Сигнализам - Signalism: Садржај - Index

Тумачења сигнализма, зборник (2021)

Nemo propheta in patria: polemike (drugo dopunjeno izdanje 2021) - Miroljub Todorović

Извори сигнализма: Интервјуи (Друго допуњено издање) - Мирољуб Тодоровић

Мит о Машини - Слободан Шкеровић

Визије сигнализма (зборник)

Сигнализам или: Оne method to rule them all - Василије Милновић

Тамна материја као алтернатива или Смрт је оклеветана категорија - Василије Милновић

Однос неоавангарде и авангарде на примеру сигнализма и дадаизма - Предраг Тодоровић

Задовољство у интерпретацији или Ауратичан тип читања сигнала српске књижевне прошлости и садашњости - Јана М. Алексић

Рађање Сигнала: Сигналистички манифести (1967-1970) - Иван Штерлеман

Ехо кратких слика - Снежана Трстењак

О пројекту Ехо кратких слика Снежане Трстењак - Сања Југовић

Дневник сигнализма 1984-1989. - Мирољуб Тодоровић

Токови сигнализма (зборник)

Планета сигнализам (монографија) - Душан Стојковић

Извори сигнализма (интервјуи) - Мирољуб Тодоровић

Кључеви сигналистичке поетике (монографија) - Миливоје Павловић

Легитимација за сигнализам - Јелена Марићевић

Магија сигнализма (зборник)

Ловац магновења - Мирољуб Тодоровић

Вербални и ликовни елементи у поезији сигнализма - Живан Живковић

Слово, реч, простор - Живан Живковић

Скица за портрет Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић

Анатомија анатемисања авангарде - Живан Живковић

Сигнализам на међународној авангардној сцени - Миливоје Павловић

Стваралачка космогонија Мирољуба Тодоровића - Миливоје Павловић

Лирски кругови Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић

Жанрови у сигнализму - Живан Живковић

Време знакова - Живан Живковић

Вербално и визуелно - Живан Живковић

Од речи до знака - Живан Живковић

Либертенски дијалог: Ерос и По(р)нос сигнализма - Јелена Марићевић и Снежана Савкић

Часопис Сигнал, бр 1 (1970)

Часопис Сигнал, бр. 4-5 (1971)

Часопис Сигнал, бр. 8-9 (1973)

Планетарни видици сигнализма (зборник, 2010)

Књижевност бр 4/2013: Сигнализам

Савременик, бр. 146-147-148 / 2007: Сигнализам

Време сигнализма, сепарат часописа Градина 10/2006

Време неоавангарде - Мирољуб Тодоровић

Киборг - Мирољуб Тодоровић

Стварност и утопија (распони неоавангарде) - Мирољуб Тодоровић

Поетика сигнализма (интегрално издање) - Мирољуб Тодоровић

Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник)

Дада компјутер: Поетско–уметнички експеримент Мирољуба Тодоровића - Иван Штерлеман

Сигнализам и електронски медији - Јелена Крунић

Неоавангарда; сигнализам: књижевна теорија и пракса - Јелена Ђ. Марићевић

Шатро сигнализација: Кино читање „Шатро прича“ и романа „Боли ме блајбингер“, Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић

Поетичка и историјска упоришта српске неоавангарде: Глоса за Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић

У узнемиреном телу језика - Тања Крагујевић

Поетика сигнализма: Манифести и други метапоетски текстови - Живан Живковић

Стохастичка поезија - Живан Живковић

Апејронистичка поезија - Живан Живковић

Визуелна, гестуална и објект–поезија - Живан Живковић

Сигналистичка сцијентистичка поезија - Живан Живковић

Генеза сигнализма - Живан Живковић

Загрљена деца - Слободан Шкеровић

Hugging children - Slobodan Škerović

Мејл-арт - Миливоје Павловић

Стварност неоавангарде - Миливоје Павловић

Сигналистичка невербална поезија - Миливоје Павловић

Nostalgic Crayons - Slobodan Škerović

Signalisme

Бирократија и авангарда - Мирољуб Тодоровић

Рециклирана и преображена стварност - Добрица Камперелић

Chrome - Slobodan Škerović

Порнографија, еротика, уметност - Слободан Шкеровић

Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“ - Слободан Шкеровић

Ја сам уметник - Драган Нешић

Шумски сигнали - Дарко Вулић

Сигнализам у обзорју електронске ере - Миливоје Павловић

Компјутерска поезија - Миливоје Павловић

Шатровачка поезија - Миливоје Павловић

Стохастичка поезија - Миливоје Павловић

Апејронистичка поезија - Миливоје Павловић

Објект-поезија - Миливоје Павловић

Звучна (фоничка) поезија - Миливоје Павловић

Токови сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Сигналистичко сликарство - Зоран Маркуш

Поетика сигнализма - Радован Вучковић

Поетика српског сигнализма - Веселин Илић

Песничка авангарда - Мирољуб Тодоровић

Естетичке апорије сигнализма - Сретен Петровић

Сигнализам: стил и статус - Милош И. Бандић

Неки облици сигнализма - Јулијан Корнхаузер

Ми смо дигитални свет - Милан Мицић

Četiri teksta - Oliver Milijić

Toutes Les Autre Chose - Tom Taylor

Стилистички приступ сигналистичкој поезији - Јулијан Корнхаузер

Сигнал – интернационална ревија за сигналистичка истраживања, Београд 1970. - Годехард Шрам

Сигналистичка поезија - Микеле Перфети

Сигнализам у систему контракултуре - Николај Аркадијевич Анастасјев

Сигнализам - Мирољуб Филиповић Филимир

Dada Poem - Franko Bušić

Signalism - Alan Turner

A visual poem - Reed Altemus

Sign - Rorica Kamperelić

Shadow Project - Ruggero Maggi

Увод у сигналистичку критику - Слободан Шкеровић

Introduction to the signalist criticism - Slobodan Škerović

О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму - Слободан Шкеровић

Мирољуб Тодоровић и сигнализам: Сензибилизовање начина понашања као функција уметности - Клаус Грох

Сигнали простора - Пјер Гарније

„Алгол“ – кључна књига сигнализма - Микеле Перфети

Поводом књиге „Алгол“ - Клаус Петер Денкер

Одсликавања • Сажимање - Аница Вучетић

An Ecology - Jim Leftwich

Сигнали свакодневице - Клаус Грох

Сигнализам Мирољуба Тодоровића – Једна космичка свест - Гиљермо Дајзлер

Сигналистичка поезија - Гиљермо Дајзлер

Мејл-арт као сигнал - Ги Шренен

Поетика комуникације - Енцо Минарели

Шта је сигнализам? - Дејв Оз

Поетика сигнализма - Адриано Спатола

Сигнализам или Крај комуникације - Даниел Далиганд

Сигнализам на испиту - Данута Ћирлић Страшинска

Поетска реконструкција фрагментованог света - Драган Јовановић

Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића - Душан Стојковић

Специфичности и конвергенције у сигналистичкој поетици - Матео Дамброзио

Свијет сигнализма: Стваралаштво Мирољуба Тодоровића - Жарко Ђуровић

Сцијентизам - Јулијан Корнхаузер

О конкретној поезији - Макс Бензе

Семантичка песма - Пјер Гарније

Сигнализам и Марина Абрамовић - Мирољуб Тодоровић

Посебне библиотеке (легати) у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду - Даница Филиповић

