отићи никада више; чемеран бол ју је гризао у дну срца.

Сад се сећала тога дана — са падине брега већ се белео звоник домаће цркве, видела је кров куће у којој се родила, за тренутак нека сласт обузела ју је целу— али у истом тренутку опет је бол почео да гризе оштрим зубима. Ишла је полако врлетним путем, није осећала умор, али ноге су отказивале, нису хтеле даље и она је застајкивала на сваком десетом кораку. Кад је пролазила поред прозора, она се сагла, бојала се да је мајка не види. Стала је пред прагом, испружена рука се плашила да ухвати за кваку. Притиснула је полако, са страхом и ушла у собу тихо, погурена као лупеж. Из велике, сиве мараме, која је допирала скоро до ногу, гледало је уско, бледо лице дубоко упалих образа.

Застала је и уплашила се кад је видела мајку. Мајка је седела на кревету, пресавијена надвоје, с лицем загњуреним међу дланове. Кад су зашкрипала врата, подигла је главу — лице је било некако посивело, све избраздано, очи су лежале у јамама испод снажних обрва. И глас је био мек, дрхтав:

"Јеси ли дошла, Францка? Мислила сам да нећеш доћи никада више."

У Францки се пробудило нешто што је било врло јако и што она није осетила никада пре. Узела је мајку за руку и није могла проговорити. Кад је мајка заплакала, заплакала је и Францка, али нечега неизмерно слатког било је у том болу... Мајка се сетила — погледала је с чудно детињским, уплаканим и скоро плашљивим лицем.

"Даћу ти, Францка, ако хоћеш, једну форинту... још нешто имам..."

Францка би ископала форинту голим рукама из земље, макар лежала и сежањ дубоко, само да не мора да је тражи од мајке.

"Ако још ниси доручковала, Францка, да ти скувам кафу."

"Нисам гладна, мајко."

"Пут је дуг и зима је већ."

Мајка је пошла да скува кафу и Францка је пошла с њом у кухињу. Седеле су на прагу и мајка је почела да прича.

Нешка је била дошла из Трста — тамо је служила. Дошла је сва удешена по господски, румена и дебела, и остала је у селу недељу дана, док јој није досадило. Владала се раскалашно, смејала се грохотом и није ишла у цркву, па је чак задиркивала младиће док им се није згадила, тако да су пљували за њом када је пролазила. "А сад ћу да идем, мајко", говорила је, "дајте ми новаца!" Мајка је посегнула под јастук и рекла: "Даћу ти пет форината... па буди вредна и не заборави на бога!" — "Пет форината — јесте ли полудели, мајко? Дајте ми све!" — "Дајте ми све!" говорила је и смејала се наглас. И мајка се насмејала и избројала пет светлих форината и ставила их на сто. Нешка се није више смејала — сва се зацрвенела и збрисала форинте са стола, тако да су се оне закотрљале по поду. "Не изигравајте будалу, мајко, шта мислите, да не знам колико имате?" Пришла је мајци и хтела да јој истргне чарапу из руке. "Пусти!" викала је мајка. "Пусти!" Нешка није пустила — одгурнула је мајку у страну, тако да се она затетурала преко собе и пала на ковчег. Затим је новац стрпала у куфер и отишла, није се осврнула, није рекла ни збогом.

"Ни осврнула се није на мене и није рекла ни збогом!" заплакала је мајка на прагу и сакрила лице у кецељу. Сасвим детиње је било то нагло остарело и од жалости изобличено лице. Францка је знала да мајка није плакала због новца, него је плакала због тога што се Нешка није ни осврнула и што није рекла ни збогом. Францка се сажалила на мајку и никада је није толико волела као тог часа... Ударац је био тако страшан да се мајка дубоко погнула под њим, постала је сва уплашена и сва као дете и тражила је ослонца.

Пиле су кафу на прагу и разговарале.

Кад је Францка кренула на пут са форинтом, брижљиво завезаном у марамицу, било јој је лако и пријатно. Мајка је стајала на прагу и гледала дуго за њом — Францка се окренула само једном, али је све време знала да мајка стоји на прагу и било јој је тако слатко да јој је долазило да се смеје. Сетила се куће, деце која чекају гладна, и убрзала је кораке — и гле, брига није било нигде више, све је било добро и пријатно и форинта је била брижљиво завезана у марамицу... Наишао је сељак с колима, зауставио коње и извадио лулу из уста. "Па куда, комшинице?" — "На Голичевје." — "Попните се!" — Францка се није зачудила што је сељак био тако љубазан — све на свету било је сада добро и лепо...

Стигла је кући, купила меса и скувала чорбу. Седели су за столом, муж и деца, јели су и били весели. Францка је насула чорбе у зделу, одгурнула застор и пришла постељи где је лежао отац. "Донела сам вам чорбе, оче!" Али отац се није покретао, чудно су гледале побелеле очи кроз полуотворене трепавице, а лице је било сиво, мирно. Францка се тргла, крикнула је и чорба се просула по покривачу. Михов је тако скочио од стола да је претурио столицу и деца су се уплашила... Отац је умро мирно, као да је био заспао, није се чуо никакав глас, никакав уздах... Кад су га сахранили, певачи су запевали лепу песму на гробу. И Михов је исто певао, није осећао никакве велике жалости и било га је срамота због такве грешне мирноће. Само кад је дошао кући и видео празну постељу, срце му се за тренутак стегло, али му је затим било лакше, био је скоро весео и не знајући зашто.

Оца су сахранили из севапа, чак су и букете цвећа учесници на погребу сами купили, а и црквењак је звонио бесплатно. Такав је обичај био на кланцу; столар је и сам био сиромах и добар човек; чинио је милостињу чак мртвацу.

"Шта ћемо сада?" питала је Францка.

Михов се зачудио.

"А шта смо и досад?"

Био је сасвим утонуо у дремљиво, лено пијанство; био је пијан и онда кад по цео дан није ни окусио ракије и све ређе је било кад је он био трезан. Па и кад је био трезан, дремљива леност се претварала у замореност — ослањао се лактовима на сто, тешке мисли савијале су му потиљак све ниже. Али дуго није мислио — мисли су се полако претварале у снове, лице је још увек било озбиљно и мрачно, али су бриге нестале и само на челу оставиле траг, дубоку бору...

Долазила је зима, на прозорима је већ освитало ледено цвеће. После тога је мраз мало попустио и почео је падати снег.

Мајка је дошла с брега доле; отворила је врата и ушла у собу погрбљена, стара, увијена у велику мараму.

"Дошла сам ја к теби, пошто ти нећеш к мени", рекла је и села за сто. Францка се зачудила, била је радосна и било јој је незгодно у исто време. Дечаци су били у школи, мала Францка се играла на поду и побегла је у угао кад је угледала туђу жену Михов је седео за столом поред прозора, осврнуо се искоса и обузела га је нада да ће добити новаца за ракију. Био је поправио учитељу зимски капут, али учитељ није плаћао.

Мајка је дала новаца и Фрнцка је пошла да што скува, а Михов се упутио у ракиџиницу...

Дан је прошао весело; мајка се бојала дугога пута, била је уморна и остала је да преноћи код Михових. Муж се вратио доцкан, тетурао се док се скидао и спавао је стојећи, још пре него што је легао у постељу. Мајка и Францка, међутим, нису заспале до касно у ноћ, разговарале су и уколико је све бивало тамније и тише, утолико је њима било мекше и блаже на срцу, и говориле су као што људи говоре само ноћу и кад у њиховим душама нема нимало зла.

Мајка је причала како Францка нема оца — тек што је дошла на свет, он је отишао и никада се више није вратио, није марио ни за њу, ни за дете. То је било у Љубљани, а мало после тога мајка се удала за једног доброг, нешто болешљивог човека, који је ускоро умро, неколико година после тога, кад су се преселили на Лешевје. Мајка је проклињала онога који ју је оставио саму, проклињала га и волела га као што није волела никога другог на свету. Људи су јој рекли да се оженио и тада је угаснула њена љубав — дуго времена је мислила како да му се прикраде и да га ножем расече по образу, како га ниједна друга не би више волела... Мрзела је исто тако и Францку, дете, које је било сасвим плашљиво и збуњено, јер никада није сазнало шта је то љубав и јер никада није било никога који би га макар кад помиловао. И сенка те мржње наткриљавала је цео њен живот — зато је њен пут био тако трновит и пун боли, било јој је записано на рођењу да ће ићи и да неће приспети никуда... Францка је дрхтала док је слушала те речи; сама је знала да иде страшним путем, да чезне и да посрће и да неће стићи никада, да никада неће бити краја. Засветлело се за тренутак и видела је пред собом сав свој живот, видела је прошлост и будућност. Видела је како трчи, мала и слабашна, за колима која јој измичу непрестано; она трчи крвавих ногу — али никада да достигне кола... Погледала је на децу која су спавала на поду и обузео ју је силан страх — дошло јој је да скочи доле и да их брани, онако мале и слабашне какви су били; приближавало им се нешто велико, црно — будућност. Тако јој је гледало у лице проклетство живота, бескрајни трновити пут; уплашила се и погнула, али се није срушила; мала и слабашна, бранила се уморним рукама, ноге су јој клецале, али су корачале даље; у том часу јасно је видела велики крст, али га је узела на раме... Заспала је пред саму зору и пробудила се ускоро. Мајка је кренула пешице кући и Францка ју је отпратила до наврх кланца... Био је мраз, снег је био покривен танком леденом кором, која је шкрипала и ломила се под ногама.

Пошто се поздравила с мајком, Францка се упутила у варошицу. Отишла је госпођи код које је у своје време шила рубље; али госпођа, богата и шкрта жена, није имала да јој да никаквог посла, рекла јој је да дође пред празнике. Францка се није одмах вратила на кланац, пошла је даље кроз варошицу, лепим друмом, поред лепих кућа. Кад је наишла поред школе, учинило јој се да чује сина, који је говорио танким гласом. Мало је застала и било јој је слатко на срцу. Затим је стигла до куће у којој је кројач продавао готова одела; ишла је другом страном улице и гледала у земљу. Кројач је стајао на прагу пред затвореним вратима; имао је капут с крагном од крзна, а на глави црну шубару. Био је већ врло дебео, његово угојено лице било је весело и задовољно, нос је био мало црвен од хладноће и од вина.

"Добар дан, Миховка, па како сте?" повикао је преко улице.

"Слабо!" одговорила је Францка и хтела да продужи; било ју је срамота због закрпљене избледеле мараме и поцепаних ципела.

"Шта ради ваш муж?" питао је кројач озбиљним гласом, а и лице му није више било насмејано.

"Спава."

"Реците му да дође да ради код мене, ако хоће... нек дође да упита данас или сутра. Може радити и код куће и плаћам добро... нека само дође!"

Францка се зачудила, погледала му је право у лице и видела да се више не смеје пакосно.

"Не знам хоће ли доћи, рећи ћу му."

Пожурила је кући, али кад је ушла у собу, није се усуђивала да проговори. Михов је седео за столом и читао. Очи су му у последње време биле ослабиле, биле су мутне и по крајевима црвене; зато је носио наочаре и кад је тако седео, погрбљен, сув, с великим наочарима у црном оквиру, личио је сасвим на оца; већ је имао и ћелу, а чело, пуно бора као да је ножем исечено, било је врло високо.

"Тоне!"

Подигао је главу и није му било право што га прекида.

"Малопре сам била доле, у варошици, код Мајерице... нема никаквог посла..."

"Зашто ми то прича?" мислио је у себи и продужио да чита. "Ако га она нема, немам га ни ја."

Францка је у неприлици пошла из собе у кухињу. "Неће да иде", размишљала је у себи натенане и у тој мисли било је много срџбе на њега. "Зашто да не иде? Сви бисмо имали хлеба, нестало би брига... Што је било, било је, тако је ваљда морало бити. Сад је друкчији живот, друкчије треба и мислити..."

После ручка одлучила се да му каже. Михов је седео за малим столом поред прозора и хтео да стави наочаре да чита. Францка му је пришла и ставила му руку на раме.

"Тоне, пре подне, док сам ишла преко варошице, зауставио ме кројач и рекао..."

Михов је почео да дрхти и ставио је наочаре на сто.

"Шта имаш да говориш с њим? Шта он има да говори с тобом?"

"Размисли, Тоне, тако се не може даље... деца се не смеју даље злопатити сада када иду у школу..."

Михову је било неподношљиво, долазило му је да побегне и горак гнев му је испунио груди.

"Шта ми замераш? Јесам ли ја крив? Нађи ми посла па ћу да радим."

"Кројач је рекао да би ти дао посла само да одеш..."

Михов је пребледео од љутине и није могао одмах одговорити. Дрхтао је и замуцкивао, напослетку је стао викати да се Францка са страхом уклонила.

"Код њега да радим? И ти си рекла да ћу доћи, а, да ћу свакако доћи... ти немаш стида, немаш части... О, ти си му се поклонила, њему, неваљалцу: доћи ће ускоро; још данас, још истог часа, и пољубиће вас у руку, пошто сте тако милосрдни и љубазни... И он се смејао, неваљалац, неваљалац, неваљалац!..."

Корачао је по соби љутит, погнут, изобличеног лица, затим је узео шешир и изашао и није га било до ноћи. Кад се вратио, био је пијан, пио је на вересију; у ракиџиници је имао кредита до пет банки.

Док се свлачио, гледао је по соби закрвављеним очима и почео да говори храпавим гласом и тешким, отежалим језиком. Говорио је до доцкан у ноћ, још и пошто је легао, и кад је већ био у полусну, Францка му је одговарала бојажљиво, па је напослетку умукла.

"Опљачкао ме је, покрао, а сад би хтео да ми дадне милостињу; да му шијем чакшире од чоје за двадесет крајцара, ја који сам шио за господу онда кад је он био просјак... пропалица! Ти немаш поноса; кад би имала у себи имало стида, ти би му пљунула у лице... Још ти се и добро чинило што је говорио с тобом, тако дебео господин... неваљалац... Писаћу му ја... о, ја сам му већ писао да је он за мене као црв на путу... да никада не мисли да се можда злопатим и да ми што треба од њега. Баш ништа ми не треба, још ће он сам страдати, пре него ја... пропалица!..."

У пијанству, у полусну, чинило му се уистину да му је писао и био је радостан што му је написао тако значајно нисмо.

"Ја се нисам никада злопатио, па и нећу... поштено се прехрањујем... поштено прехрањујем своју породицу..."

Љутило га је што му Францка не одговара, што му не потврђује.

"Да ли вас поштено прехрањујем или не?"

"Поштено", одговорила је Францка.

"Сад иде мало незгодно, али ће ускоро све бити друкчије. Живот се непрестано мења и ако је данас слабо, сутра ће бити боље... Ја имам своје идеје, ти не знаш какве. Још ће нам се догодити нешто значајно... знаш ли да су Храстару узели кућу у залогу? Трговина дрветом је као лутрија... и тако су му узели кућу. Лепа кућа, леп врт, шест хиљада форината... ја мислим да ћу је купити... Овде људи мисле да је то неки новац, шест хиљада форината... није то ништа... читао сам да у Америци постоји неки човек који има хиљаду ми-ли-о-на...

Реч "милиона" изговорио је полако, озбиљним и пуним поштовања гласом, заспао је и понављао у сну: "Хиљаду ми-ли-о-на..."

Ујутру је био мало болестан, пљуцкао је непрекидно, обузеле су га биле туга и очајање. Његове мисли већ дуго времена нису биле јасне, а сад се потпуно мешала стварност са маштањем и он није могао више тачно да разликује једно од другога. Сетио се прошлога дана и опет га је спопао гнев. У исто време осетио је неко неповерење према својој жени и први пут ју је погледао попреко, непријатељским погледом. У њему се родила мисао, која је расла и која се напослетку претворила у чврсто уверење. "Она је крива!" мислио је у себи и погледао на њу непријатељским погледом. Натоварио је био на себе бреме које је било сувише тешко да би га могао носити и зато се срушио под њиме, срушио се у ту смрдљиву јаму страдања и сиромаштва и прљавих брига. Свега тога пре није било. Пре је живео међу господом, био је одборник читалачког друштва, говорио свечане говоре и пио вино. Али дошла је она — и нестало је све као пресечено. Натоварила му се, напртила му чопор деце: "На, храни их!" — Тако је почео тај живот, онда је донела у кућу глад и сиромаштину, радости је нестало. А како је и не би нестало кад она стално гледа као да је неко стеже за врат, не насмеје се никада, иде по соби као сенка... И сад хоће да му узме још и част, стоји пред њиме с уплаканим очима и тера га да клекне пред ноге неваљалцу који га је покрао...

Што је дуже мислио, то је са све већим задовољством западао у срџбу и у горка пребацивања; било му је слатко што је могао да мрзи и да некога окривљује.

Застао је на средини собе и погледао у њу.

"Што правиш такво лице? Шта ти је ко учинио? Или ме ненавидиш због ракије?"

Францка се уплашила од тога неочекиваног пакосног питања, још никада тако није говорио, а ни његово лице никада није било тако злобно.

"Ништа ми ниси учинио, али зашто да се смејем?"

Продужавао је оштрим гласом, тако да јој се то забадало у срце као нож, јер није знала шта се десило ни шта му је учинила да се љути на њу. Више му није одговарала, али су је сузе пекле у очима.

"Само никад немој да мислиш да сам твој слуга ако покаткад узмем од тебе коју крајцару... И ја зарадим каткад понешто — па куд се то дева? Куд су оне три форинте које је послао учитељ оне недеље? Куд су се деле?"

Стао је пред њу, с рукама прекрштеним на грудима.

"Једну си узео ти", одговорила је Францка, "а са другим двема смо живели недељу дана."

"Ето, живели сте, дакле, недељу дана с мојим новцем, дакле, не храните ме џабе, а? Жао ти је сигурно за ту форинту што сам узео. Нећу ваљда седети по цео дан крај пећи, нисам дете... Ти би рада да се јавим томе неваљалцу и да му кулучим за осамдесет крајцара дневно. Али ја то нећу урадити, никада, никада, макар сви поцркали!"

Викао је и млатарао рукама, ишао је крутим корацима по соби, заустављао се пред Францком с времена на време, жељан одговора, и опет продужавао да иде по соби. Кад се заморио, срџба му се полако претварала у детињску и плачљиву тугу. Уздисао је гласно и жалио се да га сви презиру и мрзе, да је он предобар и сувише милостивог срца човек и да је зато натоварио себи на леђа тај проклети... проклети живот.

"Кад не би било тебе, кад не би било деце, ја се данас не бих мучио... чак бих нашао невесту која би ми донела у кућу нешто друго, а не само своје закрпе..."

Францку су те речи погодиле, заплакала је и изашла из собе. Дечаци, који су били дошли из школе, пошли су за мајком у кухињу, а муж се упутио у ракиџиницу.

Михов је једва био свестан због чега се у њему родила наједанпут тако дубока мржња према жени. Оног дана кад га је молила да иде да ради "код оног неваљалца", она га је изненада и на силу пробудила из снова, из леног пијанства, у коме се сасвим добро осећао. "Ради, Михове!" узвикнула је. "Имаш децу и жену, а ти луњаш, читаш романе, трошиш за ракију последњу крајцару... Ради, Михове, деца се муче, а то су твоја деца! Ради, Михове, жена просјачи за тебе, а ти пропијаш ту испросјачену крајцару! Ради, Михове, понизи се пред тим неваљалцем који те је покрао!"

Михов је у дну срца признавао да жена има право и зато ју је мрзео. Чуо је непрекидно њене речи, које је она казала очима: "Понизи се, деце ради се понизи" и одговарао је гласно, одговарао је оним мислима за које му се чинило да гледају из њених очију, сам себи је давао одговор и правдао се разљућен и сав устрептао, док је у њему шапутало: "Има право, понизи се; жена проси за тебе и твоја деца се злопате!"

Код куће није могао више живети, отворио би књигу, ставио наочари, али читати није могао. Кад би жена ушла у собу, тргнуо би се и било му је као да му жена пребацује ћутећи, као да гледа на њега с прекорним погледом, и бацио би књигу у крај.

"Немој никада да ме гледаш тако!" узвикнуо је. "Или мислиш да ми је пријатно — више бих волео да радим него да читам!"

Прекори су допирали и у снове, у роман, допирале су бриге, и усред лепих мисли хватало га је за прса, потресало га:

"Михове, жена просјачи за тебе!"

И с пакошћу је погледао на жену, која је ћутећи седела за столом и крпила деци одело.

"И ја сам тебе издржавао исто тако, и ја сам радио за тебе! Била узети некога другога, ако си мислила да носиш шешир."

Францки је живот сад био страшнији него пре кад је муж седео мирно за столом и читао или одлазио у ракиџиницу, тихо, скоро срамежљиво: раније никада није изговорио љутиту реч, говорили су мало, али су говорили пријатељски, а каткад је причао приче као дете. Сад се променио — био је осоран и злобан, а Францка није била свесна шта је згрешила. Није се усуђивала да му погледа у лице да га не би њен поглед увредио, и стискала је зубе да јој не би наврле сузе у очи, јер он није волео сузе. Била је плашљива и немирна, и сећала се давне младости и оне уклете куће у којој је служила злобну стару жену и у којој је ишла на врховима прстију, погнута и са страхом, по тамном ходнику, по великим собама, где никада сунце није завирило...

Михов се одомаћио у ракиџиници; кад није имао новаца, седео је читаве сате уз једну једину чашицу. Ракиџиница, ниска, тамна и прљава, била је пријатно задимљена; друштво је седело за округлим столом близу пећи; били су то све сами пријатељи, који су до танчина познавали један другога, иако по мислима и карактерима нису били много слични. Говорили су с неким презирањем о догађајима у варошици, и о оном што се дешавало код господе и код људи који су имали свакога дана цео хлеб на столу. Једино писар није изговарао никакву омаловажавајућу реч, одмахивао је главом и противио се достојним и мирним речима, док су други збијали шале. Скоро сваке године је долазио у друштво нов човек; у почетку се осећао помало као странац и није умео добро да уђе у начин њихових разговора; још увек се љутио, још увек је грдио и јадао се; али постепено се привикавао на друштво и на ракију, смиривао се, а онај који није имао жене ишао је прљав и поцепан и опијао се сваке вечери као и други. Врата су се затворила за њим, живот га је избацио преко прага, остајао је одбачен и није више мислио како би назад.

Михов се смирио само на изглед, а у срцу га је глодало, глава му је била пуна мучних мисли. И њега је живот био избацио преко прага; био је сувише слаб да би могао устати и ослонити се на ноге и вратити се, макар да и десет пута падне на колена — али није био толико слаб да не би желео назад, да не би чежњивим очима гледао кроз кључаоницу на други свет, где су људи срећни и где пију вино, возе се у кочијама и расипају око себе богатство. Кад је имао осамнаест година, ишао је на пут и сад се нејасно сећа, као лепих снова, лепоте и богатства великих вароши; било му је као да је тада сам уживао ту лепоту и као да је све то богатство било у исто време и његово. Сад је над његовим сновима лежала црна сенка, велика брига, али зато су ти снови били лепши за време оних кратких часова кад им се потпуно предавао.

Од оне вечери откад је почео мрзети своју жену и откад је осетио да се истовремено и боји ње, откад се почео стидети кад дође кући пијан и деца се сакрију пред њим те га из угла гледају разрогаченим, радозналим и плашљивим очима; откад је увидео да нема више куће, пробудила се у њему мисао, полуозбиљна, полусањалачка, која га више није напуштала, тако да се заљубио у њу и није је поверавао никоме. Мисао да побегне, да остави жену и децу и да побегне; откад није имао куће, пробудио се у њему путник, онај путник који живи у свим слабићима, у свим сањалицама и у свим несрећним људима. Сам; сасвим сам, сасвим безбрижан и слободан тамо у пространом свету — само да испружи руке и да захвати пуне прегршти богатства. Каткада, кад је био код куће, мислио је трезвеније о путовању. Размишљао је на коју би страну кренуо и како би почео нов живот. "Е, посла ћу наћи свуда!" одговарао је сам себи, и тек што би одговорио, снови би му одлепршали горе у маглене висине.

Зима је прошла, снег по брду је копнео и путем низа страну снежаница је отицала у долину. Михов је био болестан од чежње. Пробудио се једном доцкан ноћу и видео жену како седи за столом и шије.

"Шта радиш, Францка? Зар није већ доцкан?"

"Један сат; шијем за Мајерицу, ујутру треба да јој однесем."

Михов је мало поћутао, а затим се исправио у постељи.

"Францка!"

Погледала је за тренутак према постељи и продужила да шије. Очи су јој гледале мутно; била је уморна, сасвим отупелих мисли; упола је спавала и шила, једва је чула његов глас.

"Францка, ја идем у свет!"

Изговорио је те речи чудним гласом, упола молећи, упола непријатељски. Она се тргла и пробудила, руке су јој клонуле у крило.

"Одлазим у свет, Францка! Ко би живео тако? Ја не могу — отићи ћу или ћу се обесити. Ето, ти радиш за мене, зато да бих ја могао пити ракију; и деца се пате и плаше се мене зато што нисам више њихов отац... Ја не могу тако, Францка, отићи ћу некуда у свет."

Чекао је одговор, али Францка није одговарала.

"Свет је велики, посла ћу наћи свуда. Слаћу ти месечно, Францка... тамо у свету зарада је сасвим друкчија. И кад се добро сместим, доћи ћете за мном, ти и деца... Овде ћемо пропасти сви заједно, Францка; грех је овде живети, исто као кад би човек видео смрт па не би побегао..."

"Ако мислиш да ће тако бити добро, иди!" одговорила је Францка дубоким, тихим гласом. Михов је ускоро заспао у лепим сновима, Францка је плакала до дуго у ноћ. Пре него што је пошла да легне, узела је светиљку и осветлила његово лице. Стајала је поред постеље и сузе су капале на покривач. Сећала се оних вечери кад су стајали испод кестенова и говорили о лепој будућности која стоји пред њима. Његово лице је сада било прилично остарело, све избраздано, а чело је било пуно бора; само усне су се једва приметно осмехивале испод ретких бркова.

"Отићи ће у свет и никад се више неће вратити!" синуло јој је кроз памет. Није му бранила — видела је у његовим очима силну чежњу и страх да му не каже: "Овде имаш децу — шта ће бити с децом?" Није му бранила, али јој је крварило у срцу: "Отићи ће у свет и никад се више неће вратити!"... Осетила је дубоки бол саосећања, жао јој га је било и уплашила се за њега. "Шта ће бити с њиме тамо у туђем свету кад је тако неспретан, и пргав, и плаховит, и кад се не уме окренути, сиромах... Ћушкаће га, избацити напоље и тако ће се изгубити и умрети сам и без икога ко би га могао утешити. Умреће негде покрај пута и свет ће пролазити и ћушкати га..."

Стајала је поред постеље, са светиљком у руци, и сузе су јој капале на покривач.

Ујутру му је пре него што је отишао у ракиџиницу, рекла:

"Остани, Тоне, није баш тако рђаво, није потребно да се ти бринеш... Радићу ја док ти не нађеш посао... Нећемо се злопатити..."

Он се уплашио — ето, већ му је препречавала пут: "Не иди!" — и одговорио је осорно:

"Ти ћеш радити? Ја не волим да ко ради за мене. Још нисам тако стар и изнемогао... Идем, Францка, биће боље за све нас, а и за тебе и за децу. Идем!"

Францка му није више бранила — гледала је како дрхти од немира и чежње; бојала се за њега и љубав се будила у срцу...

Отишла је код мајке по новац за пут и Михов се данима праштао у ракиџиници. То су били славни дани; цело друштво је учествовало у Миховљевим плановима и намерама и претресали су их с великом озбиљношћу. Михов је плаћао последње вечери и дирљиво пријатељство владало је међу свим члановима друштва. Сви они који су се већ потпуно помирили са судбином и који су се били привикли на сиромаштво дивили су се Михову, али му нико није завидео и никоме није падало на памет да пожели да иде с њим. Необријана, уска, упала лица нагињала су се преко стола и гледала озбиљно и замишљено; разговор је у почетку био тих и миран, нешто свечано лежало је у ваздуху. Писар је имао црну кравату, коју је носио само недељним даном — пре је имао за такве прилике лепу црвену кравату, али ју је оставио у ковчег откад су црвене кравате почели да носе социјалистички кожари и циглари у варошици. Осећао се тога часа као да је отац Михову и давао му је добре савете како да живи у свету, како да не западне у рђаво друштво; јер је тамо раднички свет подивљао и није више покоран својим господарима и господи. Отуда и долази сва сиромаштина, јер људи желе да живе друкчије него што им је суђено. "Покажите ми незадовољног човека који је нешто постигао."

Обућар је доказивао да су људи незадовољни баш зато што нису ништа постигли и што желе да нешто постигну.

"Нису због тога незадовољни!" противио се писар. "Њихово незадовољство то је чиста завидљивост, дакле, грех. Они не гледају своју сиромаштину, они гледају богатство других. Ако би и други исто тако били сиромаси, њима би онда било право и не би били незадовољни... Човек мора живети онако како му је суђено — птица у ваздуху, риба у води, обрнуто не може бити. Само оданошћу и понизношћу може се нешто постићи, треба се покорити господарима и треба служити онако као што је ред."

"А шта сте ви постигли оданошћу и понизношћу?" питао га је обућар.

Писар му је мирно одговорио: "Шта сте ви, пријатељу, постигли тиме што сте отишли и заболи нож човеку у леђа?"

Обућар је праснуо у смех: "Постигао сам то да ми је данас лако на срцу, и то утолико лакше што је онај неваљалац још и данас блед и болешљив и што се крије кад год ме сретне. А постигао сам и то да сам ја господин, а ви сте слуга. Ако наиђе судија, погледа ме и наљути се зато што га не поздравим, а вас чак и не погледа иако му се до земље поклоните!"

Писар је поцрвенео: "Како, да ме не погледа?"

"Не погледа вас зато што сте слуга: уколико је слуга више слуга, утолико је господар више господар."

"А зашто, онда, не идете доле у социјалисте?" питао га је сељак који је био дошао у њихово друштво тек пре кратког времена, пошто му је цркла крава и пошто су му мало затим продали на лицитацији његов кућерак.

"То су сувише досадни људи", одговорио је обућар. "Носе црвене кравате, то је сва њихова револуција. Разговарао сам с једним од њих — све су то плашљивци, мекушци. Дао бих им бројанице у руке и послао их на мајске побожности.[3]

Михов је позвао жену; она је дошла, али није остала дуго; било ју је помало страх од тога друштва, видела је да је Михов већ пијан, али се није усуђивала да му рече да иде кући. Она је отишла, а Михов је остао. Кад је пијанство све њих обузело, срца су се раскравила и Михову су се оросиле очи. "Можда се нећемо видети никада више, пријатељи" говорио је он. "Али нећу заборавити ни вас кад ми буде добро ишло и кад будем имао свега довољно... И за тебе ћу се побринути", нагнуо се обућару преко стола и куцнуо се с њим тако да се ракија просула, "и за тебе ћу се побринути и наћи ћу ти добру службу, па да дођеш за мном..."

И обућар је био ганут, али је гледао озбиљно. "Ништа не брини за мене, пријатељу... нека те прати само оно што је најбоље! Али кад будеш лежао у јарку и кад будеш умирао без пријатеља, тада се сети да ти нисам саветовао да идеш."

Михов се осмехнуо, али су га обућареве речи чудно дирнуле; ускоро је заборавио на њих, али их се сетио опет после дугог времена и тада је постао свестан да је обућарево лице било озбиљно и да се није шалио.

Док се са друштвом на улици поздрављао, Михов се тетурао, те га је обућар држао испод руке и отпратио до уласка у кућу. Михов се био сасвим разнежио, свега га је била обузела слатка растуженост; тражио је пријатељеве руке и говорио тромим језиком да се једва разумевало шта каже.

"Ја имам децу код куће, пријатељу, троје малене невине дечице... не заборави на њих, пријатељу,... предајем ти их... Бог зна шта се може десити са мном... све је у божјим рукама..."

Плакао је пред вратима, а обућар га је тешио. "Иди да спаваш, сутра рано мораш на пут... Шта да ти се деси? Баш да погинеш... Не брини за децу; добро ће им ићи ако се нису уметнули на оца... Иди да спаваш, пријатељу!"

Ујутру се Михов припремао за одлазак. Био је сав узнемирен и љутит, глава га је болела. Спремио је одело, колико га је имао, рубље и прибор за шивење, али сандук није био препуњен, а ни много тежак. После тога је ишао по соби, журило му се, био је рад да већ пође. Жена је кувала доручак, деца су се пробудила и гледала зачуђено. После доручка Михов се поздравио с децом; то је обавио брзо; само старији, осмогодишњи дечко је плакао и трчао за оцем и за мајком путем, докле га нису отерали натраг.

Био је леп дан, сунце је већ излазило и кровови у варошици су се светлели. Францка је носила сандук; уз пут су говорили мало. Његово лице било је замишљено, гледао је немирно — у последњем часу пробудила му се у срцу тиха зебња: сада кад је учинио оно о чему је сањао тако слатко, уплашио се и дошло му је било да се врати. Францка се плашила да не заплаче, зато се није усуђивала да проговори. Тако су ишли ћутећи путем, а затим уском стазом низ брег ка железничкој станици, која се светлела издалека.

Било је још рано кад су стигли; сели су на клупу испод гранатог кестена, који је био већ скоро сав у цвету.

"Зар мораш, Тоне?"

"Морам!" одговорио је Михов тако тихо као да је био готов да устане и да се врати с њом, само кад би га узела за руку.

Кестен је зашумео и велики мирисни цвет пао је међу њих на клупу; осећали су обоје како је било некада, и нису могли проговорити.

Зазвонило је, у даљини се чуо звиждук воза. Михов се тргао и устао. Перон је био скоро празан, неколико људи је чекало воз који се већ појављивао иза окуке.

"Па збогом, Тоне!" зацвилила је Францка и пружила му руку.

Он је гледао тупо, лице му је било сасвим сиво и упало.

"Збогом, Францка!" одговорио је и хтео да настави: "Старај се о деци!" али га је стегло у грлу, једва ју је и погледао, пошао је к возу и спотакао се о сандук, који је закачио коленом... Засвирало је и воз се почео мицати даље.

Францка је трчала дуж перона, до живе ограде и дуж ограде по насутом камењу. Бледо лице је погледало кроз прозор, воз се сакрио иза окуке, само се још сив облак ваљао над пругом, пео се и нестајао. Францка је застала поред ограде, заклонила лице кецељом и заплакала.

Тако је отишао и изгубио се и није га видела никада више.

***

[3] Мајске побожности — молитве (код католика) које се после подне читају сваког дана у току месеца маја. — Прим. прев.

V
Пропупео је изданак

Догодило се нешто велико — младић са кланца пошао је на науке. То се каже да је из сувог дрвета избио изданак; људи су гледали кад су се пупољци разлистали и дивили се и ишчекивали чудне ствари... Цео кланац био је осуђен на жалосну смрт — али се младићу није хтело мрети и гледао је како да умакне. На кланцу се појавила нада, нешто је затресло као да је дунуо пролетњи ветар преко снежне пољане...

Францка је отишла кројачу и он јој је дао посла. Мајка се преселила на кланац; лежала је иза завесе, била је много ослабила и устајала је само понекад кад је напољу сунце лепо сијало. Због болести је била љутита и осорна; као и раније, иза завесе се чуло уздисање и јечање и као и раније Францка је дизала из постеље и враћала у постељу сасушене удове, покривене безбојном млитавом кожом.

Кад је шила до касно у ноћ, док је било све тихо, уморна рука падала би у крило, очи би се загледале у зид и она би се замислила. Замислила би се као дете и њени снови били су детињасти и наивни као и пре много времена... Михов није писао откад је отишао. Још оног тренутка кад је видела његово бледо, уплашено лице како гледа кроз прозор вагона, осетила је да одлази заувек, да одлази и да се неће вратити никада више. То је био онај велики страх који ју је обузео. "Одлази и тамо ће се изгубити и умрети усамљен, без утехе и без икога ко би га волео." Желела је да иде с њим да би могла радити за њега и тешко јој је било, сада када је о томе мислила, што седи увече за столом и не може никуда; просјачила би по улици само да му донесе новаца за ракију... Али из тих истих тешких мисли рађали су се чудни снови — рука је уморна падала у крило, очи су остајале загледане у зид и она је сањала као дете... Задовољан је тамо далеко у великом свету, и добро му иде, пије вино и пуши цигарете и једе печење и бели хлеб. Одева се онако како се одевао онда кад су стајали увече испод кестенова и разговарали о будућности; сав се подмладио; говори као што је говорио пре, гласно, мушки, са враголастим смехом. И тако, вратиће се, можда убрзо, можда кроз месец дана, можда, на пролеће. Не пише ништа, а потајно се смеје од радости кад помисли како ће изненадити цео кланац, како ће гледати на њега, на господина, који долази у кочијама са станице и који је одевен скоро као судија. А затим напуштају кланац, победоносно се враћају у варошицу, где су беле куће и где сунце свечано сија свечаним људима... Тек тада почиње живот, кога до сада није било — до сада је било дуго умирање, мучно и страшно умирање, кад се човек брани, дашће тешко и пада на колена, па се ипак не може одбранити; смрт има тврду и немилосрдну руку, хвата за врат и не испушта више, притискује све више к земљи, човек се сагиба и савија на тло и уздише и склапа очи... Но, смрт је попустила, сунце је синуло у собу и човек устаје сасвим млад и леп као да се тек родио. Све је дошло као на миг ока; у последњем часу, кад је живот већ хтео да се угаси и кад је смрт немилосрдно стискала за врат, излио се на кућу божји благослов... Од дана венчања па до тог славног часа живот је био само ружан сан — и сада ће сви отворити очи и нигде више неће бити ружних снова, венчани венац биће још свеж као да га је тек скинула с главе — све отада била је једна једина ноћ, дуга и тешка ноћ, а сад је грануло јутро и све је прошло. Никада нису становали на кланцу, никада се нису злопатили ни просјачили, нити су ишли у ритама заобилазним путевима као прогнаници и пропалице — све то били су само ружни снови...

