:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Библиографија српско-украјинских веза у фолклористици

По књизи Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. Т. 1, книга II, Зібрав і впорядкував Мирослав Мороз, Львів, 1999. допунио и у оквиру група хронолошки преуредио Дејан Ајдачић.

Украјински преводи српских народних песама (књиге)

 1. Сербські народні думи і пісні / Пер. М. Старицького, 1876.
 2. Сербські епічні пісні / Переклад із сербського Максима Рільського; Вступ, стаття "Сербський народний епос", с. 3-15, та словничок-пояснення, с. 125-127, Л. Булаховського.- К.: Держ. вид-во худоюжньої літ., 1946.- 127 с.— Паралель, заг. сербською мовою.- Рец.: Гудзій М.К. //Більшовик України.- 1947.- 3.- С. 55-60.
 3. Сербська народна поезія. Збірник / Упоряд. Л. Первомайський, М. Рильський; Вступ, стаття та словничок-пояснення "Сербський народний епос", с. 3-15, Л. Булаховського. К.: Держ. вид. художньої літ-ри, 1955.- 347 с. - У кн. розділи: Юнацькі пісні; Докосовські пісні; Косовські пісні; Пісні про Марка Королевича; Пісні про Якшичів; Пісні про гайдуків; Пісні про ускоків; Балади та ліричні пісні. Переклади Л. Первомайського, М. Рильського, І. Франка, М. Старицького.
 4. Сербські народні думи і пісні / Пер. М. Старицького // Старицький М. Твори: У 8-ми т.- К., 1963.- Т. І. Поетичні твори. С. 411-605.- Перша публ. у 1876 р.
 5. Сербохорватські пісні / Пер. М. Рильського та ін.; Упоряд текстів, розвідки до розділів та приміт. М. Гуця.- К.: Муз. Україна 1970.- 398 с., іл. і ноти (Нар. пісні світу). - Зміст: Рильський М. Сербські пісні.- Розділи: Епічні пісні; Ліроепічні пісні; Ліричні пісні. - Рец.: Вацик Ю., Проскурницький В. Пісні близькі й зрозумілі // Всесвіт.- 1971.-8.- С. 109-110; Мушинка М. Українська антологія сербохорватського фольклору // Шветлосц.- 1971. -№ 3.- С. 202-204.

