Реч уз библиографију

I. Посебна издања

II. Преводи – посебна издања

III. Прилози у периодици, заступљеност у изборима и делима

IV. Прилози превода у периодици, заступљеност у изборима и делима

V. Драмске, ТВ, филмске и звучне адаптације

VI. Литература

 


Реч уз библиографију

До сада је уз сабрана дела Петра Кочића објављено неколико библиографија. Прву је израдио Тодор Крушевац (Петар Кочић: Дјела II, Сарајево, 1951, стр. 369– 390), другу Драгољуб Влатковић и Голуб Добрашиновић (Петар Кочић: Сабрана дела II, Београд, 1961, стр. 431– 473), трећу Тодор Крушевац (Петар Кочић: Сабрана дјела III, Сарајево – Београд, 1967, стр. 311–339) и четврту Драгољуб Влатковић (Петар Кочић: Сабрана дјела IV, Бањалука–Сарајево, 1986, стр. 109–332). Концепцијом кореспондирају прва и трећа библиографија, рађене су једном руком, од њих одудара друга и четврта, које су сродне по презентацији Кочићевих посебних издања, иначе су различите. Последња библиографија садржи одељке у којима је изражена намера да се презентују преводи Кочићевих посебних дела, као и прилози његових појединих дела у домаћој и страној периодици и штампи. У њој је, једном библиографском јединицом, заснован одељак Прераде и драматизације, следи одељак Литература, који садржи 1294 библиографске јединице.

Ова библиографија је, концепцијом и достигнутим, респектабилна – али рањива. На ово друго указао је др Станиша Тутњевић (Политика, 6. јун 1987, стр, 11), по изласку Кочићевог четверокњижја. Ту чињеницу смо имали на уму у раду на овој библиографији. Уважавали смо напоре и резултате својих претходника библиографа, али смо их својим налазима упорно проверавали. Служили смо се библиографијама које су биле доступне и поменутим библиографима, бележили смо и проверавали њихове наводе, посебно оне до 1950. године, али и касније – што је дало резултате. Користили смо и прилоге (Ж. Јовановића, Д. Влатковића, М. М. Вулина, К. Б. Лазића. Д. Морачића и др.) Кочићевој библиографији, објављене у часописима, као и библиографске јединице из библиографија бројних часописа (Српског књижевног гласника, Босанске виле, Летописа Матице српске, Живота, Израза, Књижевности, Стремљења, Мостова, Гласа, Књижевне историје и др.), али и оне библиографске јединице које су зрачиле одређеном новином, а које смо налазили у библиографским изборима приложеним уз одређена Кочићева дела или унете у студије о Кочићевом делу (Ц. Ристановић: Епик и лирик Петар Кочић, Бијељина – Шид, 1995, стр. 123–136). Консултовали смо и библиографију о Кочићевом делу, унету у Лексикон писаца Југославије III (Нови Сад, Матица српска, 1987, стр. 192–200), а коју су саставили Здравко Малбаша и Тодор Крушевац и закључили је, проређеним библиографским јединицама, 1983. годином.

Проучавањем поменутих библиографија запазили смо да је у другој, одељком Писма, проширен библиографски оквир прве библиографије и да је одељак Приповетке из прве у другој оснажен навођењем места на којима су објављиване. Исто тако је у другој библиографији, у одељку Литература, проширен број библиографских јединица, а које су поредане азбучним редом. Речено је да је прву и трећу библиографију радио Тодор Крушевац – у раду на трећој он не мења концепцију, отвара одељак Важнија посебна издања. Његова библиографија, у одељку Литература, интегрише библиографске јединице из претходних библиографија. До тога је, у истом одељку, дошло и у четвртој библиографији, коју је израдио Драгољуб Влатковић. Његова библиографија отпочиње одељком Посебна издања, отвореним у претходној библиографији. Овом одељку додаје одељке: Прилози у периодици, Преводи посебна издања, Прилози у периодици, Прераде и драматизације, Литература. Библиографију је, у првом одељку, закључио 1980, а у одељку Литература 1981. године. Пред нама је било да наставимо.

Прихватили смо назначене одељке те библиографије, али смо проширили неке њихове наслове, јер они нису покривали оно што се под њима нашло, превасходно испод наслова одељака о прилозима у периодици и штампи. Ту је Влатковић започео разврставање појединих дела објављених у збирним делима, изборима – и посустао у намери (осетио тежину захвата или није имао технику (!?) – захваљујући могућностима нове технике, тај посао смо окончали). Библиографске јединице, у одељку Литература, разврставали смо по годинама и приложили њихов ауторски азбучни регистар, сматрали смо да је то много практичније од њиховог разврставања у претходној библиографији.

На крају још неколико речи, у знаку нумеричког факта и компарације, о нашим библиографским домашајима и о оном што је затечено у библиографији која је објављена у Сабраним дјелима (1986) Петра Кочића. Њен први одељак, Посебна издања, закључен 125. јединицом, оснажили смо са нових 19 јединица у већ истраживаном раздобљу, томе смо додали 44 јединице, које се односе на новији датум (иза 1980. године). Одељак Преводи посебна издања проширили смо са 15 на 23 библиографске јединице, а девет пута смо проширили број јединица у одељку о прилозима превода у периодици, изборима и делима, такође толико и одељак о прерадама и драматизацијама (тај одељак садржи само једну јединицу, обогаћен је са нових девет јединица). Што се тиче поглавља Литература, оно је, у поменутој библиографији, закључено 1981. годином и садржи 1294 библиографске јединице. У временском распону који она обухвата пронашли смо још око седам стотина нових библиографских јединица, а у периоду иза тог времена до данас још око шест стотина јединица, тако да тај новоизрађен одељак садржи 2457 библиографских јединица, што је, безмало, двоструко више него у претходној библиографији.

Назначене квантитативне релације, између претходне и ове библиографије, сугеришу део истине о квалитету ове новонастале, други део те истине указаће се пасионираном компаративисти посредством овладавања презентованим материјалом у сваком одељку ове библиографије, такође и сагледавањем физиономије и садржаја појединих библиографских јединица, које су предоминантно in situ оверене и образложене. Међутим, и на крају, не сматрамо да је посао, у вези са столетном презентацијом и рецепцијом Кочићевог дела, запечаћен овом библиографијом – увек се може и боље и више: трудили смо се да будућима оставимо што мање повода да нас квантитативно и квалитативно допуњавају.

Још нешто, верујемо да ови библиографски налази већ собом оправдавају ново издавање Кочићевих сабраних дела, а у часу када обележавамо 125-годишњицу од рођења овог истакнутог крајишког и српског приповедача и националног трибуна, разлог је још више да се ова дјела поново у овом издању штампају.*

Мр Јован Н. Ивановић


I. Посебна издања

1902.

1. С планине и испод планине. – Беч, Српско акад. друштво „Зора", штампа Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1902; стр. 67; 8°

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ђурини записи; Мргуда

1904.

2. С планине и испод планине. – Загреб, штампа Српска штампарија, 1904; 81 – (2); 8°

Садржај (посвећено: Успомени генија Ђуре Јакшића): Јелике и оморике; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Јазавац пред судом

1905.

3. С планине и испод планине. – Београд. (Издање аутора). Штампарија „Талетова", 1905; стр. 111; 8° (Издавачи Велимир Р. Рајић, суплент, и Јован Тановић, правник)

Садржај (посвећено: Госпођи др Марији Вучетић–Прити и г. др Николи Вучетићу у знак захвалности): Из староставне књиге Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Са збора; Јајце; Пјесма младости; У магли 1906.

4. Јазавац пред судом. 2. издање. – Београд, Издање Књижарнице Светислава Б. Цвијановића, 1906; стр. 30 + (2) са реклaмом; 8°

5. Јазавац пред судом. 3. издање. – Нови Сад, (Издала Милка П. Кочић), Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1906; стр. 32; 8°

1907.

6. С планине и испод планине. – Београд, Српска књижевна задруга, Нова штампарија – Давидовић, 1907; стр. 110 + XIV + (1); 8° Српска књижевна задруга, 109

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јајце; Јазавац пред судом

7. Јазавац пред судом. 4. издање (Са ликом главног лица). – Нови Сад, Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1907; стр. 32 са сл.; 8°

1908.

8. Јазавац пред судом. 6. издање (Са ликом писца и главног лица). – Chicago, Издање Књижаре Душана Поповића и Друга (са дозволом пишчевом), Српска штампарија „Балкан" (Д. Поповић и Друг), 1908, 1 са сл. аутора + стр. 32 са сл. 8° (лат.)

9. Јазавац пред судом. 7. издање. – У Новом Саду, Издала Милка П. Кочића, Српска штампарија Ђорђа Ивковића, 1908; стр. 32; 8°

1910.

10. Јауци са Змијања. – Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910]; стр. 83 + (3); 8°; – Посвета Љепосави за успомену

Садржај: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву.

1911.

11. Суданија. – (У Сарајеву), Штампа Исламска дионичарска штампарија, Сарајево, 1911; стр. 108; 8°

12. Говор народног посланика госп. Петра Кочића у LXXXVI сједници Сабора Босне и Херцеговине од 22. марта 1911. – У Сарајеву, Земаљска штампарија [1911]; стр. 2 + (1); 4°

1912.

13. Јазавац пред судом. 8. издање (Са сликом писца и главног лица). – Chicago, III, Издање Књижаре Душана В. Поповића, Прва српска штампарија Душана В. Поповића, 1912; стр. 32 са 1 црт. + 1л са сл. аутора; 8°

Са фотографијом писца и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швракића)

14. Из „Отаџбине". – Сарајево, Штампарија Пијуковић и Друг, 1912; стр. 85; 8°

Садржај: Слободи; Кмети; Бошњаклук; За српски језик; Порези под Турцима

1913.

15. Ракијо, мајко! – Сарајево, Штампарија Пијуковић и Друг, 1913; стр. 54; 8° [С. а.]

16. Јазавац пред судом. – Сарајево, Издање и наклада: Књижарнице и папирнице Михајла Милановића, Штампарија Николе Пијуковића, [С. а.]; стр. 32; 8°

17. Јазавац пред судом. Дозволом пишчевом. – Сарајево, Издање и наклада: Књижарнице и папирнице Михајла Милановића, Штампарија Николе Пијуковића, [С. а.]; стр. 61; 8°

(Напомена: Приближна година издања може се претпоставити према времену рада Штампарије Николе Пијуковића)

1914.

18. Јазавац пред судом. (Дозволом пишчевом). – Сомбор, Штампарија Влад. П. Бајића, б. г. и б. н. (1914); стр. 32; 8°

1918.

19. Јазавац пред судом. – Загреб, Акад. књижара Л. Хартмана: Свеучилишна књижара Фр. Жупана (Ст. Кугли), 1918; стр. 51; 8° (лат.)

1921.

20. Јазавац пред судом – Wien, „Edition slave", (1921); стр. 47 + (1); 8° (лат.)

Библиотека народна

1922.

21. Јазавац пред судом. – Сарајево, Књижарница Михајла Милановића (1922); стр. 32; 8° (лат.)

На корици пише: „Дозволом пишчевом". – На стр. 30 под звездицом испод речи „ћорава" (Земљана влада) дато објашњење у фусноти: „Бивши поглавица земаљске владе за Босну и Херцеговину, Његова Преузвишеност, господин барон Јохан фон Апел, изгубио је, ваљда у рату, једно око." Према наведеним напоменама, ово је издање највероватније штампано пре првог светског рата или је прештампавање предратног (годину 1922. одредила му је З. Вуловић у својим напоменама у Целокупним делима Петра Кочића)

22. Јазавац пред судом. 12. издање. – Chicago, Изд. Књижарница Д. Б. Поповића, 1922; стр. 32; 8°

1930.

23. Јазавац пред судом. 17. издање. – Београд, Књижарница Томе Јовановића и Вујића, (Београд: Штампарија „Привредник"), 1930; стр. (2) са фотографијом писца из 1902. г. и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швраковића) на насловној страни + 39; 8°

1932.

24. Целокупна дела. Приредила Зора В. Вуловић. Књ. 1, 2. Београд, „Народна просвета" (1932); књ. 1 стр. XI + 394; књ. 2 стр. XCII + (2) + 274; 8°

Садржај: Књига 1: Факсимил Кочићевог писма (Доња Тузла, 27. V 1908). I. Песме: Поноћни звуци; Пролeћни звуци, ***(Ја те љубим, дивни створе); Пошљедна суза; Бар тад хоће л’?; Поточић, *** (У одбљеску бл’једих звијезда, што с висина тужно сјају). II. Проза: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Просјаци; Пјесма младости; О проклете вечерашње вечери!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Са збора; Папакало; Молитва; Кроз мећаву; Тавновање; Тежак; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Змијање; Кмети; Слободи

Са сликом (цртежом) писца

Књига 2: Петар Кочић (Зора В. Вуловић); Суданија; Слике из Старе Србије и Маћедоније; О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Васо Кондић; Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Кечетове историјске успомене; Говор г. Петра Кочића у Босанском сабору 22. марта 1911; Кметовско питање; Бошњаклук; За српски језик; Порези под Турцима; Андре Шередам, балкански рат и аустријска интервенција; Балкански рат и аустријска интервенција; Писмо из затвора (Милки Кочић) од 2. IV 1908; Историја имена Бање Луке; Напомене; Речник

1939.

25. Одабране стране, Приредио Радмило Димитријевић. – Београд, Задруга Професорског друштва, 1939 (Штампарија „Соко"); стр. 53 + (1); 8°

Школска библиотека, серија II, св. 3

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Јаблан; Код Марканова точка; Кроз мећаву; Вуков гај; Јајце; Молитва; Кмети; Пејзажи и слике (одломци)

1941.

26. Јазавац пред судом. 18. издање. – Београд, Издавачка Књижарница Томе Јовановића и Вујића, (За штампарију „Зора" Јосип Климпл), 1941; стр. 45 са фотографијом писца из 1902. године и ликом Давида Штрпца (цртеж Т. Швракића) на насловној страни; 8°

Садржај: Неколико мисли уз ово издање (Душица П. Кочић); Јазавац пред судом

1945.

27. Јазавац пред судом, 19. издање. Лик Давида Штрпца на корицама израђен по оригиналном цртежу Тодора Швракића. Лик писца на трећој страни израђен по фотографији када је писао дело. Текст прештампан према изд. Српске књижевне задруге из 1907. – Београд, 1945. (Београд: „Планета"); стр. 48; 12°

Садржај: Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи; Белешка о писцу

28. Јазавац пред судом: у једном чину. – Сплит, Изд. „Слободне Далмације", 1945; стр. 62; 12°.

Прилози казалишној библиотеци

Садржај: Светли лик Петра Кочића (Велибора Глигорића); Рјечник мање познатих ријечи

29. Изабране приповетке. Књига III; за штампу приредио Марко Видојковић. – Београд, Издање Државног издавачког предузећа „Просвета", 1945; стр. 226 + (8); 8°

Изабрана дела српских реалиста, 3

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Тежак; Кроз маглу; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз свјетлост; Зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Јазавац пред судом; Белешка о писцу

С фотографијом писца

1946.

30. Изабране приповетке. – Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946 (Загреб: Тискара Накладног завода Хрватске), стр. 226 + (1); 8°

Српски писци

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Тежак; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз свјетлост; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо мајко; Суданија; Јазавац пред судом; Биљешка о писцу; Рјечник (Према издању Државног издавачког предузећа Србије „Просвета" у Београду, у редакцији Марка Видојковића)

1947.

31. Змијање. – Загреб: Београд, Ново поколење, 1947; стр. 36; 12°

Библиотека изабраних приповијетки, коло I, 5

32. Јазавац пред судом. – Београд, Изд. Просвета, 1947 (Београд: „Просвета"); стр. 35; 12° (Напомена о писцу и Речник).

Мала библиотека, св. 9

33. Вуков гај; Јаблан. Приповијетке. – Сарајево, Свјетлост, 1947 (Сарајево: „Ослобођење"); стр. 20; 12°

Мала библиотека, 1

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Вуков гај; Јаблан

С цртежом писца

1948.

34. Зулум Симеуна Ђака. Илустровао Карло Направник. – Нови Сад, Матица српска, 1948 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 30 + (2); в 8° (Речник мање познатих речи)

35. Јаблан. Илустровао Александар Томашевић. – Београд, Ново поколење, 1948 (Београд: „Омладина"); стр. 14 + (1); в 8°

Библиотека пионира

36. Јазавац пред судом. – Београд, Синдикално издавачко-штампарско предузеће „Рад", 1948 (Београд: Штампарија „Рад"); стр. 32; 8° (Речник мање познатих речи)

Наша позорница

37. Кроз мећаву. – Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948 (Загреб: Накладни завод Хрватске); стр. 43; 12°

Народна књижница

Садржај: Кроз мећаву; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Рјечник; Биљешка о писцу (Новак Симић)

38. Одабране приповетке. – Београд, Ново поколење, 1948; стр. XXI + 169 + IV; 8° Југословенски класици, 5

Садржај: Петар Кочић (Милан Ч. Јовановић); Туба; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај; Суданија; Молитва; Кмети; Тежак; Речник туђих и мање познатих речи

1949.

39. Изабране приповетке. Насловна страна Мато Бенковић. – Загреб, Просвјета, 1949 (Загреб: Задружна штампарија); стр. 141 + (2); 8°

Просвјетина библиотека

Садржај: Мејдан Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Из старосатавне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Кроз маглу; Јуре Пилиграп; Вуков гај; Змијање; Биљешка о писцу

40. Вуков гај. Илустровала Љубица Сокић. – Београд, Ново поколење, 1949 (Београд: „Омладина"); стр. 13 + (1); 4°

Библиотека пионира

41. Изабране приповетке. Уредио Марко Видојковић. – Београд, Просвета, 1949 (Београд: „Просвета"); стр. 207 + (1); 8°

Југословенски старији писци. Одабрана дела

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Тежак; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мргуда; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

1950.

42. Јаблан; Вуков гај. – Сарајево, Полет, 1950 (Сарајево: „Ослобођење"); стр. 14 + 1; 8°

Југословенски писци

43. Кроз мећаву. Приповетке. Уредио Гвидо Тартаља. – Београд, Просвета, 1950; стр. 42 + (1); 12°

Мала библиотека, 43

Садржај: Кроз мећаву; Јуре Пилиграп; Вуков гај; Речник мање познатих речи

44. Јазавац пред судом. – Београд, Ново поколење, 1950; стр. 46 + 2: 12°

Позоришни зборник „Омладинске позорнице", коло I; 3

Садржај: Јазавац пред судом; Напомене уз комад „Јазавац пред судом"; Редитељске напомене

45. Јазавац пред судом. – Београд, Савез културно-просветних друштава НР Србије, 1950; стр. 56; 8°

Позоришна библиотека културно-просветних друштава НР Србије

Садржај: Предговор (Ника Милићевић); Јазавац пред судом; Редитељски коментар „Јазавца пред судом" (Огњенка Милићевић); Речник страних и мање познатих речи

46. Јазавац пред судом. – Сарајево, Савез културно-просветних друштава Босне и Херцеговине, 1950 (Сарајево: „Градска штампарија"); стр. 57 + 1; 12° (Напомене Огњенка Милићевић) (лат.)

Позоришна библиотека, св. 3

47. Јазавац пред судом. – Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950; стр. 39; 8° (лат.)

Мала драмска библиотека, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Редитељске упуте (Јозо Лауренчић); Рјечник мање познатих ријечи

48. Јазавац пред судом. 2. издање. – Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950; стр. 39; 8° (лат.)

Мала драмска библиотека, св. 7

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Редатељске упуте (Јозо Лауренчић); Рјечник мање познатих ријечи

1951.

49. Дјела. Књига 1: Пјесме. Проза. Уредио Ника Милићевић; књига 2: Чланци и прикази. Говори у сабору. Разна писма. Уредио Тодор Крушевац. – Сарајево, Свјетлост, 1951; стр. 445 и 414; 8°

Писци Босне и Херцеговине

Садржај: Књига 1: Предговор (Ника Милићевић); Пјесме: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда); Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; „Јазавац пред судом". „Суданија". Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Просјаци; Пјесма младости; О, проклете вечерашње вечери!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Са збора; Папакало; Молитва; Кроз мећаву; Тавновање; Чврко; Тежак; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Змијање; Кмети; Слободи; Напомена

Књига 2: Чланци и прикази: О лирици Ђуре Јакшића; Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Наша пјесма; „Обрана" г. Јосипа Милаковића; Календар „Вардар" за 1906. годину; Беледије; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Кечетове историјске успомене; Васо Кондић; Загребачка велеиздајничка парница; Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864; Гаврило Вучковић; Мало објашњење; Насеља српских земаља; Историја имена Бање Луке; Кметовско питање; Историја Срба од Константина Јиричека; О програму обновљене „Отаџбине"; Бошњаклук; Порези под Турцима; За српски језик; Рђави и штетни народни обичаји; Балкански рат и аустријска интервенција; Нова књига Максима Горког. Говори у Сабору: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Рјешавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Расправа о буџету за 1911. годину; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружне листове; Интерпелације; Разна писма; Библиографија (Тодор Крушевац); Поговор (Тодор Крушевац)

50. Приповијетке. Уредила Јерка Белан. – Загреб, Просвјета, 1951; стр. 295 + (2); 8°

Библиотека Просвјете, коло II, књ. 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Кроз маглу; Мргуда; Кроз свјетлост; Тежак; Змијање; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Јазавац пред судом; Петар Кочић (Јерка Белан); Рјечник

1952.

51. Зулум Симеуна Ђака. Приредио Ђуро Гавела. – Београд, Народна књига, 1952; стр. 62 + (1); 8°

Српски класици, 1

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Петар Кочић (Ђуро Гавела)

52. Изабране приповијетке. Избор извршио Ника Милићевић. – Сарајево, Сељачка књига, 1952; стр. 150 + (1); 8° (лат.)

Село у књижевности, 15

Садржај: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Код Марканова точка; Јуре Пилиграп; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Са збора; Кроз мећаву; Вуков гај; Биљешка о писцу

53. Одабране стране. Уредио Радмило Димитријевић. Књ. 1 и 2. – Београд, Знање, 1952; стр. 147 + (1) и 124 + (3); 12°

Школска библиотека, 2, 3

Садржај: Књига 1: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

Књига 2: Змијање; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Кроз мећаву; Јелике и оморике

1953.

54. Одабране стране (I део). Уредио Радмило Димитријевић. 2. издање – Београд, Знање, 1953; стр. 153 + (2); 12°

Школска библиотека

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

1954.

55. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1954, коло II, књ. 9; стр. 183 + (3); 12°

Југословенски писци, коло II, 9

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

С фотографијом писца

1955.

56. Приповетке. Јазавац пред судом. Приредио, предговор и напомене написао Радмило Димитријевић. – Нови Сад, Матица српска, 1955; 224 + (1); 12°

Наши писци

Садржај: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Слободи; Тежак; Змијање; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Са збора; Јазавац пред судом; Суданија; Јаблан; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз мећаву; Јелике и оморике; Молитва; Речник непознатих и мање познатих речи

57. Вуков гај. – Загреб, Сељачка слога, 1955; стр. 51 + (4); 12° (лат.)

Домаћи писци, Мала књижница Сељачке слоге, коло 1, 6

Садржај: Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Биљешка о писцу од В(ладимира) П(оповића).

1956.

58. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек. – Загреб, Школска књига, 1956; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

59. Изабране приповетке и Јазавац пред судом. – Београд, Дечја књига, 1956; стр. 59 + (1); 8°

Мала библиотека, 46

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Кроз мећаву; Јазавац пред судом

Речник мање познатих речи дат је у фуснотама испод текста

1958.

60. Изабрана дела. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига 1958; стр. 382 + (5); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић); Приповетке: Туба; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Писмо брату Илији Кочићу; Писмо Богдану Поповићу; Писмо жени Милки Кочић. Критике о Петру Кочићу: С планине и испод планине I, II (Јован Скерлић); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочићева (Јован Кршић); Сећања на Петра Кочића: Сарадник и рођак Петра Кочића Лујо Кочић (Мит. Л. Митровић); Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (И. К.); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мог школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен Кочићев „Јазавац пред судом" (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић); Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Литература о Петру Кочићу (Голуб Добрашиновић)

61. Изабрана дела. Уредник: Миодраг Шијаковић. – Београд, Народна књига, 1958; стр. 84 + (1); 8°

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз маглу; Молитва; Вуков гај; Јазавац пред судом

1959.

62. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. – Сарајево, Свјетлост, 1959; стр. 123 + (4); 12°

Школска библиотека, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз Мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

63. Јазавац пред судом. Срђан Туцић: Повратак, драма у једном чину. Вјекослав Афрић: Са прољећем. – Београд, Стожер, 1959; стр. 119 + (2); 1° (лат.) Сцена, библиотека савремене и класичне драме, 6

Садржај: Јазавац пред судом; Кочићев „Јазавац пред судом" – са редитељским напоменама Огњенке Милићевић

64. Изабране приповетке и Јазавац пред судом. – Београд, Младо поколење, 1959; стр. 59 + (1); 8° Мала библиотека, 49а

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Кроз мећаву; Јазавац пред судом

65. Одабране приповетке. Приредио др Радмило Димитријевић. (књ.) 1, 2. – Београд, Нолит, 1959; стр. 148 + (3); 12°

Нолит, Школска библиотека, 5, 6

Књига 1: Петар Кочић (Радмило Димитријевић); Кмети; Тежак; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Код Марканова точка; Са збора; Јазавац пред судом; Тавновање; Суданија; Јаблан; Молитва; Слободи

Књига 2: Змијање; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Кроз мећаву; Јелике и оморике

1960.

66. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 2. издање. – Сарајево, Свјетлост, 1960; стр. 123 + (4); 12° (лат.)

Школска библиотека, коло III, 17а

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

67. Приповијетке. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960; стр. 14 + (2); 8° (лат.)

Мала ђачка библиотека. Школска лектира за седми разред основне школе

Садржај: Истинити зулум Симеуна Ђака; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Просјаци; Подсјетник

68. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 2. непромијењено издање. – Загреб, Школска књига, 1960; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1961.

69. Јазавац пред судом. Приповијетке. Приредио Мато Xаја. – Сарајево, Свјетлост, 1961; стр. 85 + (3); 12° (лат.)

Школска лектира, 26

Садржај: Петар Кочић (Мато Xаја); Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јазавац пред судом; Кроз мећаву

70. Јазавац пред судом. Приредио за штампу Ђуро Гавела. – Београд, Просвета, 1961; стр. 37 + (2); 12°

Садржај: Јазавац пред судом (Светислав Ристић) О Кочићевом "Јазавцу пред судом"

71. Приповијетке. (На корицама наслов: Кроз мећаву). – Загреб, Младост, 1961; стр. 29 + (3); 8° (лат.)

Мала плава књига, св. 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Мање познате ријечи; Петар Кочић

72. Приповијетке. – Загреб, Младост, 1961; стр. 29 + (3); 8°

Мала плава књига, 12

Садржај: Јаблан; Кроз мећаву; Вуков гај; Мање познате ријечи; Петар Кочић

73. Изабране странице. Избор и редакција: Живорад Стојковић. Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961; стр. 350; 8°

Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 46

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); С планине и испод планине: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Јазавац пред судом. Јауци са Змијања: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Мало објашњење. Суданија. Чланци, говори, записи: Слике из Старе Србије и Маћедоније; Наша ријеч; Једна корисна установа; Критика аустријске управе у Босни; Језик у законским текстовима; Изјава о раду Сабора; Кмети; Слободи. Напомена (Живорад Стојковић); Био-библиографски подаци. Литература

С фотографијом писца

74. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 3. издање. – Сарајево, Свјетлост, 1961; стр. 121 + (4); 12° (лат.)

Школска лектира, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (одломак); Питања

75. Изабране приповетке. Приредио за штампу Ђуро Гавела. – Београд, Просвета, 1961, стр. 193 + (3); 12°

Садржај: Предговор (Ђуро Гавела); Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Суданија; Кроз мећаву; Мрачајски прото

76. Сабрана дела. Редакција и коментар: Ђуро Гавела. Књ. 1, 2. – Београд, Просвета, 1961; стр. 476 + (1) и 483 + (1); 8°

Српски писци

Садржај: Књига 1: Петар Кочић (Велибор Глигорић); I – Туба; Ђурини записи; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јуре Пилиграп; Мрачајски прото; „О проклете вечерашње вечери"; Мејдан Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Ракијо, мајко!; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Кроз мећаву; Вуков гај; Змијање; Суданија; II – Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Са збора; Просјаци; Моји познаници; Папакало; Чврко; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; III – Поноћни звуци; Пролетни звуци, ***; ***; Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; ***; Речник; Белешке

Књига 2: I – О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; „Вардар"; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Кечетове историјске успомене; Једна корисна установа; Васо Кондић; Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Насеља српских земаља; Кметовско питање; Историја Срба од Константина Јиричека; Бошњаклук; Пјесме Алексе Шантића; За српски језик; Балкански рат и аустријска интервенција; Нова књига Максима Горког; II – Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864; Гавро Вучковић; Историја имена Бање Луке; О програму обновљене „Отаџбине"; Порези под Турцима; Рђави и штетни народни обичаји; III – Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни, Чиновничко питање; Обавезна основна настава; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; IV – Писма Кочићева и Кочићу (укупно 137); Белешке (Ђуро Гавела); Библиографија радова Петра Кочића и литература о њему (Д. Влатковић и Г. Добрашиновић); О овоме издању (Ђуро Гавела)

1962.

77. Изабрана дела. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. 2. издање. – Београд, Народна књига, 1962; стр. 382 + (5); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић); Приповетке: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Илији Кочићу, ђаку, Сарајево; Богдану Поповићу, Београд; Милки Кочић у Бањалуку. Критике о Петру Кочићу: Петар Кочић (Јован Дучић); Група „Отаџбина" (Веселин Маслеша); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочићева (Јован Кршић). Сећања на Петра Кочића: Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (М. К); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мог школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен „Јазавац пред судом" (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића,); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић); Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Литература о Петру Кочићу; Речник мање познатих речи

78. Приповетке. 2. издање. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига, 1962; стр. 70 + (2); 8°

Школска лектира

Садржај: Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз маглу; Молитва; Вуков гај; Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Јазавац пред судом

1963.

79. Јазавац пред судом. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1963; стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

80. Кроз мећаву; Приповетке. – Београд, Просвета, 1963; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

81. Избор. Приредио Миодраг Максимовић. 4. издање – Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 123 + (4); 12°

Школска библиотека, коло III, 17

Садржај: Петар Кочић (Миодраг Максимовић); Јаблан; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Суданија (Одломак); Питања (лат.)

82. Јаблан и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1963; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

83. „Јазавац пред судом" и приповетке. – Београд, Култура, 1963; стр. 173 + (3); 12° (лат.)

Школско штиво, Култура, коло II, 11

Садржај: Петар Кочић (Аноним); Јазавац пред судом; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи

84. Јазавац пред судом; Приповијетке. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 86 + (2); 12° (лат.)

Школска лектира, 21

Садржај: Предговор (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1964.

85. Суданија. – Београд, Рад, 1964; стр. 141 + (2); 12° (лат.)

Библиотека Реч и мисао, коло VII, 168

Садржај: Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај; Суданија; Речник мање познатих речи; Петар Кочић (Предраг Протић)

86. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 3. издање.– Загреб, Школска књига, 1964; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2 – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

87. „Јаблан" и друге приповетке. – Београд, Просвета, 1964; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33а

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

88. Кроз мећаву. Приповетке. – Београд, Просвета, 1964; стр. 159 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59а

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

89. Јазавац пред судом. – Београд, Просвета, 1964, стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

90. Јазавац пред судом. – Београд, Савремена администрација, 1964; стр. 186 + (1); 12°

Књига за свакога. Омиљени писци, коло VI, 81

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник мање познатих речи

1965.

91. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1965; стр. 101 + (3); 12° (лат.)

Школска лектира, 22

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

92. Изабране приповетке и „Јазавац пред судом". – Београд, Народна књига, 1965; стр. 151 + (1); 8°

Југословенски писци

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Вуков гај; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Кочићеви снови и немири (Витомир Вулетић); Речник мање познатих речи

С фотографијом писца

1966.

93. Јазавац пред судом – Београд, Просвета, 1966; стр. 79 + (1); 8°

Библиотека Просвета, коло четврто, 85б

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

94. Приповетке. Избор: Божидар Тимотијевић. – Београд, Младо поколење, 1966; стр. 154 – (2); 8°

Лектира за 6. разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јуре Пилиграп; У магли; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз мећаву; Иван Цанкар: Приповетке; Фран Левстик: Мартин Крпан; Марко Миљанов: Примјери чојства и јунаштва (избор); Поговор о писцима (Вукашин Станисављевић).

95. Кроз мећаву. Приповетке. – Београд, Просвета, 1966; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, коло треће, 59б

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

96. Низ друм.(Сличица из живота Ђуре Јакшића). Приредио Живојин Петровић. – Крушевац, Багдала, МCМLXVI; стр. 36 + (2); 12°

Мала библиотека

Садржај: Један заборављени спис (Живојин Петровић); Низ друм; Поговор (Милош Петровић)

97. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1966; стр. 101 + (3); 12°

Школска лектира, 26

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

98. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 4. неизмијењено издање. – Загреб, Школска књига, 1966; стр. 67 + (1); 12°

Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

99. „Јаблан" и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1966; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, коло друго, 33б

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

100. Мргуда. (Текстове одабрао и компоновао / и поговор написао/ Фадил Букић), Бањалука, Архив Босанске крајине, 1966 (Бањалука: „Глас"), с. 14, ил. 55 x 42; тираж 2000. Издато поводом 50-годишњице смрти Петра Кочића

101. Изабрана дела. 3. издање. За штампу приредио Голуб Добрашиновић. – Београд, Народна књига, 1966; стр. 398 + (1); 8°

Школска лектира

Садржај: Петар Кочић (Витомир Р. Вулетић). Приповетке: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом. Остали списи: О лирици Ђуре Јакшића; Прво виђење с Јанком; Наша ријеч; Наша поезија под апсолутизмом; Васо Кондић; Критика аустријске управе у Босни; Илији Кочићу, ђаку, Сарајево; Богдану Поповићу, Београд; Милки Кочић, у Бању Луку. Критике о Петру Кочићу: Петар Кочић (Јован Дучић); Група Отаџбина (Веселин Маслеша); Савременост Петра Кочића (Исидора Секулић); Смисао књижевног дела Кочића (Јован Кршић). Сећања на Петра Кочића: Сарадник и рођак Петра Кочића Лујо Кочић (Мит. Л. Митровић); Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу (Н. К.); Прве ђачке невоље Петра Кочића (Лазар Кондић); Из мога школовања (Веселин Чајкановић); Како је Петар Кочић научио писати приповетке (Павле Лагарић); Како је створен Кочићев „Јазавац пред судом" (Мехмед Селимовић); Пабирци о Петру Кочићу (Радован Јовановић, према казивању Симе Ераковића); Петар Кочић као наставник (Петар Митропан); Кочићево тамновање у Тузли (Радован Јовановић); Сећање на покојног Петра Кочића, писца „Јазавца пред судом" (Ђорђе Лазаревић); Петру Кочићу in memoriam (М. С. Јовановић). Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића; Значајна литература о Петру Кочићу; Речник мање познатих речи

1967.

102. Приповијетке. Јазавац пред судом. – Загреб, Младост, 1967; стр. 221 + (6); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

103. Јазавац пред судом. – Београд, Нолит, 1967; стр. 180 + (2); 12° (лат.)

Популарна књига

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник

С фотографијом писца

104. Сабрана дела. Приредио Тодор Крушевац. Књ. 1 – 3. – Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967; стр. 291 + (4), 365 + (4) и 342 + (3); 8°

Садржај: Књига 1: I. Стихови: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’…?; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда). II. „С планине и испод планине": Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; „О, проклете вечерашње вечери!"; Мејдан Симеуна Ђака; Јазавац пред судом; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Тајна невоља Смаје Субаше; Јајце; Са збора; Просјаци; Моји познаници; Пјесма младости; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Папакало; Чврко. III. Белешке

Књига 2: I. „Јауци са Змијања": Змијање; Молитва; Кроз мећаву; Вуков гај; Тежак; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи. II. „Суданија"; III. „Низ друм". IV. Чланци и прикази: 1 – Лирика Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Календар „Вардар"; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Једна корисна установа; Васо Кондић; Бошњаклук; В. Писци и књиге: Пјесме Алексе Шантића; Кад руже цвјетају; За српски језик; Осман Ђикић; Нова књига Максима Горког; 2 – Једна фамозна свадба; Слике из Старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Кечетове историјске успомене; Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Аграрни односи у Румунији прије 1864; Гавро Вучковић; Насеља српских земаља; Историја имена Бање Луке; Кметовско питање у Б. Х.; Историја Срба од Јиричека; О програму обнављања „Отаџбине"; Порези под Турцима; Рђави и штетни обичаји народни; Балкански рат и аустријска интервенција. VI. Белешке

Књига 3: Петар Кочић (Тодор Крушевац). I. Говори у Сабору: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Решавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружане листове; Интерпретације. II. Преписка: Кочићева писма; Писма Упућена Кочићу. III. Белешке. IV. Речник – Библиографија: Речник (за све три књиге); Библиографија радова Петра Кочића (Тодор Крушевац); Уз ово издање (Т. К.)

Петар Кочић – документарна грађа (Редактор Тодор Крушевац). – Сарајево, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, 1967; стр. 368 + /1/; 8°

1968.

105. Одабрана дела. – Београд, „Рад", 1968, стр. 144 + (3); 12°

Југословенски писци

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник

С фотографијом писца

106. Приповетке. Избори: Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1968; стр. 250 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 170

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић). „С планине и испод планине": Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!. „Јазавац пред судом". „Јауци са Змијања": Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Кмети; Слободи. Речник; О Петру Кочићу (живот: Тодор Крушевац; дело: Исидора Секулић); Хронологија; Библиографија

107. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар З. Боурек, 5. издање. – Загреб, Школска књига, 1960; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1969.

108. „Јаблан" и друге приповетке. Уређује Живорад Стојковић. Београд, Просвета, 1969; стр. 94 + (2); 8° Библиотека Просвета, коло II, 33в

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

109. Гроб Слатке Душе. Приредио Ристо Трифковић. – Сарајево, Свјетлост, 1969; стр. 101 + (3); 12° (лат.)

Садржај: Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јаблан; Кроз мећаву; Јазавац пред судом; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака

1970.

110. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970; стр. 107 + (4); 8° (лат.)

Ластавица. Избор

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

111. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970; стр. 107 + (4); 8°

Ластавица. Избор

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

112. Приповетке. Избор: Божидар Тимотијевић. – Београд, Младо поколење, 1970; стр. 163 + (1); 8° (лат.)

Лектира за шести разред основне школе, књ. 3

Садржај: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јуре Пилиграп; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Кроз мећаву (Напомена: Приповеткама су заступљени и Фран Левстик, Марко Миљанов и Иван Цанкар)

113. Приповијетке. Јазавац пред судом. 2. издање. – Загреб, Младост, 1970; стр. 221 + (6); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

114. Изабране стране. Приредио Новак Новаковић. Илустрирао акад. сликар Златко Боурек, 6. издање – Загреб, „Школска књига", 1970; стр. 67 + (1); 12° (лат.)

Добра књига, коло III, св. 2 – Лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1971.

115. Јазавац пред судом. – Београд, Просвета, 1971, стр. 76 + (3); 8°

Библиотека Просвета, 85в

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); Јазавац пред судом

116. Кроз мећаву. Приповетке. Избор Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1971; стр. 149 + (3); 8°

Библиотека Просвета, 59

Садржај: Петар Кочић (Јован Дучић); Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко; Суданија; Мрачајски прото; Кроз мећаву

117. „Јаблан" и друге приповетке. Уредио Живорад Стојковић. – Београд, Просвета, 1971; стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски записи о Петру Кочићу

1972.

118. Приповетке. Јазавац пред судом. 3. издање. – Загреб, Младост, 1972; стр. 221 + (8); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

119. Приповијетке. Сарајево, Свјетлост, 1972; стр. 235 + (4); 8° (лат.)

Садржај: Повратак Кочићу: уз поновљено читање Кочићевих приповиједака (Ристо Трифковић); Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Мргуда; Јуре Пилиграп; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јазавац пред судом; Вуков гај; Кроз мећаву

120. Јауци са Змијања. Избор и редакција Живорад Стојковић. – Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 402; 8°

Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 46

Садржај: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Иво Андрић); (О животу Петра Кочића: Тодор Крушевац; о делу: Исидора Секулић). „С планине и испод планине": Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Код Марканова точка; Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Јајце; Пјесма младости; Зулум Симеуна ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. „Јауци са Змијања": Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Мало објашњење. „Суданија". „Чланци, говори, записи": Слике из старе Србије и Маћедоније; Наша ријеч; Једна корисна установа; Критика аустријске управе у Босни; Језик у законским текстовима; Изјава о раду сабора; Кмети; Слободи. Напомена (Ж. Ст.); Биографски подаци о писцу; Библиографија; Литература; Речник мање познатих речи

С фотографијом писца

1973.

121. Приповијетке. Избор и предговор Светозар Кољевић. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 193 + (3); 8° (лат.)

Литература – Библиотека Арс

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић). I. Кроз свјетлост и маглу: Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости. II. Биљези на баштини: Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан. III. Укопација: Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. IV. Робовање: Тавновање; Биљешка о писцу (С. К.)

122. Јаблан. – Букурешт, Издавачко предузеће Критерион, 1973; стр. 94 + 2; 8°

Мала библиотека

Садржај: Петар Кочић (Слободан Глумац); Јаблан; Код Марканова точка; Вуков гај; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

123. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1973 (Београд: „Просвета"); стр. 144 + (2); 12°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Петар Кочић (Јован Радуловић); Јаблан; Вуков гај; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи

124. Јазавац пред судом. – Београд, Нолит, 1973; стр. 157 + (3); 8° (лат.)

Популарна књига

Садржај: Предговор (Витомир Р. Вулетић); Јазавац пред судом; Приповетке: Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Суданија; Речник

125. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973; стр. 107 + (4); 8°

Ластавица

Садржај: Слободи; Јаблан; Тежак; Вуков гај; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Тавновање; Јазавац пред судом

126. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 7. издање. – Загреб, Школска књига, 1973 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1974.

127. Приповијетке. Јазавац пред судом. 4. издање. – Загреб, Младост, 1974; стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

128. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 8. издање. – Загреб, Школска књига, 1974 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1976.

129. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек, 9. издање. – Загреб, „Школска књига", 1976 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63 + (1); 12° (лат.)

Добра књига – Лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

130. Приповијетке. (Избор). Приредио избор и предговор Крсто Пижурица. Илустровао Миодраг Павићевић Зодијак. – Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976 (Цетиње: „Обод"); стр. 134 + (2); 8°

Библиотека Школска лектира за VI разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

131. „Јаблан" и друге приповетке. – Београд, Просвета, 1976 (Београд: Бигз); стр. 94 + (2); 8°

Библиотека Просвета, 33

Садржај: Петар Кочић (Велибор Глигорић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Јелике и Оморике; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Вуков гај; Биографски подаци о Петру Кочићу

132. Приповијетке. Јазавац пред судом. 5. издање. – Загреб, Младост, 1976 (Загреб: „Вјесник"); стр. 229 + (7); 8° (лат.)

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу

133. Приповијетке. Избор и предговор Светозар Кољевић. 2. издање – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1976 (Мостар: „Веселин Маслеша"); стр. 193 + (3); 8° (лат.)

Библиотека Ars: лектира

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић). I. Кроз свјетлост и маглу: Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости. II. Биљези на баштини: Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан. III. Укопација: Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом. IV. Робовање: Тавновање; Биљешка о писцу (С. К.)

134. Приповијетке. Избор и редакција Амира Идризбеговић. 2. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1976 (Мостар: „Веселин Маслеша"); стр. 107; илустр.; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом"; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

1977.

135. Суданија и друге приповетке – Букурешт, Издавачко предузеће Критерион, 1977; стр. 204; 8°

Мала библиотека Критерион

Садржај: Стогодишњица 1877–1977 (Слободан Глумац); Суданија; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Моји познаници; Тежак; Кроз мећаву; Речник

136. Изабране приповијетке. Јазавац пред судом. Приредио Звонимир Диклић. – Загреб, Школска књига, 1977 (Загреб: „Вјесник"); стр. 156 + 4; 8° (лат.)

Добра књига, II коло, III комплет

Садржај: Кочићева изворност и ангажираност (Звонимир Диклић); Изабране приповијетке: Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник; Напомена (З. Д.); Из литературе о Петру Кочићу (фрагменти написа: Бранка Лазаревића, Јована Скерлића, Теодора Крушевца, Милана Богдановића, Велибора Глигорића, Иве Андрића, Мидхата Бегића и Бранка Милановића)

137. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 10. издање. – Загреб, Школска књига, 1977 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63; слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

138. Јаблан; ликовни уредник Алојз Ћурић, цртежи дјеце основне школе „Змај Јован Јовановић"; поговор („Трептај маште и необузданог срца") Младен Ољача. – Бањалука, Новинско-издавачко и штампарско предузеће „Глас", [1977] (Бањалука: „Глас"); стр. (43). – илустр. у боји; 23 x 23 цм (Текст писан ћир. и лат. писмом; издање посвећено стогодишњици рођења Петра Кочића)

1978.

139. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 11. издање. – Загреб, Школска књига, 1978 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

140. Приповијетке. Јазавац пред судом. 6. издање. – Загреб, Младост, 1978 (Загреб: „Вјесник"); стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

1979.

141. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 12. издање. – Загреб, Школска књига, 1979 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, слика аутора: илустр;8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

142. Јазавац пред судом (звучни запис; изводе глумци драмског казалишта „Гавела": Давид Штрбац – Фахро Коњхоџић и др.) – Загреб, „Југотон" (1979). – и грамоф. плоча: 330/м, стерео; 30 цм.

1980.

143. Одабрана дела. – Београд, Рад, 1980 (Београд: Просвета); стр. 269 + 1;8°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

144. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић 3. издање.Сарајево, „Веселин Маслеша", 1980 (Мостар: „Веселин Маслеша"); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом"; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

145. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 13. издање. – Загреб, Школска књига, 1980 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

146. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1980 (Требиње: Свјетлост); стр. 67; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1981.

147. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 14. издање. – Загреб, Школска књига, 1981 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, слика аутора: илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

148. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1981 (Сарајево: Свјетлост); стр. 67; 8°

Млади дани: лектира за VII разред основне школе

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1982.

149. Приповијетке. – Сарајево, Свјетлост, 1982; Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање

Садржај: Приповијетке Петра Кочића (Зденко Лешић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз маглу; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник; Критичари о Петру Кочићу и његовом дјелу; Иво Андрић, Исидора Секулић, Јован Скерлић, Јован Кршић, Велибор Глигорић; Литература и Биљешка о писцу

150. Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке. Приредио Светозар Кољевић. 3. издање. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982 (Бањалука: „Глас"); стр. 235; 8°

Библиотека Арс: лектира

Садржај: Кочићева Крајина (Светозар Кољевић); Јелике и оморике; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Пјесма младости; Туба; Мргуда; Просјаци; Папакало; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Вуков гај; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јаблан; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Тавновање; Рјечник. Избор из критика: Дух здравља и снаге (Јован Скерлић); Национално осећање и социјални садржај (Милан Богдановић); Епске, мушке фигуре (Исидора Секулић); Врлетна ћуд и пркосни подсмех (Иво Андрић); Модерни стил и народни мотив (М. Бегић). Биљешка о писцу; Напомена

151. Приповијетке. Приредио Зденко Лешић. – Сарајево, Свјетлост, 1982 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 170; 8°

Лектира за средње усмјерено образовање

Садржај: Приповијетке Петра Кочића (Зденко Лешић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Мрачајски прото; Кроз маглу; Кроз мећаву; Кроз мећаву; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Јелике и оморике; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник. Критичари о Петру Кочићу и његовом дјелу: О лику Петра Кочића /Одломак из предавања Земља, људи и језик Петра Кочића/ (Иво Андрић); Мрачајски прото и Симеун Ђак /Одломак из есеја Петар Кочић/ (Исидора Секулић); Јазавац пред судом у виђењу критике: Јован Кршић: Босанска сатира (Одломак); Велибор Глигорић: Петар Кочић (Одломак из књиге Српски реалисти); Литература; Биљешка о писцу

152. Приповијетке. Јазавац пред судом. 7. издање. – Загреб, Младост, 1982 (Загреб: „Вјесник"); стр. 229 + (7); 8°

Библиотека Јелен

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Са збора; Моји познаници; Папакало; Кроз мећаву; Тежак; Молитва; Тавновање; Вуков гај; Жалобитна пјесма; Суданија; Кмети; Слободи; Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих ријечи; Биљешка о писцу (Душко Арежина)

153. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 15. издање. – Загреб, Школска књига, 1982 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1983.

154. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 4. издање.Сарајево, „Веселин Маслеша", 1983 (Мостар „Веселин Маслеша"); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом"; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

155. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 16. издање. – Загреб, Школска књига, 1983 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за шести разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

1984.

156. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 17. издање. – Загреб, Школска књига, 1984 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

157. Јазавац пред судом. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1984 (Сарајево: Свјетлост); стр. 62; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: О писцу Петру Кочићу (Стеван Тонтић); Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе

1985.

158. Изабране стране. Припремио Новак Новаковић. Илустрирао Златко Боурек. 18. издање. – Загреб, Школска књига, 1985 (Загреб: „Вјесник"); стр. 63, илустр; 8°

Добра књига: лектира за VI разред основне школе

Садржај: Петар Кочић: 1877–1916 (Новак Новаковић); Јазавац пред судом; Кроз мећаву; Вуков гај

С фотографијом писца

159. Јазавац пред судом; Приповијетке. – Београд, Рад, 1985 (Београд: „Просвета"); стр. 269 + 1; 8°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

(Напомена: Поновљено издање, разлика у броју страница)

1986.

160. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1986 (Љубљана: „Младинска књига"); стр. 73; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

161. Сабрана дјела Петра Кочића. Приредили: Бранко Милановић, Мирјана Богавац, Љубица Томић-Ковач. Књ. 1 – 4. – Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986; стр. LVI, 275 + 1 лист с ауторовом сликом; стр. 215 + 1 лист с ауторовом сликом + (1); стр. 354 + 1 лист с ауторовом сликом + (2); стр. 363 + 1 лист с ауторовом сликом + (5); 8°

Књига 1 – Приповијетке: Увод у поновно читање Кочићевих дјела (Бранко Милановић). Нарави и збивања: Змијање; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Са збора; Кроз мећаву; Вуков гај. Обличја и судбине: Туба; Мргуда; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јуре Пилиграп; Тајна невоља Смаје Субаше; Просјаци; Моји познаници; Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица; Папакало; Чврко. Напомене: О овом издању (Бранко Милановић); Напомене уз књигу I.

Књига 2 – Суданије / Кроз маглу ка свјетлости. Суданије: Јазавац пред судом; Суданија. Кроз маглу ка свјетлости: Јелике и оморике; Кроз маглу; Кроз свјетлост; У магли; Пјесма младости; Јајце; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи. Узгреднице: Поноћни звуци; Пролетни звуци; (Спустивши главу на моје груди); (Ја те љубим, дивни створе); Пошљедња суза; Бар тад хоће л’; Поточић; (У одбљеску бл’једих зв’језда); О, проклете вечерашње вечери!; Низ друм; Напомене уз књигу II

Књига 3 – Чланци / Прикази / Говори. Чланци и прикази: 1. О лирици Ђуре Јакшића; Наша пјесма; Обрана Г. Јосипа Милаковића; Календар „Вардар"; Прво виђење с Јанком; Стеван Сремац; Наша поезија под апсолутизмом; Милован Ђ. Глишић; Једна корисна установа; Васо Кондић; „Слатка сиротиња" Михајла Милановића; Писци и књиге В; Пјесме Алексе Шантића; Кад руже цветају; За српски језик; Осман Ђикић; Нова књига Максима Горког. 2. Једна фамозна свадба; Слике из старе Србије и Маћедоније; Беледије; Наша ријеч; Кечетове историјске успомене; Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909; Аграрни односи у Румунији прије 1864; Гавро Вучковић; Насеља српских земаља; Историја имена Бања Лука; Кметско питање у Босни и Херцеговини; Историја Срба од Константина Јиречека; О програму обновљене „Отаџбине"; Бошњаклук; Порези под Турцима; Стојан Новаковић; Рђави и штетни народни обичаји; Балкански рат и аустријска интервенција. 3. Говори и интерпелације: Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни; Решавање молби за земљу; Језик у законским текстовима; Чиновничко питање; О преносним таксама при откупу кметова; Обавезна основна настава; О таксама на молбе из народа упућене Сабору; Радничко питање; Аграрна политика босанске владе; Аграрно питање; Изјава о раду Сабора; Поводом једног закона који не важи за муслимане; О бањи у Лакташима; Поводом молби за оружне листове; Интерпелације. Напомене

Књига 4 – Преписка / Хронологија живота и рада / Библиографија / Рјечник

1987.

162. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 5. издање.Сарајево, „Веселин Маслеша", 1987 (Мостар: „Раде Битанга"); стр. 108; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом"; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

163. Јаблан. Дрворези; Андрушко Каролy, Сента, 1987; 29 листа дрворези; 6 цм

1988.

164. Јазавац пред судом; Приповијетке. – Београд, Рад (Београд: „Култура"), 1988; стр. 242 + 1; 4°

Библиотека Дом и школа

Садржај: Свет и језик Петра Кочића (Јелена Стојановић); Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Суданија; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза

С фотографијом писца

1989.

165. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1989 (Сарајево: „Ослобођење"); стр. 75; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

1990.

166. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1990 (Сарајево: „Ослобођење"); стр. 75; 8°

Млади дани: лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

167. Вуков гај. Приредио Стеван Тонтић. – Сарајево, Свјетлост, 1990 (Сарајево: „Ослобођење"); стр. 87; 8°

Млади дани. Лектира

Садржај: Петар Кочић (Стеван Тонтић) Јаблан; Јазавац пред судом; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Разговор о дјелу; Биљешка о писцу

(Напомена: Поновљено издање, разлика у броју страница)

168. Јазавац пред судом. Приповијетке. Избор, предговор, методички текст и биљешка о писцу Амира Идризбеговић. 6. издање.Сарајево, „Веселин Маслеша", 1990 (Мостар: „Раде Битанга"); стр. 109; 8°

Ластавица: лектира

Садржај: Сатире и приповијетке Петра Кочића (Амира Идризбеговић); Јазавац пред судом; Разговор о сатири „Јазавац пред судом"; Јаблан; Вуков гај; Кроз мећаву; Гроб Слатке Душе; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Разговор о Кочићевим приповијеткама; Биљешка о писцу

169. Приповијетке (Избор). Приредио Крсто Пижурица. – Титоград, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, 1990 (Титоград: „Побједа"); стр. 118; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

1994.