Одмарала се и очи су зуриле у зид; али са постеље, где су лежала деца, зачуло се мешкољење, кењкање и Францка се тргла. Рука је опет продужила да шије, глава се дубоко погнула и лепе мисли су ишчезле, било ју је срамота што им се била предала и било јој је жао што су тако брзо минуле и што су све то били само снови...

Деца су расла, мала Францка је већ ишла у школу, Тоне је имао тринаест година и већ је и он шио. Био је сув, лице му је било некако старолико, био је сасвим налик на оца. Кад му је било седам година, болеле су га очи и бојали су се да не ослепи; још и сад је био крмељив и није могао гледати на светлости; говорио је мало и био повучен; није се тужио ни на што и кад не би било ни ручка на столу, он не би рекао ништа. Неколико месеци после очевог одласка отишао је и Тоне у једну подаљу варошицу к једном кројачу, који је био очев познаник. Сасвим рано изјутра, кад се тек раздањивало, кренуо је на пут и мајка га је пратила читав сат. Ишли су ћутећи; кад се Францка обрнула на њега, онако сувог, слабашног и погуреног, очију упртих у земљу, стегло јој се у грудима и она га је узела за руку. "Је ли ти тешко, Тоне?"

"Шта би ми било тешко, мајко? Па и отац су пошли исто тако!"

Као да му је долазило да заплаче, усне су му се напућиле, али су само лако задрхтале и очи су му остале суве. Сетио се, можда, како је повикао с прага и потрчао путем низа страну за оцем, који је одлазио заувек а отац се окренуо и отерао га натраг. Мајка се сажалила над сином, био је тако слабашан, а и лице му је било исто такво, очи исто тако црвене и крмељиве као онда кад га је носила у наручју. Хтела би да га опет узме у наручје и да га понесе натраг у њихову собу и да га храни и да га милује по лицу.

"Да ли би се вратио, Тоне?" упитала га је. "Ићи ћеш друге године, још си сувише млад!"

Он је ишао даље, сув, покуњен, озбиљног и мирног лица. "Зашто да се враћам кад сам већ пошао? Па и отац су пошли."

"Хоћеш ли писати, Тоне?"

"Шта да пишем? Ако буде требало, писаћу. Дајте ми завежљај да га ја носим."

"Причекај, Тоне, да стигнемо до врха."

Заћутали су обоје. Пут је био пуст, вијугао је каменитим брежуљком, док је све унаоколо било самотно и тужно, на небу је сунце горело и камење било сасвим ужарено. Стигли су наврх брежуљка и ту су се растали. Тек што је Тоне пошао напред неколико корака, мајка је похитала за њим и дала му још једну десетицу да уз пут купи хлеба и сланине. Погледала га је још једном у лице — било је мршаво и јадно; очи су гледале мирно и предано иза голих риђих трепавица. И он је погледао мајку у лице и усне су му се малко покренуле. Окренуо се и пошао полако напред својим путем, низ брег, каменитим разривеним друмом; није се више окренуо све док је мајка стајала и гледала за њим... Отишао је као што је отишао и његов отац; и он је понео са собом део њеног врелог, раскрвављеног и уздрхталог срца. Ишао је помирен са судбином и убог, главе дубоко погнуте, са завежљајем под пазухом; издалека се чинило као да стоји стално на истом месту, доле у рупи, сред ужареног камења, и кад је за неко време нестао иза брежуљка, изгледало је као да је потонуо у камење — и свуд унаоколо самоћа, грозна, спарна летња самоћа...

То је било у оно време кад је Лојзе довршио школу. Лојзе је имао тек једанаест година; био је огојан, али његови широки образи били су без боје. Очи је имао мајчине велике, зачуђене и бојажљиве. Плакао је непрестано, био је гладан и тужио се непрестано; појео би више него Тоне, а затим би гледао по столу халапљивим очима. Оне године кад је пошао у школу изненада се разболео и мајка га је обећала богу. Држао се мајци за сукњу; кад би дошао из школе, ушао би у кухињу и стао да прича али понекад је причао чудне ствари, које мајка није веровала. Није лагао, говорио је сасвим наивно, а из речи које је случајно чуо и из прича које је прочитао у читанци плели су му се стално нови догађаји и он их је причао, јер је и сам веровао да их је прочитао и чуо и да су се уистину догодили... Док је још отац био код куће, звао је с времена на време Лојза и наређивао му да наглас чита неки немачки роман. Лојзе је с почетка плакао — било му је страшно док је полако читао непознате речи, које су тако чудно звучале, а ипак су нешто значиле; овде онде је наилазио на познату реч, задржавао се и размишљао и већ се из мртвих слова јављао живот, светлуцао је из црне позадине, почело се покретати, почело је говорити, али још нејасно, муцајући, тек упола разумљиво. Чудне су то ствари биле, чудан свет, чудан живот. Све је било друкчије него код куће, све лепше и веће, тако да су ти људи тамо били за растегљај већи него људи са кланца. Лојзе је веровао да су тамо у том свету људи такви и никада му није пало на памет да није истина оно што је у књигама записано. Говорили су чудним језиком, човек их је једва разумевао — па ако је и разумевао речи, ипак је било нешто иза тога, неко посебно значење које је било тешко разазнати... И тај чудни, нови живот му је ускоро широм отворио врата — утонуо је у њега и сањао непрестано. Сањарио је као и отац — седео је за столом, озбиљног, скоро мрачног лица, и његове мисли су ишле богзна куд по великим варошима, поред високих белих кућа, по пространим вртовима, иза којих су се светлели поносни градови; ишли су мрачним горама између разбојника и племенитих витезова који плене богате и сите људе да би дали сиромасима; ишле су међу чаробњаке, кепеце и дивове, по чаробном светлу где није било глади, ни туге, ни бриге, и где је било врло лепо и онда кад човек страда и умире...

При свршетку школе била је велика свечаност и на тој свечаности је одлучена Лојзеова судбина. Био је најбољи ученик, осећао се старијим и искуснијим од осталих, који су били весела и несташна деца. Тако су му дали велику песму да је говори на свечаности. Он је песму тако научио да је већ језик сам изговарао глатке речи, а да он при томе није морао мислити. А понекад би му наједном пресахнуло, он би се зацрвенео и уплашио. Мајка је слушала и ствар јој се учинила врло важна и велика, тако да је и сама била узнемирена. Држала је лист у руци, Лојзе је стајао на средини собе и декламовао — говорио је дивно, чак је покаткад и руком показао, тако да су мајци пошле сузе на очи. Последње вечери уочи свечаног дана пробали су при светиљци. Мајка је хтела да шије, али јој је рука скоро стално мировала — лепе округле речи звониле су по соби и кад би ко наишао поред прозора, застао би и послушнуо. "Пази ти дечка како говори! Ко би рекао да је са кланца — говори по господски!" Говорио је исто као и отац му, имао је исти звучни глас, образи су му црвенели на исти начин и дрхтао је од узбуђења као и отац. Немирно је спавао целе ноћи, превртао се и говорио у сну; мајка је устајала сваки час и покривала га и брисала му чело, које је било све у зноју. У четири ујутру, кад се тек разданило, он се већ пробудио и скочио из постеље, те онако још необучен докопао лист на којем је била исписана песма. Стојећи тако у кошуљи, био је сасвим мален и право дете; очи су му још гледале поспано, а коса му је била сва замршена.

"Слушајте, мајко, да ли ће ићи."

Мати је узела лист у руке и села на постељу. Све је ишло течно до самог краја, мајка се смешкала, сва соба је била испуњена танким, лепим звучним гласом и свечаним, високим речима, које су клизиле једна за другом као зрно корала на врвци.

Било је још рано кад је пошао од куће, празнички одевен и лепо очешљан. Мајка је стајала на прагу и срце јој је ударало док је гледала за њим како се спушта путем наниже као млад господин.

Лојзе се осећао као да је сва свечаност била њега ради, чинило му се да сви гледају у њега с дивљењем и љубављу, био је радостан и једва се усуђивао да се куд осврне. У седам часова била је велика миса, затим су пошли у школу, а после тога се вратили к цркви, око које је био велики и леп простор. Тек ту је била права свечаност, ту су била сабрана сва господа из варошице и госпође у светлим хаљинама, а свуда унаоколо докле се год могло видети по ниском зеленом брежуљку стајао је свет, смејао се и говорио тако да је шумело као на вашару. Иза цркве су биле котарице пуне трешања и масних уштипака, из гостионице су довозили бурад пива, точили су пре него што је и почела свечаност, и Лојзе је видио како је дебели бележник нагнуо чашу, искапио је надушак и после тога обрисао бркове, који су били у пени од пива.

Ученици су наилазили полако један за другим испред великих врата, где су стајала господа — парох, председник општине, судија, сви достојанственици и богаташи из варошице, и парох је делио дарове. Прво су наишла деца из првога разреда; нека су била боса и та су ишла у последњем реду; на њиховим лицима познавало се да су са кланца. Поворка се помицала полако, Лојзе је био нестрпљив, било му је врућина и гледао је у оном правцу где се стари, дебели парох сагињао, узимао с велике гомиле црвене, златом опточене књиге, те их давао ученицима, а они му љубили руке. Последњи ред трећега разреда прошао је брзо, господа су их гледала мрким погледима, деца су гледала преда се у земљу, била су боса, мршава и гладна и мислила су на трешње и на пуне котарице које су се налазиле иза цркве. После њих дошао је последњи разред и Лојзе је био у првом реду, међу самим господским друговима; судијин син, који је ишао с његове десне стране, имао је капутић чак од велура, кратке панталоне до колена и свилене чарапе. Поворка се зауставила. Парох је узео у руку лепу књигу, била је већа од других, повезана у црвено платно, наслов јој је био исписан златним словима, а свилена врвца висила је из ње. "То је Михов, Лојзе Михов!" осмехнуо се учитељ и климнуо главом Лојзу; сви су погледали у њега пријатељским погледима. Парох се сагнуо к њему, дао му је књигу и Лојзе му је пољубио руку. "А шта ћеш сад, Лојзе, пошто си завршио школу?" питао га је парох.

Лојзе се зачудио и није могао да одговори, никада није мислио шта ће после кад заврши школу. "Ићи ће у Љубљану", одговорио је учитељ уместо њега; Лојза је то наједном толико обузело да му се заљуљало пред очима.

"Да, да!" рекао је парох, "штета би било за таквога дечака!" и сви су потврдили климањем главе... Затим су пошли даље, изишле су девојчице, а Лојзе је корачао између својих другова као у сну — хтео је да похита кући и да исприча мајци; жао му је било што и мајка није била поред њега да чује. Кад је све било раздељено и дуга поворка била при крају, попео се парох на степенице пред великим вратима и почео да говори. У дугим редовима пред њиме стајали су ученици и ученице; Лојзе је био као пијан и ништа није разумео, иако му се чинило да парох гледа само у њега и да само за њега говори. После пароха говорио је још учитељ, а затим је требало Лојзе да декламује; али како је био премален, нико га од задњих није могао видети кад се попео на степеник. Зато га је парох подигао и ставио на зид који је био око цркве. Лојзе је с почетка мало дрхтао — а затим је зазвонио његов танки глас свечано и весело далеко унаоколо; у лицу је био црвен, очи су му светлеле; пазио је тачно на сваку реч, али однекуд иза њега шапутало му је: "У Љубљану!" — Видео је пред собом лица пароха, учитеља, видео сву велику господу која су му се дивила и која су га волела; и доле по брежуљку, скоро до варошице, све се црнело од света, и сви су гледали у њега, дивили му се и волели га. Тамо доле била је варошица, празнички су се светлеле беле куће, а тамо подаље уздизао се кланац, кланац сиромаха. Познао је своју кућу и учинило му се да мајка стоји на прагу и да гледа пут цркве, право к њему, и да гледа у њега, и да га чује, и да се смеши, и да га види како му се диве и како га воле, и смешка се. Тако је звонио његов лепи танки глас и пловио изнад варошице и све до брега а тамо је стајала мајка и слушала га... Образи су му горели чудним жаром; кад је завршио, било му је као да се пробудио; чуо је као кроза сан како пљескају и вичу. Учитељ га је спустио на земљу и брадата, љубазна лица сагињала су се к њему. Судија је отворио новчаник и дао му сребрну форинту. "На јесен, кад кренеш у Љубљану, сврати свакако код мене!"

Пришла је к њему госпођа судијиница, а за њом и госпођа бележниковица и председниковица, дебела дућанџика. "Шта ради твоја мајка?" питала га је судијиница.

"Шију", одговорио је Лојзе.

"Реци јој да дође код мене."

"Све ћемо већ уредити". рекао је председник дућанџија. "Само нека мајка дође код мене", рек΀°о је...

Све је то било тако чудновато, све је дошло тако изненада да је Лојзу долазило да се смеје и да плаче у исто време. Није могао одговарати, све се љуљало пред њим. Кад су делили трешње и уштипке, он је једва и окусио. После тога су направили широко место за игру и игре су почеле; деца су се јурила и викала. али Лојзе је пожурио кући, пречицама преко поља поред варошице у право уз кланац. Скоро је трчао и сав се задувао. У рукама је носио марамицу, у коју је био ставио трешње и уштипке, под пазухом је држао црвену, златом опточену књигу, увијену у танку хартију.

"Мајко идем у Љубљану!" повикао је кад је ушао у собу.

Мајка се уплашила, скинула је наочари и устала.

"Идем у Љубљану, рекла су господа. Све ће они сами уредити; рекли су да одете код њих. Већ на јесен идем."

Тако се десило да је избио изданак из троугла пања. На кланцу сиромаха и прогнаника пробудило се надање, све је било узнемирено, кућа Михових стално је била пуна, најчешће је долазио писар. Држао се свечано и говорио много, чудне ствари из вароши, из школе, баш као човек који је много знао и много искусио. Долазио је исто тако и обућар, али није веровао много, говорио је да не треба имати поуздања у људе тамо доле; да ће га послати у варош и потом заборавити на њега и оставити га тамо на ђубришту, у сиромаштву. Боље би било да остане код куће и да не напушта живот у коме се родио и на који је био навикнут. Такви, из свога правога живота ишчупани људи, још су несрећнији кад се врате натраг у тај живот, пошто су већ окусили сласти света. А враћају се сви... Обућара нису послушали, био је стално пијан и говорио као разбојник, није му се могло ништа веровати. Ни у цркву није ишао никада и недеља је за њега била само то што би попио мало више ракије него радних дана. А писар је био паметан и искусан човек; причао је о људима из вароши као да је био познаник и пријатељ свих њих; за њега није било тајне на свету и о свакој ствари је умео да говори, просто да се човек чуди.

Францка је имала много посла, нарочито у јесен и кад се приближавало време да Лојзе пође. Сви су били љубазни, мада су с њом говорили као са служавком, и мада је морала покаткад да чека по цео дуги сат у тамном предсобљу пре него што дође госпођа да с њом говори. Председник јој је дао десет форината, парох јој је предао писмо за господина у вароши, који би требало да обезбеди Лојзу ручак; код судије је добила за Лојза старог одела, које је требало поправити, прекројити и закрпити; било је много посла и брига, али бриге су биле слатке. Кад је шила ноћу, ни Лојзе није спавао и разговарали су тихо да се не би пробудила мајка, која је тешко дисала иза завесе, и мала Францка, која је лежала, на ковчегу и превртала се. Нешто слатко, скоро тајанствено зближавало је мајку и сина; велики снови, пуни надања, били су толико истоветни да их једно другоме нису скривали и да их се нису стидели. Једва се и примећивала разлика између детета и матере, чак су им и лица била сасвим слична, очи су сањале на исти начин и гледале кроз сиви зид далеко у свет, који се распростирао тамо негде, велики и леп. Погледи су им се сретали и обоје је разумело да свако од њих мисли на оца и обоје је знало како је та мисао била тешка и тужна. "Кад би сад био код куће!" — Ћутали су, али кроз кратко време лица су им се истовремено разведрила и погледи су им се опет срели. Францка је казала: "Можда ћете се срести у вароши, неочекивано на улици!" Можда ће се срести у вароши, обојица срећни и радосни; Лојзе ће ходати, можда неког предвечерја, улицама, где и са једне и са друге стране свуда унаоколо стоје високе зграде и лепе цркве — и тада ће му неко спустити руку на раме.

"Лојзе, шта ти ту радиш?"

Пред њиме стоји отац, господски одевен, и чуди се и сав је радостан.

"Учим школу, оче", одговориће Лојзе. "Господа су ме дала у школу, код нас је све измењено, људи су добри и љубазни и више уопште нема сиромаха на брегу." Сећали су се и Тона. "Кад би био код куће, Тоне, јадни Тоне, који је отишао као да су га осудили на смрт."

"Па и он може доћи у Љубљану... доцније... код оца можда, ако је тамо... о, он је свакако тамо, а где би иначе био? И сви ће бити заједно, лепо ће живети, све бриге ће проћи..."

Двоје деце је сањало и божји мир је био у кући. Иза завесе се чуло тешко дисање, а на ковчегу се превртала мала Францка.

Увече уочи Лојзовог поласка код Михових је била велика гозба. Писар и обућар су купили ракије, половина становника са кланца била се окупила у пространој соби. Францка је спремала богату вечеру, јели су свињетину и бели хлеб, мирисало је тако пријатно да се чак и стара мајка подигла у постељи; одгурнули су завесу како би могла видети цело то весело друштво; у крилу је држала тањир и јела без виљушке, јер јој се рука тресла.

Обућар се ускоро опио и стао се препирати с писарем, који је седео врло мудро и свечано за столом, са белом марамом везаном око врата како не би испрљао одело за време јела.

"Људи су добри, само их треба разумети!", тврдио је писар. "Ето, а ко их је молио да се побрину за дечка? Сами су се сетили — пружили су руку, иако им нико није досађивао за ту ствар, иако од тога они немају ништа... Разуме се, ако им човек прилази као просјак на друму, као разбојник, онда неће бити ништа, шкрти су... Не треба само досађивати господи!"

"Тако је!" одговорио је обућар. "Али исто тако нека ни они нас сиромахе не киње. Откуда њихово богатство? Отуда што нас киње. Све нас који смо овде они нису оставили на миру све док нас нису скинули до голе коже, па нас затим избацили овамо на кланац. Мене су поврх свега и ухапсили."

Друштво је праснуло у смех. Обућара нису поштовали зато што је говорио тако да се човеку дизала коса на глави, али су радо слушали кад говори.

"И шта су то сад учинили тако значајно?" продужавао је. "Мислите ли да су се побринули за дечка из саме доброте, што их је на то нагнало срце? Побринули су се за кратко време за њега, таква добра дела им служе за забаву, јер их не стају много. Када им се досади забава, биће крај свим добрим делима! То се каже да граде будалу од нас сиромаха и ја не бих узео од њих ни пребијене паре."

Лојзу је било тешко што је обућар тако говорио, а Францка је била незадовољна.

"Кад ми не би дали ништа друго, него да ми само кажу добру реч", говорила је, "па бих им и на њој била захвална."

"Несумњиво", насмејао се обућар. "Знају да сте такви, зато и терају шегу и све више дижу главу. Кад не буде више никога да им љуби руку, неће је више ни пружити."

"Завидљивост говори из вас!" приметио је писар.

"Завидљивост, а шта друго; штета је само што нису људи завидљиви; друкчије би било на свету."

Лојзе је пио ракије, то га је ускоро ошамутило и главу су му испуниле велике и слатке мисли. Желео је да буде сам с мајком како би могли да разговарају — о Љубљани, о лепим кућама које се тамо налазе, о лепом животу који чека у будућности. И све даље су ишле његове мисли, све више су се пеле, већ је довршио све школе, већ је био господин и велики човек, сви су живели код њега, мајка, отац, и Тоне и Францка; свега је било увек довољно на столу, печења, вина, отац је по цео дан седео за столом и пушио и читао романе, мајка је ишла по господски намештеним собама и поспремала да јој не би било досадно; а увече је била лампа на столу и сви су седели заједно и разговарали — вечити Божић је био, вечити Ускрс. Понекад би дошао у посету обућар — давали су му вина и угостили га пријатељски; одмахивао је главом и није могао рећи ружне речи. Дошао је писар, поклонио се још с врата, мало се нећкао, а затим сео за сто и привезао око врата белу мараму и смејао се као да му светлост сија у очи. Дошли су сви — цео кланац је дошао, све то гладно, у закрпама и пометено убоштво, и он је све њих угостио, била је велика гозба и тек доцкан ноћу враћали су се на кланац у десетини кочија, уз пут су певали и викали, вино им је било ударило у главу и наједном је нестало сваког сиромаштва, сва ружна горчина нестала је из срца; брег сиромаха, који је раније гледао доле на варошицу мрско и с пуно зависти, отворио је тупе очи и гледао доле ведро и весело као брат на брата...

Друштво се разишло тек кад је било већ доцкан и кад су се у варошици угасиле скоро све светиљке. Чуо се затим још дуго глас обућарев, који је певао путем. У соби је јако заударало на ракију и ваздух је био пун дуванског дима. Францка је отворила прозор; сијао је месец.

Лојзе је устао и заљуљало се пред њим. "Гле, пијан сам!" помислио је у себи, и насмејао се; чинило му се чудно и смешно да буде пијан, није му било нимало непријатно, само што му се љуљало пред очима куд год је погледао: љуљао се полако сто као да је ко био испод њега па га дизао леђима, љуљала су се врата, љуљали су се прозори, па се и тло покаткад помало гибало. Сео је на постељу. Мајка му је пришла и погладила га по коси. "Иди да спаваш, Лојзе! Зар не знаш какав је сутра дан?" Лојза је то тргло, одмах се истрезнио и погледао бистрим очима.

Пошто се свукао и лежао дуго времена, подигао се на лактове и погледао ка мајчиној постељи. Мајка је клечала на поду, као да је била савијена сасвим надвоје, и Лојзе је чуо како шапуће. На столу је светиљка била потпуно уврнута, тако да је у соби био мрак.

"Мајко!" тихо је позвао Лојзе и пружио руку. Мајка је полако подигла главу и погледала к Лојзу; њено лице је било чудно младо, сасвим бело и без бора, усне су јој се смешкале мирно.

"Ја не могу да спавам."

"Моли се богу наглас!"

Клекнуо је у постељи и молили су се богу полугласно. Иза завесе се чуло тешко дисање старамајке, мала Францка је лежала на поду и смешила се полуотвореним уснама. Напољу је било лепо, вече, мир божји је пливао над целим крајем.

Кад се раздањивало, мајка и Лојзе су већ кретали на пут. Старамајка се пробудила и кашљала иза завесе, мала Францка је седела у кошуљи на поду и плакала. Изашла је на праг за братом и за мајком, који су били празнички одевени и имали велике завежљаје у рукама. "Иди унутра, Францка!" повикао је Лојзе кад је већ био на кланцу. Али Францка је трчала за њима и плакала гласно. Мајка се наљутила: "Кући, Францка!" Али Францка је трчала и спотакла се и пала. Кад је устала, није се усуђивала да продужи, плакала је и загледала за њима како иду путем.

Станица је била потпуно празна, а и кола у која су они сели била су празна; друга кола била су пуна италијанских радника, препланула лица гледала су кроз мале прозорчиће. Сели су поред прозора и гледали како предео промиче поред њих — пуст крај, само камење и сама драча. Али ускоро је било друкчије, већ су се појављивале зелене ливаде, њиве су се светлеле тамо у долини, сунце је сијало на беле куће, које су изгледале малене и љупке као детиње играчке направљене од беле хартије. Воз се с времена на време заустављао, кондуктери су викали врло гласно, па је опет зашкрипало, затресло се и пошло даље; сад су већ били на лепој равници, право пут Љубљане. Лојзу је толико ударало срце да га је могао чути; гледао је пажљивим оком и учинило му се да већ види како се отуд издалека светли нешто бисерно, чудновато — вероватно златни торањ љубљанске цркве. Гледао је и оно је блештало непрестано, треперило је из магле, издвајало се све више, а затим је наједном нестало, пред самим очима дизао се црн брежуљак, као да је баш у том тренутку израстао из земље... Али гле, висока зграда, и већ опет друга, па опет још једна поред ње; тамо витак димњак фабрике, онде пространи врт са шареним стакленим куглама, које су блештале на сунцу... Висока зграда је остала позади, видик се мало проширио, указао се изненада дуг и широк друм са кућама са једне и с друге стране, а у дну се дизала два висока црвена торња с нечим златним, блиставим на врху... Чуо се звиждук, воз је зашкрипао и зауставио се. Лојзе и мајка сишли су из воза на широки перон љубљанске станице. Ту је било препуно света, већина је била господски одевена, а неки су говорили немачки. Дуги друм је водио са станице у варош и пошли су право тим друмом. "Стићи ћемо, ваљда, до какве цркве", рекла је мајка.

Стигли су до цркве, високе степенице водиле су до великих врата. У цркви је било тамно и свечано, тако да су се једва усудили да уђу. Старе жене су седеле у клупама, неке су се молиле богу полугласно и уздисале; на побочном олтару гореле су свеће; стар свештеник, погрбљен и ћелав, служио је службу, момак који помаже при богослужењу ишао је тихо по застирци, у другом реду клечале су жене пред олтаром... Кад су излазили из цркве, мајка је бацила крајцару у кутију за прилоге. Прекрстили су се благословеном водицом и упутили се кроз варош. Свуда је било препуно света, кола су тандркала, вечити вашар.

До увече су све посвршавали: уписали су Лојза у школу, били су код господина који је обећао да ће Лојзу давати новац за ручак, а и стан су нашли у Флоријанској улици, преко пута мале цркве, која је личила на усамљену малу црквицу на нотрањском брегу. У кућу се улазило широким ходником и преко дворишта, па степеницама, а затим дугом терасом, која је висила о зиду свуда унаоколо дворишта и која се тресла ако би човек чвршће ступао.

Газдарица је била постарија, крупна и дебела жена; деце није имала, говорила је да јој је муж умро и сузе су јој навирале у очи, тако да ју је Францка жалила. Стан је био простран — две велике, лепо намештене собе с многобројним постељама, које су се ређале дуж зида као у болници. Дошло је већ било пет ђака, Лојзе је био шести, а госпођа је очекивала још двојицу. Неки су становали и прошле године, били су већи и били су несташни. Госпођа је ставила Лојзу руку на раме, погладила га такође мало по коси, пријатељски га испитивала и љубазно се смешкала. Иза ње, код прозора, дечаци су се рвали и смејали — окренула се хитро и лице јој се сасвим изменило, било је осорно и немилосрдно.

"Неваљалци, хоћете ли бити мирни!"

Лојзе се уплашио од њенога лица, мајка га није видела.

"Предајем вам га, будите добри према њему, јер није рђав, и припазите га!"

Тако се мајка поздравила с госпођом и Лојзе ју је пратио дугим улицама ка станици. Као да се сунце помрачило, као да је магла пала на варош и покрила сву лепоту, тако им је обома било тешко на срцу. Мајка је Лојза држала за руку и ишли су полако, ништа нису говорили...

Пошто се поздравио с мајком, Лојзе је до вечери луњао по вароши, лутао од улице до улице, разгледао куће и излоге по трговинама, где је било толико лепих ствари, које још никада није био видео. У неком ходнику је једна жена продавала бисквите и бомбоне, купио је бисквита и јео. Сретао је много деце, која су ишла с мајкама или у друштву веселих другова и која су највероватније била као и он дошла издалека. Нестајало је оне слатке радости које је било пуно његово срце кад је пошао од куће и возио се ка Љубљани. Био је сам и бојао се; свуда непознат свет, на све стране улице, без краја велике куће, које су гледале непријатељски као да су хтеле да се сруше на њега.

Био је уморан кад се вратио кући; распитивао се и једва је нашао кућу; учинила му се сасвим друкчија, мања и прљавија, и не би је познао да није видео малу црквицу преко пута ње.

"Куд си то скитао? Хоћеш ли тако да почнеш? Не каже ништа и оде, и нема га до ноћи! Леп ђак ће од тебе бити!"

Тако га је дочекала газдарица и окренула се и пошла у кухињу. Била је црвена и дебела, говорила је крештавим гласом, и Лојзе је дрхтао кад би изненада ушла у собу.

Пре него што су пошли на спавање читали су Оченаш; Лојзе је био уморан, дремало му се док је клечао пред столицом и ослањао се лактовима на њу. Полако му је глава клонула на руке, а на очи се спуштали отежали капци.

"Хоћеш ли да се молиш богу?" чуо се повик усред молитве.

Лојзе се тргао и са страхом приметио да се налази у страној соби.

Код стола је клечала газдарица како би могла видети по целој соби; наоколо поред постеља и столица клечали су ђаци и изговарали молитву поспаним, отегнутим гласом. Онај већи ђак, који се био већ одомаћио, крио је међу лактовима књигу и читао је — у исто време мрмљао је неке неразумљиве речи, само да газдарица чује његов глас. Лојзе га је приметио, загледао се у њега, и док га је гледао, наједном му се опет смешало у глави; ућутао је и учинило му се да клечи код своје куће с мајком, да је баш тог тренутка довршио вечерње молитве, а да сад шапућу још тише оне молитве које човек изговара само у своме срцу и које људско ухо не сме чути. Довршио је, мислио је да устане кад се покренуо, све се заљуљало и угледао је страну особу, стране људе. Сви су били нељубазни, сурови, рђави.

"Камо сам залутао, о господе?" мислио је Лојзе и језа га је обузела. "Камо сам залутао? Где је мајка, зашто ме је оставила тако самога?" Сузе су му почеле капати на руке.

"Шта шмркћеш ти тамо?" чуо се оштар повик из дремљиве молитве. Главе су се подигле, сви су радознало погледали у Лојза. Један слабашан и јадан дечак, који је био дошао тек један дан раније, заплакао је кад је видео да Лојзе плаче.

Молитва се свршила и спремали су се на спавање. Лојзе је легао; покрио се до уста и затворио очи. Газдарица је угасила светлост.

Али у тами, у тишини, изгубила му се тежина са капака, нестало је умора и постало му је јасно где је дошао, да је сам, далеко од куће, и да је неизмерна даљина између њега и мајке, да се далеко иза брда, на крају света, налази она мирна соба у којој се тако пријатно спава. Стегло га је за грло; зајецао је.

"Мир!" чуло се из таме.

Лојзе је притискивао покривач на уста да се јецање не би чуло. У тишини, у мучном полусну, у оштрој тузи која му је раздирала срце, мисли су му се чудно збркале, нису више разликовале јаву од сна... Сетио се оца — пошао је у туђи свет, међу те људе, који су зли и немилосрдни; бог зна шта су му учинили, бог зна где сада он спава, сам и тужан, у тами неке туђе собе, где утваре чекају пред прозором, пред вратима, чекају и пузају се навише, пружају руке, прилазе ближе... Тргао се, стресао се — то је био он сам, не отац... Утваре су вребале и пузале се навише, прилазиле к њему, пружале руке... Завриштао је, пробудио се.

"Мир!"

Чело му је било ознојено; опет је навукао покривач на уста да се не би чуло јецање.

Сетио се брата; био је тако болешљив и слабашан и крмељив, и отишао је у туђи свет, међу туђе људе, а они су зли и немилосрдни. Шта су урадили с њим, бог зна — ни бранити се није могао, онако предан судбини и слабачак какав је био; мирно је слушао кад су викали на њега, сагнуо се и затворио очи и није изустио ни речи кад су га тукли песницом... Уздрхтао је — то није био брат, то је био он сам, и зли људи, крупни, дебели и црвени, вичу на њега и бију га песницама. Крикнуо је и пробудио се.

Нешто је зашкрипало, прешло преко пода и пришло кревету; Лојзе се није усуђивао ни да дише, ухватио га је страх.

"Хоћеш ли ти бити миран? Ићи ћеш у ходник да спаваш! Зар мислиш да си сам?"

Смрдљиви дах га је запахнуо у лице, шчепала га је тврда рука и протресла га за раме тако да је зацвилео.

Рука га је испустила, кревет је опет зашкрипао и све је опет било мирно.

Обузело га је очајање какво никада није осетио.

Сви су пошли у свет, и њега су ето отерали, а свет је зао, сви ће жалосно изгинути у њему. Растерали су их, разагнали свакога на своју страну, зато да не би видели један другога и да се не би могли међусобно помоћи... Само је још Францка код куће, али и Францка ће отићи, а затим ће отићи и мајка, убога, плашљива и стара, поћи ће онако сва покучена, ослањаће се на тојагу и поћи навише уз кланац, тамо где чекају зле и тврде руке...

"Мајко!"

Ништа се није покренуло; ваздух је био устајао, на креветима су дисали другови, газдарица је хркала. Заспао је с великим болом, пао му је на мисли као камен и притискао га сву ноћ...

VI
Лојзе ученик

Францка се сетила онога дана кад се с Лојзом поздравила на станици. Воз је хитао напред, чудноватом брзином, као да је у страху бежао из уклетога краја — пролетеле су ливаде, њиве, брежуљци, крај је већ био пуст и усамљен. Францки се чинило да види тамо у даљини, у вечерњој сенци, кланац сиромаха, где смрт и глад иду од куће до куће и куцају на врата, хватају за кваку, улазе у собе, где леже по подне поцепани и мршави људи и ишчекују крај, с погледима и преплашеним и пожудним у исто време. Воз је јурио — у неизмерној даљини била је варош; у непознатој кући, међу непознатим светом, било је дете, само и бојажљиво, без икога ко би га волео... Можда ју је још тада истински обузео тај дубоки страх, можда јој је он само лежао на срцу као неразумљива сенка и сада га се сетила и разумела га... Сада је до танчина чула све што се оне ноћи чуло из даљине, што је јечало из таме, сада када се ноћу пробудила и у страху ослушнула. Зајецало је из таме, повикало плашљивим и молећивим гласом. "3ашто сте ме отерали, мајко? Зашто сте ме оставили самога у непознатој кући, међу непознатим светом?" И зацвилео је, завапио је пригушено, као под покривачем, гласом пуним језе: "Мајко!"

Тако је било тада, а тако је било још увек, јецало је и молило још увек из даљине...

Францки су ослабиле очи, од суза и од посла; носила је наочари, а и с наочарима је слабо видела и није више могла много да шије; при светиљци ју је пекло као да је прже врелим гвожђем. Зарађивала је само још двадесет крајцара дневно; пошто је слабо шила, кројач јој најзад није давао више никакав посао; лети је служила код сељака и радила у пољу, зими је крпила сиромасима са брега, али је тај посао већином био бесплатан; понекад је крпила рубље људима из варошице, али и тога је било све ређе, свет је ваљда почео сам да се крпи. Све се то збивало постепено, једва да је и сама била свесна како је полако ишло низбрдо, у голо, сурово просјачење, али јој се то познавало по лицу и по њој, јер је била сва погрбљена као да јој је шездесет година.

Иза завесе је умирала мајка, умирала је годину дана. Лежала је мирно и тако умрла једнога дана кад није било никога у соби, док је напољу био блатан, кишан дан. Францка је застрла прозоре црним марамама, дошле су сусетке и опремиле мртваца. Нико није плакао, пусто, мирно и тужно било је у мртвачкој соби, пусто и тужно и напољу. За мртвачким ковчегом ишло је неколико жена с великим, поцепаним кишобранима; спровод је ишао брзо врлетним путем наниже, журило им се да побегну од кише у цркву. Звонили су малим звоном; једва се чуло, само је с времена на време чудно зацвилело као да су звонили на узбуну малим разбијеним звонцем.

После повратка с погреба, Францка је распремила материну постељу и нашла у чарапи форинту. То је била последња, и мајка ју је брижно сакрила; држала ју је под узглављем и често је пипала дрхтавом руком да се није изгубила. Била је топла и сва излизана, тако да се више није познавао царев лик.

Била је уморна и болна; седела је за столом; мала Францка, која је ишла у школу већ другу годину, стала је пред њу с комадом белог хлеба у руци. У прозоре су ударале кишне капи, соба је била празна и тиха.

"Сад смо саме, Францка!"

И Францка је оставила хлеб на сто и заплакала, ни сама не знајући зашто.

Увече је дошао обућар, донео је цео хлеб, меса и боцу ракије.