Вук Караджич

 1. Гуць М.В. Великий син сербського народу: (До 100-річчя з дня смерті В.Караджича) // Нар. творчість та етногр.- 1964.- № 4.С. 33-36.
 2. Білодід І.К. Вук Караджич в історії українсько-сербських наукових зв'язків / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Укр. комітет славістів.- К.: Наук. думка, 1965.- 47 с. - Зміст: Вук Караджич і Україна; Відзначення 100-річчя з дня смерті Вука Караджича і участь у ньому радянських учених. Резюме.
 3. Гуць М.В. Вук Караджич і суспільно-наукова думка на Україні (XIX ст.) // Слов'янське літературознавство і фольклористика.- К., 1965.- Вип. 1.- С. 96-114. - Рец.: Недић В. // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор.- Београд, 1966.- Кн. 32.- Св. 1-2.- С. 125-127.
 4. Гуць М.В. Вук Караджич і українська фольклористика // Вуков зборник. Српска Академија наука и уметности.- Београд: Науч. депо, 1966.- С. 261-288.
 5. Путилов Б. Видання творів Вука Караджича // Нар. творчість та етногр.- 1968.- № 5.- С. 94. - Рецензія на кн. "Сабрана дела" Вука Караджича.- Београд.
 6. Кирилюк Є.П. Вук Караджич і українська культура: Доповідь на VIII Міжнароднім з'їзді славістів / Загреб-Любляна, вересень 1978 р- К.: Наук. думка, 1978.- 41 с.- Унадоаг.; АН УРСР. Укр. комітет славістів; Ін-т літератури їм. Т.Г.Шевченка.
 7. Кирилюк Є.П. Вук Караджич і українська культура // Нар. творчість та етногр.- 1978.- № 2.- С. 29-40.
 8. Рильський М.Т. Вук Караджич (1787-1864) // Рильський М.Т. Зібрання творів: у 20-ти т.- К., 1986.- Т. 14.- С. 279-281. - Перша публікація у журн. "Славяне", 1954. - № 1.- С. 50-51.
 9. Непорожня Н. "Як радісно ввійти в далекий давній світ". Вук Караджич і культура України // Вітчизна.- 1987.- № 11.С. 189-193.
 10. Мишанич О. Вук Караджич і Україна // Радянське літературознавство.- 1987.- № 10.- С. 42-49.
 11. Гольберг М. Вук Караджич і Україна // Всесвіт.- 1987. № 11.- С. 147-149.
 12. Гуць М.В. Велетень слов'янської фольклористики // Нар. творчість та етногр.- 1987.- № 6.- С. 31-39.
 13. Микитенко О.О. Міжвузівська конференція славістів, присвячена 200-річчю В.С.Караджича // Нар. творчість та етногр.- 1987. № 6.- С. 90-91. Конференція у Ленінграді у квітні 1987 р.
 14. Пащенко Є.М. Фольклорні збірки Вука Караджича і порівняльне вивчення українських дум та сербохорватських юнацьких пісень // Нар. творчість та етногр.- 1987.- № 4.- С. 49-55.
 15. Непорожня Н. О. Вшанування ювілею Вука Караджича в Києві [у листопаді 1987 р.] // Нар. творчість та етногр.- 1988.- № 2.С. 93-94.
 16. Пащенко Є.М. Міжнародний симпозіум, присвячений В.С.Караджичу // Нар. творчість та етногр.- 1988.- № 1.- С. 90-93. - Міжнародний симпозіум "Вук Караджич та його спадщина в минулому і в сучасності". Белград та інші міста Югославії, вересень 1987р.
 17. Пащенко Є.М. Наукові конференції з нагоди ювілею В.Караджича // Нар. творчість та етногр.- 1988.- № 4.- С. 89. - Конференція у Мінську 1987 р.; Конференція в Ризі 1987 р. на тему "Від Даугави до Дунаю", присвячена діяльності В. Караджича та латиського збирача фольклору К. Барон і письменника XIX ст. А.Пумпура.
 18. Микитенко О.О. Міжнародний симпозіум славістів // Нар. творчість та етногр.- 1990.- № 1.- С. 93-94. Симпозіум "Дні Вука Караджича".- Югославія, вересень 1989 р.