170. Мргуда. (Е Маргоyда). Књигу приредили: Никола Вуколић, Ранко Прерадовић, Боривоје Вулин; превод Калина Караџозова. – Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић", 1994 (Градишка /на/ Сави: Виком). – (14) лист.; 35 цм. Текст упоредо на српскохрватском и грчком језику и писму

Српски текст факс. Отисак

171. Мргуда. (Е Маргоyда). Превод Калина Караџозова. – Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић", 1994 (5) листова: факс.; 35 цм. Упор. текст на српском и грчком језику

(Напомена: Разлика у броју листова)

172. Високи Саборе. Приредили: Рајко Касагић, Боривоје Вулин. – Београд; Бања Лука: Задужбина „Петар Кочић", 1994 (Београд: Танјуг); стр. 138; 8°

Библиотека Источници

Садржај: (Приређивачи); Слободи; Изјава о раду Сабора; Језик у законским текстовима; Обавезна основна настава; Кмети; Аграрно питање; Рјешавање молби за земљу; О преносним таксама при откупу кметова; Аграрна политика босанске владе; Шумско сервитутно право; Критика аустријске управе у Босни (Расправа о буџету за 1910. годину); Радничко питање (Расправа о буџету за 1911. годину); Чиновничко питање; О таксама на молбе из народа упућене сабору; О бањи у Лакташима; Интерпелације; Поводом једног закона који не важи за муслимане; Поводом молби за оружне листове; („С књижевним гласом Кочић је још као студент у Бечу ушао у политичку борбу…" – наслов: Ј. Н. И. према првој реченици текста о Кочићу Тодора Крушевца).

173. Приповијетке; Избор. Приредио Крсто Пижурица. 2. издање – Подгорица, Завод за школство, 1994 (Подгорица: „Побједа"); стр. 111; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: Уз приповијетке Петра Кочића (Крсто Пижурица); Јаблан; Вуков гај; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Кроз мећаву; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мргуда; Јелике и оморике; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо мајко!; Слободи; Рјечник мање познатих ријечи

1996.

174. Приповијетке. – Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996 (Краљево: „Слово"); стр. 180; 8°

Библиотека ЈУ класици, коло 1; 1

Садржај: Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Пјесма младости; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву; Бојни покличи и јауци са Змијања (Вук Церовић). Критичари о Кочићу: Јован Скерлић, Велибор Глигорић, Исидора Секулић, Иво Андрић. Библиографија Петра Кочића

175. С планине и испод планине (Репринт издање). – Бања Лука–Београд, Задужбина „Петар Кочић", 1996 (Београд: Танјуг); стр. 67;

Фототипско издање: Беч: Српско акад. Друштво „Зора", Сремски Карловци, 1902.

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Ђурини записи; Мргуда

176. Подвизи Симеуна Ђака. Избор Срба Игњатовић. – Београд: БмГ, 1966 (Београд: БмГ); стр. 111; 8°

Библиотека XXI век, коло 1

Садржај: Јајце; Код Маркановог точка; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Биографија; Реч критике; Дела.

177. Приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Рад, 1996 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине" I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

1997.

178. Приповетке; Јазавац пред судом, Зоран Гавриловић. – Београд, Рад, 1997 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине" I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

1998.

179. Изабрана дела. Приредио Ранко Симовић. – Београд, „Драганић", 1998 (Смедерево: „Димитрије Давидовић"); стр. 246; 8°

Библиотека „Наследства"

Садржај: Јаблан; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; Мејдан Симеуна Ђака; У магли; Ракијо, мајко!; Змијање; Молитва; Кроз мећаву; Слободи; Дело потврђено животом (Ранко Симовић); Избор из критика (Тодор Крушевац, Исидора Секулић, Иво Андрић, Димитрије Вученов, Станиша Тутњевић, Јован Деретић); Кратка библиографија; Изабрана литература; Хронологија живота и рада Петра Кочића; Речник непознатих речи;

1999.

180. С планине и испод планине. 2. издање – Београд, Српска књижевна задруга, 1999 (Лазаревац: Елвод-принт); стр. 107; 8°

Мала библиотека Српске књижевне задруге

Садржај: Јаблан; Код Марканова точка; Гроб Слатке Душе; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мргуда; Кроз свјетлост; Кроз маглу; Мрачајски прото; Кроз мећаву; Јајце; Јазавац пред судом; Напомена издавача

181. Кроз мећаву; Изабране приповетке. Избор и попратни текстови Стојан Ђорђић. 1. издање – Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Суботица: Бирографика); стр. 158; 8°

Библиотека Избор

Садржај: Туба; Ђурини записи; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Код Марканова точка; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Ракијо, мајко!; Пјесма младости; Кроз мећаву; Вуков гај; О уметничким вредностима Кочићевих приповедака (Петар Ђорђић); Хронологија живота Петра Кочића; Речник мање познатих речи; Посебна издања Кочићевих дела; Избор литературе о Кочићу

182. Јаблан; Јазавац пред судом. – Горњи Милановац, ЛИО; Чачак, Легенда, 1999 (Чачак: Светлост); стр. 120; 8°

Библиотека (?)

Садржај: (?) Библиографија Петра Кочића; О делу Петра Кочића (Драгољуб Михаиловић)

183. Изабране приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Звоник, 1999 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 179; 8°

Библиотека Класици, 1/Звоник

Садржај: Молитва; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Мрачајски прото; У магли; Пјесма младости; Кроз мећаву; Вуков гај; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Кочићев месијанизам (Милан Будимир); О језику Петра Кочића (Исидора Секулић); Петар Кочић (Бранко Лазаревић); Хронологија; Речник; Библиографија

184. Вуков гај. – Нови Сад, Школска књига, 1999 (Нови Сад: Школска књига); стр. 93; 8°

Лектира: VI разред, 9

Садржај: Јаблан; Вуков гај; Гроб Слатке Душе; Јелике и оморике; Код Марканова точка; Јуре Пилиграп; У магли; Кроз маглу; Кроз свјетлост; Змијање; Биљешка о писцу

185. „Јазавац" и друге приче. Приредио Драган Лакићевић. – Београд, Bookland, 1999 (Сремска Каменица: Графоофсет); стр. 170; 8°

Српска књижевност за децу, коло 5

Садржај: Пјесма; Молитва; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Мргуда; Кроз маглу; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Вуков гај; Кроз мећаву; Слободи; Јазавац пред судом; Речник мање познатих речи и израза; Планине моје, што сте ми тако тужне (Драган Лакићевић); Хронологија живота и рада Петра Кочића

186. Приповетке; Јазавац пред судом. – Београд, Рад, 1999 (Нови Сад: „Будућност"); стр. 300; 8°

Дом и школа

Садржај: Јелике и оморике; У магли; Пјесма младости; Јајце; Тежак; Молитва; Тавновање; Жалобитна пјесма; Кмети; Слободи; Змијање; Кроз маглу; Јаблан; Гроб Слатке Душе; Кроз свјетлост; Код Марканова точка; Вуков гај; Кроз мећаву; Мргуда; Просјаци; Папакало; Мрачајски прото; Зулум Симеуна Ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Из староставне књиге Симеуна Ђака; Ракијо, мајко!; Јазавац пред судом; Критике: Петар Кочић: „С планине и испод планине" I, II, III (Јован Скерлић); Петар Кочић (Исидора Секулић); Петар Кочић: хронологија; Речник

2000.

188. Јазавац пред судом. Приредио Крсто Пижурица. – Подгорица, Завод за уџбенике и наставна средства, 2000 (Подгорица: „Побједа"); стр. 46; 8°

Домаћа лектира за VII разред основне школе

Садржај: „Јазавац пред судом" Петра Кочића (Крсто Пижурица); Жива слика народног живота у босанском селу (Ристо Трифковић); Јазавац пред судом; Рјечник мање познатих и непознатих ријечи; Биљешка о писцу

2001.

189. Десет најлепших прича. У избору Јована Радуловића. – Београд, Лирика, 2001 (Београд: Чигоја); стр. 156; 8°

Библиотека Најлепше приче; 3

Садржај: У магли; Мргуда; Јаблан; Гроб слатке душе; Кроз мећаву; Зулум Симеуна ђака; Истинити зулум Симеуна Ђака; Мејдан Симеуна Ђака; Мрачајски прото; Суданија; Уз овај избор (Јован Радуловић); Речник мање познатих речи

190. Телевизијски мејдан Симеуна Ђака. – Бањалука – Београд, Задужбина „Петар Кочић", 2001.


II. Преводи – посебна
издања

1948.

1. BORZ A BÍRO ELÓTT. Fordditotta: Dudas Kílman. Branisylav Nusics: ANALFABETA. Fordditotta: Lévauy Endre. – Szubotica, Hid, 1948. str. 40; 8°

Szinpadnuk, 15

1949.

2. VUKOV GAJ in druge črtice. Prevedel D. Ravljen. – Ljubljana. Slovenski književni zavod, 1949; str. 104 + (1); 12°

Mala knjižnica, 21–22

Sadržaj: Vukov gaj; Jablan; Težak; Skozi metež; Grob Ljube duše; Mrčajski prota; Bleščava; Mrguda, V megli; Šimnovo nasilje; Petar Kočić in njegovo delo (Bo)

1950.

3. ОДАБРАНИ РАСКАЗИ. Превеле Србо Ивановски и Нада Аврамовска. – Скопје, Државно књигоиздателство на НР Македонија, 1950; стр. 162 + 1; 8°

Југословенски реалисти

Садржај: Петар Кочиќ (Милан Ч. Јовановиќ); Јаблан; Зулум на Симеун ѓакот; Гроб на слатката душа; Судењето; Јазавац пред суд; Низ виулици; Вуковата корија; Молитва; Чивчии; Земјоделец

1959.

4. . TREGIME TË ZGJEDHUNA. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Pristinë, Rilindja, 1959. str. XVI +170 + (2); 8°

Shkriimtarë jugoslaveë

Sadržaj: Karakteristikat e veprës letrrare të Petar Koçiqit (Hasan Mikuli); Leris; Bujku; Bredhat dhe molikat; Çifçijt; Jabllaini; Zabeli i Vulkut; Vorrt i Shpirtit t Ambël; Mërguda; Në për furtunë; Jure Paligrapi; Te Rrota e Marikanit; Prfti idhnak; Prej mbledjes; Zullumi i Simonit; Zuilumi i vertete i xhakon Smonit; dami i xhakon Simoinit; Raiki, he nane!; Vje paira gjuqit; Gjvkatorja: Shenim bio-bioigrafik

1960.

5. РАСКАЗИ. Превел Србо Ивановски. – Скопје, „Кочо Рацин", 1960; стр. 188 + (3); 8°

Школска библиотека

Садржај: Петар Кочиќ (Д. Левков); Јаблан; Гроб на Слатката Душа; Зулум на Симеун ѓакот; Вистинскиот зулум на Симеун ѓакот; Мргуда; Крај Маркановото прото; Јазовец пред судот; Ракијо мајко!; Низ меќава; Земјоделец; Вуковата Гора; Чифчии

6. БАРСУК ПЕРЕД СУДОМ. Раскази. Составление И. Макаровской Послесловие М. Богданова. – Москва, Государственное издательство художественной литературы., 1960; стр. 339 + (1); 12°

Садржај: Яблан (Т. Поповой); Могила Доброй Души (И. Макаровской и Г. Языковой); Злодейство Симеона-послушника новой мельницы (Т. Поповой); Злодейство Симеона-послушника (М. Волконского); Истинное злодейство Симеона-послушника (М. Волкоиского); В тумане (М. Макаровско и Г. Языковой); В море света (И. Макаровской и Г. Языковой); Мрачайски поп (Т. Вирта); Елсли и сосну (Т. Вирта); После обедни (Т. Вирта); Илица Коробейник и Лазица за-ним-тянется (Т. Вирта); Поединик Симеона-послушника (М. Волконского); В металь (Т. Поповой); Молитва (Т. Вирта); Хлебопашец (Т. Вирта); Заклченнуе (Т. Вирта); Поскливая песни (Т. Вирта); Вуков гай (Т. Поповой); Змиянне (Т. Поповой); Судимице (М. Волконского); Крестяне (Т. Вирта); Свободе (Т. Вирта); Барсук перед судом (М. Никитина); Петар Кочич (М. Богданов)

1962.

7. РАСКАЗИ. Превел Србо Ивановски. – Скопје, „Кочо Рацин", 1962; стр. 21 + (6); 8°

Библиотека „3латна клупа"

Садржај: Низ меќава; Јаблан; Петар Кочиќ

8. ЈАЗАВЕЦОТ ПРЕД СУД и други раскази. Превел Симеон Дракул. – Скопје, Култура, 1962; стр. 82 + (2); 12°

Школска библиотека. Одабрана лектира. Садржај: Јазавецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Белешка за писателот.

1966.

9. ЈАЗАВЕЦОТ ПРЕД СУД и други раскази. Второ издание. Превеле Симон Дракул и Србо Ивановски. – Скопје, Култура, 1966; стр. 114 + (2); 8°

Библиотека „Детска радост"

Садржај: Јазавецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Гробот на Слатката Душа; Зулумот на Симеун Ѓакот; Вистинскиот зулум на Симеун Ѓакот; Низ маглета; Мрачејскиот прота; Белешка за писателот (Т. С.)

1967.

10. РАСКАЗИ. Превел Пеце Стефановски. – Скопје, „Наша книга", 1967; стр. 43 + (4); 8°

Лектира за основните училишта, VI одделение

Садржај: Јаблан; Низ виулица; Вуковата корија; Зулумот на ѓакот; Симеун; Вистинскиот зулум на Симеуна ѓакот; Мрачајскиот прота;

Белешка за писателот.

1968.

11. ГРОБОТ НА СЛАТКАТА ДУША. Јаблан. Превел Гоце Стефановски и Чедо Цветковиќ. – Скопје; Мисла, 1968; стр. 107 + (4); 8°

Садржај: Јаблан; Јазовец пред суд; Вуковата корија; Низ виулица; Гробот на Слатката Душа; Зулумот на Симеуна Ѓакот; Низ маглата; Мрачајскиот прота.

1970.

12. РАСКАЗИ. Превел С. Дракул [и] С. Ивановски. – Скопје, „Наша книга", 1970; стр. 45 + (3); 8°

Лектира за основните училишта, VI одделение, 7

Садржај: Јаблан; Низ виулица; Вуковата корија; Зулумот на Ѓакот Симеун; Вистинскиот зулум на Симеун Ѓакот; Мрачајскиот прота; Белешка за писателот.

1973.

13. MELO ONTAU TRIBUNALO. El la serbo traduikis Nedeljko Koraisić. – Zagreb, Interaiacia Kultura Servo, 1973; str. 32; 12°

Sadržaj: Predgovor (Zlatko Tišljar); Melo entau tribunalo.

14. РАСКАЗИ. Превел С. Дракул [и] С. Ивановски. – Скопје, Култура, 1974; стр. 100; 8° (Приповетке).

Лектира за VII одделение

Содржина: Јазовецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Гробот на Слатката Душа, Зулумот на Ѓакот Симеун; Низ маглата; Мрачајскиот прота, Вистинскиот зулум на Симеун Ѓакот; Петар Кочиќ: „Раскази" (Т. С.)

15. РАСКАЗИ. Превели: Симон Дракул [и] Србо Ивановски, Скопје, Наша книга, 1973; стр. 96; 8° (Приповетке).

Лектира за VII одделение

Содржина: Јазовецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Ѓробот на Слатката Душа; Зулумот на Симеун Ѓакот; Низ маглата; Мрачајски прото; Вистинскиот зулум Симеун Ѓакот; Петар Кочиќ: „Раскази" (Т. С.)

1976.

16. РАСКАЗИ. Избор Димче Левков; превод Миле Попоски. – Скопје: Македонска књига: Нова Македонија: Култура: Мисла: Наша книга, 1976 (Скопје: „Гоце Делчев"); стр. 282; 8°

Странски и југословенски автори

Содржина: Ѓурините записи; Јаблан; Гробот на Слатката Душа; Зулум на Симеун Ѓакот; Вистински зулум на Симеун Ѓакот; Мргуда; Крај Маркановата чешма; Елки и оморики; Јуре Пилиграф; Во магла; Низ магла; Низ светлина; Мрачајскиот прота; Јазовец пред суд; Мегдан на Симеун Ѓакот; Ракијо мајко!; Песма на младоста; Од Собор; Чврко; Молитва; Низ меќава; Робија; Ратај; Вуковата корија; Чифчии; Суданија; На слободата

17. РАСКАЗИ. – Скопје: Детска радост: Нова Македонија [1976] (Скопје: Нова Македонија); стр. 99; 8°

Верни другари: лектира за VII одделение

Содржина: Јазовецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Ѓробот на Слатката Душа; Зулумот на Симеун Ѓакот; Низ маглата; Мрачајски прото; Вистинскиот зулум Симеун Ѓакот; Петар Кочиќ: „Раскази" (Т. С.)

1978.

18. JEZEVEC PRED SOUDOM. Pirev. Jiří Fiedler. – (Praha, 1978); str. 142 + (2); 12°

Sadržaj: Petar Kočić, jeho doba, život a dílo (Miiroslav Kvapil); Jazevec před soudom; Souzémum; Vysvětlivky

1980.

19. ЯЗОВЕЦ ПРЕД СЪДА. Превела Сийка Рачева. – София, Народна култура, 1980; стр. 135 + 1; 12°

Содржина: Петар Кочић – првият художник на Босна (К. Йорданова); Язовец пред съда; Судания; Юре Палиграпа.

20. РАСКАЗИ. Превод: Симон Дракул, Србо Ивановски. – Скопје: Наша книга: Македонска книга: Култура: Мисла: Детска радост, 1980; стр. 104: цртежи; 8°

Лектира за основите училишта во СР Македонија според наставниот план и програма за VII одделение

Содржина: Јазовецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Гробот на слатката душа; Зулум на Симеон Ѓакот; Низ маглата; Мрачајскиот прота; Разговор за делото од Петар Кочиќ; Разговор за делото „Раскази" од Петар Кочиќ (Косара Гочкова)

1984.

21. РАСКАЗИ. Превод: Симон Дракул, Србо Ивановски. – Скопје: Наша книга: Македонска книга: Култура: Мисла: Децка радост, 1984; стр. 104: цртежи; 8°

Лектира за основите училишта во СР Македонија според наставниот план и програма за VII одделение

Содржина: Јазовецот пред суд; Јаблан; Вуковата корија; Низ виулица; Гробот на слатката душа; Зулум на Симеон Ѓакот; Низ маглата; Мрачајскиот прота; Разговор за делото од Петар Кочиќ; Разговор за делото „Раскази" од Петар Кочиќ (Косара Гочкова)

1994.

22. Мргуда. (Е Margouda). Књигу приредили: Никола Вуколић, Ранко Прерадовић, Боривоје Вулин; превод Калина Караџозова. – Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић", 1994 (Градишка /на/ Сави: Виком). – (14) лист.; 4°. Текст упоредо на српскохрватском и грчком језику

Српски текст факс. отисак

1996.

23. МРГУДА. Превод на есперанто Бориша Милићевић. – Бања Лука: Градско есперанто друштво „La mondo " = L aurba esperanto societo „La mondo ", 1996 (Теслић: Нели). – (14) лист; 24 цм. – (Биб. Преводи = Библиотеко Традуко). Страна наслова над текстом оригинала: С планине и испод планине. – Према белешци на прелим. стр., поводом 80-годишњице смрти писца. – Текст упоредо на српском и есперанту. – Текст на српском штампан као рукопис ћир. и лат.; Белешка о писцу


III. Прилози у периодици, заступљеност у
изборима и делима*

Песме

1. Поноћни звуци.

Подмладак, 1. март 1897, I, бр. 16, стр. 242–243;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

2. Пролетни звуци.

Подмладак, 20. април 1897–98, I, бр. 21, стр. 330 (По дну: Београд , 15. марта 1898);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Гардист, 1955, VI, бр. 13, стр. 11;

Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

3. (Спустивши главу на моје груди).

У писму Милки, 5/24. август 1899. – Волео сам више нећу: љубавна страдања и (не)женидбе српских списатеља, Београд, Нова књига, 1986, стр. 155;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

4. (Ја те љубим, дивни створе).

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

5. Пошљедња суза.

Босанска вила, XIV, бр. 23 и 24, стр. 297 (По дну: Беч, 1899);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Република, 26. јун 1956, XXIII, бр. 556;

Борба, 26. јун 1956;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

6. Бар тад хоће л’…?

Босанска вила, 1900, XV, бр. 24, стр. 347 (По дну: Беч, 1900);

Воља, 1928, књ. II, бр. 3, стр. 213–215 (Под насловом: У споменицу Мици неверници);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Република, 26, VI 1956, XXIII, бр. 556;

Борба, 26. јун 1956;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

7. Поточић.

Босанска вила, 1901, XVI, бр. 8, стр. 152 (По дну: Беч, 1900);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

8. (У одбљеску бл’једих зв’језда, што с висина тужно сјају).

Босанска вила, 1901, XVI, бр. 17 и 18, стр. 301–302 (По дну: Беч);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

Приповетке

9. Туба. Из босанског сеоског живота.

– Нова искра, 1901, III, бр. 2, стр. 48–50; бр. 3, стр. 80–84; бр. 4, стр. 116–120 (По дну: Беч, 1900);

Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 20–44;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

10. Ђурини записи.

Босанска вила, 1901, XVI, бр. 4, стр. 63–65; бр. 5, стр. 84–86;

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

Илустроване цетињске новине, 1918, бр. 73 и 74, стр. 1–3;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

11. Јаблан.

Босанска вила, 1902, XVII, бр. 6, стр. 104–106 (: Беч);

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

Застава, 1903, XXXVIII, бр. 71, стр. 1–2;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 142–146;

Нова домовина (Cleveland– САД), 1907, IX, бр. 60, стр. 3;

Прва српска народна читанка, Сарајево, Ђорђе А. Чокорило, 1909, стр. 110–112 (прештампано из календара Просвете);

Српски народни илустровани велики календар за просту годину 1910, Нови Сад, 1909, стр. 60–63;

Велики орао, календар за 1910 г., стр. 60–63;

Календар „Просвјета" за 1910. Саставио и уредио Ђорђе А. Чокорило; Сарајево, Изд. друштво „Просвјета", 1909, стр. 150–152;

Мали журнал, 17. август 1910, XVII, бр. 226, стр. 1–2;

Пријатељ народни, календар са сликама за 1911, година трећа, Будапест, 1910, стр. 50–53;

Граничар, српски народни илустровани календар за годину 1912, четврто годиште, Нови Сад, 1911, стр. 23–29;

Српство, 16/29. мај 1911, II, бр. 94, стр. 1–2;

Илустроване Цетињске новине, 1917, II, бр. 39, стр. 2–3;

Антологија. Прозни писци, II део (Миливој Павловић), Ница, Ед. Гандини, 1917, стр. 203–205;

Српско коло, календар за годину 1918, Загреб, 1917, стр. 19–25;

Српско коло, 1918, стр. 19–25;

Велики илустровани календар за преступну 1920, Нови Сад, 1919, стр. 27–31;

Сељачке новине, 1919, II, бр. 12, стр. 7–8;

Орао, календар за 1920. г., стр. 27–31;

Примери Нове књижевности (Јеремија Живановић), књига друга, Београд, Изд. Геце Кона, 1923, стр. 256–260;

Балкан, велики илустровани календар за просту годину 1927, Земун, стр. 96–100;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Просветина читанка за одрасле (Саставили: Ђ. Ј. Пејановић, Ј. В. Вуковић), Сарајево, 1932, стр. 36–38;

Календар „Просвета" за годину 1933, Београд, 1933, стр. 36–38;

Наши писци нашој деци. Одабрао Драг. Н. Ивановић, Београд, 1933, стр. 3–7;

Земљорадничка задруга, 1935, XVI, бр. 32, стр. 135;

Панорама, 1936, II, бр. 60, стр. 9–11;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

Задружни календар Главног савеза српских земљорадничких задруга за 1940, Београд, 1939, стр. 116–117;

Дечја душа. – Београд, Издавачко-просветна задруга „Ипроз", 1943, стр. 56–62;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Омладина, 17. август 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Нова жена, 1946, II, бр. 18, стр. 22–23;

Студентски лист, 3. септембар 1946;

Слободна Далмација, 24. јун 1946;

Омладински покрет, 3. септембар 1947;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Југословенски приповедачи (Зборник за пионире), Београд, Ново поколење, 1949, стр. 439–442;

Народна милиција, 1949, бр. 6, стр. 27;

Задруга, 19. јануар 1950;

Нова жена, 1950, VI, бр. 64, стр. 11–12;

Просвјета, 1951, II, бр. 1;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Напријед, 12. децембар 1951 (С белешком о писцу од Владислава Жимбрека);

Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Млада Херцеговина, 10. октобар 1952. (Одломак);

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Задружни вјесник, 12. фебруар 1955;

Гардист, 1955, VI, бр. 13, стр. 1;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

Панчевац, 2. септембар 1956, V, бр. 194, стр. 4;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 120–124;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960, стр. 120–124;

– Наши приповедачи (Љубиша, Левстик, Назор, Кочић), Приредио Радмило Димитријевић, Београд, Нолит, 1960, I, стр. 177–182;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1964, стр. 119–123;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 106–109;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

Босанско-херцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 67–69;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 141–145;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

– Сребрне плесачице (звучни запис): звучна читанка за V разред основне школе (Милован Рапајић), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, [1977]; 5 грамоф. плоча: 330/м; 30 цм + упутство за наставнике;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 163–168;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 159–164;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

ПУЛС Глас српски, 26. и 27. август 1995, I, бр. 23, стр. 16;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

12. Код Марканова точка.

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Ново време, 21. август 1910, II, бр. 229, стр. 1–2;

Ново доба, 1910, II, бр. 229, стр. 1–2;

Српство, 26. јул 8. август 1911, II, бр. 144, стр. 1–2;

Вардар (Скопје), 1911, бр. 63, стр. 2, бр. 64, стр. 2;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

Из великих дана. Антологија приповедака, Београд, Државна штампарија 1940, стр. 11–15;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

13. Гроб Слатке Душе.

Босанска вила, 1902, XVII, бр. 14 и 15, стр. 270–272;

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Српство, 18/31. мај 1911, II, бр. 96, стр. 1–3;

Просвјета, календар за народ за 1922. годину, Сарајево, 1921, стр. 71–76;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Омладинска ријеч, 3. март 1946, III, бр. 52;

Сељачка борба, 5. септембар 1946, II, бр. 53;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Видик, 1950, IV, бр. 48, стр. 10–11;

Обзорник, 1950, V, бр. 6–7, стр. 250–256;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Просвјета, 1956, XIV, бр. 427, стр. 11–12;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 111–119;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960, стр. 111–119;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1964, стр. 110–118;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

14. Зулум Симеуна Ђака.

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Антологија српског хумора. Комедије, сатире, хумореске, козерије. Приредио Сава В. Цветковић, Загреб, 1935, стр. 134–137;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Српска ријеч, 1947, V, бр. 148, стр. 6–7;

Радио-вјесник, II, 1–15. фебруара 1947, бр. 3.

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Приповетке; Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 301–305;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 26–33;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

Наши савремени хумористи, књ. четврта, Београд, Изд. Недеље, [С. а.], стр. 107–115.

15. Истинити зулум Симеуна Ђака.

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Календар „Село", 1929, година осма, Београд, стр. 60–64;

Народни алманах 1932 (Уредио Вој. Гаћиновић), Лос Анђелес, Изд. предузеће Народни алманах, [1931], стр. 123–127;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Радио-Београд, 1946, II, бр. 26, стр. 7–8;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Задругар, 23. фебруар 1952, бр. 165.

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 306–310;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 34–42;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

16. Мргуда.

С планине и испод планине I, Ср. Карловци, 1902;

Нови Србобран, 1903;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 147–152;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 107–112;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 107–112;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Језик Петра Кочића: увод, извори, граматика (Милан Шипка), Сарајево, 1987 (Факсимил приповетке);

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Мргуда (Е Маргоyда), Бањалука, Виком; Бањалука, Београд: Одбор Задужбине „Петар Кочић", 1994;

– Значења, децембар 1995, XIV, бр. 22–24, стр. 212–216;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Политика, 13. септембар 1997 (Фрагменат);

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

17. Јелике и оморике.

Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. VIII, бр. 3, стр. 189–190;

С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Лектира (Звучни запис): VIII разред, Александровац – Жупа: Дискос: Научна књига, [1973]; и грамоф. плоча: 330/м; 30 цм;

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

18. Пејзажи и слике (Одломци).

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

19. Јуре Пилиграп.

Српски књижевни гласник, 16. март 1903, III, књ. VIII, бр. 6, стр. 412–421;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дуга, 1949, V, бр. 203, стр. 13 (Одломак).

Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– „Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

20. Кроз маглу.

– Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. IX, бр. 1, стр. 12–18;

С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Новији српски приповједачи, Загреб, 1907, стр. 153–160;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Нова жена, VII, 1951, бр. 70, стр. 11–15;

Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Задругар, 1. јануар 1955, XI, бр. 313;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Живот, 1980, XXIX, књ. LVIII, бр. 7–8, стр. 27–40.

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

21. Кроз свјетлост.

Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. X, св. 6, стр. 429–433;

С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Дневни лист, 7. август 1910, XXVIII, бр. 223, стр. 1–2;

Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 45–49;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Живот, 1980, XXIX, књ. LVI, бр. 7–8, стр. 27–40.

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

22. Мрачајски прото.

– Нови Србобран, 1903, бр. 243;

– С планине и испод планине II, Загреб, 1907;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Српство, 26. новембар 1911, II, бр. 230 стр. 1–3;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Преглед, 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 356–361;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 69–74;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

Изабране приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 100–107;

– Читанка за III разред гимназије (С. Кољевић / Б. Милановић), Сарајево, 1980, стр. 183–187;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

– Живот, 1980, XXIX, књ. LVIII, бр. 7–8, стр. 27–40;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 100–107;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Читанка за други разред средњег усмјереног образовања (Б. Милановић / С. Кољевић / Р. Божовић), Сарајево, 1987, стр. 101–104;

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред усмереног образовања (Љ. Николић / Б. Милић), Београд – Нови Сад, 1989, стр. 154–156 (Одломак);

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1994, стр. 101–106;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

23. О, проклете вечерашње вечери.

– Дневни лист, књижевни недељни број, 8. јул 1904, XXII, бр. 6, стр. 41–43; 22. јул 1904, бр. 7, стр. 49;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

24. Мејдан Симеуна Ђака.

– Српски књижевни гласник, 1. фебруар 1904, IV, књ. XI, бр. 3, стр. 161–173;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1973;

– Приповијетке; Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 89–100;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 89–100;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 43–58;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

25. Јазавац пред судом.

– С планине и испод планине II, Загреб, 1904;

– С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Позоришни комади и рецитације за дилетантске групе, Ниш, 1946, стр. 99–121;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

– Омладинска позорница, 1948, бр. 5, стр. 19–36;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

– Драмски зборник, Сарајево, Полет, 1950, стр. 67–95;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповијетке, Загреб, Младост, 1967;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 387–395 (Одломак);

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека (Бранко Милановић), Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971, стр. 44–67;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

Читанка за III разред гимназије (Димитрије Вученов / Радмило Димитријевић), Београд, 1974, стр. 259–266 (Одломак);

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1978, стр. 259–266 (Одломак);

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Читанка српскохрватског односно хрватскосрпског језика за III разред средњег образовања – прву годину позитивно усмјереног образовања и васпитања средњег ступња (М. Милановић / С. Мицић), Нови Сад, 1980, стр. 134–139 (Одломак);

Домаћа драмска дела, књ. 1, Београд, НИРО „Задруга", 1981, стр. 511–532 (објављен у целини);

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Књижевност 2: читанка с прегледом књижевности (Д. Росандић / М. Шицел), Загреб 1985, стр. 219–226 (Одломак);

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Нови Сад, 1986, стр. 148–155 (Одломак);

Глас, 30. и 31. август 1986, стр. 19 (Одломак);

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред усмереног образовања (Љ. Николић / Б. Милић), Београд – Нови Сад, 1989, стр. 158–160 (Одломак);

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1994, стр. 108–114.

Лектира за III разред гимназија и средњих стручних школа (Љ. Николић / Б. Милић), Београд, 1995, стр. 105–111.

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

26. Низ друм.

Багдала, јануар 1964;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– На Јакшићевом друму: Петар Кочић – Ђура Јакшић (Јовановић, Миливоје Р.), Београд, Слободна књига, 2001, стр. 39–55.

Из староставне књиге Симеуна Ђака.

– Политика, 10. јун 1904, I, бр. 174;

– С Планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1017, стр. 1;

– Уједињено српство (Чикаго), 1906, I, бр. 30;

– Вардар, Календар за 1907, година друга, (Одломак „Три земана из староставне књиге Симеуна Ђака"), Београд, 1906;

– Политика, 24. септембар 1909, VII, бр. 2043, стр. 1;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 59–61;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999.

27. У магли.

– Политика, 30. септембар 1904, I, бр. 259;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Српство, 19. децембар 1911/1. јануар 1912, II, стр. 1–2;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 385–387;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1974, стр. 258–259;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Читанка за III разред гимназије (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Београд, 1978, стр. 258–259 (Одломак);

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

28. Ракијо, мајко!

– Српски књижевни гласник, од 1. до 16. октобра и 1. до 16. новембра 1904, IV, књ. XIII, бр. 3, стр. 161–171; бр. 4, стр. 241–246; бр. 5, стр. 321–329; бр. 6, стр. 401–407;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

– Зора, 1949, II, бр. 7–8, стр. 13–31.

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Читанка за III разред гимназије (Димитрије Вученов / Радмило Димитријевић), Београд, 1974, стр. 258–259;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 62–98;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

29. Тајна невоља Смаје Субаше.

–Политика, 11. октобар 1904, I, бр. 270, стр. 1–2:

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

30. Јајце.

– Политика, 30. октобар 1904, I, бр. 290, стр. 1;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Депеша, 17. август 1910, I, бр. 219, стр. 3;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Просветина читанка за одрасле (Саставили: Ђ. Ј. Пејановић, Ј. В. Вуковић), Сарајево, 1932, стр. 141–143;

Календар „Просвета" за годину 1933, Београд, 1933, стр. 141–143;

Ружица, српски народни календар за 1938, Нови Сад, 1938, стр. 10–12;

Отаџбина, српски народни календар за просту годину 1938, Нови Сад, 1938, стр. 10–12;

Србобран, српски народни календар за просту годину 1938, Нови Сад, 1938, стр. 11–12;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

Велики орао, илустровани српски народни календар за просту годину 1939, Нови Сад, 1939, стр. 73–74;

Српскохрватска читанка за IV разред средњих школа (Добривоје Алимпић / Момир Вељковић), Београд, 1939, стр. 209–210 (Одломак);

– Југославија, 1953, бр. 7, стр. 64–65;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Подвизи Симеуна Ђака (Избор Срба Игњатовић), Београд, БмГ, 1996, стр. 16–25;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

31. Са збора.

– Дело, 1904, IX, књ. XXXIII, бр. 2, стр. 148–152;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

– Задруга, 9. април 1953, V, бр. 215, стр. 6–7;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Полимље, 1. мај 1957, VI, бр. 168–169;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

32. Просјаци.

– Политика, 2. децембар 1904, I, бр. 321, стр. 1–2;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

33. Моји познаници.

– Политика, 14. децембар 1904, I, бр. 333, стр. 1;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, Београд, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

34. Пјесма младости.

– Политика, 25. децембар 1904, I, бр. 343;

– С планине и испод планине III, Београд, 1905;

– Српство, 17. децембар 1911, II, бр. 245, стр. 1–2;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

35. Илица ’Одалица и Лазица Вуцалица.

– Дневни лист, 1904, бр. 354;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

36. Папакало.

– Политика, 22. новембар 1905, II, бр. 670, стр. 1–2;

– Српско цвеће, 1906, II, бр. 3, стр. 77–79;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

37. Чврко.

– Дан, 1906, II, бр. 1, стр. 137–138;

– Преглед, 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 492–494;

– Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, 1936, стр. 46–48;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

38. Кроз мећаву.

– Српски књижевни гласник, април 1907, VII, књ. XVIII, бр. 7, стр. 481–487; бр. 8, стр. 561–566;

С планине и испод планине, Београд, Српска књижевна задруга, 1907;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 50–61;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Календар „Српски задругар", за просту 1935. годину, Нови Сад, 1934, стр. 104–114;

Задружни календар Главног савеза српских земљорадничких задруга за 1939, Београд, 1938, стр. 126–129;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

– Зора, 1950, VI, бр. 59–60, стр. 14–15 (Одломак);

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Задругар, 1. јануар 1955;

Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

– Вировитички лист, 29. јануар 1955;

Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

– Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

– Зрењанин, 30. јануар 1960;

– Романи X-100, 1960, VI коло, бр. 2, стр. 80–86;

– Наши приповедачи, Београд, 1960, III, стр. 121–137;

– Романи X-100, 1960, VI коло, бр. 2, стр. 80–86;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 109–114 (Одломци);

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 155–165;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

Српска реалистичка приповетка, Београд, Народна књига, 1974, стр. 311–319;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 180–193;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, 1976;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1978, стр. 112–123;

Босанскохерцеговачка проза, Сарајево, 1978, стр. 91–104;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Нолит, 1982, стр. 112–122;

Босанскохерцеговачка проза, Сарајево, 1983, стр. 97–112;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

– Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања (Д. Вученов / Р. Димитријевић), Нови Сад, 1986, стр. 156–163;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, 1990;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

– Десет најлепших прича, Београд, 2001.

39. Тежак.

– Отаџбина, 15/28. јун 1907, бр. 1;

– Политика, 22. април 1907, IV, бр. 1172; Додатак ускршњем броју

– Српско коло, 14. октобар 1920, XIII, бр. 40, стр. 1;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

– Омладинска ријеч, 23. јун 1946, III, бр. 67;

– Сарајевски дневник, 28. август 1946, II, бр. 361;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

– Омладина, 8. септембар 1951, VII, бр. 37.

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Народни календар за 1953, Сарајево, Сељачка слога, 1953;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1960, стр. 125–127.

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1964, стр. 124–126.

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

40. Молитва.

– Отаџбина, 1907, I, бр. 3;

– Босанска вила, 15–30 јул 1907, XXII, бр. 13–14, стр. 207 (Преузето из Отаџбине);

– Српска застава, 1907, III, бр. 196, стр. 3;

– Мали журнал, (Загреб), 1907, бр. 12;

Србијанац, илустровани календар за преступну 1908, година 12, Велика Кикинда, 1907, стр. 73;

– Србобран, 1907, бр. 181;

– Вардар, календар за преступну годину 1908, година трећа, Београд, 1907, стр. 21;

Херцеговац, илустровани календар за преступну 1908, година 12, Велика Кикинда, 1907, стр. 69;

Орао, српски илустровани календар за преступну годину 1908, Велика Кикинда, 1907, стр. 183;

– Победа, 1908, II, бр. 61, стр. 3;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Југословенски народ, 1920, I, бр. 7, стр. 1;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 146;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 169–170;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 165–166.

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999.

41. Тавновање.

– Политика, 24, 25. и 26. децембар 1907, IV, бр. 1415 – Додатак божићњем броју (По дну: Црна кућа у Бањој Луци);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Фронт слободе, 31. август 1946, IV, бр. 80;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Задругар, 19. јануар 1952, бр. 160 (Одломак);

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

42. Змијање.

– Српски књижевни гласник, 1909, књ. XXIII, бр. 5, стр. 321–329 (Одломак Кроз Змијање);

– Српска ријеч, 2/15. новембар 1909, V, бр. 237, стр. 1–2 (Одломак Кроз Змијање);

– Српска ријеч, 9/22. јануар 1910, VI, бр. 5, стр. 1–2 (Одломак Књаз Михаило спасава Ратково);

– Српски књижевни гласник, 1910, књ. XXIV, бр. 1, стр. 1–5 (Одломак Скуп у Светигори);

– Развитак, 1910, I, бр. 1 (Одломак Књаз Микаило спасава Ратково);

– Босанска вила, 1910, XXV, бр. 1. и 2 (Одломак Ратково се зацарило);

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 2, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

– Одабране приповетке, књ. 2, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999.

43. Вуков гај.

– Политика, 8. новембар 1909, VI, бр. 2088, стр. 13;

– Вардар, календар за просту годину 1910, година пета, Београд, 1909, стр. 35–42;

– Јауци са Змијања, Загреб, Штампа Српске штампарије (Б. м.: б. и.), [1910];

– Србобран (Њујорк), 10. фебруар 1910, II, стр. 2–4;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Напријед, 31. август 1946, IV, бр. 35;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Кроз мећаву, Загреб, Изд. Накладни завод Матице хрватске, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Изабране приповетке, Загреб, Просвјета, 1949;

Југословенски приповедачи (Зборник за пионире), Београд, Ново поколење, 1949, стр. 443–450.

– Наша жена, 1950, бр. 1–2, стр. 22–23;

Кроз мећаву. Приповетке, Београд, Просвета, 1950;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Изабране приповијетке, Сарајево, Сељачка књига, 1952;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Дечја књига, 1956;

Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

Изабрана дела. Уредник Миодраг Шијаковић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Младо поколење, 1959;

– Наши приповедачи (Љубиша, Левстик, Назор, Кочић), Приредио Радмило Димитријевић, Београд, Нолит, 1960, I, стр. 163–173;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Приповијетке, Загреб, Младост, 1961;

– Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1963;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

„Јаблан" и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1965;

Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 109–114 (Одломци);

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке, Београд, Младо поколење, 1970;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 147–154;

– Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 171–179;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 167–175.

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

Приповијетке, Подгорица, ИТП „Унирекс", Завод за уџбенике и наставна средства, 1996;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1999;

– Вуков гај, Нови Сад, Школска књига, 1999;

Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Звоник, 1999;

Кроз мећаву; Изабране приповетке, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

44. Жалобитна пјесма.

– Политика, 24, 25, 26 и 27 децембар 1909, Божићни додатак, VI, бр. 2134, стр. 1 (По дну: Бања Лука, 1909);

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

45. Суданија.

– Развитак, 1. фебруар 1910, I, бр. 2, стр. 38–42; 1. март 1910, I, бр. 3, стр. 69–74; 1. април 1910, I, бр. 4, стр. 100–110; 1. мај–1. јун 1910, I, бр. 5. и 6, стр. 151–158;

– Босанска вила, 1911, XXVI, бр. 13. и 14, стр. 194–196; бр. 15. и 16, стр. 237–240; бр. 17, стр. 260–263; бр. 18, стр. 280–281; бр. 19, стр. 292–294; бр. 20, стр. 314–315; бр. 21–22, стр. 327–321; бр. 23, стр. 341–350; бр. 24, стр. 365–366; 1912, XVII, бр. 1–8;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Изабране приповетке, књ. III, Београд, Изд. Просвета, 1945;

Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1949;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1954;

– Културни радник, 1954, VII, бр. 11–12, стр. 441–461

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Избор, Сарајево, Свјетлост, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

– Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1963;

Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964;

Суданија, Београд, Рад, 1964;

Кроз мећаву; Приповетке, Београд, Просвета, 1966;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Суданија и друге приповетке, Букурешт, Критерион, 1977;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Десет најлепших прича, Београд, Лирика, 2001.

46. Кмети.

– Отаџбина, 1911;

– Из „Отаџбине", Сарајево, 1912;

– Вардар, календар за просту годину 1912, година седма, Београд, 1912, стр. 83–84;

– Српско коло, 23. септембар 1920, XIII, бр. 37, стр. 1;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 63;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1939;

– Позоришни прикази и рецитације, Тузла, Изд. Окружног одбора УСАО БиХ, 1945, стр. 145–146;

– Глас (Бања Лука), 31. август 1946, IV, бр. 35 (61), стр. 2;

Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

„Просвјетин" народни календар за 1952, Загреб, Просвјета, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 166;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 194–195;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 190–191.

– Путеви, 1976, XXII, бр. 4, стр. 269–271

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Глас, 27. август 1978, XXXVI, бр. 2730, стр. 4;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

47. Слободи.

Српски народни календар за годину 1912, Нови Сад, 1911, стр. 34–36;

– Из „Отаџбине", Сарајево, 1912;

– Српство, 13/26. септембар 1911, II, бр. 177, стр. 3;

– Пијемонт, 1912, II, бр. 287, стр. 3;

– Вардар, календар за просту годину 1921, година десета, Београд, 1920, стр. 18;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 62;

Целокупна дела, књ. 1, Београд, Народна просвета, 1932;

– Позоришни комади и скечеви; хорске рецитације; соло рецитације и песме, Суботица, 1944, стр. 52–54;

– Глас (Бања Лука), 31. август 1946, IV, бр. 35 (61), стр. 2;

– Глас Истре, 12. јул 1946, IV, бр. 275;

– Радио-вјесник, 16–31. август 1947, II, бр. 16;

Дјела, књ. 1: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952;

Приповетке. Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Одабране приповетке, књ. 1, Београд, Нолит, 1959;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 1, Београд, Просвета, 1961;

„Јазавац пред судом" и приповетке, Београд, Култура, 1963;

Изабране приповетке;Јазавац пред судом", Београд, Народна књига, 1965;

Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967;

Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са читанком и граматиком за подофицире школе ЈНА (С. Стојановић / Д. Морачић), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1967, стр. 385;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Приповетке, Београд, Просвета, 1968;

– Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1970;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 167–168;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

– Јаблан, Букурешт, Критерион, 1973;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1975, стр. 196–197;

– Приповијетке. Избор, Титоград, Републички завод за унапређивање школства; Цетиње, Издавачко-штампарско предузеће „Обод", 1976;

– Приповетке (С. М. Љубиша / Ф. Левстик / М. Глишић / Л. Лазаревић / К. Ш. Ђалски / И. Цанкар / Петар Кочић), Београд, Нолит, 1976, стр. 192–193.

Изабране приповијетке. Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, 1977;

– Поезија (Приредили Тоде Чолак и Недељко Мијушковић), Београд, Нова књига, 1978, стр. 378;

Одабрана дела, Београд, Рад, 1980;

Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982;

Јазавац пред судом; Приповијетке, Београд, Рад, 1985;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 2, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

Приповијетке: избор, Титоград, Републички завод за унапређење васпитања и образовања, 1990;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994;

– ПУЛС Глас српски, 26. и 27. август. 1995, I, бр. 23, стр. 16;

Приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Рад, 1996.

Изабрана дела, Београд, „Драганић", 1998.

– „Јазавац" и друге приче, Београд, Bookland, 1999.

Чланци и прикази

48. О лирици Ђуре Јакшића.

– Омладински гласник, март 1904, I, св. 3, стр. 116–120 (По дну: Читано у српском академском друштву „Зора" у Бечу);

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

–Лирске песме (Ђура Јакшић), Београд, Слово љубве, 1979, стр. 162–165

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– На Јакшићевом друму: Петар Кочић – Ђура Јакшић (Јовановић, Миливоје Р.), Београд, Слободна књига, 2001, стр. 57–65.

49. Једна фамозна свадба.

– Политика, 22. јул 1905;

– Целокупна дела, Београд, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

50. Пјесме Алексе Шантића.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 23;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

51. Кад руже цвјетају.

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

51. Слике из Старе Србије и Маћедоније, и Скопље.

– Дан, 1. септембар 1905, I, бр. 1, стр. 11–13; 1. октобар 1905, бр. 2, стр. 36–39 (По дну: Скопље мјесеца августа);

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928. стр. 64–71;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

52. Моја јавна реч.

– Дневни лист, 18. новембар 1905, бр. 316.

53. Наша пјесма.

– Српска ријеч, 20–23. децембар/2–5. јануар 1905, I, бр. 176–178; 13. март/28. фебруар-21/8. март 1906, II, бр. 32–36 и 37;

– Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 103–125;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

54. Календар „Вардар" за 1906. годину.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 1;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

55. Исправка на исправак.

– Српска ријеч, 13. април 1906, II, бр. 49.

56. Беледије.

– Дан, 7. мај 1906;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Јавност, 9. фебруар 1991, II, бр. 17, стр. 9.

57. Прво виђење с Јанком.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 11 и 12;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

Изабрана дела (Јанко Веселиновић), Београд, 1964;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Приповетке о Београду (Митко Манџуков и Јасмина Рацковић), Београд, 1978.

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

58. „Обрана" г. Јосипа Милаковића.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

59. Стеван Сремац.

– Босанска вила, 1906, XXI, бр. 17, стр. 257–258;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

60. Протест.

– Политика, 9. новембар 1905, III, бр. 1015, стр. 2;

– Застава, вечерњи лист, 1906, XVI, бр. 235 (По дну: 7/20. новембра 1906; потпис: П. Кочић и С. Кобасица).

61. Наша ријеч.

– Отаџбина, 28/15. јун 1907, I, бр. 1;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

62. Наша поезија под апсолутизмом.

– Отаџбина, 23/10. август 1907, I, бр. 9;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

63. Нитковлук зворничких газда.

– Отаџбина, 1907, I, бр. 15.

64. Милован Ђ. Глишић.

– Отаџбина, 1908, II, бр. 4, стр. 1.

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

65. Кечетове историјске успомене.

– Српска ријеч, 21/8–22/9 мај 1909, V, бр. 98–100, стр. 2; бр. 100, стр. 1–2;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

66. Једна корисна установа.

– Српска ријеч, 25/12. септембар 1909, V, бр. 197;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

67. Љуб. Ковачевић: Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909.

– Босанска вила, 15. и 30. октобар 1909, XXIV, бр. 19 и 20, стр. 315;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

68. Васо Кондић.

– Босанска вила, 1909, XXIV, бр. 17–18, стр. 272–274;

– Српска ријечи, 19. октобар/1. новембар 1909, V, бр. 226, стр. 1;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

69. „Слатка сиротиња" Михајла Милановића.

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

70. Аграрни односи у Румунији прије закона од 1864.

– Развитак, 1. јануар 1910, I, бр. 1;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

71. Гавро Вучковић.

– Развитак, 1. јануар 1910, I, бр. 1; 1. март 1910, I, бр. 3;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

72. Насеља српских земаља.

– Развитак, 1. април 1910, I, бр. 4;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

73. Историја имена Бање Луке.

– Развитак, 1. мај / 1. јун 1910, I, бр. 5. и 6, стр. 176–180;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

74. Кметовско питање.

– Српска ријеч, 30/17. мај 1911, VII, бр. 95;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

75. Мало објашњење.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961.

76. Историја Срба од Константина Јиричека.

– Босанска вила, 1911, XXVI, бр. 10;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

77. Одговор на „Писмо из Босне".

– Самоуправа, 1911, IX, бр. 147, стр. 2.

78. О програму обновљене „Отаџбине".

– Отаџбина, 1911, I, бр. 1.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

79. Бошњаклук.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 1;

– Из „Отаџбине", Сарајево, 1912;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

80. На чистац.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 5.

81. Порези под Турцима.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 6 и 7;

– Из „Отаџбине", Сарајево, 1912;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

82. Собет олити договор.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 7.

83. Барон Бенко.

– Отаџбина, 28. октобар 1911.

84. Карактеристике бегова Xинића.

– Отаџбина, 1911, I, бр. 18.

85. За српски језик.

– Отаџбина, 1912, II, бр. 37;

– Из „Отаџбине", Сарајево, 1912;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

86. Осман Ђикић.

– Отаџбина, 20. март – 2. април 1912, II, бр. 70;

– Сабрана Дјела, Сарајево, 1967;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

87. Рђави и штетни народни обичаји.

– Вјесник (Сарајево), 15. новембар – 15. децембар 1912, IV, бр. 16–20.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

88. Андре Шередам, балкански рат и аустријска интервенција.

– Босанска вила, 1913, XXVIII, бр. 13 и 14;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

89. Нова књига Максима Горког.

– Босанска вила, 1913, XXVIII, бр. 15 и 16;

– Преглед, 3. јул 1946, I, књ. I, бр. 3, стр. 249;

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986.

90. Ратково.

– Воља, 1928, III, књ. I, бр. 5, стр. 392–393.

91. Запис из Црне куће.

– Политика, 15. септембар 1977, бр. 22969, стр. 12.

92. Ђурђевдан.

Ружа. Српска читанка (Љубица Карчевићева / Василија Кашандоновићева), Солун, 1917, стр. 47–48;

Ружа. Српска читанка (Љубица Карчевићева / Василија Кашандоновићева), Пирот, 1919, стр. 47–48;

Југословенско лишће за омладину, Загреб, 1920, стр. 14;

Наука хришћанства (православне вере) за ђаке првог разреда осовне школе (Написали Урош Бујић и Боривоје Јосимовић), Београд, Народна просвета, (С. а.), (1935).

Говори

93. Говор г. Петра Кочића у Босанском сабору, 22. марта 1911.

Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 77–102;

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932.

94. Шумско сервитутно право.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

95. Критика аустријске управе у Босни.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

96. Рјешавање молби за земљу.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

97. Језик у законским текстовима.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

98. Чиновничко питање.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

99. О преносним таксама при откупу кметова.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994;

100. Обавезна основна настава.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

101. О таксама на молбе из народа упућене Сабору.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

102. Радничко питање.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

103. Расправа о буџету 1911.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951.

104. Аграрна политика босанске владе.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

105. Аграрно питање.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

106. Изјава о раду Сабора.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961;

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

107. Поводом једног закона који не важи за муслимане.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

108. О бањи у Лакташима.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

109. Поводом молби за оружне листове.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

110. Интерпелације.

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 3, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986;

– Високи Саборе, Београд – Бањалука, Задужбина „Петар Кочић", 1994.

111. Разна писма.

– Босанска вила, 15. и 30. септембар 1909, XXIV, бр. 17. и 18, стр. 278 (Писмо Петра Кочића Николи Т. Кашиковићу, уреднику Босанске виле, уз слање народне песме Рајко од Змијања и Марко Краљевић); друго писмо 2. септембар 1909, уз народну песму Од Змијања Рајко и Ђулић Барјактар (Босанска вила у истом броју на стр. 280);

– Југословенска пошта, 1930, II, бр. 412, стр. 7 (Како је ухапшен Петар Кочић 1908. године. Писмо из затвора жени Милки датирано: Доња Тузла, 2. II 1908);

Целокупна дела, књ. 2, Београд, Народна просвета, 1932 (Милки Кочић, 2. IV 1908);

Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 72–76 (Писмо Милки из Доње Тузле, 2. IV 1908);

Споменица Петра Кочића, Београд, 1928, стр. 3 (Писмо Милки из Доње Тузле, 20. IV 1908);

– Моје симпатије И: књижевни огледи (Марко Цар), 3. изд., Београд, 1933 (Кочићево писмо М. Цару из Беча, 9. фебруар 1903);

– Развитак, 1. јануар 1940, бр. 1, стр. 30–31 (Кочићево писмо оцу Стијепи, Бањалука, 28. мај 1907);

Дјела, књ. 2: Сарајево, Свјетлост, 1951;

Живот, фебруар 1953, II, књ. 2, св. 5, стр. 112–115 (Три писма Петра Кочића Алекси Шантићу);

Дуга, 1955, XI, бр. 492, стр. 8–11. Портрети писаца са писама (Одломци из писама књижевника Л. Лазаревића, П. Кочића, М. Глишића, Ј. Грчића, С. Ранковића и др.);

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо брату Илији Кочићу);

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо Богдану Поповићу);

Изабрана дела. Приредио Голуб Добрашиновић, Београд, Народна књига, 1958 (Писмо жени Милки Кочић);

– Политика, 17. август 1958, стр. 11 (Кочићево писмо Александру Филиповићу и Милутину Јовановићу, 27. јул 1911);

– Сабрана дела, књ. 2, Београд, Просвета, 1961 (Писма Кочићева и Кочићу, укупно 137);

Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Илији Кочићу, ђаку, Сарајево);

Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Богдану Поповићу, Београд);

Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962 (Писмо Милки Кочић у Бањалуку);

– Дневник, 4. септембар 1966, стр. 12 (Писмо Кочићево др Лази Поповићу, 5. јануар 1913);

– Књижевне новине, н. с., 15. октобар 1966, стр. 10 (Писмо Карлу Пачу, 17. јун 1909);

– Венац, 1972, бр. 5, стр. 16–17 (Садржи писма оцу Герасиму и Милки Вукмановић);

– Ослобођење, 22. јун 1983. до 1. јул 1983. (Писма из књиге Петар Кочић – документарна грађа, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967);

– Сабрана дела, књ. 3, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвјета, 1967 (Кочићева писма; Писма упућена Кочићу, укупно 95, стр. 9–95);

– Политика, 31. август 1985, стр. 11 (Кочићево писмо Ферди Шишићу у Загреб);

– Писмо Милки 5/24. августа 1899. (У коме је први пут објављена песма Спустивши главу на моје груди); Писмо Милкином оцу; у књизи Волео сам, више нећу: Љубавна страдања и (не)женидбе српских списатеља (приредио Драгољуб Влатковић), Београд, Нова књига, 1986, стр. 155; стр. 158–159;

Језик Петра Кочића: увод, приступ, извори, граматика (Милан Шипка), Сарајево, 1987 (Писмо оцу Герасиму, Беч, 10. XII 1902);

Љубави српских писаца, Ниш, Градина, 1991 (II део), стр. 110 (Факсимил писма Милки од 21. IV 1908);

Аноним: Писмо из Београда. – Јавност, 24. августа 1996, VII, бр. 274, стр. 20 (Да ће 24. августа у малој цркви на Врачару, бити помен Петру Кочићу, објављено и писмо Петра Кочића упућено из Београда оцу Герасиму у Гомионицу, 15. априла 1898);

– Љубомиру Ковачевићу (три необјављена писма: 28. септембар 1903; 19. новембар 1903 и 2. јануар 1904), Календар Просвјета, за 1996, Србиње, 1996, стр. 393–395 (Први пут се публикују ова три писма);

– Кочић између сциле и сцене: чланци и расправе (Драгољуб Влатковић), Бањалука – Београд, Задужбина „Петар Кочић", стр. 61 (Два Кочићева Писма г. Гргуру Јакшићу у Париз);

– Политика, 15. јул 2001, XCVIII, бр. 31502, стр. 17 (Писмо Јована Тановића, 25. новембра 1909. Кочићу – препис и факсимил).