"Миховка, кад нас ви нисте позвали, ми ћемо се сами позвати. Још никада нисам био на нечијем погребу а да нисам пио; то је баш главна ствар.

Мртвац у гроб, жалбеник [4] у крчму, тако се ваља."

Био је већ мало пијан, а био је већ и остарео, космате обрве су му биле седе.

Дошли су жалбеници, сиромаси са кланца. У последње време много их је помрло, али у њихове кровињаре су се доселили други — тако је ишло непрестано: из варошице на кланац, са кланца у гроб. Пре годину дана престала је да ради циглана у долини и беземљаши који су живели од ње постали су просјаци. Раније су радили само лети и по лепом времену, али зима би већ некако прошла, о сувом хлебу, о кукурузном скробу. Сада није било више ни сувог хлеба, ни кукурузног скроба. Много се њих иселило у туђину, а неки који су били слабији и очајнији, већином пијанице, преселили су се на кланац и ту чекали крај.

"Ну, Миховка", рекао је обућар кад су пили и јели. "А шта је са ђаком?"

Францка га је погледала као да га моли за милост.

Обућар није чекао на одговор.

"Хоће ли да продужи још, или ће се вратити кући?"

У Францки се нешто покренуло, велика снага испунила је њено ситно тело.

"Продужиће! Продужиће!... Ако сви забораве на њега, онда ћу ја од куће до куће! Само још једну годину, рекао је, а после ће се он сам старати о себи. Поучаваће друге, ето видите, јер је вредан и паметан..."

Обућар је одмахнуо главом.

"Што тако говорите? Та знао сам — како се иде са кланца на науке? Други људи ће се бринути о њему — лепо би то било! Тако нешто се још никад није десило. Људи се старају за себе, имају и право. Није њихова дужност да се брину за друге. Ко седи у топломе, нека буде задовољан, и нека не брине за оне који су напољу и који се мрзну... Заборавиће на њега, рекао сам, и заиста су заборавили на њега, ни сам нисам мислио да ће заборавити тако брзо... Миховка, ко сам нема јака леђа, нека се не поузда у друге и нека не прти бреме које сам не може носити... Дечко ће пропасти још пре него што би пропао на кланцу... Тако нам је свима суђено, тако ће се и догодити."

Писар, који је био навратио тек да погледа и који је седео на кревету, наљутио се.

"Грехота је што тако говорите. Ако мислите да је тако, сачувајте то за себе! Да ли бисте били радосни кад бих вам казао да ћете погинути пијани у јарку? А могуће је да ће се тако десити."

Обућар се није наљутио и одговорио је мирно: "Не бих био нимало радостан, а исто тако ни тужан кад бисте ми рекли тако што. Биће оно што је човеку суђено."

Свима је било неугодно и писар је ћутао. И он је био много остарео, био је сасвим погрбљен, ушиљено лице све је било избраздано ситним борама. Много се бринуо за Лојза, јер се заносио потајном надом да ће свога сина такође послати на науке; једино, болело га је то што му је син слабо учио, иако га је он код куће поучавао и причао му о лепом животу у вароши само да би му пробудио вољу за школом. Син је слушао расејано и радије је сневао о шуми, о веверицама за којима се пео уз храпава јелова стабла, о разбојницима, о војницима и Индијанцима, које је видео насликане у очевим књигама. Оцу је било тешко и завидео је Миховки која је имала друкчијег сина.

"Како — сад је у трећем разреду?"

"У трећем!" одговорила је Миховка и нешто мало поноса озарило јој је лице. Међутим, у истом тренутку сетила га се, онаквог каквог га је видела последњи пут, пре три месеца, кад се враћао у варош с божићњег распуста; поноса је нестало и бол се зарио у срце.

"У трећем разреду!" понављао је писар. "Но, још пет година, па ће бити већ у богословском семеништу. Човек не може ни замислити како брзо прође пет година! — Ето, колико је времена откад је Михов отишао у свет?... Има већ шест година, а човеку се чини као да је све то било данас. Зар ништа не пише?"

"Не ништа!" одговорила је Францка.

Писар се замислио. Ето, Михов је отишао у свет и ништа не пише, можда му је добро, можда је на све заборавио. Отресао се, можда, свега као да није никада ни живео на кланцу; као да је био рођен тек оног часа кад је сео у железнички вагон, те се одвезао тамо у велики свет. Писара је обузела нека тиха туга — тамо у велики свет! Сад је сувише доцкан, сад је већ с ногама у гробу, кад су му већ затворена сва врата да би могао побећи... Сета је била тиха, тренутна, једва да је и помутила ону преданост судбини која је већ одавна испуњавала његово срце и која му је била донела такав мир какав нико на кланцу није уживао.

"Боље да је остао на кланцу!" чуо се обућар. "Ништа не пише — разуме се да не пише! Зар да вам пише о новцу?! Не пише ништа, зато што га је срамота. Кад би имао што добро да вам пише, јавио би се већ одавно. А овако ћути и... него, шта је мене брига шта он ради, али боље би било да је остао на кланцу. Сваке вечери имао је помало ракије, па је с тим требало да буде задовољан. Умро би на миру, а овако је под старе године пошао да се скита по свету, што му није требало... Пијте, Миховка, и не жалостите се због тога. Још се дешавају чуда на свету!"

Последње речи рекао је само из саосећања, кад је видео њено уплашено лице.

"А и Тоне се исто тако никако не јавља?" питао је писар.

"Не, ни он!"

Сви су за тренутак ћутали — ране су биле свуда докле је реч допирала. Писар је покушао да скрене разговор на друге ствари, али у друштву није било расположења, сви су гледали замишљено — сви су знали јаде један другога и ћутали су. Једино је обућар с времена на време рекао нешто што је било веселије, али његова веселост била је горка и чемерна. И ракије је било премало и пошто су неко време проседели поред празне боце, писар је устао и ћутке се поздравио, остали су почели да одлазе за њим. Обућар се окренуо с врата и рекао Францки мирним, помало осорним гласом:

"Ако сутра не будете имали хлеба, дођите само к мојој жени!"

Затворио је врата и отишао.

Тек што су се напољу стишали кораци, так што је тешка самоћа легла на њено срце, вратиле су јој се великом силином све оне мисли, пуне бола и ужаса, које би преко дана покаткад и задремале, али које су је у полусну кљувале непрестано, а кљувале су чак и онда кад су око ње шумели смех и весели разговори, кљувале и онда кад је она говорила гласно, само да би их загушила. Кљувале су непрестано, куцале кошчатом руком на срце, и никако је нису остављале на миру, нису хтеле да заспе. А чим би завладала самоћа, оне су се јављале крештавим гласовима, нагртале на њу са свих страна и нису је више испуштале. Самоћа је била гласнија него шум људи, лица која су гледала у њу из тих мисли била су страшнија него лица злоћудних људи, које је она могла дотаћи, које је могла замолити, пред којима је могла клекнути и пробудити у њима можда сажаљење; теже су биле песнице које су је ударале у лице и у груди, а није их могла видети, није се могла уклонити, није могла замолити: "Сажалите се, људи божји, шта сам учинила да ме бијете? Сажалите се, људи божји, шта су вам учинила моја деца, која су толико слаба и бојажљива да се не могу бранити, да чак ни замолити не могу?"

Ноћи су биле дуге и тек на један сат пред зору тешке мисли посустајале би од умора и задремале; враћале би се опет у сну чудне промене, сви облици неизмерно повећани. Ретко кад се дешавало да из тих мисли засија нека нада, али би и тада у сну била изобличена, била би некако необична и детињаста, сенке грдних брига познавале су се на њој...

Свитало је јутро, јутро сиромаха, суро и магловито. Францка је устала уморна од снова, истог тренутка се сетила трновитог пута, који је чекала и лед ју је ухватио. У соби је било загушљиво, још је мирисало на мртваца, на свеће и на ракију. На столу је лежао комад хлеба, што га је био донео обућар, а било је и кафе у орману и Францка је пошла да скува доручак. Из ходника је погледала дуж кланца, све је још било мирно, јарком пуним рупчага текла је у долину блатњава вода и благо жуборила. Још нигде нису зашкрипала врата — кланац је спавао тешким и суморним сном пијаног просјака, кога су избацили преко прага напоље у кишну ноћ и који је легао у јарак.

Скувала је доручак. Кад су на столу зачагртали лонци и замирисало на кафу, пробудила се мала Францка. Протрља је очи и још у полусну упитала: А кад ће доћи Лојзе?"

"Доћи ће на лето, кад се сврши школа."

"Мајко, ја сам сањала да је дошао кући. Донео ми"је бисквита и био је лепо одевен."

"Устани, Францка, скоро ће седам сати, мораш у школу."

Францка је седела на постељи, тонула је у снове који су били тако лепи и који су тако брзо минули. Све је било друкчије. Био је Божић, колачи су били на столу, отворила су се врата и ушао је Лојзе, господски одевен, с великим пакетом под пазухом, а у пакету сами бисквити и бомбоне.

"Зашто и ми не идемо у Љубљану, мајко, кад је тамо тако лепо?"

"Није лепо у Љубљани, Францка, људи су тамо зли."

Францка је погледала зачуђено; учинило јој се невероватно да људи у Љубљани могу бити зли, тамо где су велике куће и лепе цркве и где има довољно сваког богатства.

Зазвонило је на парохијској цркви, Францка је скочила из постеље и брзо се обукла. Чим је попила кафу, пошла је у школу, босе ноге су газиле по води и по блату, поскакивала је путем наниже преко локава и јарака, почело је опет из магле да сипи и киша јој је квасила косу.

Мајка је остала сама, села је да крпи нешто. Али јој је срце тукло од силног ишчекивања, време је страховито јурило, бојала се, а журило јој се. Кад је на торњу избило десет часова, устала је, огрнула свој зимски шал и прекрстила се пред вратима.

На кланцу је срела обућареву жену, која је носила хлеб и кафу из дућана.

"Куда, Миховка?"

"Послом у варошицу", одговорила је Францка... Тешким послом... сам бог нека се смилује!"

И брзо је продужила.

Наишла је поред куће, у којој је становао писар. Писар је гледао кроз прозор и јавио јој се.

"Куд тако рано, Миховка?"

"Доле у варошицу, к људима... на тежак пут."

Писар је разумео.

"Уђите мало унутра, Миховка... Кад будете говорили с њима, немојте бити сувише досадни... то их љути, познајем ја њих!... Реците сасвим укратко, тако и тако. Немојте да кукате, ни да сувише досађујете... и не гледајте на сваку реч; ако вам ко каже што непријатно, сматрајте да нисте чули... Е, много среће!"

Францка га је једва и чула; гледала је доле на варошицу — непријатне су биле те беле куће, непријатне, охоле и заувек затворене сиромасима, биле су као и људи који су становали у њима...

Тако је почео трновити пут, ни први, ни последњи, један између стотине њих, пун понижења и страха и разочарања.

Отворила је велика врата и уплашила се, јер су она зашкрипала. Чекала је у тамном ходнику, никога није било. Најзад је низа степенице са горњег спрата дошла служавка, стала и хладно погледала у Миховку.

"Шта чекате ви?"

"Јесу ли господин председник општине код куће?"

Узбудило се нешто у Францки.

"Што ме гледаш тако?" помислила је у себи. "Јесам ли дошла тебе што да молим?"

"Код куће су, доручкују", одговорила је служавка немарно и отишла.

Францка је зачула звечање виљушака из оближње собе, у коју су из ходника водила стаклена, зеленом завесом застрвена врата.

Чекала је: звечање је престало, чуло се помицање столице и председник општине је отворио врата и изашао у ходник. Био је крупан и снажан човек, необријано лице се сијало као да је било салом намазано.

"Шта сте хтели, Миховка?"

"Дошла сам да вас замолим за сина који учи гимназију", одговорила је Францка и сама се зачудила своме крепком гласу, који нимало није личио на просјачки глас.

Председник се наљутио.

"Да свакако, то ће да иде и даље тако, мислите. Ја ћу бити тај који ће само давати, а ти узимај кад ти се буде хтело... А шта ради ваш син? Не учи ништа!"

Францка је била задовољна што је председник уопште с њом говорио, што није само ћутке прошао као што је чинио већ много пута — није се ни осврнуо, учинио се као да ње није ни било у ходнику.

"Учи, вредан је!" одговорила је брзо... "Само... нема вечере, стан не може платити, а нема ни одела, иде поцепан."

"Лепа мајка!" осмехнуо се председник општине подругљиво. — Погледала му је у лице и видела да је то рекао навлаш зато да би је увредио.

"Немам ништа!" одговорила је полако и мирно. "Кад бих му могла помоћи, одсекла бих своју руку. Немам ни толико да бих му могла једанпут купити комад хлеба за вечеру..."

"А шта ради стари?"

"Отишао је и више ни трага, нити што пише."

"Вешто је он поступио. Тако бих и ја учинио — лепо у свет, а децу другима на врат... Али преварио се, тако не може даље ићи. Човек и да да нешто, али најпосле је тога сувише."

Францку је обузела помисао: окренуће се и отићи, те је оставити тако у ходнику. Пришла му је ближе и стала брже да говори.

"Па обећали сте, господине председниче... онда кад је завршио основну школу... ја сама никад не бих ни помислила на то... заносила сам се... Ако сутра не буде имао новаца да плати, избациће га на улицу... свему ће бити крај... као бога вас мол΀¸м..."

Мало је промислио, затим извадио новчаник и дао јој новчаницу од пет форината, лепо пресавијену, још сасвим нову.

Хтела је да му захвали, али се он одмах окренуо и пошао к вратима, која су водила у дућан.

"Немојте ми више тако ускоро доћи!" викнуо је за њом кад је она већ била на вратима, и слатка захвалност која јој је била обузела срце, истога часа је нестала. Кад јој је пружио новчаницу, он је израстао пред њом у узвишеног и племенитог човека, чије се и лице било променило, осећала се грешном што је пре мислила да је суров и осоран. Сада док је тешким корацима одлазио у дућан, био је опет исто као и раније суров, дебео и грозан, да се човек пред њиме плашио и да је дрхтао кад би га погледале његове сиве очи.

То је било пет форината, али дуг је био велики и требало их је још пет, најмање још пет, без свега другога. А поцепан иде по Љубљани и гладан је, јер је без вечере. Лута по вароши, гледа можда по излозима колаче и кобасице, а гладан је и мисли: "Шта ради мајка те не брине за мене ни да ми да хлеба, комад лепог белог хлеба..."

Напред, Францка!

Пела се полако степеницама где је становао судија. Застала је кад је стигла до великих белих врата, која су била стално закључана, те је требало звонити. Рука се подигла до црнога дугмета, није се усудила да притисне, клонула је. Изнутра се чуо оштар глас, свађали су се; Францка је већ хтела да се врати, страх ју је био ухватио. Али зашапутало јој је на уву, да, завапило је издалека: "Гладан је; лута по улицама и гледа у излоге и гладан је..."

Притиснула је на дугме, зазвонило је танким звуком. Тек што је служавка отворила и Францка ушла, већ је стигла ходником госпођа. Била је мршава, сива у лицу, носила је наочари, и доња усна била јој је велика и истурена напред.

Пре него што је Францка проговорила, госпођа је повикала: "Шта ћете ви? Због чега сте дошли? Само сам још вас чекала!"

"Због сина, који учи гимназију..."

"Нек иде да чува краве! Просјаци треба да остану код куће! Лако је учити школу о туђем трошку. Ко не може, нека остави. Такве господе бисмо могли имати довољно... данас један, сутра други... Цео брег би се напртио... Нек иде да чува краве! Збогом!"

Госпођа је већ била далеко у ходнику, ушла је у собу и залупила врата за собом. Францка је стајала непомично, образи су јој горели од срамоте и од жалости.

Пришла јој је служавка, постарија жена, смешкајући се упола добродушно, упола злурадо.

"Да сте дошли пре пола сата, сат, било би све добро... Собарица ју је наљутила и сад је као фурија. Чак је и мачка, којега воли више него мужа, избацила у ходник."

"Само пола сата!" мислила је Францка док је силазила низа степенице. "И због то пола сата... он је гладан и неће имати хлеба. Због собарице, која је можда разбила тањир... Шта је он учинио собарици, те неће имати хлеба због ње?... И какво само лице, да се човек прекрсти и побегне од страха. Као у разбојника!..."

Стајала је на улици и размишљала. Али он чека и гладан је, а она стоји ту као да јој се никуда не жури и размишља.

Напред, Францка!

К пароху. Парох, стар, зловољан и неразговоран, погледао ју је попреко, једва је и саслушао, дао јој сребрну форинту и вратио се у собу; једва да је мимогред климнуо главом.

Није било никога ко би се љубазно осмехнуо и рекао јој: "Е, па седните мало, Миховка, и причајте!" И ко би са саосећањем саслушао како му је тамо у вароши, како га гоне из куће и како је гладан и поцепан. Није било никога ко би јој рекао: "Ево, па попијте чашицу вина и не брините сувише, удесиће се већ некако; године пролазе да човек ни сам не зна како и тако ће се свршити све то мучење; после ћете се још и са радошћу сећати тога." — Није га било, ишла је међу туђине и они су је ружно гледали, тешким засовницама била су затворена њихова срца, ни пукотина се није нигде показала.

Наишла је поред кројачеве куће. Кројач је отворио врата, изашао на улицу и јавио јој се. Застала је пред њим као просјакиња, понизног лица, погурена.

"Е, куда, Миховка?"

Није се осмехнуо, дебело лице остало је озбиљно. Питао је само из навике и није му било мило што је стала пред њега као просјакиња и гледала га очима које су гласно тражиле милостињу.

Пришла је ближе, почела је да се нада.

"Тешким путевима идем, кројачу, таквим путевима да их никоме не бих желела. Сина су ми послали у школу, ето, и сад не може више да продужи, хоће да га истерају из Љубљане."

Кројач се зачудио, истинско саосећање јавило му се у очима.

"Како... зашто да га истерају... шта је учинио?"

"Стан не може да плати, гладан је и поцепан."

Кројач је размишљао.

"Ето, да је ваш стари остао код куће, имао би код мене довољно посла... А шта ви можете сами? Ни панталоне не можете више честито сашити... А колико је дужан?"

"Десет форината, пет је дао председник општине..."

Дрхтала је од ишчекивања — и гле, већ је завукао руку у унутрашњи џеп, па је опет извадио и вратио се у продавницу.

"Причекајте мало!"

Кад се вратио из продавнице, избројио јој је у руку пет светлих форината.

"Када дечко буде дошао кући, нека дође код мене да му узмем меру за одело... Збогом, Миховка!"

Климнуо је главом и затворио врата за собом.

Францка је пожурила на кланац, у џепу су звецкале форинте и радосном музиком пратиле њене радосне мисли...

Отворила је врата и стала као окамењена.

За столом је седео Лојзе, лица подбулог и поцрвенелог од ватре, прљавих ципела, одела испрсканог до за врат.

Кад је мајка ушла у собу, није се ни осврнуо на њу, нити је поздравио.

"Зашто си дошао, Лојзе!"

Очи су се сусреле и засузиле.

"Набавила сам новац, Лојзе, сутра ћемо се вратити у варош."

Лојзе је гледао преда се у тло.

"Мајко, више бих волео да останем код куће... не могу више тамо да живим, тамо је као у паклу... Више бих волео да останем код куће, све то није ништа, све ће то бити узалуд..."

Његово младо, још детиње лице наједном је постало старо, гледао је озбиљно и мрко, говорио је мирно, ни да уздахне, ни да заплаче.

Мајка се уплашила, пришла му је.

"Лојзе, не говори тако, сутра идемо. Све ће опет бити добро, само не буди жалостан! Колико година још? Проћи ће, колико би тренуо. Притрпи — сад имамо новаца, а идућег месеца ће се удесити некако, ја ћу се већ некако побринути раније, неће се морати чекати последњи дан... Јеси ли гладан, Лојзе!"

Мајка је пожурила да скува ручак. Лојзе се изуо, јер су му ципеле биле пропустиле воду, и пошао је к пећи. Кад је осетио да му је топло, почело га је полако обузимати мирно, слатко осећање; лепо је и пријатно код куће поред пећи, где нема никога од кога би се човек бојао и где не треба гледати хоћеш ли крочити сувише јако или се незгодно окренути, па да се већ чује вика: "Ти, дечко, владај се како ваља — и плаћај што дугујеш, биће боље!" Није требало гледати преда се да не би срео зле очи, које буље непрекидно у тебе: "Плати просјаче, или се губи!" — Без бриге може да отвори врата и да изађе на улицу, а да нико не повиче за њим осорним гласом: "Било би боље да се више и не појављујеш; чекаћу до сутра, али даље не, ни сата!" — и није било у тој топлој, домаћој соби оних који би му се из прикрајка подсмевали зато што не плаћа и што је поцепан и гладан... Ту пред кућом био је кланац, пријатнији и лепши него иједна улица у вароши, и ту су комшијске куће, ниске, покривене сламом, и људи који станују у њима су љубазни, не кажу никада просјаку грубе речи, већ га позову к чинији кукурузног скроба, ако отвори врата и потражи милостињу... Чуло се звоњење са парохијске цркве, зазвонило је можда неком покојнику, али тако су слатки били гласови те познате, домаће песме да је Лојзу срце ударало; нестало је жалости, минуле су све бриге.

Седео је поред пећи, глава му је клонула и задремао је. Кад је мајка дошла у собу, ишла је на прстима да га не би пробудила...

После ручка је отишао код кројача да му узму меру за одело; послеподне је брзо прошло, долазили су суседи да се распитују, па и писар је дошао и био је сав покуњен и тужан.

"Зар тако истерати човека!" — Али се ускоро смирио. "То није никакво зло, многима се тако што дешава. Треба се мало промучити пре него што човек нешто постигне. Ко се плаши свакога поветарца, тај никада неће ништа постићи. И шта се десило? Направио једну малу шетњу, пошао да се мало прошета, да види како је код куће. То је све... Али, биће већ боље... Кад би мој син био само друкчији! Нимало се не бих бојао таквих брига, само кад бих га могао дати у школу... али већ је прекасно. Будите задовољни, Миховка, што је тако!"

Смркло се, Лојзе је ускоро отишао на спавање; био је уморан и заспао је так што је легао.

Још није било истекло сунце кад га је мајка ујутру пробудила; био је рад да још полежи, било је тако топло у домаћој постељи, и тако се пријатно спавало.

"Сад ће пет, Лојзе, морамо на пут; устани!"

Обукао се и доручковао; кад је сео с мајком за сто, дошао је обућар и донео Лојзеве ципеле, које је био у току ноћи окрпио.

"Колико сам дужна?" упитала је мајка.

Обућар није ни одговорио, извадио је из џепа десетицу и ставио је пред Лојза на сто.

"Да ти се нађе за пут!" рекао је и отишао.

Францка је још спавала, али се пробудила кад су пошли мајка и брат.

"У пећи имаш кафу, а ручаћеш код обућаревих; ја сам им рекла... Пази да не задоцниш у школу!"

"Донесите ми што, мајко!"

Пошла је за њима до прага и гледала како иду кланцем чврстим, уједначеним корацима, као људи који крећу на далеки пут. Кад су јој се изгубили из вида, изненада јој је дошло жао Лојза, богзна зашто, било јој је жао што му је синоћ пребацила што јој ништа није донео из вароши, и кад је пошла по кафу у кухињу, било ју је страх од самоће и почела је да плаче.

Мајка и Лојзе пошли су пешке у Љубљану, јер је вожња била прескупа и не би им остало довољно да плате стан, а поготову не за вечеру.

По средини неба било је ведро и само далеко на обзорју почивали су сиви облаци; али кад је изашло сунце, магла је ускоро прекрила све небо, било је влажно и непријатно. Пут је био сасвим мек и развлажен, те су ципеле тонуле у блато. Непрестано су прелазили с једне стране друма на другу, али је свуда било једнако, и најзад су се навикли. Варошица је брзо остала иза њих и самоћа се распрострла унаоколо.

"Да ли се сећате, мајко", насмејао се Лојзе, "кад смо се први пут возили у Љубљану? Тада је био леп дан..."

И мајка се насмејала, онако како се смеје човек кад се сети нечега што му се чини детињастог неразумно, али што би желео да му се ипак врати.

Кад се Лојзе сетио те прве лепе вожње — као да се возио у чаробну земљу, где је све од шећера и од меда — пала су му на памет доцнија путовања и сва су била жалосна, горко је било и помислити на њих. Кад се први пут враћао кући — било је то о Божићу — друм је био замрзнут и мраз је резао по лицу, тако да је стигао кући сав озебао и прележао је болестан све празнике. Лежао је болестан, понуда није било, мајка је купила комад пите у гостионици, и сви су били потиштени, једва су се усуђивали и да говоре, толико им је нешто као мора лежало на срцу. А ипак га је било страх кад се опраштао од куће, те се враћао у варош. Тамо у вароши је била газдарица, крупна, дебела жена са злим очима и злим гласом, која га је дочекивала ћутке и чекала кад ће положити новац на сто. Новац није донео са собом, пошао је тихо ка својој полици и узео књигу у руке; плашио се, осећао је да газдарица стоји у кухињи близу врата и да гледа на њега. Најзад је дошла у собу, Лојзе је није ни погледао. "Е, па шта је ново, Лојзе?" упитала је. Лојзе је поцрвенео, гледао је у књигу. "Мајка су рекли да се мало притрпите, послаће још ове недеље." Газдарица није одговорила ништа, вратила се у кухињу. Али је увече изненада стала пред њега и казала му тако хладним гласом да га је заболело више него да је викала на њега — викала би и престала. "Слушај, ти, Лојзе, просјачење не трпим. Ако не можете плаћати на време, а ти иди! Нисам навикла да чекам на такве крајцаре, реда мора да буде. Пиши лепо мајци да, ако новац не стигне у суботу до пет сати увече, ти нећеш више спавати код нас." Тако је казала у присуству осталих, који су седели око стола и јели колаче, које су били донели од куће. Кад је она умукла и отишла у кухињу, друг који је дошао да станује ту у исто време кад и он, одсекао је велики комад колача и гурнуо га по столу. "На, једи, Лојзе!" Исто тако и други су се сетили њега, и Лојзе је имао богату вечеру... Тако је било први пут, али доцније су се отуђили. Стално, из месеца у месец, из године у годину, понављала је газдарица исте речи, увек све горе и све ружније. Постепено су се и другови навикли да мисле да је он просјак, да станује бесплатно и да му човек може рећи шта хоће, као просјаку, који долази пред врата да тражи милостињу и затим седне на степенице са чанком међу коленима. Није био више њихов друг, гледали су на њега упола сажаљивим, упола презривим погледима. Кад му је ко што дао, давао му је као сиромаху, не као другу: гурнуо би преко стола комад хлеба и не би се ни осврнуо на њега, нити би казао љубазну реч, а Лојзе је добро чуо: "На, кад тако гледаш, просјаче!" Соба му је била туђа од првог тренутка и стално му је бивала све више туђа. Улазио је са страхом, једва се и усуђивао да отвори врата, а излазио је брзо, као да бежи, одахнуо би тек напољу и било му је лакше, скоро је заборављао на све, на глад, на стан, кад је ишао по улицама и кад није било никога да га грди и ћушка. Уколико се више приближавало време кад је требало да се врати у стан, утолико му је бивало теже, ишао је полако, покуњен, очи су гледале плашљиво и неповерљиво. У стану се није усуђивао да проговори гласно, нити се усуђивао да помакне столицу и временом је цело његово понашање постало некако пошушњарско, освртао се наоколо и сакривао у угао као да има злочин на савести. И у саму његову душу се напослетку увукло нешто неповерљиво, сакривено и нарочито; плашљивост, бојажљивост и осетљивост детета коме је увредљива реч падала на срце као ударац песницом, променила се полако у неискреност; просјаштво, којим је био испуњен цео његов живот и за које су му непрестано замерали, прешло му је постепено у природу, и кад је говорио с другом који је био боље одевен од њега, и нехотице би се погнуо, а лице му постало понизно и служинско... Оних мисли, којих је било пуно срце кад је путовао први пут у Љубљану, није било нигде више, нису засијале никада више из сенке ропског живота, који га је прерано учинио старим и зловољним. Али, место њих дошле су друге мисли, глупе и сањалачке, мисли болеснога и несрећнога човека, који дрхтавом руком тражи ослонац и налази га једино у свету који је сам остварио и за који је добро знао да га је сам измислио. Раније је маштао лепо у правој линији — свршиће школу, постати господин, и узети к себи мајку и оца и сву породицу; то ће бити пријатан живот, без брига и испуњен љубављу и мирном радошћу. А кад су се снови чудно разгранали, одлазили су богзна куд, нигде им краја није било. Мирне радости није било више — његова срећа је била хучна, блештећа; сећао се нејасно очевих романа и живео је у њима, било му је као да је некада већ окусио живот у зачараним градовима, где је све од злата и драгог камења, или у великим варошима, где су зграде такве да је љубљанско позориште колиба према њима и где се цар вози са десет пари позлаћених кочија бескрајно широким путем... Окусио је већ био тај живот и чекао да му се он оствари у будућности. Десиће се нешто неочекивано, чудно, и истог тренутка ће се све изменити, сиромаштва ће сасвим нестати, па ће се чак и сећање на ружну прошлост угасити... Онда када је читао о каквом великом војсковођи, сам је био тај војсковођа, и то још чувенији; ако је читао о неком славном уметнику, он је био тај уметник и имао је вреће новаца и просипао их је као плеву. Био је певач, и сликар, и вајар, и музичар — како би кад наишао на коју причу, на који животопис, на какву кратку напомену; из једне једине речи, из једног јединог имена израстало је гранато дрво најсмелијих снова и расло је до небеса, с једнога краја обзорја до другога распростирало је своје гране... Такве ствари су се збивале тамо унутра, иза тог понизног, плашљивог и увек замишљеног лица. Понекад га је прозивао професор, али се Лојзе није покретао, гледао је у зид тупим очима... "Михове! Ти си се много променио, проленио си се, ако продужиш и даље тако, од тебе неће бити никада ништа!..." Лојзе се стварно био проленио. Ишао је нередовно у школу, маштао је целим путем, и кад би стигао до зграде из које су га гледали тако непријатни и празни прозори, жао би му било лепих снова и он би скренуо споредним путевима у дрворед и у шуму, како би могао бити сасвим свој и играти се сновима онако како му се допадало. Када је био сам, махао је руком и говорио наглас; исто тако и на улици, међу светом, каткада би се изненада полугласно засмејао, уплашио се од свога гласа, постидео се и пожурио даље како се не би окретали за њим: "Је ли полудео тај дечак?..." Створио је био други живот, зато што је прави живот био тако прљав, пун брига и страхоте...

"Куд си се замислио, Лојзе?" питала га је мајка.

У почетку су ишли једно поред другога, али је ускоро он почео корачати брже и она га је једва могла пристизати. Главу је носио оборену, усне су му се покретале. Мислио је у себи потпуно јасно како би било кад би добио велики згодитак на лутрији и кад би се довезао к мајци на кланац у господским кочијама и са два пара коња. Маштао је и то му је већ била стварност. Мајка је стајала на прагу, поред ње је био обућар, разговарали су о њему, и мајка је била сва тужна јер је мислила о томе како је он гладан и поцепан. "А ко се то вози тамо у кочијама са два коња? Никада није било таквих кочија на кланцу откад ја памтим ево десет година!" Али га је мајка познала истог тренутка. "Мајко Богородице! Лојзе је у кочијама!" Он је искочио из кола брзо, још пре него што су се коњи зауставили. "Мајко, свему је крај! Само што пре са кланца, само брзо, мајко! У варош, тамо имам велику и лепу кућу — само брзо, мајко!" И узео ју је под руку и пошли су сви, побегли са кланца, са кланца прогнаних, изгубљених, проклетих људи... доле у живот пун лепота.

Тргао се, погледао око себе и очи су му се пробудиле, пробудио их је материн глас... Околина је била тужна колико је поглед допирао; блатњави друм, сиво небо — самоћа и туга свуда унаоколо.

"Сада нисмо још ни на половини пута — како се отегао друм, кад је блато... Последњи пут кад сам пролазила туда ишла сам кући, па ми је пут упола био краћи."

"Јеси ли уморан, Лојзе?"

"Нисам нимало уморан."

Уморан је био и тешко је ишао; пут му се чинио бескрајан; још од прошлога дана, кад је премерио тај исти пут из вароши, ноге су му биле огуљене и пекле су га.

"А јесте ли ви што уморни, мајко?"

"О, нисам уморна — шта би то значило кад бих већ сад била уморна."

И она је исто тако била уморна, и кад је погледала дуж пута, који се отегао у неизмерну даљину, ухватио ју је страх и корачала је брже, као да је хтела да једним јединим кораком прескочи долину, која се вукла од брежуљка. Али, само се тело нагнуло напред, а ноге су ступале уморно и равномерно као и пре.

Магла се била подигла, на небу су висили сиви облаци и ромињало је.

"Да ли имате новаца за цео дуг?" питао је Лојзе и видело се на њему да је то питање сакривао већ дуго, још од прошле вечери, па се није усуђивао да га изусти јер се бојао да му мајка не одговори: "Па биће довољно и половина; нека притрпи, богу се сажалило!"

"Имаш за цео дуг, Лојзе, ништа не брини!"

Лојзе је пошао брже и веселије.

"Кад бисмо имали новаца, мајко, отишао бих оданде... само да ми се одселити оданде, па би било све добро."

"Притрпи још мало, Лојзе, биће већ боље..."

Опет му је легло на срце нешто горко и уморно и лице му је добило онај старачки и прерано уозбиљени израз, који је Францка упознала на мужевом лицу.

"Ја мислим, мајко, да никада неће бити боље."

"Само притрпи мало... не смеш тако говорити, грехота је... Ако будеш мислио да никада неће бити више, заиста неће ни бити; не смеш тако мислити..."

Обоје су били до главе попрскани блатом; мајка је мало застала да предахне, али се побојала да Лојзе не види њен умор и пошла је брзо. Али Лојзе је видео, а и њега су болеле ноге, хтео би да седне, да се мало одмори.

"Јесте ли уморни, мајко?"

"Ускоро ћемо бити на пола пута, само идимо брзо..."

"Ако сте уморни, мајко, седите мало на камен!"

У једнаким кратким размацима стајало је са обе стране друма камење које је служило као брана и на којем су се одмарали сиромашни путници када је друм био блатњав и трава мокра.

Мајка и Лојзе су седели једно према другоме и морали су да говоре гласније да би се могли чути.

"Је ли Тоне што писао."

"Ништа није писао. Отишао је некуда оданде где је био, не знам где је."

"А отац?"

"Ништа."

Поседили су један минут и наставили пут; ноге су биле још теже и непокретније него пре, биле су као да су од дрвета и нису хтеле да се прегибају у коленима. Сад су већ ишли равницом, која се ширила све до Љубљане. Са леве стране уздизали су се још увек ниски брежуљци, који су се постепено све више удаљавали и нестајали у даљини. Скоро на сваком била је мала бела црквица; кад је зазвонило седам, Лојзе је скинуо капу и молили су се богу гласно; у тој самоћи молитва је звучала чудно и жалосно као досадно певање ходочасника.

На средини пута стајала је поред друма гостионица, где су се заустављали кочијаши. Никаквих кола није било пред њом; гостионичар, постарији човек љубазног лица, из којег су жмиркале добродушне очи, стајао је на прагу; највероватније је да је био тек устао и изишао да види какво је време.

"Хајдемо унутра, Лојзе, капљица шљивовице ће те загрејати."

Гостионичар их је поздравио још издалека.

"Акобогда? У Љубљану?"

"У Љубљану. Дајте нам једну осмину литра шљивовице."

"Дечко је ваш син, сигурно?"

"Јесте; гимназист!"

"А, гимназиста, гле!"

Ставио је на сто ракију и целу половину белога хлеба.

"А учи ли добро?"

"Учи добро... кад би било само до учења!"

"Има брига човек, свакако!... Учење кошта, кошта!"

Ушла је у собу гостионичарева кћер, тринаестогодишња девојчица; велике смеђе очи су гледале бистро и весело, ситно лице је било сасвим нежно и скоро сувише бело, као да је узгајано у тешком градском ваздуху. Лојзе ју је погледао и било га је срамота што је тако сиромашно одевен — ни сам није знао зашто.

"Донеси де — пут је још дуг — донеси де, Анчка, мало меса, мало пршуте!"

"Доручковали смо већ кад смо пошли од куће... кафу..."

"Због ђака, нек једе момче кад је младо, боље ће учити... Знате, и ја сам имао тако ђака..."

У његовом слатком осмеху се наједном појавило нешто горко, али је брзо ишчезло.

" ...па ми је умро, несрећник. Био је миран и вредан ... но! Кад ваш дечко наиђе овуда, нека ми се јави. О Божићу, кад иду на одмор, има их увек много код мене, остају до ноћи и врло је весело... Тако, Анчка! Само једи, младићу, с празним желуцем се не може учити!"

