KNJIŽEVNOST
 
.
matièna str.
projekat
istorija
umetnost
književnost
razne stvari
veze
e-mail
 

Miljurko Vukadinovic

Priblizavanja

Ogledi iz književnosti Srba u Rumuniji * Roman

(Studies on literature of Romanian Serbs)

Rezumat

Kriterion, Bucarest, 1993

1) Full Serbian e-edition (Cyrillic) 2) Full Serbian e-edition (Latin) 3) Summary in English

Literatura de expresie sîrbă din România reprezintă una din literaturile minoritare din cadrul sistemului literar al limbii sîrbocroate, ce poate fi considerată, din punct de vedere filologic, drept o literatură complexă.

Caracterul atipic al evoluției sale este condiționat de mai mulți factori : atît de raportul acesteia față de literatura de origine și limba maternă, cît și de tradiția folclorică și literatura contemporană românească : de contextul complex și nefavorabil socio-politic (al epocii Ceaușescu) cît și de un întreg șir de „împrejurări neprielnice" (o viață literară în formare, un număr mic de critici literarî, „atomizarea lecturii", lipsa unei perspective certe literar-critice ș.a.m.d.).

Analogia cu evoluția tîrzie a romanului macedonean (din 1952 și pînă în prezent), făcută cu rezervele de rigoare, ni se pare cea mai relevantă, luînd în considerare similitudinea acesteia cu situația literaturii sîrbe din România și cu inaugurarea genului epic de cea mai mare întindere — romanul, cu un debut relativ tîrziu (de abia din 1963 cu romanul „Svitanje" / „Zori de zi" de Svetomir Rajkov) într-o perioadă încă nefavorabilă abordării libere a unor teme contemporane și promovării unei estetici expresive.

Firește că riguroasele canoane ale realismului socialist ce se bazau pe un atașament ideologic mai pronunțat față de regimul socialist decît pe adevăr și realitate își vor pierde foarte curînd autoritatea asupra „producției romanești" căci evoluția accelerată a esteticii, caracteristică unei asemenea dezvoltări atipice rezolvă în mod fericit această problemă. Avatarurile realismului socialist (cu precădere tendenționismul și exacerbarea eticii socialiste) dispar treptat în fața avalanșei noilor generații de scriitori care modernizează textura literară, eliberînd-o de „balastul infinitivului" al unei sociologizări ieftine și care construiesc o vîziune artistică mai complexă, adaptîndu-se din ce în ce mai mult la tehnici mai variate, corespunzătoare din punct de vedere artistic din perspective poetice.

Nu trebuie omis nici faptul că scriitorii sîrbi din România au avut, pe lîng㠄modelul de la distanță" (literatura țării de origine) și o scenă policromă ă literaturîi românești (în ciuda unor dificultăți considerabile) atît în poezie cît și în proză, ceea ce a reprezentat încă un imbold și un sprijin pentru aceștia. Din 1980 literatura de expresie sîrbă din România va intra în rîndul literaturilor contemporane atît în privința modernizării mijloacelor de expresie, a complexității viziunii artistice cît și în cea estetico-valorică (cele mai marcante creații de poezie, proză și cu precădere cele românești au apărut tocmai în această perioad㠗 Rajkov, Bugarski, Milenoviæ, Miomir Todorov, romanele lui Vesniæ .. .).

In cei treizeci de ani de evoluție a genului românesc au apărut douăzeci și unu de romane a treisprezece autori (Svetislav Markoviæ, Lazar Iliæ, Slavko Vesniæ, Svetomir Rajkov, Đoka Župunski, Živa Popoviæ, Jovan Èolakovic, Stevan Bugarski, Èedomir Milenoviæ, Svetozar Markov, Ivo Munæan, Miodrag Todorov, Miomir Todorov), reprezentanți ai cîtorva generații.

Din punct de vedere al anumitor ipoteze poetice nu au avut loc schimbări radicale, modelul realist al narațiunii fiind îndeobște punctul de pornire poetic si cadrul dinamic care permite un contact nemijlocit cu arta narativă populară și cu procedeele povestitorului popular (în această direcție au fost realizate cele mai reprezentative creații : „Èetvorolisna detelina" / Trifoi cu patru foi", „Trajanje" /' „Trăinicie", „Postajanje" / „Devenire", „Niksice / „Violete"), iar mai tîrziu și cu procedeele mai moderne caracteristice pentru proza urbană a lui Vesniæ, Munæan. Èolakoviæ, și Milenoviæ. Romanul lui Miodrag Todorov „Snoviđenje" / „Năluca" se distinge ca un documerit tulburător pe o temă tabu a „lagărelor literare" (golgota Bărăganului). Vesniæ se evîdențiază cu mult succes în domeniul romanului pentru tineret („Ode leto" / „S-a dus vara").

Unele din sus anumitele creații reprezintă o contribuție importantă pentru literatura din țara de origine și care vor lăsa o pecete trainică în spiritualitatea sîrbă în spațiu și timp. Credem că nu este departe nici clipa cînd, realismul va fi considerat, așa cum se întîmplă de fapt și aici, ca un apanaj „epitetic" al con.servatorismului literar și nu ca o dominantă a unui număr considerabil de creații literare, despre care a fost vorba cu precădere în acest studiu.

 


 All contents copyright © 1999-2001. All rights reserved