IV. Прилози превода у периодици, заступљеност у изборима и делима*

1903.

1. Jablan.

Wiener landwirtschaftliche Zeitung, 1903, бр. 101. Прев. Roda Roda (псеуд. за Alexander Rosenfeld).

1904.

2. Jablan.

Soča (Gorica), 1904, XXXIV, бр. 27. Прев. Stanko Rožman;

Primorec (Gorica), 1. IV 1904, XII, бр. 14, стр. 2, Velikonočna priloga. Прев. Stanko Rožman.

4. Grob slatke duљe.

Primorec (Gorica), 1. IV 1904, XII, бр. 14, стр. 1, Velikonočna priloga. Прев. Stanko Rožman;

Soиa, 1904, XXXIV, бр. 27. Прев. Stanko Rožman;

Die Zukunft (Берлин), 7. мај 1904, XVI, бр. 62–63. Прев. Рода Рода (Grab der lieben Seele).

5. Mrguda.

Primorec, 1904, XII, бр. 14, стр. 2, Velikonoиna priloga. Прев. Stanko Rožman;

Soиa, 1904, XXXIV, бр. 27. Прев. Stanko Rožman;

Arbeiter Zeitung, 29. III 1904, бр. 89. Превео Гер. П. Ивезић.

6. Jazbec pred sodijo.

Primorec, 23. XII 1904, XII, бр. 52, Božična priloga, стр. 3–5. Превео А. З.;

Soča, 24. XII 1904, XXXIV, Božična priloga, стр. 7–9. Превео А. З.

1905.

7. Jazbec pred sodijo.

Venec slovanskih povesti, A. Gabrščeka, књ. IX, Gorica, 1905, стр. 4–40. Прев. А. З.

8. Grob slatke duše.

Venec slovanskih povesti VIII, Gorica, 1905.

9. Mrguda.

Venec slovanskih povesti VIII, Gorica, 1905.

10. Jablan

Venec slovanskih povesti VIII, Gorica, 1905.

11. Pri Markanovem studencu (Код Марканова точка).

Venec slovanskih povesti VIII, Gorica, 1905.

1906.

12. Пьрва срща с Янко (Први сусрет с Јанком).

Българска сбирка, София, 1906, XIII, књ. VII, стр. 458–459. Прев. М. Т. Мишайковъ.

1907.

13. Jablan

Das interesante Blatt (Wien), 1907, бр. 24. Превео Roda Roda.

1908.

14. Водка! (Ракијо, мајко!).

Альманахъ иностраной литературы I, 1908.

1910.

15. Jablan.

Serbské povídky, Praha, 1910, „Pestrá kňihovna", бр. 27–28, стр. 118–125. Прев. Č. Slepánek, S. Sedef, J. Kojecký.

1911.

16. Das Lied der Jugend (Пјесма младости).

Bosnische Post, 18. III 1911, 64. Прев. О. Кернић–Пелеш.

1912.

17. Jazbec pred sodijo.

Глас народа (New York), 29. III – 5. IV 1912, XX, бр. 75–81. Прев. А. З.

18. Mrguda.

Národ, Praha,, 16. и 23. XI 1912.

Глас народа, New York, 13. IV 1912.

19. Jablan.

Глас народа, New York, 13. IV 1912.

20. Grob slatke duše.

Глас народа, New York, 13. IV 1912.

1913.

21. Min ne genus… (Све би лако…)

La Zemuna Esperantisto, , 1913, стр. 5. Прев. Ciganino (М. Дорт)

1915.

22. Ябланъ (Јаблан).

Сербский сборникъ, Москва, 1915. Прев. С. Русова.

1918.

23. Jablan

Belgrаder Nachrichten, 1918, IV, бр. 283, стр. 1–2. Прев. Рода Рода.

1920.

24. Jablan

Revue Yugoslave (Парис), 1920, II, бр. 11, стр. 425–428. прев. З. Орy.

Lípa, Višeslovanská čitanka, Praha, 1920, стр. 249–252

Božje solze, povesti in slike, Gorica, 1920. Прев. А. Градник

25. Svetlem (Кроз свјетлост).

Československá republika, Praha, 1920, 241, 107. Prev. F. Sedláček.

1921.

26. Jablan.

Moravsko slezský deník, M. Ostrava, 1921, XX, 322.

1922.

27. Mrguda.

Československá republika, Praha, 1922, 243, 78.

28. Z pohoшн a podhoшн (С планине и испод планине).

Hynkщ povнdkбr na rok 1923, Praha, 1922, 55–60. Прев. F. (S.)edlбček.

Slovenská politika, Bratislava, 13. и 14. IV 1922. Прев. В. Г. Б.

1923.

29. Jablan.

Moravsko slezskэ denнk, M. Ostrava, 1923, XX, 322.

Československá republika, Praha, 1923, 244, 69. П. F. (S.)edlбček.

30. U Markanova premena (Код Марканова точка).

Nová doba, Plzen, 1923, XX, 201. Прев. S. Sedef.

Československá republika, Praha, 1923, 244, 90. Прев. F. (S.)edlбček.

1924.

31. Pulka diakona Simeuna .

– Stráћ vlasti, 1924, 5, стр. 40–46. Прев. F. (S.)edláček.

1925.

32. Јаблан.

Днес, (София), 9. март 1925, бр. 3. Превео З. Ч.

1927.

33. Jezevec před soudem.

Moravsko-slezský deník, M. Ostrava 1927, XX, бр. 36, стр. 43. Прев. A. Šimčík.

1928.

34. U Markanova premena.

Kak žili srbeti literáti? (Како су живели српски писци?), Litárni svet, Praha, 1928, I, стр. 8

1932.

35. Јаблан.

Нива (София), 27. новембар 1932, V, 14–15. Прев. Ив. Ведрин.

1934.

36. Pri Markovom prameni (Код Марковог извора).

Slovenská politika, Bratislava, 12. VIII 1934.

1938.

37. Im Schneegestцber (Кроз мећаву).

Jugoslawische Novellen. Ubersetzt und herausgegeben von Sava D. Zeremski, Prag – Stuttgart. Hohenstaufen – Verlag, 1938, стрr. 67–81 (Im Schneesturm)

Jugoslawische Novellen (Г. Д. Еремски), Праг, 1938, стр. 67–82.

1939.

38. Al libero (Слободи).

La Studa Stelo, Слав. Брод, 1939, стр. 7. Прев. Ј. Гранђа

1940.

39. Јаблан.

Morgenblatt, 1940, LV, бр. 37, стр. 10. Превео Сава Давидовић Зеремски.

40. Der Erzpriester von Mraиaj (Мрачајски прото).

Der jugoslawischen Novellen. Kroatische und bosnische Novellen. 2 Band Herausgegeben und ubersetssen von Dr. Franz Hulle, Adolf Luser Verlag, Wien und Leipzig, 1940, s. 315–328.

41. Im Schneesturm (Кроз мећаву).

Jugoslawische Novellen. 2. издање. Ubersetzt und herausgegeben von Sava D. Zeremski, Prag – Stuttgart. Hohenstaufen – Verlag, 1940, стр. 67–81.

1947.

42. Jegenye. Vuk ligete (Јаблан. Вуков гај).

Déli csillag, Врбас, 1947, I, бр. 2, стр. 102–106. Прев. V. Juhбsz;

43. Hrob dobré duše (Гроб Слатке Душе).

Svobodná zeme, Olomuc, 1947, III, стр. 12–13.

1948.

44. Jablan.

Srbski realisti. Prevedel dr Alojz Gradnik, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1948, стр. 71–74.

1949.

45. Vukov Gaj.

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prevedel Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949; 1949;

46. Jablan.

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prevedel Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

47. Skozi metež (Са збора)

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

48. Grob Ljube Duše.

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

49. Мрачајски прота

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

50. Bleščava (Кроз свјетлост).

„Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

51. Mrguda.

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

52. V megli (У магли).

– „Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

53. Šimonovo nasilje (Зулум Симеуна Ђака).

„Vukov gaj" in druge črtice. Prev. Davorin Ravljan, Ljubljana, 1949;

1950.

54. Виулица.

Титов пионер, 1950, бр. 12, стр. 3–4;

55. Grob Ljube Duše.

Obzornik, 1950, V, бр. 6–7, стр. 250–256.

56. Јаблан.

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

Задруга, 19. I 1950, II, бр. 48.

57. Зулум на Симеун Ѓакот

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

58. Гроб на Слатката Душа.

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

59. Суданија.

– Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

60. Јазавац пред суд.

– Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

61. Низ виулици (Кроз свјетлост).

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

62. Вуковата корија (Вуков гај).

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

63. Молитва

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

64. Чивчии (Сељаци).

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

65. Земјоделец (Тежак).

Одабрани раскази. Прев. Србо Ивановски [и] Нада Аврамовска, Скопје [б. г. (1950)];

1951.

66. Јаблан.

– Југословенски раскажувачи; Зборник за пионери, Скопје, 1951. Прев. С. Попов и Т. Лазаров.

67. Вуковата шумичка (Вуков гај).

Југословенски раскажувачи; Зборник за пионири, Скопје, 1951. Прев. С. Попов и Т. Лазаров.

68. Јазавац пред судом.

Obzornik, 1951, VI, бр. 7, стр. 416–430. Прев. Милан Коблар (Jazbec pred sodiščem);

Lumina, 1951, V, бр. 8–9, стр. 402–422. Прев. C. Balica (Barsucil in fata tribunalului).

69. Prin viscol (Кроз мећаву).

Din proza Iugoslavă Realişti Sârbi <Југословенска проза: Српски реалисти> / [traducere şi notile biografice de Moise Molcuţin; coperta şi desene de Karlo Napravnik]. – Vârşeţ: editura Frăţie şi unitaţe, 1951. стр. 197–210.

1952.

70. Zabeli i ukёs. (Вуков гај).

Nga proza jugosllave, Prishtinё, 1952. Pёrkёt. E. Mekulit i T. Hatipi.

71. Nёpёr furtun? (Кроз мећаву).

Nga proza jugosllave, Prishtinё, 1952. Pёrkёt. E. Mekulit i T. Hatipi.

72. Тежак.

Словенски Јадран, Копер, 7. XI, 1952.

73. Јаблан.

– Народна задруга (Скопје), 30. IV 1952, VII, бр. 250

Olvasуkцnyv a magyar tannyelvü gimnáziumok II ostály számára, Novi Sad 1952. Fordit. János Szarvas.

1953.

74. Yablan.

Birlik, 28. март 1953, X, бр. 222.

75. Јајце.

Yugoslavia, No. 7 (1953), стр. 64–65. Tr. Dorian Cooke.

1954.

76. Grillo.

La voce del popolo, 7. фебруар 1954, XI, бр. 31. Прев. Eduardo Marchig.

1955.

77. Yablan.

Sevinç, 1955, VII, 3, с. 8–9. Зev. Fahri Kaya.

1956.

78. A napszámos.

Ifjúság, 1. XI 1956, II, 567, Fordit. Károly Sárosi;

79. Nëpër furtunë (Кроз мећаву).

Flaka e vëllaznimit, 28. октобар 1956, XII, бр. 336;

La voce del popolo, 11. новембар 1956, XIII, бр. 265. Прев. Ervino Seipch;

Olvasókönyv a magyar tannyelvü gimnáziumok II ostály számára, Нови Сад 1952 – 2. издање Суботица, Минерва, 1956, стр. 200–203. Прев. Szarvas Jбnos.

80. Могила Доброй Души (Гроб Слатке Душе);

Рассказы, Составитель Т. П. Попова, превод и коментари И. Н. Голенищев – Кутузов, Москава, Издательство литературы на иностранных язиках, 1956, стр. 114–119, Серпские писатели;

81. Јаблан.

La voce del popolo, 11. XI 1956, XIII, 256. Trad. di Ervino Sepich

Scrittori jugoslavi, Ријека, 1956, 292–296. Прев. E. Sepich.

Панчевац, 2. септембар 1956, V, бр. 194.

1957.

82. Al libero (Слободи).

La Progreso, Београд, 1957, стр. 42. Прев. М. Марковић

1958.

83. A mracsбji esperes (Мрачајски прото).

Klaszikus jugoszláv elbeszélések, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958, p. 169–177. Fordit. Zoltán Szuka.

1959.

84. Низ Виулица (Кроз свјетлост).

Нова Македонија, 27. XII 1959, XVI, бр. 4788 (Одломка).

Повести и рассказы югославских писателей I, Москва, 1959. Прев. И. Маркановская и Г. Языкова;

Tregime të zgjedhuna. Tit. i orig. Izabrane pripovetke. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

85. Могила Доброй Души (Гроб Слатке Душе).

Повести и рассказы югославских писателей I, Москва, 1959. Прев. И. Маркановская и Г. Языкова.

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

86. В тумане (Кроз маглу).

Повести и рассказы югославских писателей I, Москва, 1959. Прев. И. Маркановская и Г. Языкова.

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

87. Im Schneegestober (Кроз мећаву).

Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg, 1959. Прев. H. Thurn.

88. Liris (Слободи).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

89. Bujqit (Сељаци).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

90. Lutja (Молитва).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

91. Çifçijt (Кмети);

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

92. Jabllani (Јаблан).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

93. Zabeli i Vukut (Вуков гај).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

94. Mërguda (Мргуда).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

95. Jurл Paligrapi (Јуре Пилиграп).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

96. Te Rrota e Markanit (Код Марканова точка).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

97. Prifti idhnak (Мрачајски прото).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

98. Prej mbledjes (Са збора).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

99. Zullumi i xhakon Simonit (Зулум Симеуна Ђака).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

100. Zullumi i vërtйtë i xhakon Simonit (Истинити зулум Симеуна Ђака).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

101. Mejdani i xhakon Simonit (Мејдан Симеуна Ђака).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

102. Raki, he nanë! (Ракијо, мајко!).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

103. Prej libit të tashtë të xhakon Simonit (Из староставне књиге Симеуна Ђака).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

104. Vjedulla para gjuqit (Јазавац пред судом).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

105. Gjykatorja (Суданија).

Tregime të zgjedhuna. Тит. и ориг. Изабране приповетке. Përkthyes Hasan Mekuli e Hasan Vokshi. – Prishtinë, Rilindija, 1959;

1960.

106. Низ виулица/ Низ светлина (Кроз свјетлост).

Народна задруга, 23. март 1960, XV, бр. 13, Народна задруга за децу (Одломaк).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. И. Марковской и Г. Языковой.

107. Селанецот/ Земјоделец (Тежак).

Народна просвета (Скопје), 27. VII 1960, стр. 11.

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

108. Јаблан.

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

109. Гроб на Слатката Душа (Гроб Слатке Душе).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

110. Заключенные (Тавновање).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. И. Марковской и Г. Языковой.

111. Свободе (Слободи).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

112. Тоскливая песня (Жалобитна пјесма).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

113. Зулум на Симеун Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

– Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

114. Вистинскиот зулум на Симеун Ѓакот (Истинити зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

115. Поединик Симеона-послушника (Мејдан Симеуна Ђака).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. М. Волконского.

116. Мргуда.

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

117. Крај Маркановото тркало (Код Марканова точка).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

118. У тумане (У магли).

– Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. М. Марковско и Г. Языковой.

119. Низ магла (Кроз маглу).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

120. Мрачајскиот прото (Мрачајски прото).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

121. Јазовец пред судот (Јазавац пред судом).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. М. Никитина.

122. Ракијо мајко!

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

123. Низ меќава (Кроз мећаву).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

124. Вуковата гора (Виков гај).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

125. Чифчии (Сељаци).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1960;

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

126. Ели и Соснь (Јелике и оморике).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

127. После обедни (Са збора).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

128. Молитва.

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

129. Илица Коробейник и Лазица Занимтянется (Илица ‘Одалица и Лазица Вуцалица).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Вирта.

130. Змияне (Змијање).

Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. Т. Поповой.

131. Судилище (Суданија).

– Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960. Прев. М. Волконского.

1961.

132. Цифтци.

Sevinз, 1961, XI, 4, с. 12.

1962.

133. Bimbу (Јаблан).

Világiordalmi antólógia, VI, 2, Budapest, Tankönyvkiadó, 1962, p. 138–141. Fordit. Zoltán Szuka;

134. Јаблан.

Мажуранић, Назор, Андерсен, Цанкар, и др. [Избор], Скопје, Народна задруга, 1962, стр. 58–62;

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1962;

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Превел Симон Дракул, Скопје, Култура, 1962;

135. Вуковата корија (Вуков гај).

Сиенкијевич, Ћопић, Јевтовић, Чарска, Кочић [Избор], Скопје, Народна задруга, 1962, стр. 50–60.

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Превел Симон Дракул, Скопје, Култура, 1962;

136. Низ меќава (Кроз мећаву).

Раскази. Превел Србо Ивановски, Скопје, „Кочо Рацин", 1962;

137. Јазавецот пред суд (Јазавац пред судом).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Превел Симон Дракул, Скопје, Култура, 1962;

138. Низ виулица (Кроз свјетлост).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Превел Симон Дракул, Скопје, Култура, 1962;

1963.

139. Јаблан.

Cronina, Arturo: Le piú belle pagine della litteratura serbo-croata, Milano, Nuova accademia editrice, 1963, стр. 241–245. Прев. A. Cronina.

1964.

140. Слики од Стара Србија и Македонија.

Разгледи, 1964, VI, сер. III, бр. 5–6, с. 531–532 (Одломак Многи конзулат и сомнителни дукани)

141. Чифчии (Спахија).

Народна просвета (Скопје), 16. VI 1964, IX, бр. 167, стр. 6.

142. Pojedynek Symeona nowicjusza.

Antologia noweli jugosłowianskiej, Warszawa, 1964, p. 185–295. Prezek. Hhalina Kalita.

143. Virivok (Вуков гај).

Pionirska zagradka, 1964, XVIII, бр. 5, стр.10–11. Přel. Ja. K.

1965.

144. Селанецот (Тежак).

Народна просвета (Скопје), 22. III 1965, X, бр. 185, стр. 10 и 11.

145. Al libero (Слободи).

Kantoi de l’amo kai patriotismo, Ниш, 1965. Прев. Б. Милићевић.

146. Poplo (Јаблан).

La Suda Stelo, Beograd, Београд, 1965, 1. Прев. M. Stoll

1966.

147. A bika (Јаблан).

Jó Pajtás, 6. X 1966, XX, бр. 26, стр. 12–13. Прев. Bodrics Istvбn.

Наш свет, 1966, VI, бр. 187, стр. 6.

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

148. Through The Storm (Кроз мећаву).

Yugoslav Short Stories. Svetozar Koljević, ed. & tr. (London, New York: Oxford University Press, 1966, p. 142–156).

149. Јазавец пред судот.

Просвета (Скопје), 11. јул 1966, XI, бр. 217–218, стр. 8 (Изватка од истоимената драма).

– „Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

150. Жобарци.

Руско слово, 2. и 9. IX 1966, XXII, бр. 36. и 37. Прев. Ирина Гарди.

151. Bujqit (Сељаци).

Rilindja, 28. VIII 1966, XXII, бр. 2663. Pёrk, Mikel Ndreca.

152. Der Zweikampf des Klosterschьlers Simeun (Мејдан Симеуна Ђака).

Jugoslawische Erzähler von Lazarević bis Andrić. Aus dem Serbokroatischen von M. Zoller und A. Hensel. Ausgwahlt und herausgegeben von Manfred Jahnichen, Ubertragen von Josef Bobek, Josef Creutziger, etc.In der Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung zu Leipzig, 1966, Sammlung Dieterich, Band 308, S. 142–157

153. Вуковата корија (Вуков гај).

– „Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

154. Низ виулица (Кроз свјетлост).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

155. Гробот на Слатката Душа (Гроб Слатке Душе).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

156. Зулумот на Симеун Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

157. Вистинскиот зулум на Симеун Ѓакот (Истинити зулум Симеуна Ђака).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

158. Низ маглата

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

159. Мрачајскиот прота (Мрачајски прото).

„Јазавецот пред суд" и други раскази. Прев. Симон Дракул и Србо Ивановски, Скопје, Култура, 1966;

1967.

160. У могли.

Руско слово, 1.и 8. IX 1967, XXIII, бр. 35. и 36. Прев. И. Гарди

161. Јаблан.

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

162. Низ виулица (Низ свјетлост).

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

163. Вуковата корија (Вуковата коријауков гај).

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

164. Зулумот на Симеун Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

165. Встинскиот зулум на Симеун Ѓакот (Истинити зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

166. Мрачајскиот прота (Мрачајски прото).

Раскази. Прев. П. Стефановски, Скопје, Наша книга, 1967;

1968.

167. Јаблан.

Čítanka pre 6. ročnik základnej školy, Нови Сад, 1968, стр. 200–203

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

168. Јазовец пред суд (Јазавац пред судом).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

169. Вуковата корија (Вуков гај).

– Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

170. Низ виулица (Кроз свјетлост).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

171. Гробот на Слатката Душа (Гроб Слатке Душе).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

172. Зулумот на Симеуна Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

173. Низ маглата (Кроз маглу).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

174. Мрачајскиот прота (Мрачајски прота).

Гробот на слатката душа. Јаблан. Прев. Г. Стефановски и Ч. Цветковиќ, Скопје, Мисла, 1968;

1969.

175. Bimbу (Јаблан).

Jó Pajtás, 27. XI 1969, XXIII, бр. 34, стр. 9. Прев. Zoltбn Csuka.

A szerbhorvát irodalom kistükre, Budapest, Európa könyvkiadó, стр. 445–459. Fordit. Zoltбn Szuka.

176. Мрачачският поп (Мрачајски прото).

Сръбски разкази, София, 1969, стр. 72–79. Прев. В. Станков

1970.

177. Der Freiheit Gewidmet / To Freedom (Слободи).

Бањалука (монографија), Бањалука, НП „Глас", 1970, стр. [108].

Бањалука (монографија), Бањалука, Publisher, НП „Глас", 1970, стр. [108].

1971.

178. Z vrchova strání.

– Sarajevo město poezije, 1971 (Фрагменат).

1973.

179. Јаблан.

Introduction to Yugoslav Literature. An Anthology of Fiction and Poetry. Branko Milasinovich, Dragan Milivojevich, Vasa D. Mihailovich, eds. (New York: Twayne, 1973, p. 166–170)

Narratori Bosniaci. Antologia acura di Giacomo Scotti. (Giacomo Scotti: Breve profilo della Narrativa bosniaco-ercegovise), Trieste, Edizioni Lint. [1973].

180. Низ виулица (Кроз свјетлост).

Наш свет, 5. XII 1973, стр. 5.

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

181. Јазовецот пред суд (Јазавац пред судом).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

182. Вуковата корија (Вуков гај).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

183. Гробот на Слатката Душа (Гроб Слатке Душе).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

184. Зулумот на Симеун Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

185. Низ маглата (Кроз маглу).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

186. Мрачајски прота (Мрачајски прото).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

187. Вистинскиот зулум Симеун Ѓакот (Истинити зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1973;

1974.

188. Bimbу.

– Magyar Képes Újság, 15. V 1974, XXIII, 10, old 20. Ford. Zoltán Csuka.

1976.

189. Јаблан.

Il Pioniere, 1976, XXIX, 8, p. 26–27. Trad. E. Sepich.

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1976;

190. Der Zweikampf des Klosterschьlers Simeun (Мејдан Симеуна Ђака)

Jugoslawische Erzähler von Lazarević bis Andrić. Auswahl und Vorworth von Manfred Jähnichen. 2. Aufl. Leipzig, Dieterich, 1976, S. 142–157. Aus dem Serbokroatischen von M. Zöller und A. Hensel.

Раскази. Прев. С. Дракул [и] С. Ивановски, Скопје, Култура, 1976;

191. Ѓурините записи (Ђурини записи).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

192. Гробот на Слатката Душа (Гроб Слатке душе).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

193. Зулум на Симеун Ѓакот (Зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

194. Вистински зулум на Симеун Ѓакот (Истинити зулум Симеуна Ђака).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

195. Мргуда.

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

196. Крај Маркановата чешма (Код марканова точка).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

197. Елки и оморики (Јелике и оморике).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

198. Јуре Пилиграф (Јура Пилиграп).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

199. Во магла (У магли).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

200. Низ магла (Кроз маглу).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

201. Мрачајскиот прота (Мрачајси прото).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

202. Јазовец пред суд (Јазавац пред судом).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

203. Ракијо мајко!

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

204. Песма на младоста (Пјесма младости).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

205. Од сaбор

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

206. Чврко.

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

207. Молитва.

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

208. Низ меќава (Кроз мећаву).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

209. Робија (Тавновање).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

210. Ратај.

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

211. Вуковата корија (Вуков гај).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

212. Чифчии (Сељаци).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

213. Суданија.

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

214. На слободата (Слободи).

Раскази. Прев. М. Попоски, Скопје, Култура, 1976;

1977.

215. Fenyök. (Јелике и оморике)

7 Nap, 29. VII 1977, 15. Прев. M. Kenyeres Kovбcs

216. Prifti idhnak (Мрачајски прото)

Jeta e re, 1977, XXVIII, 5, fq. 958–965.

217. Низ светлина.

Нова Македонија, 3. јул 1977, XXXIII, бр. 10935, Прев. М. Поповски (Кроз свјетлост).

218. Јајце.

– Magyar Szó, XXXIV, 9. X 1977, бр. 278, стр. 17. Прев. Martб Kenyeres Kovбcs.

219. Az ifjъsбg dala (Пјесма младости).

– Úzenet, 1977, VII, бр. 12, old. 728–729. Прев. Мartб Kenyeres Kovбcs.

220. Јаблан.

Incontri, Ријека, 1977, стр. 14–17. Прев. G. Scotti.

1978.

221. Jezevec před soudem (Јазавац пред судом).

– Петар Кочић: Jezevec před soudem, Прев. J. Fiedler, Praha, Odeon, 1978, стр. 19–56, Svetovб četba, svazek 485.

222. Souzйnium (Суданија).

– Петар Кочић: Jezevec před soudem, Прев. J. Fiedler, Praha, Odeon, 1978, стр. 19–56, Svetovб četba, svazek 485.

223. Kцdben (У магли).

Dolgozуk, 23. II 1978, 11. Прев. Martб Kenyeres Kovбcs.

224. Vysvetlivky

– Петар Кочић: Jezevec před soudem, Прев. J. Fiedler, Praha, Odeon, 1978, стр. 19–56, Svetovб četba, svazek 485.

1980.

225. Язовец пред съда (Јазавац пред судом).

Язовец пред съда. Раскази. Прев. С. Рачева, София, Народна култура, 1980;

226. Судания (Суданија).

Язовец пред съда. Раскази. Прев. С. Рачева, София, Народна култура, 1980;

227. Юре Палиграпа (Јуре Пилиграп).

Язовец пред съда. Раскази. Прев. С. Рачева, София, Народна култура, 1980;

1984.

228. A Prayer (Молитва).

Books in Bosnia and Herzegovina, 1984, III, 5, p. 292. Transl. W. T.

1985.

229. Јаблан.

Books in Bosnia and Herzegovina, 1985, IV, 6, p. 388–390. Transl. Vasa D. Mihailovich.

230. Барсук перед судом.

Голова Сахара. Серпская классическая сатира и юмор, Саставител’ Јуриј Алексеевич Брагин, Москва, Художественная литература, 1985. Превод В. Токаева.

1986.

231. Throught the Storm (Кроз мећаву).

Books in Bosnia and Herzegovina, 1986, V, 8, p. 526–532. Прев. Светозар Кољевић

1987.

232. Јаблан.

Путеви, јул–август 1987, књ. 36, бр. 4, стр. 5–18. Trad. Jean Descat (на француски) – уз напоредни превод са италијанским и енглеским

Путеви, јул–август 1987, књ. 36, бр. 4, стр. 5–18. Прев. Ђакомо Скоти (на италијански) – уз напоредни превод са енглеским и француским

Путеви, јул–август 1987, књ. 36, бр. 4, стр. 5–18. Прев. Силија Хоксворт (на енглески) – уз напоредни превод са италијанским и француским

1988.

233. Јаблан.

Путеви, 1988, књ. 41, бр. 4, стр. 13–17. Прев. на арапски Јадранка Рађеновић

Путеви, 1988, књ. 41, бр. 4, стр. 13–17. Прев. на шпански Гордана Ћирјанић.


V. Драмске, ТВ, филмске и звучне адаптације

1. Суданија. Истинито збивање у једном чину. Драматизација Мартин Роботић. За позорницу обрадио Б. Ј. [1936]

2. Суданија. Драматизовао Миро Копач. – Сарајево, Савез културно-просвјетних друштава Босне и Херцеговине, 1950; стр. 86; м8°

Позоришна библиотека, 10

Садржај: Петар Кочић (Ника Милићевић); Суданија.

3. Јауци са Змијања. (Драма-колаж) (Петар Кочић / Урош Ковачевић). Сценска драматизација. – Путеви, 1973, XIX, бр. 6, стр. 669–676.

4. Јазавац пред судом. (Звучни запис); (Изводе глумци Драмског казалишта Гавелла: Давид Штрбац – Фахро Коњхоџић и др. – Загреб: „Југотон", [1979]. – и грамоф. плоча: 330/м, стерео; 30 цм;

5. Јаблан. Лутка-игра. Адаптација Кочићевог текста: Ранко Рисојевић. – Бањалука, Глас, 1984.

6. Кочић (Лутка-игра). Гојко Бјелајац – Ранко Рисојевић. Праизведба 18. октобар 1990. Поводом 60-годишњице Народног позоришта Босанске крајине, Бањалука (61. сезона). Режија: Гојко Бјелајац; Сценографија и креација лутака: Златко Боурек…

7. Мргуда. Драматизација и сценска опрема Сретен Вујков, режија Новица Богдановић. – Бањалука, 1996.

8. Телевизијски мејдан Симеуна Ђака / Петар Зец. – Бањалука: Независна Радио-телевизија Бања Лука, 1999 (Бањалука: „Графид"); стр. 171; илустровано; 8°

Библиотека Кочићева сцена.

9. Телевизијски мејдан Симеуна Ђака. Сценарио за ТВ-филм по мотивима прозе Петра Кочића, написао Петар Зец. – Петар Зец: Телевизијски мејдан Симеуна Ђака, Бањалука: Независна Радио-телевизија, Бања Лука, 1999, стр. 72–157.

10. Телевизијски мејдан Симеуна Ђака. (ТВ-филм). Реализација Независна радио-телевизија Бањалука; екранизација Петар Зец, 2001.


VI. Литература

 

1901.

1. Аноним: Босна и Херцеговина. – Видело, 1901, XX, бр. 43, стр. 2–3.

2. Аноним: Меморандум српске академске омладине из Босне и Херцеговине. – Братимство, 1901, II, бр. 22, стр. 1–2 (Извод из меморандума; међу потписницима је и Петар Кочић).

3. Живаљевић, Данило: Вук и Кочић. – Коло, 1901, I, бр. 2, стр. 114–116.

1902.

4. Аноним: Приповијетке из босанског живота. – Босанска вила, 15. децембра 1902, XVII, св. 23, стр. 431 (Белешка).

5. Аноним: Петар Кочић: С планине и испод планине. – Коло, 1902, IV, стр. 117–119.

6. Цар, Марко: С планине и испод планине. – Српски глас, 1902.

1903.

7. Аноним: Петар Кочић: С планине и испод планине, Сремски Карловци, 1902. – Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. VIII, св. 3, стр. 228–233 (Књижевни преглед).

8. Аноним (деш.: М. Живанов): С планине и испод планине, Издавач Српско акад. друштво у Бечу „Зора", Сремски Карловци, 1902. – Српски књижевни гласник, 1903, III, књ. VIII, св. 2, стр. 160 (Белешка).

9. Аноним: (Петар Кочић: С планине и испод планине). – Дело, 1903, XXVI, бр. 1, 165 (Белешка).

10. Аргус (Милан П. Ђорђевић?): (Белешка о Кочићевој збирци С планине и испод планине I, 1902). – Бранково коло, 1903, књ. IX, бр. 5, стр. 159.

11. Ellle (А. Г. Матош): Петар Кочић: С планине и испод планине I, Издање Српског акад. друштва „Зора" у Бечу, Сремски Карловци, 1902. – Коло, 16. јануар 1903, књ. V, св. 2, стр. 117–121.

12. Ивачковић, И(лија): Петар Кочић: С планине и испод планине I, Издање Српског акад. друштва „Зора" у Бечу. – Пријеглед „Мале библиотеке", 15. марта 1903, II, бр. 4–5, стр. 62–72.

13. Ивезић, П.: Петар Кочић: С планине и испод планине. – Српска застава, 1903, бр. 3.

14. К(узма) Н(овић) / Кузмановић, Адалберт /: Петар Кочић: С планине и испод планине I, Издање Српског акад. друштва „Зора" у Бечу, Сремски Карловци, Српска манастирска штампарија, 1902. – Нада, 1903, IX, бр. 5, стр. 68.

15. Лагарић, Павле: Петар Кочић: С планине и испод планине од Петра Кочића. – Босанска вила, 15. јануар 1903, XVIII, бр. 1, стр. 15–16.

16. Перушек, Р(ајко): Петар Кочић: С планине и испод планине I, Издање српског акад. друштва „Зора" у Бечу, Сремски Карловци, Српска манастирска штампарија, 1902. – Љубљањски звон, 1903, XXIII, бр. 11, стр. 700–701.

17. Раушер, Јос. Зд.: Српска приповетка. – Plzetsky listy, 1903, число, 63 (О Петру Кочићу, уз цитат из приче Са збора).

18. (Савић, Милан): С планине и испод планине I.Летопис Матице српске, 1903, LXXIX, књ. CCXVIII, бр. 2, стр. 116.

1904.

19. Аноним: Петар Кочић: С планине и испод планине, књига друга, Загреб, 1904. – Српски књижевни гласник, 1904, IV, књ. XII, св. 1, стр. 711–714 (Оцене и прикази).

20. Аноним: Нови писци у Српској књижевној задрузи. – Српски књижевни гласник, 1904, IV, књ. XIII, бр. 3, стр. 231 (Белешка о издању књига Б. Станковића, И. Ћипика, Р. Домановића, П. Кочића, С. Ћоровића).

21. Аноним: Књижевни оглас (Одбора за издавање друге књиге приповедака П. Кочића С планине и испод планине). – Словенски југ, 11. јануар, 1904, II, бр. 4, стр. 3.

22. Аноним: Књижевни оглас (Одбора за издавање друге књиге приповедака П. Кочића С планине и испод планине – други пут). – Словенски југ, 15. јануар, 1904, II, бр. 5, стр. 3.

23. Аноним: Одбор за издавање Кочићевих прича. – Босанска вила, 31. јануар 1904, XIX, бр. 2, стр. 38 (Апел за претплату на другу Кочићеву збирку приповедака и за њено „распростирање").

24. Аноним: Српско академско друштво „Зора" у Бечу, Босанска вила, 11. јануар 1904, XIX, бр. 2, стр. 39 (Белешка да је Кочић, 29. новембра у Бечу, читао Јазавца пред судом и 29. децембра одржао говор поводом 25. годишњице смрти Ђуре Јакшића).

25. Аноним: Књижевни оглас (Обавест о изласку из штампе друге књиге приповедака П. Кочића С планине и испод планине). – Књижевни југ, 21. март 1904, II, бр. 21, стр. 4.

26. Аноним: (Белешка о намери П. Кочића да Јазавца пред судом чита у Колу српских сестара). – Словенски југ, 4. април 1904, II, бр. 20, стр. 3.

27. Аноним: О једној лепој и корисној новини. – Словенски југ, 11. април 1904, II, бр. 21, стр. 2–3 (О Кочићевом читању Јазавца пред судом на првом јавном часу листа Словенски југ).

28. Аноним: Превод Мргуде на немачки. – Босанска вила, 15. април 1904, XIX, бр. 7, стр. 138 (Бечки Arbeiter Zeitung, бр. 89, објавио превод Г(ерасима) П. Ивезића.

29. Аноним: Јаван час. – Босанска вила, 15. мај 1904, XIX, бр. 9, стр. 117 (Белешка да је Кочић читао Јазавца пред судом на Коларцу у Београду).

30. Аноним: Приповетке П. Кочића у немачком језику. – Омладински гласник, јунија 1904, I, бр. 6, стр. 279 (Белешка да је Мргуду превео Герасим П. Ивезић и штампао у подлиску Arbeiter Zeitungа).

31. Аноним: С планине и испод планине. – Дневни лист, 8. децембар 1904, XXII, бр. 338, стр. 3.

32. Аноним: С планине и испод планине од Петра Кочића. – Бранково коло, 1904, X, стр. 410–412.

33. Аноним: Нови писци у српској књижевној задрузи. – Босанска вила, 31. октобар 1904, XIX, бр. 19. и 20, стр. 364 (Напомена да ће Задруга штампати Кочићеве приповетке).

34. Лагарић, Павле: С планине и испод планине, II књига, од Петра Кочића. – Омладински гласник, јунија 1904, I, св. VI, стр. 275–277.

35. Милутин: Нова реч о књижевности. – Вечерње новости, 1904, XI, бр. 104, стр. 1–2.

36. Омладинац: Писац Јазавца пред судом – пред судом. – Самоуправа, 23. мај 1904, II, бр. 119, стр. 2–3.

37. Омладинац: Неочекивани свршетак парнице писца Јазавца пред судом. – Самоуправа, 2. јуни 1904, II, бр. 125, стр. 2–3 (Петар Кочић ослобођен оптужбе).

38. Скерлић, Јован: С планине и испод планине, друга књига. – Српски књижевни гласник, 1904, IV, књ. XII, бр. 1 (1. мај), стр. 711–714.

1905.

39. Аноним: Трећа књига Петра Кочића. – Одјек, 4. јануар 1905, IV, стр. 3 (Обавест да ће за који дан изаћи трећа књига приповедака П. Кочића С планине и испод планине и позив на претплату).

40. Аноним: (Белешка о томе да је Српска мушка гимназија у Скопљу добила стручног наставника за српски језик – г. Петра Кочића). – Цариградски гласник, 25. III 1905, XI, бр. 13, стр. 4.

41. Аноним: С планине и испод планине. – Политика, 22. јануар 1905, II, бр. 704, стр. 3 (Обавест да су изашле приповетке сарадника Политике Петра Кочића).

42. Аноним: Кочић и његов критичар. – Вечерње новости, 2. април 1905, XII, бр. 92, стр. 2 (О критици Павла Лагарића Кочићеве збирке С планине и испод планине, критика је објављена у Босанској вили, у броју 4 за 1905. годину).

43. Аноним: Он; Јазавац пред судом; Адем-бег (Приказ извођења ових дела на сцени београдског Народног позоришта). – Вечерње новости, 30. новембар 1905, XII, бр. 330, стр. 3.

44. Аноним: Герасим Кочић. – Источник, 31. јул 1905, XIX, бр. 7, стр. 221 (О смрти Герасима Кочића, 19. јуна о. г.).

45. Аноним: (Коментар на Просвјетин Конкурс за секретара). – Дан, 1. септембар 1905, I, св. 1, стр. 25.

46. Аноним: Забрањен Јазавац. – Политика, 11. новембар 1905, II, бр. 658, стр. 3 (У београдском Народном позоришту).

47. Аноним: Босанско-херцеговачко вече. – Вечерње новости, 26. новембар 1905, XII, бр. 326, стр. 3 (Белешка да се тог дана играју два Ћоровићева комада: Он и Адем-бег и први пут Кочићев Јазавац).

48. Аноним: (Белешка о извођењу Јазавца пред судом, са још две једночинке Светозара Ћоровића у Народном позоришту, субота, 28. новембра 1905). – Дан, 1. децембар 1905, I, св. 4, стр. 123.

49. Аноним: С планине и испод планине од Петра Кочића. – Бранково коло, 1905, XI, бр. 13, стр. 190–191.

50. Босанац: Босанско-херцеговачко вече у Београду. – Босанска вила, 30. новембра 1905, XX, бр. 21–22, стр. 381 (О извођењу Јазавца пред судом и дела Он и Адем-бег Светозара Ћоровића на београдској сцени).

51. Гиллес (А. Г. Матош): Кочићеве приповетке. – Самоуправа, 15. јануара 1905, III, бр. 12, стр. 3.

52. Димитријевић, Стеван М.: Извештај о раду и напретку ученика у Српској Мушкој гимназији и Учитељској школи 1904 – 1905-ој школској години, Архив Српске академије наука и уметности, сиг. бр. 14243, под бројем 14243/ 1149 (Садржи податке о П. Кочићу, као и препис Кочићевог писама Дарку Рибникару, уреднику Политике од 22. IX 1905. – сиг. 14243/ 795, објављено на стр. 128).

53. Ignotus: Нов приповедач. – Правда, 1. фебруар 1905, II, бр. 28, стр. 2 (Осврт на III свеску Кочићевих приповедака, посебно на приповетке: Из староставне књиге Симеуна Ђака; Са збора и Јајце).

54. Лагарић, Павле: С планине и испод планине (Трећа књига Приповијетке Петра Кочића, Београд, Штампарија „Талетова", 1905). – Босанска вила, 28. фебруар 1905, XX, бр. 4, стр. 61–62.

55. М. Г.: Нове књиге и листови. – Нови Србобран, 7. фебруар (21. јануар) 1905, III, бр. 26, стр. 1–2.

56. Н(едељковић), М(илан): Петар Кочић: С планине и испод планине, књига трећа, Летопис Матице српске, 1905, LXXXI, књ. CCXXX, св. 2, стр. 102–103.

57. - ом -: (Политички и културни преглед, Босна и Херцеговина: Напомене о чиновничком мјесту у Просвјети). – Дан, 1. децембра 1905, I, св. 4, стр. 122.

58. Поповић, Јово Г.: Јецање (Петру Кочићу). – Бранково коло, 1905, XI, бр. 10, стр. 291.

59. Rožman, S(tanko).: Štiri povesti Petra Kočića, Venec slovenskij povestij, Gorica, 1905.

60. Срб-Пеција (Иванчевић, Петар): Герасим Кочић (рођ. 1847, умро 19. јуна 1905), Некролог. – Босанска вила, 30. јун 1905, XX, бр. 11–12, стр. 102–103.

61. Скерлић, Ј.(ован): С планине и испод планине I, Сремски Карловци, 1902, Српски књижевни гласник, Културни преглед, Босна и Херцеговина: напомене о чиновничком мјесту у Просвјети). – Дан, 1. децембар 1905, I, св. 4, стр. 122.

62. С. (Скерлић, Јован): Трећа књига приповедака Петра Кочића (С планине и испод планине, Београд, изд. Велимира Рајића и Јаблана Тановића, 1905). – Српски књижевни гласник, 1905, V, књ. XIV, св. 2 (16. јануар), стр. 159 (Белешка).

63. Скерлић, Јован: Нове приповетке Петра Кочића (С планине и испод планине, књига трећа, Београд, 1905. Издавач Велимир Ј. Рајић и Јован Тановић). – Одјек, 22. јануар 1905, IV, бр. 18, стр. 2–3.

64. Скерлић, Јован: Literatura srbska r. 1904. – Slovanskí přehled, 1905, бр. 9.

65. Скерлић, Јован: Млада српска поезија и приповетка. – Хрватско коло, 1905, I, бр. 1, стр. 429–443.

66. Х. З.: Петар Кочић: С планине и испод планине. – Бранково коло, 1905, XI, књ. III, бр. 6.

67. Цар, Марко: Из српске књижевности (Pro domo mea. Садашњи моменат у српској књижевности: С. Матавуљ, И. Ћипико, П. Кочић. Поздрав Ловору). – Ловор, 1905, I, књ. I, св. 1, стр. 27–29.

1906.

68. Аноним: Двие три из садашње србијанске књижевности. – Хрватска смотра, 1906, I, бр. 1, стр. 42–43 (О Милану Ракићу, Алекси Шантићу, Сими Матавуљу, Радоју Домановићу, Петру Кочићу и Браниславу Нушићу).

69. Аноним: Аустријски жбири. – Дневни лист, 24. мај 1906, XXIV, бр. 138, стр. 1.

70. Аноним: Терор у Сарајеву. – Политика, 19. октобар 1906, бр. 994, стр. 2 (Петар Кочић осуђен на пет дана затвора и новчану казну).

71. Аноним: Преведена на словеначки. – Босанска вила, 15. и 30. август 1906, XXI, бр. 15–16, стр. 254 (О преводу приповедака: Гроб Слатке Душе, Мргуда, Јаблан и Код Марканова точка, превод Станка Рожмана).

72. Аноним: (Белешка да је Кочић држао посмртни говор Владимиру С. Трифковићу). – Босанска вила, 15. и 30. август 1906, XXI, бр. 15–16, стр. 256.

73. Аноним: Осуђени Срби у Сарајеву. – Застава (Јутарњи лист), 21. октобар 1906, XVI, бр. 200, стр. 2 (Јављање Српске ријечи да је заменик владиног повереника за град Сарајево позвао и казнио Кочића, Кобасицу и Настића са 5 дана затвора и новчано).

74. Аноним: Аустријска тиранија. – Политика, 1. новембар 1906, III, бр. 1007, стр. 2.

75. Аноним: Осуђен Кочић. – Политика, 1. новембар 1906, III, бр. 1007, стр. 3.

76. Аноним: Г. Петар Г. Кочић. – Политика, 3. новембар 1906, III, бр. 1009, стр. 2.

77. Аноним: Терор у Босни. – Политика, 4. новембар 1906, III, бр. 1010, стр. 2 (Први напис).

78. Аноним: Терор у Босни. – Политика, 5. новембар 1906, III, бр. 1011, стр. 3 (Други напис).

79. Аноним: Митинг. – Политика, 5. новембар 1906, III, бр. 1011, стр. 2.

80. Аноним: Протест Босанаца. – Политика, 6. новембар 1906, III, бр. 1012, стр. 2 (Резолуција Босанско-херцеговачког омладинског клуба поводом Кочићевог протеривања из Сарајева).

81. Аноним: Најновији успех бечки. – Правда, 6. новембар 1906, III, бр. 304, стр. 2 (У вези са протеривањем П. Кочића и С. Кобасице из Сарајева).

82. Аноним: Митинг за Босну (Српског новинарског удружења). – Политика, 7. новембар 1906, III, бр. 1013, стр. 2 (Вест).

83. Аноним: Јазавац пред судом. – Политика, 7. новембар 1906, III, бр. 1013, стр. 2.

84. Аноним: Јазавац. – Политика, 7. новембар 1906, III, бр. 1013, стр. 2 (Белешка да ће се у Народном позоришту у Београду давати Кочићев Јазавац пред судом).

85. Аноним: Терор у Босни. – Застава, 7. новембар 1906, XVI, бр. 234, стр. 2 (У вези са протеривањем П. Кочића и С. Кобасице, београдски листови изражавају бојазан да босанска влада не дође главе Кочићу).

86. Аноним: Терор се наставља. – Политика, 8. новембар 1906, III, бр. 1014, стр. 2 (Трећи напис о терору у Босни).

87. Аноним: Пресуда. – Српска ријеч, 8. новембар 1906.

88. Аноним: Протест. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 2 (Протест Београђана пред „Коларцем" због протеривања П. Кочића и С. Кобасице из Босне и Херцеговине).

89. Аноним: Демонстрације у Бечу. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 2 (Демонстрирање југословенских студената против протеривања Петра Кочића из Сарајева).

90. Аноним: Протест. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 2 (Против пресуде бр. 220756, од 3. новембра 1906, којим се наређује протеривање П. Кочића и С. Кобасице).

91. Аноним: Митинг за Босну и Херцеговину. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 2 (Позив Београђанима).

92. Аноним: Демонстрације у Бечу. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 2 (Због протеривања П. Кочића и С. Кобасице).

93. Аноним: Утисак у Београду. – Политика, 9. новембар 1906, III, бр. 1015, стр. 3 (Новосадска Застава послала телеграм против недела босанске владе).

94. Аноним: О бечкој демонстрацији. – Политика, 10. новембар 1906, III, бр. 1016, стр. 2 (Поводом протеривања Петра Кочића из Сарајева).

95. Аноним: Митинг. – Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1017, стр. 2 (Белешка).

96. Аноним: Утисак из Сарајева. – Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1017, стр. 2 (О терору по целој Босни и Херцеговини: напади на виђеније људе).

97. Аноним: Забрањен Јазавац. – Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1017, стр. 2 (Белешка да је Јазавац пред судом скинут са репертоара Народног позоришта у Београду, уз напомену да ће бити ускоро приређено Кочићево вече).

98. Аноним: Симеун Ђак. – Политика, 11. новембар 1906, III, бр. 1019, стр. 2 (Напомена уз објављивање на првој страни Политике одломака из Кочићеве приповетке Из староставне књиге Симеуна Ђака, који су пре две године већ објављивани у овом листу).

99. Аноним: Велики митинг. – Политика, 12. новембар 1906, III, бр. 1018, стр. 2 (Најава одржавања, а против „самовоље садашње босанске владе").

100. Аноним: Културтрегери. – Политика, 12. новембар 1906, III, бр. 1018, стр. 2 (О стављању Кочићевих слика у излоге трговина).

101. Аноним: Долазак. Отварање митинга. Резолуција. Манифестација. – Политика, 13. новембар 1906, III, бр. 1019, стр. 1 (Митинг подршке Кочићу у Београду отворио Голуб Јањић, говорили: Радислав Јовановић, студент, и Ђорђе Јелинић, свршени студент философије. Издат апел удружењима новинара у Паризу, Лондону, Петрограду, Риму, Будимпешти да и она протествују).

102. Аноним: Нови митинзи. – Политика, 13. новембар 1906, III, бр. 1019, стр. 2 (О сазивању митинга у Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Крушевцу, Чачку, Зајечару, Пожаревцу, Ужицу и другим местима – против тадашњег режима у Босни и Херцеговини).

103. Аноним: Јазавац пред судом. – Политика, 16. новембар 1906, III, бр. 1022, стр. 2 (Белешка о приказивању на „Коларцу").

104. Аноним: Сургун и ђос хавс (Политички назор). – Политика, 15. новембра 1906, III, бр. 1021, стр. 2.

105. Аноним: Аустријска тиранија. – Политика, 17. новембар 1906, III, бр. 1023, стр. 2.

106. Аноним: Митинзи. – Политика, 20. новембар 1906, III, бр. 1026, стр. 1 (Митинзи у градовима Србије против протеривања П. Кочића из Сарајева).

107. Аноним: Митинг у Нишу. – Политика, 20. новембар 1906, III, бр. 1026, стр. 2 (Вест).

108. Аноним: Митинг у Шапцу. – Политика, 20. новембар 1906, III, бр. 1026, стр. 2 (Вест).

109. Аноним: Кочић и (Стијепо) Кобасица. – Политика, 22. новембар 1906, III, бр. 1028, стр. 2 (Протест П. Кочића и С. Кобасице код Земаљске владе због прогона из Сарајева).

110. Аноним: Просвјета. – Политика, 23. новембар 1906, III, бр. 1029, стр. 2 (Захтев Земаљској влади да уредник Просвјете буде П. Кочић – захтев одбијен).

111. Аноним: Митинг у Ваљеву. – Политика, 25. новембар 1906, III, бр. 1031, стр. 2 (Против гоњења браће у Босни и Херцеговини).

112. Аноним: Митинг у Чикагу. – Политика, 26. новембар 1906, III, бр, 1032, стр. 2 (У вези са Кочићевим случајем).

113. Аноним: Кочић у изгнанству (Нарочити извештај Политици). – Политика, 27. новембар 1906, III, бр. 1033, стр. 2 (О протеривању Петра Кочића из Сарајева, долазак у Брод, одлазак у Пешту).

114. Аноним: Признање. – Реч, 1. децембар 1906, I, бр. 9, стр. 2.

115. Аноним: Кочићево предавање о Босни и Херцеговини. – Застава, 10. децембар 1906, XVI, бр. 239, стр. 2 (Предавање одржано у Колу младих Срба у Будимпешти о борби босанскохерцеговачког народа за национално и социјално ослобођење).

116. Аноним: Бугари за Босну. – Политика, 12. децембар 1906, III, бр. 1044, стр. 2.

117. Аноним: Митинг у Свилајнцу. – Политика, 12. децембар 1906, III, бр. 1044, стр. 2 (За браћу у „земљи плача"– Ресава).

118. Аноним: Шумадија за Босну. – Политика, 13. децембар 1906, III, бр. 1045, стр. 2 (Протестни митинг у Крагујевцу поводом протеривања Кочића из Сарајева).

119. Аноним: Манифестација у Бања Луци. – Политика, 13. децембар 1906, III, бр. 1045, стр. 2 (Вест да је у Бању Луку стигао протерани књижевник П. Кочић и о сјајном дочеку).

120. Аноним: Митинг у Неготину. – Политика, 14. децембар 1906, III, бр. 1046, стр. 2.

121. Аноним: Народни збор. Босанско-херцеговачко вече (у Крагујевцу). – Политика, 16. децембар 1906, III, бр. 1048, стр. 2 (Приказан Јазавац пред судом; концерт Женске учитељске школе – Крагујевац).

122. Аноним: Кочићево предавање о Босни и Херцеговини. – Нови Србобран, 1906, III (XXIII), бр. 270 (21. децембар), стр. 5.

123. Аноним: (Митинг поводом протеривања Петра Кочића). – Политика, 23. децембар 1906, III, бр. 1055, стр. 2 (Митинг у Обреновцу).

124. Аноним: Нова књига (Белешка о другом издању Јазавца пред судом). – Босанска вила, 15. септембар 1906, XXI, бр. 17, стр. 271–272.

125. Аноним: Политички листови у Босни. – Босанска вила, 30. октобар 1906, XXI, бр. 20, стр. 319 (О покретању у Мостару листа Народ и листа Отаџбина у Бањалуци).

126. Аноним: Лист Просвјета. – Босанска вила, 30. новембар 1906, XXI, бр. 22, стр. 351.

127. Аноним: Југословенски књижевнички и новинарски конгрес у Софији. – Босанска вила, 30. новембар 1906, XXI, 22, стр. 348–350 (За секретаре Конгреса изабрани: Ј. Скерлић и П. Кочић (Срби), Бр. Ливадић и Момчиловић (Хрвати), Г. Т. Пејев и Г. Николо – Бугари) (Свршиће се).