Францка и Лојзе су јели док је трајало на тањиру, гостионичар је стајао поред њих и разговарао. Било му је пријатно кад је могао видети кога у соби; сада откако је дошла железница, наилазило је мало посла и кућа је остала осамљена, тако да је у њу долазило само недељом по неколико сељака из оближњих села. После смрти жене и сина било му је врло досадно и жалост га је учинила унеколико детињастим.

Кад су пошли, Лојзе се окренуо; на прагу је стајала гостионичарева кћи и нешто му се покренуло у срцу; ишао је лакше и мисли су му биле веселије; било му је као да је доживео нешто врло лепо.

Друм је водио скоро у правој линији равницом; није се могло видети до краја, до окуке; дрвеће, које је расло дуж друма на дугим одстојањима једно од другога, у даљини се састављало; а тамо у магли, сасвим далеко, уздизало се нешто сиво; Лојзе је познао љубљански град, учинило му се чак да на гребену види дуги ред дрвећа. Али ускоро се опет све увило у маглу која се ваљала по обзорју, и поново је свуда овладала самоћа, простране ливаде, мали забрани, неплодне мочваре. Кад су изашли из крчме, били су весели и чинило им се да ће ускоро стићи; а друм се отегао унедоглед, кад су се осврнули назад, крчма је била још сасвим близу, као да су одмакли тек пар корака; а ноге су биле већ уморне, од седења су постале још непокретљивије и круће.

"Та, никад краја!" уздахнула је мајка.

"Наићи ће, можда, каква кола", одговорио је Лојзе и погледао назад.

Долазила су издалека сељачка кола, била су упрегнута два коња и возила су брзо, тако да је прскало на обе стране све до јарка.

"Можда ће нас примити на кола", рекао је Лојзе. "Већ више пута су ме примили... кола су празна, свакако ће нас примити."

Сељак је седео сам напред и гонио непрестано: позади су биле вреће и оне су поскакивале док су се кола тресла и љуљала.

"Да ли бисте нас примили на кола?" повикао је Лојзе.

Стали су поред пута и попрскало их је по оделу и по лицу; кола су пројурила, једва су их још видели. Ишли су ћутећи даље и тек после дужег времена Лојзе је проговорио.

"Ићи ћемо, па није више далеко."

Мајка је ћутала било је још врло далеко, а замор јој је већ обузео цело тело и ноге су се покретале као обамрле, није их осећала. А и глава је била тешка и без мисли, очи су гледале поспано. Ишли су једно поред другога, погрбљени, попрскани блатом и нису проговорили ни речи, док нису дошли до љубљанске трошарине... У самоћи и тишини Лојзе се вратио сновима, из којих се пре био неочекивано пробудио... Возио се кући у кочији са два пара коња; возио се главним друмом како би могао видети све оне крајеве кроз које је у своје време пролазио сасвим убог и гладан; зауставио је кола пред крчмом насред пута, а крчмарева ћерка стајала је на прагу, те са чуђењем и радошћу гледала у њега, тако господски одевеног...

"Трошарина се већ види у даљини", казала је мајка и Лојзе се пробудио. Пробудио се и опет се нашао на блатњавом друму, глава је одмах понова била пуна горких мисли — тамо је варош и тамо је опет онај страшни живот; туђа соба по којој не сме јаче да коракне, где не сме гласно да проговори и где гледају на њега свирепе, зле очи.

"Убрзо ћемо стићи", одговорио је немарно.

Код трошарине је обрисао о траву ципеле да не би ишао по вароши тако сав блатњав. Ускоро су прешли с главног друма на калдрму, на градске улице. Кола су тандркала поред њих, са једне и са друге стране куће су биле све чешће и све господскије. Лојзу се раније пут чинио бесконачно дуг, али сад је био сувише кратак, улице су се ређале једна за другом, као да су просто пролетале; пред њима је већ био дрвени мост, пут је већ завијао горе према кући у којој је Лојзе становао. Уколико су се више приближавали, утолико су ишли све лакше. Пред кућним вратима су застали. "Морамо се попети!" рекла је мајка и пошли су полако ходником, па уза степенице и преко терасе. Кад су стигли пред врата, мајка је ухватила за кваку, погледала у Лојза и отворила, полако и опрезно, онако као што лупеж улази у собу у којој нема никога, обазирући се опрезно и бојажљиво, с главом увученом унутра, а с ногама још увек на прагу, како би могао што брже затворити врата и побећи, ако би што шушнуло у углу. Газдарица је била у кухињи, погледала је и као да их није ни видела. "Добар дан, госпођо!" рекла је Францка још са врата, "донела сам вам што смо дужни. Немојте да се љутите што сте морали мало да причекате." Газдарица је месила тесто за питу и није се ни осврнула док је говорила. "Знате шта, драга моја, ја не волим такве неуредности. Ако не може плаћати на време, нек се чисти. Наћи ћу ја ђака колико хоћу, али он неће лако наћи газдарицу која би га толико трпела." Мајка је извукла новац и избројала га на столу; газдарица је гледала са стране, избројала једним јединим погледом и опет се окренула к своме послу. "А исто тако ни дечко није више онакав какав је био; подмукао је и лаже. Прошле недеље је рекао да иде на литију, а видели су га у шуми изван вароши. Видећете да од њега неће бити ништа!"

"Јеси ли збиља лагао?" питала га је мајка у страху.

"Јесам!" одговорио је Лојзе. Приметио је како му је прелетео преко лица оштар поглед, али сад је мајка била поред њега и није се плашио. Газдарица није рекла мајци: "Седите!" и тако је она извесно време стајала у неприлици, па се најзад брзо поздравила и Лојзе је пошао да је испрати.

"Зашто си лагао?" питала га је мајка.

"Да сам рекао да идем у шуму, не би ме пустила из куће, а ја не могу да останем код куће... не могу да останем код куће!" поновио је Лојзе гласније, скоро је викнуо, и мајка је ућутала.

Мало после ручка кренула је опет на дуги пут; плашила се тога бесконачног пута и одлагала је од минута до минута пре него што је устала. А и Лојзе се плашио да се растане с мајком; док је мајка била у вароши, осећао се сигуран и није се бојао људи. Поздравили су се пред школом и кад се мајка окренула иза ћошка још једанпут, видела је да и Лојзе још стоји пред вратима и гледа за њом. Обома је било тешко као да се нешто прекинуло између њих и да су сада неизмерно далеко једно од другога, обоје сами и напуштени...

Предвече је почела да пада киша, а у исто време дунуо је и ветар и сипао јој читаве млазеве у лице. Пут је местимице личио на жуто, блатњаво језеро, вода је допирала до преко чланака, улазила одозго у ципеле и било јој је као да иде босим ногама по леденој води.

Усред те кише и ветра, у тој непријатној самоћи, где није било људског створења ниоткуда, обузело ју је велико очајање. Смркавало се, лило је све више, ветар јој је тргао мараму и гурао је са друма доле ка јарку. Ишла је као пијана; да су јој ноге попустале макар и за тренутак, срушила би се без икакве воље и без икаквог страха, остављена грозној судбини. Узалудно је што се човек упиње, живот иде даље својим путем и не да се променити.

***

[4] жалбеник — онај који учествује у жалости за мртвим, у кући или у спроводу до гробља. — Преводилац је узео овај покрајински израз зато што у нашем језику нема израза за тај појам.

VII
Изгнаници се враћају

Францка, сестра гимназисте Лојза, седела је на ивици столице за столом, спремна за пут. На клупи поред пећи лежао је велики завежљај; у њему је било Францкино рубље и њено недељно одело. Мараму је већ имала на глави, пила је кафу која је била врућа да скоро уста опече. Францка је тада имала четрнаест година и спремала се да иде у службу. Била је мала и танка, али лице јој је било округло, само мало бледо, а ни усне јој нису биле много румене. Очи, које су иначе биле ведре, сад су биле уплакане и поглед им је био мутан.

Поред мајке за столом је седела мршава, постарија жена с кошчатим лицем, на којем је висила млитаво потамнела кожа препуна бора. Кад је јела, познавало се да нема зуба, доња вилица дизала се скоро до шиљастога носа. Дошла је да узме са собом Францку и да је одведе у службу, у омању варош, удаљену од њихове варошице три-четири сата; нашла јој је службу у господској кући, код бележника, којему су биле потребне служавка и дадиља. Францка се праштала с мајком и растанак јој је тешко падао, у последњем тренутку се уплашила од непознатог света и од те жене која ју је узимала са собом, као да ју је водила на продају, а плашила се и од оних код којих се спремала да иде у службу. То су била господа — окрутна и без самилости.

Преко пута од Францке седела је мајка лактовима ослоњена на сто. Лице јој је било сасвим остарело, изборано и упало; гледала је жмиркајући, већ на неколико корака није разликовала људе и очи су јој сузиле чим би гледала мало дуже. Жена је терала да се што пре пође и Францка је устала.

"Кад мораш да идеш, а ти иди!" рекла је мајка; пришла је ближе да би што боље видела Францкино лице.

Францка је оног часа спустила завежљај на клупу и брзо одговорила: "Ја остајем, мајко!"

"Не... не... не!" пожурила је жена и зграбила завежљај. "Сад смо се споразумели, што је, ту је. Већ си довољно одрасла, не мораш се држати мајци за сукњу... Немојте се тако опраштати као да се гледате последњи пут. Па долазиће понекад кући, понеке недеље..."

"Па збогом, Францка!"

Мајка се као узгред дотакнула руком Францкиног лица и Францка је истога тренутка заплакала. Жена ју је узела за руку и повукла ка вратима.

"3ар неће томе још бити крај? Какве су то ствари!... У десет морамо бити тамо... Па, збогом, Миховка!"

Пошле су, и мајка је пошла с њима до прага. Није плакала, очи су јој сузиле као и увек и лице јој је изгледало сасвим мирно. Гледала је доле — наниже низ кланац, у магли, која је била непрестано пред њеним очима, љуљале су се две сенке — једна од њих је била мала и танка, љуљала се, магла је постајала све гушћа, сенке су се изгубиле.

Вратила се у собу, села је на клупу и ухватила се за главу.

"Сва су отишла, моја деца, и саму су ме оставила!... Пошла су по свету, одбачена, изгубљена!"

Велике црне бројанице висиле су поред пећи, узела их је у руке и усне су јој се мицале као у молитви; али мисли су биле тупе и тешке, гмизале су по земљи и нису се могле уздигнути.

*

"Како ћеш хранити дете кад немаш ни сама шта јести! Довољно је одрасла, нек иде да служи!"

"Што да дете страда код куће кад има доста хлеба у свету! Било би грехота — а већ је и онако сасвим болешљива!"

"Ако је будеш непрекидно држала под сукњом, неће никада ништа научити — зар ће цео свој век провести уз мајку?"

Сусетке су говориле, Францка је отишла да служи, а мајка је остала сама. Остала је сама у великој празној соби, у којој је на зиду висила још само прљава потамнела слика, а у углу стајао склопљен кревет, испред прозора сто и две столице, и клупа поред пећи. Ормане, ковчеге и столице поломили су и сагорели за време зиме, док је био мраз и док је дувао ветар кроз велике пукотине око прозора.

Ноге су јој с времена на време отицале тако да није могла ићи; кад је ишла да ради на пољу, добијала је само ручак и десетицу дневно, била је другима само на сметњи и узимали су је само из сажаљења. Крпити више није могла, јер иглу није видела, а очи би је заболеле чим би дуже времена радила с наочарима... Ушла је у ту собу права, сурова, гола, одвратна, пука сиромаштина и села за сто, те је у соби непрестано владао мраз и страх.

Обућар је долазио почешће да је обиђе и да јој донесе хлеба, који је он стављао на сто као да се стидео милосрђа. Био је већ остарео, није се више бријао и цело лицу му је било обрасло у седу, чекињасту браду. Миховка га се бојала, јер је говорио као да из срца изрезује речи, тако су оне биле страшне и тако их је добро осећала у своме срцу. Каткада није говорио ништа, само би провирио у собу и отишао, али када је био пијан, сео би за сто и остао седећи до касно увече, док не би отишао у крчму. Жена му је била умрла од јектике, и то га је сасвим срвало; тек се после њене смрти сетио да ју је волео.

Писар је такође био сасвим остарео; био је сув као трска, у потамнелом лицу није било више ни капи крви. Син му је био отишао некуда на пут, лутао је богзна куда и није се јављао. Кад би писмоноша дошао на кланац, писар је стајао на прагу и гледао неће ли, можда, завити к њему; писмоноша би ишао полако узбрдо, а писару се већ чинило да иде право к њему — али писмоноша би благо климнуо главом и прошао.

Људи су старили, мењали се, једино се кланац ни у чему није изменио. Тек што би умро један сиромах, у његову празну собу долазио би други и тај је, чинило се, личио сасвим на онога који је био умро. Исто сасушено лице и исте са судбином помирене и тамне очи. Ни сиромашне кућице нису се промениле; распадале су се тако полако да се тек у току десет година могла запазити мала промена; малтера није било више ни на једној; по слами, уколико је није био рашчупао и разнео јесењи ветар, расла је маховина; прозори су били овде онде излепљени хартијом... А доле у варошици живот се био изменио; ницале су нове куће, долазили су нови људи, стално је бивало све веселије и све бучније; али уколико се више варошица ширила, утолико је брег бивао све пунији. Раније су понеке собе биле πасвим празне; нико није становао у њима и ветар је звиждао кроз разбијене прозоре. Сад су били задовољни да добију само кров над главом — све сами изгнаници, људи које је живот бацио преко прага. Варошица се ширила и кланац се пунио — уколико је кухиња била већа, утолико је било више помија.

*

Писар се надао.

"Ко зна, та нигде није записано да бисмо морали пропасти. Доћи ће, можда, данас или сутра и биће ми потпора под старе дане. Ишчекујем га."

Ишчекивао је сина непрестано; кад год су се чули кораци под прозором, кад год су зашкрипала врата, он се тргнуо.

"Свет је велики, зашто баш он да не нађе место у ком би био у сигурности. Не пише ми, чека, зато да би ме изненада обрадовао... Видећете кад се буде вратио!..."

И видео га је пред собом, великог, одевеног у црно, са златним ланцем преко прслука: "Добар дан, оче; мислили сте свакако да нећу доћи!"

Тако није било тренутка да он не мисли на њега, да не говори и не сања о њему.

Обућар није сањао ни о чему, нити се ма чему надао. Кћи му је отишла да служи код једног сељака, сина је био дао у варошицу, код оног истог обућара који га је био излагао на кланац. Био је остао сам, а није му било досадно; дању је крпио, увече је седео у крчми.

"Ја нисам децу дао тако далеко", говорио је, "зато да би се ускоро опет нашли на кланцу."

Али кад је пролазио поред куће у којој је самовала Миховка, нешто чудно га је привлачило к њеним вратима. То није била нада, то је била, можда, несвесна жеља да се не испуни његово жалосно прорицање: "Сви ће они пропасти, вратити се на кланац и на кланцу скапати као што им је било суђено од постанка!" Ћутао је и чекао да Миховка проговори, али је на њеном лицу видео да се ништа није променило, и неко скоро злурадо весеље обузимало му је срце, нарочито кад је био пијан.

"Ништа не пишу? Свакако да ништа не пишу!... Како би писали кад им је горе него нама. Тако, ми живимо мирно и мучимо се бар код своје куће, у својој соби, где нас нико не види како би нам се могао подсмевати. Али патити се у туђини, то је нешто сасвим друго; патња још није највеће зло — потуцати се по свету, тражити милостињу од људи који те избацују преко прага — то је зло, Миховка! Што нису остали на свом кланцу; шта их је гонило у свет!"

И самој Францки је у срцу зајецало: "Зашто су отишли?"

Све мања је била њена нада, сама у њу није више веровала и само се с времена на време играла лепим мислима, за које је видела да су детињасте и да се никада неће испунити...

Прошле јесени, пре годину дана, ишла је у Љубљану. Дошла је у стан где је Лојзе становао. Лојза није било.

"Где је Лојзе?"

"Не станује више код нас — нећу да држим свет бесплатно на стану."

Францки се заљуљало пред очима.

"Куд је отишао?"

"Ја не знам; нисам ишла за њим."

"Кад је отишао?"

"Има већ месец дана; зар вам није писао?"

"Није!" одговорила је Францка и села на столицу у кухињи.

"Ни у школу није више ишао у последње време", говорила је даље газдарица. "Сасвим се занемарио, изгубио. Поцепан је лутао наоколо као пропалица, панталоне су му биле до колена исцепане... Били су му нашли да поучава некога; тако је могао зарадити две форинте месечно, па га је напустио; ни пуних четрнаест дана није ишао тамо."

На Францку се свалио силан терет; оборила је главу и није слушала више ништа, а газдарица је продужила да прича.

"Па и иначе га не бих више држала у стану. Био је непоштен — ушла сам једанпут у кухињу и видела сам га како је одсекао комад хлеба; није се ни помакао, ставио је хлеб сасвим полако под капут и изашао на улицу... Пропашће, никада од њега неће бити ништа. Па и на бога је заборавио, зато му сад и иде тако. Није више марио да се увече моли богу; док би други клекнули да се моле, он би се лепо скинуо и легао. У цркву није ишао никако, недељом је по цео дан лежао код куће и није се чак ни обувао. Истина, имао је такве ципеле да би свет гледао за њим, па ипак могао је да иде у цркву, јер бог не гледа на ципеле..."

Док је газдарица још говорила, Францка је полако устала и пошла к вратима.

"И не можете ми ништа рећи где бих га могла потражити?"

"Кажу да је у последње време био у позоришту; где станује, не знам... Да је био друкчији можда бих имала још мало стрпљења с њиме, а овако ми је кварио и друге и зато сам му просто рекла..."

Францка је отворила врата и изашла. Улице су се укрштале, туђе куће, туђи људи. Није питала никога о Лојзу, али су гледали за њом кад се тетурала и сударала с људима. После тога никада више није била у вароши.

"Изгубио се као што му је било суђено од почетка..."

*

Францка је била сама, али је соба била пуна сећања које су јој шапутала на уво, говорила гласно, силазила са зидова, изницала из земље и мотала се око ње. Смешкала се каткада, онда кад јој је тај свет њених мисли говорио љубазне и утешне речи... Тада је за столом видела мужа, који је био још млад и весео, не онако јадан и покучен као што је био кад је отишао. Вратио се и донео јој нов живот. Па и она сама се изменила, јер се он био изменио; ишла је лако, очи су јој биле бистре као да јој је било двадесет година и као да је тек тог часа скинула венчани венац. Тек тога часа била је скршила венчани венац — отада била је прошла само једна ноћ и страшне снове је сањала у току те ноћи. Као проживела је један дуг живот, пун ужаса и мука; муж јој је отишао и изгубио се и умро у туђини; имала је троје деце, троје лепе и љупке деце, и сва су отишла и изгубила се и поумирала у туђини. Крваво је радила, ноћи је проводила у молитви, руке су биле немоћне; али у њих је ушла велика снага и с великом снагом бранила је своју децу, држала их за руке да јој их не отргну из руку, да их не отерају у свет — али отишло је једно за другим, трчала је за њима док су одлазили кланцем, трчала је за њима по бескрајном пустом крају, али их више није могла стићи, нестала су, пред очима је била магла и ноге су клецале, спотицале се, срушила се и челом ударила о камен на друму... То су били само страшни снови, све је то била само једна једина ноћ и она је прошла... А сад јој се вратио муж — али, гле, вратила су се деца, дошао је Тоне, и Францка је дошла, па је дошао и Лојзе, био је господски одевен и смејао се како се пре никада није смејао... Међу прстима су звецкала зрна великих црних бројаница, али однекуд из зидова глас није престајао, весело је говорио и причао о лепом животу, којим се живи тамо у свету: "Толико сте бринули за нас, мајко, давали сте нам да једемо онда кад за себе нисте имали ни парче хлеба; ишли сте у прошњу за нас онда кад за саму себе не бисте ни реч изустили; одевали сте нас онда кад сте се и сами тресли од хладноће; а сада ћемо ми вас мајко, хранити и одевати и свега ћете имати довољно..." Бранила се смејући се, а они су је обасипали љубављу и захвалношћу...

Она се само играла лепим мислима, није им веровала; но ипак их је знала и бојала се да се не изгубе; оне су разастирале блистави вео над ужасом који је био иза ње и који је изгубљеним очима нетремице гледао у њу... А кад се вео дизао, она би се тресла, и зајецала, јављале су се утваре и испуњавале сву самоћу.

Куд је отишао твој муж, који те је волео и којега си ти волела исто тако? Ниси га држала за руку, испустила си га зато што си га премало волела, зато што је твоја љубав била преслаба да га обгрли чврстим рукама и да га привеже. Пошао је као путник без свога дома и изгубио се и умро у туђини; никога није било да му на самртном часу каже љубазну реч и да му затвори очи.

Куд је отишао твој син? Да ли се сећаш како сте ишли навише уз кланац усамљеним путем, и како је он гледао преда се у земљу и није речи изушћивао од велике жалости која му је лежала на срцу. Ишао је као на смрт осуђен, и пошао је за оцем — изгубио се и умро у туђини.

Где је твоја кћи, која је била још тако мала и слаба кад си је истерала из куће у туђи свет, где ће се изгубити и пропасти и телом и душом?

Где је твој син, који је пошао на пут с тако великом надом и изгубио се у свету као комадић хартије на ветру?

Где су сви они који су те волели и које си ти волела? — Отишли су и никада се више неће вратити...

Црна зрнца су звецкала међу прстима, усне су се помицале у молитви — али мисли, тешке и уморне, гмизале су по земљи, небеса се нису отворила да их обасјају светлим зрачком.

"Изгубили су се, умрли су; залуд су биле све сузе, залуд си ослепела, залуд ти се тресу руке пре времена..."

*

По досадној јесењој киши ишла су полако пут варошице високо натоварена кола. Горе на врећама и сандуцима труцкао се човек у оделу свом од закрпа, и поскочио је кад је точак од кола налетио на камен. Две мршаве раге су корачале дремљиво, а и кочијаш је дремао, и кад би мрднуо главом, вода са шешира сручила би му се на колена. Ишли су полако до варошице, а кад су се кола зауставила пред дућаном, склизнуо је на улицу путник у оделу свом од закрпа. Осврнуо се није никуда, несигурним уморним корацима продужио је даље, покисао, погрбљен, с малим завежљајем у руци. Кад је наишао поред кројача, кројач га је поздравио испред прага:

"Хеј, Тоне! Михов!"

Није се окренуо, као да га није ни чуо, и пошао је напред пут кланца. Није се био скоро нимало променио откад се растао с мајком. Био је исто онако мршав, исто онако погрбљен, јадан и крмељив. Ретке длачице биле су му избиле по бради и под носом, лице му је било упало, јектичаво. Док се успињао кланцем, застајкивао је да предахне на сваком другом кораку, зауставио се и гледао навише.

Обућар је био пошао у крчму кад га је срео.

"Михов! Је ли отац или син?"

Путник је хтео да продужи.

"Стани, човече? Зар не познајеш своје суседе?"

Пришао му је и ухватио га за раме. Тоне се окренуо к њему и зажмиркао усијаним, црвено обрубљеним очима, као да је погледао у лампу.

"Син је, али кад те не бих погледао изблиза, преварио бих се. Шта те је дотерало назад на кланац?"

"Да ли су отац већ код куће?"

"Твој отац? Није још дошао, али мислим да ће доћи тако како си ти дошао... Хајде са мном, младићу!"

"Морам кући."

"Ништа се не жури, и онако ћеш стићи прерано, а нећемо толико попити да не бисмо могли врата погодити."

Гурнуо га је пред собом у крчму.

"Донеси једно четврт литре!... Сад лепо пиј и причај!"

Тоне је ћутао и гледао преда се у сто. Обућар је пио.

"Што не пијеш! Бићеш трезан и ћутаћеш кад будеш у гробу; а сада говори и пиј"!

Тоне је испио на душак.

"Па, како је у свету, а?" питао је обућар, мало подругљивим гласом.

"Ја сам мислио да су отац код куће", одговорио је Тоне замишљен. "Једне ноћи, има већ два месеца отада, био сам поред прозора и отац су наишли и зовнули ме. Било је светло, видео сам га сасвим јасно."

"Сањало ти се, младићу!"

"Ништа ми се није сањало. Стајао сам поред прозора и отац су наишли и зовнули ме."

Ћутали су извесно време; обућар је наливао.

"А где си био тада?"

"Не знам, у Зелесју сам био можда — а можда и не..."

"Како... врага! То ћеш ипак знати где си био! А куда си све ишао?"

"По свету, тамо куда су ме гонили."

"3ар ниси имао никаквог посла?"

"Не видим."

Обућар се мало замислио.

"Да, свакако, ако не видиш... А зашто си онда отишао од куће?"

"А шта бих код куће?"

"Шта би код куће! А зашто си се сад вратио?"

"Па нисам се вратио! Наишао сам само и идем даље."

Обућар се све више чудио, гледао је са стране то јектичаво лице, које се нагињало преко стола, и нешто мало саосећања било је у његовом погледу.

"Куд идеш?"

"Куд било! Као што сам и досад ишао."

Обућар се љутито осмехнуо.

"Док не останеш у каквом јарку, зар не?"

"Докле не останем у каквом јарку!"

Остали су до мрака у крчми, а затим је Тоне устао.

Кућа је била иста онаква какву ју је оставио. Ушао је у ходник и отворио врата. Мајка је седела поред пећи, подигла је главу и буљила у њега. Тоне је завежљај спустио на клупу и сео за сто.

"Па како сте ви, мајко? Пролазио сам туда, па сам свратио мало кући да видим како сте."

Говорио је полако, а затим се закашљао дубоко из груди.

Мајка је пришла к њему, наднела се сасвим близу његовом лицу, видела га добро, и заплакала.

"Зашто плачете, мајко?" зачудио се Тоне.

"Шта су чинили с тобом тамо у свету, те си тако јадан и болестан?"

"Ништа ми нису чинили... Зар отац није долазио кући, мајко?"

"Није."

"Једне ноћи пре два месеца, док сам стајао поред прозора, наишли су и зовнули ме."

Мајка је дрхтала.

"Ја сам га чула има већ два месеца отада и напољу је било видно. И овуда је наишао и зовнуо у кућу; кад сам пришла прозору, није више било никога — кланцем је ишла његова сенка и изгубила се иза писареве куће..."

"Умрли су!" рекао је Тоне мирно и ослонио се лактовима на сто.

"Шта ради Лојзе?"

"Не учи више ништа, изгубио се."

Тона то није гануло.

У соби се смркавало, седели су у тами и видела су се само два бледа лица; Тоне је устао.

"Ја идем да легнем, мајко — сутра морам даље."

Мати га је ухватила за руку тако чврсто да га је заболело.

"Куда да идеш? Куда мораш?"

"Даље некуда! Дошао сам да вас видим и сад сам вас видео."

"Никуда нећеш отићи, Тоне, дете моје!" говорила је мајка меко и са љубављу. "Код мене ћеш сада остати. Причекај да ти скувам вечеру, јер си гладан... и да упалим лампу да можемо видети... па ћемо после на спавање..."

Скувала је кафу, донела хлеба на сто, а после вечере му помогла да се скине; ставила га је да спава као дете и сама га је покрила. Брзо је заспао и дисао је гласно и са напором. Чело му је било изборано, обрве су се мрштиле, на образима се указивала сенка болесног руменила, усне су му биле суве, испуцале и вреле; тежак, смрдљив задах избијао му је из уста...

Тек што се ујутру почело раздањивати, он се пробудио и хтео да се брзо спреми.

"Куда ћеш, Тоне?" повикала је мајка, уплашила се и скочила из постеље.

"Морам!" одговорио је Тоне, хтео је да подигне панталоне, које су биле на земљи, спотакао се и пао, ударивши лактом о врата.

"Тоне!" закукала је мајка и клекнула поред њега.

Погледао ју је водњикавим, мирним очима, усне су му биле крваве, рука којом се ослањао била је у локви крви. Глава му је клонула, мајка му је положила руку око врата и окрвавила се по прстима.

Тоне је умро још исте ноћи.

*

Сасвим је нестало лепих мисли у којима је још могло бити мало наде и сами ужас завладао је у соби.

А напољу се приближавала зима, већ су се тресли прозори од ветра, који је дувао са севера. На кланцу су се бојали зиме; ложили су, покућанство и украдене цепанице, али је мраз пробијао кроз распрсла врата, кроз разбијене прозоре, те се по влажним зидовима стварао лед. Урлање и завијање ветра стапало се с јечањем болесника, који су лежали у слеђеним собама, покривени саргијом и старим дроњцима. Ко је имао новаца за ракију, тај би преседео цео дан у крчми, а ноћу је спавао дубоким сном пијанице и није осећао хладноћу.

"Лутаће светом и вратиће се на кланац и на кланцу ће скончати зато што им је тако било суђено од почетка!" говорио је обућар.

Чекала је мајка на њих и чекали су на њих голи зидови, на којима се стварао лед, да их приме у последње прибежиште, изгнанике који долазе да ту умру.

Напољу је била зима, прозори су се тресли под ветром који је долазио са севера.

Неко се чуо напољу, зачуло се лупање на вратима, дошла је Францка; полако као лупеж враћала се у родну кућу. На глави је имала опран и похабани шешир; и одело јој је било господско, али прљаво и изгужвано, ципеле су јој биле поцепане, на рукама је имала рукавице, али су прсти гледали кроз њих. Вила је порасла, само што је била још слабија него кад је отишла. Лице јој је било бледо и прозирно, очи су гледале уплашено, сузе су биле испод њих зарезале два дубока трага.

Мајка је пошла да скува кафу.

"Само кад си се вратила, Францка, сад ће све бити добро."

Францка је пила кафу и одговарала полако и мирно.

"Нисам се вратила, мајко; наишла сам само овуда, па сам тако свратила кући да видим шта радите. Сутра идем у Љубљану."

Мајка ју је узела за руку.

"Никуда немој да идеш, Францка, остани код мене... страшно је тамо у свету... и мраз је и зима."

"Морам, мајко!" одговорила је Францка гледајући у сто.

"Шта ћу код вас? Морам у службу."

Погледала је око себе, по хладној, празној соби, погледала је мајку, која је била већ сасвим погрбљена, лица избразданог са стотинама бора и борица, очију полуслепих, тихих и бојажљивих — и усне су јој се скупиле на плач као код детета, али се глас није отимао из грла.

"Где си све била тако дуго времена, Францка?"

"Била сам у Горици, а после тога у Трсту, сад идем у Љубљану. Нисам вам писала зато што је то био жалостан живот. Сад сам дошла зато што сам мислила да су отац код куће... Једном, док сам била у кухињи и док сам плакала, пришли су ми с леђа и додирнули ме за раме и тихо ме зовнули... Било је то пре два месеца и месечина је сијала у кухињу."

Мајка се сагињала што ближе к њој како би јој што боље видела лице и учинило јој се као да је то лице видела негде другде, у давној прошлости. У тренутку јој је испред очију пролетео сав живот — и угледала је то лице на разапетом платну. Само лице и један део тела, руку није било. На глави широк бео сламни шешир, украшен ружама; лепа шарена блуза, проткана златом; очи велике, радознале, детиње, и плашљиви осмех на уснама. Када јој се то уснило, где је то било? Нешто ју је заболело у срцу, заборављена и неразумљива рана мало је забридела као да се неко сасвим благо прстом дотакао ње; забридело је само за тренутак — снови су пролетели и изгубили се пре него што их је и разумела.

У светиљци није било уља и тако су седеле без осветљења. Из куће која је била преко пута падао је кроз прозор зрак светлости право на Францкино лице, које је у тој светлости било још ситније и блеђе; у ушима су се светлуцале велике минђуше од стакла.

"Шта су ти учинили тамо у том свету, Францка, те си дошла кући тако болесна?"

Францка је причала дуго у току ноћи, кад су већ лежале у постељи, и мајци се учинило да се враћа давна прошлост, слика за сликом, све тако јасно и истинито, онако као што се и збило за време тих полузаборављених часова, који су се већ били претворили у неке нејасне снове.

Ветар је тресао прозоре, напољу је сијао месец; обућар се враћао из крчме и певао.

*

Поздравио ју је весело и пријатељски као да ју је већ одавно познавао. То је било увече, с пролећа, у усамљеној улици, где је са обе стране стајало младо, процветало дрвеће. Застала је и уплашила се, а срце јој је задрхтало од чудне радости. Имала је тада петнаест година и њено лице било је још сасвим детињасто. Стајала је пред њим и гледала у земљу, образи су јој горели. Он се осмехнуо и помиловао је.

"Како ти је име?"

"Францка."

"Свакако, како би ти и могло бити друкчије име. Зашто те тако дуго времена није било овде, Фани? Чекао сам те, знао сам да ћеш доћи овамо — пролазило је вече за вечером и тебе није било. Тешко ми је било чекати те, Фани!"

Смешио се и његове насмејане очи чудно су сијале — у њима је било саосећања и љубави и веселог несташлука.

Био је млад и леп, био је господски одевен, имао је лепо заковрчане бркове и мало разбарушену косу, која је излазила испод белог сламног шешира и падала по челу у лепим коврчама.

"Ено ту позади клупа, Фани, никога нема тамо и тамно је; хајде са мном да мало поседимо."

Узео ју је за руку и пошли су и сели на клупу. Дрвеће је било ту још гушће, кестенови су већ били у цвату и кад би дунуо ветар, падали су на клупу мирисни цветови.

Кад су сели, ставио јој је десну руку око врата, а левом јој је подигао лице и пољубио је у уста, тако да је сва уздрхтала кад је на образима осетила његове бркове.

"Знам, Фани, чекао сам те и знао сам поуздано да ћеш доћи, само ми се чудно чинило што те нема тако дуго... Али твоје срце је пуно милости и зато си дошла. Знала си да ми је опет тешко на срцу и да су ми потребна твоја љубазна тешења и како си увек долазила у таквим часовима, то сам и сада чекао на тебе... Шта си радила тако дуго, где си била?"

Праснуо је у смех и није чекао одговора, и пољубио ју је.

"Мој живот је, Фани, све ово време био тако пуст и неразуман да ме је срамота, и сасвим сам уморан од њега; крајње је време било да дођеш, већ сам сасвим био болестан и звао сам те непрестано... Ево, наилазе тако часови кад је човек сит греха и живота и зажели мало самоће, мало тихе и невине љубави и тако малог, детињег, бојажљивог лишца, као што је твоје, Фани! Тако се одмара уморно срце и спрема на нове грехе, зато да се изнова опет врати, кад буде уморно и болно..."

Смејао се и љубио је.

"Како си детињаста и лепа, о Фани, као и увек! Сад ми се чини да ми никада не би досадило твоје лице ни твоје очи... Хоћеш ли доћи сутра. Фани? Хоћеш ли доћи сваке вечери?"

Францка је долазила сваке вечери. Кестенови су шумели и мирисни цветови падали на њих двоје.

"Био сам једанпут у Бечу и забасао сам право у предграђе, где је ваздух пун прашине и фабричког дима. Тамо су девојке лепе, имају бледа лица и велике болне очи. Тамо сам те срео у мраку и била си исто тако фина и ситна као и сада, и имала си исто такве очи, можда си била још млађа, носила си у рукама велику кутију — то није било лепо — и ишла си брзо да ме не би видела и да ти не бих пришао. Али сам ти пришао, јер сам те одмах познао. Исто тако и ти си мене познала и осмехнула ми се. Лепо смо живели тада — сваке вечери по другим улицама предграђа, ја и ти, улазили смо у један ходник, у онај ходник, знаш ли, и ту смо се љубили. Покаткад би неко наишао — сећаш ли се? — и погледао нас чудно: "Зашто тај човек иде с таквим дететом?" А нас двоје смо се смејали и одлазили у ходник... Да ли се сећаш како си после тога била у атељеу код мене? Ставио сам ти био на главу велики шешир од сламе, украшен ружама, обукла си била шарену блузу, златом проткану, имала си кратку белу сукњу и мале, фине чизмице. Тако сам те сликао, а ти си гледала замишљено широко отвореним очима, гледала си право у мене и ја сам видео љубав која је испуњавала твоје срце... Сећаш ли се?"

Францка се сећала — све је то била истина. Имала је на глави широк бели сламни шешир, на себи је имала шарену блузу, са рукавима који су допирали једва до лаката. Говорио је меким, љубазним гласом и све је била истина...

Ишла је с њим кроз непознате крајеве, непознатим улицама, ушли су у велику кућу и, пењући се стално неким степеницама, дошли у велику собу, где је таваница скоро цела била од стакла. Ту јој је ставио на главу широк бео сламни шешир, обукла је шарену блузу и белу сукњу, која је допирала само до колена; он је седео и сликао је. Сликајући је, рекао је наједном:

"Како су ти руке испуцале, Фани!"

Сакрила је руке и постидела се...

Пао је мрак, сенке су се појављивале — и тад наједанпут Францка се стресла, мраз ју је прошао целим телом.

Био је сагнуо главу, гледао је у њу тамним и злим очима и цело лице му је било изобличено. Устао је, почео да се приближава, Францки је било дошло да завиче, али ју је нешто стезало за грло, очи су се шириле од ужаса.

Остао је на средини собе.

"Збогом, Францка... одлази!"