Сигнализам и клокотризам - Брана Димитријевић

Неокласицизам у сигнализму - Јулијан Корнхаузер

Песме - Сава Стаменковић

Provincijalizam – zdravi regionalizam - Zvonko Sarić

O prekovremenosti u romanu Prosjački banket Zvonka Sarića - Milovan Miković

Kolduslakoma - Fekete J. Jozsef

Сарић plays Сарић - Драгиња Рамадански

То место где живе анђели - Давид Кецман Дако

Хладно (према сигналистичким фонетима Мирољуба Тодоровића) - Драган Латинчић

Калеидоскоп призора - Милослав Шутић

Сигнали(стичке) приче - Дејан Богојевић

Песме - Виктор Радоњић

За столом - Славољуб Марковић

White start - Thomas Taylor

Гробљанска трилогија - Дејан Вукићевић

Размишљања о сигналистичком роману - Јозеф Ј. Фекете

Сигнализам – посебан фонд Мирољуба Тодоровића у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу - Весна Стојановић

Завршни акорди - Богислав Херцфелд

О сигнализму - Luc Fierens

Богатство сигналистичке креације - Жарко Ђуровић

Ново виђење књижевне епохе - Василије Радикић

Јаран - Милован Ћурчић

Језик сигнализма - Лука Прошић

Шифра: ЗХ 17 44 5 Л - Илија Бакић и Звонко Сарић

Ево: Песме, приче и визуелне песме - Дејан Богојевић

Im Anfang war das Bild - Klaus Peter Dencker

Manifest signalizma • Manifest of Signalism - Keiichi Nakamura

Текстови и визуелне песме • Texts and visual poems - Jim Leftwich

Signalismo – planeda arto - Dimitrije Janičić

Una bicicletta per Tesla - Vincenzo Pezzella

The devastation of Anzuhaltenes (excerpt) - Scott MacLeod

Poesie visuelle internationale - Jacques Donguy

Интернационална ревија „Сигнал“, бр. 25-26-27

Књижевност за децу и сигнализам - Тихомир Петровић

Поезија за космичка бића - Милутин Лујо Данојлић

Историја наше цивилизације са хепиендом - Миливој Анђелковић

Спинозино око - Миливој Анђелковић

Омаж 1962. години - Миливој Анђелковић

Ка планетарном јединству: Сигналистичка активност Мирољуба Тодоровића - Џон Хелд

Текстови смрти - Џим Лефтвич

Центрифуга - Звонка Газивода

О, види је, Овидије - Добривоје Јевтић

Pesme - Franko Bušić

Pesme - Robert G. Tili

Песме и записи - Тамара Жикић

Сигналистички роман - Јарослав Супек

Радомир Машић и сигнализам - Јарослав Супек

Жеља - Јарослав Супек

Деконструисани сонети и сигнализам - Предраг Јашовић

This wonderful communication: Artistamps by Harley - John Held, Jr.

Сигнализам и књижевност за децу и велику децу - Никола Цветковић

Телеграм - Слободан Павићевић

Три докторске дисертације о сигнализму или Како сам почела да разумевам сигнализам - Тања Ивановић

Авангардни токови у књижевности за децу - Василије Радикић

Демон и фантом авангарде или слободе - Илија Бакић

Non fare aspettare - Carla Bertola

Poetry - Giovanni Strada

Плати па клати - Далибор Филиповић Филип

Nahuatl Protest Songs - Clemente Padín

Забацивање ока - Илија Бакић

А - Илија Бакић

Речи, ратови, круг: Читајући Бакића - Душан Видаковић

Слепи путник - Богислав Марковић

Протејски роман - Душан Стојковић

Особена двојезичност Богислава Марковића - Душан Стојковић

Између стварног и иреалног - Љиљана Ћук

Вишеслојна проза - Љиљана Лукић

Нови стваралачки импулси - Мирољуб Тодоровић

Збиља и машта - Светозар Радоњић Рас

Писмо господину Херцфелду поводом немачког превода „Алтајског сумрака“ Богислава Марковића - Настасја Остхоф

И демони и сигнали; поезија, дакле - Душан Стојковић

Поетика сигнализма: Манифести и други поетички текстови Мирољуба Тодоровића - Душан Стојковић

Сновни словар (2) - Душан Стојковић

Ратнички метод и сигнализам - Слободан Шкеровић

Расла небу лоза - Немања Митровић

Нaследие дада в современной визуальной поэзии - Юрий Гик

Песме - Момчило Бакрач

Signalismus: Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst - Henning Mittendorf