128. Аноним: Југословенски књижевнички и новинарски конгрес у Софији. – Босанска вила, 15. децембар 1906, XXI, бр. 23, стр. 365–366 (Свршетак).

129. Аноним: Отаџбина (Белешка о покретању листа) . – Босанска вила, 31. децембар 1906, XXI, бр. 24, стр. 378 (Да лист неће изаћи 1. јануар 1907, како је оглашено, већ нешто касније; лист се препоручује читаоцима).

130. Аноним: Денунцијант. – Дан, 29. јануар 1906, II, бр. 2, стр. 163 (Одговор Српској ријечи на нападе због штампања Кочићеве приповетке Чврко).

131. Аноним: Јазавац и Српска застава. – Самоуправа, 22. новембар 1906, IV, бр. 273, стр. 2 (У поводу „грдње" Српске заставе што је Јазавац скинут са репертоара Народног позоришта).

132. Аноним: Аустријски зулуми у Босни и Херцеговини. – Уједињено Српство, Чикаго, 1906, бр. 29.

133. Аноним: Аустријски избори. – Дневни лист, 24. мај 1906, XXIV, бр. 138, стр. 1 (Аустријска полиција против Петра Кочића – о фалсификованом писму М. Павловића Кочићу).

134. Ђ.: (Женски свет) Женидба Петра Кочића. – Политика, 12. новембар 1906, III, бр. 1018, стр. 1 (Сећање).

135. - ј - /Ј. Б./: Петар Кочић: Јазавац пред судом, 2. издање, Књижница Светислава Б. Цвијановића, Београд, 1906. – Хрватска смотра, Књига прва, Загреб, 1906, стр. 214–215.

136. Ластавица, Богдан: Српска приповијетка млађег нараштаја. – Савременик, 1906, I, бр. 3, стр. 221–227.

137. Ластавица, Богдан: Српска приповијетка млађег нараштаја. – Нови Србобран, 1906, III (XXIII), бр. 64–74 (О С. Матавуљу, С. Сремцу, Д. Илићу, Б. Нушићу, С. Ћоровићу, Б. Станковићу, П. Кочићу, И. Ћипику, М. Будисављевићу, Р. Домановићу, М. Прибићевићу и в. Милићевићу – прештампано из Савременика, 1906, бр. 3).

138. Немирковић (псеуд.): Из Босне. – Правда, 30. новембар 1906, III, бр. 328, стр. 1 (Испраћај протераног Петра Кочића из Сарајева).

139. (Павловић, Милорад): Једна мистификација. – Дан, 14. мај 1906, II, бр. 17, стр. 382–383 (Поводом писма датираног из Београда са потписом Мила Павловића, а упућеног на адресу Петра Кочића, у коме се Кочић бодри да истраје у раду).

140. Пријатељ (псеуд.): Кочић у Пешти. – Реч, 10. децембар 1906, I, бр. 13, стр. 2 (О предавању П. Кочића у Пешти о положају Срба у Босни и Херцеговини).

141. С(керлић, Јован): Ново издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1906, VI, књ. XVII, св. 4, стр. 314 (Белешка о другом измењеном и проширеном издању Јазавца у издању С. Б. Цвијановића, Београд).

142. - ћ -: Покојни Владимир Ст. Трифковић. – Политика, 3. септембар 1906, III, бр. 949, стр. 2 (Извештавање да је „над отвореном раком" В. С. Трифковића „импровизовано говорио" и П. Кочић).

1907.

143. Аноним: Цвик и Дурут. – Народ, 3. март 1907, I, бр. 9, стр. 2.

144. Аноним: Јазавац пред судом. – Босанска вила, 30. април 1907, XXII, бр. 8, стр. 127 (Белешка да је Вила примила 4. изд. ове „духовите сатире", прво „удешено" изд. за позорницу).

145. Аноним: Петар Кочић и Јово Г. Поповић – оптужени. – Српска ријеч, 9. (22) мај 1907, III, бр. 102, стр. 3 (Поводом издавања Прогласа против учествовања Срба у дочеку министра, поглавара Земаљске владе генерала Алборија).

146. Аноним: Забрањен проглас. – Трговински гласник, 6. октобар 1907, XVII, бр. 221, стр. 2 (Белешка да се реакционарни режим окомио на уредништво Отаџбине и да су већ затворени Петар Кочић и Васо Кондић).

147. Аноним: Шта се спрема у Босни и Херцеговини? – Застава (Јутарњи лист), 27. септембар 1907, XLI, бр. 212, стр. 1 (О хапшењу П. Кочића и в. Кондића, о пропаганди надбискупа Штадлера).

148. Аноним: Петар Кочић оптужен. Нова насиља у земљи плача. – Политика, 11. мај 1907, IV, бр. 1190, стр. 2.

149. Аноним: Отаџбина о одбрани и осуди Кочићевој. – Самоуправа, 9. октобар 1907, V, бр. 234, стр. 2.

150. Аноним: Кочић још увијек у тамници. Споменик Васи Пелагићу. Како је Кочић испраћен из Бањалуке у Сарајево. – Отаџбина, 9. новембар 1907, I, бр. 22, стр. 2.

151. Аноним: Како су ухапшени и осуђени Кочић и Кондић. – Трговински гласник, 3. октобар 1907, XVII, бр. 218, стр. 2 (Према писању Отаџбине).

152. Аноним: Главна расправа против Кочића и Поповића. – Српска ријеч, 9. (22) јун 1907, III, бр. 117, стр. 2 .

153. Аноним: (Белешка да ће на Видовдан изаћи Отаџбина, под уредништвом П. Кочића). – Српска ријеч, 13. (26) јун 1907, III, бр. 128, стр. 3.

154. Аноним: Петар Кочић и Јово Г. Поповић пред судом. – Отаџбина, 29. јун 1907, додатак бр. 3, стр. 3.

155. Аноним: Кочић и Кондић затворени. – Застава (Вечерњи лист), 2. октобар 1907, XLI, бр. 216, стр. 3 (Брзојав Застави да су Кочић и Кондић осуђени на 6 месеци затвора и затворени).

156. Аноним: Промена у редакцији Отаџбине. – Вечерње новости, 4. октобар 1907, XIII, бр. 273, стр. 3 (Поводом осуде П. Кочића, главног уредника листа, и В. Кондића, одговорног уредника, на шест месеци затвора).

157. Аноним: Српска литература 1906. – Босанска вила, 15. и 30. јул 1907, XXII, бр. 13. и 14, стр. 223 (Белешка о томе да Ј. Скерлић „лијепо пише" о Јазавцу пред судом у чланку објављеном у чешком листу Slovanskí přеhled).

158. Аноним: Преведен на њемачки. – Босанска вила, 15. и 30. јул 1907, XXII, бр. 13. и 14, стр. 223 (Јаблан преведен на немачки: први пут у Wiener Landw. Zeitung и сада, 1907. године, у 24. броју листа Das interesante Blatt, прев. Рода Рода).

159. Аноним: Јазавац пред судом. – Отаџбина, 8. август 1907, I, бр. 8, стр. 3 (Белешка о пленидби књиге).

160. Аноним: (Обавештење да се Јазавац пред судом може купити у Уредништву Отаџбине). – Отаџбина, 8. август 1907, I, бр. 8, стр. 3.

161. Аноним: Главна расправа Кочићу, Кондићу и Поповићу. – Отаџбина, 10. август 1907.

162. Аноним: Снижена казна. – Народ, 18. август 1907, I, бр. 33, стр. 3 (П. Кочићу и Ј. Поповићу снижена казна од 2 месеца на 14 дана затвора због Прогласа грађанству против Алборија).

163. Аноним: Двије кандидатуре. – Отаџбина, 31. август 1907, I, бр. 12, стр. 3.

164. Аноним: Судска расправа П. Кочићу. – Отаџбина, 31. август 1907, бр. 3 (Додатак).

165. Аноним: (Осуђен Петар Кочић на казну од 140 круна). – Отаџбина, 31. август 1907, I, бр. 12, стр. 2.

166. Аноним: Чудновато. – Вечерње новости, 28. септембар 1907, XIII, бр. 267, стр. 3 (Поводом хапшења П. Кочића).

167. Аноним: Кочић, уредник Отаџбине затворен. – Народ, 29. септембар 1907, I, бр. 43, стр. 3 (Затворен због штампарске кривице).

168. Аноним: Епиграм. – Народ, 29. септембар 1907, I, бр. 43, стр. 3 (Поводом хапшења Петра Кочића).

169. Аноним: Кочић, уредник Отаџбине затворен. – Народ, 29. септембар 1907, I, бр. 43, стр. 3.

170. Аноним: Шала и сатира („Затворише Кочића"). – Отаџбина, 5. октобар 1907.

171. Аноним: Жалбе Буријану. – Вечерње новости, 8. октобар 1907, XIII, бр. 277, стр. 3 (Поводом хапшења Петра Кочића и Васе Кондића).

172. Аноним: Отаџбина о одбрани и осуди Кочићевој. – Самоуправа, 9. октобар 1907, V, бр. 234, стр. 2.

173. Аноним: Омер-бег Милец и Кочић за Кочића. – Отаџбина, 12. октобар 1907.

174. Аноним: Есеји о српским књижевницима (Јована Скерлића о Ј. Дучићу, Б. Станковићу, И. Ћипику П. Кочићу и И. Војновићу). – Босанска вила, 15. и 30. октобар 1907, XXII, бр. 19. и 20, стр. 323 (Белешка да ће есеј о Кочићу бити уступљен Босанској вили).

175. Аноним: Новији српски приповједачи. – Босанска вила, 15. и 30. октобар 1907, XXII, бр. 19. и 20, стр. 324. (Белешка да је Друштво за помагање Срба ђака на загребачком свеучилишту издало поменуту књигу, у којој су приповетке Св. Ћоровића, И. Ћипика, П. Кочића, М. Будисављевића, Р. Домановића и М. Ускоковића).

176. Аноним: Писмо г. Кочића. – Народ, 10. новембар 1907, I, бр. 50, стр. 3 (Домаћа вест).

177. Аноним: Кочић опет осуђен – осам месеци тамнице. – Политика, 24. новембар 1907, IV, бр. 1385, стр. 2.

178. Аноним: Како пролазе српски новинари. – Самоуправа, 26. новембар 1907, V, бр. 275, стр. 2 (Белешка да су Петар Кочић и Васо Кондић, поред раније осуде на 6 месеци, сада поново осуђени на 8 месеци због писања у листу Отаџбина).

179. Аноним: Кочић и Кондић у слободи. – Самоуправа, 28. новембар 1907, V, бр. 277, стр. 2.

180. Аноним: Нитковлук. – Отаџбина, 7. децембар 1907, I, бр. 26, стр. 2 (Белешка о „ограниченом" ослобађању П. Кочића и в. Кондића – реаговање).

181. Аноним: Натраг у тавницу. – Отаџбина, 7. децембар 1907, I, бр. 26, стр. 2 (Белешка да је Врховни суд осудио П. Кочића на „4 мјесеца тавнице са једним мјесечним постом").

182. Аноним: Суви зулум. Осуђени. – Отаџбина, 7. децембар 1907, I, бр. 26, стр. 2 (29. новембра П. Кочић и в. Кондић осуђени „сваки на осам мјесеци тешке тамнице").

183. Аноним: Српска књижевна задруга. – Босанска вила, 15. децембар 1907, XXII, бр. 23, стр. 372 (Белешка да су у шеснаестом колу Задруге објављене и Кочићеве приповетке).

184. Аноним: Изабран за почасног предсједника (Петар Кочић) Српског пјевачког друштва „Побратимство" из Санског Моста (17. децембра). – Отаџбина, 21. децембар 1907, I, бр. 28, стр. 3 (Вест).

185. Аноним: Необавијештеност Босанско-херцеговачког гласника (О Кочићу и Кондићу). – Отаџбина, 21. децембар 1907, I, бр. 28, стр. 2 (Реаговање).

186. Аноним: (Белешка о покретању Отаџбине и хапшењу П. Кочића). – Српска ријеч, 1907, III, бр. 152, 154, 207, 208.

187. Аноним: (Белешка о покретању Отаџбине и хапшењу П. Кочића). – Народ, 1907, I, бр. 26.

188. Аноним: Не може дуго трајати. – Застава (Јутарњи лист), 3. октобар 1907, XLI, бр. 215, стр. 2 (Поводом осуде П. Кочића).

189. Аноним: Опасна књига. – Вечерње новости, 21. август 1907, XIII, бр. 229, стр. 2 („Потера" и претреси по кућама у Босни и Херцеговини због Кочићевог Јазавца).

190. Аноним: (Кочић у притвору). – Видело, 1907, XXVIII, бр. 31, стр. 1 (Поводом затварања П. Кочића).

191. Аноним: (Представа Јазавца пред судом у Београду). – Отаџбина, 1907, бр. 17.

192. Аноним: Јазавац пред судом. – Босанска вила, 30. април 1907, XXII, бр. 8, стр. 127 (Белешка о четвртом издању).

193. Аноним: Петар Кочић оптужен. Нова насиља у земљи плача. – Политика, 6. мај 1907, IV, бр. 1185, стр. 2 (О оптужби због издавања летка).

194. Аноним: Петар Кочић и Јово Т. Поповић оптужени. – Трговински гласник, 12. мај 1907, XVII, бр. 107, стр. 2.

195. Аноним: Затварање у Босни. – Застава (Вечерњи лист), 26. септембар 1907, XLI, бр. 214, стр. 3 (Брзојави Застави да су осуђени П. Кочић и в. Кондић и војнички спроведени у затвор).

196. Бешевић–Петров, Стеван: Прометеј (Петру Кочићу). – Србобран, 1907, V (XXIV), бр. 6 (Недељни прилог).

197. В. Ј. Шошљага (Владимир Гаћиновић): Приповијетке Петра Кочића. – Српска ријеч, 3. (16) новембар 1907, III, бр. 239, стр. 2.

198. Д. (деш.: Маринковић, др Боривоје): Четврто издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1907, VII, књ. XVIII, св. 7, стр. 557–558 (Белешка поводом издавања књиге Петра Кочића у Новом Саду, 1907).

199. Д. Новији српски приповједачи. – Отаџбина, 28. септембар 1907 (Штамп. Српске штампарије, Загреб, 1907).

200. Д. М. (Димитрије Митриновић): Наш књижевни рад. Г. Петар Кочић. – Босанска вила, 9. (15) мај 1907, XXII, бр. 9, стр. 138.

201. Издавачи: Предговор. – Новији српски приповједачи. Изабране приповјетке (Св. Ћоровић, М. Будисављевић, Б. Станковић, Р. Домановић, И. Ћипико, П. Кочић и М. Ускоковић), Загреб, Изд. Српско потпорно друштво у корист оснивања српске мензе у Загребу, 1907, стр. III–V (Уз упућивање на чланак Јована Скерлића „Млада српска песма и приповетка", Коло Матице хрватске, књ. I, за 1905. и реферат Богдана Ластавице „Српска приповјетка млађег нараштаја", Савременик, 1906, бр. 3).

202. - ј -: Новији српски приповједачи (Штампа Српске штампарије, Загреб, 1907). – Србобран, 1907, V (XXIV), бр. 220, стр. 1 (Приказ књиге у којој су приповетке Св. Ћоровића, М. Будисављевића, Р. Домановића, И. Ћипика, П. Кочића и М. Ускоковића).

203. Јоворовски, Васил Д.: Овамо људи. Песма. – Вечерње новости, 18. октобар 1907, XIII, бр. 287, стр. 3.

204. Ј(ован) С(керлић): Треће издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1907, VII, књ. XVIII, св. 3, стр. 232 (Белешка: Књига Петра Кочића објављена у Новом Саду, 1907).

205. Николајевић, Божа С.: (Петар Кочић). – Босанска вила, 15. и 30. септембар 1907, XXII, бр. 17. и 18, стр. 290–291.

206. Петровић, Вељко: На Сави (Г. Петру Кочићу). – Босанска вила, 15. јануар 1907, XXII, бр. 1, стр. 2–3.

207. Петровић, Вељко: На Сави. Г. Петру Кочићу. – Србобран, 1907, V (XXIV), бр. 25, стр. 1. Пнућанин: Босанско-херцеговачко вече у Народном позоришту у Београду. – Босанска вила, 15. и 30. септембра 1907, XXII, бр. 17. и 18, стр. 291–292 (Приказ извођења комада Он Св. Ћоровића, Јазавац пред судом П. Кочића и Под маглом А. Шантића).

208. Скерлић, Јован: Треће издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1907, VII, књ. XVII, бр. 3, стр. 232.

209. С(керлић), Ј(ован): XVI коло Српске књижевне задруге. – Српски књижевни гласник, 1907, VII, књ. XIX, бр. 10 (16. новембар), стр. 794.

210. Spectator (Маринковић, Павле): Босанско-херцеговачко вече. – Видело, 30. септембар 1907, XVIII, бр. 19, стр. 2–3 (Приказ извођења комада Он Св. Ћоровића, Јазавца пред судом П. Кочића и Под маглом А. Шантића , 7. септембра 1907. у београдском Народном позоришту).

211. Шантић, Алекса: Слобода. Петру Кочићу, (Песма). – Србобран, 1907, В(XXIV), бр. 117, стр. 2 (Поводом покретања Отаџбине)

212. Шантић, Алекса: Слобода (Петру Кочићу). – Босанска вила, 15. и 30. јула 1907, XXII, бр. 13. и 14, стр. 195 (Песма).

1908.

213. Аноним: Седмо издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1908, VIII, књ. XXI, св. 7, стр. 557–558 (Белешка о новосадском издању Јазавца пред судом Петра Кочића, 1908).

214. Аноним: Custodia honesta. – Народ, 19. март (1. април) 1908, II, бр. 80, стр. 1 (Белешка о отпремању Кочића у затвор).

215. Аноним: Custodia honesta. – Народ, 18. јун (1. јул) 1908, II, бр. 105, стр. 1 (Белешка да Кочић већ два дана штрајкује глађу).

216. Аноним: Иза осуде. – Народ, 5. (18) јул 1908, II, бр. 110, стр. 1 (Белешке о бањалучком „велеиздајничком процесу").

217. Аноним: Босанско-херцеговачко вече. – Политика, 2. фебруар 1908, V, бр. 1472, стр. 2 (О извођењу Јазавца пред судом у београдском Народном позоришту).

218. Аноним: Из бањалучке тамнице. – Политика, 1. март 1908, V, бр. 1481, стр. 2 (О тешким условима под којим тамнују П. Кочић и в. Кондић).

219. Аноним: Хапшење у Бањој Луци. Чланови редакције Отаџбине похапшени. – Политика, 18. март 1908, V, бр. 1498, стр. 2.

220. Аноним: Custodia honesta. – Народ, 26. март / 8. април 1908, II, бр. 82, стр. 1–2 (Поводом спровођења Петра Кочића из бањалучког у затвор у Доњој Тузли).

221. Аноним: Кочићев Јазавац у Америци. – Босанска вила, 10. јун 1908, XXIII, бр. 16, стр. 256 (Белешка о шестом издању Јазавца пред судом).

222. Аноним: Роб и гроб. – Стармали, 16. јун 1908, II, бр. 12, стр. 101 (Песма поводом хапшења П. Кочића).

223. Аноним: Кочићев штрајк глађу (свршен је.). – Народ, 28. јун / 11. јул 1908, II, бр. 108, стр. 3 (У тузланском затвору).

224. Аноним: Кочићев штрајк глађу. – Србија, 2. јул 1908, I, бр. 106, стр. 2 (Белешка о Кочићевом штрајку глађу у тузланском затвору прештампана из мостарског Народа).

225. Аноним: Петар Кочић гладује. – Трговачке новине, 3. (16) јул 1908, VII, бр. 27, стр. 250 (Штрајк глађу у тузланском затвору).

226. Аноним: Јазавац пред судом. – Народ, 19. јул (1. август) 1908, II, бр. 114, стр. 3 (Позив на претплату на седмо издање – претплату слати на адресу Милке П. Кочић у Д. Тузли).

227. Аноним: Јунак на муци. – Политика, 20. јун 1908, V, бр. 1589, стр. 1 (Петар Кочић у аустро-угарском затвору).

228. Аноним: Очајник Петар Кочић штрајкује глађу. – Политика, 20. јун 1908, V, бр. 1589, стр. 2.

229. Аноним: Петар Кочић оболео. – Самоуправа, 11. јун 1908, VI, бр. 143, стр. 1 (Петар Кочић оболео у доњотузланском затвору).

230. Аноним: Седмо издање Кочићевог Јазавца. – Босанска вила, 30. јул 1908, XXIII, бр. 21, стр. 336 (Објавила Милка П. Кочић).

231. Аноним: Кочићев Јазавац у Америци. – Босанска вила, 10. јун 1908, XXIII, бр. 16, стр. 256 (Белешка о шестом издању).

232. Аноним: Писмо из Босне (Посвећено Петру Кочићу). – Мали журнал, 1908, XV, бр. 176, стр. 1.

233. Аноним: Крвава пресуда. – Мали журнал, 1908, XV, бр. 188, стр. 1 (О помиловању Петра Кочића).

234. Аноним: Народно позориште. – Мали журнал, 1908, XV, бр. 303, стр. 3 (Приказ извођења Јазавца у београдском Народном позоришту).

235. Аноним: О казни Петру Кочићу, Отаџбина, 1908, бр. 25.

236. Аноним: Петар Кочић пуштен у слободу. – Дневни лист, 27. новембар 1908, бр. 33. стр. 3 (Да је из П. Кочић „из великодушности", за време анексионе кризе, пуштен из затвора).

237. Ајдук Вељко (псеуд.): Христос васкресе! (Посвећено Петру Кочићу). – Врач погађач, 16–29. април 1908, XIII, бр. 8, стр. 64.

238. Гаћиновић, Вл(адимир): Петар Кочић као сатиричар. – Народ, 30. август / 12. септембар 1908, II, бр. 126, стр. 1–2.

239. Живојиновић, Јован: Новији српски приповедачи (Изабране приповијетке Св. Ћоровића, М. Будисављевића, Б. Станковића, Р. Домановића, И. Ћипика, П. Кочића и М. Ускоковића, Загреб, 1907, Изд. Српско академско потпорно друштво). – Летопис Матице српске, 1908, LXXXIV, књ. CCXLVII, бр. 1, стр. 94–96.

240. З.: Петар Кочић. – Политика, 11. мај 1908, VI, бр. 1550, стр. 1 (Поводом хапшења П. Кочића).

241. Ивачковић, Илија: Из српске књижевности (1906–1908). – Србобран, 30. децембар 1908 (12. јануар 1909), V (XXV), бр. 287, стр. 1 (О животу и књижевном стварању С. Сремца, П. Марковића Адамова, М. Глишића, С. Матавуља, Св. Ћоровића, Р. Тунгуз Перовића, П. Кочића, Б. Станковића, М. Будисављевића, А. Шантића, Ј. Дучића, С. Новаковића, Ј. Ст. Поповића и П. Поповића). (Наставиће се).

242. Ивачковић, Илија: Из српске књижевности (1906–1908). – Србобран, 31. децембар 1908(13. јануар 1909), V(XXV), бр. 288, стр. 1–2 (О животу и књижевном стварању С. Сремца, П. Марковића Адамова, М. Глишића, С. Матавуља, Св. Ћоровића, Р. Тунгуз Перовића, П. Кочића, Б. Станковића, М. Будисављевића, А. Шантића, Ј. Дучића, С. Новаковића, Ј. Ст. Поповића и П. Поповића). (Завршиће се; уз напомену да ће чланак излазити истовремено у Србобрану и у Aus fremden Zungen).

243. К.: Пето издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1908, VIII, књ. XXI, св. 1 (1. јул), стр. 75–76 (Белешка поводом штампања Кочићеве књиге у издању књижара Душана Поповића у Чикагу САД).

244. Лазаревић, Ж(арко): Вихор (Петру Кочићу). – Правда, 7. фебруар 1908, V, бр. 38, стр. 3.

245. Н.: Седмо издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1908, VIII, књ. XXI, бр. 7 (1. октобар), стр. 557–558.

246. Планинац, О.: Тамновање Петра Кочића (Песма). – Отаџбина, 16. јануара 1908, II, бр. 1 (и 2), стр. 14 (Наставак песме из 27. броја Отаџбине, 14. децембра 1907).

247. Раушер, Јос. Зд.: Српска приповетка. – Plzenske listy, 1908, бр. 68 (О П. Кочићу, Св. Ћоровићу, Б. Станковићу, С. Матавуљу и И. Ћипику).

248. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Писци и књиге III, Београд, 1908, стр. 117–134.

249. С. М.: Новији српски приповједачи (Изабране приповијетке), Загреб, 1907, Изд. Српско акад. потпорно друштво у корист оснивања српске мензе у Загребу. – Савременик, 1908, III, бр. 1, стр. 56–57 (Приказ књиге у којој су заступљени: М. Будисављевић, И. Ћипико, Св. Ћоровић, Р. Домановић, П. Кочић, Б. Станковић и М. Ускоковић).

250. Стармлади (псеуд.): Роб и гроб. – Стармлади, 1908, II, бр. 12, стр. 101 (Поводом тамновања П. Кочића).

1909.

251. Аноним: Јауци са Змијања. – Босанска вила, 15. и 30. октобар 1909, XXIV, бр. 19. и 20, стр. 318 (Књижевне и културне белешке. Обавест пренумерантима о штампању књиге).

252. Аноним: Кочићеви Јауци са Змијања. – Српска ријеч, 27. октобар / 9. новембар 1909, V, бр. 232, стр. 3.

253. Аноним: Нова српска ревија Развитак. – Српска ријеч, 3.(16) децембар 1909, V, бр. 263 (Обавест да ће П. Кочић и његови пријатељи од нове 1910. године покренути Развитак, месечну ревију за „лепу књижевност и науку").

254. Б.: Историјски преглед четрдесетогодишњег рада у дружини Нада. – СпоменицаНада"дружине ђака гимназије краља Александра I (О четрдесетогодишњици 1868–1908), Уредио Одбор, Београд, 1909 (О Кочићевој активности), стр. 13–14.

255. Ивачковић, Илија: Из српске књижевности (1906–1908). – Србобран, 1909, VI (XXVI), бр. 28–29 (О животу и Књижевном стварању С. Сремца, П. Марковића Адамова, М. Глишића, С. Матавуља, С. Ћоровића, Р. Тунгуз Перовића, П. Кочића и др.).

256. Лагарић, Павле: Зашто си ућутао Петре Кочићу? (Беч, јул 1909). – Босанска вила, 15. и 30. јул 1909, XXIV, бр. 13. и 14, стр. 222 (Лирска проза).

257. Њежић, Живко / Мајкић, Коста / Кочић, Петар: Позив на претплату на Развитак. – Српска ријеч, 4. (17) децембар 1909, V, бр. 264, стр. 3 (Белешка).

1910.

258. Аноним: Први број Развитка. – Српска ријеч, 9. (22) јануар 1910, VI, бр. 5. (Белешка).

259. Аноним: Јауци са Змијања. –Босанска вила, 15. јануар 1910, XXV, бр. 1–2, стр. 30.

260. Аноним: Развитак. –Босанска вила, 15. јануар 1910, XXV, бр. 1. и 2, стр. 30 (Циљ и садржај првог броја часописа).

261. Аноним: Јауци са Змијања. – Дело, 1910, XV, књ. LIV, бр. 3, стр. 474–475 (Књига Петра Кочића).

262. Аноним: (Вест да ће П. Кочић присуствовати извођењу Јазавца пред судом у београдском Народном позоришту). – Дневни лист, 7. август 1910, XXVIII, бр, 223, стр. 1–2.

263. Аноним: Јауци са Змијања. – Развитак, 1. март 1910, I, бр. 3, стр. 93–94 (Да је изашла књига која садржи: Змијање; Молитва; Вуков гај; Кроз мећаву).

264. Аноним: Трећи број Развитка. – Српска ријеч, 11. (24) март 1910, VI, бр. 54, стр. 3. (Приказ Кочићеве Суданије).

265. Аноним: Јауци са Змијања. – Српска ријеч, 30. март / 12. април 1910, VI, бр. 69, стр. 1.

266. Аноним: Јауци са Змијања. – Српска ријеч, 31. март / 13. април 1910, VI, бр. 70, стр. 1–2.

267. Аноним: (О Кочићевом учешћу у раду Босанског сабора). – Глас слободе, 6. јул 1910, II, бр. 37, стр. 3 (Петар Кочић: „Нису сви сељаци лопови"); 9. јул 1910, II, бр. 38, стр. 3 (Петар Кочић: „Потребе нашег тежака су све веће…"); 23. јул 1910, II, бр. 42, стр. 2 (Интерпелација Сабору Петра Кочића и др. о штрајку), стр. 3 (Интерпелација Петра Кочића и др. у погледу грађевинског штрајка); 27. јула 1910, II, бр. 43, стр. 4 (Одговор на Кочићеву интерпелацију); 30. јула 1910, II, бр. 44, стр. 3 (Штрајк грађевинских радника – одговор на интерпелацију);

268. Аноним: За Петра Кочића. – Депеша, 17. август 1910, I, бр. 219, стр. 1 (О боравку Петра Кочића у Београду и давању његовог Јазавца пред судом у београдском Народном позоришту).

269. Аноним: Јазавац пред судом. – Дневни лист, 17. август 1910, XXVIII, бр. 223, стр. 3 (Да ће Јазавац бити приказан у Народном позоришту).

270. Аноним: О писцу Јазавца пред судом. –Мали журнал, 17. август 1910, XVII, бр. 226, стр. 1.

271. Аноним: Петар Кочић. Српски новинар из Босне. – Мали журнал, 17. август 1910, XVII, бр. 226, стр. 1.

272. Аноним: Два комада. – Политика, 17. август 1910, VII, бр. 2363, стр. 3 (Вест да ће увече у Народном позоришту бити приказани Јазавац пред судом Петра Кочића и Женидба и удадба Ј. Ст. Поповића).

273. Аноним: Давид Штрбац. – Политика, 17. август 1910, VII, бр. 2363, стр. 2 (Цитатом о овом лику из комада који ће бити вечерас приказан у Народном позоришту).

274. Аноним: Вечерашња представа. – Политика, 17. август 1910, бр. 2363, стр. 2(Белешка да ће представи први пут присуствовати и Кочић).

275. Аноним: Синоћна представа. – Политика, 18. август 1910, VII, бр. 3264, стр. 2–3 (О извођењу представе Јазавац пред судом у Народном позоришту, Кочић одушевљено поздрављен).

276. Аноним: За српски језик. – Дневни лист, 1910, XXVIII, бр. 303, стр. 2 (Протест Петра Кочића у Босанском сабору поводом Предлога закона о увођењу мера написаног рђавим језиком).

277. Аноним: Јазавац. – Вечерње новости, 1910, XVIII, бр. 225, стр. 3 (Вест да ће бити изведен на сцени београдског Народног позоришта).

278. Аноним: Поводом Јаука са Змијања. – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, св. 7– 8, стр. 541–544, 611–616 (Књижевни преглед).

279. Аноним: Јазавац пред судом (Вечерашња представа у Народном позоришту. Јединствен успех Кочићевог дела: седам издања у Европи и три у Америци). – Политика, 17. август 1910, VII, бр. 2363, стр. 2 (Уочи извођења Јазавца у београдском Народном позоришту).

280. Аноним: Једна занимљива расправа у Сабору. – Глас слободе, 23. новембар 1910, II, бр. 77, стр. 3 (Кочићева напомена да је њега у Сабор изабрало 15 000 људи).

281. Аноним: Из Сабора. – Глас слободе, 10. децембар 1910, II, бр. 82, стр. 2 (Напомена Петра Кочића да је боље решавати сељачко него чиновничко питање).

282. Аноним: (Интерпелација Петра Кочића због скупоће животних намирница и станова – у виду три ставка). – Глас слободе, 14. децембар 1910, II, бр. 83, стр. 3.

283. Аноним: Јазавац. – Бечке новости, 1910, XVIII, бр. 225, стр. 3.

284. Аноним: Јауци са Змијања. – Босанска вила, 31. децембар 1910, XXV, бр. 23–24, стр. 474–475 (Приказ књиге).

285. Аноним: Развитак престао. – Босанска вила, 31. децембар 1910, XXV, бр. 23. и 24, стр. 365.

286. Аноним: Кочићев протест. – Народни лист, 1910, X, бр. 206, стр. 1.

287. Аноним: Репертоар Српског краљевског народног позоришта (1869–1910), Београд, 1910, стр. 3.

288. Аноним: Петар Кочић: Јауци са Змијања. – Венац, 1910, I, стр. 231–233.

289. Аноним: Петар Кочић: Јауци са Змијања. – Словенски југ, 1910, VII, бр. 15, стр. 122–123.

290. Антула, Никола: Јауци са Змијања. – Савременик, 1910, V, бр. 4 (травањ), стр. 287–291.

291. Антула, Н(икола): Srbská literatura za rok 1909 (О српској књижевности). – Slovenskэ pшehled, 1910, XII, стр. 470–474.

292. Богуновић, Д(ушан): Петар Кочић као човјек и политичар. – Југословенска књига, 1910, бр. 7, стр. 108–109.

293. В.: Петар Кочић: Јауци са Змијања (Загреб, 1910). – Словенски југ, 1910, VII, бр. 15, стр. 122–123.

294. К.: Јауци за Змијања. – Венац, 5. мај 1910, I, св. 5.

295. Л. (дешиф. др Драган Јеремић): Нова књига Петра Кочића (Јауци са Змијања, Загреб, 1910). – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, бр. 4 (16.фебруар), стр. 311 (Белешка).

296. Л. (дешиф. др Драган Јеремић): Српски писци у хрватским листовима. – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, бр. 8, стр. 637 (Белешка – Јаблан и Мргуда П. Кочића, у Чика Суховић, св. 4. и 5, 1910, Охајо, САД).

297. Л(агарић), П(авле): Нови босанско-херцеговачки часописи. – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, бр. 4 (16. фебруар), стр. 312–313.

298. Л(азаревић, Бранко): Нова књига Петра Кочића. – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, бр. 4 (16. фебруар), стр. 311.

299. Лазаревић, Бранко: Поводом Јаука са Змијања. – Српски књижевни гласник, 1910, X, књ. XXIV, бр. 7 (1. април), стр. 542–544; бр. 8 (16. април), стр. 611–616.

300. З.: „Кочић бунтовник"! Кочића оптужују да је бунио сељаке-кметове. – Политика, 28. септембар 1910, VII, 2405, стр. 1.

301. Зиковски–Беловић, Бернард: (О Петру Кочићу). – Die Drau, 1910.

302. Живојиновић, Јован: Петар Кочић у колу српских приповедача (Прочитао Јован Живојиновић у Девојачком колу у Новом Саду, 27. марта 1910). – Женски свет, 1910, XXV, бр. 5, стр. 105–109; бр. 6, стр. 129–132.

303. К(остић), Драгутин: Јауци са Змијања од Петра Кочића. – Венац, 1910, I, бр. 5, стр. 231–233.

304. К(остић), Д(рагутин): Јауци са Змијања од Петра Кочића. – Венац, 1910, I, бр. 5, стр. 231–233.

305. - п - (Пуљизевић, Јозо): Петар Кочић, књижевник и народни борац. – Ново време, 17. август 1910, II, бр. 225, стр. 3.

306. Р.: Петар Кочић: Јауци са Змијања. – Српски глас, 2. април 1910, IV, бр. 23, стр. 2.

307. Ћоровић, Владимир: Јазавац пред судом у Зори. – Српски књижевни гласник, 16. јануар 1910, X, књ. XXIV, бр. 2, стр. 118–123 (О Кочићевом делу).

308.Ћурчин, Милан: Предговор. – Алманах српских и хрватских пјесника и приповједача, Загреб / Београд, 1910, стр. 7 (Наводи да су од познатијих писаца обећали прилоге за Алманах, али их нису дали, И. Војновић, Б. Станковић, П. Кочић и Мате Лисичар),

309. Ч.: Петар Кочић, књижевник и народни борац. – Ново време, 1910, II, бр. 225, стр. 3.

310. Цветковић, Б.: У част Кочићу. – Правда, 1910, VII, бр, 224, стр. 2.

1911.

311. Аноним: Суданија. – Босанска вила, 15. и 30. јул 1911, XXVI, бр. 13–14, стр. 223 (Назнака да ће овај часопис доносити у наставцима ово Кочићево дело, а које је већ у два-три наставка објављено у Развитку).

312. Аноним: Српско народно позориште у Америци. – Трибина, 1911, бр. 290, стр. 3 (Плакат за представу Јазавца пред судом и Љубавног писма К. Трифковића, у Српском народном позоришту у Њујорку, од 21. августа до 9. септембра 1911).

313. Аноним: Разбојници у рукавицама. – Земан, 1911, I, бр. 42, стр. 1.

314. Аноним: Група: Кочић, Љешић, Ераковић на Босанском сабору. – Ново време, 1911, II, бр. 200, стр. 2.

315. Аноним: Расцјеп међу Србима у Босни. – Српско коло, 1911, IX, бр. 34, стр. 6 (О иступању П. Кочића из српске странке – неслагање о питању откупа кметова у Босни).

316. Аноним: Организација у Херцег-Босни. – Цетињски вјесник, 1911, IV, бр, 59, стр. 2–3 (О акцији П. Кочића и других против рада Српског саборског клуба).

317. Аноним: Петар Кочић. – Позоришни годишњак Српског краљевског народног позоришта за годину 1909–1910. и 1910–1911, Београд, 1911, стр. 11.

318. Аноним: О иступању Петра Кочића и Глигорија Јефтановића из Српског саборског клуба у Босни. – Цетињски вјесник, 1911, IV, бр. 63, стр. 1.

319. Бешевић–Петров, Стеван: (О Кочићу). – Словенски југ, 1911, VIII, бр. 7, стр. 55.

320. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Босанска вила, 6. априла 1911, XXIV, бр. 7–8, стр. 97–101.

321. Јакшић, Сретен: (О учешћу Петра Кочића у штрајку). – Глас слободе, 16. април 1911, XXX, бр. 10.

322. М. Т.: Писмо из Босне, Сарајево. – Самоуправа, 22. јуна 1911, IX, бр. 141, стр. 2 (О покретању два српска политичка листа у Босни и Херцеговини)

323. Черина Владимир: Петар Кочић. – Звоно, 29. српања 1911, V, бр. 15; Прилог Хрватском покрету, бр. 171, стр. 196–200.

324. Xинић, Хамдија: Тешко вуку за којим пси не лају. – Земан, 16. новембра 1911, I, бр. 33, стр. 2 (Одговор на чланак „Карактеристика бегова Xинића" у 18-ом броју Отаџбине).

325. Лазаревић, Бранко: Преглед књижевности у 1910. години. – Ново време, 1911, III, стр. 26–61.

326. Лазаревић, Б(ранко): (Приказ о српској књижевности). – Slovanskí přеhled, 1911, XIII, стр. 427–430 (О Кочићевим збиркама приповедака С планине и испод планине, не помиње збирку Јауци са Змијања).

327. Феудалац, Бошњак (псеуд.): Мало одговара писцу Бошњаклук у 1-ом броју Отаџбине. – Земан, 1911, I, бр. 6, стр. 1–2; бр. 7, стр. 1–2; бр. 8, стр. 1–2.

1912.

328. Аноним: Суданија. – Отаџбина, 2 (15). август 1912, IV, бр. 107, стр. 3 (Белешка да је изашла Суданија и да је достављена претплатницима).

329. Аноним: (Изјава Срба, чланова Босанско-херцеговачког сабора против Аустро-Угарске Монархије која подржава антикултурне Арнауте и тражи за њих аутономна права, 2. новембра 1912, међу потписницима Изјаве и Петар Кочић). – Отаџбина, 3 (16). новембар 1912, IV, бр. 143, стр. 1.

330. Аноним: Сабор. – Отаџбина, 24 новембар (7. децембар) 1912, IV, бр. 151, стр. 2 (Срби посланици се противе систему који се примењује на Јужне Словене).

331. Аноним: Да се објаснимо. – Народ, 14. (27) јануар 1912, III, бр. 159, стр. 1 (Одговор на 42. број Отаџбине).

332. Аноним: Јазавац пред судом. – Босанска вила, 30. август 1912, XVII, бр. 15. и 16, стр. 231 (Белешка о осмом издању).

333. Аноним: Народ ће проговорити. – Народ, 4. (17) јануар 1912, II, бр. 157, стр. 3 (Напад на Кочића)

334. Аноним: Осмо издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1912, XII, књ. XXIX, бр. 4 (16. август), стр. 314.

335. Аноним: Петар Кочић: Суданија. – Звезда, 1912, I, бр. 12, стр. 765.

336. Аноним: Припослано Господину Кочићу. – Народ, 21. април / 4. мај 1912, III, бр. 186, стр. 3 (Одговор Јевта Радумила на чланак објављен у 73. броју Отаџбине).

337. Аноним: Суданија. – Српски књижевни гласник, 1912, XII, књ. XXVIII, бр. 12, стр. 955.

338. Барац, Антун: Петар Кочић (1877–1916). – Југославенска књижевност, прво издање, Загреб, Матица Хрватска, 1954, стр. 241; 252–253.

339. Дучић, Јован: Петар Кочић (књижевни есеј). – Летопис Матице српске, 1912, LXXVII, књ. CCLXXXVIII, св. 4, стр. 70–88.

340. Јуниус (псеуд.): Прибиљешке једног посматрача. – Народ, 24. март / 6. април 1912, III, бр. 179, стр. 2 (Напада на П. Кочића).

341. К.: Суданија. – Српски књижевни гласник, 1912, XII, књ. XXVIII, св. 12 (16. јун), стр. 955 (Белешка поводом прештампавања овог дела из Босанске виле).

342. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Импресије из књижевности I, Геца Кон, Београд, 1912, стр. 139–154.

343. Л(ивадић, Бранимир): Међу опрекама. – Савременик, 1912, VII, бр. 10, стр. 631–633 (Извод из чланка Ј. Дучића о П. Кочићу).

344. М.: Осмо издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1912, XII, књ. XXIX, св. 4 (16. август), стр. 314 (Белешка поводом издања књиге П. Кочића у Чикагу, Књижара Душана Б. Поповића).

345. Петровић, Вељко: На Сави (према Босни). Г. Петру Кочићу. – Словенски југ, 1912, IX, бр. 13, стр. 104.

346. Радумило, Јевто: Господине Кочићу. – Народ, 1912, III, бр. 186, стр. 3.

347. Скерлић, Јован: Историја нове српске књижевности, Београд, Издање Књижаре С. Б. Цвијановић, 1912 (О Петру Кочићу), стр. 272–273.

348. Ћоровић, Владимир: Књижевни и научни рад у Босни и Херцеговини. – Летопис Матице српске, 1912, LXXXVII. књ. CCLXXXVII, св. 3, стр. 68–71.

349. Черина, Владимир: Суданија. – Савременик, 1912, VII, бр. 12, стр. 746 (Приказ сарајевског издања из 1912).

350. Шола, Атанасије: Исправак Г. Атанасија Шоле Отаџбини. – Народ, 1912, III, бр. 159, стр. 3.

1913.

351. Аноним: Петар Кочић: Из „Отаџбине", Сарајево, 1912. – Босанска вила, 15. март 1913, XXVIII, бр. 5, стр. 80.

352. Аноним: Из „Отаџбине". – Српски књижевни гласник, 1913, XIII, књ. XXX, св. 6 (16. март), стр. 478 (Белешка о излажењу књиге политичких чланака Петра Кочића, Сарајево, 1912).

353. Аноним: Ново издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 1913, XIII, књ. XXXI, св. 2 (16. јул), стр. 158 (Белешка о једанаестом издању овог дела у Књижари Душана Поповића, Чикаго, 1913).

354. Аноним: Језичко питање у Босни. – Србобран, 1913, VI (XXXI), бр. 41, 45, 51 (Разговор Србобрановог дописника са босанским политичарима: П. Кочићем, В. Грчићем, В. Јелавићем и в. Бесаровићем).

355. Аноним: Кочић и Димовић. Како ће се држати група око Отаџбине? – Новости, 9. новембар 1913, XXI, бр. 299, стр. 1.

356. Аноним: Ново издање Јазавца пред судом. – Српски књижевни гласник, 16. јула 1913, XIII, књ. XXXI, бр. 2 (16. јул).

357. Р. К.: Петар Кочић: Јазавац пред судом, Chicago, 1913. – Босанска вила, 12. и 30. јун 1913, XXVIII, бр. 11–12, стр. 183.

358. С.: Петар Кочић: Из „Отаџбине", Сарајево, Штампарија Пијуковић и друг, 1912. – Бранково коло, 1913, XIX, бр. 5, стр. 158.

1914.

359. Аноним: Пажња према г. Петру Кочићу. – Народ, 22. јануар / 4. фебруар 1914, бр. 365.

360. Аноним: Кочићево вече. – Самоуправа, 8. јануар 1914, XII, бр. 6, стр. 3 (Белешка да ће се вече одржати 9. јануара у Народном позоришту у корист оболелог књижевника).

361. Аноним: Кочићево вече. – Отаџбина, 2. и 10. јануар 1914.

362. Аноним: О Кочићевој болести. – Отаџбина, 1914, бр. 22.

363. Аноним: Српски соколи за Перта Кочића. – Соко (Њујорк), 1914, IV, бр. 6, стр. 141.

364. Аноним: Трагедија Петра Кочића. – Србобран, 1914, VI (XXXII), бр. 231, стр. 1 (Вест да се Кочић тешко разболео).

365. Аноним: Наше странке према Кочићу. – Отаџбина, 14. јануар 1914, бр. 3 (Све странке и конфесије деле жалост за болесним П. Кочићем).

366. Б.: Кочићево вече. – Самоуправа, 10. јануар 1914, XII, бр. 8, стр. 3 (Одржано у београдском Народном позоришту поводом Кочићеве болести).

367. Боричић, Драгиша Н.: Петар Кочић. – Вјесник, 1914, VII, бр. 8, стр. 2 (У Народном позоришту у Београду одржано Кочићево вече у корист оболелог књижевника).

368. Боричић, Драгиша Н.: Петар Кочић (Допис из Београда). – Соко (Њујорк), 1914, IV, бр. 2–3, стр. 40–42.

369. В(арагић), Ј(ово): Петар Кочић. – Српска ријеч, 1.(14) март 1914, X, бр. 47, стр. 1.

370. ВЕР.: Београдска недеља. – Србобран, 17–30. јануар 1914, VII(XXXI), бр. 14, стр. 1 (О Кочићевом вечеру у Народном позоришту).

371. Г(алогажа), С(теван): Кочићево вече у Београду. – Хрватски покрет, 1914, X, бр. 27, стр. 2 (О концерту у Београду у корист оболелог књижевника П. Кочића).

372. Ј. В.: Петар Кочић. – Србобран, 1914, VI (XXXI), бр. 232, стр. 1–2.

373. Лазаревић, Жарко: Плач Босне (Петру Кочићу). – Политика, 9. јануар 1914, бр. 3589, стр. 1.

374. Лазаревић, Жарко: Плач Босне (Петру Кочићу). – Соко (New York), 1914, IV, бр. 2–3, стр. 44–45 (Песма).

375. Лазаревић, Жарко: Плач Босне (Петру Кочићу). – Српско коло, 1914, бр. 6, стр. 3 (Песма).

376. Лазаревић, Жарко: Плач Босне (Петру Кочићу). – Епоха, 1914, II, бр. 32, стр. 2 (Песма).

377. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Историја нове српске књижевности, Београд, Издање Задужбине И. М. Коларца, 1914 (Издавачка књижара С. Б. Цвијановића), стр. 471–473.

378. Уредништво Сокола: Петар Кочић. – Соко (New York), 1914, IV, бр. 2–3, стр. 43 (Уз чланак Д. Боричића, у истом броју).

1916.

379. Аноним: Петар Кочић. – Обзор, 1916, XLVII, бр. 363, стр. 3.

1917.

380. Аноним: Умро Петар Кочић. – Словенски југ, 11. фебруар 1917, II, бр. 6, стр. 4.

381. Аноним: Петар Кочић. – The Southern Slav Bulltein, 1917, бр. 28, стр. 6 (Некролог).

382. Лазаревић, Бранко: Једно подушје. – Забавник (Крф), 15. септембар 1917, I, бр. 5, стр. 2 (Некролог Кочићу, писан са Божидаром Пурићем).

383. Лазаревић, Ђ(орђе): Сећање на покојног Петра Кочића, писца Јазавца пред судом. – Велика Србија, 4. април 1917, II, бр. 356, стр. 2–3.

384. Нижетић, Бранко (Николић, Борис): Покојни Петар Кочић. – Народни лист, 1917, LVI, бр. 6.

385. Слијепчевић, Перо: Кочић и Радуловић. – Алманах „Просвета" за 1918, Женева, Штампарија „Уједињење", 1917, стр. 217–223.

1918.

386. Аноним: Кочићеве вечери. – Народна воља, 8. децембар 1918, бр. 11, стр. 1.

387. Аноним: Давид Штрбац. – Народна воља, 8. децембар 1918, бр. 11, стр. 4.

388. Богдановић, Милан В.: Петар Кочић. – La Patrie Serbe (Српска отаџбина), 1918, II, бр. 3–4, стр. 138–141.

389. Вернић, Зденко: Предавање Душана С. Николајевића о српској драми и изведба Нушићевог Хаџи-Лоје и Кочићеве сатире Јазавац пред судом. – Agramer Tagblatt, 1918, XXXIII, Morgen-Ausgabe, бр. 338, стр. 5.

390. Глушац, Васо: Успомена на Петра Кочића. – Књижевни југ, 1918, I, књ. I, бр. 12, стр. 441–447 (Некролог).

391. Ђурановић, Радивој: Петар Кочић. – Видовдан, 1918, I, бр. 1, стр. 26.

392. Јурковић, Винко: Двије премијере. – Народна политика, 1918, I, бр. 33, стр. 2–3.

393. Кашанин, Милан: Петар Кочић. – Омладина, 1918, I, бр. 8, стр. 126–128.

394. Пармачевић, Стјепан: Бранислав Нушић: Хаџи-Лоја. Петар Кочић: Јазавац пред судом. – Хрватска ријеч, 1918, III, бр. 334, стр. 3 (Приказ дела и извођења у загребачком Народном казалишту).

395. Поповић, Павле: Југословенска књижевност, Cambridge: Print at the University Press, 1918 (О Кочићу), стр. 138–139.

396. П(рохаска), Д(рагутин): Бранислав Нушић: Хаџи-Лоја и Петар Кочић, Јазавац пред судом. – Хрватска њива, 1918, II, бр. 50, стр. 846–847.

1919.

397. Аноним: Кочићево вече. – Народно јединство, 3. март 1919, II, бр. 55, стр. 2–3.

398. Аноним: Помен и академија у спомен Петра Кочића. – Епоха, 1919, II, бр. 66, стр. 2.

399. Богуновић, Душан: Петар Кочић као човјек и политичар. – Југословенска њива, 1919, III, бр. 7, стр. 108–109.

400. Ивакић, Јоза: Премијере и свечане представе. – Савременик, 1919, XIV, бр. 2, стр. 104–106 (О извођењу Јазавца).

401. Ј(евтић), Б(оривоје): Кочићево вече. – Ново дјело, 1919, II, бр. 3, стр. 86–87 (Приказ предавања Милана Будимира, одржаног у Сарајеву 5. марта 1919).

402. Карасек, О.: Петар Кочић. – История на славянските литератури, София, 1919, стр. 148.

403. Карановић, Милан: Петар Кочић. – Српско коло, 1919, XVII, бр. 40, стр. 2–3; бр. 41, стр. 3–4; бр. 42, стр. 4.

404. - ш - (Машић, Бранко): Петар Кочић: Јазавац пред судом. – Књижевни југ, 1. јануар 1919, II, књ. III, св. 1, стр. 47 (Афирмативна оцена извођења и режије Кочићеве драме).

1920.

405. Аноним: Петар Кочић као сатиричар. – Листићи (додатак Народном јединству), 1920, I, бр. 7, стр. 70.

406. Баница, Светислав: Судбина нашег књижевника. – Застава, 1. април 1920, VI, бр. 74, стр. 2 (О Петру Кочићу).

407. Гаћиновић, Владимир: Петар Кочић као сатиричар. – Листићи (додатак Народном јединству), 14. фебруар 1920, књ. I, бр. 7, стр. 70.

408. Ђурановић, Радивој: Петар Кочић. – Српска ријеч, 17. март 1920, II, бр. 55, стр. 1 (Песма).

409. Скерлић, Јован: Одломци о Петру Кочићу као хумористи и сатиричару. – Листићи (додатак Народном јединству), 26. јун 1920, I, књ. I, св. 26, стр. 261–262.

410. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Писци и књиге III, Београд, Геца Кон, 1920, стр. 102–108.

411. Ћоровић, Владимир: Јазавац пред судом у Зори. – Покрети и дела, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1920 (1921), стр. 131–138.

1921.

412. Аноним: Босна и Херцеговина. Видело, 5. јун 1921, XX, бр. 43, стр. 2–3 (О њеној националнo-револуционарној активности).

413. Гаћиновић, Владимир: Приповијетке Петра Кочића. – Споменица Владимира Гаћиновића, Сарајево, 1921, стр. 9–12 (О збиркама С планине и испод планине I, II, III).

414. Ђурановић, Радивој: Петар Кочић. – Видело, 5. јун 1921, XX, бр. 43, стр. 1–2.

415. Максимовић, Десанка: Песма, посвећено Давиду Штрпцу. – Српска реч, 15. март 1921, XVII, бр. 53, стр. 1.

416. Николајевић, Душан С.: Давид Штрбац. – Кроз живот и књиге, Београд, Издање и штампа Павловић и Комп., 1921, стр. 91–96.

417. Прохаска, Драгутин: Петар Кочић (1877–1916). – Преглед савремене хрватско-српске књижевности, Загреб, Изд. Матица хрватска, 1921, стр. 317–319.

418. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Историја нове српске књижевности, друго издање, Београд, Геца Кон, 1921, стр. 287–289.

419. Слијепчевић, Перо: К.(оста) Трифковић: Школски надзорник (ред. Динуловић); А. П. Чехов: Медвед (ред. Хајдушковић); П. Кочић: Јазавац пред судом (ред. Хајдушковић). – Народ, 8. децембар 1921, I, бр. 83, стр. 1

420. Ћоровић, Владимир: Јазавац пред судом у Зори. – Покрети и дела, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, (1920), 1921, стр. 131–138.

1922.

421. Аноним: Петар Кочић. – Позоришни годишњак Српског краљевског народног позоришта за годину 1918–1922, Београд, 1922.

422. Ђорђевић, Мих(аило): Југословенске приповетке на енглеском. – Српски књижевни гласник, н. с., 1922, књ. 7, бр. 3, стр. 224–236 (Напомиње да би у нову збирку требало да уђу и П. Кочић, И. Ћипико, Б. Станковић, В. Петровић, И. Секулић и М. Црњански).

423. Јовановић, Мирко: Петар Кочић. – Јужна Србија, 1922, I, књ. II, стр. 61–66.

424. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Српски књижевни гласник, н. с., 1922, XXII, књ. VII, бр. 1 (1. септембар), стр. 32–44.

425. Лагарић, Павле: На гробу Петра Кочића. – Застава, 1922, LIII, бр. 120, стр. 5 (Песма у прози).

1923.

426. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Разгледница, Нови Сад, Књижара „Славија", (б. г.); издата у периоду од 1923. до 1948 (На њеној полеђини о Кочићу на основу података из литературе).