Францка је отишла, ноге су јој дрхтале док је хитала низа степенице... Код куће није могла заспати, сву ноћ се превртала и плакала; кад се приближавао мрак, пошла је к њему и он ју је чекао...

Слика је остала недовршена, није било руку. Са платна је гледало само лице, бело и фино лишце, крупних, плашљивих очију, на које је падала танана сенка од широког сламног шешира...

Вечери су биле већ дуге и топле и Францка је сваке вечери журила у усамљене улице, где су шумели кестенови, и чекала га, и њега није било. Очи су са страхом гледале низ улицу, кроз мрак; кораци су се приближавали; наишао је усамљен пар, чуло се шапутање и изгубили су се. Мирна, ведра јужна ноћ дисала је унаоколо, небо је било пуно звезда... Францка је пошла кући, ноге су јој биле тешке и спотицале су се... На углу је застала, гледала је назад низ улицу. "Можда ће још и доћи, задоцнио је... доћи ће и шта ће да каже кад не буде никога?" Уплашила се и вратила натраг... Али сад ју је било страх од самоће. Сенке су се мицале пред њом, за њом; чула је шапутање, сасвим у близини чула је кораке по песку, али кад се осврнула, није било никога. "Дођи! Шта сам ти учинила, те оклеваш да дођеш?" Издалека се чуло нечије смејање, које се приближавало, Францка је уздрхтала и сакрила се иза кестена. Неки пијанац се враћао из крчме, тетурао се и говорио сам са собом.

"Шта сам ти учинила? Дођи!"

За време тих дугих вечери образи су јој упали и очи биле стално уплакане...

Био је сутон и он је наишао улицом, пуном света. Ишао је са једном лепом дамом, смејали су се и разговарали весело. Францка је стајала на прагу сасвим близу и скоро ју је дотакао лактом. Хтела је да га зовне, али је из грла допро само храпав глас. Окренуо се, погледао је право у лице, тако мирно као да је никада није био видео. Продужили су и смејали се и разговарали, изгубили се међу светом...

Срела га је други пут док је сам ишао улицом. Ишао је брзо и гледао преда се у земљу, његово лице било се променило, из очију му је сјала нека зла ватра.

Францка је потрчала за њим, ухватила га за руку.

"Зашто те није било ... чекала сам те тако дуго, сваке вечери..."

Застао је и погледао у њу. Стајала је пред њим, мала и сиромашна, мршавог лица, уплакана.

"Ко си? Не познајем те!"

Окренуо се и мирно продужио даље...

Францка је чекала и тражила га. Знала је да се не може све тако страшно свршити; он се само шали с њеном детињом љубављу, али он ће се вратити и тада ће се смејати и љубити једно друго као и раније. Али зашто да одгађа тако дуго, кад су вечери тако лепе и топле?...

Пошла је к њему, али је атеље био закључан. Стари мрзовољни собар јој је рекао да је господин отпутовао и да се неће више вратити. Истога дана Францка је отказала службу и пошла у Трст да га потражи. Упутила се право у Трст, као да јој је ко прстом показао који је прави пут: "Само иди, Францка, ето још се познају његове стопе у прашини." У Трсту је лутала улицама два дана, гладна и уморна, а затим је нашла службу. Знала је да је он близу — чинило јој се као да из градског шума чује његов глас, покаткад би јој се чак учинило да је испред ње промакло његово лице, његове очи... "Нећу га испустити када наиђе", мислила је у себи. "Ухватићу га за руку и поћи с њим. Молићу га све док се не сажали и док се не насмеје и не каже: ,Па све је то била само шала — како си глупа, Францка, зашто си плакала?'" И после тога вратиће се оне лепе вечери, вратиће се сав онај дивни живот!

Срела га је трећи дан, у сутон, путем који води из вароши уз брег. Ухватила га је за руку и није га испуштала.

Осмехнуо се, али је његов осмех био одвратан; Францка се стресла, али га је држала за руку и молила га очима које су преклињале да се сажали на њу.

"Па зашто, Францка, идеш за мном? То је било у пролеће, а сад је већ касно лето и ускоро ће доћи јесен и зима. Не замери ми, Францка, и заборави на мене до пролећа. О пролећу ћу се вратити."

Осмехнуо се осмехом који је био сажаљив и подругљив.

"На пролеће ћу се вратити Францка, кад будем опет мало уморан. А дотле не мисли на мене, Францка, и збогом!"

Пошао је даље путем који се од вароши пео уз брег, а Францка је стајала и гледала за њим. Сама није знала како је испустила његову руку, ни зашто није трчала за њим и звала га; стајала је као укопана, као да ју је омађијао. И тек кад је он нестао иза окуке, покренуле су се њене ноге и она се полако вратила у варош, толико уморна као да је пешачила цео дан и целу ноћ... На јесен јој се варош учинила празна; из градског шума није више никада чула његов глас, и кад би погледала у лица око себе, сва су она била туђа и никада ниједно није промакло испред њених очију а да јој се учини да је то његово лице или његове очи. Кренула је на пут.

После дугог путовања стигла је доцкан у јесен у варошицу која је била три часа хода удаљена од куће. Службу је нашла код гостионичара и ту је остала до зиме. Знала је да је он близу и тражила га је. Пошла је преко моста у осамљен крај, где су свуда унаоколо биле високе стене. Уском долином текла је испод врба мирна зелена вода, близу брега дизала се, окружена вртовима, бела зграда, опасана високим зидом, тако да је личила на какву тврђаву. Преко пута ње стајала је ниска, дугачка, увелико већ трошна кућа; прозори су на њој били затворени и завесе на њима дубоко навучене, врата су била закључана. Стигла је увече. Дрхтала је од страха и од радосног ишчекивања, осећала је да је он близу.

Наишао је неки човек у ритама, тупог, у браду сасвим обраслог лица. Погледао ју је врло пажљиво и стао пред њу.

"А откуда ти овде, Францка?"

Устукнула је корак назад и хтела да пође.

"Де, ништа се не плаши, па ми смо стари познаници, зар ме више не познајеш?"

Говорио је муцајући, танким гласом, и жмиркао је очима.

"Па служили смо заједно, целу годину и још више, откад је то већ било. Одавно, пре двадесет, тридесет година! Ти се ниси нимало променила, а ја сам остарео... Знаш ли да је госпођа умрла?"

Францка га је гледала зачуђено.

"Да, умрла је", уздахнуо је. "Добра госпођа је била, за цео живот ме је обезбедила у тестаменту, добијам по једну форинту месечно преко бележника... Сад ће ускоро први... Али кућа мора да остане таква каква је, рекла је, и ја пазим да остане све онако како је и било... Па збогом, Францка!"

Спуштао се сутон, са парохијске цркве звонило је за молитву. Францка је ишла полако усамљеном, песком посутом стазом, под врбама је покаткад тихо зажуборило, дрвеће је већ било голо, гране су му биле црне и мокре. У дну долине, под високим стенама, било је мрачно и страшно, Францка се није усуђивала и вратила се.

На згради су прозори већ били осветљени у белој светлости, иза завесе кретале су се сенке; Францка је чула говор и смех и познала је и његов глас.

Кола су затандркала у дворишту, потрчала је дуж зида према великим вратима, која је слуга отварао и која су шкрипала у зарђалим шаркама. Пред њом су стајале господске кочије и коњи су били већ упрегнути.

На кућном прагу појавила се лепа дама, коју је Францка срела с њиме у вароши, на којој је био огртач, који је допирао до земље, она га је малко подигла, тако да су се виделе малене жућкасте ципеле и пошла је ка колима. После ње на прагу се појавио он, разговарајући гласно и смејући се са постаријим господином, који му је био сасвим сличан и који је имао, исто као и он, прслук од кадифе а на глави широки шешир. Руковали су се, па је он похитао за њом и попео се у кола. Кочијаш је возио полако преко дворишта ка вратима, где је стајала Францка. Док су кочије пролазиле поред ње, он је погледао кроз прозоре и осмехнуо се одвратним осмехом.

"На пролеће, Францка! Збогом!" узвикнуо је кад га је погледала у лице преплашеним и молећивим очима.

И дама је погледала кроз прозорче, климнула Францки главом и насмејала се.

Кочијаш је замахнуо бичем, кола су полетела и нестала иза зида. Кад је Францка потрчала за њима, видела је још само како су пројурила преко моста и изгубила се иза дрвећа...

*

"Сад идем у Љубљану", рекла је Францка већ у полусну; било јој је топло и пријатно под покривачем. Напољу се било разведрило и месец је обасјавао њену постељу. Очи су јој се склапале, мисли су јој се већ мутиле као у сну, говорила је све тише, са замуцкивањем, неразумљиво, а кад се утишала, дисала је мирно и равномерно, док су се кроз полуотворене, осмехнуте усне сијали бели зуби...

Али мајка је слушала и даље и неми разговор у соби текао је и даље, сасвим јасан и разумљив. Видела је све мене на том трновитом путу, који ће се завршити на кланцу као што је било суђено.

"Лутаће по свету и вратиће се, зато што им је суђено да докончају живот на кланцу."

Вратиће се бледа, увенула, погрбљена, замотана у изгужване господске дроњке и с поцепаним шеширом на глави... Соба ће бити потпуно празна, мирисаће на мртваце и на угашене лојане свеће. Капаће са влажних зидова и те капи ће се замрзавати; ветар ће дувати кроз разбијене прозоре, и трести распуклим вратима. А пред вратима ће стајати она и хватаће полако за кваку и неће се усуђивати да уђе. Врата ће се отварати полако... полако. У собу ће погледати плашљиво, сасвим мученичко, ситно лице и очи ће почети да траже... Врата ће остати отворена, сићушно тело ће сести на клупу, глава ће клонути пут колена, очи ће почети да се полако склапају и склопиће се заувек; усне ће се још мицати, још шапутати: "Дођи, зашто те нема тако дуго? Данас је већ минуло пролеће; дођи!" Шапутаће и умукнути заувек... По зидовима ће се сијати ледене капи, ветар ће дувати кроз ходник и кроз разбијене прозоре...

"Остани, Францка, не иди!" викнула је мајка у сну и обе су се пробудиле. Већ је почело да свиће и Францка је устала.

"Хоћеш ли да идеш, Францка?" питала је мајка, и њен тихи глас је молио: "Остани код мене, дете, не иди!"

"Морам, мајко! Наћи ћу већ какву службу у Љубљани", одговорила је Францка мирно, не осврнувши се.

Спремила се и стала на средини собе. Бојала се да мајци погледа у лице, нешто ју је стезало у прсима.

"Збогом, мајко!"

Пружила јој је руку и пошле су према вратима.

"Ако се више не видимо. Францка...", зацвилела је мајка, држећи је чврсто за руку.

"Зашто да се не видимо више?"

Стајала је покуњене главе, а у срцу је чула јасан одговор:

"Никада више!"

Пошла је низ брег, овде онде чуло се шкрипање врата, свет је излазио на праг и гледао за њом. Обућар је погледао кроз прозор, познао ју је и повикао:

"Францка!"

Није се окренула и пошла је брзо, очију упртих у земљу.

"Францка, да се ускоро опет видимо!"

Његов глас је био чудан, злобан и пун сажаљења у исто време, окренула је главу и видела коштуњаво лице пијанице, обрасло у разбарушену браду; очи су му лежале у дубоким јамама испод косматих обрва.

Запамтила је добро то лице, зато што га је видела доцније, после дугог времена, како се сагиње над њу и како је пуно сажаљења...

Обузело ју је неко нејасно осећање и пожурила је наниже ка варошици, пут железничке станице. Чула је да је иза ње зове дрхтави глас, који се губио у ветру.

"Францка, остани!"

Мајка се вратила у собу, држећи се рукама за зид да би могла доћи до клупе, пошто јој се тло под ногама стало гибати, а таваница љуљати и стропоштавати...

VIII
Кланац сиромаха

Март је био хладан. Киша, која је падала у дугим танким млазовима, била је хладна као снежаница; и кад би престала за који час, дунуо би ледени ветар. Снег се полако топио, а ноћу се смрзавало, тако да су ливаде освитале покривене леденом кором, толико тврдом да су кишне капи одскакале и распрскавале се као да су ударале о стакло.

Лојзе Михов је ишао друмом из Љубљане. Руке је био увукао у џепове од панталона, крагну кратког капута подигао високо до ушију и у њу сакрио своју чекињаву браду. Иначе није много водио рачуна о томе какво је време; звиждукао је полако, није сматрао за потребно да заобилази локве, којих је било свуда по друму; на леву ногу је мало подскакивао, јер га је жуљила ципела на пети; вероватно да је неки ексер био пробио кроз потплату.

Протандркала су нека сељачка кола и попрскала га.

"Олошу један, ако већ нећеш да ме примиш на кола, онда ме бар остави на миру!" повикао је за њима.

С времена на време погледао је око себе и сетио се ђачких времена кад је пролазио тим крајевима са великом надом и с великом жалошћу у срцу. Сећања нису била нарочито тужна и он се смешкао. Сетио се како је у своје време туда ишао с мајком у Љубљану и како је целим путем мислио о некој чудној будућности, која је тада била врло близу — богатство, господство, господске кочије, два пара коња, сав живот тако сладак као да је вечито Бадње вече... Сетио се и постао још веселији, тако да је одмахнуо главом и полугласно се насмејао.

Долазила су му у сусрет два жандарма у дугим огртачима, с пушкама о рамену. Ишли су чврсто и право, тако да им се морао склонити у страну. Гледали су га сумњичаво и, мада се није обазирао, приметио је по корацима да гледају за њим. Смешкао се и мислио сам у себи:

"Кад бих се сад окренуо, пришли би ми и упитали ме одлучним гласом: Ко си? А ја бих им одговорио — но, а шта бих им одговорио? Лојзе Михов! Хвала богу, име ми је још остало! Име човек никада не губи — ма како да је сиромашан, има ипак бар име. Тако је на свету све правично и добро уређено."

Мало се разведрило, сунце је грануло по локвама на путу, заблештало је по ливадама, покривеним снегом који се топио. Лојзе је зажмиркао, годила му је сунчана светлост и спустио је крагну, иако је било студено и сунчани зраци били су хладни као у јануару. На западу је небо било већ сасвим ведро, светло плаветнило се ширило све више, стално постајало све веће и облаци су се полако кретали ка источним и јужним планинама. Сунце је стајало једва још једну пед над брегом и било је тако хладно и бледо да се лако могло гледати у њега. Лојзе је гледао право у сунце и смешио се као дете.

"Гле, гле, још никада те нисам видео; али си се данас скинуло преда мном, ти, господско величанство, и ја те гледам, срам те било!"

Насмејао се, а затим стао да звиждуће весело неки марш и по његовом такту да иде даље друмом, који је већ почео да се суши чим је престала киша и сунце га погледало поспаним, још уморним очима.

Равница се сужавала, с десне стране су се приближавали брежуљци и застирали долину дугачким сенкама. Лојзе је издалека угледао усамљену крчму и с радошћу се сетио љубазног и гостољубивог крчмара; убрзао је кораке и кад је стигао до крчме, кренуо је право у њу. У ходнику га је срео крчмар и обрадовао се.

"А где сам те оно видео, причекај, но?... А, ти си онај гимназиста, већ знам. Улази само, улази!"

Угурао га је унутра и Лојзе је за столом угледао друштво, два млада господина и лепу крчмареву кћерку, која га је погледала широко отвореним очима — исте оне очи које су биле и онда, и Лојза је оставило весело расположење, заболело га је у срцу и осетио се бојажљивим и сметеним.

"Ово је гимназист, Анчка, донеси му вина и хлеба!"

Господин са малом брадицом и наочарима погледао је у њега, гледао га је пажљиво дуже времена.

"Зар ви нисте Михов?"

"Свакако, Михов, Лојзе Михов!"

"О, гле, седи онда овамо — ја сам Кривец, Јоже Кривец..."

Пружио му је руку, Лојзе га је гледао зачуђен.

"Никаквог Кривеца не познајем..."

Затим се наједном грохотом насмејао и завртео се на пети.

"Ах, Кривчек, Кривчек... Па како си? Зашто носиш наочаре? И браду носи Кривчек!... А шта радиш овде?"

"Шта бих могао да радим овде?" одговорио је Кривец мирније и хладније и премерио дугим погледом Лојзево занемарено и изгужвано одело. "Учитељ сам овде на селу, већ две године."

Лојзе је сео за сто. Други господин, човек мршав и као да је био изнурен глађу, био је порески практикант из варошице. Из дугачкога лица гледале су велике, али празне и тупе очи.

"А шта је с тобом, Лојзе? Шта ти радиш?"

"Ништа не радим. Упињао сам се дуго, па није било ништа и пошто је исти враг трудите се или не, зашто онда да се човек узалуд мучи?"

"А, тако!" одговорио је учитељ немирно и још једанпут погледао пажљиво и радознало у Лојзево лице. А то лице није ни у чему било слично Лојзевим веселим речима; његово смејање је личило церењу мртвачке лубање; образи су му били сама млитава кожа, нос је био шиљат и сијао се као у мртваца, очи су лежале у дубоким јамама; ретке длаке, које су избијале под носом и на бради, давале су лицу чак нешто одвратно, пијаничко. Руке је држао на столу — оне су биле кошчате и кожа на њима била је смежурана као код старца. Кад су се руковали, учитељ је осетио знојав и љигав длан.

"Куда си сад наумио?"

"Кући; идем да видим мајку, ако је још жива. Нисам је видео већ пет година, а она мисли да ћу се вратити у кочијама, са два пара коња..."

Искапио је чашицу и црвен му је ударила у лице, чудна ватра се запалила у очима.

"Сећаш ли се још, Кривчек, наших љубљанских времена? Сећаш ли се како смо пијанчили? О, Кривчек, запевај још једанпут својим танким гласићем, да те чујем пре него што умрем!"

"Где су сад оне љубљанске скривене кафанице", одговорио је учитељ озбиљно. "Сад имамо друге бриге, драги мој!"

Лојзе је био весео, смејало му се и певало.

"А кад си се изгубио из Љубљане?" упитао га је учитељ.

"Не знам. Изгубио сам се једном кад нисам имао ручка ни стана... Знаш ли зашто сам отишао из позоришта? Зато што су ми на позорници црева крчала..."

Учитељ је срдито одмахнуо главом, практикант се осмехнуо.

"Помисли, био сам у Бечу и хтео да се упишем — шта мислиш где? Право у академију! Та био сам добар цртач."

"Врага, па зашто се ниси уписао?"

"Како? Био сам одрпан, па се нисам усуђивао ни да уђем унутра... После тога сам чистио снег, зарађивао сам форинту на дан, али то је трајало само три дана, више нисам могао..."

"Зашто не?"

"Зато што више није падао снег."

"А како си се вратио у домовину?"

"О државном трошку, путовао сам пет дана — што је то пријатна вожња била, никаквих брига човек нема... Вечно ће ми остати у сећању ти дани; једеш, а не питаш одакле је; спаваш, и нико те не гони преко прага — као птица под небом... После тога сам опет провео у Љубљани годину дана."

"Зашто те нису довезли до куће?"

"Изгубили су ме уз пут као празну врећу... Али што је после тога, брајко мој, био живот!... Замисли, морао сам да идем преко воде у крађу јабука — то је велика уметност и за њу треба више стрпљења и праксе него, по прилици, да човек буде учитељ. После сам отишао код адвоката."

"Зашто ниси остао код њега?"

"После прве плате коју ми је дао, од радости сам се толико напио да два дана нисам ишао у канцеларију... а после се више нисам усуђивао да идем... То је била последња нит коју сам прекинуо; тада је све било готово... И сад сам сасвим слободан."

"Живот није био леп, али је тако морало бити, зачудило би ме кад би се једном изненада променио. Никада још нисам видео да чкаљ може дати племенит плод; расте само зато да би га магарци попасли."

Учитељ је поручио вино, гостионичар је донео Лојзу шунке и белог хлеба. Кад је угледао црвено месо, које је пријатно мирисало, засветлеле су му се очи; јео је ћутећи и брзо, левом руком је држао тањир као да се бојао да му га ко не узме.

"Како је сад у варошици? Шта радите?" упитао је, пошто је обрисао усне.

Кривец је направио врло озбиљно лице и наместио наочаре да му згодније стоје.

"Ја сам се, пријатељу, озбиљно прихватио свога позива, онако као што сам намеравао док сам још био у школи...

"Дакле, још увек мислиш да спасаваш свој народ?" подсмехнуо се Лојзе.

"Не народ, али бар један његов сасвим мали део, па и то је ипак нешто... Ти и не знаш какав је наш народ. Кад си видео пијане људе у крчми, они су ти се згадили — упола просјаци и прави просјаци, који пију и псују и пропадају као стока; они који су бољи беже у Америку, у Немачку, у Босну, а пијани просјаци, који су сувише лакомислени и сувише лени да би себи могли помоћи, остају код куће... Такве људе си ти, можда, видео и тако си о њима судио. Ја сам, међутим, тај народ упознао, и нема бољега на свету. Сад имамо у варошици читалачко друштво."

"Па било је оно већ и раније."

"Било за господу, човек који је мирисао на говеда није смео унутра. А сад смо сами, само сеоска момчад и радници; створили смо лепу књижницу, читамо новине, певамо, а и банчимо; то је сасвим друкчије пијанчење, зато што су људи друкчији. Замисли, неки су се чак у лицу променили откад су у друштву!"

"Мислиш ли да их на тај начин спасаваш?" упитао је Лојзе.

"Зашто не на тај начин? Сиромаштво је велико, али интелигентан човек зна да себи помогне, једино духовни сиромаси су двоструки сиромаси — сакрију се и чекају крај... Али, ипак, то је само почетак. Треба пробудити људе; кад се пробуде и прогледају, и сами ће себи помоћи. Навикнуће се на друштво, видеће да сами за себе не могу учинити ништа, него да се морају ослањати један на другога... То су нам већ раније показали социјалистички кожари, који су се удружили и који нису више слуге својих господара. Погледај их недељом, па ћеш само по рукама и по црним ноктима познати да су радници. Досад су их младићи мрзели зато што су им изгледали сувише господа, а сад их више не мрзе..."

"Дирљива идила!" приметио је Лојзе.

"Још није, али ја бих желео да буде."

"Ако о своме раду мислиш нешто нарочито, вараш се. Шта има ново у тим твојим плановима? Старе фразе и друго ништа."

"Свакако да су то старе фразе", одговорио је учитељ мирно. "Зар сам ја рекао да мислим нешто ново? Да хоћу да чиним какве експерименте? Мислим да радим сасвим по старом, по шаблону, а исто тако ни тих старих фраза, за које знам да су старе, нимало ме није стид. Кад би свак радио на нов начин, шта би било? Лепо, равним, познатим друмом, тако ћемо, мислим, даље стићи. Главно је да је човек озбиљан и да мисли поштено."

"Труд ће ти бити потпуно узалудан!" одговорио је Лојзе. "Остао си сањалица, исти онакав какав си био у Љубљани, кад ни сам ниси имао готово ништа да поједеш, а учио си да би могао помагати другима. Тако си заборављао да си и сам просјак. Али залуд је учење, нема помоћи... Рекао сам ти како сам живео. Не мислиш, ваљда, да у мени никада није било нимало снаге, нимало енергије, нити жеље да живим и да помогнем и себи и другима? Свега тога је било довољно и ја сам се мучио и упињао. Резултат? Оболеле ноге и од гладовања покварени желудац... Нема помоћи, све је осуђено на жалосну смрт!"

Учитељ га је погледао зачуђено, скоро је био увређен.

"Ти судиш све по себи, пријатељу. Ти си осуђен на жалосну смрт!"

Лојзе је одговорио мирно, као да није било ничега грубог у учитељевим речима.

"Ја судим све по себи, разуме се! Ко ради друкчије? Ја сам рођен на кланцу, на кланцу сиромаха, и печат ми је био утиснут на чело већ од рођења, печат просјака који је осуђен на жалосну смрт. Ето, зато је била узалудна сва моја нада — да се дотакнем злата и оно би се претворило у угљевље, као у оној бајци..."

"Фаталист! Не верујем да си био у стању да се бориш. Ако знаш да си осуђен, онда не можеш имати ни воље, ни снаге — и било је смешно што си се уопште борио кад си знао да си осуђен."

"Нисам фаталист, то је друга ствар. Десило се, можда, сасвим случајно да ја сазнам своју судбину... а колико је оних који је не познају, који не знају да су осуђени; носе на челу жиг, који им је утиснут на рођењу, а надају се и муче се до краја. Ако човек и десет пута посрне под крстом, он опет устаје и тетура се даље. Ја сам, међутим, видео да не вреди устајати и да је боље остати лежећи на месту."

"Ако мислиш да је тако боље, ја ти се не могу противити. За мене је боље борити се; ако ме живот и разочара данас, он ће ме можда сутра обрадовати... Ако мислиш да је твоје дело безуспешно, онда је збиља глупо да га се прихваташ."

Учитељу је разговор био непријатан, зовнуо је крчмареву кћер, која је носила чаше преко собе:

"Госпођице Ана, зашто сте нас напустили? Хајде, седите мало!"

"Зар ме не познајете?" осмехнуо се Лојзе.

Погледала га је пажљиво у лице, поцрвенела је и очи су јој се разрогачиле од чуђења. Лојзе је устао и пружио јој руку.

"Свакако нисте мислили да ћемо се тако срести после толико дуго времена..."

И обома су се мисли сусреле, нешто лепо је засијало из прошлости. Она, још упола дете, он, млад гимназиста, седели су сами у соби, напољу је сијало сунце. Нагнуо се к њој, муцајући неразумљиве речи, и вреле усне дотакле су се усана, обоје уздрхтало зацрвенелих образа, уплашени као грешници. Седели су држећи се за руке, ћутећи и не усуђујући се да једно другом погледају у очи... То је у животу засијало као зрачак сунца, који се за тренутак пробио кроз облаке; засијало и изгубило се.

Сада је стајао пред њом сув, болестан, одрпан; лице му се било променило, обрасло у браду, на образима су биле дубоке јаме, а око уста непријатни усеци... Мисли су им се среле. Али се срце стегло од жалости, а Лојзе се нагло отрезнио.

"Где сте ви били тако дуго времена?"

"По свету; сад се враћам кући; можда ћемо се видети још који пут."

"Зар се ви познајете?" упитао је учитељ; црвенило му је ударило у образе.

"Знамо се одраније", одговорио је Лојзе. "Тада је госпођица била још дете и господа из варошице онда још нису долазила овамо."

Пили су дуго, али разговор није био нарочито жив. Напољу се било сасвим изведрило, а сунце је било одавно зашло, цела долина је била у дубокој сенци.

Лојзу је било топло и вино га је било омамило, пошто на њега није био навикнут; кад је устао од стола, скоро се тетурао? Ана му је пружила руку да се поздраве, али га се бојала и била је задовољна кад је отишао. А њему је срце било омекшало од много вина и од сећања. Лице му је било још више упало, очи закрвављене у угловима, хтео је на растанку да каже нешто лепо и пуно љубави, али му је језик био тежак и заплитао се.

"Ја идем сада да умрем, Ана!" рекао је држећи њену руку; хтео је да се осмехне несташно, али је тај осмех био туп и одвратан. "Идем да умрем, Ана... и када..."

Мисли су му се смутиле, учитељ је наишао поред њега и закачио га, тако да се Лојзе затетурао у ходнику.

Враћали су се заједно пут варошице, било је скоро два часа хода и ишли су брзо. Друм је већ био сасвим сув; на небу су се палиле звезде, али месец још није био изашао и било је тамно. Лојзу је лице горело од врућине, али му је у телу било хладно и ветар му је дувао кроз танки капут. У почетку је ишао мало теже и било му је мука, али се после постепено истрезнио и зажелео је да се весело поразговара.

"Сви су осуђени, сви, пријатељу! Не говори ништа! Ја сам био далеко по свету и видео сам наше људе: сви су слуге, сви сиромаси са кланца! Погледај њихову историју — хиљаду година служинства! Хиљаду година страшних мука и ништа нису постигли..."

Учитељ није одговорио. Лојзу је било неугодно и ућутао је.

Звезде су сијале све јаче, на истоку се белело, излазио је месец и по снегу, који је покривао сву долину, почео се расипати сребрни сјај. Ноћ је била тако лепа да је Лојзу било меко на срцу. Хтео је да запева неку младалачку песму, али му је глас био толико храпав и груб у овој тишини да га се сам уплашио. Другови су ишли ћутећи поред њега.

"Кад си се упознао с Аном?" упитао га је учитељ кад су били већ близу вароши.

"Е, кад! Не буди љубоморан, зар не видиш какав сам? Љубоморан на мртваца, глупак!"

Попели су се на гребен ониског брежуљка и приближавали се кланцу. Пред њима је било све тамно, само су у варошици још гореле светиљке.

Учитељ је показао на једну од последњих кућа у варошици, која је стајала мало уздигнутија од осталих, удаљена нешто од друма.

"Ено, ја станујем тамо где светиљка иде од прозора до прозора; то газдарица с лампом иде по собама; сад је у мојој соби, вероватно застире сто и спрема вечеру, јер зна да ћу доћи кући."

Лојзу се нешто покренуло у срцу — пријатне собе, пријатна газдарица, бело застрвен сто и топла вечера на столу — мир у срцу и мир унаоколо.

"Шта мислиш сад да радиш у варошици, хоћеш ли остати ту?" упитао је учитељ.

"Не знам ни сам. Рекао сам да сам дошао само да умрем, па ће се можда тако и десити."

Поздравили су се и Лојзе је полако продужио пут кланца. Истог тренутка кад је остао сам, изгубио је последњи остатак извештачене веселости, сетио се да се налази близу куће и обузео га је страх. Стајао је на друму, под собом је видео варошицу, још су се чули издалека гласови другова, који су се журили наниже. Долазило му је да се врати, куд било, онако без циља у ноћ. Без циља, онако како се вратио и кући. Дигао се једном и кренуо кући као да га је неко узео за руку, али сад, кад је био већ близу, сагледао је пред собом сву прошлост, сагледао је самога себе, онаквог какав је, у ствари, био.

Осуђен? Ко га је осудио?

Долазило му је да падне на земљу и да заплаче наглас — сам себе је био осудио оног тренутка кад му је први пут пало на памет да је осуђен и кад су му клонуле руке и кад му је клонуло срце.

Сетио се оних путовања с мајком у Љубљану и није се насмејао.

Зашто је морала да се угаси она детиња нада? Била је детиња, али је у исто време била чисти извор из којега је он захватао снагу за трошење, за дуго ишчекивање. Тада он није видео самога себе; није видео своје болесно лице, ни поцепано своје одело, није осећао да је гладан... И кад је сам себе осудио, сазнао је — видео је по свом лицу, по упалим очима, по ископнелим образима, да су му дани избројани, видео је своје убоштво по поцепаном оделу, осетио је да је гладан; и да све то никад неће проћи, зато што је тако суђено да умре сам, гладан и усред одвратног просјаштва.

Како се то десило? Где је почетак тога?

Погледао је далеко уназад, лакнуло му је; кајање се претворило у мирну жалост. Одговорио је сам себи истим оним речима којима је био одговорио учитељу.

"Никад још чкаљ није дао племенит плод; расте само зато да би га магарци попасли."

Гледао је на то насеље на кланцу, на гомилу кућа, које су се биле прибиле једна уз другу као стадо преплашених оваца. Само једна једина слаба светлост светлуцала је из таме. Гледао је, и као да је видео кроз кровове од сламе, кроз оронуле зидове. Ниске, загушљиве собе; влажни зидови, само над постељама покоја икона, можда глава Христова, са трновом круном и капљама крви на челу; без покућанства, људи спавају по патосу, на прњама, прњама и покривени. Лица мршава, ознојена; муж дише гласно, био се напио ракије и сад лежи с разгрнутим грудима, смрдљиви задах пуни устајали ваздух; деца имају старачка лица, тек што су се извила из колевке, а чело им је пуно бора, обрве се свијају на очи, образи упадају; жена не спава, легла је, али чим је муж заспао, она је устала и села на клупу поред пећи, с коленима подигнутим скоро до лица и главом ослоњеном на дланове ... Из једне куће у другу, све собе су исте. Ваздух је пун правог просјаштва, просјаштво је у погледима, у речима, у срцима, просјаштво и понизност, непоуздање, просјаштво без краја и конца. Тек што закуца младо срце, оно већ срче просјаштво, злопаћење и бриге из материних груди... срче немоћ, преданост судбини и понизност; помиреност са служинством, немање снаге за живот... Расте и иде повијеног тела, очију упртих у земљу, рођени слуга. Може бити весео и раздраган, може стећи и богатство — у срцу свом он остаје слуга, целога свога живота. Рођен је на кланцу и тај му жиг нико са чела не може избрисати.

Гледао је, и кланац се чудно ширио пред његовим очима — простирао се од истока до запада, од југа до севера, брда су се размакла. Сва та пространа крајина пред њим била је кланац сиромаха, по целој тој широкој покрајини људи су ишли понизно погурени, са судбином помирени сиромаси, којима је сиромаштво било у срцу и који су у срцу били сиромаси и онда кад су се весело смејали и кад су имали црвене образе и честито одело. Бескрајни кланац сиромаха био је пред њим и народ слуга становао је на кланцу.

"Осуђен на смрт — сваки напор је, пријатељу, безуспешан, а зато и глуп; преобуци их споља, у срцу остају слуге и осуђени на смрт!"

*

Био је уморан, ноге су му дрхтале, приближавао се полако и са страхом. Негде су зашкрипала врата, из куће су допрле вика и оштра препирка — муж се био вратио пијан из крчме.

Дошао је до родне куће, прозори су били слабо осветљени. Пришао је к зиду да би могао видети у собу, али су прозори били застрвени црним крпама и светиљка је била уврнута, светлела је дремљиво.

Обузео га је непојмљив страх, ишао је тамним тремом на прстима, потражио је кваку и опрезно отвори врата.

У соби је било више људи и говорили су шапатом. Сви су били окренути од њега на страну и опазили су га тек кад је затворио врата и стао пред њих.

"Ја сам, људи божји!"

Из постеље се подигла глава.

"Лојзе!"

Мајка се силом одупрла обема рукама и исправила се у постељи. Лојзе је пришао к њој, приближио се њеном лицу, тако да је осетио топлину њених образа и силни бол му се засекао у срцу.

"Где си био тако дуго, Лојзе? Како сам те чекала!"

Једва ју је могао чути, скоро да није ни било гласа из њених груди и само су се усне мицале. Гледала му је нетремице у лице и осмехивала се.

"Добро сам знала да ћеш доћи, а нису ми хтели веровати... Седи овде поред постеље, Лојзе!..."

У соби су се налазили обућар и његова жена, писар и још две жене. Поред постеље на столу стајале су различите флашице, у једној од њих било је скупоцено вино, које је донео обућар; нико није знао како је набавио новац за њега.

"Сад јој је дошао син!" рекао је обућар. "Сад можемо ићи на спавање!"

Очи су му биле поспане и зевало му се — бдео је са женом прошле ноћи све до ујутру.

Гости су устали и поздравили се, мајка се није ни осврнула на њих, очи су јој биле упрте у Лојза, који је стајао поред постеље, сав блед.

Кад су се затворила врата, сео је поред постеље, узео је мајчину руку и челом се наслонио на њу. Мајка је подигла леву руку и хтела да помилује замршену синову косу, али је рука била и сувише слаба и клонула је на покривач.

"Тако дуго те није било, Лојзе!"

"Шта је с осталима, мајко?"

"Сви су помрли."

Лојзе се опет наслонио на мајчину руку, која је била хладна и знојава.

Мајка је окренула главу тако да га је могла добро видети у лице, њени погледи су клизили по његовим сувим рукама, по оделу, по оковратнику.

"Подигни се мало, Лојзе, нагни се к мени да те видим."

Нагнуо се и било му је хладно кад је осетио ту сасвим близу свога лица два светла, велика ока, пуна питања — као два ножа су му ти погледи продирали дубоко у мисли, у срце.

Кад је подигао главу, мајка се окренула од њега и очи су јој се склопиле.

Било га је страх и дланом се дотакао њеног чела.

"Мајко!"

Погледала га је, али јој је поглед био пун патње и сажаљења.

"Где си био, те си дошао тако болестан, те си дошао да умреш?"

Сакрио је лице у покривач и заплакао, онако као што је плакао пре много година кад је завлачио главу мајци у недра кад му је било тужно и тешко...

Кад га је угледала пред собом, у мутној магли која је била пред њеним очима, видела је његов живот, и живот своје деце, и свој живот...

У соби је био полумрак, светиљка је горела слабо и мајци се чинило да се она гаси.

"Извиј светиљку, Лојзе, долиј уља!"

Лојзе је пришао столу и извио светиљку, те се по соби разлила бела светлост.

"Јеси ли удесио светиљку?"

"Па светло је, мајко!"

Није му одговорила, чинило јој се да је у соби мрак и био јој је непријатан тај сиви вео, који јој је непрестано висио пред очима и којега није било могуће одгурнути... У соби је био мрак, била је мртва тишина: мајка је једва чула синово дисање, али јој се чинило да оно долази издалека, од врата...