Манифест Цијанидне уметности (фрагменти) - Микаило Бодирога

Песме - Далибор Филиповић Филип

О принципима корелације културних кодова на примерима сигнализма и међународне културне мреже - Дмитриј Булатов

Азбучне песме - Добривоје Јевтић

Уметност без граница: Легат Мирољуба Тодоровића на изложби Историјског архива Београда „Границе“ - Олга Латинчић

Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића „Свиња је одличан пливач“ - Сава Стаменковић

Песме - Звонимир Костић Палански

Lifescience - Enzo Minarelli

Песме - Душко Новаковић

Signalisme et pansemiotique - Daniel Daligand

Сигнализам и надреализам - Милентије Ђорђевић

Пирова победа - Александар Љубиша

Песме - Милан Мицић

Light Remains - David-Baptiste Chirot

Waterboarding & Poetry: Francois Villon & the New Extreme Experimental American Poetry - David-Baptiste Chirot

Screaming Wall — Shrieks & Scrawls from a Series Vanishing from View - David-Baptiste Chirot

Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања - Слободан Шкеровић

El Signalismo: culminando el modernismo poético del siglo XX... - Clemente Padín

Покушај лексикографског и поетолошког одређења сигнализма - Никола Цветковић и Миливоје Павловић

rubBEings: visual poetry, copy art, collage - David-Baptiste Chirot

Fragments and reviews on Andrej Tisma's art

Andrej Tisma's - Substantial Bio-bibliography

Досије песник, врста – човек - Владимир Копицл

Фрагменти и прикази о уметности Андреја Тишме

Откриће неоавангарде - Андреј Тишма

Демонски планетарни сигналист - Душан Стојковић

On Internet, Project Rastko, Energy Field - Slobodan Škerović

О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу - Слободан Шкеровић

Електронска уметност и Интернет (6) - Андреј Тишма

Критички дигитални номадизам - Сава Ристовић

Андреј Тишма - основна биобиблиографија

Видео стваралаштво Андреја Тишме - Биљана Мицков

Сигнализам и електронска уметност - Миливој Анђелковић

Dobrica Kamperelic - Curriculum Vitae

Миливој Анђелковић, основна биоблиографија

Завереник Језика: Планетарни сигнализам Мирољуба Тодоровића - Драшко Ређеп

Градина бр. 10: Време сигнализма (садржај)

Звонко Сарић — основна биобиблиографија

Сигналистичка искуства: Језик као креацијски медиј - Жарко Ђуровић

Поэзия - Миролюб Тодорович

Jim Leftwich - bibliography

Звездани премет - Слободан Шкеровић

Рушење света и језика - Илија Бакић

Елементи научне фантастике у поезији сцијентизма - Илија Бакић

У клопкама лажних стварности - Илија Бакић

Огледи о сигнализму Љубише Јоцића - Илија Бакић

Научно фантастична поезија Слободана Вукановића - Илија Бакић

Дивљи језик - Илија Бакић

Лаким кораком у свим смеровима - Илија Бакић и Звонко Сарић

У општем језику: Визуалије Звонка Сарића - Илија Бакић

Говно је неуништиво - Илија Бакић

Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма) - Слободан Шкеровић

Слободан Шкеровић – пуна биобиблиографија

Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity - Slobodan Škerović

Sculpture - Collaboration – Performance - Jim Leftwich

Nothing is real - Jim Leftwich

Extrapolations from Breton’s L’Amour Fou - Jim Leftwich

Useless Writing - Jim Leftwich

Сигнализам и mail-art - Звонко Сарић

Сигнализам - изазов преступа - Звонко Сарић

Преварити навику - Звонко Сарић

Крвоток стварности, овде и сада - Звонко Сарић

Идентитет уметничке праксе и етике - Звонко Сарић

Сигналистички самиздат - Звонко Сарић

Сигналистичка утопија - Звонко Сарић

Пут око кугле, пре песме - Звонко Сарић

Критика друштвеног тоталитета - Звонко Сарић

Енциклопедија сигнализма - Звонко Сарић

Језик слике - Звонко Сарић

Death Text Book 9 - Jim Leftwich

Сигнализам ослобађа језичку енергију - Зоран Радисављевић разговара са Мирољубом Тодоровићем