427. Ђурановић, Радивоје: Петар Кочић. (Песма са биографском белешком). – Видовдан, Илустрована историја српских ратова 1912–1918 (Основан у Женеви 1916), Sociente Academique d histrorie internationale у Паризу, II издање, Београд, 1923 (О Кочићу), стр. 26.

428. Ж. (Милићевић, Живко): Један говор Петра Кочића. Петар Кочић књижевник и Петар Кочић народни посланик Сабора Босне и Херцеговине. Писмо једног „тежака". – Политика, 1923, XIX, бр. 5502, стр. 4–5.

429. Живановић, Јеремија: Примери нове књижевности, књ. 2, Београд, Изд. Књижарница Геце Кона, 1923 (О Кочићу), стр. 260.

430. Х.: Патње једне жене. Сестра покојног Петра Кочића умире од глади. – Крајишки дневник, 1923, II, бр. 182, стр. 1 (О Кочићевој сестри Милици Милосављевић).

431. Павловић, К(оста) Ст.: Историја дружине „Нада" (Из „Венца", 1923). Предавање одржано о прослави 55. годишњице, 1. априла 1923, Београд, 1923 (О Кочићу), стр. 5.

432. Трајковић, Никола: Петар Кочић, Споменица о педесетогодишњици Народног позоришта у Београду (1869–1919), Београд, 1923, стр. 22.

433. Цар, Марко: Књижевно првенче Петра Кочића. – Вардар: календар Кола српских сестара за 1924, Београд, Изд. Кола српских сестара, (1923), стр. 92–98.

434. Чубриловић, Бранко: Земљорадничка странка и покрет Петра Кочића. – Тежачки покрет, 1923, IV, бр. 65.

1924.

435. Бујић, Босиљка: Петар Кочић. Књижевна слика. – Венац, 25. фебруар 1924, 49, књ. 9, св. 6, стр. 441–445.

436. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Импресије из књижевности I, друго издање, Београд, Изд. Геце Кона, 1924, стр. 99–109.

437. Христифор (псеуд.): Петар Кочић поново у Босанској Крајини. У Бањој Луци 19. априла 1924. – Балкан, 27. април 1924, XI, бр. 115, стр. 1–2.

438. Цар, Марко: Књижевно првенче Петра Кочића. – Вардар (календар), 1924, XIII, стр. 92–98 (О Кочићевим приповеткама).

1925.

439. Аноним: Са јучерашњег помена. На гробу Петра Кочића. – Време, 28, октобар 1925, V, бр. 1386, стр. 6.

440. Јовановић, Радован: Планина и шума у религији и литератури (4. наставак). – Венац, 1. јануар 1925, Л, књ. X, св. 4–5 (О Кочићевом Вуковом гају), стр. 347–350.

441. Срдић–Поповић, Јулка: Петар Кочић (Један заборављени гроб). – Самоуправа, 18, 19. и 20. април 1925, XX, бр. 87, стр. 6; Додатак бр. 87 Самоуправе, стр. 2 (Писано по повратку из Београда у Зеницу 5. априла 1925).

442. Ћоровић, Владимир: Петар Кочић. Босна и Херцеговина. – Поучник Српске књижевне задруге, Београд, 1925, стр. 120.

1926.

443. Аноним: Како је Петар Кочић провео последње дане у душевној болници (Тешка судбина српског књижевника). – Правда, 29. август 1926, XXII, бр. 235, стр. 8.

444. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Средина, 1926, II, бр. 4, стр. 1 (Први пут објављено у Српском књижевном гласнику, н. с., 1922, књ. VII, бр. 1, стр. 32–44).

445. Лагарић, Павле: Кости Петра Кочића треба да леже у слободној Босни. – Балкан, 1926, XXIII, бр. 92, стр. 6.

446. Петровић, В(ељко): Петар Кочић (1877–1916). – Народна енциклопедија српско-хрватска-словеначка, књ. II, (1926), стр. 414–415.

1927.

447. А. К.: Петар Кочић. – Слобода, 1927, бр. 255 (Приказ предавања М. Карановића о Кочићу).

448. Гавриловић, Андра: Петар Кочић. – Историја српске и хрватске књижевности за школску и личну наставу, Београд, Геца Кон, 1927, стр. 407–408.

449. Ђерић, М.: Петар Кочић, песник Босне. – Змијање, 1927, I, бр. 1, стр. 3–6.

450. Карановић, Милан: Личности прве Кочићеве приповетке (Са сликом Тубе). – Преглед, 1927, I, бр. 27, стр. 7–9 (О Кочићевој првој приповеци Туба, штамп. 1901. у београдској Новој искри).

451. Карановић, Милан: Петар Кочић. – Мисао, 1927, IX, књ. XXIV, св. 7–8, стр. 362–368 (Извод из предавања одржаног на Народном универзитету у Београду. С текстом двају писама Кочићевом оцу).

452. Карановић, Милан: Петар Кочић. – Политика, 6–9. јануара 1927, XXIV, бр. 6719, стр. 23.

453. Карановић, Милан: У Змијању Петра Кочића. Кочића Главица и личности Кочићевих приповедака. – Политика, 25. август 1927, XXIV, бр. 6952, стр. 7; 5. септембар 1927, XXIV, бр. 6963, стр. 8.

454. Петровић, В(ељко): Петар Кочић (1877–1916). – Ст(аноје) Станојевић: Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књ. II, (И – М), Загреб, Библиографски завод, д. д. (1927), стр. 414–415.

455. Поповић, Павле: Петар Кочић. – Југословенска књижевност (Књижевност Срба, Хрвата и Словенаца), четврто издање, Београд, Геца Кон, 1927, стр. 142.

456. Потокар, Тоне: Песник Босанске Крајине. – Словенец, 1927, LVII, бр. 223, (О Петру Кочићу), стр. 7.

1928.

457. Аноним: (О Споменици Петра Кочића). – Slovanskí přеhled, 1928, XX, стр. 459.

458. Т(оваревић), Ж(ивојин) С.: Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Јужни преглед, 1927–28, II, бр. 9, стр. 429.

459. А. П.: Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Вентурн, 1928, I, бр. 5, стр. 27–28.

460. А(лојз), Ш(маус): Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Мисао, 1928, X, књ. XXVII, св. 5. и 6, стр. 207–208 и 361–364 (А. Шмаус се посебно осврнуо на уводни напис Владимира Ћоровића о овој књизи).

461. Велимир (псеуд.): Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Глас Народне женске заједнице, 1928, I, бр. 7–8, стр. 4.

462. Вељковић, Момир: Савремена књижевност Босне и Херцеговине. Приповедачи. - Књижевни север, 1928, књ. IV, стр. 137–143.

463. Ђурковић, Макс: Петар Кочић у Босанско-херцеговачком сабору. – Вечерња пошта, 1928, бр. 2115, стр. 2; бр. 2116, стр. 2–3; бр. 2117, стр. 3; бр. 2119, стр. 3; бр. 2120, стр. 7; бр. 2121, стр. 3.

464. З(орић), И(лија): Две споменице. – Записи, 1928, II, књ. III, бр. 1–2, стр. 114–115 (Приказ споменица Симе Пандуровића и Петра Кочића).

465. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Споменица Петра Кочића, Београд, Државна штампарија, 1928, стр. 1–13 (Раније објављено у Српском књижевном гласнику, н. с., 1922, књ. VII, бр. 1, стр. 32–44).

466. Јовановић, Радован: Мило за драго. Необјављена анегдота из живота Петра Кочића. – Политика, 1928, бр. 7220, стр. 9.

467. Јовановић, Радован: Змијање бр. 1, 2, Бањалука, 1927. – Средина, 1927, III, бр. 3, стр. 3.

468. Карановић, Милан: У Змијању Петра Кочића. – Споменица Петра Кочића, Београд, Државна штампарија, 1928, стр. 14–19.

469. Карановић, Милан: Босна и Херцеговина. Кратак историјско-географски и етнографски преглед. – Савремена Босна и Херцеговина; уредио Миливоје В. Кнежевић, Суботица, 1928 (О Кочићу), стр. 10.

470. К(овачевић), Б(ожидар): Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Српски књижевни гласник, н. с., 1. мај 1928, књ. XXIV, бр. 1, стр. 72–73.

471. К(ршић), Ј(ован) А.: Споменица Петра Кочића. Издаје Одбор, Београд, 1928, Државна штампарија. – Преглед, 1928, II, књ. II, бр. 54, стр. 95–96 (Приказ).

472. Н. Вид.: Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Нови човјек, 1928, IV, бр. 6 (109), стр. 183.

473. Павловић, Витомир Г.: Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Ново доба, 1928, X (XI), бр. 312, стр. 2.

474. Outsider (Пасарић, Иво): Споменица Петра Кочића. Неке замјерке. – Ријеч, 1928, XXIX, бр. 111, стр. 4–5.

475. Ћоровић, Владимир: Петар Кочић. – Споменица Петра Кочића, Београд, Државна штампарија, 1928, стр. III–XI.

476. Шмаус, Алојз: Споменица Петра Кочића (Издаје Одбор, Београд, 1928). – Мисао, 1928, књ. XXVII, стр. 361–364 (Приказ).

477. Уредништво: Једно подушје. (Књижевници и уметници). – Савремена Босна и Херцеговина, Суботица, 1928 (О Кочићу), стр. 95.

478. Вељковић, Момир: Савремена књижевност Босне. – Савремена Босна и Херцеговина, Суботица, 1928 (О Кочићу приповедачу), стр. 48–49.

1929.

479. Аноним: За споменик Петра Кочића. – Глас Народне женске заједнице, 1929, II, бр. 11–12, стр. 11–12 (О акцији Народне женске заједнице за подизање споменика).

480. Аноним: За споменик Петру Кочићу. – Политика, 25. септембар 1929, XXVI, бр. 7685, стр. 6 (Разговори о подизању споменика, основан Одбор, на чије чело је изабран В. Глушац).

481. Аноним: Кочићево вече у Народном позоришту. – Време, 15. децембар 1929, IX, бр. 2865, стр. 6.

482. Бановић, Гојко: Враћање Петру Кочићу. – Млада Босна, 1929, II, бр. 9–10, стр. 182–183 (О животу и раду П. Кочића. Поводом оснивања друштва „Змијање" у Бањалуци).

483. Благојевић, Десимир: Сећање на највећег и најтрагичнијег песника Босне. – У разговору са супругом Петра Кочића. – Правда, 11. новембар 1929, XXV, бр. 306, стр. 4.

483а. Благојевић, Десимир: За споменик Петра Кочића. – Глас Народне женске заједнице, 1929, II, бр. 11–12, стр. 11–12 (О акцијама Народне женске заједнице за подизање споменика).

484. Borko, B.: Pozabljeni Petar Kočić. – Jutro,, 9. новембар 1929, X, бр. 263, стр. 6 (Da se je „pravkar ustanovilo druљtvo „Zmijanje" za zgradbo spomenika Petru Kočiću").

485. Главни одбор друштва „Змијање": Апел Одбора за подизање споменика Петру Кочићу („Одужимо се Петру Кочићу, макар то и касно било"). – Политика, 20. октобар 1929, XXVI, бр. 7710, стр. 10 (Да се народу упути проглас „Одужимо се Петру Кочићу")

486. Дефранчески, Јосо: Успомени Петра Кочића. – Новости, 1929, XXIII, бр. 313, стр. 27.

487. Ј.: Акција за подизање споменика П. Кочићу (У Бања Луци је основано друштво са циљем да у року од две године подигне споменик Петру Кочићу). – Политика, 8. октобар 1929, XXVI, бр. 7698, стр. 9.

488. Кулунџић, Јос(ип): Велики критичар у дилеми. – Нова литература, 1929, II, бр. 2, стр. 35–37.

489. М.: Споменик Петру Кочићу. – Преглед, октобар 1929, III, књ. IV, св. 70, стр. 227.

490. Матић, С(ветозар): Петар Кочић и легенда о Јову. – Живот и рад, 1929, II, књ. IV, бр. 20, стр. 585–587 (О приповеци Кроз мећаву).

491. Ћуковић, Милан: Књижевно-културни рад ученика. – Споменица Прве гимназије у Сарајеву 1879 –1929, Сарајево, 1929 (О Кочићу, ученику од 1891. до 1895), стр. 56.

492. Хумо, Хамза: Национализам у босанско-херцеговачкој књижевности. – Напори Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење, Сарајево, 1929, стр. 375.

1930.

493. Аноним: Како је ухапшен Петар Кочић 1908. године. Писмо из затвора. – Југославенска пошта, 1930, II, бр, 412, стр. 7 (Писмо Милки Кочић из Доње Тузле, 2. II 1908).

494. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Разгледница, Нови Сад, Славија, 1930–1940 (На полеђини биографија Петра Кочића, на основу података из литературе).

495. Бановић, Гојко: Петар Кочић. – Венац, 1930–1931, XVI, бр. 4–5, стр. 364–369 (Из говора на забави средњошколаца у Бањалуци).

496. Д. С. (Јевтић, Боривоје): Кочићево вече. – Преглед, 1. новембар 1930, IV, књ. V, бр. 83 , стр. 757–758.

497. Ј(еловац), В(укашин): Годишњица смрти Петра Кочића (На данашњи дан, пре 14 година, умро је П. Кочић у Београду). – Политика, 28. август 1930, XXVII, бр. 8013, стр. 3.

498. Карановић, Милан: Змијање. – Просвета, 1930, XIV, бр. 2, стр. 51–56 (О друштву „Змијање" у Бањалуци; о раду и значају П. Кочића).

499. Карановић, Милан: Бањалука на Крајини хвала. – Политика, 6, 7, 8. и 9. јануара 1930, XXVI, бр. 7788, Божићни додатак, стр. 21–22 (Путописно-историјска варијација о Бањалуци и Крајишницима, посебно о В. Пелагићу, И. Јукићу и П. Кочићу).

500. Кнежевић, Миливоје В.: О Петру Кочићу. – Дневник, 1930, II, бр. 168, стр. 5 (Одломак из предавања).

501. Кнежевић, Миливоје В.: О Петру Кочићу (Одломак из предавања о Штросмајерову дану). – Књижевни север, 1. децембар 1930, VI, књ. VI, св. 12, стр. 391–395.

502. Коча, Момир: Из живота Петра Кочића. – Дневник, 7. фебруар 1930, II, бр. 37, стр. 1–2.

503. Кршић, Ј(ован): Говор о Петру Кочићу. – Преглед, 1. новембар 1930, IV, књ. V, бр. 83, стр. 712–718 (Одржан на Кочићевом вечеру, 3. XI 1930. у сарајевском Народном позоришту).

504. Малбаша, Анте А.: Петар Кочић као социјални и национални борац. – Ријеч, 24. мај 1930, XXVI, бр. 18, стр. 3–7 (Поводом 20. годишњице његовог листа Развитак).

505. Милићевић, Ника: Петар Кочић. – Југославенска ревија, 1930, бр. 2.

506. Поповић, Јован: Наш књижевник у простору и времену. – Књижевник, 1930, III, бр. 7, стр. 307–320.

507. Поповић, Павле: Југословенска књижевност (Књижевност Срба, Хрвата и Словенаца), пето издање, Београд (Изд. Геце Кона), 1930, (О П. Кочићу), стр. 142.

508. Тодоровић, Н(икола): За антологију српскохрватске поетске прозе. – Књижевни север, март-април 1930, VI, књ. VI, св. 3–4, стр. 94–96 (О Кочићу, стр. 95).

509. Уредништво Ј. Р: Петар Кочић и „Змијање". – Југославенска ревија, март 1930, I, бр. 1, стр. 32 (У вези са преносом Кочићевих костију, градњом споменика и спомен-дома; најављено објављивање „темељитије студије" о Кочићу у наредним бројевима).

1931.

510. Аноним: Петра Кочић. – Позоришни годишњак Народног позоришта Врбаске бановине (1930–1931), Бања Лука, 1931, стр. 21.

511. Аноним: Књижевно уметничко вече Петра Кочића. Приредило је синоћ на Народном универзитету Друштво „Змијање"– пододбор у Београду. – Политика, 18. мај 1931, XXVIII, бр. 8269, стр. 4 (Васо Глушац, председник главног одбора, говорио о преносу Кочићевих костију, Јован Кршић одржао предавање о П. Кочићу).

512. Бановић, Гојко: Писац Јазавца пред судом. – Књижевна Крајина, август 1931, I, бр. 8, стр. 358–360 (Поводом 15–годишњице од Кочићеве смрти).

513. Барић, Петар: Кроз Босанску Крајину, трагом прошлих борби за слободу – сјећање на Петра Кочића. – Југословенски дневник, 11. октобар 1931, III, бр. 271, стр. 9.

514. В. П.: Петар Кочић. Поводом Кочићевог вечера, које данас приређује Друштво „Змијање", Политика, 17. мај 1931, XXVIII, бр. 8268, стр. 6.

515. Gesemann, Gerhard: Die serbo-kroatische Literatur, Handbuch der Literaturwissenschaft, Herausgegeben von Dr. Oscar Walzer, Leipzig, 1931, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion M. D. H. – (О Кочићу), стр. 42.

516. Глушац, Васо: Први књижевни лист у Бањалуци. – Књижевна Крајина, новембар 1931, I, књ. II, бр. 11, стр. 458–459.

517. Глушац, Васо: Петар Кочић. – Правда, 14. јун 1931, XXVII, бр. 164, стр. 5 (Поводом акције подизања дома П. Кочића).

518. Глушац, Васо: Петар Кочић као књижевник. – Књижевна Крајина, јануар 1931, I, бр. 1, стр. 2–4.

519. Дрча, Данило: Друштво „Змијање". – Књижевна Крајина, јануар 1931, I, књ. I, бр. 1

520. Димитријевић, Радмило: Наши писци у стараној литератури. – Преглед, 16. јул 1931, V, књ. VII, св. 91, стр. 49–51 (О преводима на стране језике дела Св. Ћоровића, А. Шантића и П. Кочића – уз то дата библиографија).

521. Јевтић, Боривоје: Петар Кочић. – Десет година Сарајевског позоришта, Сарајево, 1931, VII, бр. 26, стр. 32.

522. Ј(евтић), Б(оривоје): Петар Кочић. – Преглед, 16. септембар 1931, V, књ. VII, св. 92, стр. 215 (Поводом 15–годишњице Кочићеве смрти).

523. Јакшић, Сретен: Петар Кочић. – Снага, 1931, IV, бр. 12, стр. 178 (О Босни и њеним представницима: Петру Кочићу и Васи Пелагићу).

524. Карановић, Милан: Наследна кнежевска породица у Змијању. – Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини, Сарајево, 1931, књ. XLIII, бр. 2, стр. 73–89 (Резиме на француском језику).

525. Кршић, Јован: Уметност Петра Кочића. – Календар „Просвета" за 1932. годину (Уредили Марко Марковић и Мирко Максимовић), Сарајево, Изд. Друштва „Просвета", 1931, стр. 160–162.

526. Лагарић, Павле: Како је Петар Кочић научио писати приповетке. – Књижевна Крајина, септембар 1931, I, књ. II, бр. 9, стр. 361–363.

527. Лагарић, Павле: Лирски покушаји Петра Кочића. – Књижевна Крајина, новембар 1931, I, књ. II, бр. 11, стр. 461–462.

528. Лагарић, Павле: Петар Кочић као пејзажиста. – Књижевна Крајина, децембар 1931, I, књ. II, бр. 12, стр. 497–498.

529. Лазичић, Б(ранислав): Петар Кочић. – Нова штампа, 28. августа 1931.

530. Њежић, Живко: Петар Кочић. – Југославенска пошта, 1931, III, бр. 618, стр. 2.

531. Поповић, Павле: La littйrature Yougoslave (Extradit du Munde Slave, Juilllet – Aogust – Septembre 1930), Paris, Librarie Fйlix Alcan, 1931, (Separat) – О Кочићу, стр. 71.

532. Скерлић, Јован: О Петру Кочићу, Народни алманах 1932, Los Angeles, Изд. предузеће „Народни алманах", Published National Almanac, 1931, стр. 127.

533. Ц(ар), М(арко): Петар Кочић. Поводом 15–годишњице пјесникове смрти, Новости, 1931, XXV, бр. 250, стр. 8.

534. Цар, Марко: Петар Кочић. – Књижевна Крајина, август 1931, I, књ. II, бр. 8, стр. 313–315 (У тексту објављено писмо П. Кочића из Беча, 9. II 1903).

535. Винтерхалтер, Вилко: На Кочићевом Змијању. – Књижевник, 1931, књ. IV, бр. 1, стр. 18–19.

536. Винтерхалтер, Вилко: На Кочићевом Змијању. – Радничко јединство, 1931, VII, бр. 1–2, стр. 5.

1932.

537. Аноним: Прослава Петра Кочића у Бања Луци. – Политика, 3. новембар 1932, XXIX, бр. 8794, стр. 8 (Да је Друштво „Змијање" привело крају акцију око прославе П. Кочића).

538. Аноним: Припреме за откривање споменика Петру Кочићу. – Политика, 5. новембар 1932, XXIX, бр. 8796, стр. 4.

539. Аноним: Данас ће се открити споменик Петру Кочићу. – Политика, 6. новембар 1932, XXIX, бр. 8797, стр. 12.

540. Аноним: Свечано откривање споменика Петру Кочићу (Светковина Босанске Крајине). – Политика, 7. новембар 1932, XXIX, бр. 8798, стр. 5.

541. Аноним: Помен Кочићу у Сарајеву. – Политика, 7. новембар 1932, XXIX, бр. 8798, стр. 5.

542. Аноним: Одужујемо се Петру Кочићу. – Службени лист Врбаске бановине, 18. октобар 1932, IV, бр. 44, стр. 2 (Позив Одбора Друштва „Змијање" на велику народну манифестацију поводом преноса костију Петра Кочића и подизања споменика).

543. Аноним: Откривање споменика и пренос костију Петра Кочића. – Службени лист Врбаске бановине, 8. октобра 1932, IV, бр. 41, стр. 3 (Главни одбор Друштва „Змијање" најавио да ће 6. новембра бити пренесене кости П. Кочића и откривен споменик).

544. Аноним: Кочићев споменик. – Службени лист Врбаске бановине, 15. септембар 1932, IV, бр. 37, стр. 2 (Напомиње се да је Шпиро Беловић, ак. сликар, боравио код А. Аугустинчића у Загребу и да су извајали главу Кочићеву).

545. Аноним: Велико славље Бање Луке и Босанске Крајине (Поводом преноса посмртних остатака Петра Кочића и откривања споменика). – Службени лист Врбаске бановине, 9. новембра 1932, IV, бр. 50, стр. 3.

546. Аноним: Петар Кочић и Стара Србија. – Вардар, 17. новембра 1932, I, бр. 32, стр. 4 (На свечаности откривања споменика П. Кочићу Скопље представљали професори Душан Поповић и Александар Стојковић и пет матураната гимназије).

547. Аноним: Прослава Петра Кочића у Бањалуци. – Време, 3. новембар 1932, XII, бр. 3893, стр. 6 (У вези са преносом Кочићевих посмртних остатака у Бањалуку).

548. Аноним: Припреме за свечаности у Бањој Луци. – Време, 5. новембар 1932, XII, бр. 3895, стр. 10.

549. Аноним: Босанска Крајина одужила се на величанствен начин своме највећем сину, народном трибуну Петру Кочићу. – Време, 7. новембар 1932, XII, бр. 3897, стр. 5 (Поводом откривања Кочићевог споменика у Бањалуци).

550. Аноним: Годишња скупштина „Змијања" (15. маја 1932). – Политика, 16. мај 1932, XXIX, бр. 8625, стр. 10 (Извјештај поднио Васо Глушац. Главни одбор ријешио да се у току јесени пренесу кости П. Кочића у Бању Луку).

551. Аноним: Прилози за Кочићев споменик. – Службени лист Врбаске бановине, 4. август 1932, IV, бр. 31, стр. 5 (Белешка).

552. Аноним: Друштво „Змијање" за подизање споменика П. Кочићу. – Службени лист Врбаске бановине, 18. август 1932, IV, бр. 33, стр. 7 (Белешка).

553. Аноним: Г. Станоје Бојовић, учитељ из Кључа, за Кочићев споменик. – Службени лист Врбаске бановине, 18. август 1932, IV, бр. 33, стр. 7 (Белешка).

554. Аноним: Кочићева забава у Андријевици,(Сјећање на П. Кочића). – Службени лист Врбаске бановине, 18. август 1932, IV, бр. 33, стр. 7 (Белешка).

555. Аноним: Свечано откривање споменика Петру Кочићу у Бања Луци. – Правда, 7. новембар 1932, XXVIII, бр. 312, стр. 2 (Уз напомену да је увече у Народном позоришту у Бањалуци приказан Јазавац пред судом и да је рецитована Кочићева Молитва).

556. Анђелић, Ђорђе: Петар Кочић. – Историја југословенске књижевности, прво издање, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1933, стр. 349–352.

557. Б. М.: Стричићи Петра Кочића добили нову школску зграду. – Службени лист Врбаске бановине, 15. септембар 1932, IV, бр. 37, стр. 8 (Још се за то залагао код аустријских власти П. Кочић, али је одбијен).

558. Бановић, Гојко: Физиономија књижевне Босне. – Врбаске новине, 1. децембар 1933, V, бр. 272, стр. 2 (О приповеткама Кроз мећаву и Мрачајски прото).

559. Бановић, Гојко: Међу Кочићевим Змијањцима. Култ према Петру Кочићу. Једна мисао поводом подизања споменика Петру Кочићу. – Правда, 30. октобар 1932, XXVIII, бр. 304, стр. 6.

560. Богдановић, Милан В.: Два лика Петра Кочића (Поводом последњих комеморација Кочића и говора о његовом делу). – Политика, 20. новембар 1932, XXIX, бр. 8811, стр. 10.

561. Вуловић, Зора В.: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић:Целокупна дела I, II, Београд, Народна просвета, (1932), књ. II, стр. IX–XCII.

562. Глушац, Васо: Говор Васе Глушца. – Политика, 7. новембар 1932, XXIX, бр. 8798, стр. 5 (Говор приликом откривања споменика Петру Кочићу у Бањој Луци).

563. Глушац, Васо: (Говор о Петру Кочићу на свечаности откривања споменика Петру Кочићу, 6. новембра). – Службени лист Врбаске бановине, 9. новембар 1932, IV, бр. 50, стр. 4.

564. Глушац, Васо: Др Јован Скерлић, Београд, 1932 (О Кочићевом језику), стр. 53–54. и 66–67.

565. Дрча, Данило: Поводом 16–годишњице смрти једног националног великана. Сећање на Петра Кочића и рад Друштва „Змијање". – Службени лист Врбаске бановине, 15. септембар 1932, IV, бр. 37, стр. 2.

566. Дрча, Данило: Кочићев споменик у Бањој Луци. – Службени лист Врбаске бановине, 4. август 1932, IV, бр. 31, стр. 4–5 (Саопштење да су прегледани приспели радови за Кочићев споменик: прва награда А. Аугустинчићу и в. Радаушу).

567. Загорац, Бранко: Слава Петру Кочићу. – Службени лист Врбаске бановине, 5. новембар 1932, IV, бр. 49, стр. 1 („Сјутра ће му његова Крајина да открије трајан споменик").

568. Ђорђевић, Спасоје С.: Да ли ће се извршити пренос великог народног борца у Бања Луку . – Правда, 4. новембар 1932, XXVIII, бр. 309, стр. 6.

569. Ж.: Народни универзитет у Призрену. – Вардар, 17. новембар 1932, I, бр. 32, стр. 4 (Телеграм Предсједништву Друштва „Змијање" поводом откривања споменика П. Кочићу).

570. Ј(еловац), В(укашин): Годишњица смрти Петра Кочића. – Политика, 28. август 1932, XXIX, бр. 8727, стр. 7.

571. Јеловац, Вук(ашин): Из друштва „Змијање". – Службени лист Врбаске бановине, 8. септембар 1932, IV, бр. 36, стр. 4 (О припремама за изградњу Кочићевог споменика, Дома и за пренос његових костију).

572. Ј(еловац), В(укашин): Зашто кости Петра Кочића нису пренесене у Бања Луку. – Политика, 15. децембар 1932, XXIX, бр. 8836, стр. 7.

573. Јовановић, Радован: Кочићево тамновање у Тузли. – Врбаске новине, 1933, V, бр. 104, стр. 3.

574. Јовановић, Радомир: Истински крај Јазавца пред судом. О правом Давиду Штрпцу.– Поводом преноса Кочићевих посмртних остатака у Бању Луку. – Службени лист Врбаске бановине, 25. октобар 1932, IV, бр. 46, стр. 6.

575. Карановић, Милан: Породична задруга Кочићевог деда и оца. – Политика, 5. новембар 1932, XXIX, бр. 8796, стр. 4.

576. Карановић, Милан: Цвијић и Кочић. Три интересантна документа. Поводом преноса Кочићевих посмртних остатака у Бању Луку. – Службени лист Врбаске бановине, 5. новембар 1932, IV, бр. 49, стр. 2–3.

577. Карановић, Милан: О старини Кочићева рода. – Политика, 2. новембар 1932, XXIX, бр. 8793, стр. 8.

578. Карановић, Милан: Порекло Кочића. О старини Кочићева рода. Област где Кочићи живе. Предања о роду Кочића. – Службени лист Врбаске бановине, 5. новембар 1932, IV, бр. 49, стр. 2

579. Карановић, Милан: Једна кнежевска породица. – Нова реч, 12. марта, 1932 (Према народном предању).

580. Карановић, Милан: Цвијић и Кочић. – Политика, 1. новембар 1932, XXIX, бр. 8792, стр. 10 (Поводом преноса Кочићевих посмртних остатака у Бању Луку. О преписци између П. Кочића и Ј. Цвијића).

581. Карановић, Милан: Кочићев ђачки идеал ослобођења. Једно досад непознато писмо пок. Кочића. Давид Штрбац о слободи. Идеал слободе кроз дјела Петра Кочића. – Југославенска пошта, 5. новембар 1932, IV, бр. 1040, стр. 9.

582. Карановић, Милан: Кочићев ђачки идеал ослобођења. Једно досад непознато писмо пок. Кочића. Давид Штрбац о слободи. Идеал слободе кроз дјела Петра Кочића. – Трговински гласник, 8. новембар 1932, XLI, бр. 254, стр. 2–3.

583. Карановић, Милан: Протјеривање Петра Кочића из Сарајева. – Југославенски лист, 1932, XV, бр. 304, стр. 3 (Због тога што је суделовао у демонстрацијама против аустријских власти).

584. Карановић, Милан: Саборске упадице Петра Кочића. Уз сутрашње свечаности у Бањој Луци. – Вечерња пошта, 6. новембар 1932, XII, бр. 3427, стр. 2.

585. Кршић, Јован: Уметност Петра Кочића. – Календар „Просвета" за 1932, стр. 160–162.

586. Марјановић, Јово: Босанска Крајина. – Врбаске новине, 3. децембар 1932, IV, бр. 57, стр. 3 (У другом делу, завршетку, истиче значај Петра Кочића).

587. Марковић, Марко: Дани Петра Кочића. – Југославенска пошта, 1932, IV, бр. 1042, стр. 5; бр. 1043, стр. 5; бр. 1044, стр. 7 (С прославе у Бањој Луци).

588. Маслеша, В(еселин): Случај Петра Кочића. – Књижевник, 1932, V, бр. 3, стр. 97–101.

589. Митровић, Божа: Пред откривање споменика Петру Кочићу. – Правда, 6. новембар 1932, XXVIII, бр. 311, стр. 4.

590. Митровић, Исаија: Петру Кочићу (Приликом преноса његових костију у Бању Луку) (Песма). – Службени лист Врбаске бановине, 5. новембар 1932, IV, бр. 49, стр. 3.

591. Митровић, Исаија: Петар Кочић и Јово Г. Поповић пред судом. Поводом преноса посмртних остатака Петра Кочића у Бања Луку. – Службени лист Врбаске бановине, 5. новембар 1932, IV, бр. 49, стр. 3.

592. Николић, Милан М.: Петар Кочић. Поводом откривања споменика 6. о. м. у Бањој Луци. – Глас Шумадије, 1932, II, бр. 46, стр. 2; бр. 47, стр. 2.

593. Њежић, Живко: Петар Кочић. – Службени лист Врбаске бановине, 9. новембар 1932, IV, бр. 50, стр. 5 (О своме школском другу П. Кочићу говорио у Народном позоришту, 5. новембра) – наставиће се.

594. Њежић, Живко: Петар Кочић. – Службени лист Врбаске бановине, 11. новембар 1932, IV, бр. 51, стр. 3–4 (О своме школском другу Петру Кочићу) – наставиће се.

595. Њежић, Живко: Петар Кочић. – Службени лист Врбаске бановине, 15. новембар 1932, IV, бр. 52, стр. 5–6 (О своме школском другу П. Кочићу) – свршетак.

596. Томић, З(вонко) Ј.: Последњи дани Петра Кочића,. – Недеља, 1932, стр. 4.

597. Цар, Марко: Петар Кочић. – Моје симпатије I: књижевни огледи (Серија прва): П. П. Његош – Ст. М. Љубиша, Љ. Ненадовић, Змај Ј. Јовановић, Л. К. Лазаревић, С. Матавуљ, В. Илић, А. Шантић, П. Кочић, Београд, Издавачка књижарница „Скерлић", (1932), стр. 205–215 (Ту је објавио и писмо које му је Кочић упутио из Беча 9. фебруара 1903).

1933.

598. Аноним: Петар Кочић и Јово Поповић пред судом. – Врбаске новине, 1933, V, бр. 100, стр. 2–3.

599. Аноним: Са изванредне скупштине друштва „Змијање" одржане дне 30. априла 1933, а која ће се наставити 21. маја о. г. – Врбаске новине, 21. мај 1933, V, бр. 113, стр. 8 (О великом одзиву приложника за споменик П. Кочићу; саопштено да је одштампано 28000 дописница са Кочићевом сликом, да је у 2000 примерака објављен Јазавац пред судом и у 500 Споменица Петра Кочића).

600. Аноним: Са изванредне скупштине друштва „Змијање" (– свршетак). – Врбаске новине, 24. мај 1933, V, бр. 114, стр. 5 (Саопштење да су споменик извајали Антун Аугустинчић и Иван Радауш, уз напомену да ће Дом краља Петра у Бањалуци имати и Кочићеву Спомен-собу).

601. Аноним: Петар Кочић. Са предавања г. В. Петровића, књижевника, на концерту студентског удружења „Петар Кочић" (преузето из Политике). – Врбаске новине, 24. март 1933, V, бр. 89, стр. 2 (Чланак објављен у Ла Медитеранйе 1. децембра, 1933).

602. Аноним: Рад „Змијања" и Одбора за подизање Дома краљу Петру у Бањој Луци. – Врбаске новине, 7. април 1933, V, бр. 95, стр. 7 (У њему и Спомен-собе Петра Кочића).

603. Аноним: Из друштва „Змијање". – Врбаске новине, 16. април 1933, V, бр. 98, стр. 7 (Саопштење да је продато више од 30000 Кочићевих разгледница и да се планира продаја још 127 000 – прилог за Кочићев споменик).

604. Анђелић, Ђорђе: Петар Кочић. – Историја југословенске књижевности, треће издање, Београд, Геца Кон, 1933, стр. 355–358.

605. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић, Одабране стране, Београд, Задруга Професорског друштва, 1933, стр. 5–6.

606. Ганибеговић, Мухарем: Други дан Конгреса Народне одбране у Бањој Луци. – Врбаске новине, 28. јун 1933, V, бр. 139, стр. 2 (Говор г. Миле Павловића и Саве Петровића пред спомеником П. Кочићу, књижевнику мементо).

607. Геземан, Герхард: Српскохрватска књижевност, Београд, Издање Геца Кона, 1934 (О Кочићу), стр. 104.

608. Есих, Иван: Петар Кочић. Разговор са др Бранком Чубриловићем, аутором монографије о покојном Петру Кочићу. – 15 дана, 1933, III, бр. 14, стр. 211.

609. Живковић, Благоје: Петар Кочић, Просвета, 1933, XVII, бр. 1, стр. 1–3.

610. Јовановић, Радован: Кочићево тамновање у Тузли. – Врбаске новине, 3 мај 1933, V, бр. 104, стр. 3.

611. Јовановић, Радован: Пабирци о Петру Кочићу. – Врбаске новине, 5. мај 1933, V, бр. 106, стр. 5.

612. Карановић, Милан: Живе личности Кочићевих приповедака. – Политика, 6, 7, 8. и 9. јануара, 1933, XXX, бр. 8858, стр. 17.

613. Купрешанин, Вељко: Књижевна Босна, Књига десета, Групе сарајевских књижевника (Сарајево, 1933). – Новости, 1933, XXVII, бр. 202, стр. 9 (Објављена приликом 10-годишњице деловања Групе и посвећена Кочићу).

614. Митровић, Божа: Седамнаестогодишњица смрти Петра Кочића. – Врбаске новине, 27. август 1933, бр. 191, стр. 2.

615. Петровић, Вељко: Кочић писац и народни трибун. Са предавања г. Вељка Петровића, књижевника, на концерту Студентског удружења „Петар Кочић". – Политика, 18. март 1933, XXX, бр. 8926, стр. 10.

616. Стојковић, Боривоје: Књига десета (Алманах Групе сарајевских књижевника). – Живот и рад, 1933, VI, св. 94, стр. 882–885.

617. Цар, Марко: Петар Кочић. – Моје симпатије I: књижевни огледи, Нова серија, 3. издање, Београд, Издавачка књижарница „Скерлић", 1933, стр. 205–215 (Ту је унето и Кочићево писмо, које му је упућено из Беча 9. фебруара 1903).

618. Чубриловић, Бранко: Давид Штрбац (Из студије о Петру Кочићу). – Свети Сава. Народна читанка са календаром за годину 1934, година пета, Загреб, Изд. Просветиног и Добротворног друштва „Св. Сава", (1933), стр. 144–146.

1934.

619. Аноним: Јазавац пред судом. Наново увјежбавање реприза Кочићеве сатире. – Комедија, 1934, I, бр. 28, стр. 2.

620. Аноним: Петар Кочић, (Национални час – предавање г. Бранислава Денића путем радија). – Врбаске новине, 11. септембар 1934, VI, бр. 506, стр. 3 (Белешка да је Б. Денић, у Националном часу, изнио кратак животопис и рад П. Кочића)

621. Аноним: Махнити Влах. – Врбаске новине, 1934, VI, бр. 513, стр. 3 (Анегдота о Петру Кочићу).

622. Аноним: Немушти језик. – Врбаске новине, 1934, VI, бр. 509, стр. 3 (Анегдота о Петру Кочићу).

623. Аноним: Споменица четрдесетогодишњице Мушке гимназије у Скопљу, Скопље, 1934 (Петар Кочић суплент од 16. јануара до 1. новембра 1905), стр. 147.

624. Б(ановић), Г(ојко): Меланхолија у босанској књижевности. – Врбаске новине, 27. јул 1934, VI, бр. 467, стр. 2 (Да управо код Кочића меланхолија „најјаче избија кроз лирски интензитет његове лирске слике").

625. Б. Ј. (Б. Чубриловић): Петар Кочић и његово доба. – Народне новине, 1934, C, бр. 96, стр. 2–3.

626. Б(ешлић), М(илан): Осамнаестогодишњица смрти Петра Кочића. – Правда, 1934, XXX, бр. 10708, стр. 5.

627. Бешлић, Милан: Петар Кочић и његово доба од Б. Чубриловића. – Народна просвета, 1934/5, XVII, бр. 2–3, стр. 4.

628. Вендел, Херман: О књизи г. др Бранка Чубриловића, Петар Кочић и његово доба. – Врбаске новине, 1934, VI, бр. 493, стр. 3 (Пренос чланка Х. Вендела из Prager Presse

629. Вернић, Зденко: Meneinstudierung der Dacht von Glischt. – Morgenblatt, 1934, XLIX, бр. 208, стр. 5.

630. Геземан, Герхард: Српскохрватска књижевност, Београд, Изд. Књижарница Геце Кона, 1934 (О Петру Кочићу), стр. 104.

631. Денић, Бранислав: Петар Кочић. – Врбаске новине, 1934, VI, бр. 506, стр. 3 (Предавање г. Б. Денића преко радија, одржано 18. септембра 1934).

632. Димитријевић, Радмило: Бранко Чубриловић: Петар Кочић и његово доба. – Гласник Југословенског професорског друштва, 1934–35, XV, бр. 9, стр. 832–835.

633. Драговић, Ј.: Аграрни демократизам Петра Кочића. – Српски књижевни гласник, н. с., 1934, XIV, књ. XLI, бр. 5, стр. 362–373.

634. Зафировић, Стојан: Наставници. – Споменица четрдесетогодишњице Мушке гимназије у Скопљу (1894–1934), Скопље, 1934, стр. 109–116. и 147.

635. Иловача, Велимир: Петар Кочић и његово доба (Рефлексије уз Чубриловићеву књигу). – Хрватска стража, 1934, VI, бр. 109, стр. 4–5 (Приказ књиге В. Чубриловића).

636. Јовановић, Драгољуб: Петар Кочић и његово доба. – Српски књижевни гласник, н. с., 1934, XIV, књ. XLI, бр. 1, стр. 64–66 (Приказ књиге Бранка Чубриловића).

637. Јовановић, Драгољуб: Аграрни демократизам Петра Кочића. – Српски књижевни гласник, н. с., 1934, XIV, књ. XLVII, бр. 5, стр. 362–373 (Потписано Ј. Драговић).

638. Јовановић, Јован М.: Петар Кочић. – Политика, 1. октобар 1934, XXXI, бр. 9473, стр. 11 (Приказ књиге Бранка Чубриловића Петар Кочић и његово доба, Бања Лука – Загреб, 1934).

639. Карановић, Милан: Помрле личности Кочићевих приповедака. – Политика, 6, 7, 8. и 9. јануар 1934, XXXI, бр. 9214, стр. 25.

640. Карановић, Милан: Манастир Гомионица. – Политика, 6. мај 1934, XXXI, бр. 9327, стр. 9–10.

641. Кецмановић, Илија: Петар Кочић и његово доба од Бранка Чубриловића. – Живот и рад, 1934, VII, књ. XIX, бр. 118, стр. 849–854 (Приказ књиге Бранка Чубриловића).

642. Кршић, Јован: Барјак Крајине. – Гласник Југословенског професорског друштва, октобар – децембар 1933–34, XIV, бр. 10–12, стр. 962–974 (О Петру Кочићу); исто, у: Босанска Крајина, Београд, Издање Југословенског професорског друштва, 1934, стр. 97–109.

643. К(рушевац), Т(одор): Бранко Чубриловић, Петар Кочић и његово доба. – Преглед, 1934, VIII, књ. X, бр. 127–128, стр. 444.

644. К(уленовић), М(есуд): Петар Кочић и његово доба. Студија др Бранка Чубриловића. – Обзор, 1934, LXXV, бр. 86, стр. 1–2.

645. Купрешанин, Вељко: Бранко Чубриловић, Петар Кочић и његово доба. Написао др Бранко Чубриловић, Бањалука – Загреб, 1934. – Новости, 1934, XXVIII, бр. 139, стр. 7.

646. мћ: Петар Кочић. Пригодом приказивања његове комедије Јазавац пред судом. – Народне новине, 1934, C, бр. 199, стр. 3.

647. М(ашић), Б(ранко): Наново увјежбан Кочићев Јазавац пред судом. – Новости, 1934, XXVIII, бр. 243, стр. 9.

648. Пејановић, Ђорђе: Отаџбина и Развитак. – Гласник Југословенског професорског друштва, јуни–август 1934, XIV, бр. 7–8, стр. 977–982.

649. Пејановић, Ђорђе: Књижевни и политички листови у Босанској Крајини. – Босанска Крајина, Београд, Издање Југословенског професорског друштва, 1934, стр. 109–125.

650. Поповић, Јован М.: Петар Кочић. – Неимари Југославије, Београд, Изд. Књижарнице Р. Д. Ћурковића, Задужбина „Велимиријанум", 1934, стр. 362–366.

651. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II. – Књижевне студије I, Београд, Српска књижевна задруга, 1934, стр. 112–114, 120–123, Српска књижевна задруга, коло XXVIII, књ. 250.

652. Слијепчевић, Перо / Чубриловић, Бранко: Петар Кочић и његово доба, Бања Лука – Загреб, 1934. – Јужни преглед, 1934, IX (ВIII), бр. 4, стр. 185–186.

653. Ћурчић, Милан Ј.: Перо Поповић академски сликар. Интимна сјећања. – Југославенски лист, 7. октобар 1934.

654. Ф. Н.: Три наново увјежбана домаћа дјела. – Нова Даница, 1934, XIII, стр. 4 (О Јазавцу пред судом).

655. Чубриловић, Бранко: Петар Кочић и његово доба, Бања Лука – Загреб, 1934; 210 стр. са сл. + (2), V 8°.

656. Чубриловић, Бранко: Давид Штрбац (Из студије о Петру Кочићу). – Свети Сава (календар), 1934, стр. 144–146.

657. Wendel, Hеrmann: Petar Kočić und seine Zeit. – Prager Presse, 17. новембар 1934, XIV, с. 192 (Ради се о опсежној рецензији књиге Петар Кочић и његово доба Бранка Чубриловића, 1934).

1935.

658. Аноним: Петар Кочић и његово време. – Политика, 4. фебруар 1935, XXXII, бр. 9596, стр. 10 – (Предавање др Владимира Ћоровића на Коларчевом универзитету, у организацији Удружења студената „Петар Кочић").

659. Бешлић, Милан: Историјски значај трибуна Петра Кочића (Пре 19 година умро је у београдској болници велики крајишки трибун и национални визионар). – Врбаске новине, 27. август 1935, VI, бр. 792, стр. 1–2.

660. Бешлић, Милан: Историјски значај Петра Кочића у Босанској крајини. – Народна снага, 1935, I, бр. 22, стр. 2 (Поводом 19–годишњице његове смрти).

661. Бешлић, Милан: Историјски значај трибуна Петра Кочића. Пре 19 година умро је у београдској болници велики крајишки трибун и национални визионар. – Врбаске новине, 27. август 1935, VI, бр. 792, стр. 1–2.

662. Зубовић, Јово / Чубриловић, Бранко: Да наставимо. – Развитак, 1. јануар 1935, II, бр. 1.

663. З(убовић), Ј(ово): Друштва и установе. – Развитак, 1. април 1935, II, бр. 4, стр. 167–168 (О Друштву „Змијање").

664. З(убовић), Ј(ово): Народни говор. – Развитак, 1. децембар 1935, II, бр. 11–12, стр. 408–409 (О Кочићевом настојању да се овај говор уважава у Босанском сабору).

665. Карановић, Милан: Родитељи Кочићеви. – Развитак, 1. фебруар 1935, II, бр. 2, стр. 12–16 (Наведено Кочићево писмо брату Илији из Скопља, 24. јуна 1905, стр. 14).

666. Карановић, Милан: Кочић и чистота језика. – Развитак, 10. јула 1935, II, бр. 7–8, стр. 266–271 (О Кочићевим саборским језичким „интервенцијама").

667. Карановић, Милан: Почетак једне Кочићеве приповетке. – Развитак, 1. октобар 1935, II, бр. 10, стр. 349–352 (Приповетке Ђурини записи).

668. Карановић, Милан: О старини Кочићеве породице. – Развитак, 1. јануар 1935, I, бр. 1, стр. 45–46.

669. Карановић, Милан: Откуда име области Змијање. – Развитак, 1. јануар 1935, I, бр. 1, стр. 45–46.

670. Марковић, Љубомир: Драмска сезона. – Хрватска просвјета, 1935, XXII, бр. 7, стр. 189–192; бр. 8, стр. 224–229 (Приказ дела и извођења Јазавца пред судом).

671. Милић, Владимир: Поводом позоришног вечера Друштва „Напредак". – Слободна мисао, 1935, XIV, бр. 4, стр. 4.

672. Секулић, Исидора: Петар Кочић: савременост његова, Београд, 1935, стр. 18, Библиотека Коларчевог народног универзитета, књ. XVI.

673. Ф(инци, Ели): Исидора Секулић: Петар Кочић. – Бразда, 1935–36, I, бр. 3–4, стр. 94.

674. Чубриловић, Бранко: Нови путеви. – Развитак, новембар–децембар 1935, II, бр. 11–12, стр. 371–373.

1936.

675. Аноним: Двадесетогодишњи помен на гробу Петра Кочића. – Политика, 29. август 1936, XXXIII, бр. 10153, стр. 10.

676. Аноним: У целој Врбаској бановини одржан је јуче помен Петру Кочићу. – Политика, 31. август 1936, XXXIII, бр. 10155, стр. 12.

677. Аноним: Босански часописи Петру Кочићу. – Правда, 17. октобар 1936, XII, бр. 11488, стр. 14 (Белешке о часописима Преглед, Развитак и Јавност који су објавили, или ће објавити, бројеве посвећене Петру Кочићу).

678. Аноним: Слава Змијањцу, трибуну Босанске Крајине, Петру Кочићу. (Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу). – Време, 29. август 1936, XVI, бр. 5252, стр. 10.

679. Аноним: О Кочићу. Двадесет година после смрти. – Наша стварност, 1936, I, бр. 3–4, стр. 135–136.

680. Аноним: О Кочићу. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, св. 153, стр. 435–

681. Аноним: О Кочићу. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 375–376.

682. Аноним: Петар Кочић. – Радио–Београд, 1936, VIII, бр. 51, стр. 3.

683. Аноним: Поводом 20-годишњице смрти Петра Кочића. – Преглед, 1936, X, књ. XII, бр. 151–152, стр. 434–435.

684. Аноним: 27. аугуста навршило се 20 година од смрти Петра Кочића. – Преглед, 1936, X, књ. XII, бр. 151–152, стр. 448.

685. Аноним: Слава Змијањцу, трибуну Босанске Крајине Петру Кочићу. – Врбаске новине, 29. август 1936, VII, бр. 1076, стр. 1.

686. Аноним: Треба распустити студентско удружење „Петар Кочић". Ово удружење шири марксизам, а не национализам. – Студентске новине, 1936–37, III, бр. 52, стр. 3.

687. Аноним: Петар Кочић. – Лексикон Минерва. Практични приручник за модерног човјека, Минервина накладна књижара, Загреб, 1936, стр. 703.

688. Билбија, Владета: Петар Кочић и раднички покрет. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 480–482.

689. Билбија, Владета: Петар Кочић и раднички покрет. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 34–36.

690. Благојевић, Михаило: Кочићево доба (1877–1916). – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 450–457.

691. Благојевић, Михаило: Кочићево доба (1877–1916). – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 4–11.

692. Бричић, Никола: Петар Кочић и омладина. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 483–485.

693. Бричић, Никола: Петар Кочић. Поводом 20-годишњице смрти. – Југославенски лист, 1936, XIX, бр. 216, стр. 9.

694. Бричић, Никола: Петар Кочић и омладина – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 37–39.

695. Будимир, М(илан): Кочићев месијанизам. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, 341–351; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 11–21.

696. Будимир, Милан: Кочићев месијанизам. – Отаџбина, 1936, III, бр. 144, стр. 4.

697. Бујић, Бранко С(едмак): Кочић двадесет година после смрти. – Наша стварност, 1936, бр. 3–4, стр. 135–136.

698. В. С.: Предавање Г. дра Милана Марковића о Петру Кочићу. – Дан, 20. новембар 1936, II, бр. 271, стр. 6.

699. В. С.: Предавање Г. дра Милана Марковића, о Петру Кочићу. – Врбаске новине, 1936, VII, бр. 1146, стр. 2–3.

700. Гавела, Ђуро: Књижевно дело Петра Кочића. – Политика, 28. августа 1936, XXXIII, бр. 10152, стр. 10 (Поводом 20-годишњице смрти).

701. Глушац, Васо: Петар Кочић и Павле Лагарић. –Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 351–355; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало културно друштво „Змијање", 1936, стр. 21–25.

702. Дрча, Данило: Споменик Петру Кочићу у Бањој Луци. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 368–371; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 38–41.

703. Змијањац (псеуд.): Почаст успомени Кочићевој, о 20-годишњем дану његове смрти. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 378–380 (23. августа у Клашницама одигран Јазавац пред судом; 30. августа Кочићу је у Бањој Луци одржан црквени парастос, па свечана академија: говорили Живко Њежић, Стево Мољевић, Војин Корда и Јово Зубовић – свечани помени одржани су и у Бихаћу, Дервенти, Дрвару, Брчком, Сарајеву, Београду …); исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 48–50.

704. Зубовић, Јово: Зашто се враћамо Кочићу? – Отаџбина, 1936, I, бр. 1, стр. 1.

705. Јакшић, Сретен: Успомена на Петра Кочића међу радницима. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 366–368; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 36–38.

706. Карановић, Милан: Родитељи Петра Кочића. – Политика, 6, 7, 8. и 9. јануар 1936, XXXIII, бр. 9926, стр. 35.

707. Карановић, Милан: Кочићево Змијање. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 467–474.

708. Карановић, Милан: О старини Кочићеве породице. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 335–338; исто, у: Двадесетгодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 5–8.

709. Карановић, Милан: Границе средњовековне жупе Земљаник. – Гласник Земаљског музеја, 1936, XLVIII, св. 1, стр. 27–36.

710. Ковачевић, Божидар: Књига о Петру Кочићу. – Српски књижевни гласник, н. с., 1936, XVI, књ. XLIX, бр. 6, стр. 385–387 (Приказ посебног броја часописа Преглед посвећеног Петру Кочићу).

711. Кондић, Лазар: Прве ђачке невоље Петра Кочића. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 474–476.

712. Кондић, Лазар: Кочићево Змијање. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 21–29.

713. Крајишник, Хамид: Орао под пазухом (Поводом двадесетогодишњице смрти Петра Кочића). – Јутарњи лист, 30. коловоза 1936, XXV, бр. 8834, стр. 18.

714. К(ршић) Ј(ован): Кочић двадесет година после смрти. – Наша стварност, 1936, бр. 3–4, стр. 135–138.

715. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, св. 153, стр. 485–492.

716. Кршић, Јован (уредио): Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културна ревија Преглед, 1936; стр. 48.

717. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 36–46.

718. К(ршић), Ј(ован) А.: Биљешка о приповеци Чврко. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153.

719. Лагарић, Павле: На гробу Петра Кочића. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 338–341 (О Кочићу као социјалном писцу); исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 8–11.

720. Лазичић, Бранислав: Некада и сада. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 371–374 (Поводом 20-годишњице Кочићеве смрти); исто, у: Двадесетогодишњи споменик Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 41– 44.

721. Мајкић, Коста: Вратимо се патриотизму Петра Кочића. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 355–358; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 25–28.

722. Марковић М.: Предавање о Петру Кочићу. – Дан, 1936, II, бр, 271, стр. 6; Врбаске новине, 1936, VII, бр. 1146, стр. 2–3.

723. Митровић, Божа: Двадесетогодишњица смрти Петра Кочића. За овај датум спремљене су у Босанској Крајини разне свечаности. – Правда, 1936, XXXII, бр. 11439, стр. 5.

724. Мољевић, Ст(еван): „Мирише барут", „Отаџбина". Долазак Драгомира Јанковића у Бања Луку. Чланак „Мирише барут". – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 358–366; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 28–36.

725. Њежић, Живко: У помен другу Петру Кочићу. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 457–466 (Говор одржан у Народном позоришту у Бањој Луци, 30. августа 1936 и у Народном позоришту у Сарајеву, 13. септембра 1936).

726. Њежић, Живко: Помен другу Петру Кочићу. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 11–20.