Пошто је била у ватри, мисли су јој се чудно колебале, дизале су се и изненадно се губиле, појављивале се и ишчезавале — као да је светиљку носила по соби, па да сенке тренутно прелећу од зида до зида, по поду, по таваници... Пружила је руку, хтела је да се усправи у постељи.

"Причекајте, људи божји!"

Али нису чекали — кола су тандркала даље, возач је терао и смејао се. Трчала је за колима, ципеле су јој се биле развезале, сазула их је и трчала боса, ноге су јој крвариле, крв се мешала с прашином.

"Чекајте!"

Као од шале, возач је мало зауставио, жене које су ишле на ходочашће и које су седеле на колима злурадо су се смејале: "Но, трчи, трчи, трчи сада!"

И Францка је трчала, поскакивала рањеним ногама, већ је стигла до кола, ухватила се за њих обема рукама — али су кола тргла, појурила напред и Францка је пала, ударила је челом о камен и остала лежећи тако...

Лојзе је марамицом брисао мајчино ознојено чело; кроз полуотворене трепавице виделе су се беоњаче, болесно руменило је горело на зажареним образима, усне су се мицале.

"Мајко!" шапутао је и тресао се од страха и бола.

"Дођи, шта сам ти учинила да не дођеш?" молила је Францка и чекала на усамљеном путу једне хладне јесени, док јој је са голих црних грана капало на расплетене косе.

Али није дошао, чекала је до ноћи и није дошао...

Крикнула је од ужаса — одонуда, из светле собе, гледало је злочиначко лице, усне су се одвратно осмехивале, очи су се сијале као да је с ножем стајао пред њоме; а на софи је седела дама, господски удешена; с рамена јој је био склизнуо дуги огртач. Тако јој је био истргао срце из груди и заборавио на њу.

Отворила је очи и Лојзе се нагнуо к њеним уснама.

"Дај ми воде, Лојзе!"

Наточио је воде, чаша му се тресла у руци... Сквасила је усне, које су биле суве и испуцане, опечене од врелог даха...

"Склони ми то, Лојзе!"

Пипала је руком по прсима, усне су јој се болно стегле, чело се наборало...

На покривачу, на њеним грудима, лежао је велики камен, и она је једва дисала под његовом силном тежином; затим се камен претворио у велику чинију, из које се пушило, дим се дизао према таваници и кроз кратко време испунио сву собу, лежала је мирно да се чинија не би претурила и било јој је непријатно што ни руку није смела макнути...

Лојзе ју је гладио по образима, по челу, нешто топло јој је пало на трепавице и полако отклизило ка уснама. Мало се засветлело из таме, погледала је и познала Лојзово лице, које се нагињало над њу, цело избраздано од бола... Али Лојзова глава се љуљала... љуљала и ишчезнула...

И он је исто умро, сви су помрли. Одлутали су и вратили су се и помрли су жалосно... Сви су одлазили једно за другим, свако од њих је одсецало по комадић њенога срца; и враћали су се болесни и убоги, легали су и умирали. То јој је испило крв из руку, исисало вид из очију, срце јој је израњавило тако да је оно било само једна велика рана — и гле, вратили су се болесни и убоги и помрли су жалосни. Сузе су се просуле без користи, као кошница...

"Чекајте, људи божји, сажалите се!"

Али кола су ишла даље и нестало их је у шуми — све је пропало и сузе су се пролиле узалудно, као киша... Пала је и ударила челом о камен и остала лежећи, тако на коленима, с главом на земљи, као да се молила богу дубоко погнута... Лојзе је обема рукама обгрлио њену главу, наслонио се на јастук и заспао.

*

Тако се завршио живот пун горчине и пун суза, просутих узалудно...

Соба је била пуна људи, спремали су одар за мртваца. Лојзе је био као везан, ишао је погрбљен, уморним, несигурним корацима; скоро цео дан је престајао поред постеље и гледао сасушено бледо лице, које је сада било тако мирно као да никада није ни доживело ништа што је тужно. Руке су биле склопљене и држале су бакарно распеће; око прстију биле су омотане велике црне бројанице...

Смркавало се. Лојзе је изашао на праг и свежи ваздух му је пријатно заћарлијао у лице.

"Узалудно!" рекао је гласно, као да је видео последњи усклик у мајчиним очима.

Кланац сиромаха лежао је пред њим, убоге куће, убоштво у кућама.

"На смрт осуђени! Сва страдања су узалудна, живот је узалудан..."

У варошици су се палиле светиљке, засветли час овде, час онде, долазила је ноћ и већ су се и по небу палиле прве звезде.

"Осуђени на смрт!"

Доле испод њега је засветлело, мали, црвени сјај је подрхтавао, растао и пламсава искра претворила се у мирну, јасну белу светлост.

То је био учитељев прозор. Лојзе је уздрхтао и остао непомично гледајући у мирну белу светлост, која је сијала из ноћи...

 

 

Иван Цанкар

Краљ Бетајнове

Драма у три чина

Први чин

ЛИЦА

ЈОЖЕФ КАНТОР, индустријалац

ХАНА, његова жена

ФРАНЦКА, њихова кћи

ПЕПЧЕК, дванаестогодишњи син

ФРАНЦЕЉ, десетогодишњи син

НИНА, четрнаестогодишња Канторова рођака

КРНЕЦ, некад трговац и крчмар

МАКС, његов син

ЖУПНИК

ФРАНЦ БЕРНОТ, поседник, апсолвент технике

СУДИЈА

ПРИСТАВ

ЛУЖАРИЦА

КАНТОРОВ НАДЗОРНИК ИМАЊА

КАНТОРОВИ ГОСТИ

СЕЉАЦИ

СУДИЈИНА ЖЕНА

КОПРИВЕЦ

догађа се у јесен, у варошици Бетајнови

Полудомаћа-полугостионичка соба за интимније госте. Десно воде стаклена врата у дућан, лево, више напред, врата према ходнику и степениште које води у собе за становање. У средини, позади, гостионички креденац са чашама итд., на зиду чивилук. Лево у углу застрт сточић, а десно већи четвртаст непокривен сто, напред бело застрти гостионички столови; на зидовима ловачке и бећарске слике.

За сточићем позади лево Францка плете; Макс корача по соби и с времена на време прилази великом столу позади где се налази његова чаша. Из собе позади чује се клавир.

МАКС: Заиста, Францка, много штошта се променило за ово време док сам се потуцао по свету. Обогатили сте се, а ја сам просјак, скитница.

ФРАНЦКА: Можеш још студирати, Макс. Па отац је рекао да би ти дао новаца.

МАКС: Твој отац? Францка, зар мислиш да човек мора бити мангуп ако има закрпљене чакшире и неуредну косу? Много сам изгубио, Францка; живот, будућност, све те лепе ствари сам изгубио. И тебе. Али за све то сам добио нешто друго, што исто тако има своју цену: понос скитнице.

ФРАНЦКА: Нисам хтела да те вређам, Макс.

МАКС: И осветољубивост скитнице. Од осветољубивости се може живети, Францка, зато све скитнице доживе тако дубоку старост. Још данас бих могао да се скитам богзна куд, могао бих на неки начин и даље да студирам параграфе по бечким јазбинама, али нешто ме је гонило кући: то је била жеља за осветом. Није ме нарочито болело што сте довели мога старог до пропасти; такве ствари се увек догађају и зато не треба, Францка, да се преда мном стидиш. Али ме је разјарило што је твој отац тако безобзирно прелазио преко лешева; да, Францка, преко наших лешева. Кад видим таквог силеџију, ухвати ме страховита жеља да му пребијем ноге, пребијем, пребијем тако да одмах тресне о тле, ух, челом о камен!

ФРАНЦКА (тише) : Ја ти ништа нисам узела.

МАКС: О, Францка! Зар мислиш да се шалим кад теби све то пребацујем? Ти си ми узела највише — а у тебе сам веровао и тако се глупо заваравао. То је било потребно; сад сам, хвала богу, прави просјак и моје руке су потпуно слободне.

ФРАНЦКА: Зашто се ниси вратио раније; тако сам те желела.

МАКС: Желела...еј, Францка, невесто! Погледај ме у очи... сећаш ли се оног времена кад смо се играли овуда и волели се?... Еј, Францка, невестице, још и данас ме желиш!... (Стави јој руку на чело и нагне се к њој.)

ФРАНЦКА: Шта сам ти учинила, зашто ме тако мучиш?

МАКС: Зато што те волим, Францка! Када те не бих волео то би било тужно с моје стране, врло тужно! Кад ти овако погледам у очи — погледај ме у очи! — волим те тако много, тако много да знам да је све изгубљено, и јер знам да је све изгубљено, можда још није све изгубљено... ти!... (Стисне јој рукама лице и сагне се сасвим близу ње.)

ФРАНЦКА (брани се помало): Макс...

(Звоно на вратима дућана и женски глас: "Зар нема никога?" Францка устане).

МАКС: Не замери, Францка... заборавио сам да си невеста!

(Францка оде у дућан; из стана позади лево чује се клавир).

МАКС (иде великом столу десно и пије): Прекасно, глупи, заљубљени старче, прекасно! (Полако иде лево; код врата собе за становање.) Госпођице Нина, сањарите ли?

НИНА (из собе): Добар дан, господине Макс! (Клавир се утиша.)

МАКС: Много се кријете, госпођице Нина...

НИНА: Други ме крију, зато што сам болесна. (Тише.) Само, господине Макс, немојте никоме рећи да сам болесна... стриц би се страшно љутио... Не смете ни разговарати са мном, зато што вас волим... Стриц је рекао... Пст... Францка!... (Опрезно се окрене и оде; Францка из дућана.)

МАКС: Љутиш ли се?

ФРАНЦКА: О, не, Макс.

МАКС (полако): Чуј, реци — шта намерава твој отац с Нином?

ФРАНЦКА: Одлази у манастир.

МАКС: Чини ми се да је болесна; а шта јој је?

ФРАНЦКА (полако): Није болесна... само понекад увече, кад је мрак...

МАКС: Кад је мрак?..

ФРАНЦКА: Ко ти је рекао да је болесна?

МАКС: Види јој се на лицу. И шта бива кад је мрак?...

ФРАНЦКА: Боји се.

МАКС (дође до стола десно, окрене се): Твога оца!

ФРАНЦКА (престрашена, тише): Макс!...

МАКС: И оне вечери пре четири године, кад је умирао њен отац...

ФРАНЦКА (седи, пружи руку): То није истина, то су снови, Макс, ружни снови, и Нина је болесна.

МАКС: Мене веома муче ти снови, радо бих их сагледао до дна. Овде све одише тим тужним сновима, Францка, а ја с уживањем њушкам, немам мира на другом месту...

ФРАНЦКА (устане, молећи): Рекао си, Макс, да ме волиш...

МАКС: Фуј, како те је већ сву отровао тај нечисти ваздух... Шта ме молиш?

ФРАНЦКА (иде према њему, молећи, тихо, склопљених руку): Отац је велик и страшан и ја бих дрхтала за тебе. Не говори ништа...

КРНЕЦ (отвори врата гостионице позади лево): Макс!

МАКС: Шта је, стари?

КРНЕЦ (тише, осврће се по соби): Макс, имаш ли коју десетицу?

МАКС: Ниједну, стари, пијем на вересију.

КРНЕЦ: А где је Кантор?

МАКС: Није овде... Де, Францка, донеси мом старом четврт на мој рачун! Само идите, оче, донеће вам. (Крнец оде, Францка за њим.)

МАКС (сам, полако иде вратима стана): Волео бих да су то само снови... (Одгрне завесу на вратима собе за становање; Нина се сва скупила од плача пред њим!) Нина?

НИНА: Рекли сте да је волите.

МАКС: Али, госпођице Нина — Нинице, дете!

НИНА: Ја сам вас толико заволела — зашто сте ме тако лепо поздравили?

МАКС (узме јој марамицу и брише сузе): Па волим те, гледај, Нинице, сиротице...

НИНА: Као Францку?

МАКС: Да, Нинице...

НИНА: Видите, ја сам вас одмах заволела... кад сте пролазили и погледали горе и тако лепо поздравили... Овде је тако пусто, господине Макс, страшно, и ја сам увек гледала хоћете ли проћи. (Брже.) Али не смем сићи, видите, стриц не пушта...

МАКС: Онда вам је сигурно досадно...

НИНА: О! Нико не разговара са мном... Стриц је љут кад ме види... само понекад је нежан и помилује ме, али ја га се тако плашим... тако плашим...

МАКС: И када је мрак?

НИНА (грчевито га ухвати): О, господине Макс!

МАКС: Тада се јако плашите?

НИНА: Волела бих да сте увек са мном...

МАКС: Зашто се бојите, Нинице?

НИНА (тихо): Чуо се врисак... (гласније, са страхом) врисак...

МАКС: Те ноћи вриснуо је твој отац, Нинице...

НИНА (грчевито га загрли): О, господине Макс, останите са мном...

ФРАНЦ БЕРНОТ (долази слева, с букетом у руци, у огртачу уздигнутог оковратника; помало кратковид, са наочарима, улази полако):Клањам се, госпођице Нина! (Максу, с омаловажавањем.) Сервус! (Погледа у собу за становање.) А где је Францка?

МАКС: У гостионици!... (Франц иде према гостионици.) Нина, ја ћу бити увек с вама, увек ћу мислити на вас!...

ФРАНЦКА (дође из гостионице): Добар дан, Франц!

ФРАНЦ: Последње овогодишње руже из нашег врта, Францка, зато нису више тако лепе.

ФРАНЦКА: Како си љубазан!

ФРАНЦ: Метни их у воду, штета би било да увену. Донеси ми чашу вина и соде! (Францка оде у гостионицу.) А што ви, госпођице Нина, увек манастирски?

НИНА: Увек. (Макс прилази столу десно, пије, седне.)

ФРАНЦ: Одлазите већ идуће недеље, зар не?

НИНА: Да.

ФРАНЦ: Тако... хм... па, и манастирски живот је на крају крајева пријатан... (Седне за сто лево; Макс извуче бележницу из капута, гледа замишљено, звиждуће и добује прстима по столу.) Молим те, Макс, не звижди и не добуј, то ме страшно нервира!

МАКС (погледа немарно преко бележнице): А ти иди!

ФРАНЦ: Ти си ми сваким даном непријатнији, Макс... хм... да... све непријатнији... (Седне лево.) Па, госпођице Нина, седите мало крај мене...

НИНА: Морам горе. (Седне близу стола; Францка донесе вина; погледа Макса и Франца.)

ФРАНЦ: Овамо, Францка, овамо.

ФРАНЦКА: Где си био данас?

ФРАНЦ: Јутрос сам био у пољу. Морам да радим напољу да бих поправио здравље. Осим тога, тај рад у пољу је нешто лепо... Шетња по шуми, по ливадама... Човек је тако миран и задовољан.

ФРАНЦКА: Да... да... Зашто овамо не седнеш, Макс?

МАКС: Моје место је овде, се΀´и ти овамо!

ФРАНЦ (погледа попреко Макса; Макс пије): Најлепши је такав живот. Човек је прави сељак и то је једини природни позив на свету. И ако бих пожелео душевне разоноде, добре књиге су у орману... (Лагано се дотакне Францкине руке.) И, Францка, кад бих уз то имао још лепу женицу у кући...

МАКС: Уз то.

ФРАНЦ: Зар вам се не чини, госпођице Нина, да је најлепши такав миран, тихи живот?

НИНА: Да.

МАКС (одједном):Зар не бисте радо путовали, госпођице Нина?

НИНА: О — да!

МАКС: Зар не бисте волели да видите море, велико, лепо море — да се возите у белој лађици, увече кад залази сунце...

НИНА: О!

МАКС: Или бисте можда волели да будете зими у великом граду: позоришта, велика, осветљена... чудесне одеће... игранке... концерти —

НИНА, ФРАНЦКА: О!

МАКС: И љубав, љубав, љубав... она љубав, каква је у романима и на игранкама... кад је човек млад, разуздан и заљубљен, па би само играо и љубио се.

НИНА: О, господине Макс!

ФРАНЦ (устане намргођен): Саме детињарије.

МАКС: Благо онима који су детињасти!

ФРАНЦ: Детињасти су људи који не вреде ништа. За тебе је такав живот, такво празно скитање. Сви пропали студенти су млади, весели и разуздани. А ко је нешто студирао и нешто постигао, не занима се више глупостима. Створи дом и живи мирно, задовољан собом и светом.

ФРАНЦКА: Франц!

МАКС: Пусти га само, Францка, сасвим је у праву! Људи који су нешто постигли задовољни су собом и светом. Нарочито ако су наследили лепо имање. Али, Франц, на крају крајева, ипак је жалосна истина: једини резултат твога живота биће, у најбољем случају, неколико деце. Зар би вредело да се човек труди целог живота за тако бедан резултат? (Весело.) Погледај мене!

КРНЕЦ (отвори врата од гостионице): Макс!

МАКС: Само иди, стари... де, Францка, донеси му четврт! (Крнец нестане, Францка оде за њим.)

ФРАНЦ (смејући се): Па видимо...

МАКС: Па, шта?

ФРАНЦ (окрене се, с рукама у џеповима, смејући се): Просјаци...

МАКС (устане): Слушај ти, не бацај ми ту реч у лице! Кажеш да сам скитница и зато ме се чувај! А "просјаке" ћу ти у ждрело сасути, па их нећеш лако прогутати!

ФРАНЦ (у неприлици, смешећи се): Нећу се тући с тобом!

МАКС (испије): Фуј! Кад видим такво труло, смрдљиво задовољство... (Узме шешир и штап, иде Нини.) Збогом, госпођице Нина... Вечерас ћемо се можда још мало видети...

НИНА (устане и пружи му руку): Збогом, господине Макс...

ФРАНЦКА (из гостионице): Зар већ идеш, Макс?

МАКС: Вратићу се можда вечерас. Збогом! (Код врата гостионице.) Па запиши, Францка: пет четврти — ја три, стари две.

ФРАНЦКА (иде за њим према вратима): Збогом, само дођи, Макс! (Францу.) Шта си му учинио?

ФРАНЦ: Е... не дам се ја, не... таква скитница ме неће вређати... не...

ФРАНЦКА (обазре се на њ, иде према дућану): Ти си га вређао.

НИНА: Макс није скитница.

ФРАНЦ (увређен): Дакле... добро, Макс није скитница, да... ми остали смо скитнице, да...

ХАНА (из гостионице, обучена као служавка): Отац долази, Францка, иди у дућан! А шта ћеш ти ту, Нина? Шта ће рећи отац?

НИНА: Идем одмах горе, стрина!

ФРАНЦКА: Пусти је, мама! (Нина оде лево.)

ХАНА: Али кад отац не дозвољава! И онај је опет био ту, онај Макс. Колико је опет попио? И стари пије ено тамо.

ФРАНЦКА: Па платио је, мама!

ФРАНЦ (с нарочитим подсмехом): Наравно да је платио!

ХАНА: Па идите с њом у дућан, господине Франц. (Спрема столове, застре и велики сто позади десно.)

ФРАНЦ: Ако дозволиш, Францка. (Огрне капут и стави шешир, узме боцу и чашу.)

ХАНА: Па могла би му понети вино. (Францка одлази у дућан, Франц за њом.)

(Из гостионице Кантор и жупник.)

КАНТОР: Боцу, Хана, и мезе!

ЖУПНИК: Добар дан, госпођо Кантор!

ХАНА: Господине жупниче, дуго вас већ нисмо видели! (Кецељом обрише уста и пољуби руку жупнику; помаже му да скине огртач.)

ЖУПНИК (смешећи се): Променила су се времена, госпођо... радујем се од срца што сам опет прешао праг ове куће... (Хана оде у журби лево.)

КАНТОР (који је скинуо огртач, понуди жупнику столицу на средини напред): Изволите, господине жупниче!

ЖУПНИК (седне): Не можете замислити како ми је пријатно што смо се тако некако зближили и ништа толико не желим свим срцем колико да то зближење буде што трајније и тешње.

КАНТОР: И ја то желим. (Хана донесе боцу, чаше и шунке.)

ХАНА: Не замерите што вас не могу боље послужити...

ЖУПНИК: Веома сте љубазни, госпођо.

ХАНА: Господине жупниче, не говорите ми госпођо, та познајете ме још кад сам била служавка...

КАНТОР: Но, но, добро! (Хана ућути и оде.)

КАНТОР: Хана је још увек служавка, понекад ми је то управо незгодно.

ЖУПНИК: Да... наравно... а ко је могао и да мисли да ћете се попети тако високо...

КАНТОР: Е, да!

ЖУПНИК: Ето, вредноћом и истрајношћу постиже човек много, али не сме заборавити да није то све постигао само и једино с в о ј о м снагом...

КАНТОР: Ја то нисам никада заборавио. Јуче сте рекли да треба заборавити све што је било међу нама. Нисам разумео те речи, господине жупниче. Мислим да међу нама није било ничег што би требало заборавити.

ЖУПНИК: Опростите, ја сам само мислио... да сте све време били тако близу нашим противницима и да...

КАНТОР: И још данас сам им близу, јер човек као што сам ја одржава везу са људима разних врста. Али иначе нисам никада имао посла са противницима вере и свештенства...

ЖУПНИК: Радујем се много што сте то тако отворено рекли... Противници вере и свештенства, да... Само не замерите, драги господине Канторе — не ваља отворено непријатељство, али је неодлучност рђава. Учинило ми се као да сте се колебали између једне и друге стране и као да нисте имали смелости да кажете гласно: "Такав сам и то мислим!"

КАНТОР: Добра је отвореност, господине жупниче, али је још боља опрезност. Шта сам био раније и шта сам имао? Да сам се гурао у први ред, први ветрић би ме одувао. Данас је моја сва Бетајнова — пола парохије је у мојој служби —

ЖУПНИК: Много сте постигли!

КАНТОР: И сада, видите, могу да будем шта хоћу! Шта сам вам раније могао дати? Сад могу да дајем и шаком и капом...

ЖУПНИК: О, господине Канторе!

КАНТОР: И даваћу! У ваше здравље, господине жупниче! (Пију.)

КАНТОР: Пре свега, говорићемо о парохијској кући...

ЖУПНИК (пажљиво, испружи руку): Само говорите, господине Канторе, само говорите...

КАНТОР: Ствар се повлачи пуних дванаест година, а она стара колиба стоји још увек. Ако бисте чекали на поклоне, чекали бисте све док вам се кров не сруши на главу.

ЖУПНИК: Истина је, господине Канторе, истина је! Парохија је сиромашна, а богаташи су безверници — осим вас, господине Канторе!

КАНТОР: Зато сам одлучио да вам сазидам парохијску кућу о властитом трошку.

ЖУПНИК (узме чашу, придигне се): О, господине Канторе! (Спусти чашу на сто, ухвати Кантора за руку.) О, прави католиче! А оно што смо тако полако сакупили за парохијску кућу, пару по пару?

КАНТОР: Рекао сам да ћу вам сазидати парохијску кућу о властитом трошку.

ЖУПНИК: О, хвала вам, господине Канторе! Како сам се грдно варао када сте ви у питању, опростите ми! И не радујем се, господине Канторе, само зато што сте учинили услугу мени и мојој парохији, него много више због тога што сте тако одлучно стали у ред католичких мужева! Придобили смо читаву војску кад смо придобили тако утицајног, истрајног, карактерног човека... О, господине Канторе! Рачунајте на нашу захвалност, господине Канторе!

КАНТОР: Рачунам.

ЖУПНИК (придигне се, ухвати га за руку): О, господине Канторе — реците само!

КАНТОР: Прошле недеље сам био у граду и разговарао са неком господом о изборима за скупштину.

ЖУПНИК (ослања се рукама о сто): Да, да!

КАНТОР: Нисам све придобио. Па знате — она глупост од пре шест година...

ЖУПНИК: Кад сте се кандидовали против нас.

КАНТОР: Ко? Ја нисам! Нисам се кандидовао — кандидовали су ме. Знали су и тако да ћу пропасти, иначе би изабрали неког другог, какво младо пискарало, неког адвоката. Ја се за све то нисам бринуо...

ЖУПНИК: О, да, верујем, господине Канторе!

КАНТОР: Но, неке сам придобио, јер сам им доказао да радо помажем народне установе, али народних установа има тако много, господине жупниче!

ЖУПНИК: О, да, господине Канторе!

КАНТОР: И на путу ми је још и пређашњи посланик. Ништа не кажем поштен и добар човек, али за посланика...

ЖУПНИК (брзо, потапше га по руци): Није, није! И ја бих рекао...

КАНТОР: Сада све зависи од вас, господине жупниче, ваша реч претеже, јер имате тако рећи читаву парохију у руци: ви душе, ја тела. Ако ви тамо доле дате миг: тај човек је познат у овим крајевима, омиљен и тако даље...

ЖУПНИК: О познат, о, омиљен!...

КАНТОР: Дакле?

ЖУПНИК: О, ја!... — Али, господине Канторе, она штала поред парохијске куће која се већ руши...

КАНТОР: Наравно, и штала долази у обзир. Рекао сам да ћу давати и шаком и капом.

ЖУПНИК (устане, пружи му руку, свечано): Да не говоримо даље!...

КАНТОР: Хвала, господине жупниче! — И немојте мислити да ми толико на срцу лежи посланички мандант; имам ја и код куће посла и брига преко главе. Али, видите, господине жупниче, говорићу отворено: свем богатству које сам стекао и свој власти коју сам досегао не радујем се баш нарочито. То је на крају крајева тако мало. У својој парохији ја сам краљ, али моје краљевство је тако ограничено; с оне стране плота не знају о мени ништа.

ЖУПНИК: О, молим —

КАНТОР: Родио сам се у несрећној кући. О, да сам на другом месту и да сам друкчије отпочео свој животни пут! Друкчије и веће би било моје краљевство. Оно добра што сам учинио у својој парохији, самоме ми је пресело; волео бих да будем добротвор свога народа, читавог народа.

ЖУПНИК: О, племенити човече! Верујте ми, господине Канторе, и најмање добро које сте учинили — и колико сте учинили — записано је.

КАНТОР: Но, да. — Хана. (Хана дође из собе за становање). Још једну боцу! (Хана оде.)

ЖУПНИК: Ама не треба, господине Канторе, ради мене.

КАНТОР: Е, вино је добро!

(Крнец погледа из гостионице, скине шешир).

КАНТОР: Шта је?

КРНЕЦ (смешећи се у неприлици): Молио бих вас...

КАНТОР: Само причекајте! (Хана донесе боцу.) Дај тамо старом четврт.

ХАНА: Па већ је пио.

КАНТОР: Четврт ће још поднети. (Хана оде.)

ЖУПНИК: Како сте добри! Свака чаша вина коју дарујете сиромаху биће вам једном стоструко враћена.

КАНТОР: Ведро за чашицу. (Куцну се чашама.) У ваше здравље!

ЖУПНИК: У ваше, наш посланиче!

КАНТОР: У џепу још немам посланичког мандата. (Устане.) Ја не знам зашто је мени свака ствар тако страховито тешка, пут до најближег циља тако дуг! Оно што другим људима, који су слабији и бојажљивији од мене, тако лако успе, за мене је скоро недостижно: морам пре тога размакнути девет зидова... Има нешто одвратно, страшно између мене и последњег циља... као велика сенка иде преда мном. Ја не могу слободно, безбрижно да посегнем за оним што бих желео; кажу да крадем, да сам бруталан... И тако је, на крају крајева, заиста потребно да човек буде окрутан, иако му је после жао; али што не постиже милом, мора да постигне силом. Ја знам да нисам увек био благ и умиљат и пажљив — али какви су други? Ко нешто стекне, мора да оштети свога суседа. На путу не лежи ни богатство ни власт, све је то у џеповима других људи. Кажу да сам се обогатио на бруталан начин — волео бих да знам како се богате други!

ЖУПНИК: То је божја воља да су на једној страни имућни, а на другој сиромашни људи! Ништа вам не могу пребацити.

КАНТОР: Ништа, дабоме! То је само одлучност и снага: ко је снажан, иде узбрдо, плашљивци и слабићи клизе низбрдо. Ништа не могу да ми пребаце, али ипак ми пребацују — то је она сенка што иде преда мном. Сместа ћу вам дати своје краљевство ако ми покажете човека који би иза мојих леђа говорио да сам поштен, да нисам ни крао ни убијао.

ЖУПНИК: Господине Канторе!

КАНТОР: Видите, довео сам вас у неприлику. Кад сам био у граду и разговарао с људима о изборима, знате ли како су ме гледали? Као да сам дошао право испод вешала. Не знам да ли би ми ико пружио руку да је ја нисам први пружио...

ЖУПНИК (колебљиво, неодлучно): Сваки човек има непријатеља, сваки човек...

КАНТОР: Реците ми право, кад вас упитају, хоћете ли одговорити мирне савести: "Кантор је поштењак и никакве љаге нема на њему?"

ЖУПНИК (устане, пружи руку): Од данас, господине Канторе, мирне савести.

КАНТОР (не прихвати руку, точи; ћути неко време, затим хладно, с једва приметним осмехом на уснама): Хвала!

ЖУПНИК (хитро): Не... господине Канторе... не... нисам тако мислио... У в е к сам био уверен...

КАНТОР: Мислили сте оно што је ту, у ваздуху, што мисле сви: да сам преваром стекао, пљачком се обогатио. То сте мислили.

ЖУПНИК: О... не, не, господине Канторе... не, не. Како бих онда могао захтевати од вас да ми саградите парохијску кућу о свом трошку... и шталу... Право да кажем... и до мене су већ стигле такве гласине...

КАНТОР (седне пажљиво, укочена погледа : Које?

ЖУПНИК: Ја о њима нисам водио рачуна.

КАНТОР: Које гласине?

ЖУПНИК (седа, тише, колебајући се): О Мартину Кантору, вашем брату од стрица...

КАНТОР (нестрпљиво, нагне се напред): Е? А шта је било с њим?

ЖУПНИК (полако, одмахне): Е... па... да сте присвојили његово имање... да сте нанели штету његовој ћерки...

КАНТОР: И шта још?

ЖУПНИК (зачуђено): Ништа више...

КАНТОР (као да му је лакнуло, мирније скоро весело): Да сам присвојио његово имање! Та ви се сећате какво је било то имање... Требало је почети све изнова... Циглана, пивара и све заједно није тада вредело ни пребијене паре. Нека почива у миру — био је пијаница и само је срећа за његову кћер што је умро... Ништа друго ми не пребацују, кажете?

ЖУПНИК (у неприлици, зачуђен): О — ништа!

КАНТОР: Па, у ваше здравље, господине жупниче. — (Пије.) Кад би само свако тако крао као ја! Био је пијаница и да није на време умро, његова би кћи данас била и гола и боса.

ЖУПНИК (наслони се, промењеним гласом, да би прекинуо овај разговор): Кажу да намеравате да је пошаљете у манастир.

КАНТОР: Болешљива је, чами у прикрајку и размишља, исто као њен отац. И кад је виде тако бледу, мршаву, плашљиву одмах показују на мене, тутора: "Опљачкао је и сад је мрзи!" Право да вам кажем, готово ме страх од ње.

ЖУПНИК: Људи су пакосни.

КАНТОР: Тамо ће живети у миру; биће задовољна и ја ћу бити задовољнн. (Иде према соби за становање, и зове.) Хана! Позови Нину доле! (Врати се.) Мислио сам да је дам у неку школу — али је увек болешљива, зашто да је мучим без потребе? (Чује се дечји врисак споља.)

(Пепчек дванаестогодишњи дечак плачући, слева).

КАНТОР: А шта је, Пепчек?

ПЕПЧЕК (плаче): Францељ ме је гурнуо.

ФРАНЦЕЉ (десетогодишњи дечак, извири иза врата лево): То није истина, тата, сам је пао.

КАНТОР: Ходи овамо, разбојниче!

ПЕПЧЕК: Гурнуо ме!

КАНТОР: А зашто си га гурнуо? (Узме Францеља у наручје.)

ЖУПНИК: Јао, јао, Францељ, зар си ти такав? (Милује по глави Пепчека, који стоји пред њим.) Само немој да плачеш!

КАНТОР: Чекај, мангупе, даћу ти ја! (Ухвати Францеља лагано за уво, Францељ се смеје.)

ПЕПЧЕК: Рекао је да ће ме убити.

ЖУПНИК: Ајао!

КАНТОР: Шта си рекао?

ФРАНЦЕЉ (смеје се у Канторовом наручју): Ма нисам!

ПЕПЧЕК: Зар сме?

КАНТОР: Зар не знаш да би те ухапсили ако би га убио?

ФРАНЦЕЉ: Ухапсили?

КАНТОР: Ухапсили, ухапсили! Зато се не сме убијати! (Спусти Францеља на под.) Иди само ти, мангупе, и немој више да га гураш! (Францељ побегне лево.) И ти си ми неки слинавац, Пепчек! Ако те још једном гурне, излупај га! Напоље! (Пепчек оде.)

ЖУПНИК: Потребно је малога добро васпитати.

КАНТОР: Е, увек је боље да је дете живахно. Из плачљивка никад ништа.

(Нина дође из собе за становање и стане код врата.)

КАНТОР: Па поздрави, Нина!

НИНА: Добар дан, господине жупниче!

ЖУПНИК (приближи јој се): Добар дан, Нинице!

КАНТОР: А мени?

НИНА: Добар дан, стриче!

КАНТОР: Приђи ближе, не стој код врата! (Нина приђе ближе.)

ЖУПНИК: Рекао ми је господин Кантор да намеравате у манастир, Нинице? (Нина ћути.)

КАНТОР: Одговори, Нина!

НИНА: Да, господине жупниче!

ЖУПНИК: Радујете се мирном, побожном манастирском животу? Је ли ваше срце спремно? (Кантор иде према столу где је седео, окрене се Нини и гледа јој у очи.)

НИНА: Да, господине жупниче, спремно је.

ЖУПНИК (ухвати је за руку): Имате право, Нинице, чека вас најлепши живот, живот у Христу. Шта бисте имали у свету, Нинице? Мало их је који сачувају неокаљану душу; мало је чистога злата које остаје сјајно у каљузи пожудног световног живота. Лепа је ваша будућност, Нинице... Али, кажите ми отворено, није ли можда скривена у вашем срцу још нека жеља? Не јавља ли се можда понекад благо жаљење у вашем срцу? (Нина ћути.)

КАНТОР (седи за столом): Одговори, Нина! Жалиш ли?

НИНА: Никад, господине жупниче! Збогом, господине жупниче! (Сагне се његовој руци с намером да је пољуби.)

ЖУПНИК: Шта вам је, Нинице? Зашто плачете, Нинице?

(Кантор устане, Нина се тргне.)

НИНА: Нисам плакала, господине жупниче.

ЖУПНИК: Па теку вам сузе низ лице.

КАНТОР: Дете!

НИНА: Па нисам плакала, стриче!

КАНТОР: Но, иди горе! (Нина пољуби жупникову руку.)

ЖУПНИК: Збогом, Нинице! (Нина оде.)

КАНТОР: Као што рекох: болешљива је и луде мисли вире јој из очију. Биће најбоље за њено тело и за њену душу ако је одвојим од света.

ЖУПНИК: И ја мислим. А сада дозволите, господине Канторе, да вам још једном од срца захвалим заиста, данашњи дан је био један од најлепших у моме животу. Кад сте оно рекли да ћемо почети са парохијском кућом?

КАНТОР: Одмах на пролеће, господине жупниче. (Жупник облачи капут, Кантор иде према дућану и отвори врата.) Францка — добар дан, Макс — није ли Бернот долазио?

ФРАНЦКА (из дућана): Отишао је.

КАНТОР: Да ми не седите с Нином у гостионици! — (Затвори врата.) Треба само да неко мало припази на Нину. (Узме шешир и огрне капут.) Нарочито откако је ту ова скитница Макс. Не волим да разговарам с њим: тај момак ми се не свиђа. (Крнец погледа иза врата гостионице и смеши се просјачки.)

КАНТОР: Ах, тако, — но шта је?

КРНЕЦ: Па знате, господине Канторе...

КАНТОР: А кад сам вам последњи пут дао? Већ сте све попили?

КРНЕЦ (приђе ближе, са шеширом у руци): О, нисам попио!

КАНТОР: Ко би ти веровао!

КРНЕЦ: Већ је хладно, капут бих купио...

КАНТОР: По капут дођите мени...

КРНЕЦ: А и Макс је сада код куће...

КАНТОР: А шта ради?

КРНЕЦ (слегне раменима): Ех...

КАНТОР: Ја знам шта ради, Крнец, и реците му само нека се чува — радије нек се бави нечим паметним, да не би морао да проси... Њушка около, њушка — знам добро како се распитивао код судије и других... Ја нисам крив што сте рђаво господарили и све пропили. Вредан човек никад не стигне на бубањ...

КРНЕЦ (уплашен, муцајући): Ја не могу ништа, господине Канторе... не знам шта је с њим... Одрастао је човек, нека гледа сам...

ЖУПНИК: Изгледа да се тај момак потпуно изгубио — чак и за новине пише.

КРНЕЦ: Каже да би радио у некој канцеларији.