snows Montana - Slobodan Škerović

Живан Живковић — Биобиблиографија

Влада Стојиљковић — Биобиблиографија

Споменица др Живана Живковића - Дејан Жикић

Lightning’s bandoleer - Slobodan Škerović

The Scaffold of Babylon - Slobodan Škerović

Буди се, Будни - Слободан Шкеровић

Сигнализам у фондовима Библиотеке САНУ: Посебна библиотека Мирољуба Тодоровића (ПБ 19) - Тања Ивановић

Демон сигнализма: нови сигналистички алманах - Милован Ћурчић

Магична планета сигнализма - Драшко Ређеп

Дневник 1982. - Мирољуб Тодоровић

Трансформација свести путем самореализације у уметности - Јарослав Супек

The devastation of Anzuhaltenes - Scott MacLeod

] you gospel Mark. - Jim Leftwich

Book of Rev - Jim Leftwich

Ecological Ethics: Politics and communication in Andrej Tišma's Web.Art - Daniel Stringer

Електронска уметност и интернет (3) - Андреј Тишма

Електронска уметност и Интернет (1) - Андреј Тишма

Електронска уметност и интернет (2) - Андреј Тишма

E-mail уметност - Андреј Тишма

Електронска уметност и интернет (4) - Андреј Тишма

Ратни двоброј „Сигнала“ - Андреј Тишма

Нови крвоток сигнализма - Андреј Тишма

Third millenium spirituality - Miroljub Todorović

Духовност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић

Quarter of century of Signalism - Živan Živković

Сигнализам као говор жудње - Душан Стојковић

Signalist documentation centre

Three dissertations about Signalism

Miroljub Todorović: Bio-bibliography

Од сигнализма до mail arta - Небојша Миленковић

Опстанак евидентних проблемских континуитета - Звонко Сарић

Трагање за непознатом лепотом - Звонко Сарић

Интермедијалност у сигнализму и неке поставке сигналистичког романа - Звонко Сарић

Непролазност сигналистичке емфазе Мирољуба Кешељевића - Добрица Камперелић

Сигналистичка сигнификација - Добрица Камперелић

Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза - Слободан Шкеровић

Магија и акција - Жарко Ђуровић

О сигнализму и спонтаном нарушењу–откровењу симетрије - Владан Панковић

Видови поетике сигнализма - Никола Цветковић

Web.Art's nature - Andrej Tišma

Време сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Космичка жудња - Мирољуб Тодоровић

Језик, реч и песма (фрагменти) - Мирољуб Тодоровић

Тишмина „Немогућа транзиција“ - Џон Бајрум

Електронска уметност и Интернет (5): Језик исконског живота Балкана - Андреј Тишма