727. Поповић, Јово Г.: Петар Кочић према селу и аграрном питању. – Преглед, септембар 1936, X, књ. XII, св. 153, стр. 476–479.

728. Поповић, Јово (Г.): Петар Кочић према селу. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Изд. културне ревије Преглед, 1936, стр. 30–33

729. Поповић, Милован: Марксисти и прослава Кочића. – Врбаске новине, 25. август 1936, VII, бр. 1072, стр. 2 (О суделовању марксистичке омладине на прослави 20-годишњице смрти Петра Кочића).

730. Potokar, Tone: Petar Kočić – Slovenec, 1936, LXVI, 200, стр. 5.

731. П. Р.: Приказ Прегледове књиге XII, свеске 153. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 375–376.

732. Р.: Двадесетогодишњица смрти Петра Кочића. – Преглед, 1936, X, књ. XII, бр. 153, стр. 510.

733. Рађеновић, Петар: Петру Кочићу. О двадесетој годишњици смрти му, 28. август 1916. – Развитак, 28. август 1936, III, бр. 8–9, стр. 245–247.

734. Р(ађеновић), П(етар): Преглед, 1936, књ. XII, св. 153 – Сарајево, 1936. године. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 375–376 (О свесци посвећеној Петру Кочићу); исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 45–46.

735. Роботић, Мартин: Суданија. Истинито збивање у једном чину. За позорницу обрадио Б. Ј. – Врбаске новине, 1936, VII, бр. 1172, стр. 2.

736. С.: Наша стварност, Кочић двадесет година после смрти. – Наша стварност, 1936, бр. 3–4, стр. 134–135.

737. Срдић–Поповић, Јулка: Сјећање нашем Петру, Јулка Срдић рођена Поповић, Бихаћ, у августу 1936. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 334–335; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 4–5.

738. Стојковић, Боривоје С.: Петар Кочић, Историја српског позоришта, Ниш, 1936, стр. 198.

739. Томовић, Мирко: Петар Кочић у Босанском Подрињу, 1911–1912. године. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 376–377; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 46–47.

740. Томовић, Мирко: Кочићево вече у Клепцима. – Развитак, 1. новембар 1936, III, бр. 11, стр. 377–378; исто, у: Двадесетогодишњи помен Петру Кочићу, Бања Лука, Издало Културно друштво „Змијање", 1936, стр. 47–48.

741. Ф(инци Ели): Исидора Секулић, Петар Кочић. – Бразда, 1936, I, бр. 3–4, стр. 94.

742. Ћоровић, Владимир: Кочићеви Цвика и Дурута. – Јавност, 1936, II, бр. 41, стр. 882–883 (Историјат незавршене приче Чудновата браћа).

743. У: Књига о Петру Кочићу, приказ Прегледове свеске о Кочићу. – Српски књижевни гласник, 1936, XVI, књ. XLIX, бр. 5, стр. 385–387.

744. Ур. (Кршић, Јован): Петру Кочићу о двадесетој годишњици смрти му, 28. VIII 1916 – 28. VIII 1936. – Развитак, 1. август 1936, III, бр. 8 и 9, стр. 245–247.

745. Уредништво Развитка: (Напомена да ће Кочићев број Развитка изаћи 1. новембра – позив на сарадњу). – Развитак, 1. октобар 1936, III, бр. 10, стр. 330.

746. Wendel, Hцrmann: Petar Kočić und seine Zeit. – Prager Presse, 17, 1936, III, бр. 11, стр. 341–351.

1937.

747. Аноним: На гробу Петра Кочића. – Отаџбина, 1937, II, бр. 22, стр. 1; бр. 23, стр. 2 (Одломци из говора одржаног на Кочићевом гробу о његовом социјално-националном раду).

748. Аноним: Петар Кочић. – Соколска просвета, 1937, VII, бр. 6, стр. 253–254 (Поводом двадесете годишњице смрти).

749. Аноним: Суданија у позоришту. – Отаџбина, 1. јануар 1937, II, 4.

750. Аноним: Говор г. М. Благојевића пред Кочићевим спомеником. – Отаџбина, 29. октобар 1937, II, бр. 24, стр. 2 (Значај Петра Кочића у „вођењу једне акције" потребне народу и да управо ове године пада 30-годишњица његових првих жртава, 1907).

751. Аноним: Школа Петра Кочића код мађарске границе. – Отаџбина, 31. децембар 1937, II, бр. 28, стр. 4 (На свечаности Друштво „Змијање" заступао инж. Драгомир Ђорђевић, одржао предавање о Петру Кочићу).

752. Вељковић, Момир: Петар Кочић(1876–1916). – Свезнање: општи енциклопедијски лексикон (у једној књизи), Београд, Институт за национални публицитет у Београду, (б. г.) (1937), стр. 1143.

753. З(агорац), Ј(ово): Слике Петра Кочића. – Развитак, 1. јануар 1937, IV, бр. 1, стр. 32.

754. Зрелец, Мартин: Стража на Крајини. – Отаџбина, 26. март 1937, II, бр. 10, стр. 2 (Крајина је дала Васу Пелагића, Петра Кочића, Гаврила Принципа, Петра Петковића).

755. Зрелец, Мартин: Наши велики узори. – Отаџбина, 31. децембар 1937, II, бр. 28, стр. 2 (Васо Пелагић и Петар Кочић: „…нису умрли, они су се овековечили").

756. Зрелец, Мартин: Кочићевим стопама. Са конференције пријатеља Отаџбине. – Отаџбина, 17. септембар 1937, II, бр. 21, стр. 2 (У духу Слободе, Истине, Правде – идеја Петра Кочића; и о судбини кочићеваца).

757. Зубовић, Јово: Слике Петра Кочића. – Развитак, 1. јануар 1937, IV, бр. 1, стр. 52.

758. И. В.: Петар Кочић и фратри. – Тежачко право, 1937, XI, бр. 7, стр. 3.

759. И. К.: Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом некадашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу. – Правда, 1937, XXXIII, бр. 11725, стр. 9.

760. Иловача, Велимир: Петар Кочић и фрањевци. – Фрањевачки вјесник, 1937, XLIV, бр. 10–11, стр. 365 (Сећање потписано В. И.).

761. Карановић, Милан: Још која о жупи Земљаник. – Гласник Земаљског музеја, 1937, XLIX, бр. 1, стр. 105–107.

762. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Огледи, Београд, Српска књижевна задруга, 1937, стр. 89–98, Библиотека Српска књижевна задруга, коло, XL, књ. 273.

763. Лазичић, Бранислав: Да ли је Кочић савремен? – Отаџбина, 1937, II, бр. 4, стр. 1–2.

764. Лазичић, Бранислав: Крајишки духовни живот. – Отаџбина, 10. децембар 1937, II, бр. 27, стр. 2 (Оличава га Петар Кочић и Васо Пелагић).

765. Марковић, Милан М.: Петар Кочић. – Мисао, јануар – фебруар 1937, XVI, књ. XLIV, бр. 1–4, св. 337–340, стр. 84–91.

766. Матурант (псеуд.): Петар Кочић и комунисти. Средњошколци говоре. – Студентске новине, 17. јун 1937, III, бр. 56, стр. 4–5.

767. Николић, Мило (Милован Ђилас): Сељаштво у Босни и Петар Кочић. – Наша стварност, 1937, II, бр. 5–6, стр, 33–39.

768. Пламенац, Жарко (Арпад Лебл): Јауци са Змијања. – Преглед, 1937, XI, књ. XIII, св. 163–164, стр. 532–540.

769. Поповић, Павле: Из литературе о Петру Кочићу. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 1937, књ. XVII, бр. 1, стр. 143–145 (Приказ публикација: Споменица Петра Кочића, Издање Одбор, Београд, 1928; Петар Кочић: Целокупна дела, Београд, Народна просвета, 1932; Бранко Чубриловић: Петар Кочић и његово доба, Бањалука–Загреб, 1934; Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, 1936, Издање ревије Преглед).

770. Скарић, Владислав: Жупа Земљаник и стара нахија Змијање. – Гласник Земаљског музеја, 1937, XLIX, бр. 1, стр. 37–54.

771. Тодоровић, Станка: Петар Кочић и његови незнани сарадници. – Развитак, 1. јануар 1937, IV, бр. 1, стр. 10–12.

1938.

772. Аноним: „Змијање" је забележило још један леп успех. – Врбаске новине, 9. март 1938, IX, бр. 1403, стр. 1 (Да и даље треба ићи „Кочићевим стопама"; одигран Јазавац пред судом, 8. марта).

773. Анђелић, Ђорђе: Петар Кочић(1877–1916). – Историја југословенске књижевности, Београд, 1938, стр. 360–363.

774. Бараћ, Бранко: Из наше књижевности од Анице Шаулић (Београд, 1938). – Врбаске новине, 17. април 1938, IX, бр. 1420, стр. 2–3 (Помиње њен чланак из књиге О Давиду Штрпцу).

775. Билбија, Владета: Петар Кочић и раднички покрет. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, 1936, стр. 34–36.

776. Благојевић, Михаило: Кочићево доба (1876–1916). – Петру Кочићу – поводом годишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, 1936, стр. 4–11.

777. Брчић, Никола: Петар Кочић и омладина. – Петру Кочић – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, 1936, стр. 37–39.

778. Gesemann, Gerhard: Nachwort (поговор антологији). – Г. Д. Еремски: Jugoslawische Novellen, Prag – Stuttgart, Hohenstafen – Verlag, 1938 (О Кочићу), стр. 17.

779. Зоговић, Радован: Осуде без призива. Судија неумитни: Жарко Пламенац. Оптужени и осуђени: српски, хрватски и словеначки реалисти: Б. Станковић, П. Кочић, И. Ћипико, Ј. Веселиновић, В. Новак, Ј. Козарац, Д. Шимуновић и И. Цанкар. – Наша стварност, 1938, бр. 15–16, стр. 19–38 (Осврт на писање Жарка Пламенца /Арпада Лебла/).

780. Карановић, Милан: Три интересантна документа. – Врбаске новине, 5. децембра 1938.

781. Карановић, Милан: Фрањевац Јукић у манастиру Гомионици. – Развитак, 1. јул 1938, V, бр. 7, стр. 199–204.

782. Карановић, Милан: Породична задруга Кочићевог деда и оца. – Политика, 5. децембар 1938, XXXV, бр. 10896, стр. 4.

783. Кондић, Лазар: Кочићево Змијање. – Петру Кочићуповодом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, 1936, стр. 21–29.

784. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, 1936, стр. 39–46.

785. Митропан, Петар: Зашто је Петар Кочић отпуштен из државне службе. – Политика, 24, 25. и 26. април 1938, XXXV, бр. 10744, стр. 15.

786. Николић, Мило (Милован Ђилас): Петар Кочић као представник сељаштва у Босни. – Живот и рад, 1938, XI, књ. XXIII, бр. 6, стр. 147–157.

787. Њежић, Живко: У помен другу Петру Кочићу. – Петру Кочић – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање ревије Преглед, 1936, стр. 11–20.

788. Поповић, Јово: Петар Кочић према селу. – Петру Кочићу – поводом двадесетогодишњице смрти, Сарајево, Издање културне ревије Преглед, стр. 30–33.

789. Савковић, Милош: Петар Кочић (1877–1916). – Југословенска књижевност III, Београд, 1938, стр. 213–218.

790. Тодоровић, Станка: Данашњи Развитак има исте дужности и исте циљеве као Развитак Петра Кочића. – Политика, 17. јануар 1938, XXXV, бр. 10611, стр. 4.

791. Шаулић, Аница: Нешто о Кочићеву Давиду Штрпцу. – Из наше књижевности, Београд, 1938, стр. 87–90.

1939.

792. Аноним: (О Петру Кочићу, ученику „благодејанцу", у Првој београдској гимназији и активности у Дружини „Нада"). – Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије, Београд, 1939, стр. 248–249. и 255–256.

793. Вранешевић, Марко: Петар Кочић. – Народна одбрана, 27. март 1939, XIV, бр. 12, стр. 181–182.

794. Вранешевић, Марко: Петар Кочић. – Алманах–календар „Просвета" за 1939, стр. 71–73.

795. Вранешевић, Марко: Кочићева сатира Јазавац пред судом. – Дом и школа, 1939–40, II, бр. 8–9, стр. 449–454.

796. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабране стране, Београд, Задруга професорског друштва, 1939, стр. 5–6, Школска библиотека, серија II, св. 3.

797. Ђ(илас), М(илован): Мали Гавела о великом Кочићу. – Уметност и критика, 1939, I, бр. 1–2, стр. 90.

798. Иванчевић, Милош: Патриотизам Ђуре Јакшића и Петра Кочића, паралела. – Глас Матице српске, 1939, VI, бр. 99. и 100, стр. 95–96.

799. Јанковић, Велизар: Мој први сусрет са гимназијом. – Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду (1839–1939), Београд, 1939, стр. 368–371.

800. Јевтић, Боривоје: Петар Кочић. – Писци из Босне и Херцеговине у борби за слободу. – Српски књижевни гласник, н. с., 1939, књ. LVI, св. 1, стр. 43–50.

801. Југовић, Миодраг: Осморазредна гимназија са матуром (1891–1903). – Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду (1839–1939), Београд, 1939 (О Кочићу), стр. 248–249 (О Кочићевој активности у Нади), стр. 255–256.

802. Кобасица, Стијепо: Предратни српски листови ван Србије и Црне Горе. – Самоуправа, 1939, LIX, бр. 945, стр. 2.

803. Лазичић, Бранислав: Три крајишка учитеља слободе. – Развитак, 1939, VI, бр. 8–9, стр. 244–249 (О Ивану Фрањи Јукићу, Васи Пелагићу и Петру Кочићу).

804. Митропан, Петар: Петар Кочић као наставник. – Политика, 6, 7, 8. и 9. јануара 1939, XXXVI, бр. 10996, стр. 14.

805. Никачевић, Миодраг М.: Петар Кочић. – Југословенска краткоталасна радио-станица у Београду: прекоокеанске емисије, 1939, VIII, стр. 3–4 (Предавање одржано на радију, 27. августа 1939. године).

806. Петровић, Никола Т.: Петар Кочић. – Југословенска књижевност, део III, Београд, Издавачка књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1939, стр. 69–71.

807. Поповић М(илош) Ђурин: Тиберијус Грах – Петар Кочић. – Развитак, 1. новембар 1939, VI, бр. 11, стр. 326–335.

808. Ћоровић, Владимир: Доба Босанског сабора. Политичке прилике у Босни и Херцеговини, Београд, 1939, стр. 43–49, Библиотека Политике.

809. Чајкановић, Веселин: Из мога школовања. – Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду (1839–1939), Београд, 1939, стр. 372–374.

810. Шумаревић, Светислав: Петар Кочић. – Позориште код Срба, Београд, 1939, стр. 429, Библиотека Луча, 31–33.

1940.

811. Вранешевић, Марко: Кочићева сатира Јазавац пред судом: из предавања Господина Марка Вранешевића. – Радио-Београд, 1940, XII, бр. 22, стр. 9–10.

812. Gesemann, Gerhard: Nachwort. – Jugoslawische Novellen, Ubrsetzt und heraus gegeben von Sava D. Zerenski, Stuttgart, Hohenstaufen Verlag, стр. 164–173 (О П. Кочићу, стр. 170).

813. Јовановић, Драгољуб: Учитељи енергије, књ. I, (Светозар Марковић, Витомир Кораћ, Димитрије Туцовић, Петар Кочић, Стјепан Радић, Александар Стамболски, Михаило Аврамовић, Милан Прибићевић), Београд, (Изд. аутора), 1940.

814. Карановић, Милан: Једно писмо Петра Кочића. – Развитак, 1. јануар 1940, VII, бр. 1, стр. 30–31, (Прилог Кочићево писмо оцу Стијепи, Бањалука, 28. V 1907).

815. Кочић, Душица: Књижевници као борци за слободу народа. – Развитак, 1. март 1940, VII, бр. 3, стр. 81–86 (Вук Караџић, Филип Вишњић, Боривоје Атанацковић, Војислав Илић, Стеван Сремац, Петар Кочић, Владимир Гаћиновић).

816. Кочић, Душица П.: О Јазавцу пред судом (студија), Београд, 1940.

817. Мартиновић, Милутин В.: Петар Кочић као књижевни критичар. – Зета, 1940, XI, бр. 14, стр. 3.

818. Меденица, Саво: Сељачки мученици. – Земљорадник, 1940, I, бр. 3, стр. 7 (Осврт на Матију Гупца, Петра Кочића, Александра Стамбољског, Стјепана Радића и Адама Богосављевића).

819. Митровић, Исаија: Манастир Гомјеница из чије је средине Петар Кочић узимао главне јунаке својих дела. – Радио-Београд, 1940, XII, бр. 11, стр. 5.

820. Митровић, Митар Л.: Сарадник и рођак Петра Кочића, Лујо Кочић, прича о свом Јаблану који је победио царског бика. – Правда, 3. јануар 1940, XXXVI, бр. 12632, стр. 7 (Са Лујином фотографијом).

821. Попара, Митар: Дошла кртица у кртичњак. – Млада култура, 1940, II, бр. 6, стр. 63–64 (Критика чланка Милоша Ђурина Поповића: Тиберијус Грах – Петар Кочић у Развитку, 1939, VI, бр. 11, стр. 326–335).

822. Поповић, М(илош) Ђурин: Аграризам Петра Кочића и народњаштво Васе Пелагића. – Развитак, 1. фебруар 1940, VII, бр. 2, стр. 43–51.

823. Рад.: Национални лик Петра Кочића. – Нова српска ријеч, 1940, I, бр. 4, стр. 11.

824. Hulle, Franz: Nachwort. – Der jugoslawischen Novellen, 2. Band, Kroatische und Bosnische Novellen, Herausgegeben und ubersetssen von Dr. Franz Hulle, Adolf Luster Verlag, Wien und Leipzig 1940, стр. 337–341 (О Кочићу стр. 340).

1941.

825. Аноним: Српско вече посвећено Петру Кочићу. – Народна одбрана, 16. март 1941, XVI, бр. 21, стр. 4 (Белешка о томе да Коло српских сестара приређује на Коларчевом универзитету своје Српско вече посвећено П. Кочићу, о коме ће говорити Марко Вранешевић, биће изведен Јазавац пред судом и рецитована Молитва).

826. Веснић, Радослав: Гостовање сарајевског Народног позоришта. – Време, 24. фебруар 1941, XXI, бр. 6855, стр. 7 (Приказ извођења Јазавца и комада Под маглом Алексе Шантића и Подвиг на суходолини Б. Јевтића).

827. Дивац, Недељко С.: Учитељи енергије. Поводом књиге др Драгољуба Јовановића. – Српски књижевни гласник, н. с., 1941, LXII, бр. 1, стр. 73–78.

828. Дивац, Недељко С.: Учитељи енергије. Поводом књиге др Драгољуба Јовановића. – Солидарност, 1941, IX, бр. 1–2, стр. 2–3 (Приказ поменуте књиге о животу Светозара Марковића, Витомира Кораћа, Димитрија Туцовића, Петра Кочића, Стјепана Радића, Александра Стамбољскога, Михаила Аврамовића и Милана Прибићевића).

829. Драгић, М.: Кључар бањалучке „Црне куће". – Политика, 1. јануар 1941, XXXVIII, бр. 11705, стр. 15 (О Стевану Ракићу кључару Окружног суда у Бањој Луци и његовом писму Кочићу у вези с меморандумом којим се Кочић терети за набавку оружја из Србије).

830. Кочић, Душица: Неколико мисли уз ово издање; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, 18. издање, Београд, Књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1941, стр. 5–8.

831. Малешевић, Ристан: Покладно сијено. – Развитак, 1. март 1941, VIII, бр. 3, стр. 88–89 (О извођењу позоришне слике Симеун Ђак код котла, извео г. Ст. Ковачевић).

832. Митровић, Исаија: Национализам Петра Кочића. – Народна одбрана, 5–12. јануар 1941, XVI, бр. 58, стр. 12.

833. Митровић, И(саија) С.: Прво извођење Јазавца пред судом у Бањој Луци. – Време, 18. марта 1941, XXI, бр. 6877, стр. 13.

834. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Аналитички тренуци и теме, књ. I, Београд, 1941, стр. 26–45.

835. Селимовић, Меша: Како је створен Кочићев Јазавац пред судом. – Време, 27. фебруар 1941, XXI, бр. 6858, стр. 13 (По саопштењу проф. И. Ј. Бајића).

836. Стеванов, Јован К.: Родољуб. Епизода из живота Петра Кочића. – Развитак, 1. април 1941, VIII, бр. 4.

837. Ћоровић, Владимир: Књижевници из Босне и Херцеговине. – Летопис Матице српске, 1941, CXV, књ. CCCLV, бр. 1–2, стр. 12–17 (Предавање одржано у Народном позоришту у Београду, 22. фебруара 1941).

1942.

838. Аноним: Петар Кочић. – Коло, 1942, I, бр. 19, стр. 13.

839. Аноним: Петар Кочић. Начело. – Бодљикаво прасе, 1942, II, бр. 21, стр. 4.

840. Кецман, Вукадин: Да ли је Петар Кочић био комуниста? – Наша борба, 1942, VIII, бр. 48, стр. 8.

841. Р(истић), Н.: Петар Кочић као „благодејанац". – Српски народ, 18. септембар, 1942, I, бр. 16, стр. 11.

1943.

842. В. Г.: Петар Кочић (1877–1916). – Слободна реч, Pittsburgh, 1943, IX, бр. 113, стр. 3.

843. Милутиновић, Света: Заплењена сведоџба Петра Кочића. – Ново време, 1943, III, бр. 518, стр. 6.

1945.

844. Аноним: Белешка о писцу; поговор. – Петар Кочић, Јазавац пред судом, Београд, Штампала штампарија „Планета", 1945, стр. 47–48.

845. Видојковић, Марко: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1945, стр. 227–228, Изабрана дела српских реалиста, књ. 3.

846. Глигорић, Велибор: Свети лик Петра Кочића. – Омладина, 7. септембар 1945, III, бр. 61, стр. 5.

847. Глигорић, Велибор: Свијетли лик Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сплит, Слободна Далмација, 1945, стр. 5–10.

848. Маслеша, Веселин: Млада Босна, Београд, Култура, 1945, стр. 45–47.

1946.

849. Аноним: Данас се одржава тридесетогодишњи помен босанском књижевнику и борцу за слободу народа, Петру Кочићу. – Глас Народног фронта Србије, 1946, бр. 356.

850. Аноним: Кочић о Горкоме. – Преглед, 3. јул 1946. I, књ. I, бр. 3, стр. 249 (Доноси и Кочићев напис „Нова књига Максима Горког" из Босанске виле, бр. 15–16 за 1913. годину).

851. Anonim: Petar Kočić bosenski pripovednik in borec za pravice bosenskega ljudstva („Minulo je 30 let od kar je v Beogradu umrl borec za oslobojene bosanskega delovnega ljudstva, pisatel in politik Petar Kočić..."). – Ljudska pravica, 3. септембар 1946, VII, љt. 205, стр. 5.

852. Аноним: Кочићев лист Развитак. – Преглед, 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 368–370.

853. Аноним: Кочићеви преци. – Преглед, 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 363–364.

854. Аноним: Кочићево сећање на прве дане окупације. – Преглед, 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 364–365.

855. Аноним: Књижевни лик Петра Кочића. – Глас Истре, 12. српња 1946, IV, бр. 275, стр. 3.

856. Аноним: Поводом тридесетогодишњице смрти Петра Кочића. – Наша књижевност, 1946, књ. I, бр. 10, стр. 315.

857. Аноним: Тридесет година од смрти Петра Кочића. Политика, 27. август 1946, XLIII, бр. 12386, стр. 6.

858. Аноним: Тридесет години од смъртта на Петър Кочић голиям писател и борец. – Народ София, 1946, бр. 597.

859. Аноним: Тридесетогодишњица смрти Петра Кочића. – Глас, 31. август 1946, IV, бр. 35 (61), стр. 1–2.

860. Видојковић, Марко: Белешка о писцу. – Петар Кочић: Изабране приповетке, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1946, стр. 221–222, Српски писци.

861. В. К.: Петар Кочић – борац за социјална права сељака. Уз 30-годишњицу његове смрти. – Глас Славоније, 23. српња 1946, IV, бр. 391, стр. 5.

862. Јовановић, Живорад П.: Литература о Петру Кочићу. – Преглед, 1946, I, књ. I, св. 7, стр. 461–465.

863. Кнежевић, Н.: Петар Кочић и његово доба. – Омладинска ријеч, 3. март 1946, III, бр. 52, стр. 5.

864. Крушевац, Тодор: Горки и Кочић. – Преглед, јул 1946, I, књ. I, св. 3, стр. 241–243.

865. К(рушевац), Т(одор): Белешка о Кочићевом књижевном раду. – Преглед, август–септембар 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 393–395.

866. Крушевац, Тодор: Биљешке о Петру Кочићу. – Преглед, август–септембар 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 361–373.

867. Крушевац, Тодор: Кочић о народном веровању у Босанској Крајини. – Преглед, октобар 1946, I, књ. I, бр. 7, стр. 524–525.

868. Крушевац, Тодор: Кочићево испитивање Змијања. – Преглед, октобар 1946, I, књ. I, св. 7, стр. 522–523.

869. Крушевац, Тодор: Петар Кочић, поводом тридесетогодишњице смрти. – Ослобођење, 28. август 1946.

870. Кршић, Јован: Босанска сатира. – Преглед, август –септембар 1946, I, књ. I, св. 4–5, стр. 380–389.

871. Милићевић, Ника: Петар Кочић, поводом тридесетогодишњице смрти – Преглед, август–септембар 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 353–356.

872. Протић, Предраг: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Суданија, Београд, Рад, 1946, стр, 137–141, Библиотека Реч и мисао, књ. 168.

873. Селаковић, Милан: Тридесета годишњица смрти Петра Кочића. – Република, 1946, II, бр. 7–8, стр. 629–635.

874. Селаковић, Милан: Политички значај Петра Кочића. Уз тридесету годишњицу смрти (1916–1946). – Радио-Загреб, 1946, II, бр. 8, стр. 285–288.

875. Селаковић, Милан: Патриотизам у књижевности Петра Кочића. Поводом 30-годишњице смрти. – Народни лист, 1. рујна 1946, II, бр. 386, стр. 4.

876. Ћоровић, Владимир: Јазавац пред судом у Зори. – Преглед, август–септембар 1946, I, књ. I, бр. 4–5, стр. 365–367.

877. ЊФ (В. Франчић): 30-лецие смиерци Пиотра Кочића. – Жэцие Словианские, 1946, бр. 9–11, стр. 316.

1947.

878. Аноним: Напомена о писцу. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1947, стр. 2, Мала библиотека, св. 7.

879. Аноним: Петар Кочић: Вуков гај ; Јаблан, Сарајево, Свјетлост, 1947, стр. 3–4, Мала библиотека, св. 1.

880. Аноним: Издања „Свјетлости" у Сарајеву. – Република, 1947, III, бр. 6, стр. 425 (Белешка о томе да су у обновљеној Малој библиотеци, у првом свеску, изашле две приповетке Петра Кочића: Вуков гај и Јаблан, са кратким описом Кочићевог живота и рада).

881. Јеловац, Вук(ашин): Ево наш Кочо пријети. –Република, 4. новембар 1947. III, бр. 103.

882. Кецмановић, Илија: Петар Кочић, Поводом годишњице смрти. – Ослобођење, 27. август 1947, V, бр. 261, стр. 6.

883. Smekal, L.: Petar Kočić, Svobodna zeme. – Olomuc, 1947, III, бр. 12, стр. 7.

884. Селаковић, Милан: Петар Кочић. – Радио-вјесник, 1947, II, бр. 16, стр. 2.

885. Чубриловић, Бранко: Четрдесетогодишњица бањалучке Отаџбине 1907–1947. – Преглед, новембар– децембар 1947, II, књ. II, св. 11–12, стр. 827–834.

1948.

886. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Разгледница, Београд, Задружна књига, б. г. (издата вероватно 1948); 15 x 10 цм (На полеђини биографија Петра Кочића на основу података из литературе).

887. Аноним: Када је рођен и када је умро Петар Кочић – Књижевне новине, 31. август 1948.

888. Бесаровић, Р(исто): Уз годишњицу рођења Петра Кочића. – Преглед, јул 1948, III, књ. III, св. 7, стр. 560–565 (О Кочићевој мисији писца и политичара, његовим полемичким иступима против напада Беговата у листу Земан)

889. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Критике, Накладни завод Хрватске, 1948, стр. 125–128.

890. Вуковић, Јован: Кочићева борба за језик. – Бразда 1948, II, бр. 9, стр. 684–689.

891. Gligorić, Velibor: O srbskih realistih; predgovor. – Srbski realisti (Prevedel in opombe napisal Dr Alojz Gradnik), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1948, стр. 5–12 (О Кочићу), стр. 10.

892. Јовановић, Милан Ч.: Петар Ј. Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабране приповетке, Београд, Ново поколење, 1948, стр. VII–XXI, Библиотека Југословенски класици, 5.

893. Крушевац, Тодор: Сељачки покрет – штрајк г. 1910 (Одломак из већег рада о Петру Кочићу). – Преглед, јул 1948, III, књ. III, св. 7, стр. 536–553.

894. Крушевац, Тодор: Три суђења Петру Кочићу. – Преглед, јануар–фебруар 1948, III, књ. 3, св. 1–2, стр. 101–115.

895. Марковић, Марко: Саво Шкарић Зембиљ. – Преглед, април 1948, III, књ. III, св. 4, стр. 281–296; наставак у св. 5, стр. 389–398 (Позива се на Суданију и Јазавца пред судом и на Отаџбину).

896. С(имић) Н(овак): Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Кроз мећаву, Загреб, Накладни завод Хрватске, 1948, Народна књижница, стр. 41–42.

1949.

897. Аноним: Биљешка о писцу. – Петар Кочић: Изабране приповијетке, Загреб, Просвјета, 1949, стр. 139–141, „Просвјетина" библиотека.

898. Anonim: Petar Kočić: Vukov gaj in druge črtice. – Vestnik, 12. септембар 1949, V, бр. 215.

899. Bo.: Petar Kočić in njegovo delo. – Petar Kočić: „Vukov gaj" in druge črtice; pogovor. – Ljubljana, Slovenski knjiћevni zavod, 1949, Mala knjiћnica, 21-22.

900. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Стари и нови III, Београд, Просвета, 1949, стр. 31–34.

901. Б(огдановић) М(илан): Поводом годишњице смрти Петра Кочића. – Омладинска ријеч, 24. августа 1949, VI, бр. 215.

902. Вуковић, Владета: Петар Кочић – народни борац и уметник. – Зора, 1949, II, бр. 7–8, стр. 97–98.

903. Крушевац, Тодор: Кочићево књижевно формирање. – Бразда, 1949, II, бр. 9, стр. 663–677.

1950.

904. Аноним: Напомена уз комад Јазавац пред судом. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Ново поколење, 1950, стр. 46–47, Позоришни зборник Омладинске позорнице, коло I, бр. 3.

905. Аноним: Петар Кочић. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950, стр. 3–5, Мала драмска библиотека, св. 7.

906. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Илустрирани вјесник, 1950, бр. 253, стр. 10–11.

907. Аноним: Петар Кочић. – Обзорник, 1950, V, стр. 249–250.

908. Бесаровић, Ристо: Петар Кочић у Босанско-херцеговачком сабору. – Календар „Просвјета" за 1950. годину, Загреб 1950.

909. Глигорић, Велибор: Зборник босанско-херцеговачке прозе (приказ). – Књижевне новине, 12. септембар 1950, III, бр. 37, стр. 7.

910. Јовановиќ, Милан Ч.: Петар Кочиќ; предговор. – Одабрани раскази, Скопје, Државно книгоиздателство на НР Македонија, 1950, Југословенски реалисти, стр. 5–7.

911. Крушевац, Тодор: Петар Кочић (Закључни одломак из већег рада). – Књижевност, 1950, V, књ.XI, бр. 10, стр. 340–346.

912. Крушевац, Тодор: Кочићева Суданија (Одломак из већег рада). – Бразда, 1950, књ. III, бр. 9–10, стр. 688–695.

913. Крушевац, Тодор: Кочићеви главни типови. – Стварање, 1950, V, бр. 9–10, стр. 281–291.

914. Крушевац, Тодор: Важнији мотиви у приповедачком раду Петра Кочића. – Летопис Матице српске, 1950, CXXVI, књ. CCCLXV, бр. 1–2, стр. 68–76.

915. Лауренчић, Јозо: Редитељске упуте. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Загреб, Савез културно-просвјетних друштава Хрватске, 1950, стр. 31–37, Мала драмска библиотека, св. 2.

916. Милићевић, Ника: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Суданија; драматизовао Миро Копач, Сарајево, Савез културно-просвјетних друштава Босне и Херцеговине, 1950, стр. 7–13, Позоришна библиотека, 10,

917. Милићевић, Ника: Предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Савез културно-просветних друштава НР Србије, 1950, стр. 5–13; редитељски коментар Огњенка Милићевић, стр. 43–53, Позоришна библиотека Савеза просветних друштава НР Србије.

918. Милићевић, Огњенка: Напомене. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Савез просветних друштава БиХ, 1950, стр. 47–57, Позоришна библиотека, 3.

919. Милићевић, Огњенка: Режијске напомене уз Јазавац пред судом. – Драмски зборник, Сарајево, Полет, 1950, стр. 96–101.

920. Н. К.: Петар Кочић, велики народни песник. – Радник, 25. август 1950, бр. 75.

921. Скерлић, Јован: С планине и испод планине, Петра Кочића. – Одабрани списи I, Београд, Ново поколење, 1950, стр. 273–282, Југословенски писци.

1951.

922. Anonim: Observaţtiasupra piesei „Bursucul în faţa tribunalului". – Lumina, 1951, V, бр. 8–9, стр. 423–425.

923. Андрић, Иво: Нешто о Кочићевој борби за народни језик. Одломак. – Настава језика и књижевности у средњој школи, 1951, бр. 1–2, стр. 3–5 (Из предавања „Земља, људи и језик у делу Петра Кочића").

924. Андрић, Иво: О личности Петра Кочића. Одломак. – НИН, 26. август 1951, I, бр. 34 (Поводом 35–годишњице смрти).

925. Б. Ђ. П.: Тридесет пет година од смрти Петра Кочића. – Политика, 26. август 1951.

926. Белан, Јерка: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Приповијетке, Загреб, Просвјета, 1951, стр. 273– 286, Библиотека Просвјете, коло II, књ. 12.

927. Глигорић, Велибор: Одлике реализма Петра Кочића. – Књижевне новине, 28. август 1951, IV, бр. 35 (Поводом 35–годишњице смрти).

928. Глушац, Васо: Петар Кочић у Бањој Луци после анексије. – Гласник Српске академије наука, 1951, књ. III, бр. 2, стр. 283–298.

929. Глушац, Васо: Кочић пред судом и у тамници. – Књижевност, 1951, VI, књ. XII, бр. 5–6, стр. 559–562 (Зарад штампаног прогласа са Јовом Поповићем, у маја 1907. године, и упућеног грађанима Бањалуке, поводом доласка поглавара Босне и Херцеговине, генерала Алборија).

930. Д.: Петар Кочић. – Борба, 28. август 1951, XVI, бр. 204.

931. Јеловац, Вук(ашин): Петар Кочић. Поводом 75–годишњице рођења и 35–годишњице смрти. – Република (Београд), 28. август 1951, XVIII, бр. 304, стр. 3.

932. К(ецмановић) И(лија): Петар Кочић: Дјела I, II, издање „Свјетлости", Сарајево, 1951. – Бразда, 1951, IV, бр. 11–12, стр. 886–888 .

933. Крушевац, Тодор: Библиографија: И. Кочићеви књижевни радови; II. Остали Кочићеви радови; III. Литература о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Дјела II, Сарајево, Свјетлост, 1951, стр. 369–390.

934. Крушевац, Тодор: Петар Кочић, студија, Београд, Просвета, 1951; стр. 424+ 3 прилога са сликом и факсимилом.

935. Крушевац, Тодор: Поговор. – Петар Кочић: Дјела II, Сарајево, Свјетлост, 1951, стр. 393–410.

936. Марјановић, Мирко: Трагом кварења нашег језика у недавној прошлости. – Чланци, огледи: (прилог за историју развитка културног живота у Босни и Херцеговини), Сарајево Свјетлост, 1951 (О Кочићевој „борби за језик" у Босанском сабору и у Јазавцу и Суданији), стр. 29–38.

937. Марковић, Мирко: Саво Скарић Зембиљ. – Чланци и огледи: (прилог за историју развитка културног живота у Босни и Херцеговини), Сарајево, Свјетлост, 1951 (О Суданији и Јазавцу), стр. 67–69, 92–93.

938. Милићевић, Ника: Предговор. – Петар Кочић: Дјела I, Сарајево, Свјетлост, 1951, стр. 7–31, Писци Босне и Херцеговине.

939. Милићевић, Ника: О Кочићевој Суданији. – Ослобођење, 1, 2. и 3. мај 1951, VIII, бр. 1407, стр. 5.

940. Милићевић, Ника: Петар Кочић. – Бразда, 1951, IV, бр. 7–8, стр. 532–552.

941. Милићевић, Ника: Три једночинке из босанско-херцеговачке драматургије. – Бразда, 1951, IV, бр. 11–12, стр. 875–879 (Приказ извођења Јазавца Петра Кочића, Адембега Светозара Ћоровића и Хасанагинице Алексе Шантића на сцени Народног позоришта у Сарајеву).

942. Милићевић, Ника: Петар Кочић. – Избор књижевних радова 1941–1951 (Уредили: М. Марковић, С. Назечић, М. Селимовић), Сарајево, Свјетлост, 1951, стр. 243–251.

943. Новаковић, Бошко: Књига Тодора Крушевца о Петру Кочићу. – Политика, 29. октобар 1951, XLVIII, бр. 14009.

944. Петринић, Мирко: На тему дана. – Ослобођење, 1, 2. 3. маја 1951, VIII, бр. 1407 (Разговор са Ђуром Мочевићем о Ђури Ђаковићу, Петру Кочићу и првомајској прослави).

945. Пухало, Д(ушан): Петар Кочић. – Југословенски раскажувачи, Скопље, 1951, стр. 87–88.

946. Радуловић, Јован: Једно језичко објашњење Кочићеве Суданије. – Наш језик, н. с., 1951, II, бр. 5–6, стр. 173–186.

947. Черкез, Владимир: Кочић, Шантић и Ћоровић на сарајевској сцени. – Ослобођење, 16. децембар 1951, VIII, бр. 1602 (Поводом приказивања Јазавца, Хасанагинице и Адембега).

948. Чубриловић, Бранко: Кочићеви књижевни ликови. – Бразда, јануар–фебруар 1951, IV, бр. 1–2, стр. 73–80.

949. Чубриловић, Бранко: Из необјављене Кочићеве кореспонденције. – Ослобођење, 22. јун 1951, VIII, бр. 1450.

950. Чубриловић, Бранко: Поводом 35 година смрти Петра Кочића (1877–1916). – Ослобођење, 28. август 1951, VIII, бр. 1508.

1952.

951. Аноним (Милићевић, Ника): Биљешка о писцу. – Петар Кочић: Изабране приповијетке (Избор извршио Ника Милићевић), Сарајево, Сељачка књига, 1952, књ. 15, стр. 149–150, Село у књижевности.

952. Аноним: Петар Кочић. – Слободна Војводина, 21. август 1952, XI, бр. 2410; Дечја Слободна Војводина, I, бр. 17, стр. 1.

953. Гавела, Ђуро: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Зулум Симеуна Ђака, Београд, Народна књига, 1952, стр. 59–62, Српски класици, књ. 1.

954. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор – Петар Кочић: Одабране стране, књ. 1, Београд, Знање, 1952, стр. 7–30, Школска библиотека, 2.

955. Јеловац, Вук(ашин): Родитељи Петра Кочића. – Република, 29. април 1952, XIX, бр. 339.

956. Јовановиќ, Милан Ч.: Петар Кочиќ, превел Србо Ивановски. – Огледи од книжевноста IX, Скопје, Државно книгоиздателство, 1952, стр. 23.

957. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. Босанска сатира. – Одабрани чланци, Сарајево, Свјетлост, 1952, стр. 48–70 и 166–174, Писци Босне и Херцеговине.

958. Кршић, Јован: Босанска сатира. – Споменица палим писцима, Сарајево, Свјетлост, 1952, стр. 131–143.

959. Марковић, Марко: Постављање попрсја четворице књижевника и једног сликара на јавним мјестима у Сарајеву. – Живот, децембар 1952, I, књ. I, св. 3, стр. 233–234 (С. С. Крањчевића, П. Кочића, Х. Кикића, Ј. Кршића, Д. Озме. Овоме претходило вече посвећено њиховој успомени, о Кочићу говорио Ника Милићевић).

960. Чиплић, Богдан: Два значајна уметничка остварења Станоја Душановића. – Наша сцена, 15. септембар 1952, V, бр. 45–46, стр. 3–4 (Као Отело и Давид Штрбац).

1953.

961. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабране стране, друго издање, књ. 1, Београд, Знање, 1953, стр. 7–30, Школска библиотека, 3.

962. Жалица, Миодраг: Три прве представе у згради Народног позоришта у Тузли. – Живот, јуни–јули 1953, II, књ. III, св. 10 –11, стр. 104–106.

963. Кецмановић, Илија: Петар Кочић и мостарска књижевна група. – Живот, фебруар 1953, II, књ. II, св. 5, стр. 112–115 (Објављена су и три писма Кочићева Алекси Шантићу).

964. К(рушевац), Т(одор): Бранко Чубриловић: Петар Кочић. – Књига и књижар, 1953, I, бр. 4, стр. 23.

965. Леовац, Славко: Маргиналије уз Кочићево књижевно дело. – Сусрети, 1953, I, бр. 7–8, стр. 504–508.

966. Милутиновић, Коста: Тодор Крушевац: Петар Кочић, Просвета, Београд, 1951. г. – Живот, март 1953, II, књ. II, св. 6, стр. 204–207.

967. Николич, Илия: Петьр Кочич. – Глас на Бьлгарите в Югославия, 15. децембар 1953, V, бр. 246.

968. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Историја нове српске књижевности, потпуно и илустровано треће издање, Београд, Рад, 1953, стр. 450–451.

969. С. Ј.: Петар Кочић. – Омладински борац, 25. август 1953.

970. Чубриловић, Бранко: Петар Кочић, друго издање, Сарајево, Свјетлост, 1953; стр. 304.

1954.

971. Барац, Антун: Петар Кочић (1877–1916). – Југославенска књижевност, прво издање, Загреб, Матица Хрватска, 1954, стр. 241; 252–253.

972. Булин, В(ладимир): У Стричићима, родном месту Петра Кочића. – Књижевне новине, 20. августа 1954.

973. Гајић, Васо: Борба Петра Кочића за избор првог сељака у Босански сабор. – Бањалучке новине, 20. август 1954, II, бр. 52, стр. 4.

974. Гајић, Васо: Како је Отаџбина подстицала народ на побуну пртив окупаторске власти. – Бањалучке новине, 10. септембар 1954, II, бр. 55, стр. 4–5.

975. Гајић, Васо: Маркантни примери Кочићеве отворене борбе против окупаторске власти. – Бањалучке новине, 17. септембар 1954, II, бр. 56, стр. 5.

976. Гајић, Васо: Маркантни примери Кочићеве отворене борбе против окупаторске власти. – Бањалучке новине, 24. септембар 1954, II, бр. 57, стр. 5.

977. Гајић, Васо: Занимљиви подаци из бурне младости и патничког живота Петра Кочића. Петар Кочић као младо планинско чобанче. – Бањалучке новине, 22. октобар 1954, II, бр. 61, стр. 4.

978. Гајић, Васо: Кочићеви средњошколски доживљаји у сарајевској и београдској гимназији. – Бањалучке новине, 29. октобар 1954, II, бр. 62, стр. 4.

979. Гајић, Васо: Кочић као студент. – Бањалучке новине, 5. новембар 1954, II, бр. 63, стр. 4.

980. Гајић, Васо: Од чобанчета до борца за политичка и национална права. Краткотрајно професоровање на гимназији у Скопљу. Тамновање, прогони и страдања Петра Кочића до његове трагичне смрти. – Бањалучке новине, 12. новембар 1954, II, бр. 64, стр. 6.

981. Гајић, Васо: Од чобанчета до борца за политичка и национална права. Кочићева трагедија. –Бањалучке новине, 19. новембар 1954, II, бр. 65, стр. 4.

982. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. Српски реалисти, прво издање, Београд, Просвета, 1954, стр. 448–476, Српски реалисти.

983. Димитријевић, Радмило: Тодор Крушевац: Петар Кочић (студија), Просвета, Београд 1951. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 1954, књ. XX, бр. 1–2, стр. 125–127.

984. Крушевац, Тодор: Петар Кочић и аграрно питање у Босни. – Народни календар, 1954, стр. 61–67.

985. Крушевац, Тодор: Петар Кочић. – Вјесник, 20. јул 1954.

986. К(рушевац), Т(одор): Средњошколски дани Петра Кочића. – Наш весник, 26. јун 1954, I, бр. 13.

987. Младеновић, Љубица: Кочићева соба. – Живот, 1954, III, књ. IV, св. 4, стр. 302–303 (О оставштини Петра Кочића у Музеју књижевности у Сарајеву).

988. Радуловић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабрана дела, Београд, Рад, 1954, стр. 5–21.

989. Ракита, Станко: Петру Кочићу. Песма. –Задругар, 16. јануар 1954, X, бр. 263, стр. 7.

990. Савковић, Милош: Петар Кочић (1877–1916). – Југословенска књижевност, књ. II, друго издање, Београд, 1954, стр. 119–124.

991. Селаковић, Милан: Бранко Чубриловић: Петар Кочић; Тодор Крушевац: Петар Кочић. – Вјесник, 20. јуни 1954, XV, бр. 2890, стр. 11.

992. Точанац, Василије: Хуманизам у Кочићевом књижевном делу. – Књижевност и језик у школи, 1954, I, бр. 3, стр. 137–146.

993. Чубриловић, Бранко: Петар Кочић, друго издање, Сарајево, Свјетлост, 1954.

994. Х. М.: Поводом првенца Драмског студија, приказана је Суданија Петра Кочића. – Бањалучке новине, 22. октобар 1954, II, бр. 61, стр. 5.

995. Шилић, Смиљан: Петар Кочић: Суданија: На сцени Драмског студија омладине Бања Луке – Омладинска ријеч (Сарајево), 29. октобар 1954, XII, бр. 447, стр. (5).

1955.

996. Аноним: Портрети писаца са писама. – Дуга, 1955, XII, бр. 492, стр. 8–11 (Одломци из писама књижевника Л. Лазаревића, П. Кочића и др.).

997. Барац, Антун: A history of Yugoslav Literatury, Београд, 1955 (О Петру Кочићу), стр. 201–202.

998. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Приповетке; Јазавац пред судом, Нови Сад, Матица српска, 1955, Наши писци, стр. 5–19.

999. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српска проза I, Београд, 1955, стр. 325–326.

1000. И. С.: Писци интимно. – 7 дана, 13. октобар 1955, III, бр. 125 (Осврт на Кочићево писмо од 28. маја 1908. и Св. Ћоровића од 22. септембра 1892).

1001. Јеловац, Вук(ашин): Први сусрет Петра Кочића са Јанком Веселиновићем. – Република, 28. јун 1955, XXII, бр. 504, стр. 4.

1002. Крушевац, Тодор: Учешће у генералном штрајку 1906. године (Одломак из студије Петар Кочић, 1951). – Одјек, 1955, VI, бр. 6, стр. 9.

1003. Крушевац, Тодор (приређивач): Петар Кочић – човјек, борац и књижевник. Огледи и успомене, Сарајево, Свјетлост, 1955 Школска библиотека, 9 (Садржај: Карановић, Милан: Кочићево Змијање, стр. 5–12; О старини Кочићева рода, стр. 12–14; Породична задруга Кочићевог деда и оца, стр. 15–17; Родитељи Петра Кочића, стр. 18–21; Крушевац, Тодор: Важнији биографски подаци, стр. 22–26; Митропан, Петар: Прве ђачке невоље Петра Кочића, стр. 26–33; Карановић, Милан: Протјеривање Петра Кочића из Сарајева, стр. 33–35; Томовић, Мирко: Петар Кочић у босанском Подрињу 1911/1912. године, стр. 35–36; Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam, стр. 37–50; Лагарић, Павле: Прво виђење са Јанком, стр. 51–53; Како је Петар Кочић научио писати приповетке, стр. 53–58; Лирски покушаји Петра Кочића, стр. 58–59; С планине и испод планине I, стр. 60–62; Скерлић, Јован: С планине и испод планине I, II, стр. 62–70; Лагарић, Павле: С планине и испод планине III, стр. 70–73; Митриновић, Димитрије: Наш књижевни рад, стр. 73–75; Антула, Никола: Јауци са Змијања, стр. 76–82; Дучић, Јован: Петар Кочић, стр. 83–102; Андрић, Иво: О личности Петра Кочића (Одломак), стр. 103–107; Бановић, Гојко: Писац „Јазавца пред судом", стр. 107–113; Секулић, Исидора: Савременост Петра Кочића, стр. 113–133; Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева, стр. 134–140; Милићевић, Ника: Лик Петра Кочића (Одломак), стр. 140–157; Крушевац, Тодор: Петар Кочић, стр. 157–166; Глигорић, Велибор: Петар Кочић (Одломак), стр. 166–170; Маслеша, Веселин: Група „Отаџбина", стр. 171–175; Бесаровић, Ристо: Петар Кочић у Босанско-херцеговачком сабору, стр. 176–184; Поповић, Јово: Петар Кочић према селу и аграрном питању, стр. 184–189; Петар Кочић и раднички покрет, стр. 189–192; Бричић, Никола: Петар Кочић и омладина, стр. 192–195).

1004. Маслеша, Веселин: Млада Босна (Извод из студије, изд. Државне штампарије, Сарајево, 1945). – Споменица 75–годишњице Гимназије у Сарајеву (1879–1954), Сарајево, 1955 (О Кочићу), стр. 21–23 (Кочићева слика), стр. 22.

1005. Новаковић, Новак: Кроз мећаву. – Наша школа, 1955, VI, бр. 9–10, стр. 437–445.

1006. П(оповић), В(ладимир): Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Вуков гај, Загреб, Сељачка слога, 1955, стр. 49–50, Домаћи писци – Мала књижница „Сељачке слоге".

1007. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Поповић, Миленко: Огледи о југословенским писцима, Београд, 1955, стр. 102–120, Библиотека Студије и огледи, 1.

1008. Симић, Св.: Личност и уметност Петра Кочића. Уметник о уметнику: Андрић о Кочићу, о босанској историји и Босанцима. – Дневник, 8. мај 1955, XIV, бр. 3256, стр. 7.

1009. Скерлић, Јован: Млада српска поезија и приповетка (1905). – Писци и књиге III, Београд, Просвета, 1955 (О П. Кочићу), стр. 23–24.

1010. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II. – Писци и књиге III, Београд, Просвета, 1955, стр. 185–190. и 191–194.

1011. Станисављевић, Вук(ашин): Скерлићева оцена Кочићевог Давида Штрпца. – Књижевност и језик у школи, 1955, II, бр. 6, стр. 435–437.

1012. Чађеновић, Ј(ован): Они су били Кочићеви ђаци. – Просвјетни рад, 1. септембар 1955, II, бр. 7 (Сећања Радула Јовановића и Душана Радичевића на Петра Кочића).

1956.

1013. Аноним: Кочићеви књижевни радови. – Билтен Друштва библиотекара и библиотека НР Босне и Херцеговине, 1956, II, бр. 3–4, стр. 71–88 (Литература о П. Кочићу).

1014. Аноним: Кочићеви књижевни радови. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 87–91. Садржи библиографију Петра Кочића и литературу о њему – према књизи Дјела II Петра Кочића, Сарајево, 1951, стр. 369–375. и књизи Српска проза I, Београд, 1955, стр. 325–326.

1015. Аноним: Петар Кочић (1877– 1916). – Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2.

1016. Аноним: Кочићева смрт. – Млада култура, 12. август 1956.

1017. Аноним: Босанска крајина своме писцу. Четрдесет година од смрти Петра Кочића. – Политика, 10. октобар 1956.

1018. Аноним: Петар Кочић. – Бјеловарски лист, 30. август 1956, X, бр. 21 (Поводом четрдесетогодишњице смрти).

1019. Аноним: Петар Кочић. – Flaka e ve’llaznimit, 28. октобра 1956, XII, бр. 336.

1020. Аноним: Петар Кочић – писац и национални револуционар. – Глас Славоније, 2. новембра 1956, XIV, бр. 5563.

1021. Аноним: Петар Кочић писац и револуционар. – Југопрес, 20. октобар 1956.

1022. Андрић, Иво: Четрдесет година од смрти Петра Кочића, Језик наша нада и утеха. – Књижевне новине, 24. јун 1956, VII, бр. 18, стр. 1. и 5 (Одломак из предавања „Земља, људи и језик код Петра Кочића").

1023. Андрић, Иво: Језик – наша нада и утеха (Одломак из предавања „Земља, људи и језик у делу Петра Кочића"). – Књижевне новине, 24. јун 1956, VII, бр. 18.

1024. Андрић, Иво: Gjuha – shpresa dhe ngushllimi vnл. Pлrk. Gj. L. – Jeta e re, 1956, VIII, бр. 4–5, стр. 313–316 (Из студије Земља, људи и језик у делу Петра Кочића).

1025. Бановић, Гојко: Кочићев пријатељ. – Политика, 27. јануар 1956, LIII, бр. 15351 (Разговор са Симом Ераковићем о Петру Кочићу).

1026. Бановић, Гојко: Змијањски доживљаји. – Политика, 10. фебруар 1956, LIII, бр. 15363.

1027. Бановић, Гојко: Сарајевски дани Петра Кочића. – Књижевне новине, 24. јун 1956, VII, бр. 18.

1028. Бановић, Гојко: Из живота Петра Кочића. Одломци. – Ослобођење, 21–31. август 1956, XIV, бр. 3097–3107 (Из романсиране биографије Петар Кочић).

1029. Бановић, Гојко: У сељачком штрајку. – Задруга, 23. август 1956, XII, бр. 599 (Из романсиране биографије Петар Кочић).

1030. Бановић, Гојко: Четрдесет година од смрти Петра Кочића. Први знаци болести. – Политика, 26. август 1956, LIII, бр. 15551, стр. 10 (Одломак из романсиране биографије Петар Кочић).

1031. Бановић, Гојко: Петар Кочић. – Београд , Нолит, 1956; стр. 184, Библиотека Портрети.

1032. Бановић, Гојко: Први знаци болести. Поводом четрдесет година од смрти Петра Кочића. – Борба, 26. август 1956 (Из Бановићеве романсиране биографије).

1033. Богићевић, Војислав: Да ли је за вријеме аустроугарске управе у Босни и Херцеговини дозвољено приказивање Кочићевог Јазавца пред судом ?! – Живот, 1956, V, књ. IX, св. 10, стр. 681–684.

1034. Бурсаћ, Душан: Успомене Ристе Томића. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 65–70 (О издавању Кочићеве „Отаџбине").

1035. В. Д.: Петар Кочић (1877–1916). – На часу школске лектире: наши приповедачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 106–110.

1036. В. Л.: Петар Кочић. – Побједа, 9. септембра 1956, XIII, бр. 37.

1037. Василије, епископ бањалучки: Религиозност Петра Кочића. У спомен четрдесетогодишњице његове смрти. – Гласник–службени лист Православне цркве, 1956, књ. 37, стр. 236–244.

1038. Влатковић, Драгољуб: Поводом 40-годишњице смрти Петра Кочића. Мач и перо. – Панчевац, 2. септембар 1956, V, бр. 194, стр. 4.

1039. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић као наставник српског језика. – Панчевац, 14. октобар 1956, V, бр. 200, стр. 11.

1040. Вујачић, Марко: Гојко Бановић: Петар Кочић, студија. – Борба, 18. децембар 1956, XXI, бр. 3336.

1041. Вулин, Миодраг М.: Петар Кочић књижевник и политичар. – Ослобођење, 26. августа 1956.

1042. Гаћиновић, Владимир: Приповијетке Петра Кочића (1907) и Петар Кочић као сатиричар (1908). – Огледи и писма, Сарајево, Свјетлост, 1956 (О Петру Кочићу) стр. 23– 31.

1043. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српски реалисти, друго издање, Београд, Просвета, 1956, Српски реалисти, стр. 435–463.

1044. Глушац, Васо: Петар Кочић. – Живот, 1956, V, књ. IX, св. 9, стр. 545–551.

1045. Д. Л.: Уз први број Развитка. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 80–84 (Прилог: један факсимил).

1046. Драмушић, Војин: Петар Кочић и његово доба. – Билтен Друштва библиотекара и Народне библиотеке НР БиХ, 1956, II, бр. 3–4, стр. 64–70.

1047. Драмушић, В(ојин): Кочићеви књижевни радови. – Библиотекарство, 1956, II, бр. 3–4, стр. 71–88.

1048. Д(рамушић), В(ојин): Петар Кочић (1877 – 1916). – На часу школске лектире. Наши приповједачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, Народна просвјета, 1956, стр. 106–110, Ластавица,.

1049. Драшкић, Мирослав: Кочићев рад на етнологији и антропогеографији. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 71–79.

1050. E. S.: Kocic prosatore lirico e battagliero. – La voce del popolo, 15. XI 1956, XI, п. 568.

1051. Зрелац, Мартин: Петар Кочић и раднички покрет, Бања Лука, Изд. „Коријена", 1956, стр. 46, Библиотека Извор, 3.

1052. Зрелец, Мартин: Петар Кочић и раднички покрет. Одломци. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 62–64.

1053. Зрнић, Петар: Разговор са сарадником листа Трибина. – Трибина, 16. септембар 1956, III, бр. 131 (Вођен са М. Г. О сусрету с П. Кочићем).

1054. И. О.: Прослава 40-годишњице смрти Петра Кочића у Бањој Луци. – Борба, 12. новембар 1956, XXI, бр. 302, стр. 4.

1055. Јевтић, Боривоје: Драматургија Петра Кочића. – Живот, 1956, V, књ. IX, св. 12, стр. 881–883 (О чланку Н. Милићевића у Бразди, бр. 11–12, за 1951. годину и В. Петрића у Политици од 21. децембра 1956).

1056. Јеловац, Вук(ашин): Петар Кочић. Поводом осамдесетогодишњице рођења и четрдесетгодишњице смрти. – Република, 26. јуна 1956, XXIII, бр. 556, стр. 4.

1057. Кецмановић, Илија: Петар Кочић и мостарска књижевна група. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 52–57.

1058. Кочићеви књижевни радови. – Билтен Друштва библиотекара и Народне библиотеке НР БиХ, 1956, XI, св. 3–4, стр. 71–88.

1059. Cronina, Arturo: Petar Kočić. – Storia della litteratura serbo-croata, Nuova Accademia Editrice, Milano, [S. a.] (1956), стр. 434–435.

1060. Крушевац, Тодор: Петар Кочић, човјек, борац и књижевник. – Вјесник, 6. сијечња 1956, XVII, бр. 3372.

1061. Крушевац, Тодор: Јединство Кочићево. – Одјек, август–септембар 1956, VII, бр. 8–9, стр. 70–71 (О књижевном и политичком раду).

1062. Крушевац, Тодор: Петар Кочић – народни борац и трибун. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 12–18.

1063. Крушевац, Тодор: Петар Кочиќ. – Нова Македонија, 21. октомбри 1956, XII, бр. 3734.

1064. (Крушевац Тодор, приредио): Петар Кочић: човјек, борац, књижевник: огледи и успомене; – Сарајево, Свјeтлост, 1956; 195 стр., Школска библиотека, 9.

1065. Кутузов–Голенишев И. Н.: Петар Кочич (1877–1916); коментари. – Рассказы, Москва, Издательство литературы на иностранных языках, 1956, Српские писатели, стр. 156–157.

1066. Лазаревић, Предраг: Однос сатиричног и лирског у делима Петра Кочића. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 43–46.

1067. Левков, Димче: Во спомен на Петар Кочиќ. – Современост, 1956, књ. VI, бр. 9, стр. 631–642.

1068. Леовац, Славко: Искреност и снага Кочићеве речи. – Омладинска ријеч, 20. јул 1956, XII, бр. 531 (Поводом четрдесетогодишњице смрти).

1069. Лошић, Доброта: Кочић и млади. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 58–61.

1070. М.: Уз четрдесету годишњицу смрти Петра Кочића. – Дервентски лист, 28. август 1956, IV, бр. 94, стр. 5.

1071. М(аксимовић), М(иодраг): Биографски роман о Петру Кочићу (Гојко Бановић: Петар Кочић, Нолит, Београд, 1956). – Политика, 7. децембар 1956, LIII, бр, 115652.

1072. Мариновић, В.: О пјеснику и револуционару. – Народни лист, 7. децембра 1956, XII, бр. 3552 (О П. Кочићу).

1073. Маслеша, Веселин: Група „Отаџбина". – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 19–22 (Из студије Млада Босна).

1074. Маслеша, Веселин: Случај Петра Кочића. – Дела III, Сарајево, Свјетлост, 1956, стр. 287–297.

1075. Милутиновић, Коста: Петар Кочић и његови први критичари. – Коријен, 1956, II, бр. 8–9, стр. 23–42.

1076. Милутиновић, Коста: Петар Кочић и његови први критичари, Бања Лука, 1956; 22 странице, Библиотека Извор, 4 (Прештампано из часописа Коријен).

1077. Мутић, Д.: Прослава 40-годишњице смрти Петра Кочића почиње сутра у Бањој Луци. – Борба, 15. октобар 1956, XXI, бр. 274.

1078. Н. К.: Петар Кочић борац за слободу и права свога народа. – Инвалидски лист, 28. јул 1956, XXXIII, бр. 30.

1079. Новаковић, Новак: Кочићев Јазавац пред судом. – Књижевност и језик у школи, 1956, III, бр. 6–7, стр. 334–341.

1080. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петaр Кочић: Изабране стране, Загреб, Школска књига, 1956, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1081. Огњановић, Драгутин: Животната вистина на Петар Кочиќ. – Разгледи, 3. јуна 1956, III, бр. 12 (64).

1082. П. Л: Двије Кочићеве акције у Бањој Луци. – Крајишке новине, 10. августа 1956, IV, 155.

1083. Петрић, Владимир: Драма у Кочићевом делу (Уз четрдесетогодишњицу смрти великог писца). – Политика, 21. децембар 1956.

1084. Петровић, Чедомир: Петар Кочић (1877 – 1916). – Коријен, 1956, II, бр, 8–9, стр. 3–11.

1085. Савиновић, Марко: Петар Кочић. – Крајишке новине, 9. новембар 1956, IV, бр. 168.

1086. С. К.: Кочићев четрдесети јубилеј у Бањој Луци. – Борба, 15. новембар 1956, XXI, бр. 305 (О прослави 40-годишњице смрти Петра Кочића у Бањој Луци).

1087. Селаковић, Милан: Тодор Крушевац: Петар Кочић, човјек, борац и књижевник. – Вјесник, 6. сијечња 1956, XVII, бр. 3372.

1088. С(елаковић), М(илан): Избор огледа и успомена о Петру Кочићу, Изд. „Свјетлости". – Вјесник, 6. сијечња 1956, XVII, бр. 3372.

1089. Селаковић, Милан: Петар Кочић. – Вјесник у сриједу, 22. коловоза 1956, IV, бр. 225.

1090. Селаковић, Милан: Истински родољуб. – Вјесник, 28. коловоза 1956, XVII, бр. 3578 (О Петру Кочићу).

1091. Селаковић, Милан: Петар Кочић. – Културни радник, 1956, IX, бр. 10, стр. 16–19.

1092. Селимовић, Меша: Петар Кочић. – Ослобођење, 3. октобар 1956, XIV, бр. 3140.

1093. Смиљанић, Д.: Признање Петру Кочићу. – Политика, 12. новембар 1956.

1094. Тежак, Стјепко: Кочићу у походе. – Школске новине, 19. листопада 1956, VII, бр. 33 (Посета Кочићевом родном месту).

1095. Томић, Војислав: Пред Кочићевим дјелом. – Ријечка ревија, 1956, V, књ. V, бр. 5, стр. 260–262.

1096. Томић, Војислав: Кочићева сликарска палета. – Нови лист, 4. студени 1956, X, бр. 259 (3139) (Оломак из предавања „Пред Кочићевим дјелом", одржаног у Народном казалишту на Ријеци).

1957.

1097. Аноним: Младост великих људи. Кочић. – Младост, 3. априла 1957, II, бр. 25.

1098. Булатовић, Миодраг: Гојко Бановић: Петар Кочић. – НИН, 13. јануар 1957.

1199. Витошевић, Драгиша: Најзад једна романсирана биографија. Гојко Бановић: Петар Кочић. – Летопис Матице српске, 1957, CXXXIII, књ. CCCLXXIX, св. 4, стр. 366–375.

1100. Влатковић, Драгољуб: Коста Милутиновић: „Петар Кочић и његови први критичари" (Бања Лука, 1956, Библиотека Извор, св. 4). – Панчевац, 1. мај 1957, VI, бр. 229, стр. 5.

1101. Влатковић, Драгољуб: Коста Милутиновић: „Петар Кочић и његови први критичари" (Бања Лука, 1956, Библиотека Извор, св. 4). – Летопис Матице српске, 1957, CXXXIII, књ. CCCLXXX, св. 1–2, стр. 147– 148.

1102. Ј. В.: Педесет година од покретања Кочићеве Отаџбине. – Политика, 29. јун 1957, LIV, бр. 15852, стр. 7.

1103. Гавела, Ђуро: Необјављено писмо Алексе Шантића Петру Кочићу. – Књижевне новине, 26. јул 1957, VIII, бр. 47, стр. 2.

1104. Зорић, Павле: Гојко Бановић: Петар Кочић (Нолит, Библиотека Портрети, 1956). – Савременик, 1957, III, бр. 5, стр. 621–623.

1105. Иванчевић, Б.: Гојко Бановић: Петар Кочић. – Просвјета, 1. март 1957, бр. 437.

1106. Јовановић, Живорад П.: Кочићево школовање. – Политика, 14. јануар 1957.

1107. Јосифовски, Б.: Петар Кочић у Тетову. – Ослобођење, 3. фебруар 1957, XV, бр. 3259 (О отпуштању из службе и напуштању Македоније 1905. године).

1108. Леовац, Славко: Забачен вилајет и светле тачке у њему. – Светло и тамно (Преглед књижевности Босне и Херцеговине 1918–1956), Сарајево, Џепна књига, 1957, Специјално издање 9 (О утицају Кочића на Марка Марковића), стр. 121–122 (на Ћопића), стр. 214.

1109. Младеновић, Миодраг: Монографија Гојка Бановића о Петру Кочићу. Гојко Бановић: Петар Кочић. – Млада култура, 9. мај 1957, VI, бр. 58.

1110. Новаковић, Новак: Петар Кочић: Изабране стране. Методске напомене уз св. 2. Методске упуте за обрађивање штива из трећег кола „Добра књига", Загреб, 1957, стр. 25–54, Добра књига, коло III, св. 7.

1111. Огњановић, Драгутин: Подстицаји и охрабрења (Гојко Бановић: Петар Кочић). – Војводина, 1957, II, бр. 2–3, стр. 6.

1112. Ољача, Младен: Мали роман о Петру Кочићу (Гојко Бановић: Петар Кочић, Нолит, 1956). – Младост, 20. март 1957, II, бр. 23, стр. 11.

1113. Р. Р.: Гојко Бановић: Петар Кочић (Нолит, Београд, 1956). – Вјесник, 29. јануар 1957, XVII, бр. 3717.

1114. Рамић, Ризо: Романсирана биографија о Петру Кочићу. – Ослобођење, 16. фебруара 1957, XV, бр. 3272 (О књизи Гојка Бановића: Петар Кочић).

1115. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Мир и немир. Огледи и радови, Београд, Нолит, 1957, стр. 63–85, Библиотека НолитЈугословенски писци.

1116. Ћосић, Антоније: Гојко Бановић: Петар Кочић. – Крајинске новине, 16. септембар 1957, V, бр. 211.

1958.

1117. Витошевић, Драгиша: Сива детињства. – Сусрети, 1958, VI, бр. 9–10, стр. 780–790 (О Б. Радичевићу, Ђ. Јакшићу, Ј. Игњатовићу, С. Сремцу, С. Марковићу, В. Илићу, П. Кочићу и Б. Станковићу).

1118. Вуковић, Јован: О проучавању језика и стила наших писаца. – Јужнословенски филолог, 1958, XXIII, књ. 1–4, стр. 63–68.

1119. Вулетић, Витомир Р.: Петар Кочић: Изабрана дела; предговор, Београд, Народна књига, 1958, стр. 5–29, Школска лектира.

1120. Госпић, Драг.: Због штампарске кривице – велеиздајници. – Графички рад, 15. октобар 1958, XIV, бр. 274 (О хапшењу Петра Кочића и других сарадника опозиционих листова. Отаџбина у Бањој Луци 1907).

1121. Добрашиновић, Голуб: Хронологија значајних догађаја из живота Петра Кочића и Литература о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 379– 382; 383–384.

1122. Ђукић, Бранко: Петар Кочић као народни посланик. – Ослобођење, 25–30. августа 1958, XVI, бр. 3802–3807; од 1. до 5. септембра, бр. 3808–3811.

1123. Зајцев, В. К.: Творчество Петра Кочича и револуционарни под… на Балканах в начале XX вв. – Славјанские литератури, Издатељство Лењинградского университета, 1958, стр. 133–143.

1124. Javarek, Vera: Serbo-croatian Prose and Verse (A Selction withan Intoductory Essay), University of London, The Athlone Press, 1958, 1958 (О Кочићу), стр. XXIV.

1125. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1962, стр. 354– 364, Школска лектира.

1126. Јовановић, Радован: Кочићево тамновање у Тузли. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 362–365, Школска лектира.

1127. Јовановић, Радован: Пабирци о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана делка, Београд, Народна књига, 1958, стр. 355–356, Школска лектира.

1128. Кондић, Лазар: Прве ђачке невоље Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 345–346, Школска лектира.

1129. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 333–338, Школска лектира.

1130. Лагарић, Павле: Како је Петар Кочић научио писати приповетке. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 348–351, Школска лектира.

1131. Лазаревић, Ђорђе: Сећање. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 366–367, Школска лектира.

1132. М(аксимовић), М(иодраг): Из бурних дана 1911. године. Необјављено писмо Петра Кочића,. – Политика, 17. август 1958, LV, бр. 16244, стр. 11 (Доноси и писмо Александру Филиповићу и Милутину Јовановићу од 27. јула 1911).

1133. Mekuli, Hasan: Natyra dhe njerzit nл veprat e Petar Kociqit. – Fлrparimi, 1958, IV, 2–3, ф. 148–156.

1134. Митровић, Митар Л.: Сарадник и рођак Петра Кочића, Лујо Кочић. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 341–343, Школска лектира.

1135. Митропан, Петар: Петар Кочић као наставник. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 357–361, Школска лектира.

1136. Петровић, Вељко: Петар Кочић. – О књижевности и књижевницима, Нови Сад, Матица српска, 1958, стр. 505–510, Сабрана дела, VI.

1137. Петровић, Душан К.: Из последњих година живота Петра Кочића. – Живот, 1958, VII, књ. X, бр. 1, стр. 77–84 (Садржи грађу из времена од 1911. до 1916).

1138. Секулић, Исидора: Савременост Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 315–332, Школска лектира.

1139. Селимовић, Меша: Како је створен Кочићев Јазавац пред судом. – Петра Кочић; Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 352–354, Школска лектира.

1140. Скерлић, Јован: С планине и испод планине I, II. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1958, стр. 307–316, Школска лектира.

1959.

1141. Аноним: Петар Кочић. –Повести и рассказы югославенских писателей, Москва 1959, стр. 585–586

1142. Аноним: Петар Кочић, Большая Советская энциклопедия, 1959, 23, 174.

1143. Аноним: Малая Советская энциклопедия, 1959, V, 17.

1144. Барац, Антун: Петар Кочић (1877–1916). – Југославенска књижевност, прво издање, Загреб, Матица Хрватска, 1959, стр. 241; 252–253.

1145. Бесаровић, Ристо: Петар Кочић у босанско-херцеговачком Сабору. – Календар „Просвета" за 1960. годину, Загреб 1959.

1146. Влатковић, Драгољуб: Кочић као матурант. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 1959, књ. XXV, бр. 1–2, стр. 114–117.

1147. Вученов, Димитрије: Из заоставштине реализма. – Петар Кочић: Изабрана дела, Народна књига, Београд. – Борба, 14. јун 1959, XXIV, бр. 138, стр. 10.

1148. Вучковић, Г.: Петар Кочић: Изабрана дела. – Борба, 14. јуна 1959. XXVI, бр. 138.

1149. Грчић, Миленко / Влашкалић, Владимир: Сусрет са пријатељем Петром Кочићем. – Индеx, 15. јануар 1959, II, бр. 4 (Разговор са Петром Зрнићем о његовом последњем сусрету с Петром Кочићем у Београду 1914).

1150. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабране приповетке, књ. I, Београд, Нолит, 1959, стр. 7–30, Школска библиотека, 5.

1151. Јеловац, Вук(ашин): Један необјављени рукопис Петра Кочића. – Браничево, 1959, књ. IV, бр. 1–2, стр. 131–133 (С текстом рукописа о Стевану Сремцу који је објављен и познат).

1152. Квапил, Мирослав: Кочићева борба за чистоту језика. – Slavica Pragensia, Praha, 1959, стр. 139–152.

1153. Левков, Димче: Петар Кочиќ – борец и писател. – Литературен збор, 1959, књ. VI, бр. 3–4, стр. 126–148.

1154. М(аксимовић), М(иодраг): Петар Кочић: Изабрана дела, Народна књига, Београд, 1959. – Политика, 4. октобар 1959, LVI, бр. 16592, стр. 14.

1155. М(аксимовић), М(иодраг): Петар Кочић: Избор; приредио и предговор, Сарајево, Свјетлост, 1959, стр. 3–14, Школска библиотека, коло III, 17.

1156. Mekuli, Hasan: Karakteristikat e veprлs letrare tл Petar Koзiqit; предговор. – Petar Koзiq: Tregime të zgjedhuna, Prishtinë. – Rilindja, 1959, f. V-XVI, Shenim bio-biografik, стр. 170, Skrimtarл Jugoslaviл.

1157. Милићевић, Огњенка: Кочићев Јазавац пред судом – редитељске напомене. Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Стожер, 1959, стр. 39–47.

1158. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 2. издање, Загреб, Школска књига, 1959, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1159. Ражњатовић, Михаило: Јабланово „шјутра". – Књижевне новине, 25. септембра 1959, бр. 102.

1160. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Огледи, Нови Сад, Матица српска, Београд, Српска књижевна задруга, 1959, стр. 52–72, Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 67.

1161. Скерлић, Јован: Петар Кочић: S planine in izpod planine , књ. I, II и III. – Избрани есеји, Љубљана, Државна заложба Словеније, 1959, стр. 385–396, Izabrana dela Jugoslavanskih klasikov.

1960.

1162. Аноним: „Раскази" од Петар Кочиќ. – Народна просвета, Скопје, 1. октобра 1960, 6.

1163. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Петар Кочић: Изабране стране, друго непромијењено издање, Загреб, „Школска књига", 1960, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2.

1164. Аноним: Кочић, Петар (1877–1919). – Dizionario Univerzale della Litteratura contemporanea, volume II (E-K), Arnoldo Montadori editore (S. a. 1960), p. 1072

1165. Бановић, Гојко: У млину. – Задругар, 1. јануара 1960, бр. 573–574 (О сусрету Петра Кочића са сељацима 1910).

1166. Богданов, М.: Петар Кочич; послесловие. – Петар Кочич: Барсук перед судом. Рассказы, Москва, Государственное издательство художественноии литературы, 1960, стр. 329–337.

1167. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић као наставник српског језика. – Дневник, 4. децембра 1960, XVIII, бр. 5073, стр. 13.

1168. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српски реалисти, треће издање, Београд, Просвета, 1960, Српски реалисти, стр. 428–466.

1169. Диклић, Звонимир: Пејзажи и ликови у неким Кочићевим приповијеткама. – Књижевност и језик, 1960, VI, бр. 1, стр. 66–71.

1170. Димитријевић, Радмило: Петар Кочић. – Наши приповедачи (Љубиша, Левстик, Назор, Кочић), Београд, Нолит, 1960, Нолит – Школска библиотека, 13, стр. 159.

1171. Дин, Мехмет: Petar Koзiq: Tregime të zgjedhuna. – Rilindja, XVI/1960, бр. 508 (24. јул).

1172. Д(рамушић), В(ојин): Петар Кочић (1877–1916). – На часу школске лектире. Наши приповедачи – реалисти (Л. Лазаревић, И. Цанкар, П. Кочић), Сарајево, „Веслин Маслеша", 1960, Десет одабраних књигаЛаставице", друго коло, 6/II, стр. 106–110

1173. Јеловац, Вук(ашин): Бањалука у прошлости (Период од најстаријих – предисторијских времена до почетка другог светског рата), Бањалука, 1960 (О Кочићу у деловима: „Културни и политички живот за време Петра Кочића", стр. 44–48; „Кочићево Змијање", стр. 49–54; „Још неколико фрагмената из Отаџбине", стр. 55–59; „Бањалука пред други светски рат", стр. 79–80).

1174. Левков, Димче: Петар Кочиќ; предговор. – Петар Кочиќ: Раскази, Скопје, „Кочо Рацин", 1960, Школска библиотека.

1175. Maver, Giovanni: „Littaratura serbo-croata". – Storia delle Littarature moderne d’Europa e d’America diretta da Carlo Pellegrini, Vol. sesto, Milano, Casa editrice dr. Francesco Vallardi, 1960 (О Кочићу), pag.167.

1176. Максимовић, Миодраг: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Избор, Сарајево, Свјетлост, 1960, стр. 3–14, Школска библиотека, коло III.

1177. Марковић, Мома: Први споменик Петру Кочићу. – Ослобођење, 28. фебруар 1960, VII, бр. 4265 (О откривању споменика у Бањалуци 1932).

1178. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 2. непромијењено издање, Загреб, Школска књига, 1960, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2.

1179. Ravbar, Miroslav / Janež, Stanko: Pregled jugoslovanskih književnosti, Maribor, Založba „Obzorja", 1960 (О Петру Кочићу), стр. 246–248; (О разлици између Ћопића и Кочића) стр. 472; (О Кочићевом утицају на Марка Марковића) стр. 475.

1961.

1180. Аноним: Петар Кочић: Сабрана дела, књига 1 и 2, Београд, Просвета, 1961. – Сусрети, 1961, IX, бр. 7–8, стр. 666.

1181. Аноним: Петар Кочић; белешка на крају књиге. – Петар Кочић: Приповијетке, Загреб, Младост, 1961, стр. 29, Мала плава књига, св. 12.

1182. Аноним: Петар Кочић и Горки. – Политика, 18. јун 1961.

1183. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961, стр. 5–26, Српска књижевност у сто књига, књ. 46.

1184. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Стари и нови I, Београд, Просвета, 1961, стр. 314–318, Сабране критике, књ. 1.

1185. Булин, Владимир: Ружа из 1899. Супруга Петра Кочића, која живи у Београду, још чува ружу коју јој је као девојци поклонио познати књижевник. – Илустрована Политика, 15. август 1961.

1186. Влатковић, Д(рагољуб) / Добрашиновић, Г(олуб): Библиографија радова Петра Кочића и литература о њему [I: Песме – Приповетке (по часописима, листовима и календарима) – Чланци и прикази – Говори у Сабору – Интерпелације – Писма; II: Литература о Петру Кочићу]. – Петар Кочић: Сабрана дела, II, Београд, Просвета, 1961, стр. 431–473, Српски писци.

1187. Влатковић, Драгољуб: Сабрана дела Петра Кочића; приредио Ђуро Гавела, Београд, Просвета, 1961 (Српски писци). – Дневник, 27. август 1961, XIX, бр. 5316, стр. 10.

1188. В(латковић), Д(рагољуб): Провокаторско писмо. Исфабриковани „документи" против Петра Кочића. – Дневник, 10. септембар 1961, XIX, бр. 5330, стр. 11.

1189. Влатковић, Драгољуб: Сабрана дела Петра Кочића; приредио Ђуро Гавела, Београд, Просвета, 1961 (Српски писци). – Књижевност, 1961, XVI, књ. XXXIII, бр. 9, стр. 283–284.

1190. Вулин, Миодраг М.: Петар Кочић у сјећању земљака. Поводом четрдесетпетогодишњице смрти великог сина Босанске Крајине и пјесника слободе Петра Кочића). – Крајишке новине, 28. август 1961, IX, бр. 416, стр. 4–5.

1191. Гавела, Ђуро: Белешке. – Петар Кочић: Сабрана дела I, Београд, Просвета, 1961, стр. 463–474, Српски писци.

1192. Гавела, Ђуро: Белешке. – Петар Кочић: Сабрана дела II, Београд, Просвета, 1961, стр. 403–428, Српски писци.

1193. Гавела, Ђуро: О овом издању. – Петар Кочић: Сабрана дела II, Београд, Просвета, 1961, стр. 475–477, Српски писци.

1194. Гавела, Ђуро: Предговор. – Петар Кочић: Изабране приповетке, Београд, Просвета, 1961, стр. 5–12.

1195. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Сабрана дела I, Београд, Просвета, 1961, стр. 7–35, Српски писци.

1196. Ивановић, Алекса(ндар): Петар Кочић: Сабрана дела. – Народна армија, 28. јул 1961, XVII, бр. 1147.

1197. Ј. М.: Петар Кочић, народни трибун и књижевник. – Весник Багерско-бродарског предузећа, 1961, I, бр. 12.

1198. Јовановић, Живорад П.: Скромне ђачке трпезе. – Политика, 12. април 1961.

1299. Јовановић, Радивоје: Петар Кочић: Сабрана дела (Просвета, Београд, 1961). – Борба, 13. август 1961, XXVI, бр. 206, стр. 10.

1200. Јовановић, Рашко: Петар Кочић: Сабрана дела. – Књижевне новине, 25. август 1961, XII, бр. 152, стр. 7.

1201. Максимовић, Миодраг: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Избор, Сарајево, Свјетлост, 1961, стр. 3–14, Школска библиотека, коло, 3, св. 17.

1202. Пејановић, Ђорђе: Библиографија штампе Босне и Херцеговине 1850–1941, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1961 (О Отаџбини Петра Кочића), стр. 56.

1203. П(отокар), Т(оне): Кочићево Збрано дело. – Дело, 2. септембар 1961.

1204. Р(истић), С(ветислав): О Кочићевом Јазавцу пред судом; поговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1961, стр. 35–37.

1205. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I,II, III. – Студије и критике II, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961, стр. 257–272, Српска књижевност у сто књига, књ. 59.

1206. Стефановић, Драгутин А. / Станисављевић, Вукашин: Петар Кочић. – Преглед југословенске књижевности. Приручник за средње школе, књ. IV (Књижевност XX века), Београд, Завод за издавање уџбеника НР Србије, 1961, стр. 60–70.

1207. Стојковић, Живорад: Напомена. – Петар Кочић: Изабране странице, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1961, стр. 341–342; Биографски подаци о писцу, стр. 343–344; Библиографија и Литература, стр. 345–347, Српска књижевност у сто књига, књ. 59.

1208. Сушић, Вељко: Петар Кочић и другови оптужују „вицеконзула" Босне. Шездесетогодишњица једног необјављеног студентског документа. – Политика, 8. септембар 1961, LVIII, бр. 17212, стр. 8 (О протесту босанско-херцеговачке омладине против Калаја 1901).

1209. Сушић, Вељко: Петар Кочић и другови оптужују „вицекраља" Босне. – Одјек, октобар 1961, LVIII, бр. 17212.

1210. С. Р.: О Кочићевом Јазавцу пред судом; поговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1961, стр. 35–37.

1211. Флегар, Милорад: Петар Кочић. – Књижевни годишњак (Уредили: Крсто Шпољар и Мирослав Ваупотић), Загреб, Лyкос, МЦМLXI, стр. 108–109.

1212. Џаја, Мато: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1961, стр. 3–6, Школска лектира, 26.

1962.

1213. Аноним (Симон Дракул): Белешка писателот. – Петар Кочиќ: Јазовецот пред суд и други раскази, Скопје, Култура, 1962, стр. 78–82.

1214. Вулетић, Витомир Р.: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, Школска лектира, стр. 5–29.

1215. Вулетић, Витомир Р.: Петар Кочић. – Београд, Рад, 1962, Библиотека Раднички универзитет, Књижевност, V коло; стр. 42 + (1).

1216. Добрашиновић, Голуб: Хронологија значајнијих догађаја из живота Петра Кочића и Литература о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 365–369. и 371–372, Школска лектира.

1217. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 277–294, Школска лектира.

1218. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 354–364, Школска лектира.

1219. Јовановић, Радован: Кочићево тавновање у Тузли. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 348–351, Школска лектира.

1220. Јовановић, Радован: Пабирци о Петру Кочићу (По казивању Симе Ераковића). – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1962, стр. 341–342, Школска лектира.

1221. Кондић, Лазар: Прве ђачке невоље Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, друго издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 331–332, Школска лектира.

1222. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићевог. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 319–324, Школска лектира.

1223. Лагарић, Павле: Како је Петар Кочић научио писати приповетке. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 334–337, Школска лектира.

1224. Лазаревић, Ђорђе: Сећање. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београда, Народна књига, 1962, стр. 352–353, Школска лектира.

1225. Лучић, Миливоје: Прилог проучавању Петра Кочића. – Стремљења, 1962, III, бр. 5, стр. 597–600 (Уз два Кочићева писма проти Стеви Димитријевићу, директору скопске гимназије, од 16. септембра 1905. и 24. фебруара 1906).

1226. Маслеша, Веселин: Група „Отаџбина". – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 295–299, Школска лектира.

1227. Митровић, Митар Л.: Сарадник и рођак Петра Кочића Лујо Кочић. – Петар Кочић: Изабрана дела, друго издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 327–329, Школска лектира.

1228. Митропан, Петар: Петар Кочић као наставник. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 343–347, Школска лектира.

1229. Н. К.: Стари бањалучки боем Вуко Зрнић прича о свом негдашњем најприснијем пријатељу Петру Кочићу – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 330, Школска лектира.

1230. Недељковић, Милица: Кочић и Шантић приватно. – Књижевност и језик, 1962, IX, бр. 4, стр. 336 (Објављује и писмо П. Кочића од 20. децембра 1909).

1231. Петровић, С.: Петар Кочић. – Борба, 29. јуна 1962, XXVIII, бр. 177, стр. 7.

1232. Секулић, Исидора: Савременост Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 300–318, Школска лектира.

1233. Селимовић, Меша: Како је створен Кочићев Јазавац пред судом. – Петар Кочић: Изабрана дела, 2. издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 338–340, Школска лектира.

1234. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II, III. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1962, стр. 264–273, Школска лектира.

1235. Чајкановић, Веселин: Из мога школовања. – Петар Кочић: Изабрана дела, друго издање, Београд, Народна књига, 1962, стр. 333, Школска лектира.

1963.

1236. Аноним: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Култура, 1963, Школско штиво, књ. 11, стр. 5–6.

1237. Аноним: Слава Петру Кочићу. Конференција за прославу 20–годишњице. – Врбаске новине, 11. аугуст 1963, VII, бр. 1061, стр. 2.

1238. Абрамовић, В.: Природа у Кочићевим дјелима. – Путеви, 1963, IX, бр. 4, стр. 410–417.

1239. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1963, стр. 5–28, Библиотека Просвета, коло четврто, 85.

1240. Бановић, Гојко: Петар Кочић, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1963; стр. 105; Библиотека Ластавица – Романсиране биографије.

1241. Барац, Антун: Петар Кочић (1877–1916). – Југославенска књижевност, прво издање, Загреб, Матица Хрватска, 1963, стр. 202; 211–212.

1242. Бромлея, Ю. В. и др.: Творчество Петар Кочича (1877 – 1916). – История Югославий, том I, под редакцией Ю. В. Бромлея, И. С. Достян, В. Г. Карасева, С. А. Никитина, Издательство академий наук СССР, Москва, 1963, стр. 700–701.

1243. Вулетић, Витомир: Петар Кочић, Београд, Рад, 1963; стр. 40+(3), Кол. Раднички универзитет, књижевност, V коло.

1244. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1963, стр. 5–9, Библиотека, Просвета, 33.

1245. Дучић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1963, стр. 5–10, Библиотека Просвета, 59.

1246. Kvapil, Miroslav: Ruské vlivy na tvorbu P. Kočiće. – Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury, Praha, 1963, VII, стр. 69–72.

1247. Cronina, Arturo: Le piú belle pagine della litteratura serbo-croata, Milano, Nuova accademia editrice, 1963 (О Петру Кочићу), п. 241; Прев. Приповетке Јаблан, стр. 241–245.

1248. Максимовић, Миодраг: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Избор, Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 3–14, Школска библиотека, коло III, 17.

1249. Пајић, Миленко: Бунтовник из Бање Луке. – Свијет, 1963, VI, бр. 249, стр. 14–15 (О Петру Кочићу).

1250. Палавестра, Предраг: Бунтовни реализам Петра Кочића. – Живот, 1963, XIII, књ. XII, бр. 5, стр. 43–51.

1251. Прибић, Никола: Петар Кочић. – Lexikon Der Weltliteratur. Biographisch-bibliographisches Handwцrterbuch nach Autoren und anonymen Werken, Herausgeber Gero von Wilpert, Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1963 (О Петру Кочићу), стр. 725.

1252. Радичевић, Бранко В.: Како је мегдан делио весели Симеун Ђак. – Борба, 6. октобар 1963, XXIII, бр. 276.

1253. Трајковски, И.: Обработка на лектирата (Јазавац пред судом). – Просветен работник, 16. јануар 1963, стр. 6.

1254. Трифковић, Ристо: Предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1963, стр. 3–7, Школска лектира.

1255. Schmaus, Alois: Jugoslawische Literatur. – Lexikon Der Weltliteratur im 20. Jahrhundert, Erster Band (A–J), „Herder", Freiburg–Basel–Wien, 1963, (О П. Кочићу), стр. 1076.

1256. Шуњић, Марко: Од Кочића до данас. – Одјек, 1963, XXVI, бр. 18, стр. 6.

1964.

1257. Аноним: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 3. издање, Загреб, Школска књига, 1964, стр. 5–7, Добра књига, коло III, 2.

1258. Аноним: Сарајевско Народно позориште приказало Суданију. – Ослобођење, 6. мај 1964.

1259. Аноним: Џумхур адаптира Андрића. Зуко Џумхур о својој адаптацији Суданије и о карикатурама. – Дневник, 8. мај 1964, XXIII, бр. 6286, стр. 12.

1260. Аноним: Петар Кочиќ – писател и народен борец. – Студентски збор, 10. јануар 1964.

1261. Аноним: Петар Кочић – земљоделец. – Наш весник, 1. јул 1964, IV, бр. 65.

1262. Аноним: Петар Кочиќ (Од школската лектира). – Народна просвета, 28. декембри 1964, IX, бр. 179, стр. 7.

1263. Аноним: Џумхур као драматург. Суданија од Петар Кочик во драматизација на познатиот карикатурист Џумхур ја изведет Народниот театар од Сарајево. – Нова Македонија, 6. мај 1964.

1264. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1964, стр. 5–28, Библиотека Просвета, 85.

1265. Божичковић, Олга: Оштро пишеш, Петре. Разговор са Милком Кочић. – Политика, 10. мај 1964, LXI, бр. 18173.

1266. Варагић, Јово: Петар Кочић. – Живот, 1964, XIII, књ. XIII, бр. 6, стр. 24–26.

1267. Војводић, Васа: Прилог осветљавању средине и ликова у делима Петра Кочића. – Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1964, књ. 12, св. 1, 1964, стр. 171–173.

1268. Вулетић, Витомир Р.: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Савремена администрација, 1964, стр. 7–15, Омиљени писци, 81.

1269. Вулин, Миодраг: Петар Кочић и Млада Босна (Поводом 48–годишњице од смрти Петра Кочића и 50-годишњице сарајевског атентата). – Глас, 7. и 14. септембра 1964, XXII, бр. 1008, стр. 4 и бр. 1009, стр. 4.

1270. Вулин, Миодраг М.: Звуци и јауци Славка Мандића (С. Мандић: Звуци и јауци, Бањалука, 1938). – Путеви, мај– јун 1964, X, бр. 3, стр. 253–263 (Под осенком поетике П. Кочића и климе у његовим књигама и часописима).

1271. Вучо, Вук: Кочић – Џумхур – Драшковић. Синоћна представа Суданије у сарајевском Народном позоришту (Инсценација Суданије). – Политика Експрес, 29. јануар 1964, II, бр. 102, стр. 8.

1272. Гаћиновић, Владимир: Кочић приповједач и сатиричар. – Живот, 1964, XIII, књ. XIII, бр. 6, стр. 19–23.

1273. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1964, стр. 5–9, Библиотека Просвета, друго коло, 33.

1274. Гргичевић, М.: У народском духу. Суданија Петра Кочића у изведби сарајевског Народног позоришта. – Вечерњи лист, 6. мај 1964.

1275. Д(рамушић), В(ојин): Петар Кочић (1877–1916). – На часу школске лектире. Наши приповједачи – реалисти (Лаза Лазаревић, Иван Цанкар, Петар Кочић), Сарајево, „Веслин Маслеша", 1964, стр. 105–109, Ластавица.

1276. Дучић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1964, стр. 5–10, Библиотека Просвета, 59а.

1277. Ђурић-Трнинић, Мирјана: Уз педесетогодишњицу оснивања „Југославије" – национално-револуционарне организације у Бањој Луци. – Путеви, 1964, X, бр. 3 (Поглавље: Кочићев утицај на бањалучку омладину), стр. 290.

1278. Зрнић, Петар: (О Петру Кочићу). – Ослобођење, 12. април 1964, XXI, бр. 5696 (Разговор вођен са М. Орчићем).

1279. Јовановић, Жарко: Карикатура уместо стравичне сатире. Суданија Петра Кочића у драматизацији Зуке Џумхура у извођењу Народног позоришта из Сарајева. – Вечерње новости, 5. мај 1964.

1280. Kadic, Ante: Contemporary Serbian Literature, London, The Hague – Paris, Mouton / Co., 1964, pp. 35–36.

1281. Кочић, Милка: (О Петру Кочићу). – Политика, 10. мај 1964.

1282. Крелиус, Љерка: Суданија вриједан покушај. – Вјесник, 6. свибања 1964 (Приказ извођења драматизације Зуке Џумхура).

1283. Кујунџић, Миодраг: Анегдотски хумор. Суданија Петра Кочића у драматизацији Зуке Џумхура. – Дневник, 6. мај 1964, XXIII, бр. 6284, стр. 9.

1284. Курт, Наим: Петар Кочић – Зуко Џумхур: Суданија. – Живот, 1964, XIII, књ. XIII, бр. 3, стр. 117–118.

1285. Нешић, А.: Сафет Пашалић – најбољи епизодист. Жири Новости на Стеријином позорју изабрао Мујагу Аџића из Суданије. – Вечерње новости, 15. мај 1964, XII, бр. 3311, стр. 4.

1286. Новаковић, Новак: Петар Кочић (1877–1916); предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 3. издање, Загреб, Школска књига, 1964, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1287. Павловић, Лука: Петар Кочић – Зуко Џумхур: Суданија. – Ослобођење, 2. фебруар 1964, XXI, бр. 5629 (Приказ извођења у сарајевском Народном позоришту).

1288. Павловић, Лука: Адаптација, пут до представе (Суданија у извођењу народног позоришта у Сарајеву), режија Боро Драшковић. – НИН, 16. фебруар 1964, XIV, бр. 684, стр. 2 (Приказ извођења у сарајевском Народном позоришту).

1289. Протић, Предраг: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Суданија, Београд, Рад, 1964, стр. 131–143, Реч и мисао, 168.

1290. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Из домаћих књижевности II, Нови Сад, Матица српска, 1964, стр. 7–31, Сабрана дела Исидоре Секулић, књ. 5.

1291. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II, III. – Писци и књиге V, Београд, Просвета, 1964, Сабрана дела, књ. V, стр. 153–165.

1292. Скерлић, Јован: Млада српска поезија и приповетка. – Писци и књиге IV, Београд, Просвета, 1964, стр. 324 и 326, Сабрана дела Јована Скерлића, књ. 4.

1293. Скерлић, Јован: Српска књижевност 1904. године. – Писци и књиге IV, Београд, Просвета, 1964, Сабрана дела Јована Скерлића, књ. 4, стр. 294 (Са чешког превели Смиља Кршић и Рикард Кузмић; објављено 1905, под насловом Literatura srbská rodna r. 1904. – Slovanskí přеhled, 1905, бр. 9).

1294. Скерлић, Јован: Српска књижевност 1906. године. – Писци и књиге IV, Београд, Просвета, 1964, Сабрана дела Јована Скерлића, књ. 4, стр. 297–298 (Објављено 1907, под насловом Literatura srbská rodna r. 1906. – Slovanskí přеhled, 1907, бр. 10, стр. 438–441).

1295. Спремо, Драгиша: Змијању у походе. Реминисценције. – Глас, 2. новембар 1964, XXII, бр. 1016, стр. 4.

1296. Спремо, Драгиша: Одужићемо се Петру Кочићу. У очекивању 50-те годишњице од смрти великог крајишког борца и књижевника. – Глас, 25. новембар 1964, XXII, бр. 1020, стр. 4 (У Стричићима биће подигнута спомен-кућа П. Кочића

1297. Трифковић, Ристо: Петар Кочић – источник босанске прозе. – Живот, 1964, XIII, књ. XIII, бр. 4, стр. 101–103.

1298. Трумић, Марина: Писац историје душа на земљи босанској. Размишљања о Петру Кочићу. – Живот, 1964, XIII, књ. XIII, бр. 11–12, стр. 140–144.

1299. Хунски, Вјекослав: Једно писмо Петра Кочића (Оригинал се чува у Архиву града Сарајева – Збирка П. О. инв. бр. 1405). – Путеви, мај–јуни 1964, X, бр. 3, стр. 301– 302 (Писмо Глиши Елезовићу, 30. I 1909).

1300. Šlamberger, Snežana: Nušić in Kočić s podsmehom minulim časom. IX. Sterijino pozorje. – Ljubljanski dnevnik, 5. maja 1964, XIV, љt. 121, стр. 2 (Друго вече на Позорју приказана Суданија, текст „ki ga je za gledaliљče po prozi Petra Kočića priredil Zuko Džumhur").

1965.

1301. Аноним: Премијера у спомен Петра Кочића. – Глас Подриња, 21. април 1965 (Извођење Јазавца у шабачком Народном позоришту).

1302. Аноним: Петар Кочић. – La studa Stelo, (Београд), 1965, бр. 1, стр. 12.

1303. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 32–50, О књижевности, 3.

1304. Бегић, Мидхат: За приступ дјелу Петра Кочића. – Путеви, 1965, XII, бр. 5, стр. 439–453.

1305. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 51–54, О књижевности, 3.

1306. Варагић, Јово: Петар Кочић. – Предраг Палавестра: Књижевност Младе Босне, 2. део (Хрестоматија), Сарајево, Свјетлост, 1965, стр. 225–228, Библиотека Културно насљеђе.

1307. В. М.: Петар Кочић. – Књижевност и језик, 1965, XII, 4, стр. 102–103 (О зборнику Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965).

1308. Вулетић, Витомир Р.: Кочићеви снови и немири; поговор. – Петар Кочић: Изабране приповетке; Јазавац пред судом, Београд, Народна књига, 1965, стр. 139–145, Југословенски класици.

1309. Вулин, Миодраг: Између Кочића и Јесењина. Трагом заборављеног пјесника Славка Мандића. – Наши дани, 6. март 1965, XII, бр. 201, стр. 6.

1310. Вулин, Миодраг: Први број Кочићевог часописа Развитак. – Наши дани, 9. јануар 1965, XII, бр. 198, стр. 6.

1311. Гаћиновић, Владимир: Приповијетке Петра Кочића. – Предраг Палавестра: Књижевност Младе Босне, 2. део (Хрестоматија), Сарајево, Свјетлост, 1965, стр. 253–256, Библиотека Културно насљеђе.

1312. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српски реалисти, 4. поправљено и допуњено издање, Београд, Просвета, 1965, стр. 378–397.

1313. Глигорић, Велибор: Приповетке Петра Кочића. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 82–105, О књижевности, 3.

1314. Димитријевић, Радмило: Уводна реч. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр, 5–6, О књижевности, 3.

1315. Димитријевић, Радмило: Живот Петра Кочића. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 7–14, О књижевности, 3.

1316. Димитријевић, Радмило: Кратак преглед Кочићевог књижевног рада. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 15–17, О књижевности, 3.

1317. Доронина, Р. Ф.: Сербаская реалистичкая проза конца XIX – начала XX века (Творчество И. Ћипика, П. Кочича, Б. Станковича). Критический реализм в литературах западных южных Славян, Москва, 1965, стр. 223–225.

1318. Дучић, Јован: О Петру Кочићу (одломак). – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 147–157, О књижевности, 3.

1319. Јовановић, Живорад П.: Преглед важније литературе о Петру Кочићу. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 199–200, О књижевности.

1320. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 187–198, О књижевности, 3.

1321. Крушевац, Тодор: Књижевно формирање и утицаји. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 55–70, О књижевности, 3.

1322. Крушевац, Тодор: Важнији приповедачки мотиви. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 108–115, О књижевности, 3.

1323. Крушевац, Тодор: Главни типови. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 116–120, О књижевности, 3.

1324. Крушевац, Тодор: Пејзажи и портрети. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 130–135, О књижевности, 3.

1325. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 158–166, О књижевности, 3.

1326. Маслеша, Веселин: Од кмета до кметодера. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 25–31, О књижевности, 3.

1327. Палавестра, Предраг: Претходници и подстицаји. – Књижевност Младе Босне I, Сарајево, Свјетлост, 1965 (О Кочићу), стр. 37–45, Библиотека Културно насљеђе.

1328. Петровић, Милош: Петар Кочић у очима Јована Скерлића. – Багдала, 1965, V, бр. 7, стр. 74.

1339. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 167–186, О књижевности, 3.

1330. Скерлић, Јован: Три књиге приповедака Петра Кочића (С планине и испод планине I–III). – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 71–81, О књижевности, 3.

1331. Трифковић, Ристо: Жива слика народног живота у босанском селу; предговор. – Петар Кочић: Гроб Слатке Душе, Сарајево, Светлост, 1965, стр. 3–7, Школска лектира.

1332. Хусеџиновић, Х.: Кочић као надахнуће. – Борба, 6. март 1965.

1333. Чубриловић, Васо: Аустроугарска управа у Босни и Херцеговини. – Петар Кочић, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1965, стр. 19–24, О књижевности, 3.

1966.

1334. Аноним: Петар Кочић: Низ друм. – Борба, 15. децембар 1966, XXXI, бр. 343, стр. 7.

1335. Аноним: Петар Кочић. – Петар Кочић: Изабране стране, четврто издање, Загреб, Школска књига, 1966, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2.

1336. Аноним: Разговор о језику. Разговор о представама Јазавац пред судом и Крмећи кас указао на многа супротна мишљења о оба достигнућа. – Дневник, 10. мај 1966.

1337. Аноним: У припреми библиофилско издање рукописа приповетке Мргуда. Уз 50-годишњицу смрти Петра Кочића.– Глас, 8. август 1966, XXIV, бр. 1107, стр. 5.

1338. Anonim: Do të shënohet jubilen i Petar Koçiqit. – Rilindja, 23. gusht (avgust) 1966, XXII, Numër 2658, Faqe 7.

1339. Аноним: Петар Кочиќ. – Просвета (Скопље), 11. јула 1966, XI, бр. 217–218, стр. 8.

1340. Аноним: Умрла Милка Кочић. – Политика, 21. новембар 1966, LXIII, бр. 19086 (Умрла 19. новембра, у 84. години живота).

1341. Аноним: Умрла Кочићева жена – Милка Кочић (у 84. години живота). – Глас, 29. новембар 1966, XXIV, бр. 1123, стр. 2.

1342. Аноним: Говорио је о Змијању, а мислио је на целу Босну. – Борба, 27. август 1966.

1343. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1966, стр. 5–28, Библиотека Просвета, коло IV, 85б.

1344. Андриќ, Иво: Земјата луѓето и јазикот кај Петар Кочиќ (Изватка од истоименот напис). – Просвета (Скопље), 11. јули 1966, XI, бр. 217–218, стр. 8.

1345. А. Н.: Књижевник и бунтовник. Уз педесетгодишњицу смрти Петра Кочића. – Школске новине, 23. септембар 1966, XVII, бр. 17, стр. 9.

1346. А. С.: Давид Штрбац „оживио" на бањалучким улицама. – Ослобођење, 22. јануар 1966, XXII, бр. 6332, стр. 5.

1347. Бајо, Драгутин: Изложба о животу и дјелу Петра Кочића поводом јубиларне педесетогодишњице његове смрти. – Прилози за проучавање историје Сарајева, Сарајево, 1966, II, књ. 2, стр. 389–392.

1348. Бановић, Гојко: Кочићев пријатељ. – Политика, 27. јануар 1966, LXIII, стр. 6.

1349. Бегић, Мидхат: Петар Кочић. – Јован Скерлић, човек и дело, Београд, Просвета, 1966, стр. 127–128, Сабрана дела Јована Скерлића.

1350. Бегић, Мидхат: За приступ дјелу Петра Кочића. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 439–453 (Текст предавања одржаног 4. октобра 1966, на свечаној академији у Сарајеву, у спомен Петра Кочића, 50-годишњице његове смрти).

1351. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Епоха реализма, Београд, Нолит, 1966, стр. 389–392, Српска књижевност у књижевној критици, 5.

1352. Богићевић, Војислав: Познати људи у ђачкој доби. Пабирци по успоменама и школским дневницима Петра Кочића, Гаврила Принципа и Јована Скерлића. – Ослобођење, 31. децембар 1965. и 1. и 2. јануара 1966, XXII, бр. 6312, стр. 7.

1353. Богићевић, Војислав: Поново о Кочићу. Да ли је П. Кочић положио матуру добрим или врло добрим успјехом? – Ослобођење, 19. јануар 1966, XXII, бр. 6329, стр. 7 (Као одговор на чланак Миодрага Вулина „Нови подаци о Петру Кочићу", објављен у Ослобођењу, 16. јануара 1966).

1354. Богићевић, Војислав: Афера „Мирише барут" 1908. године (Поводом 50-годишњице смрти Петра Кочића). – Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине за 1964. годину, XV, Сарајево, 1966, стр. 79–108 (Резиме на немачком језику; Литература и белешке уз текст).

1355. Влатковић, Драгољуб: Прилог библиографији радова о Петру Кочићу. – Библиотекарство, 1966, XII, бр. 2–3, стр. 123–152.

1356. Влатковић, Драгољуб: Кочић и Турци. Поводом педесетогодишњице смрти Петра Кочића.– Дневник, 22. мај 1966, XXV, бр. 7019, стр. 13.

1357. Влатковић, Драгољуб: Кочићев други боравак у Србији. Поводом педесетогодишњице смрти. – Дневник, 10. јул 1966, XXV, бр. 7068, стр. 14.

1358. Влатковић, Драгољуб: Кочић и Турци. – Дневник, 7. август 1966, XXV, бр. 7096, стр. 15.

1359. Влатковић, Драгољуб: Неуспела провокација. Педесет година од смрти Петра Кочића.– Борба, 14. август 1966, XXXI, бр. 222, стр. 10.

1360. Влатковић, Драгољуб: „У још слободнијој земљи словенској". Кочић и југословенство. – Ослобођење, 28. август 1966, XXII, бр. 6550, стр. 9.

1361. Влатковић, Драгољуб: „Лава ћеш по канџи познати". Педесет година од смрти Петра Кочића.– Борба, 28. август 1966, XXXI, бр. 236, стр. 11.

1362. Влатковић, Драгољуб: Кочићев боравак у Македонији. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 500–507.

1363. Вуковић, Владета: Петар Кочић. – Стремљења, 1966, VII, бр. 5, стр. 394–401.

1364. Вуковић, Јован: Кочићев језички израз. – Наши дани, 26. октобар 1966, XIII, бр. 245, стр. 5.

1365. Вулетић, Витомир Р.: Петар Кочић. Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 5–30, Школска лектира.

1366. Вулин, Миодраг: Импресије са Кочићевог Змијања. – Путеви, јануар–фебруар 1966, XII, бр. 1, стр. 86–89.

1367. Вулин, Миодраг: Личност Петра Кочића. Одломак. – Наши дани, 2. април 1966, XIII, бр. 235, стр. 5.

1368. Вулин, Миодраг: Нови подаци о Петру Кочићу (Из докумената сачуваних код Кочићеве породице, који се налазе у Музеју књижевности у Сарајеву). – Ослобођење, 16. јануар 1966, XXII, бр. 6326, стр. 8 (Документе од Милке Кочић за Музеј откупила стручна комисија: Ђ. Гавела, Г. Добрашиновић и М. Вулин, 25. децембра 1965).

1369. Вулин, Миодраг: Фрагменти Кочићеве заоставштине. – Ослобођење, 13. март 1966, XXII, бр. 6382 (О преписци Петра Кочића и његовог оца Герасима).

1370. Вулин, Миодраг: „Кочићев дуг" је плаћен. – Политика, 26. јун 1966, бр. LXIII, бр. 18938, стр. 16; Култура – уметност, X, бр. 473 (Допуна чланка Ж. П. Јовановића „Кочићев дуг", објављеног у Политици 19. јуна 1966. године).

1371. Вулин, Миодраг: Пропада Кочићева Гомионица. – Политика, 17. јул 1966, LXIII, бр. 18959, стр. 20 (Култура – уметност, стр. 6).

1372. Вулин, Миодраг: Око матуре Петра Кочића. – Књижевне новине, н. с., 20. август 1966, XVIII, бр. 262, стр. 9.

1373. Вулин, Миодраг: Кочићево ангажовање у Нади и Подмлатку. – Библиотекарство, 1966, XII, бр. 4, стр. 11–16.

1374. Вулин, Миодраг: Личност Петра Кочића. Пола века од смрти великог борца и писца. – Политика, 21. август 1966, LXIII, бр. 18994, стр. 18; Култура–уметност, X, бр. 481.

1375. Вулин, Миодраг: Дечији ликови у приповеткама Петра Кочића. – Мале новине, 12. и 19. септембра 1966.

1376. Вулин, Миодраг: Шта открива књижевна и архивска грађа о Петру Кочићу у Музеју књижевности у Сарајеву (Меморијали, рукописи, преписка, библиотека, арх. документација, збирка). – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 508–520.