КАНТОР: Баш ће овакав да ради, како да не; нерадник је он као и ви! (Извади из капута папирни новац.) Али за овај месец доста, збогом!

КРНЕЦ: Много вам захваљујем, господине Канторе!

ЖУПНИК: Племенити човече! (Стегне Кантору руку)

КАНТОР: А шта ћу, кад мисле да сам им дужан. А да на улици помру, ни то нећу. — Изволите, господине жупниче... (Кантор и жупник одлазе лево.)

КРНЕЦ (скочи вратима дућана): Францка, хеј! Макс, овамо мени, Макс! (Францка дође.) Пола литре, Францка! И вечеру, Францка — печење, Францка!

ФРАНЦКА: Одмах, чико, одмах! (Оде у гостионицу.)

МАКС (код врата дућана): А шта ти је, стари?

КРНЕЦ (маше новцем): Мами ли те?

МАКС: Чији је тај новац?

КРНЕЦ (зачуђен): Чији? Мој!

МАКС (напола иронично): Шта ти мислиш, стари? Ја да пијем за тај новац? Зар немаш више никаква стида? За крадени, пљачкани новац! Зар немаш стида?

КРНЕЦ (престрашен): Шта?

МАКС: Стари, тај новац смрди на вешала! (Францка донесе вина.)

КРНЕЦ (седне у позадини десно): Седи овамо код мене, Макс. Није у вино замочио своје руке!

МАКС: Иди, Францка... (Приђе јој.) Но, сачекај мало, Францка! (Ухвати је за руку.) Чудно како ми је тешко...

ФРАНЦКА: Зашто ти је тешко?

МАКС: Као да се сада заувек поздрављамо... ни сам не знам...

ФРАНЦКА (тише): Рекла сам ти, Макс... казаћу оцу и њему... па куд пукло да пукло...

МАКС: Не говори никоме ништа и не разговарај више са мном... сад је већ све прекасно... И, Францка, не замери, ако се нешто деси... нешто рђаво и ружно... Жао ми те...

ФРАНЦКА (молећи): Макс, кажи ми — шта ти је тешко на срцу...

МАКС: Иди, иди, Францка... (стегне јој руку) па, збогом!

(Хана донесе вечеру из собе за становање; Францка оде у дућан, Хана у гостионицу).

КРНЕЦ: Лепо парче!

МАКС: Имаш право, стари, пијмо. Испросјачити од лопова још увек је поштеније него красти од просјака. (Пије.) Ја не знам зашто је тешко учинити нешто поштено; лоповлук се лако учини. Ноге ми се тресу, нисам мислио да сам такав слабић. Љубав ми је у ногама, неће напоље.

КРНЕЦ: Сувише си пио; седи и једи!

МАКС (седне): Јесте ли познавали Мартина Кантора?

КРНЕЦ: Лака му земља; једи, Макс!

МАКС: Јесте ли били у последње време код њега; оне две године кад је умирао?

КРНЕЦ: Једи, Макс, једи и пусти покојнике на миру!

МАКС: Оче, у мојој глави кљује тако страшна мисао да је морам изрећи. Дошла ми је, сам бог зна како, и сада знам да је истинита. Овде је записана на зидовима, на свим лицима.

КРНЕЦ: Ти си пијан, Макс; не обзири се на бапске приче, могло би да ти шкоди.

МАКС: Оче, Кантор је убио њеног оца.

(Крнец скочи дршћући и обазре се.)

ХАНА (дође с лева): Францка! Францка! (Иде према дућану.)

(Францка долази из дућана.)

ХАНА: Иди горе, Францка, Нини! Упали све светиљке!

ФРАНЦКА (застане, са страхом):Господе, зар опет?

ХАНА (попне се на столицу и упали лампу која виси на таваници): Иди брзо горе, Францка! (Францка оде лево.) То ти је покора; човек је увек у страху! Кад би већ једном отишла из куће!

МАКС: Шта је с Нином?

ХАНА (сиђе са столице): Болесна је, бунца! (Оде у собу за становање.)

МАКС: Сад кад је куцнуо час, бојим се. Нанели сте ми велику штету, оче, што сте ме начинили тако маленим и слабим... тако сада стално добијам по леђима, а сам не могу да ударим... (Узме чашу.) До дна, да сиђе у ноге! (Испије.)

КРНЕЦ: Ако се слабо осећаш, Макс, иди у кревет...

МАКС: Али сад мора да се сврши, па било како било... Убио га је, оче, и ја вам могу показати како га је задавио. Гледајте му у лице, кад дође... Када дође, погледаћу му у лице... у лице ћу му погледати, оче, стати пред њ и поздравити га...

(Лево се отворе врата, уђе Кантор, насмејан, у огртачу, са шеширом на глави, у наручју носи Францеља, који држи његов штап.)

МАКС (устане и окрене се): Убицо!

КАНТОР (испусти дете, устукне корак према вратима, као у сну бунца): Ко си?

(Крнец скочи иза стола и преврне вино.)

МАКС: Затвори врата, Канторе, да не би ко видео — напоље с дететом, Канторе, да не чује ако би стари крикнуо.

КАНТОР (механички изгура дете напоље и затвори врата.)

МАКС: Закључај их, могао би неко доћи!

(Кантор закључа врата.)

МАКС (попне се на столицу и уврне лампу): Погасимо светло, ниједан злочинац није још убијао при светлу... И сад је потребна само хладна снага... само корак напред... без икаква страха... Стари се извлачи већ две године, неће да умре... Његова кривица!... Нек учини другима места... И јадан је и глуп... Могло би му пасти на ум да промени тестамент... Шта би било онда с твојим краљевством? Не чекај више... само снаге... плашљивче, зар ти се ноге тресу?... Лагано, тихо... стари спава... опрезно, тихо...

(Кантор за то време иде полако према столу где седи Крнец, опрезно, згрчених прстију; Крнец седи мирно као окамењен.)

МАКС: Ухвати, стисни!...

(Кантор скочи према Крнецу, преко стола, ухвати га за врат, Крнец врисне.)

МАКС (одврне лампу, промењеним гласом): Шта то чините, господине Канторе? Јесте ли полудели?

НИНА (из собе за становање, боса, у спаваћој кошуљи): Оче! Оче! (Ухвати се грчевито за Макса.)

МАКС: Снови, Нинице, снови! Нико није завикао! (Кантору који стоји блед у позадини.) Снови!

КАНТОР: Снови!... (Пређе руком преко чела.)

(Хана и Францка из собе за становање.)

ФРАНЦКА: Нина!

ХАНА: Дете!

МАКС: Иди само горе, Нинице!

НИНА: Снови, Макс?

МАКС: Снови! Само иди горе. (Хана, Францка, Нина оду.)

МАКС: Шта вам се догодило, оче? Веома сте уплашени?

КРНЕЦ (седи дршћући, с рукама на коленима, сагнуте главе): Учинило ми се, Макс.

МАКС: Снило вам се. Пођимо! Мало више сте попили, оче, ноге вам се саплићу. (Узме Крнеца под руку, оду.)

КАНТОР (учини корак напред, седне за сто у позадини, наслони главу на руке):Сад се то више не може избрисати!... И сад је крај — још само ову ноћ, можда још до јутра... још до јутра радо бих живео... И све то, сав тај живот, за овакав крај? И онда ће пљувати на мој гроб, цело моје краљевство ће раскомадати, и децу... децу ће тући, растераће их по свету! — О! (Устане.) Какав страх ме био обузео!... Францељ! (Приђе вратима и откључа их.) Францељ! (Иде вратима собе за становање.) Францељ! (Францељ дође. Кантор га дигне у наручје.) О ти, дечко мој! Смеј се, Францељ! Нас двојица се не дамо тако лако!... Радије сто других него нас двојица! Би ли се тукао са мном. Францељ?

ФРАНЦЕЉ: О, одмах! (Ухвати га за косе.)

КАНТОР: Браво, Францељ! (Клекне и бије се с дететом; Францељ се смеје наглас, исто тако и Кантор.)

Други чин

Соба у Канторовом стану; уређена као салон на селу, тамне боје. На левој страни прозор са тамноцрвеним засторима, близу прозора сточић. У позадини лево врата у трпезарију; десно улаз из ходника. Десно улаз у спаваћу собу. На средини округли сто, столице и фотеље. Лампа на столу уврнута и кроз зелени абажур пада пригушено светло.

Нина код прозора; размакла је мало завесу тако да у собу улази трак месечине; врата из трпезарије се отворе, уђе Францка и остави врата притворена; из трпезарије се чује разговор, звекет чаша, смех.

НИНА (окрене се од прозора): Нема га.

ФРАНЦКА: Волела бих да дође — и бојим се.

НИНА: Још се није ни поздравио са мном.

ФРАНЦКА: Отац га је позвао; можда ће доћи, јер сам му ја писала.

НИНА: Зато јер си му ти писала?

ФРАНЦКА: Зато, Нинице, да се поздрави с тобом.

НИНА (привија се уз њу): Францка, ја га толико волим. Можда ће још доћи вечерас, ја још увек чекам. И ако дође, онда сутра нећу у манастир.

ФРАНЦКА: Пошла бих с тобом.

НИНА: Ти, Францка?

ФРАНЦКА: О, Нинице, мени је тако тешко... (Седне и покрије лице рукама.)

НИНА (сагне се к њој): Францка!

ФРАНЦ (дође у ловачком оделу, с пушком о рамену): Добро вече... Зар саме, девојке?... Мало сам закаснио! (Остави пушку у угао и шешир на столицу.)

ФРАНЦКА (устане): Добро вече, Франц. Само уђи, сви су већ тамо.

ФРАНЦ: Па, госпођице Нина, ви се, изгледа, опраштате?

НИНА: Да, господине Франц.

ФРАНЦ: Како... је ли вам жао? Мало, наравно. Па ви сте као створени за манастир... право опатичко лице... А ко је унутра?

ФРАНЦКА: Но... господин жупник и судија, и...

ФРАНЦ: Па ваљда још нису вечерали?

ФРАНЦКА: Још не.

КАНТОР (из трпезарије): Зар још нема Макса?

ФРАНЦКА: Нема га.

ФРАНЦ: Добро вече, господине Канторе.

КАНТОР: А какви сте... и још тако касно?

ФРАНЦ: Тумарао сам около, по шуми... то је моја разонода... а зечеви могу слободно да ми се врзу око ногу...

КАНТОР: Хајд унутра да не бисте кости глодали. (Франц оде.) А ти, Нина, вечерас још ниси у манастиру. (Нина оде, погледа кроз прозор; Францки која иде за Нином.) Када си последњи пут разговарала с Максом?

ФРАНЦКА: Само једном после оног вечера кад је последњи пут био код нас.

КАНТОР: О чему сте разговарали?

ФРАНЦКА: Само мало, у пролазу.

КАНТОР: Па, шта те је питао? Како је изгледао?

ФРАНЦКА: Као да је болестан.

КАНТОР: Болестан — како мислиш?

ФРАНЦКА: Блед је био и... тако је говорио... само неколико речи је казао и отишао.

КАНТОР: А шта је казао?

ФРАНЦКА: Питао је да ли сте здрави.

КАНТОР: Да ли сам здрав? (Шета по соби.) Требало је да кажеш да сам здрав и да ћу бити здрав и весео када он већ буде... Чија је то пушка?

ФРАНЦКА: Францова.

КАНТОР (узме је и опет стави у угао; тише): Да... он је дошао из лова... (Одједном, сурово.) Та шта гледаш? Иди унутра!

ХАНА (са главног улаза, преко празничне сукње привезана бела кецеља): Лужарица је опет ту; сам разговарај с њом, нећу ја увек да је гоним. (Оде.)

(Бедно обучена, постарија радница приђе понизно.)

КАНТОР: Шта је, дакле?

РАДНИЦА: Примите га опет.

КАНТОР: Ако говорите о свом мужу, свака је реч излишна.

РАДНИЦА: Као бога вас молим — шесторо деце имам код куће.

КАНТОР: Ако су гладни, пошаљите их мени по хлеб. С вашим мужем нећу више да имам посла. Не треба ми нико да ми људе хушка. Ко је код мене у служби, тај је мој радник, мој слуга!

РАДНИЦА: Смилујте се!

КАНТОР: Је ли вас он послао?

РАДНИЦА: Није ме послао.

КАНТОР: Не, драга жено: кад би он сам дошао и клекнуо преда ме и молио ме склопљених руку — можда. Жао ми вас је... али... (Иде према прозору, погледа доле, окрене се радници) Свршили смо! (Пође десно.)

ЖУПНИК (отвори врата трпезарије, веома црвен, насмејан, с чашом у руци): Господине Канторе, недостајете нам, о вама говоримо.

КАНТОР: Одмах ћу доћи... (Узме шешир који лежи на софи; радници.) Па, идите.

РАДНИЦА (стоји мирно уза зид поред врата): Смилујте се... Господине жупниче.

ЖУПНИК: Нисте ли ви Лужарица?

КАНТОР: Господин жупник нема с том ствари никаква посла... Дошла је да моли да примим њеног мужа. Ја то нећу да учиним.

ЖУПНИК: То, наравно, није могуће... Драга жено, ваш муж је на рђавом путу. Саблажњиве књиге је читао, ето то је, драга жено. Безверац је.

РАДНИЦА: Децу је учио да се моле.

ЖУПНИК: То је било лепо и у реду. Али, знате ли шта значи бунити се против свога господара, људе хушкати? То значи грешити против божјих закона.

РАДНИЦА: Смилујте се...

ЖУПНИК: Зар није погрдним речима говорио о своме господару? Зар није намеравао да створи некакво безбожничко друштво, што му, хвала богу, није успело? Зар не изазива међу људима незадовољство и несугласице? Драга жено, такве људе треба искоренити као коров.

РАДНИЦА: Само једну реч кажите, господине жупниче нашу беду погледајте и кажите само једну реч...

ЖУПНИК: Драга жено, то није у мојим рукама, требало је да ваш муж пази... Ако могу да учиним шта за вас, драга жено ево ова чаша вина. То је све. (Понуди јој чашу и иде према њој.)

РАДНИЦА: Нека вам бог опрости. (Оде.)

ЖУПНИК: Сажаљевам је... али то су принципи... (Приђе Кантору.) рекао сам да треба тај дух безбоштва међу радницима и голаћима... (наглашавајући јако, лагано) свом строгошћу... (спусти Кантору руку на раме) свом строгошћу...

КАНТОР: Да! (Приђе прозору.)

ЖУПНИК (пође мало за њим, с чашом у руци, пије): Онај пропали студент, Макс Крнец, посејао је то сотонино семе.

КАНТОР (брзо се окрене): Шта је учинио?

ЖУПНИК: Он је тај који хушка људе; удружио се с Лужарем, а имао је своје прсте и у оној читалачкој дружини... Гласно је рекао, пред свим људима: "Мушку реч вам дајем да Кантор неће бити изабран!"

КАНТОР: Је ли то рекао?

ЖУПНИК: Пред свима људима.

КАНТОР: И шта још?

ЖУПНИК: Нисам га чуо, али опасан је човек.

КАНТОР: Опасан човек! Али верујте ми, решићу га се. — Забављајте се, господине жупниче, погледаћу само доле у гостионицу и вратићу се одмах.

ЖУПНИК: Као што сам рекао: то су принципи... (Оде у трпезарију.)

КАНТОР (иде десно, врати се и викне у трпезарију): Францка!

(Францка дође из трпезарије )

КАНТОР: Кад дође Макс, буди с њим љубазна... (После кратке паузе.) Реци, јеси ли икад ишта имала с Максом?

ФРАНЦКА: Да, оче, он ме воли.

КАНТОР: А ти?

ФРАНЦКА: И ја волим њега.

КАНТОР (после кратког ћутања приђе јој, ухвати је обема рукама за главу и сагне се према њој): Е... сиротице...

ФРАНЦКА: Оче!

КАНТОР (тргне се, окрене, мирним, тишим гласом): Већ је доцкан, поведи децу на спавање. (Оде.)

ФРАНЦКА (стоји мирно; викне тихим, плашљивим гласом за оцем који је затворио врата за собом): Оче, немојте му учинити ништа нажао!

БЕРНОТ (из трпезарије): Но, Францка?

(Францка га погледа; иде прозору.)

ФРАНЦ (прилази Францки): Шта је с тобом, Францка? (Сасвим уз њу.) Ни пре ми се твој образ није свиђао.

ФРАНЦКА: Пусти ме, Франц... вечерас.

ФРАНЦ (тише и срдачније):Францка, нешто ми је на срцу, хтео бих да те питам.

ФРАНЦКА: Не вечерас.

ФРАНЦ (ухвати је за руку): Мени је тешко... Нешто се изменило, Францка, међу нама.

ФРАНЦКА: Све се изменило.

ФРАНЦ: Шта!

ФРАНЦКА: Пусти ме вечерас... лоше ми је, најрадије бих умрла. (Извуче руку из његове, седне.)

ФРАНЦ (понешто узрујан, скоро муцајући): Ја знам да се изменило... сам сам видео... чуј!... Реци ми само — да ли ме још бар мало волиш?

ФРАНЦКА: Ништа ме не питај вечерас.

ФРАНЦ (застане нем, затим муца): Ти... ти... (Клекне поред столице, тражи њене руке.) Францка... шта си учинила Францка? (Францка устане, Франц држи њене руке, устане.)

ФРАНЦ: То си ти само онако рекла! — Реци, Францка, сасвим озбиљно те питам, без све шале, волиш ли ме бар мало... само мало, Францка... помисли... не одговори одмах... (Брже.) Не тражим много од тебе, Францка... само толико да шапнеш: "Волим те мало, Франц!"... Видиш, Францка, тако те молим... сасвим понизно и управо просјачки... и само мало, Францка!...

ФРАНЦКА: Не љути се на мене... тешко ми је било и нисам ти могла казати. Али све се изменило; не мисли на то што је било међу нама. И не питај ме више ништа... Иди унутра и буди весео, Франц, биће ми лакше ако будеш весео.

ФРАНЦ: Ништа друго, Францка, зар ништа друго не можеш да ми кажеш?

ФРАНЦКА: Ништа друго.

ФРАНЦ: Све време си се играла, читаву годину?

ФРАНЦКА: Нисам се играла с тобом; не мисли више на то шта је било. Вратити се неће, зато не спомињи, и смилуј се, Франц, и не пребацуј ми ништа.

ФРАНЦ: Ти се ниси смиловала; овом маленом руком, Францка, срушила си сада мој живот и никад га више нећу моћи изградити.

ФРАНЦКА: Смилуј се.

ФРАНЦ: Зато што је дошао одрпан и разбарушен и изгубљен, одмах те освојио... сву, каква си стала преда њ. Ето, гледај, сад сам и ја изгубљен, без куће, скитница; тако лепо сам био свио топло гнездо, саму божју срећу — ето, видиш, сад је све то ишчезло као сенка... Францка, сад стојим пред тобом одрпан, разбарушен, изгубљен и молим те хлеба, љубави...

ФРАНЦКА: Не мучи ме. Не могу ти ништа дати, само жалости и страха, то прими као милостињу, ништа друго немам.

ФРАНЦ: О, Францка, ја ћу да грабим још последње мрвице оне среће за коју сам мислио да постоји, а никад је није било. Нећу да је испустим тако брзо. Увек сам био глуп и спор, па ипак сам постигао више него други. Упорна тврдоглавост је била моја снага, Францка — и ја те не пуштам. Видећеш — бићу весео и обестан као и све друге скитнице; ако желиш, запалићу моју белу кућицу на брегу да не остане ни трага више од досадне удобности. (΀¤ранцка се окрене од њега и иде према вратима трпезарије.) Не, Францка, стрпи се — кад будеш с њим разговарала, реци му озбиљно и каквим хоћеш нагласком да се сад ради о животу и смрти.

ФРАНЦКА (престрашено): Франц!

ФРАНЦ: Реци му то сасвим озбиљно. Јер видиш, Францка, ја ти не могу ништа пребацити, али си ми узела и сувише да бих уз то дао и своје поштење и срамежљивост.

ФРАНЦКА: Шта хоћеш?

ФРАНЦ (хладније):Тебе, Францка!

КАНТОР (са главног улаза, Францки): Још никога?

ФРАНЦКА: Никога. (Оде у трпезарију.)

ФРАНЦ: Очекујете ли Макса?

КАНТОР: Бојим се да неће доћи.

ФРАНЦ: Брзо сте се спријатељили с њим.

КАНТОР: Зар вам се не свиђа? Бистар је дечко.

ФРАНЦ: Свакако, иначе се не би бојали да неће доћи.

КАНТОР: Еј, пријатељу, откуда та заједљивост?

ФРАНЦ: Из исте зделе откуд и ваше љубазно очекивање. (Оде у трпезарију.)

КАНТОР: Чак и из његових очију вири нешто. Човече, свуда авети!...

(Францка дође са децом из трпезарије.)

ФРАНЦЕЉ: Оче, мени се још не спава.

КАНТОР: Сместа!

ФРАНЦЕЉ: Оче, боље да се још мало похрвемо.

КАНТОР: Францељ, нас двојица се вечерас нећемо тући.

ФРАНЦЕЉ: Него с ким?

КАНТОР: На спавање! (Оде у трпезарију.)

ФРАНЦЕЉ: Францка, ја нећу још да идем.

ФРАНЦКА: Брже, отац ће се љутити.

(Францељ угледа пушку, узме је у руке.)

ФРАНЦКА: Хоћеш ли оставити то на миру!

ФРАНЦЕЉ: А чија је?

ФРАНЦКА (ухвати га за руку): На спавање! Пепчек!

ПЕПЧЕК: Иде ли Нина заувек?

ФРАНЦКА: Заувек! (Пође према спаваћој соби, отвори врата.)

МАКС (дође са главног улаза; образи још више упали, одећа још запуштенија него раније): Добро вече, Францка!

ФРАНЦКА: Макс!

МАКС: Дошао сам само да се опростим. Где је Нина?

ФРАНЦКА (угура децу у спаваћу собу): На спавање! Макс, стрпи се да упалим лампу. (Оде у спаваћу собу, врата остави отворена, говори унутра.) Играјте се још мало, одмах ћу доћи.

МАКС (сам): Долазим са таквим страхом као да сам прави злочинац. (Погледа пушку с осмехом.) Је ли спремљена за мене?

(Францка дође.)

МАКС: Писала си ми да дођем.

ФРАНЦКА: Сад ме страх што си дошао, Макс; бојим се за тебе.

МАКС: Да се бојиш за мене, то је све што си ми хтела рећи?

ФРАНЦКА: Шта си ти учинио од мене? Сад када те толико, толико волим, тако ми је да бих умрла.

МАКС: Опрости ми, Францка, ако сам те срамно варао. Али помисли да је све доцкан. (Срдачно.) Помисли да је било богзна када и да не може више да буде. Баш тако, Францка, душице, као што је данас јесен и мраз и не може да буде пролеће. Јер наше су руке преслабе да разагнају магле, зашто да се жалостиш?

ФРАНЦКА: О не, Макс, није доцкан. Само се насмеј и буди весео и мисли да је пролеће, па ће бити пролеће, гледај, па ће све бити добро.

МАКС (ухвати је за руку): Седи овамо, Францка (Францка седне у фотељу, Макс јој положи обе руке на лице), и буди озбиљна и мирна и послушај ме (седне на столицу до ње, држи њену руку у својој). Кад бих те ја сада ухватио око паса и привинуо себи заувек... заувек, Францка... (Сагне се ка њој, ухвати јој обе руке, затим их испусти и устане; одједном болно жалећи.) Заувек... (Мирније.) То би било слатко, као украдено благо, и пекло би ме у души баш као украдено благо. (Седне.) Но, буди озбиљна и мирна и послушај ме... Могао бих да ти створим пријатан дом и леп, тихи живот — за те бе бих нашао још увек толико снаге да све то стекнем. А кад би седела у кући, погледао бих те с љубављу и мржњом и морао бих да одем, Францка, на улицу, да се сакријем од стида и искреног кајања, јер нисам учинио што је требало учинити.

ФРАНЦКА: Зар ме нимало више не волиш, Макс?

МАКС: Слушај шта ти говорим.

ФРАНЦКА: Ништа не разумем шта причаш. Остави све друго, Макс, и реци ми само, волиш ли ме?

МАКС: Тиштало би ме увек да сам те купио за своје поштење. Катанац на устима био би срамотна цена, недостојна тебе и мене. Не смеш мислити да сам заиста тако миран и резигниран, као што су мирне и резигниране моје речи.

ФРАНЦКА: Макс, толико сам плакала и толико сам те чекала а ти сада не говориш са мном. С ким то говориш, Макс, кад немаш љубазне речи, кад ти је поглед тако мрачан?

МАКС: Истина је, Францка можда није све тако као што сам ти казао. Али ако ти сасвим озбиљно кажем и без икаквог даљег објашњавања да је мом животу крај и да мртваци немају права на љубав, тада ми то веруј, Францка, и не питај ме ништа.

ФРАНЦКА: Зашто си дошао и казао да ме волиш?

МАКС: Јер сам те волео као што те и данас волим. (Милује је по руци, једва се савлађује.) Францка, можда се вараш — зар стварно мислиш да је доцкан? Јесам ли ја крив, јеси ли ти крива што је ова кућа проклета? Што мртваци шетају овуда? Шта нас се тичу други људи.

ФРАНЦКА (весело, загрли га): Макс, бежимо одавде! (Дршћући.) Макс, још вечерас!...

МАКС: Напоље из мртвачнице — с тобом, Францка, у нови живот. (Стоје с руком у руци.)

КАНТОР (из трпезарије): А, па ту сте. Како је? (Спусти шешир на софу.)

МАКС: Добро.

КАНТОР (Францки): Иди деци! (Францка оде у спаваћу собу.)

КАНТОР (иде према вратима спаваће собе која су била само притворена и затвори их): Седите. (Врати се натраг, седне за сто више напред.) Ваљда сте се досетили да сам вас позвао зато јер бих насамо хтео да говорим с вама.

МАКС: Наслућивао сам то. Али ја нисам дошао ради тога, већ да се опростим од кћери вашега брата.

КАНТОР: Разговараћемо сасвим реално, као што доликује људима који немају шта један од другога да крију. Јесте ли понели рачун са собом? Кажите цену!

МАКС: Око чега се ценкамо?

КАНТОР: Ја нисам циција; толико ме познајете, драги господине. Захтевајте слободно. А затим ћете дозволити да вам дам свој благослов за дуги пут и да затворим сва врата за вама.

МАКС: О, господине Канторе, јако се варате. Нисам дошао овамо да тргујем.

КАНТОР: Па, добро реците само цену, ја се предајем. Хтео бих да се отресем те ствари као досадне мухе; је ли вам се икад десило да вам се смртно смучи зато што вам зуји мува пред носом? Заиста ми је непријатно, зато само зацените.

МАКС (устане): Рекао сам да нисам донео рачун.

КАНТОР (ухвати га за руку): Сад вас држим, сад вас не пуштам. Седите!

МАКС: Шта ми нудите?

КАНТОР: Говорите отворено, немојте се устручавати! — Верујте да ми је тешко и горко, како ми никад још у животу није било. Да се ствар сама свршила, у другом времену и у другим приликама, не би било ништа ружнога у њој. А овако ми је тешко и хтео бих да говорите сами. Шта бисте имали од мог понижења?

МАКС: Шта имате да ми кажете, кажите.

КАНТОР: Још једном: не терајте ме да се прљам пред вама. Ја вас не мрзим и, видите, ја не мрзим никога. Можда бих вас чак и волео, јер сте поштени и паметни и јер бисте могли да створите себи леп живот. Зато се не бојим — с а д а говорим отворено с вама — и да сте дошли мени б е з рачуна, а не као немилосрдни поверилац, дао бих вам своју кћер и не бих се бринуо за њену будућност. А овако ме понижавате као подводача који се радује што су му околности повољне и може да се реши робе за добру цену.

МАКС (устане): Сами сте се понизили.

КАНТОР (устане, брутално): Дајте ми сад награду за понижење. Награду!

МАКС: Сами сте је узели; понижење је награда за понижење. Сад не моту ништа више да вам дам и ништа да вам узмем. Сад смо свршили, можемо да се опростимо.

КАНТОР: Чувајте се, размислите! Сад сте ми узели последње, сад сам го пред вама. Вашу реч: примате ли моје понижење?

МАКС: Пре но што сте дошли у собу, стајали смо на овоме месту ја и ваша кћи. Да сте дошли минут касније, не би ме видели никад више. Био бих ваш зет без вашег благослова и без вашег понижења. И јурио бих — сутра у ово доба већ бих водио сватове главним друмом — јер сам се бојао вашег понижења; кад сам угледао ваше лице, уплашио сам се (окрене се) и дрхтао сам. А овако је свршено и збогом!...

КАНТОР (препречи му пут): О, не тако брзо! Нисмо се још договорили. Држим вас и нећу вас тако лако пустити. Ви са собом носите сувише драгоцене ствари да бих вас пустио на пут. Дошли сте и покрали ме, а сад немојте да се жалите ако вам пред носом затворим врата. Само отворено: шта намеравате са мном?

МАКС: Што сам намеравао, то сам постигао. Сад имате ограду преко које не можете. Имате савест која вам не да мира. Ноге су вам оковане. То ми је био циљ.

КАНТОР: Знате ли да ја то нећу? (Брутално.) Нећу, пријатељу! Знате ли да играте врло опасну игру? Видите, ја нећу, нећу ограду, нећу савест, нећу оковане ноге! Ја нећу! Јер ја нисам срамежљиви пузавац, бојажљиви, моралом премазани пузавац. Ј а м о р а м напред, зато с пута, пријатељу!

МАКС: Нећете напред, ни стопу даље. Нећете преко лешева. Нина неће ићи у манастир, ићи ће у град.

КАНТОР: У сновима носи сувише драгоцене ствари, и ћ и ће у манастир. Рекао сам да не трпим ни ограде, ни савести; кад ми је камен на путу, гурнем га у страну. Ето, наређујте, покушајте!

МАКС: Опљачкали сте је, вратите јој очев новац.

КАНТОР (седне, усиљено миран, с чудним осмехом): Па, даље!

МАКС: Опљачкали сте мога оца, опљачкали и преварили сте свакога на кога сте наишли. Ваше краљевство је све од крађе и колико је год у њему просјака, ви сте их опљачкали, свукли, бацили на улицу. — Круну с главе, жезло из руку!

КАНТОР (као пре): Даље!

МАКС: И даћете круну с главе, жезло из руку! Ни корака даље, ни за прст нећете проширити краљевство. Јесте ли осетили да се тамо доле већ нешто покреће, да се већ буне ваши робови? То је моје дело, величанствени краљу, то је ограда, то је савест!

КАНТОР (устане): Ко ће ми скинути круну с главе?

МАКС: Ја.

КАНТОР (лагано се дотакне његовог рамена насмеје се и пође неколико корака по соби, весело): Господичићу млади, откуда та храброст? Откуда та снага у вашим малим ручицама? И за шта мислите да ме ухватите, где да ударите?

МАКС: Сами сте се разголитили преда мном.

КАНТОР: Оставите се, пријатељу, оставите! Сањате ли ви? (Наслони се на сто, говори весело.) Па затвориће вас, пријатељу, ако будете говорили такве глупости, У лудницу ће вас стрпати! — Знате ли ко сам ја? Кантор, краљ Бетајнове! А ко сте ви? Пропали студент! Будите паметни и размислите: кад би сада мој капут био сав крвав и кад бисте ви дошли и показали: "Гледајте, убијао је, још је сав крвав!" одмах би вас зграбили за косе и отерали у лудницу. Краљ Бетајнове убица! Није него! У шали, из досаде се мало попрскао крвљу! — И да је оне вечери, пријатељу, стотине и хиљаде људи било присутно, и да је стотине и хиљаде људи видело и чуло, окренули би се у страну и рекли: краљ Бетајнове убица! Није него! То се нама само тако приснило — о, пријатељу, и стрпали би вас у лудницу!

МАКС: Зашто сте се понизили?

КАНТОР: Јер не трпим да људи ружно сањају о мени. Ти глупи снови, та препричавања не би ме зауставила ни стопу на мом путу — али би ми били мрски као рђаво време. Кад пада киша, идем даље својим путем, али ме љути што пада киша. То је сав мој страх и ништа више. Преварили сте се у мени.

МАКС (устане): Значи, преварио сам се и заиста ми је жао. Кажете да вам не могу препречити пут — но, потребно је ипак покушати, па нека буде како је божја воља. Ја се већ одавно бавим стварима за које унапред знам да ће ми се изјаловити. Видите, то је моја судбина! (Спрема се да оде.)

КАНТОР: Причекајте! Са мном је баш обратно, размислите о томе! Кад се неке ствари прихватим, мора успети, па макар их при том стотину погинуло. Ја нисам крив што ми је пут закрчен и верујте ми, молим вас, да бих лакше ишао равним путем Али ако дрво не преломим, онда морам узети секиру. Размислите, молим вас!

МАКС: Сасвим добро вас разумем, али нека буде како је воља божја.

КАНТОР: Само још тренутак промислите. Тада сте ме, видите, зграбили за врат, тако изненада сте ме зграбили, скочили на мене из мрака, да сам се ошамутио и да сте ме водили за руку. Зато што сте ме видели слаба и понижена, још данас ме не гледате трезним очима, још не знате ко сам ја.

МАКС: Добро сам размислио и сматрам да немамо ништа више један другоме да кажемо.

КАНТОР (иде према трепезарији, близу врата застане и окрене се Максу): Ништа више?

МАКС: Ништа.

КАНТОР (отвори врата трпезарије): Нина (Нина уђе.) Макс би хтео да се поздрави с тобом. (Кантор оде у трпезарију.)

НИНА (полети Максу и пружи му обе руке): Ипак сте дошли! Тако сам вас чекала! МАКС: Збогом, Нина!

НИНА: Само збогом?

МАКС: Само збогом, Нинице. И сам сам јадан и слаб, и жао ми је што сам вам некад нешто обећао.

НИНА (затетура, тихо): О! Ја сам вас чекала свако вече, увек... О! (Седне и покрије лице рукама.)

МАКС (приђе јој): Не замерите, Нинице, погледајте ме у лице... Видите да вас волим и да ми је тешко при души. Ја сам вам обећао, Нинице, кад сам још био весео и млад, то је било пре четрнаест дана, а данас вам не могу више ништа обећати, јер сам сиромашнији од вас... Обећајте ми ви Нинице, ви ми дајте мало утехе, мало снаге. Мени је сад тако зло и тако се плашим, као да ме је неко из гроба позвао... као оно кад сам чуо врисак, Нинице, тако ћу вриснути ја... можда још вечерас.

НИНА (привине се уз њега, стави му руку на раме, око врата): Макс, о Макс, ја вас волим, ништа се не бојте...

МАКС (једва смешећи се ослободи се њеногзагрљаја): Е, јадно дете, нека је бог с тобом. Можда је тако боље, Нинице... Поздрави Францку!...

НИНА: Још мало, Макс!

МАКС: Збогом, Нинице! (Окрене се и оде.)

НИНА (седне са страхом, тихо): Макс!

ФРАНЦКА (из спаваће собе, тихо, весело, мало тајанствено): Јеси ли разговарала с њим?

НИНА (плачући загрли Францку): О, Францка! Ја се тако бојим.

(Врата трпезарије се отворе: улазе жупник, судија и његова жена, Бернот, судски пристав, Кантор; последња Хана, која остане поред врата.)

ЖУПНИК: Па, Нинице, нека је бог с вама. Дође и тај час да се опраштамо заувек. (Сви се поздрављају с њом и иду према вратима.)

КАНТОР (Францки, напред): Је ли Макс отишао?

ФРАНЦКА: Баш сад.

КАНТОР: Погледај доле је ли у гостионици и дођи одмах. (Францка оде.)

СУДИЈИНА ЖЕНА (Кантору и Берноту): Ја се надам да ћемо се опет овако скупити, само у веселијој прилици... (Берноту) ако нас позовете.

ФРАНЦ: Не разумем, милостива.

СУДИЈИНА ЖЕНА: Зашто сте тако нерасположени?

ФРАНЦ: Тако вам је то... (Нини.) Е па, госпођице Нина, желим вам свако добро у манастиру, збогом!

КАНТОР (жупнику): Е па, прекосутра после јутарње мисе.

ЖУПНИК: Као што смо се договорили.

КАНТОР (стоји у углу поред пушке): Било ми је веома мило, господо... Господине Берноте, дођите ускоро, али не тако нерасположени.

ФРАНЦ: Збогом, господине Канторе. (Отвори врата, оде, остали за њим, осим Нине; на вратима Францка.)

ХАНА (код врата): На степеницама је мрак, причекајте мало! (Иде брзо у трпезарију, донесе лампу, оде за осталима.)

КАНТОР (Францки, тише): Но?

ФРАНЦКА: Тек што је устао и отишао.

КАНТОР (уђе у собу): Нина, на спавање! Сутра се дижеш рано. (Францки.) Распреми! (Францка оде у трпезарију, Нина у спаваћу собу; Кантор затвори врата трпезарије, оде к прозору, врати се, застане за тренутак, оде до угла и узме пушку: хоће да отвори главни улаз; из спаваће собе Францељ само у кошуљици.)