Интерактивност у електронској књижевности - Миливој Анђелковић

Сигнализам — уметност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић

Класификација сигналистичких родова и врста - Миливоје Павловић

Жудња за немогућим - Мирољуб Тодоровић

Signalismus; mehr als nur Ein-Ismus - Klaus Groh

Signal - Klaus Groh

The Russian Neo-Avantgarde: Visual Poetry and Mail Art - Miroljub Todorović

Архивирани Сигнали - Олга Латинчић

Сигнали у свим временима - Илија Бакић

Нови живот сигнализма - Душан Видаковић

У контексту светске неоавангарде - Душан Видаковић

Тумачење природе сигнализма - Жарко Ђуровић

Између знака и визије - Жарко Ђуровић

Српски неоавангардни покрет сигнализам - Гжегож Газда

Смрт паперја - Слободан Шкеровић

Непресушна моћ певања - Душан Стојковић

Трајно време: Сигнализам - Душан Стојковић

Сигнали из новог оракулума - Добрица Камперелић

Белгијски креативни агенси - Добрица Камперелић

Сигналистички тандем - Добрица Камперелић

Могућности електронске књижевности - Миливој Анђелковић

Саопштење број 1111. - Миливој Анђелковић

Игра, уметност, религија - Слободан Шкеровић

Поезија без цветних мотива - Звонко Сарић

Барокна екскурзија у Вавилон - Слободан Шкеровић

Између планета и митова - Илија Бакић

Космогонијске визије - Жарко Ђуровић

Сликарство и онтологија - Слободан Шкеровић

Спој уметности и друштва – Химера или Борг - Слободан Шкеровић

Естетика и етика сигнализма - Слободан Шкеровић

Преко границе миленијума - Илија Бакић

У сусрет новим изазовима - Илија Бакић

Вратоломни стихо-слалом - Илија Бакић

Све боје Арктуруса - Слободан Шкеровић

Позив за тематски зборник о сигнализму

A new issue of international review “Signal” is in preparation

Рат светова: Катализа страхова светских поредака - Слободан Шкеровић

Терор, дрхтање... - Слободан Шкеровић

Демон сигнализма - Слободан Шкеровић

Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник - Слободан Шкеровић

Егзистенција и уметност Марине Абрамовић - Слободан Шкеровић

Спасавање од Горгониног погледа - Слободан Шкеровић

О грепцу од црвеног млека и убицама песника - Слободан Шкеровић

Terror, Trembling... - Slobodan Škerović

About scraped red milk and poet-killers - Slobodan Škerović

Rescued from the Gorgon's Gaze - Slobodan Škerović

Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet - Slobodan Škerović

Emotional Poems - Slobodan Škerović

The Demon of Signalism - Slobodan Škerović

Albrecht - Slobodan Škerović

Реденик муња - Слободан Шкеровић

Planetary Communication (My mail art activities from 1970 to 1987) - Miroljub Todorović

Столеће сигнализма - Мирољуб Тодоровић и Миливоје Павловић

Courses Of Signalism - Miroljub Todorović

Fragments on Mail Art - Miroljub Todorović

Manifestos and other Essays - Miroljub Todorović

Wiersze I - Miroljub Todorović

Sygnalizm na cenzurowanym - Danuta Cirlić-Straszyńska

Na styku nauki i sztuki (wywiad z Miroljubem Todoroviciem) - Miroljub Todorović & Dušan Vidaković

Poetical Diaries (1959–1968.) - Miroljub Todorović

Поетика сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Свиња је одличан пливач - Мирољуб Тодоровић

Поново узјахујем Росинанта - Мирољуб Тодоровић

Лај ми на ђон - Мирољуб Тодоровић

Путовање у Звездалију - Мирољуб Тодоровић

Плави ветар - Мирољуб Тодоровић

Индиго - Слободан Шкеровић

Крома - Слободан Шкеровић

Jeta - Слободан Шкеровић

Ballad of the one - Slobodan Škerović

Планета - Мирољуб Тодоровић

Електрична столица - Мирољуб Тодоровић

Белоушка попије кишницу - Мирољуб Тодоровић

Гејак гланца гуљарке - Мирољуб Тодоровић

Киберно (Kyberno) - Мирољуб Тодоровић

Пуцањ у говно - Мирољуб Тодоровић

Дела Мирољуба Тодоровића на страним језицима и у страним листовима, часописима, књигама, антологијама, зборницима и каталозима - Миливоје Павловић

Мирољуб Тодоровић — библиографија (1)

Мирољуб Тодоровић — биографија

Рекли су о делу Мирољуба Тодоровића и сигнализму...

Signalism in lexicons

Poésie - Miroljub Todorović

Poesia - Miroljub Todorović

Poesie - Miroljub Todorović

Poetry - Miroljub Todorović

Јерихон, Јерихон - Слободан Шкеровић

 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам