Petar Kočić

SABRANA DJELA
I-IV

integralno elektronsko izdanje

Ars libri • Besjeda • TIA Janus
i
Projekat Rastko
biblioteka srpske kulture na Internetu

April 2002.

 

Redakcija poduhvata

Redakcioni odbor:
Irena Arsić, Nikola Strajnić, Josif Rakić i Ranko Risojević

Urednik:
Nenad Novaković

Priređivači:
Nikola Cvetković i Nenad Novaković

Štampano izdanje

Izdavači
Besjeda, Banja Luka
Ul. Kralja Petra 1.
Karađorđević 103
E-mail: besjeda@blic.net
i
Ars Libri, Beograd
Dečanska 12
E-mail: jinars@eunet.yu

Suizdavači
Društvo ZMIJANjE, Banja Luka
i
Udruženje škola „PETAR KOČIĆ" u Republici Srpskoj

Za izdavače:
Vesna Novaković i Nenad Arsić

Za suizdavače:
Dragutin Ilić i Spasoje Đukanović

Lektor i korektor: Jovan Radinović

Dizajn naslovne stane i obrada fotografije: Ivana Milijić

Kompjuterska obrada sloga: Milan TODOROVIĆ

Štampa: Štamparija BAKAR, Bor april 2002. godine

Internet i CD-ROM izdanje

Izvršna produkcija

Tehnologije • Izdavaštvo • Agencija
Janus
, Beograd

Izvršni urednik i glavni producent:
Zoran Stefanović

Pomoćnik producenta:
Aleksandar Raković

Likovno oblikovanje elektronskog izdanja:
Marinko Lugonja

Tehnička obrada slike i teksta:
Nenad Petrović i Saša Šekarić

Korektura:
Saša Šekarić, Nenad Petrović, Zoran Stefanović i Ivana Rašić

Na Internetu se ova dela nalaze u okviru
Projekta Rastko
biblioteke strpske kulture na Internetu


Petar Kočić

SABRANA DJELA
I-IV

integralno elektronsko izdanje


Nenad Novaković:
Riječ urednika
- A Word by the Editor


Nikola Strajnić:
O pričavini i učevini Petra Kočića

Kolja Mićević:
Slova - Kočićeva slava

Petar Kočić:
Istinite mejdandžije

Zmijanje / Jablan / Grob Slatke Duše / Đurini zapisi / Kod Markanova točka / Vukov gaj /
Sa zbora / Tuba / Kroz mećavu / Mrguda / Moji poznanici / Rakijo, majko / Jure Piligrap / Tajna nevolja Smaje Subaše / Prosjaci / Papakalo / Ilica Odalica i Lazica Vucalica / Čvrko / Mračajski proto

Petar Kočić
Simeun Đak
Mejdan Simeuna Đaka / Istiniti zulum Simeuna Đaka / Iz starostavne knjige Simeuna Đaka / Zulum Simeuna Đaka

 

 
 

Petar Kočić: Pjesmarica
Ponoćni zvuci / Proletni zvuci / ("Pridruž' se i ti", veliš mi, druže) / (Spustivši glavu na moje grudi) / (Ja te ljubim divni stvore) / Pošljednja suza / Bar tad hoće l' / Potočić / (U odbljesku bl'jedih zv'jezda)

Petar Kočić: Lirske proze
Jelike i omorike / Kroz maglu / Kroz svjetlost / U magli / Pjesma mladosti / Jajce / Težak / Molitva / Tavnovanje / Žalobitna pjesma / Kmeti / Slobodi

Petar Kočić: Lirske sudanije
Sudanija / Niz drum / O, proklete večerašnje večeri!

Petar Kočić: Jazavac pred sudom

Petar Kočić: Prikazi, zabilješke, članci
O lirici Đure Jakšića / Naša pjesma / Obrana G. Josipa Milakovića / Kalendar "Vardar" / Prvo viđenje s Jankom / Stevan Sremac / Naša poezija pod apsolutizmom / Milovan Đ. Glišić / Jedna korisna ustanova / Vaso Kondić / "Slatka sirotinja Mihajla Milanovića / Pisci i knjige, V / Pjesme Alekse Šantića / Kad ruže cvetaju / Za srpski jezik / Osman Đikić / Nova knjiga Maksima Gorkog / Jedna famozna svadba / Slike iz stare Srbije i Maćedonije / Beledije / Naša riječ / Kečetove istorijske uspomene / Srbi u Hrvatskoj i veleizdajnička parnica 1909. / Agrarni odnosi u Rumuniji prije zakona 1864. / Gavro Vučković / Naselja srpskih zemalja / Istorija imena Banje Luke / Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini / Istorija Srba od Konstantina Jirečeka / O programu obnovljene "Otadžbine" / Bošnjakluk / Porezi pod Turcima / Stojan Novaković / Rđavi i štetni narodni običaji / Balkanski rat i austrijska intervencija

 
 

Petar Kočić: Govori i interpelacije u Saboru Bosne i Hercegovine unutar Austro-Ugraskog Carstva
Šumsko servitutno pravo / Kritika austrijske uprave u Bosni / Rešavanje molbi za zemlju / Jezik u zakonskim tekstovima / Činovničko pitanje / O prenosnim taksama pri otkupu kmetova / Obavezna osnovna nastava / O taksama na molbe iz naroda upućene Saboru / Radničko pitanje / Agrarna politika bosanske vlade / Agrarno pitanje / Izjava o radu Sabora / Povodom jednog zakona koji ne važi za muslimane / O banji u Laktašima / Interpelacije

Prepiska Petra Kočića

Zapisi, pisma i tamničke zabeleške Petra Kočića u rukopisnoj zaostavštini Vladimira Ćorovića

Hronologija života i rada Petra Kočića

Rječnik arhaizama, stranih i manje poznatih riječi i izraza

 
 

 


Bibliografija

Reč uz bibliografiju

I. Posebna izdanja

II. Prevodi – posebna izdanja

III. Prilozi u periodici, zastupljenost u izborima i delima

IV. Prilozi prevoda u periodici, zastupljenost u izborima i delima

V. Dramske, TV, filmske i zvučne adaptacije

VI. Literatura

Registar autora bibliografskih jedinica, literature
(odnosi se na štampano izdanje Kočićevih sabranih dela)


Televizijski mejdan Simeuna Đaka - monografija o filmu Petra Zeca (Banja Luka, 1999)

  • Predgovor: Kočić u filmskoj viziji Petra Zeca - Srba Ignjatović
  • TV-film "Mejdan Simeuna Đaka" / Najavna i odjavna špica sa imenima svih saradnika
  • Pogovor / Scenaristički pledoaje Petra Zeca - Radomir Putnik
  • Petar Zec - Beleška o autoru

Directed by Petar Zec
Production: Independent radio and TV station Banja Luka
July-October 1999

  • Introduction
  • The battlefield of Simeun Đak
  • A note on the director Petar Zec

 
 

© Copyright 2002
Besjeda, Ars Libri, TIA Janus, Projekat Rastko i nosioci pojedinačnih autorskih prava.

 

Projekat Rastko / Project Rastko Ars Libri TIA Janus Sadrzaj / Content