ФРАНЦЕЉ: Оче!

КАНТОР (стресе се; брутално): На спавање!

(Францељ оде полако, бојажљиво у спаваћу собу; Кантор, с пушком у руци, оде. После кратке паузе Нина из спаваће собе, свукла је већ блузу, иде према трпезарији.)

НИНА (отвори врата трпезарије): Францка, мене је страх!

ФРАНЦКА (дође из трпезарије, помилује Нину, која је чврсто загрли): Лези у кревет, Нинице, покриј се преко главе, па те неће бити страх; прекрсти се, помоли се!

НИНА: Не могу да се помолим, Францка. Чим затворим очи, Макс је преда мном и има лице баш као мртвац... О, Францка!

ФРАНЦКА: Господе, Нина, какви су то снови?

НИНА (дрхти и привија се уз Францку): Сасвим бледо лице и са чела му тече крв...

ФРАНЦЕЉ (из спаваће собе, као пре): Францка, упали лампу!

ФРАНЦКА: Та упаљена је.

ФРАНЦЕЉ: Али мрак је и ја се бојим. Дођи да спаваш Францка.

ФРАНЦКА: Иди само, одмах ћу доћи... (Францељ се ухвати Францки за сукњу.)

НИНА: Видиш, и ова лампа слабо гори.

ФРАНЦКА: Па уврнута је. (Приђе лампи да је одврне, али рука јој дрхти и она уврне лампу тако да соба остане у мраку.)

НИНА: Како ти дрхти рука, Францка, бојиш ли се?

ФРАНЦКА (тргне се, ослушкује): Јеси ли чула, Нина? (Све троје ућуте, стисну се једно уз друго, станка.)

ХАНА (са главног улаза; приђе полако, дршћући, говори тихо, мучно): Господе, децо, клекни те, молите се; клекните, децо!... (Францка и Нина занемеле од страха, клекну, Францељ заплаче.)

КАНТОР (са главног улаза; хладно, сурово): Шта радите? На спавање, децо!

ХАНА (пружи руку, повуче се пред њим до прозора; држи за руку Францку и Францеља, затим стане пред њих да би их скрила): Остави децу — за име бога — остави децу!

КАНТОР (застане, погледа је): Шта ти је, Хана?

ХАНА: Не додируј децу!

КАНТОР (подвикне брутално Францки и Нини.): Напоље! (Францка и Нина оду у спаваћу собу.)

КАНТОР (ухвати Хану грубо за руку): Где си била? Шта си видела?

ХАНА: Тебе, како си убио невина човека... Остави ме, молим те као бога. (Клекне пред њим.) КАНТОР (држи је за руку; говори грубо, хладно): Уснило ти се... Ти ниси излазила никуд и ја нисам излазио никуд. Обоје смо били горе у соби, спремали смо се на спавање... Устани! (Дигни је.) Обриши очи, не бунцај више и пођи у постељу. Спавај, Францељ!

ФРАНЦЕЉ: Оче, где вам је пушка?

КАНТОР: Шта је имао отац?

ФРАНЦЕЉ: Пушку.

КАНТОР (одлази у угао, води Францеља за руку, узме штап): Шта је имао отац? (Подигне штап.) Отац је имао штап!

ФРАНЦЕЉ (плачући): Отац је имао штап!

КАНТОР (одгурне га, баци штап у ћошак): На спавање! (Хани.) Иди! (Хана и Францељ оду у спаваћу собу.)

КАНТОР (сам; застане, затим седне за сто напред, покрије лице рукама, сагне се до стола и додирне челом ивицу.)

Трећи чин

Соба за становање у приземљу. Позади главни улаз из ходника, десно низак прозор без завеса, лево врата из гостионице. Соба је намештена веома једноставно; три стола бело застрвена — један близу прозора — обичне столице, креденац, цртежи у црним оквирима; на чивилуку у десном углу разна мушка и женска одела. Поред прозора клавир.

Францељ и Пепчек у црним празничним оделима леже на поду, пред њима хартије, чаше с водом, дрвена кутија за боје; цртају. Одједном се тргну, гледају према гостионици.

ФРАНЦЕЉ: Отац! (Скоче и хоће да побегну кроз врата у позадини.)

КАНТОР (слева, у кућном капуту, без шешира): Куда, Францељ! Причекај! (Францељ и Пепчек стоје пред вратима у позадини.)

ФРАНЦЕЉ (тихо): Па нисам ништа учинио!

КАНТОР (приђе им): А што се бојиш, Францељ? (Узме га у наручје.) Смеј се, де!... Шта кажеш, би ли се мало потукли?

(Францељ заплаче).

ПЕПЧЕК (отвори врата, хоће да оде).

КАНТОР (Пепчеку): Еј! Куда? Остани! (Францељу, продрма га сурово.) Погледај ми у лице, дете! Насмеј се!

ФРАНЦЕЉ (заплаче): Па нисам ништа учинио!

КАНТОР (мекше, молећи): Е па сад, Францел буди весео кад си код мене. Ништа ниси учинио... Но, Францељ, ни ја теби нисам ништа учинио. Повуци ме мало за браду, Францељ! (Францељ се окрене од њега, хоће да сиђе.Сурово га спусти на под.) Иди до ђавола! (Францељ и Пепчек оду).

КАНТОР (приђе столу поред прозора, узме из фиоке писма; с горким осмехом): Шансе добре, мандат осигуран... за проклето високу цену... Вреди ли живот такве цене?

(Францка из гостионице донесе вина и шунке, стави на сто, хоће да се окрене.)

КАНТОР: Францка!

(Францка застане.)

КАНТОР (прилази јој): Францка, зашто ме избегаваш?... Од прексиноћ ми још ниси погледала право у лице. Шта ти је, Францка? Је ли ти тешко без Нине? (Приђе јој ближе, Францка се повуче за корак, он је ухвати за руку.) Но, одговори, говори!

ФРАНЦКА (тихо, суво, не гледајући му у лице): Тешко ми је без Нине.

КАНТОР: Лажеш, Францка, лажеш!... Ја ћути рећи зашто ме избегаваш, зашто ми од прексиноћ ниси погледала у лице. Бојиш ме се, Францка, страх те је! Зар није истина? Кажи.

ФРАНЦКА: Истина је. (Извија руку из његове.)

КАНТОР (сагне се ближе к њој, дршћућим гласом, уздржаним гневом) : Зашто се бојиш моје руке, Францка? Зар ти се чини да је упрљана, да је моја рука крвава?

ФРАНЦКА (измакне се, са страхом): Па нисам вам ништа учинила, пустите ме!

КАНТОР: Не би смела да се бојиш, Францка. И кад би моја рука била крвава, морала би је пољубити, Францка!... Ништа се не бој, не избегавај ме седи овде, Францка (ухвати је за руке), овде крај мене... (посади је на столицу) да попијемо мало (отвара боцу) и да поразговарамо...

ФРАНЦКА (покрије лице рукама): Оче, ја одлазим, заувек...

КАНТОР (гласно, са страхом и уједно заповеднички):Код мене ћеш остати! (Тише, скоро молећи.) Остани код мене, Францка, дете моје... Гледај, колико сам радио и колико сам патио и колико сам се понижавао пред собом! Све за себе и за своју власт! Али ја хоћу да се ти, Францка, радујеш нашој власти и нашем богатству. Ја хоћу да ме волиш, Францка, да се смешиш весело и поносно када ми погледаш у лице... Ох не, Францка, нисам радио и патио само за се... Шта ће ми сада власт кад немам никога ко би волео мене и моју власт?... Сад ме се бојиш и не усуђујеш се да ми погледаш у лице — сада, кад би наш живот био весео и пријатан, кад бисмо могли да идемо напред и да створимо велико краљевство? С а д а ме, Францка, мораш волети, сад се морате око мене савити сви, па да се сви заједно, с руком у руци — веселимо богатству и животу.

ФРАНЦКА: Ја нећу богатство... бојим се тог богатства!

КАНТОР: Одагнај авети! Протрљај очи и погледај бистро и заборави авети као да их никад није ни било!

ФРАНЦКА: Не могу да заборавим, оче!

КАНТОР: Не буди немилосрдна, ја сам твој отац, смилуј се!... Ако сада одете сви од мене и оставите ме самога, сасвим самога — бојаћу се у овој празној кући, као дете које се боји мрака и самоће... Не остављајте ме самога, Францка, останите код мене.

(Францка устане.)

КАНТОР: Куда, Францка?

ФРАНЦКА: Ни ви се нисте смиловали.

ХАНА (из гостионице): Канторе, Лужарица је овде. Децу ти је довела. Мужу си одузео хлеб, сад јој храни децу!

РАДНИЦА (из гостионице са троје одрпане деце): Ево вам их, обуците их, нахраните их, од јуче нису ништа јела, данас је недеља и немају ништа за ручак! (Гурне децу напред, деца јој се држе за сукњу.)

(Кантор узме шешир са чивилука, хоће да изиђе на задња врата.)

РАДНИЦА (гласније, скоро виче): Ниси се смиловао, ни бог се неће на те смиловати! Све си покрао и опљачкао и никоме се ниси смиловао, деци која ти нису ништа нажао учинила — а кад буде доста свега, бог ће те казнити и онда проклет био ти и цела твоја кућа!... Само ћути, иди — проклет био ти и цела твоја кућа! (Њена деца заплачу.)

КАНТОР: Полудела си, жено!

РАДНИЦА: Бог зна јесам ли полудела. (Хани.) Кад би твоја деца гладовала и просјачила свуд по селу за парче хлеба, и ти би полудела. И дај боже да просјачиш, да просјаче твоја деца од куће до куће и да скапавају од глади.

КАНТОР: Напоље!

ХАНА: Остави жену! Пођите са мном, даћу вам хлеба!

РАДНИЦА: Нећу вашег хлеба, он је украден! Боље испросјачен, него краден хлеб!... Напоље, децо, ова је кућа проклета! Проклет био и ти и твоја кућа! (Радница оде на задња врата.)

КАНТОР: Полудела је!

ХАНА: Ти је носиш на души! Проклет био ти и твоја кућа!

КАНТОР: Хана, бунцаш ли? Жена је луда, не обазири се на њене речи... Хана, буди паметна; сада кад нас сви тако мрзе, сада кад смо већ толико зла доживели, морамо се сви збити, морамо се још више волети. Али ви ме сви тако избегавате, сви ме тако гледате као да имате туђина у кући, а не оца и господара... Дај ми руку, Хана; Францка, дај ми и ти руку... Ако се волимо, не треба да се бојимо проклетства...

ХАНА: Не дотичи ме се! Само ради деце подносим грех и срамоту и нека ми бог опрости што их подносим. Грех је међу нама, не дотичи ме се више, не обраћај ми се, не гледај ме више. Не дотичи се деце да их не упрљаш, да не буду проклета.

КАНТОР (гласно, прилази јој): Ћути, Хана, ћути! То је било и прошло. Ружни снови су били и нема их више... Само снови су били међу нама и нема их више! Зар не видиш да је морало бити? Зар не видиш да је и мени било до смрти тешко кад сам узео на плећа тако тешко бреме. Грешио сам, јер сам м о р а о грешити!...

ХАНА: Иди у цркву и исповеди се па затим откриј грех. Ако буде требало, поћи ћу с децом од куће до куће. Лакше ће ми бити на срцу него данас. Учини тако и бог ће ти опростити.

ФРАНЦКА: Учините тако, оче! (Хана и Францка оду лево; Кантор иде полако према прозору.)

КАНТОР: Иди у цркву и исповеди се па онда откриј... То је крај пута на голготу, то је моје краљевство!... Гледај, како је то дошло изненада... мир божји с неба... Како је то чудно и топло и слатко... (Погледа кроз прозор, с благим осмехом.) Сунце сија на моје краљевство... како ће тек онда сјати кад све буде избрисано, без иједне сенке...

ФРАНЦКА (из гостионице): Дошли су судија и пристав.

КАНТОР (са страхом, узрујан): Тако рано?... (Меко, молећи.) Францка, дај ми руку сада... Нека је бог с тобом, Францка... И... гледај... ја сам тако слаб, тако чудно ми је при души... стој пред вратима, лакше ће ми бити ако будем знао да си близу... Дај ми сада руку!

ФРАНЦКА: Оче! (Привија се уза њ.)

(Судија и пристав из гостионице.)

СУДИЈА (дебељушкаст човек, весела лица, поздрави): Добар дан, Канторе!

КАНТОР (узрујан): Иди, Францка! (Францка оде лево.)

СУДИЈА: Не замерите што вам опет досађујемо с овом непријатном ствари, али мислим да ћемо одмах свршити... Не бисте ли поручили чашу вина? Разговараћемо пријатељски — без икаквих формалности.

КАНТОР: И ја мислим да ћемо одмах свршити...

СУДИЈА: Е, није тако хитао! (Весело.) Зато сам дошао... а сада таква нељубазност!...

КАНТОР: Свршимо, свршимо! (Пристав седне.)

СУДИЈА: Ако сте, дакле, тако званични да у оваквој прилици не познајете пријатељства, онда будимо званични... (Седне.) Али, сто му мука... (викне) Францка!

(Францка уђе одмах слева.)

СУДИЈА: Боцу вина! (Францка оде.) Шта је вама? Је ли вас кандидатура учинила таквим? Тако нерасположена вас још нисам видео!

(Францка донесе боцу, стави је на сто, чаша јој падне на под.)

СУДИЈА: Руке ти дрхте, Францка! Шта је свима вама данас? (Францка оде.)

КАНТОР: Свршите брзо. Јесте ли дошли да ме мучите?

СУДИЈА (погледа, поћути, затим озбиљним гласом, полако): Па, кад је тако... Дакле, не замерите што опет долазимо са оним... Оним несрећним случајем од прекјуче... Ствар је иначе потпуно јасна, али форме ради... (Пије, затим љубазније.) А шта ви кажете о томе? Јесте ли икад могли мислити тако нешто о оном досадном, мирном човеку?

КАНТОР: О коме?

СУДИЈА: Како о коме — о Берноту!

КАНТОР: Шта је с Бернотом?

СУДИЈА: Е сада да вас још нешто питам! — јесте ли пијани, пријатељу, не замерите? Говорите као да сањате.

КАНТОР: Свршите брзо што мислите.

СУДИЈА: Ђаво вас однео! (Промењеним гласом.) Јесте ли сигурно видели, можете ли да се закунете да је Бернот узео пушку кад се опростио од вас?

КАНТОР: Није узео. (Судија лупи по столу, пристав зачуђено погледа Кантора.)

СУДИЈА (скоро виче): А јуче сте рекли да је узео и испред носа да вам је узео! (Приставу) Немојте ништа да пишете, овај човек је данас... Па, како — је ли узео или није узео?

КАНТОР: Није узео! (Судија га зачуђено гледа, пристав одложи перо и смешка се.)

СУДИЈА: На тај начин све пада.

КАНТОР: Чему околишања; немојте да ме мучите, оставите своје правничке глупости и питајте директно; ко га је убио, то је питање!

СУДИЈА: Дакле, ко га је убио?

КАНТОР (стоји поред прозора, учини корак напред, одлучно): Ја сам га убио.

СУДИЈА (устане разјарен): Човече! На страну пријатељство — не правите ме будалом! На крају крајева, ствар није тако весела да би збијали шале с њом... (Седне, мирним гласом, као да чита.) Петнаестог октобра, то јест прекјуче, имали сте госте, међу њима Бернота и Крнеца. Последњи је остао у салону и убрзо се опростио; затим је био неколико минута доле у гостионици, где је попио четврт литра вина а после се упутио стазом преко поља; на пољу, сто корака од ваше куће, нашли су га ујутру убијеног и са разбијеном лобањом; убица га је вероватно ударио кундаком неколико пута по глави за сваку сигурност. У влажној земљи остали су трагови стопа, водили су до јарка и у јарку је лежала пушка — Бернотова, коју смо сви одмах препознали... Дотле је све јасно. Али Бернот се куне да је пушку оставио код вас, и то баш у оном углу где ју је метнуо кад је дошао. Да се доцније сетио на путу, али се није хтео враћати... Ја сам те вечери и сам био код вас, али не сећам се да сам видео неку пушку у углу... Знате ли да ју је донео са собом?

КАНТОР: Донео ју је.

СУДИЈА: Па добро... а кад је одлазио, је ли пушку понео са собом или није?

КАНТОР (неодлучно): Већ сам рекао.

ПРИСТАВ: Значи, сама је ишла с њим.

СУДИЈА: Какви су односи владали између Бернота и Крнеца? Јесу ли били пријатељи?

КАНТОР: Нису били пријатељи.

СУДИЈА: Бернот је био верен са вашом ћерком?

КАНТОР: Да.

СУДИЈА: И у последње време су односи међу вереницима били некако затегнути. Ко је томе био узрок?

КАНТОР: Макс Крнец.

СУДИЈА: Крнец је волео вашу кћер?

КАНТОР: Да.

СУДИЈА: А она?

КАНТОР: Није јој био мрзак.

ПРИСТАВ (смешећи се): Као што смо мислили.

СУДИЈА: Бернот је дошао доста касно, сећам се да смо већ били вечерали. Кад је дошао, Францка је била напољу и тада је међу њима дошло до размирица. Ушао је у собу узбуђен и ја сам га питао шта му се догодило. Затим је дошао Крнец, остао у салону и опростио се, и не завиривши у собу. Тада је његова судбина већ била запечаћена.

КАНТОР: Тако је било.

ФРАНЦКА (из гостионице, са страхом): Оче!

КАНТОР (тргне се): Иди само, Францка! (Францка оде. Брзо, узрујан.) Брзо дакле свршите — чему објашњења, чему питања? Не наводите ме силом на грех! Рекао сам вам ко га је убио — сад учините шта треба!

СУДИЈА: Ко га је убио?

КАНТОР (више него пре): Ја!

СУДИЈА (веома зачуђен, викне): Канторе јеси ли полудео?

(Пристав се насмеје наглас.)

СУДИЈА (мирније): Данас се с вама не може говорити. Ствар је сама по себи сасвим јасна (устане) и никад не бих тако нешто помислио о том проклетом Берноту.

КАНТОР: На сваки начин, значи, убио га је Бернот и нико други — ни ја, нити ико други?

СУДИЈА: Бог ми је сведок да вас никад још нисам видео тако чуднога. Правите ли ме намерно будалом или сте заиста полудели?... Ко би га други могао убити? Зар докази нису тако јасни да би их и слепац видео? (Наточи и искапи чашу.) Али ипак је чудно. Такав досадан, неспретан тип — да оде и убије човека само из детињасте љубоморе.

КАНТОР: Зар га је збиља убио?

СУДИЈА (окрене се њему, после кратке станке, веома разјарен): Ђаво вас однео! Обесите се! (Навуче капут.) Збогом! (Оде с приставом на задња врата.)

КАНТОР (насмеје се наглас): Сад је, најзад, јасно као на длану да га ја нисам убио. Бернот га је убио: докази говоре тако гласно да не можеш да их надвичеш. Убио га је — ствар је јасна као бели дан и само је чудно зашто се узнемирујем ради ствари која ме се не тиче; говорио сам заиста као права будала (иде према гостионици; весело). Францка!

ФРАНЦКА (из гостионице, уплакана, склопљених руку): Шта сте учинили, оче?

КАНТОР: Еј, Францка, шта сам учинио? Препустио сам се божјој вољи, Францка!

ФРАНЦКА: Ја одлазим, оче, не љутите се на мене!

КАНТОР (мирније): Ако не можеш да останеш код мене — иди, нека је бог с тобом. Сад ми више није тешко; била ме обузела малодушност и сад сам је се отресао заувек. Ако одеш, Францка, однећеш са собом само комадић, сасвим мали комадић мога срца... Идите сви и понесите са собом љубав; ако однесете и читаво моје срце — ја остајем... Не треба ми више ничија љубав. Јеси ли била иза врата, јеси ли чула? Ја м о р а м својим путем даље, нема тако великог греха о који бих ја могао да се спотакнем. Ако нећете са мном, а ви останите, ја идем својим путем — м о р а м .

ФРАНЦКА: Оче, зашто сте то учинили?

КАНТОР: Еј, Францка, шта ми пребацујеш? Говори, хајде, откриј ти! Ето, Францка, изиђи на пут и реци сваком ко год прође: мој отац је крао, пљачкао, убијао. Иди и учини то, Францка!

ФРАНЦКА: Не могу.

КАНТОР: О, Францка, како је слабашна твоја врлина! Пре него што би изишла на пут, поклекла би! Усне би се помицале, али глас се не би чуо из грла! — Сиротице, ти ћеш остати код мене — тако слабашна и тако плашљива каква си!... (Весело, скоро иронично, ухвати је за руку.) Кад одлазиш, Францка? И куда идеш? — Сиротице, Францка, чуј: ако бих ти ја сада рекао: "Францка, иди и не враћај се никад више!" ти би пошла и застала на прагу и плакала!... Францка, ти не можеш да одеш. Са мном ћете остати сви, везани сте за мене. (Испусти њене руке; хладно.) Сад пођи и донеси вина на сто, мислим да је миса скоро при крају. Састави прво та два стола... (Францка то учини, Кантор се смеши.) Но, погледај!... (На задња врата уђе надзорник имања; Францка оде.)

КАНТОР: Шта је?

НАДЗОРНИК (постарији и мршав човек): Све је у реду, штрајк је завршен; сутра долазе сви на рад. Највећи букачи дошли су први да моле за опроштај.

КАНТОР: А шта је са Лужарем?

НАДЗОРНИК: Дошао је последњи, стидео се. Према вашој заповести нисам га примио.

КАНТОР: Шта је рекао?

НАДЗОРНИК: Био је блед као зид и отишао је.

КАНТОР: Идите у село и, ако га видите, реците му да може доћи.

(Надзорник стави шешир, пред вратима га опет скине и врати се.)

НАДЗОРНИК: Жандарми су отишли по Бернота.

(Кантор се тргне и погледа га.)

НАДЗОРНИК: Срео сам их кад сам долазио из фабрике.

КАНТОР: У реду! (Надзорник оде. Францка донесе неколико боца вина и стави их на сто; затим распореди столице и поправи столњак; Кантор стоји код прозора.)

КАНТОР (окрене се њој): Где је мати?

ФРАНЦКА: Горе.

КАНТОР: Нека сиђе да послужи госте. (Оде од прозора ка вратима у позадини; Францка лево; на задња врата уђе Копривец, велик, дебео човек.)

КАНТОР: Добар дан, Копривец, радујем се што сте дошли.

КОПРИВЕЦ: Позив није ни био потребан. Бићете изабрани. Кад имате свештенство на својој страни.

КАНТОР: Мени је много стало до тога да разговарам с паметним људима. Нећу да иду на изборе као на плаћање данка; по заповести. Следеће недеље сазваћу збор да би људи знали за кога гласају.

КОПРИВЕЦ: Е, свеједно. Пет пута сам већ гласао па још никад нисам знао за кога гласам.

КАНТОР: Зато ме сада добро погледајте.

(Жупник са два човека Францка донесе слева чаше, распореди их по столовима и изађе.)

КАНТОР: Само уђите!

ЖУПНИК (пружи му руку): А шта ви мислите о том страшном злочину, господине Канторе?

КАНТОР: Шта могу, нисам га ја убио.

(Сељаци приђу ближе.)

ЖУПНИК: И баш после вечере, кад смо се код вас тако добро провели. Баш тако ми се чини, господине Канторе, као да се овде десило, као да је ваша кућа крвава... Целу ноћ сам сањао о томе, чак и за време мисе ми није дало мира.

КОПРИВЕЦ: Ко га је заправо убио?

ЖУПНИК: Бернот! и тако миран, пристојан човек; ја сам га волео, иако је безвеπ€ац.

ПРВИ СЕЉАК: А, безверац је, гле!

(На задња врата уђе још неколико људи.)

ДРУГИ СЕЉАК (још на вратима):Жандарми су отишли по њега.

ТРЕЋИ СЕЉАК: Воде га доле у село.

КАНТОР: Седите, пријатељи!

ЖУПНИК: Али ја ипак не знам — учинило ми се као да сам тада видео пушку у углу — а сада кажу да је лежала у јарку.

КАНТОР: Значи да је узео, значи да сте се забунили.

ЖУПНИК: Наравно да сам се забунио! — И баш у овој кући! (Уздахне и седне.)

КАНТОР: Таква је била божја воља. Оставимо на миру мртве! — Позвао сам вас да разговарамо о изборима. (Хана дође из гостионице.)

ХАНА: Звао си ме.

КАНТОР: Точи! (Хана узме боцу, рука јој дрхти, стави боцу опет на сто.)

КАНТОР: Иди и спреми ручак! (Хана оде.) Дозволите да вам наточим! (Точи жупнику.)

КОПРИВЕЦ (узме другу боцу): Е, наточићемо већ сами; није непријатан посао.

ПРВИ СЕЉАК: Голаћи су вам се побунили, а?

КАНТОР: Већ су се покајали.

ДРУГИ СЕЉАК: Сад већ сваки чобанин гунђа ако му се не каже господин; раније је био задовољан кад добије чизме за Божић...

КАНТОР: Морам вам нешто открити, пријатељи, што ми већ одавно лежи на срцу. И то зато да би ме упознали, да би знали с ким имате посла, кога ћете да бирате, за кога ћете агитовати по парохији. Ја знам добро да их има много који ме не трпе и који ће сада јавно и потајно роварити и бушкати против мене.

ТРЕЋИ СЕЉАК: Ништа неће постићи.

КАНТОР: Нема их ни десет у читавој парохији који су ми истински наклоњени. Сви други — о, па и оних десет, па и ви, драги моји, кад бих дошао вама као Јоб од бога кажњен, отерали би ме с прага попут шугавога пса. (Гости се узнемире.) И кад бих стао пред људе и раздрљио груди: "Ваш сам, удрите!" — хиљаде ножева пробило би моја ребра. Мрзите ме као град и бојите ме се као града; ваш страх је мој чувар. (Повишеним гласом.) Али шта сам вам учинио да ме тако мрзите? Кажете да сам тврд, да сам безобзиран, човек без самилости, кажете да сам...

КРНЕЦ (завиче напољу): Убица! (Гости се тргну.)

КАНТОР (затетура): Да сам убица...

КРНЕЦ (напољу): Убица!

ГОСТИ (као скамењени): Убица!

КРНЕЦ (отвори врата и повиче): Путем воде онога који ми је сина убио! (Нестане.)

ЖУПНИК: Шта се догодило? (Гледа престрашено Кантора.)

КОПРИВЕЦ (стојећи): Шта је било?

НАДЗОРНИК (отвори врата):Стари је полудео. Сина су му убили, напио се ракије и полудео. (Оде.)

КАНТОР: Тако је: убили су му сина, напио се ракије и полудео. Оставимо мртве на миру.

ПРВИ СЕЉАК (приближи се прозору): Заиста га гоне — Крнец је полетео на њ.

ДРУГИ СЕЉАК (приђе првоме): Руке су му везане на леђима — Крнец га је ујео за руку.

ФРАНЦ (напољу; поред прозора пролазе људи тако да се виде шешири и понека глава): Пустите ме! Шта сам вам учинио? Канторе! Канторе!

КАНТОР (викне): Прекасно! Помози се сам! (Оде од прозора, узме чашу вина, принесе устима и одложи, иде према вратима.) Францка!

ФРАНЦКА (из гостионице): Оче, Франц пролази.

КАНТОР (да јој чашу): Дај му чашу вина.

(Францка узме чашу и оде.)

ЖУПНИК: Шта вам је, господине Канторе?

КАНТОР: Волео сам га више но икога.

ПРВИ СЕЉАК: Прошли су. (Сељаци се врате столу.)

КАНТОР: Све је прошло. И сада, радујмо се — гледајте како је засијало сунце право на нас... Дошло нам је у посету у овом свечаном часу...

ФРАНЦКА (уђе на задња врата, донесе празну чашу): Испио је и поздравља вас.

КАНТОР: Иди — прошло је. (Францка оде.) Тако је, пријатељи, као што сам вам казао. Пребацују ми да немам самилости, да сам окрутан и безобзиран. Ко хоће да нешто постигне за себе, за своју парохију, за цео свој народ, не сме да буде плашљив и слаб, не сме да има обзира ни милости. Пут до престола је тегобан — човек мора да гази до колена у крви и сузама. Сви су злочинци — убијају душе и убијају тела. Ко хоће да иде напред, мора напред, мора одгурнути сваки камен који му стоји на путу, мора, ако треба, преко лешева, мора преко топлих људских лешева. Ко ми пребацује бездушност, сам је преслаб да буде бездушан и његова је врлина лицемерство.

ЖУПНИК: То је истина!

КАНТОР: Пријатељи, то је пут којим идем. Не бојим се и не стидим се и ведра чела стојим пред вама. (Дигне чашу.) Ко има шта да ми пребаци, нека говори и нек се не куцне са мном.

СВИ (устају и куцају се с њим): Сви смо уз вас! Бог вас поживео, Канторе!

Хронолошки преглед Цанкаревог живота и рада

1876.

10. маја родио се у Врхници, близу Љубљане, Иван, осмо од укупно дванаесторо деце Неже и Јожефа Цанкара.

1879.

Изгорела је кућа на кланцу, породица осиромашила и преселила се у долину.

1882—88.

Цанкар завршава шест разреда основне школе у Врхници и 1888. уписује реалку у Љубљани.

1892.

Постаје члан ђачке литерарне дружине "Слога" и објављује прву песму у омладинском листу "Вртец".

1893.

Постаје члан ђачког литерарног друштва "Задруга", где се упознаје и склапа пријатељство са доцнијим најзначајнијим представницима словеначке модерне: Драготином Кетеом, Отоном Жупанчићем и Јосипом Мурном-Александровим.

1896.

Матурирао је јуна и у јесен се уписао на грађевински одсек Велике техничке школе у Бечу; студије је убрзо напустио и посветио се писању; постао је члан тамошњег словеначког Литерарног клуба, оријентисаног ка натурализму.

1897.

Марта месеца вратио се у домовину, живео делимично у Врхници, делимично у Љубљани; пише и објављује доста и од тога живи. 23. септембра му умире мајка, коју је у својим списима небројено пута описао и узвеличао.

1898.

Јула месеца одлази код сестре у Пулу, где остаје до октобра; потом одлази у Беч, где живи — са извесним краћим прекидима — све до 1909. године; живи искључиво од писања. То је први словеначки писац коме је књижевност професија.

1899.

Изишла је прва његова песничка збирка Еротика, коју је због "саблажњиве садржине" откупио љубљански бискуп Јеглич и наредио да се она спали; изишла је и прва збирка његових цртица Вињете. Написао је и драму Романтичне душе, али је она објављена постхумно 1922. Превео је Шекспировог Хамлета (према немачком оригиналу).

1900.

Излази драма Јакоб Руда, која је постављена и на љубљанску сцену; као самостална књига изишла је новела Путовање Николаја Никича. Сем у словеначким, Цанкар објављује и у бечким часописима ("Der Sьden" и "Information"), као и у загребачком часопису "Живот".

1901.

Објавио је комедију За добро народа и збирку сатиричних новела Књига за лакомислене људе, као и роман Туђинци.

1902.

Изишло је друго издање Еротике, драма Краљ Бетајнове и најдуже Цанкарево дело, роман На кланцу. Маја месеца Цанкар одлази на Роденову изложбу у Праг.

1903.

Објављује збирку цртица У зору и новелу Живот и смрт Петра Новљана. Октобра је био у Љубљани на премијери Краља Бетајнове.

1904.

Објављује три краћа романа: Кућа Мајке Божије помоћнице, Госпа Јудит и Криж на гори (овај последњи роман, заједно са романима Туђинци и На кланцу чини такозвану "аутобиографску трилогију"). Преводи Шекспирову драму Ромео и Јулија.

1905.

Објавио је три дуже новеле: Скитница Марко и Краљ Матијаж, У самоћи и На месечини. За љубљанског издавача Бамберга припремио је збирку новела Мимо живота, која је међутим објављена тек после ауторове смрти, 1920.

1906.

Објавио је дужу новелу Нина, текст који је сам сматрао најбољим својим романом; ту је и роман Мартин Качур, као и новела Смрт и погреб Јакоба Несреће.

1907.

Неко време боравио је у домовини; прихватио је кандидатуру за посланика у скупштини на листи Социјалдемократске странке. Ова је странка изгубила на изборима, те Цанкар није изабран, мада је имао највише гласова од свих социјалистичких кандидата. Одржао је предавања радницима у Трсту, низ предизборних говора, писао чланке за социјалистички лист "Rdeči prapor" (Црвена застава). Замишљена као пропагандни текст, новела Слуга Јернеј и његово право, која је управо ове године објављена, прерасла је у једну од најбољих Цанкаревих симболично-социјалних прича. Исте године објавио је књигу књижевно-полемичких текстова Крпанова колиба и дужу причу Алеш из Разора).

1908.

Поново је посетио Љубљану, Блед и Трст (овде поново држи предавање у Радничком дому). Објавио је фарсу Саблазан у долини шентфлоријанској, затим збирку новела са сличном тематиком Приче из долине шентфлоријанске, као и дужу причу Нови живот.

1909.

Издао је збирку социјалних прича За крстом и социјалну новелу Сусед Лука. Отишао је на неколико месеци у Сарајево код брата Карла, свештеника, секретара у надбискупској палати, а потом дошао у Љубљану. Настанио се у хотелу "Тиволи".

1910.

С пролећа се преселио на Рожник, оближње брдо, где је у породици Бергманових, која је држала кафану, остао све до 1917. Објавио је драму Слуге и белетристичко-есејистичку полемику Бела хризантема. Путовао је по Словенији и држао предавања (у Градишчу и Трсту) о словеначкој литератури и њеном друштвеном положају.

1911.

Објавио је књигу Воља и моћ која садржи три дуже новеле, затим књигу намењену најширем кругу читалаца Три приповетке.

1912.

Објавио је симболистичко-поетску драму Лепа Вида; у Трсту је одржао предавање о Антону Ашкерцу. Телесно исцрпљен, Цанкар по наговору пријатеља лето проводи на Красу и на Бледу.

1913.

Изашла је "љубавна бајка" Милан и Милена. Због противаустријских изјава изречених у предавању Словенци и Југословени, одржаног априла у Местнем дому у Љубљани, кажњен је затвором од недељу дана.

1914.

Рат затиче Цанкара у родној Врхници, где је дошао да обиђе болесног оца. Због једне "србофилске" изјаве изречене у тамошњој кафани, Цанкар је — овог пута без судског поступка — затворен поново у љубљанској тврђави. Пуштен је тек после месец дана.

1915.

Новембра месеца је мобилисан као аустријски војник; распоређен је у Јуденбург, у јужној Аустрији. Због лошег здравља отпуштен је после шест недеља. Вратио се на Рожник.

1917.

Изишла је последња збирка цртица објављена за пишчева живота; то је књига Слике из снова. Лети се преселио у центар Љубљане.

1918.

Априла је поново одржао предавање у Трсту (Очишћење и подмлађивање), полемишући са тадашњим схватањима марксизма у оквиру социјалдемократске странке. Крајем октобра пао је идући низ степениште, добио потрес мозга, затим запаљење плућа и 11. децембра је умро, у четрдесет другој години живота.

Литература

О Цанкаревом делу у целини и његовом месту и улози у словеначкој литератури говоре доста исцрпно две историје словеначке књижевности:

Јоже Погачник, Франц Задравец: Историја словеначке књижевности. Нолит, Београд 1973.

Антон Слодњак: Историја словеначке књижевности. Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд 1972.

На српскохрватском језику изишло је низ чланака, написа и студија о Ивану Цанкару од којих као значајније и са овде објављеним књижевним делима чвршће повезане издвајамо следеће текстове:

1. Јосип Видмар, Првенци Ивана Цанкара. (У књизи: Ј. В. Књижевне критике. Просвета, Београд 1964) стр. 174—203

2. Јосип Видмар, Схватања Ивана Цанкара (у наведеној књизи), стр. 204—220.

3. Јосип Видмар, Иван Цанкар. (У књизи: Ј. В. Есеји. Матица српска, Нови Сад 1972) стр. 87—148.

4. Димитрије Вученов, Књижевно дело Ивана Цанкара. (У књизи: И. Ц. Мартин Качур, Слуга Јернеј. Рад, Београд 1970), стр. 5—18.

5. Душан Пирјевец, Иван Цанкар. (У књизи: И. Ц. Избор, Свјетлост, Сарајево 1963) стр. 3—14.

6. Милорад Живанчевић, Иван Цанкар (1876—1918). (У књизи: И. Ц. Изабрана дела. Народна књига 1959) стр. 5—20.

7. Јурај Мартиновић, Три Цанкареве драме. (У књизи: Драме. Свјетлост, Сарајево 1975) стр. 5—12.

8. Марија Митровић, Однос активизма и драмске технике у Цанкаревим драмама. Сцена 1976. бр. 3-4. стр. 84—88.

9. Душан Моравец, Цанкарево дело на позорници. Сцена 1976. бр. с-4. стр. 77—84.