Студије о српским народним песмама

 1. Goetz L.K. Inland und Ausland im Volkslied der Serben und Kroaten // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського.- К., 1928.- Т. 2.- С. 591-605.
 2. Брик І. Переклади сербських народних пісень у "Русалці Дністровій" // Записки Наукового товариства імені Шевченка.- 1930. Т. 99.- С. 213-231.
 3. Рильський М. Сербські епічні пісні: (Скорочена стенограма публічної лекції, прочитаної 12 лютого 1947 р.).- К., 1947.- 27 с. - Це ж у кн. : Рильський М. Зібрання творів: У 20-ти т.- К., 1987.Т. 16.- С. 14-33.
 4. Гольберг М.Я. Іван Франко про героїчний епос народів Югославії // Наукові записки Дрогобицького пед. ін-ту.- 1957.- Вип. 2.С. 92-106.
 5. Гольберг М.Я. До питання про Франкові переклади сербохорватських народних пісень // Доповіді та повідомлення. Матеріали IV наук. конф. Дрогобицького пед. ін-ту за 1961 р. Серія філолог. Дрогобич.- 1962.- С. 21-25.
 6. Коптілов В.В. Відображення стилістичних особливостей мови сербського фольклору в перекладах М.П.Старицького // Славістичний збірник.- К., 1963.- С. 171-187.
 7. Гуць М. Маловідомі переклади і переспіви, сербських народних пісень українською мовою // Міжслов'янські фольклористичні взаємини.- К., 1963.- С. 162-195. - У додатку до статті надрук. переклади сербських нар. пісень у виконанні М.Бучинського, О.Навроцького, І.Франка. - Рец.: Стојан Суботин.
 8. Гуць М.В. Переклади М.П. Старицького сербських народних пісень // Славістичний збірник.- К., 1963.- С. 404-423. - Рец.: Стојан Суботин. Нови радови о украинско-српским књижевним везами // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор.1964.- Кн. 30.- Св. 3-4.- С. 290-291.
 9. Мишанич О.В. Спільні риси сербських гайдуцьких пісень про Старину Новака та карпатського фольклору про Олексу Довбуша // Тези доповідей VI укр. славістичної конференції. Чернівці 13-18 жовт. 1964 р.- Чернівці, 1964.- С. 236-237.
 10. Гуць М. Невідомий переклад Івана Франка // Дніпро.- 1964. № 9.- С. 141-143.
 11. Гуць М. .І.Франко й српска народна песма // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор.- Београд, 1964.- Кн. 32- Св. 3-4.- С. 211-226.
 12. Гуць М. Іван Франко - дослідник пісенної творчості сербів і хорватів // Франко-вчений. Тези доповідей дев'ятої щорічної наукової сесії, присвяченої вивченню творчості І.Я.Франка.- Львів, 1964.С. 22-24.
 13. Гуць М. Лисенко і пісенна культура народів Югославії // Микола Лисенко - борець за народність і реалізм у мистецтві.- К., 1965.С. 146-173.
 14. Гуць М. Іван Франко про сербохорватські пісні // Всесвіт.1966.-№ 9.-С. 188-192.
 15. Гуць М.В. Недруковані переклади Я.Головацького з сербської та хорватської народної поезії // Рад. літературознавство.- 1965. № 2.- С. 74-79.
 16. Гуць М. Іван Франко - дослідник сербохорватської народної пісні // Укр. літературознавство.- Львів, 1966.-Вин. 1.- С. 134-139.
 17. Гуць М.В. Сербохорватська народна пісня на Україні / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етногр. ім. М.Т.Рильського.- К.: Наук. думка, 1966.- 206 с. - Зміст: Вступ; Перші українські переклади сербохорватських народних пісень; Тарас Шевченко і сербохорватська лірична пісня; Переклади та переспіви сербохорватських пісень в 60-70-х роках XIX ст.; Сербохорватський народний епос та лірика в перекладах Михайла Старицького; Південнослов 'янський гайдуцький епос та сербохорватська народна лірика в перекладах І.Я.Франка; Мотиви сербохорватського фольклору в творчості Лесі Українки; Сербохорватська народна поезія в перекладах українських радянських поетів; Висновки; Додаток. Зведена таблиця українських перекладів та переспівів пісенної творчості сербів і хорватів. - Рец,: Коваль М. Цікава книга етнографа // Культура і життя.1967.- 5 лют.; Лесів М. Про сербохорватську пісню на Україні //Наша культура.- Варшава, 1967.- № 1.- С. 7; Мушинка М. Свідчення про українсько-югославську дружбу // Шветлосц, Нови Сад.- 1968. № 1.- С. 45-47; Руда Т. Сербські фольклорні видання на Україні // Нар. творчість та етногр.- 1970.- № З,- С. 88-90; Степанишин Б. Щоб серце билося з колишніми серцями // Жовтень.- 1967.- № 2.С. 153-154; Стојан Суботин. Књига о нашој народној поезији у Украјини // Борба.- Београд, 1967.- 27 јул.- С. 9; Стојан Суботин // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор.- Београд, 1967. Књ. 33.- Св. 3-4.- С. 294-297; Чорнописький М. Пісні побратимів // Дніпро.- 1968.- № 12.- С. 152-153; Ющук І. Вона облетіла світ // Всесвіт.- 1967.- № 8.- С. 133-134; Украјинска студија о народној поезији Срба и Хрвата // Република [Загреб].- 1967.- № 1.- С. 45. Підп.: М.В.; Wroclawski K // Slavia Orientalis.- 1969.- № 1.- с. 112-114.
 18. Гольберг М.Я. Українські радянські поети-перекладачі сербських народних пісень // Велика Жовтнева соціалістична революція і культури слов'янських народів: Тези доповідей сьомої укр. славістичної конференції / Дніпропетровськ, 30 вересня - 3 жовтня 1966 р. -Дніпропетровськ, 1966- С. 111-113.
 19. Гуць М. З перекладацької спадщини Івана Франка // Дніпро.1966.-№ 12.-С. 135-137. - Про переклади І. Франка сербського епосу.
 20. Гуць М. Золотий міст єднання // Жовтень.- 1967.- № 8.с- 116-120. - Про М.Рильського як перекладача сербохорватської народної творчості.
 21. Шалата М. Ще вісім невідомих перекладів Я.Головацького // Рад. літературознавство.- 1968.- № 9.- С. 82-85. - Переклади Я.Головацького сербських народних пісень.
 22. Гуць М.В. Невідомі переспіви сербохорватської народної лірики Олександра Навроцького // Дніпро.- 1968.- № 7.- С. 120-121.
 23. Гуць М.В. Сербохорватская народная песня на Украине: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора й етногр. им. М.Т.Рьільского.- К., 1970.- 22 с.
 24. Гуць М. Сербохорватські народні пісні в українських перекладах (1837-1965) // Слов'янське літературознавство і фольклористика. К., 1970.- Вип. 5.- С. 110-144.
 25. Гуць М.В. Українські переклади сербохорватських народних пісень // Українська культура в її інтернаціональних зв'язках. Тези доп. і повідомп. VIII укр. славістичної конференції / Вінниця 21-24 жовт. 1971 р.- К., 1971.- С. 240-241.
 26. Мишанич С.В. Сеньські ускоки в сербському народному епосі // Слов'янське літературознавство і фольклористика.- К., 1973. Вип. 8.- С. 77-91.
 27. Мишанич С.В. Спільні риси сербського епосу про Старину Новака та опришківського фольклору про Олексу Довбуша // Зборник Матице српске за славистику. - Нови Сад, 4, 1973, с. 29-45.
 28. Гольберг М.Я. Амвросій Метлинський і сербська народна пісня // Слов'янське літературознавство і фольклористика.- К., 1973. Вип. 9- С. 96-107.
 29. Лірниченко В.А. Роль образу в ідейно-художній єдності сербської народної епіки: (Косівський цикл) // Слов'янське літературознавство і фольклористика.- К., 1973.- Вин. 8.- С. 91-97.
 30. Лирниченко В.А. Сербохорватская народная лирика: (Любовные песни): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этногр. им. М.Ф. Рыльского.- К., 1974. 28 с.
 31. Лірниченко В.А. Сюжетність, композиція та головні персонажі сербохорватської народної лірики // Слов'янське літературознавство і фольклористика.- К., 1975.- Вип. 10.- С. 96-104.
 32. Дутина Т. Героїчний епос народів Югославії // Всесвіт.1975.-№ 11.-С. 195-198. Рец. на кн.: Светозар Колевич. Наш героїчний епос.- Белград, 1974.
 33. Лірниченко В.А. Югославські партизанські пісні // Нар. творчість та етногр.- 1976.- № 1.- С. 100-101.- Рец. на кн. : Момчило Златановић. Сија звезда: Народне песме ослободилачке борбе и социјалистичке изградње. - Београд, 1974.
 34. Гуць М. В. Библиографија. Народна поезія сербів і хорватів в українських перекладах // Зборник Матице српске за славистику. - Нови Сад, 10, 1976. - с. 185-212.
 35. Лірниченко В.А. Сербо-хорватська народна лірика: (Любовні пісні). / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору і етногр. ім. М.Т.Рильського.- К.: Наук. думка, 1977.- 182 с. - Рец.: Вахніна Л. З чистих криниць // Літ. Україна.- 1978. 21 квіт.- С. 4; Гуць М. Праця про сербохорватські пісні // Нар. творчість та етногр.- 1979.-6.- С. 86-87.
 36. Пащенко І., Рашковић. Украјинци и српска народна песма // Преводна книжевност: Сборник радова II Београдских сусрета преводиоца.- Београд, 1978.- С. 174-181.
 37. Пащенко Є.М. Нові праці югославських фольклористів // Нар. творчість та етногр.- 1979.- № 5.- С. 96-98. Перелік таких кн.: Бошковић-Стули, М. Усмена књижевност као умјетност ријечи. - Загреб, 1976; Хисторија хрватске књижевности, 1978; Чубелић Т. Усмене народне пословице, питалице, загонетке.. Загреб, 1975; Недић В. О усменом песништву. Београд, 1976; Крњевић X. Антологија народних балада. Београд, 1978; Саздов Т, Студии за македонстката народна книжевност; Бован В. Српске народне песме са Косова и Метохије. Приштина, 1977.
 38. Головацький Я. Сербські народні пісні // Письменники Західної України 30-50-х років XIX ст.- К.: Дніпро, 1982.- С. 271-275. Перша публікація у 1847 році.
 39. Гольберг М. Сербська народна балада "Хасанагиниця" в перекладах Якова Головацького і Леоніда Первомайського // "Хай слово мовлене інакше ...": Проблеми художнього перекладу. Статті з теорії та культури перекладу.- К., 1982.- С. 119-135.
 40. Гольберг М.Я. Художній світ чорногорського епосу // Нар. творчість та етногр.- 1984.- № 6.- С. 74-76.- Рец. на кн. : Путилов Б.Н. Героический эпос чорногорцев.- Л., 1982.
 41. Гуць М.В. Сербські й хорватські пісні із зібрання В.Караджича в перекладах Валеріана Поліщука // Слово і час.- 1991.- № 8.С. 64-67. - Публікація текстів перекладів.
 42. Гуць М. Мотиви сербохорватського фольклору в українських народних творах, записаних Володимиром Гнатюком // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури.- Тернопіль, 1991.- С.128-133.
 43. Поповић Љ. О семантици назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору // Зборник Матице српске за славистику. - Нови Сад, 41, 1991. - с. 149-154.
 44. Поповић Љ. О семантици назива за црвену боју у руском, украјинском и српском фолклору // Расковник. - Београд, 1992, 69-70. - с 91-102.
 45. Јовановић, В. М. Украјински преводи наших народних песама // Зборник радова о народној књижевности. - Београд, 2001. - С.206-226.

 

Тужбалице

 1. Микитенко О.О. Сербські голосіння: поетичний та історикогеографічний аналіз: / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського.- К.: Наук. думка, 1992 Бібліографія:- С. 140-151.
 2. Микитенко О.О. Сербські плачі-тужбалиці: Спроба по тичної та регіональної характеристики жанру: Автореф. дис. ... канд. фіпол. наук / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.- К., 1992.- 17 с.
 3. Микитенко О.О. Сербські тужбалиці як жанр традиційного фольклору // Нар. творчість та етногр.- 1987.- № 1.- С. 56-61.
 4. Микитенко О.О. Украинский обряд “сумне весилля” и его сербские параллели, Кодови словенских култура. - Београд. - 3, 1998. - С. 121-135.
 5. Микитенко О.О. Етно-поетске константе српских тужбалица у контексту универзалија европске традиције тужења (2001)
 6. Микитенко О.О. Традиция и импровизация в тужбалицах (2001)
 7. Mykytenko О.О. Hronotope of “Transition” in the South-Slavonic Graveside Lament Tradition (2001)

Проза

 1. Драй-Хмара М. [Рец. на кн.:] Српске народне приповетке кн. І ... Београд-Земун, 1927 ... // Етнограф, вісник.- 1929.- Кн. 8. С. 230-231.
 2. Казки народів Югославії /Упоряд., вступ, слово та переказ із сербохорв., словен. й македон. мов. І.Ющука; Мал. О.Кошеля.К.: Веселка, 1983.- 159 с., іл.- (Казки народів світу). - Рец.: Пилинський Я.М. Казки народів Югославії // Нар. творчість та етногр.- 1984.-5.- С. 81-82.
 3. Прислів'я та приказки народів Югославії (Збірник) / Упоряд. і вступ, слово, с. 5-9, І.Ющука; Пер. із сербо-хорват. З.Гончарук, із словен. В.Гринич, македонської А.Лисенко.- К.: Дніпро, 1969.- 158 с., іл.- (Мудрість народна. 36. 1).

Говорни фолклор

 1. Бован В. Краткие формы речевого народного творчества на сербохорватском языке и современные культури // Современные славянские культури.- К., 1982.- С. 164-169.

Српски фолклор и (украјинска) књижевност

Мануил Козачинський

 1. Пащенко Є.М. Сербський фольклор у творчості українського письменника XVIII ст. М.Козачинського: (До 600-річчя битви на Косовому полі) // Нар. творчість та етногр.- 1989.- № 5.- С. 50-55.
 2. Пашченко Ј. Легенда о пропасти Србије и њен спас у "Трагекомедији" М. Козачинског // Научни састанак слависта у Вукове дане. - Београд, 19/1. - 361-371.

Тарас Шевченко

 1. Недић В. Један српски мотив у Шевченка // Зборник Матице српске за књижевност и језик. - Нови Сад, 1955, 3. - С. 216-218.
 2. Гуць М.В. Шевченко і сербська пісня // Нар. творчість та етногр.- 1964.- № 2.- С. 56-63.
 3. Гуць М.В. Сербохорватська народна пісня на Україні. - К., 1966. - С. 39-49.

Леся Українка

 1. Галащук Б. Леся Українка і сербський фольклор // Міжслов'янські літературні взаємини.- К., 1958.- С. 306-313.
 2. Драй-Хмара М. Поема Лесі Українки "Віла-Посестра" на тлі сербського та українського епосу // Записки Істор.-філол. відділу ВУАН.- К., 1929.- Кн. 23.- С. 125-175- Це ж // Драй-Хмара М. З літературно-наукової спадщини.- Нью-Йорк [та ін.], 1979.- С. 162-219 (Записки Наукового товариства імені Шевченка.- Т. 197).
 3. Гуць М.В. Сербохорватська народна пісня на Україні. - К., 1966. - С. 137-157.
 4. Микитенко О.О. Неке српско-украјинске књижевно-фолклорне паралеле у почетку модерне лирике (Војислав Илић – Лесја Украјинка) // Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24/2, 1995. - с. 53-62.

Іван Франко

 1. Гольберг М.Я. З творчої історії "Поеми про білу сорочку" Івана Франка // Міжслов'янські літературні взаємини.- К., 1963.Вип. 3-й.- С. 135-155.
 2. Гуць М.В. Сербохорватська народна пісня на Україні. - К., 1966. - С. 111-136.
 3. Руда Т. Лист сербського вченого до Івана Франка // Нар. творчість та етногр.- 1970.- № 5.- С. 67-68. - Лист Т.Остоїча від 2 (15) липня 1906 р. Т.Остоїч, 1865-1921, сербський літературознавець і фольклорист.
 4. Руда Т.П. Сербохорватський фольклор як об'єкт наукових і художніх зацікавлень І. Франка // Слов'янське літературознавство і фольклористика. - К., 1971. - Вип. 7. - С. 90-100.
 5. Гольберг М.Я. Іван Франко і українсько-сербські культурні зв'язки.- Львів: Вид-во "Світ", 1991.- 144 с. - Із змісту: Розділ п'ятий. Іван Франко і сербська народна пісня.С. 78-101; Розділ шостий. І. Франко - дослідник і перекладач сербських народних пісень.- С. 102-119; Розділ сьомий. 8 творчої історії "Поеми пробілу сорочку".- С. 120-137.

....

 1. Зайцев В.К. Балканські події 70-х років XIX ст. у творчості М.Старицького // Міжслов'янські літературні взаємини.- К., 1961.Вип. 2.- С. 238-246.
 2. Mikitenko O. "The Church Demands the Man" The Motif of Buildin Sacrifice at Slavs // The Matical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs. - Belgrade, 1994. - pp. 55-61. (Andric)
 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.