1377. Вученов, Димитрије: Особености Кочићевих ликова. Новине које је овај српски писац унео у српску прозу. (Одломак). – Багдала, 22. децембар 1966, VIII, бр. 93, стр. 3–4 (О Мрачајском проти и Симеуну Ђаку).

1378. Гавела, Ђуро: Велики рапсод малог Змијања. Педесет година од смрти Петра Кочића – НИН, 28. август 1966, XVI, бр. 816, стр. 8–9 (Колаж од одломака из написа Ј. Дучића, Ј. Кршића, И. Секулић, З. Вуловић, В. Петровића, И. Андрића, Т. Крушевца, М. Карановића о Кочићу и делова из приповетке Змијање – текстове изабрао и компоновао Ђ. Гавела).

1379. Гавела, Ђуро: Од Грмеча – до Беча. Педесет година од смрти Петра Кочића. Од Грмеча до Беча. – НИН, 4. септембар 1966, XVI, бр. 817, стр. 3–4 (Ново Гавелино компоновање одломака из написа о Кочићу и сећања са одломцима из Кочићеве преписке).

1380. Гавела, Ђуро: Родољуб и патник. Педесет година од смрти Петра Кочића. – НИН, 11. септембар 1966, XVI, бр. 818, стр. 8–9 (Одломке о Кочићу изабраo и компоновао Ђ. Гавела).

1381. Гајић, Милорад: „Ми свијетла дана немамо". Петар Кочић – савјест свога времена. – Ослобођење, 28. јун 1966, XXII, бр. 6487, стр. 9.

1382. Гајић, Милорад: Дјело Петра Кочића. – Живот, 1966, књ. XV, бр. 10, стр. 17–20.

1383. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1966, стр. 5–9, Библиотека Просвета, II, 33.

1384. Глигорић, Велибор: Кочићев слободарски дух. Педесет година од Кочићеве смрти. – Књижевне новине, н. с., 20. август 1966, XVIII, бр. 262, стр. 8.

1385. Глушчевић, Зоран: Поглед на развој српске књижевности у XX (Чланак написан за Енциклопедију Југославије у издању Југославенског лексикографског завода у Загребу). – Израз, октобар 1966, X, књ. XX, бр. 10, стр. 323–343 (О Кочићу), стр. 324.

1386. Димитријевић, Владислав: Да ми опет донесе руже. Последњи интервју. – Политика Базар, 1. децембар 1966, III, бр. 48, стр. 6 (Разговор са Милком Кочић, неколико дана пред њену смрт).

1387. Димовић, Данило: Из мојих успомена – Петар Кочић у Политици. Рукопис се чува у Архиву Рукописног одјељења Народне библиотеке у Сарајеву. Види: Илија Кецмановић: „Два фрагмента из једних занемарених мемоара". – Путеви, 1966, XII, бр. 5, стр. 497.

1388. Добрашиновић, Голуб: Хронологија значајних догађаја из живота Пера Кочића и Литература о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана дела, треће издање, Београд, Народна књига, 1966, стр. 379–384 и 385–386, Школска лектира.

1389. Гавела, Ђуро: Од Грмеча – до Беча. Педесет година од смрти Петра Кочића. Од Грмеча до Беча. – НИН, 4. септембар 1966, XVI, бр. 817, стр. 3–4 (Ново Гавелино компоновање одломака из написа о Кочићу и сећања са одломцима из Кочићеве преписке).

1380. Гавела, Ђуро: Родољуб и патник. Педесет година од смрти Петра Кочића. – НИН, 11. септембар 1966, XVI, бр. 818, стр. 8–9 (Одломке о Кочићу изабра и компоновао Ђ. Гавела).

1381. Гајић, Милорад: „Ми свијетла дана немамо". Петар Кочић – савјест свога времена. – Ослобођење, 28. јун 1966, XXII, бр. 6487, стр. 9.

1382. Гајић, Милорад: Дјело Петра Кочића. – Живот, 1966, књ. XV, бр. 10, стр. 17–20.

1383. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1966, стр. 5–9, Библиотека Просвета, II, 33.

1384. Глигорић, Велибор: Кочићев слободарски дух. Педесет година од Кочићеве смрти. – Књижевне новине, н. с., 20. август 1966, XVIII, бр. 262, стр. 8.

1385. Глушчевић, Зоран: Поглед на развој српске књижевности у XX (Чланак написан за Енциклопедију Југославије у издању Југославенског лексикографског завода у Загребу). – Израз, октобар 1966, X, књ. XX, бр. 10, стр. 323–343 (О Кочићу), стр. 324.

1386. Димитријевић, Владислав: Да ми опет донесе руже. Последњи интервју. – Политика Базар, 1. децембар 1966, III, бр. 48, стр. 6 (Разговор са Милком Кочић, неколико дана пред њену смрт).

1387. Димовић, Данило: Из мојих успомена – Петар Кочић у Политици. Рукопис се чува у Архиву Рукописног одјељења Народне библиотеке у Сарајеву. Види: Илија Кецмановић: „Два фрагмента из једних занемарених мемоара". – Путеви, 1966, XII, бр. 5, стр. 497.

1388. Добрашиновић, Голуб: Хронологија значајних догађаја из живота Пера Кочића и Литература о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана дела, треће издање, Београд, Народна књига, 1966, стр. 379–384 и 385–386, Школска лектира.

1389. Драгосавац, Небојша: За оца и сина – иста ћелија. Уочи педесетогодишњице смрти Петра Кочића посетили смо малу кућу у улици Чернишевског број 15. Ту живи Петрова супруга Милка са кћерком, зетом и унуком. – Политика Експрес, 16. фебруар 1966, IV, бр. 734, стр. 16.

1390. Друговац, Миодраг: Поет на непоробено робље. – Нова Македонија, 28. октомбри 1966, XII, бр. 7197, стр. 7.

1391. Дучић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Кроз мећаву: приповетке, Београд, Просвета, 1966, стр. 5–10, Библиотека Просвета, 59б.

1392. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 287–305, Школска лектира.

1393. Ђ(оковић), М(илан), П.: Петар Кочић – писац и борац. Мало познате странице из живота наших књижевника. – Рад, 23. септембар 1966, XXII, бр. 38, стр. 11.

1394. Илић, М.: Петар Кочић: Јазавац пред судом. – Сцена, 1966, II, бр. 4, стр. 109–110.

1395. Jahnichen, Manfred: Die jugoslawische Erzahlkunst; предговор. – Jugoslawische Erzahler von Lazarević bis Andrić, Leipzig,, 1966, (О Кочићу), стр. 34–35.

1396. Јовановић, Живорад П.: Кочићев дуг. Пола века од смрти великог писца.– Политика, 19. јун 1966, LXIII, бр. 18931, стр. 20; Култура – уметност, X, бр. 472 (О дугу кафеџији Најдановићу, због којег му је заплењена сведоџба).

1397. Јовановић, Живорад П.: Мало позната преписка између Кочића и Цвијића. – Политика, 14. август 1966, LXIII, бр. 18987, стр. 20; Култура – уметност, X, бр. 480, стр. 6 (Објављује Цвијићево писмо од 4. маја 1909. којим се Кочић упућује у антропогеографска и етнолошка проучавања и концепт једног Кочићевог писма Цвијићу).

1398. Јовановић, М. С.: Петру Кочићу in memoriam. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 366–377, Школска лектира.

1399. Јовановић, Радован: Кочићево тамновање у Тузли. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 360–363, Школска лектира.

1400. Јовановић, Радован: Пабирци о Петру Кочићу. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, 1966, стр. 353–354, Школска лектира.

1401. Јовановић, Рашко: Четири представе овогодишњег Позорја. – Сцена, 1966, II, књ. II, бр. 4, стр. 95–105 (На 11. Позорју приказан и Кочићев Јазавац пред судом у извођењу Народног казалишта из Дубровника).

1402. Јосифовски, Б(оро): Петар Кочић у Тетову (Поводом 50-годишњице смрти великог писца и народног трибуна). – Политика, 20. август 1966, LXIII, бр. 18993.

1403. Квапил, Мирослав: Саво Скарић Зембиљ и Петар Кочић (I). – Израз, октобар 1966, X, књ. XX, бр. 10, стр. 365–381.

1404. Квапил, Мирослав: Саво Скарић Зембиљ и Петар Кочић.(II) – Израз, новембар 1966, X, књ. XX, бр.11, стр. 485–499.

1404а. Квапил, Мирослав: Саво Скарић Зембиљ и Петар Кочић. (III) – Израз, децембар 1966, X, књ. XX, бр. 12, стр. 582–596.

1405. Кецмановић, Илија: Два фрагмента из једних занемарених мемоара. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 494–499 (О Петру Кочићу у мемоарима Данила Димовића).

1406. Кољевић, Никола: Духовни тријумф Давида Штрпца. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 469–473.

1407. Кољевић, Светозар: Кочићева Крајина. – Путеви, септембар – октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 462–468.

1408. Кондић, Лазар: Прве Ђачке невоље Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 343–344, Школска лектира.

1409. Кравцов, Н. И.: Петар Кочић. – Известия Академии наук СССР, Серия литературы и язика, том XXVI, бр. 3, мај–јун 1966, стр. 241–253.

1410. Крњевић, Вук: Запис о приповједачима из Босне и Херцеговине. – Израз, август–септембар 1966, X, књ. XX, бр. 8–9, стр. 181–185 (О П. Кочићу, Св. Ћоровићу, И. Андрићу, И. Самоковлији, З. Шубићу, Б. Ћопићу, Х. Кикићу, Н. Симићу, М. Селимовићу, Р. Трифковићу, В. Лукићу и С. Фетахагићу).

1411. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 330–336, Школска лектира.

1412. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. Босанска сатира. – Чланци и критике. Београд, Просвета; Загреб, Напријед; Сарајево, Свјетлост, 1966, стр. 83–90, Српски и хрватски писци XX вијека, коло II, књ. 20.

1413. Кршић, Јован: Босанска сатира. – Чланци и критике, Београд, Просвета; Загреб, Напријед; Сарајево, Свјетлост, 1966 (О Кочићевој сатири према Суданији и Јазавцу пред судом), стр. 95–112, Српски и хрватски писци XX века, коло II, књ. 20.

1414. Кршић, Јован: Саво Скарић–Зембиљ. – Чланци и критике, Београд, Просвета; Загреб, Напријед; Сарајево, Свјетлост, 1966 (О Кочићевој сатири), стр. 76–81, Српски и хрватски писци XX века, коло II, књ. 20.

1415. Куновић, Нада: Функција пејзажа у приповијетки Јаблан Петра Кочића. – Умјетност ријечи, 1966, X, бр. 1–2, стр. 95–98.

1416. Лагарић, Павле: Како је Петар Кочић научио писати приповетке. –Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 346–349, Школска лектира.

1417. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Епоха реализма, Београд, Нолит, 1966, Српска књижевност у књижевној критици, 5, стр. 381–388.

1418. Лазаревић, Ђорђе: Сећања. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 364–367, Школска лектира.

1419. Леовац, Славко: Јован Кршић; предговор. – Јован Кршић: Чланци и критике, Београд, Просвета; Загреб, Напријед; Сарајево, Свјетлост, 1966 (О Кршићевим радовима о Кочићу), стр. 13–15, Српски и хрватски писци XX века, коло II, књ. 20.

1420. Лешић, Зденко: Југословенски приповједачи у оксфордској библиотеци свјетских класика (Yugoslav shot stories, Oxford university press, London, 1966, Библиотека The words classics, књ. 608, Изабрао и предговор написао Светозар Кољевић). – Израз, јул 1966, X, књ. XX, бр. 7, стр. 88–95 (О лепоти превода Кочићеве приповетке Кроз мећаву), стр. 92, 94.

1421. Љиљак, Александар: Један званични акт о Јазавцу пред судом. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 521–524.

1422. Мазов, Иван: Пак две претстави во една вечер. Свињски кас од Александар Поповиќ и Јазавец пред суд од Петар Кочиќ. – Нова Македонија, 10. мај 1966.

1423. Мајсторовић, Божо: Бунт и сатира у Кочићевим дјелима. Уз 50-годишњицу смрти великог књижевника и револуционара Петра Кочића. – Глас, 6. јун 1966, XXIV, бр. 1098, стр. 4–5; бр. 1099, 13. јун 1966, стр. 4–5; бр. 1100, 20. јул 1966, стр. 4–5; бр. 1101, 27. јул 1966, стр. 4–5.

1424. Марковић, Милан Р.: Црвене заставе у Кочићевом Змијању. Весеље на Змијању. – Просвјетни лист, 15. септембар 1966, XIV, бр. 282, стр. 2 (28. августа Први Кочићев збор, на челу народне поворке Милка Кочић и кћерка).

1425. М(арковић), М(илан) Р.: Живот и дјело Петра Кочића. Поводом прославе 50-годишњице смрти великог писца. – Просвјетни лист, 15. октобар 1966, XIV, бр. 284, стр. 2 (Изложба отворена 4. октобра у Музеју града Сарајева, у присуству Кочићеве кћерке Душице Кочић-Павић и Иве Андрића).

1426. Маслеша, Веселин: Група „Отаџбина". – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 306–310, Школска лектира.

1427. Маслеша, Веселин: Случај Петра Кочића. – Одјек, 15. август 1966, XIX, бр. 16, стр. 9.

1428. Милановић, Бранко: О Кочићевој поетици. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 454–461.

1429. Милановић, Бранко: Велики трибун нашег народа. – Наша жена, 1966, XX, бр. 6, стр. 8 (О Петру Кочићу).

1430. Милинчевић, Васо: Петар Кочић (Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1965). – Књижевност и језик, 1966, XII, бр. 4, стр. 102–103.

1431. Митровић, Божа: Бунт и сатира у Кочићевим дјелима. – Глас, 6. и 13. јун 1966, XXIV, бр. 1098. и 1099.

1132. Митровић, Митар Л.: Сарадник и рођак Петра Кочића, Лујо Кочић. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 339–341, Школска лектира.

1433. Митропан, Петар: Петар Кочић као наставник – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 355–359, Школска лектира.

1434. М. М.: Петар Кочић подстанар. – Политика Експрес, 26. децембар 1966.

1435. Морачић, Дамњан: Библиографија радова Петра Кочића и литература о њему. – Књижевност и језик, 1966, XIV, бр. 2, стр. 211–218.

1436. М. П. Ћ.: Петар Кочић, писац и борац. – Политика, 25. септембар 1966.

1437. Мутић, Душан: Кочићева Мргуда. Књига – слика. Бањалука, Издање Архива Босанске Крајине, 1966. – Глас, 29. новембар 1966, XXIV, бр. 1123, стр. 6 („Алем-камен" Кочићева приповетка, илустровао Мерсад Бербер).

1438. Назечић, Салко: Неиспитани Кочић. – Одјек, 15. октобра 1966, XIX, бр. 20 (Уводна реч на академији у Сарајеву поводом 50-годишњице смрти Петра Кочића).

1439. Ndreca, Mikel: Shkrimtar dhe tribun popullar. Me rasën e pesëdhetëvjetorit të vdekjes së Petar Koçiqit.– Rilindja, 28. gusht (august) 1966, XXII, Numër 2663, Faqe 9.

1440. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 4. издање, Загреб, Школска књига, 1966, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1441. Палавестра, Предраг: Претеча ангажоване књижевности. – Књижевне новине, 20. август 1966, XVIII, бр. 262, стр. 8. и 9 (О Петру Кочићу).

1442. Палавестра, Предраг: Кочић и „Просвјета". – Одјек, 15. август 1966.

1443. Панова. З.: Јаблан од Петар Кочиќ. – Литературен збор, 1966, XIII, бр. 2, стр. 19–22.

1444. Папић, Митар: Петар Кочић и генерални штрајк 1906. године у Сарајеву. – Политика, 15. мај, 1966, LXIII, бр. 18896; Култура – уметност, X, бр. 467.

1445. Папић, Митар: Кочић и „Просвјета". – Одјек, 15. август 1966, XIX, бр. 16, стр. 10 (Поводом 50-годишњице Кочићеве смрти).

1446. Петровић, Живојин: Један заборављени спис; предговор. – Петар Кочић: Низ друм. Крушевац, Багдала, 1966, стр. 7–9, Мала библиотека (О драмској слици Низ друм).

1447. Петровић, Милош: Петар Кочић; поговор. – Петар Кочић: Низ друм, Крушевац, Багдала, 1966, стр. 34–36, Мала библиотека.

1448. Прерадовић, Р.: Часопис Путеви – Кочићу. – Глас, 5. децембар 1966.

1449. Прерадовић, Ранко: Мргуда. – Ослобођење, 22. јануар 1966.

1450. Протић, Предраг: У трагању за Кочићевим књижевним ликом (Одломци из веће целине о Петру Кочићу). – Багдала, XII (децембар) 1966, VIII, бр. 93, стр. 4–5.

1451. Пуљизевић, Јозо: Давидова замка. Премијера у загребачком Драмском казалишту (Петар Кочић: Јазавац пред судом, редитељ Ванча Кљаковић, у главној улози Фахро Коњхоџић). – Вјесник, 6. просинца 1966, XXVI, бр. 7112, стр. 4 (Делимично остварена уметничка креација).

1452. Радишић, Ђорђе: Пола века од смрти Петра Кочића. Источник поноса. – Народна армија, 26. август 1966, XXII, бр. 1412, стр. 5.

1453. Р. М.: Мали роман о Петру Кочићу. – Просвјетни лист, 1. октобар 1966.

1454. Салихћехајић, А.: Мргуда, сувенир са Змијања. – Ослобођење, 7. јун 1966, XXII, бр. 6468, стр. 5 (У Стричићима земљаци П. Кочића припремају велику свечаност поводом пишчеве годишњице. Архив Босанске Крајине спрема се да изда фототипско издање Мргуде).

1455. Салтагић, Идриз: Збирка као луча. Импресије. – Наши дани, 26. март 1966, XII, бр. 234, стр. 9 (У Музеју књижевности града Сарајева, припреме за излагање 500 докумената Петра Кочића у склопу обележавања 50-годишњице његове смрти).

1456. С(теван), Т(онтић): Кочићу у спомен. Састављен оквирни програм прославе 50-годишњице пишчеве смрти. – Ослобођење, 7. април 1966, XXII, бр. 6409, стр. 5.

1457. Секулић, Исидора: Савременост Петра Кочића. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 311–329, Школска лектира.

1458. Секулић, Исидора: Гласам за Кочића (Поводом 50 година Кочићеве смрти). – Политика, 11. септембар 1966, LXIII, бр. 19015, стр. 17; Култура – уметност, X, бр. 484 (Из незавршеног рукописа).

1459. Селенић, Слободан: Вечити Јазавац. Петар Кочић: Јазавац пред судом; представа Народног казалишта из Дубровника на Стеријином позорју; редитељ Јошко Јуванчић. – Борба, 10. мај 1966, XXXI, бр. 126, стр. 6 (Изврсна глума Изета Хајдархоџића).

1460. Селимовић, Меша: Како је створен Кочићев Јазавац пред судом. – Петар Кочић: Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1966, стр. 350–352, Школска лектира.

1461. Спремо, Драгиша: Бања Лука: историја, култура, привреда, туризам, Бањалука, Глас, 1966 (О Кочићу), стр. 94–101.

1462. Стаменковић, М. В.: Сви су плакали за Кочићем. У посети 82–годишњем Крагујевчанину Алекси Поповићу. Крајем јануара 1906. у Скопљу је са одушевљењем примљена ђачка представа Јазавца пред судом. – Политика Експрес, 29. март 1966, IV, бр. 769, стр. 8.

1463. Станисављевић, Вукашин: Поговор о писцима. – Петар Кочић, Иван Цанкар, Фран Левстик, М. Миљанов: Приповетке, Београд, Младо поколење, 1966, Лектира за VI разред основне школе, стр. 131–145 (О Петру Кочићу), стр. 131–135.

1464. Станковић, Б.: Поводом прославе у Стричићима. Кочић и Карловци. – Дневник, 4. септембар 1966, XXV, бр. 7124, стр. 12 (Објављује и писмо Петра Кочића др Лази Поповићу од 5. јануара 1913).

1465. Тињић, Везув: Нова кућа Петра Кочића. Крајем августа поштоваоци познатог писца окупиће се на Змијању на Кочићевом збору. – Политика, 23. август 1966, LXIII, бр. 18996, стр. 9.

1466. Тињић, В(езув): Први Кочићев збор у Змијању. Педесет година од смрти Петра Кочића. – Политика, 29. август 1966, LXIII, бр. 19002, стр. 6.

1467. Тињић, Везув: Бања Лука у знаку Маслеше и Кочића. – Политика, 9. децембар 1966.

1468. Тињић, Везув: Кочићева Мргуда. – Политика, 9. децембар 1966.

1469. Трифковић, Ристо: Жива слика народног живота у босанском селу; предговор, Петар Кочић: Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1966, стр. 3–7, Школска лектира.

1470. Т. С.: Белешка за писателот. – Петар Кочиќ: Јазавецот пред суд, Скопје, Култура, 1966, стр. 95–98, Библиотека Детска радост.

1471. Туркаљ, Н.: Јазавца више нема. – Ослобођење, 22. јануар 1966.

1472. Туркаљ, Н.: Кочић премало кочићевски. – Ослобођење, 7. април 1966.

1473. Ћорић, Борис: Приповијетка Суданија у дјелу Петра Кочића. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 8, стр. 474–482.

1474. Ћосић, Антоније: Суданија (Драматизација Зука Џумхура, редитељ Томислав Дурбешић, к. г.). Премијера у Народном позоришту Босанске Крајине (Поводом прославе Кочићеве годишњице). – Глас, 5. децембар 1966, XXIV, бр. 1124, стр. 5.

1475. Ћурић, Хајрудин: Из Кочићеве преписке. – Књижевне новине, н. с., 15. октобар 1966, XVII, бр. 286, стр. 10 (Одговор на напис Ж. П. Јовановића о преписци Петра Кочића и Јована Цвијића, Политика, 14. август 1966; наводи Кочићево писмо од 17. јуна 1909. писано Карлу Пачу).

1476. Ћурић, Хајрудин: Покретање Кочићевог Развитка. – Библиотекарство, 1966, XII, бр. 4, стр. 7–9.

1477. Филиповић, Вук: Књижевно дело Петра Кочића. – Књижевност и језик, 1966, XIV, бр. 3, стр. 233–253.

1478. Филиповић, Вук: Књижевно дело Петра Кочића. – У свету књижевног дела, Приштина, Јединство, 1966, стр. 7–43, Библиотека Јединство, 8.

1479. Фрндић, Наско: Живи Кочић. – Телеграм, 16. септембар 1966, VII, бр. 333.

1480. Хусеџиновић, Хамид: У Стричићима, код Лујиног бреста. – Борба. 6. јул 1966.

1481. Чолак, Тоде: Невен невремена. Поводом педесетогодишњице смрти Петра Кочића. – Фронт, 25. септембар 1966, XXII, бр. 20, стр. 14–15.

1482. Шиндић, Миљко: Звук и ритам у приповеткама Петра Кочића. – Путеви, септембар–октобар 1966, XII, бр. 5, стр. 483–493.

1967.

1483. Арежина, Душко: Биљешка о писцу (Петру Кочићу). – Петар Кочић: Приповијетке: Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1967, стр. 217–221, Библиотека Јелен.

1484. Вулетић, Витомир: Предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Нолит 1967, стр. 5–12, Популарна књига.

1485. Вулин, Миодраг М.: Један вид Кочићеве стваралачке активности. – Библиотекарство, 1967, XIII, бр. 1–2, стр. 15–21 (О критичким радовима Петра Кочића).

1486. Вулин, Миодраг М.: Прилог библиографији о Кочићу, области Змијање и друштву „Змијање". – Библиотекарство, 1967, XIII, бр. 1–2, стр. 75–82.

1487. Јовановић, Живорад П.: Петар Кочић и руски револуционар Максим Горки. – Браничево, 1967, књ. XIII, бр. 2–3, стр. 126–128.

1488. Јовановић, Живорад П.: Библиографска грађа о Петру Кочићу. – Позориште, 1967, IX, бр. 1, стр. 109–114.

1489. Кецмановић, Илија: Петар Кочић и мостарска књижевна група. – Багдала, VIII–IX (август–септембар), 1967, IX, бр. 101–102, стр. 5–7.

1490. Кошутић, Владета Р.: Змијањска душа жива. – Књижевност, 1967, XXII, књ. XLIII, бр. 1, стр. 30–32 (Поводом педесетогодишњице Кочићеве смрти).

1491. Кравцов, Н. И.: Петар Кочич (1877 – 1916). – Известия Академии наук СССР, Серия литературы и язика (Москва), 3. май и юнь 1967, XXVI, бр. 3, стр. 241–243.

1492. Крушевац, Тодор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Сабрана дјела, књ. III, Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвета, 1967, стр. 7–43; Библиографија радова о Петру Кочићу, стр. 311–339.

1493. (Крушевац, Тодор – приредио): Петар Кочић: документарна грађа, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967.

1494. Лазић, Ксенија Б.: Драгољуб Влатковић: Прилог библиографији радова о Петру Кочићу. Библиотекарство, бр. 2–3. – Библиотекар, 1967, XIX, бр. 1–2, стр, 73–75.

1495. Миленковић, Буде: На Кочићевом огњишту у Стричићима. – Трагом великих Југословена: (репортаже из родних места наших великана), Вуков Тршић (Лозница), Издање Аутора, 1967, стр. 29–33 (Објављено преко Радио-Београда, у емисији „Лепоте наше земље", 30. јул 1961, и у часопису Змај, 1966 у броју 8–9).

1496. Пековић, О.: Пронађена статуа Петра Кочића! – Политика, 23. јун 1967.

1497. Петровић, Милош: Петар Кочић у очима Јована Скерлића. – Читајући после Скерлића, Багдала, 1967, стр. 25–34, Мала библиотека.

1498. Пешут, Петар: Прилог тумачењу лика Давида Штрпца. – Књижевност и језик, 1967, XIV, бр. 3–4, стр. 156–159.

1499. П. К.: Низ друм (Крушевац, Багдала, 1967). –Ослобођење, 2. јул 1967, XXII, бр. 6852.

1500. Протић, Миодраг (Ш. А.): Из књижевног наслеђа (Петар Кочић: Низ друм, Крушевац, Багдала, 1966). – Књижевност, 1967, XXII, књ. XLIV, св. 2, стр. 201–202.

1501. Протић, Миодраг (Ш. А.): Из књижевног наслеђа (Радојица Таутовић: Естетика Страдије, Крушевац, Багдала, 1966). – Књижевност, 1967, XXII, књ. XLIV, св. 2, стр. 201–202.

1502. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Изабрана дела, књ. 2 (есеји), Сарајево, Свјетлост; Београд, Просвета; Загреб, Напријед, 1967, стр. 9–30, Српски и хрватски писци XX века, коло III, књ. 22.

1503. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине II, III. – Изабрана дела, Београд, Народна књига, 1967, стр. 264–273, Југословенски класици.

1504. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Историја нове српске књижевности, Београд, Просвета, 1967, стр. 461–462, Сабрана дела, књ. 13.

1505. Станојевић, Стојадин/ Морачић, Дамњан: Петар Кочић. – Српскохрватски језик. Преглед књижевности народа Југославије са Читанком и граматиком (За подофицире школе ЈНА), Боград, Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1967, стр. 382–384.

1506. Сушић, Вељко: Трагом једног занимљивог записника. Мостарац Ристо Радуловић брани Петра Кочића у бечкој „Зори". – Политика, 5. мај 1967, LXIV, бр. 19245.

1507. Топић, Мирослав: Приповетка Кроз мећаву и њени пољски пандани (Кочић – Пруст – Жеромски – Рејмонт). – Анали Филолошког факултета у Београду, Београд, 1967, стр. 247–315.

1508. Финци, Ели: Петар Кочић: Сабрана дела. – Политика, 26. мај 1967.

1509. Ћурић, Х(ајрудин): Један Кочићев приказ. – Библиотекарство, 1967, XIII, бр. 3, стр. 29–31.

1510. Шиндић, М(иљко): Трагично остварење људског. – Багдала, I–II (јануар–фебруар) 1967, IX, бр. 94–95, стр. 5–6 (О лику Реље Кнежевића)

1968.

1511. Аноним: Петар Кочић. – Петар Кочић: Изабране стране, 5. издање, Загреб, Школска књига, 1968, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 3.

1512. Аноним: Давид Штрбац у Лесковцу. Премијера Јазавца пред судом у Народном позоришту.– Наша реч, 20. децембар 1968, XXIV, бр. 55, стр. 7 (Белешка да ће се 26. децембра у Народном позоришту давати премијера овог комада у режији Радослава Лазића; Давида ће тумачити Радован Контић).

1513. Аноним: Сабрана дела Петра Кочића. – Политика, 3. март 1968, LXV, бр. 19544, стр. 16.

1514. Аноним: Сабрана дела Петра Кочића. – Октобар, јун–јул 1968, III, бр. 27–28, стр. 10.

1515. Аноним: Књижевник, несавитљиви борац против окупације Босне. – Борба, 27. август 1968.

1516. Аноним: Петар Кочић. – Мала енциклопедија „Просвета". Општа енциклопедија. 2. издање, књ. 1 (А–Љ), Београд, Просвета, 1968, стр. 876.

1517. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Приповетке, Београд, Просвета, 1968, стр. 5–19, Библиотека Просвета, 170.

1518. (Бесаревић, Ристо – редактор): Култура и умјетност у Босни и Херцеговини под аустроугарском управом. Грађа, IV, Сарајево, Архив Босне и Херцеговине, 1968 (Молбе Кочића и извештаји о Кочићу, бр.: 101, 110, 113, 116 –118, 123–124, 128), стр. 279–280, 303–304, 310–313, 315–333.

1519. Божичковић, Олга: Вечерас премијера у Савременом позоришту. Кочићев Јазавац пред судом. – Политика, 7. фебруар 1968, LXV, бр. 19519, стр. 6.

1520. Влатковић, Драгољуб: Кочићева Сабрана дела. – Борба 18. мај 1968, XXXIII, бр. 135, стр. 10

1521. Влатковић, Драгољуб: Драгоцјен материјал. Петар Кочић: документарна грађа, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967. Приредио Тодор Крушевац. – Ослобођење, 24. септембар 1968, XXV, бр. 7295, стр. 6.

1522. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић: документарна грађа; редактор Тодор Крушевац, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1968, књ. XXXIV, бр. 1–2, стр. 150–151.

1523. Вулин, Миодраг: Уз ново издање Кочићевих Сабраних дјела. – Путеви, мај–јуни 1968, XIV, бр. 3, стр. 266–272 (Да је обогаћено текстовима објављеним у сарајевској Отаџбини (1912), драмском сликом Низ друм, са 4 Кочићева писма која се чувају у Музеју књижевности у Сарајеву, и не само овим).

1524. Вулин, Миодраг: О Афери око Кочићеве Отаџбине. Прилог осветљавању појаве чланка „Мирише барут". – Путеви, септембар–октобар 1968, XIV, бр. 5, стр. 479–490.

1525. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српски реалисти, 5. поправљено и допуњено издање, Београд, Просвета, 1968, стр. 378–397.

1526. Ивановић, Радомир: Кочић и Ускоковић. – Књижевне новине, 25. мај 1968, XX, бр. 328, стр. 7 (О Кочићевом и Ускоковићевом познанству и пријатељству).

1527. Јовановић, Жарко: Чаробњак Изет, Јазавац пред судом Петра Кочића у извођењу Народног казалишта из Дубровника. – Вечерње новости, 10. мај 1968, XV.

1528. Ковачевић, Урош: Кочићево позориште у позоришту. – Позориште, 1968, X, бр. 3, стр. 327–415.

1529. Кравцов, Н. И.: Одломак о Кочићу. – Путеви, јули –август 1968, XIV, бр. 4, стр. 339–344 (Превели Азра Јајатовић и Милован Милинковић).

1530. Кравцов, Н. И.: Петар Кочић. – Литература народов Југославии. История зарубежной литератури конца XIX века – начала XX века (1871–1917), Москва, 1968.

1531. Крушевац, Тодор: Живот (Петра Кочића). – Петар Кочић: Приповетке, Београд, Просвета, 1968, стр. 225–231, Библиотека Просвета, 170.

1532. Марковић, Милан Р.: Драматични роман Кочићевог живота. Петар Кочић: документациона грађа, Издање Музеја за књижевност БиХ, Сарајево, 1967. – Просвјетни лист, 11. јун 1968, XVI, бр. 320, стр. 4–5.

1533. Миодраг, М. М.: Уз ново издање Кочићевих Сабраних дела. – Путеви, 1968, XIV, бр. 3, стр. 266–272.

1534. Најдановић, Милорад: Сеоска реалистичка приповетка у српској књижевности XIX века, Београд, Завод за издавање уџбеника, 1968 (О Кочићу), стр. 298–299.

1535. Николић, Милан: Модернизован Јазавац пред судом. – Вечерње новости, 30. децембар 1968. XV.

1536. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 5. издање, Загреб, Школска књига, 1968, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1537. Первић, Мухарем: Јазавац и влада пред судом. – Политика, 9. фебруар 1968, LXV, бр. 19521, стр. 8 (О премијери у Савременом позоришту у Београду).

1538. Петровић, Драгољуб: Употреба падежа у језику Петра Кочића. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1968, књ. XI, бр. 1, стр. 179–213 (С резимеом на француском језику).

1539. Радуловић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабрана дела, Београд, Рад, 1968, стр. 5–16, Југословенски писци.

1540. Секулић, Исидора: (О делу Петра Кочића). – Петар Кочић: Приповетке, Београд, Просвета, 1968, стр. 225, 231, Библиотека Просвета, 170.

1541. Селаковић, Милан: Свјетло и сјена докумената. Петар Кочић: документарна грађа, Музеј књижевности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1967. – Телеграм, 12. травња 1968, IX, бр. 415, стр. 4.

1542. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I. – Писци и књиге, Београд, Просвета, 1968, стр. 178–183, Библиотека Просвета, 164.

1543. Трифковић, Ристо: Кочић или судбина писца. – Одјек, 15. фебруар 1968, XX, бр. 4.

1544. Трифковић, Ристо: Петар Кочић. – Савремена књижевност у Босни и Херцеговини, Сарајево, Свјетлост, 1968, стр. 213–218, Библиотека Културно наслеђе, 1.

1545. Финци, Ели: Петар Кочић: Сабрана дјела, Београд, Просвета; Сарајево, Свјетлост, 1968. – Политика, 26. мај 1968, LXV, бр. 19626; Култура – уметност, XII, 570.

1546. Чоловић, Д.: Двојица пензионисаних учитеља о свом учитељу – Петру Кочићу. Ђаци „оца" Давида Штрпца. Сада 81-годишњем Александру Деспотовићу и 78-годишњем Алекси Поповићу у гимназији у Скопљу почетком овог века српски је предавао славни књижевник Петар Кочић. – Политика Експрес, 11. август 1968, III, бр. 96, стр. 18.

1969.

1547. Барац, Антун: Literatura Norodоw Jugoslawii. Wroclaw–Warszawa–Krakоw, Zaklad narodowy im. Ossoliсskich – wydawnictwo, 1969, (О Петру Кочићу), стр. 282–283.

1548. Будимир, Милан: Кочићев месијанизам. – Са балканских источника, Београд, Српска књижевна задруга, 1969, Српска књижевна задруга, коло LXII, књ. 417, стр. 219–242 (О вези месијанизма Достојевског и Красинског са Кочићевим).

1549. Влатковић, Драгољуб: Без „конта и есаба". Непознате појединости из живота Петра Кочића. – Дневник, 1. мај 1969, XXVII, бр. 8080, стр. 8.

1550. Влатковић, Драгољуб: Кочић и српска влада. – Путеви, 1969, XV, бр. 2, стр. 180–182.

1551. Вулин, Миодраг М.: Фрагменти из живота и рада Гавре Вучковића Крајишника. – Путеви, 1969, XV, бр. 1, стр. 72–79 (О симпатијама Петра Кочића за писца Огледала правде у Босни).

1552. Гајић, М(илорад): Маслеша о Кочићевим политичким хоризонтима. – Ослобођење, 13. септембар 1969, XXVI, бр. 7645 (Ослобођење – недјеља), стр. 7.

1553. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, 1969, стр. 5–9, Библиотека Просвета, 33

1554. Диклић, Звонимир: Пејзаж у књижевном дјелу Петра Кочића. – Књижевност и језик, 1969, XVI, бр. 3, стр. 211–227.

1555. Драгосавац, Н(ебојша): Нова школа на Змијању, у спомен Петру Кочићу. – Политика Експрес, 23. јун 1969.

1556. Дулић, Винко / Регодић, Петар: Четврти пут у походе Кочићевом Змијању. – Борба, 31. август 1969.

1557. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Моји сапутници. Књижевна обличја. Прилози: критике – чланци – белешке, Сарајево, Свјетлост, 1969, стр. 35–36, Сабрана дела IV, Библиотека Културно насљеђе.

1558. Здравковић, Борислав: Нова верзија Давида Штрпца (Јазавац пред судом на лесковачкој сцени). – Наша реч, 10. јануар 1969, XXV, бр. 1, стр. 9.

1559. Милинчевић, Васо: Петар Кочић. – Из лектире за VI разред основне школе, Београд, Младо поколење, 1969, стр. 104–106.

1560. Пејић, Р.: Лесковачки Јазо. – Рад (Загреб), 21. март 1969, XXV, бр. 12, стр. 8 (Са великим успјехом Давида је одиграо Радован Контић).

1561. Трифковић, Ристо: Жива слика народног живота у босанском селу; предговор. – Петар Кочић: Гроб Слатке Душе, Сарајево, Свјетлост, 1969, стр. 3–7, Школска књига, 25.

1562. Тутњевић, Станиша: „Претварање" Петра Кочића. – Летопис Матице српске, 1969, CXLV, књ. CDIII, бр. 3, стр. 271–284.

1563. Тутњевић, Станиша: Игра и надигра у дјелу Петра Кочића. – Израз, 1969, XIII, књ. XXVI, бр. 7, стр. 86–97.

1564. Thorbly, Anthony, ed.: Petar Kočić. – The Penguin Companion to Literature. Vol. 2 (Baltimore: Penguin Books, 1969), p. 438.

1565. Хусеџиновић, Х(амид): Јединствена смотра изворног фолклора. – Борба, 19. јул 1969.

1566. Хусеџиновић, Хамид: Јаблан још нико није достигао. – Борба, 6. септембар 1969.

1567. Чоловић, Д.: „Паунов" велики дан. – Илустрована Политика, 9. септембар 1969.

1568. Шиндић, Миљко: Звук и ритам. – Говор поезије, Крушевац, Багдала, MCLМLXIX, стр. 24–49, Мала библиотека De arte.

1970.

1569. Аноним: Петар Кочић. – Петар Кочић: Изабране стране, 6. издање, Загреб, „Школска књига", 1970, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2.

1570. Anonim: (Erаhler in der Literatur der jugoslawische Vоlker, Petar Kočić 1877–1916). – Бањалука (Schiftleiter: dr Branko Milanović, Miljko Šindić), Banjaluka, Glas, 1970, s. (19); Petar Kočić: Der Freiheit Gewidmet, s. (108).

1571. Аноним: (О Кочићу). – Бањалука; Editors: Dr Branko Milanović and Miljko Љindić, M. S.; Translated by Janko Paravić, Banjaluka, Publisher NP Glas, 1970, p. (19); Petar Kočić: To Freedom, pp. (108).

1572. Аноним: Дан рођења великог књижевника и народног трибуна. – Борба, 29. јун 1970.

1573. Арежина, Душко: Биљешка о писцу (Петру Кочићу). – Петар Кочић: Приповијетке; Јазавац пред судом, 2. издање, Загреб, Младост, 1970, стр. 217–221, Библиотека Јелен.

1574. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Српски реалисти, шесто, поправљено и допуњено издање, Београд, Просвета, 1970, стр. 378–397.

1575. Вуковић, Владета: Петар Кочић. – Огледи и чланци, Багдала, 1970, стр. 125–138.

1576. Вулин, Миодраг М.: Кочић и мостарски књижевни круг. – Мостови (Пљевља), 1970, II, бр. 7, стр. 72–79.

1577. Вученов, Димитрије: Маргиналије о приповеткама Петра Кочића. – О српским реалистима и њиховим претходницима, Београд, Друштво за српскохрватски језик и књижевност СР Србије, 1970, стр. 240–253, Библиотека друштва за српскохрватски језик и књижевност СР Србије, коло III, књ. 7.

1578. Ђурић-Трнинић, Мирјана: Отаџбина – Кочићева трибина. – Радови, књ. XXXVIII, Одјељења друштвених наука, књ. 13, Сарајево, Академија наука и уметности Босне и Херцеговине, 1970, стр. 283–341 (Резиме на немачком језику).

1579. Милановић, Бранко: Главне књижевне појаве у Босни и Херцеговини на крају XIX и почетком XX вијека. – Преглед, октобар 1970, LX, бр. 10, стр. 367–384 (О Кочићу), стр. 380–382.

1580. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 6. издање, Загреб, Школска књига, 1970, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1581. Чулић, Бранко: Неколико напомена уз библиографију Кочићевих текстова. – Библиотекарство, 1970, XVI, бр. 2, стр. 43–51.

1971.

1582. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Просвета, 1971, стр. 5–25, Библиотека Просвета.

1583. Boissin, Henri: Југословенске књижевности. – Општа енциклопедија Larousse, Том 1, „Вук Караџић – Interexport", Београд, 1971 (О Петру Кочићу), стр. 156 (Превео: Радивоје Константиновић).

1584. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Јаблан и друге приповетке, Београд, Просвета, 1971, стр. 5–9, Библиотека Просвета, 33.

1585. Дучић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Кроз мећаву, Београд, Просвета, 1971, стр. 5–10, Библиотека Просвета 59в.

1586. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Есеји. Путописи, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1971, стр. 7–29. Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 53.

1587. Ков., М.: Двоструки јубилеј. Откривена спомен биста Петру Кочићу. – Политика Експрес, 16. новембар 1971.

1588. Ковачек, Б(ожидар): Петар Кочић (1977–1916). – Југословенски књижевни лексикон, 1. издање, Нови Сад, Матица српска, 1971, стр. 231–232.

1589. Марковић, Слободан Ж: Петар Кочић (1877–1916). – Приповетке (С. М. Љубиша, Ф. Левстик, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар, П. Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 180, Лектира за седми разред основне школе, књ. 3.

1590. Милановић, Бранко: Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија III. Новија књижевност XIX и XX вијека, Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1971 (О Петру Кочићу), стр. 77–79.

1591. Павловић, Ранко: Познавао сам Кочића и Штрпца. – Ослобођење, 12. април 1971.

1592. Павловић, Ранко: Попола паре и одговорност, или: како је Давид Штрбац тражио „хонорар" од Петра Кочића. – Ослобођење, 18 април 1971.

1593. Палавестра, Предраг: Српски књижевни часописи у Босни и Херцеговини под аустроугарском окупацијом (1878–1914). – Токови традиције: (књижевне теме IV), Нови Сад, Матица српска, 1971, стр. 5–43, Библиотека Данас (О Кочићевој Отаџбини и Развитку), стр. 14–18 (О сарадњи у Босанској вили), стр. 22–23.

1594. Палавестра, Предраг: Бунтовни реализам Петра Кочића. – Токови традиције: (књижевне теме IV), Нови Сад, Матица српска, 1971, стр. 65–78, Библиотека Данас (Раније објављено у Животу у бр. 3 за 1963. годину).

1595. Пешут, Петар С.: Разговор о приповеткама (Јаблан, Кроз мећаву, Вуков гај). – Приповетке (С. М. Љубиша, Ф. Левстик, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар, П. Кочић), Београд, Младо поколење, 1971, стр. 169–174, Лектира за седми разред основне школе, књ. 3;

1596. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Огледи и записи, књ. II, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1971, стр. 67–90, Српска књижевност у сто књига, књ. 74.

1597. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине. – Критике, књ. 2, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1971, стр. 286–298, Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 68.

1598. Ћосовић, Саво: Модерност Кочићеве реченице. – Мостови (Пљевља), 1971, III, бр. 9, стр. 58–65.

1972.

1599. Аноним: Петар Кочић: Писма. – Венац, 1972, I, бр. 5, стр. 16–17.

1600. Аноним: Биљешка о писцу. – Петар Кочић: Приповијетке, Загреб, Младост, 1972, стр. 221, Библиотека Јелен.

1601. Аноним: Премијера. – Политика Експрес, 20. октобар 1972, X, бр. 2783, стр. 10 (Осврт на извођење Јазавца пред судом у Народном позоришту у Титовом Ужицу).

1602. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972, стр. 7–27, Српска књижевност у сто књига, књ. 46,.

1603. Богдановић, Милан: Два лика Петра Кочића. – Епоха реализма, 2. издање, Београд, Нолит, 1972, стр. 414–417, Српска књижевност у књижевној критици, 5а.

1604. Влатковић, Драгољуб: Песник страдања и страха. – Дневник, 8. октобар 1972, XXX, бр. 9317, стр. 14.

1605. Вуковић, Јован: Кочићев језички израз. – Наш књижевни језик данас, Сарајево, ИП„Веселин Маслеша", 1972, стр. 282–286.

1606. Вученов, Димитрије: Кочићево трајно присуство. – Развитак (Београд), 1972, I, бр. 1, стр. 4–7.

1607. Вученов Димитрије: Наратор у приповеткама Петра Кочића. – Сепарат из Зборника радова посвећених успомени Салка Назечића, Сарајево, Изд. Филозофског факултета, 1972, стр. 331–340 (Резиме на француском језику).

1608. Јуришић, Ш.: Јазавац пред судом у Сплиту. – Вјесник, 2. вељача 1972, XXXIII, бр. 8964, стр. 12.

1609. Крушевац, Тодор: Живот (Петра Кочића). – Петар Кочић: Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972, стр. 28–36, Српска књижевност у сто књига, књ. 46.

1610. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Епоха реализма, 2. издање, Београд, Нолит, 1972, стр. 405–413, Српска књижевност у књижевној критици, 5а.

1611. М. К.: Јазавац у Мокрој Гори. – Борба, 23. октобар 1972, VI, бр. 293, стр. 7.

1612. Милановић, Бранко: О Кочићевој поетици. – Од реализма до модерне: огледи и студије о књижевним концепцијама и остварењима, Сарајево, Свјетлост, 1972, стр. 57–67.

1613. Музаферија, Гордана: Кочићева Мргуда. – Путеви, 1972, XVIII, бр. 3–4, стр. 145–170.

1614. О. П.: Посебно признање – фигура Давида Штрпца. Завршен 7. Кочићев збор. – Политика, 28. август 1972.

1615. Павић, Борисав Бора: Завичајне Кочићеве прозе. – Развитак (Београд), 1972, I, бр. 4–5, стр. 5–8.

1616. (Павић, Петар Б. – приредио): Петар Кочић (1877–1916). – Венац, 1972, I, бр. 3, стр. 10–11; бр. 4, стр. 16 –17; бр. 5, стр. 16–17; бр. 6, стр. 14–15; бр. 7, стр. 14–15; бр. 9, стр. 6–8; бр. 12, стр. 54–55; бр. 14, стр. 56–57; бр. 15, стр. 52–53.

1617. П(ауновић), Т(анасије): Двобој Давида и Голијата. Разговор пред премијеру Кочићевог Јазавца пред судом у Народном позоришту у Титовом Ужицу . – Вести, 13. октобар 1972, XXXI, бр. 1315, стр. 7 (Представу ће прво видети мештани Мокре Горе који прослављају 100-годишњицу школе).

1618. П(ауновић), Т(анасије): Славље у Мокрој Гори (поводом прославе стогодишњице школе). – Вести, 13. октобар 1972, XXXI, бр. 1315, стр. 1 (Белешка да ће Народно позориште из Т. Ужица извести, у оквиру прославе, Кочићево дело Јазавац пред судом).

1619. Ражњатовић, Михаило: Јабланово „шјутра". – Развитак (Београд), јун–јул 1972, I, бр. 3–4, стр. 5–9 (О Петру Кочићу).

1620. Секулић, Исидора: (Дело Петра Кочића). – Петар Кочић: Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972, стр. 37–55, Српска књижевност у сто књига, књ. 46.

1621. Стојковић, Живорад: Напомена. – Петар Кочић: Јауци са Змијања, Нови Сад, Матица српска; Београд, Српска књижевна задруга, 1972, стр. 393–394; Биографски подаци, стр. 395–396; Библиографија и Литература, стр. 397–399, Српска књижевност у сто књига, књ. 46

1622. Томић–Ковач, Љубица: Теоријски принципи и књижевна остварења (Осврт на књигу Бранка Милановића: Од реализма до модерне: огледи и студије о књижевним концепцијама и остварењима, Свјетлост, Сарајево, 1972). – Годишњак Института за изучавање југословенских књижевности у Сарајеву, књ. I, Сарајево, Институт за изучавање југословенске књижевности у Сарајеву, 1972 (О есеју о Кочићу), стр. 187.

1623. Трифковић, Ристо: Повратак Кочићу (Уз поновљено читање Кочићевих приповиједака). – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972, стр. 7–18.

1624. Трифковић, Ристо: Повратак Кочићу (Уз поновно читање Кочићевих приповиједака – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1972). – Мостови (Пљевља), 1972, IV, бр. 13, стр. 43–49.

1625. Трифковић, Ристо: Петар Кочић или о судбини писца. – Савремена књижевност у Босни и Херцеговини, Сарајево, Свјетлост, 1972, стр. 213–218.

1626. Трифковић, Ристо: Кочић и Андрић између опреке и сличности. – Одјек, 15–30. јун 1972, XXV, бр. 12, стр. 7.

1627. Тутњевић, Станиша: Текст о Кочићу. – Ради свога разговора: огледи о приповједачима Босне, Сарајево, Свјетлост, 1972, стр. 40–68 (Белешка о Кочићу), стр. 274–275

1628. Х(усеџиновић), Х.: Змијању у походе. Седми Кочићев збор у Стричићима. – Борба, 24. август 1972.

1973.

1629. Аноним: Обогаћен Кочићев збор. Осме свечаности у спомен великог писца. – Политика, 8. август 1973.

1630. Вулетић, Витомир Р.: Предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Београд, Нолит, 1973, стр. 5–12, Популарна књига.

1631. Глумац, Слободан: Петар Кочић. – Петар Кочић: Јаблан, Букурешт, Издавачко предузеће Критерион, 1973, стр. 5–11, Мала библиотека.

1632. Ђорђић, Стојан: Књижевно дело Петра Кочића. – Књижевна историја, 1973, VI, бр. 21, стр. 97–124, (Резиме на француском језику).

1633. Ј(аварек), В(ера): (О Петру Кочићу). – Cassell’s Encyclopaedia of World Literature. Edited by S. H. Steiberg in two volumens. Volume two. Biographies A–K, London: Cassell & Company LTD, 1973, p. 807.

1634. Ковачевић, Урош: Јарки тонови драме. – Одјек, 1 – 15. децембар 1973, XXVI, бр. 23, стр. 14 (О могућностима сценске транспозиције прозе Петра Кочића).

1635. Ковачевић, Урош: Златна нит драмске контаминације. Скице за сценско-визуелну транспозицију прозе Петра Кочића. – Путеви, 1973, XIX, бр. 6, стр. 665–668.

1636. Ковачевић, Урош: Кочић Петар: Јауци са Змијања. – Путеви, 1973, XIX, бр. 6, стр. 669–676.

1637. Кољевић, Светозар: Кочићева Крајина; предговор. – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1973, стр. 5–12; Биљешка о писцу и Напомена стр. 191–193. Библиотека Арс: лектира.

1638. Лешић, Јосип: Позоришни живот у Сарајеву (1878–1919), Сарајево, Свјетлост, 1973 (О Кочићу), стр. 302. и 316 (О приказивању Јазавца пред судом у Сарајеву).

1639. Манчевски Л.: Петар Кочић, Оригинален расказувач и активен публицист. – Просвета, Скопје, 28, април 1973, стр. 10.

1640. Матош, Антон Густав: Кочићеве приповијетке. – О српској књижевности, Загреб, ЈАЗУ, „Либер", Младост, 1973, стр. 196–198, Сабрана дјела Антуна Густава Матоша, св. 8.

1641. Миловић, Радован: Природа у приповедачком опусу Петра Кочића. – Повеља, 1973, III, бр. 7, стр. 92–95.

1642. Mikasinovich, Branko / Milivojević, Dragan / Mihailovich, Vasa D.: Serbian Literature from 1800 to the Present. – Introduction to Yugoslav Literature. New York Twayne Publishers Inc. 1973 (Напомене о Кочићу и превод Јаблана).

1643. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 7. издање, Загреб, Школска књига, 1973, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1644. Петровић, Драгољуб: О говору Змијања, Нови Сад, Матица српска, 1973.

1645. Радуловић, Јован: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Одабрана дела, Београд, Рад, 1973, стр. 5–6, Дом и школа.

1646. Рајић, Петко: Кочићева Суданија. – Путеви, 1973, XIX, бр. 2, стр. 191–212.

1647. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине. – Писци и књиге, Букурешт, Критерион, 1973, стр. 99–102, Мала библиотека „Критерион".

1648. Т. С.: Петар Кочиќ: Раскази; поговор. – Петар Кочиќ: Раскази, Скопје, Наша книга, 1973, стр. 95–98, Лектира за VII одделение.

1649. Тишљар, Златко: Предговор (О Кочићевом Јазавцу пред судом). – Петар Кочић: Мело антаu трибунало, Загреб, Интернација Култура Серво, 1973, стр. 3–4.

1650. Трајковски, Илија: Групен облик – обработка на лектирата (Јазовец пред судот). – Просветен работник, 16. јануари 1973, XX, бр. 379, стр. 6.

1651. Шуњић, М(арко): Од Кочића до данас. – Одјек, 15–30. септембар 1973, XXVI, бр. 18, стр. 6.

1974.

1652. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Лексикон Југославенског лексикографског завода (А–Ж), Загреб, Југославенски лексикографски завод, 1974, стр. 479.

1653. Аноним: Кочићево Змијање. Вечерас на малом екрану драма-колаж Уроша Ковачевића Јауци са Змијања. – Ослобођење, 28. јануар 1974.

1654. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Развитак (Београд), 1974, III, бр. 4, стр. 5–18.

1655. Арежина, Душко: Биљешка о писцу; поговор. – Петар Кочић: Приповијетке; Јазавац пред судом, 4. издање, Загреб, Младост, 1974, стр. 225–229, Библиотека Јелен.

1656. Бабић, Никола: Рат, револуција и југословенско питање у политици социјалдемократске странке БиХ, Сарајево, Свјетлост, 1974 (О Кочићу и о опозиционој активности групе око Петра Кочића и Отаџбине), стр. 108, 146, 149.

1657. Боглић, Мира: Јауци са Змијања. – Вјесник, 19. сијечња 1974, XXXV, бр. 9599.

1658. Букић, Фадил: Облици Казивања у дјелима Петра Кочића. – Путеви, 1974, XX, бр. 1–2, стр. 49–60.

1659. Вуковић, Владета: Необјављена дописница Петра Кочића. – Записи из књижевност, Приштина, Јединство, 1974, стр. 25–29, Библиотека Јединство, 44.

1660. Вученов, Димитрије / Димитријевић, Радмило: Петар Кочић. – Читанка за III разред гимназије, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1974, стр. 255–258.

1661. Гајић, Васо: Сјећање на Кочића (краћи фељтон). – Ослобођење од 25. до 28. децембра 1974 (У четири наставка).

1662. Диклић, Звонимир: Пејзаж у књижевном дјелу: стручни и методички приступ, Сарајево, Свјетлост, 1974 (На анализи текстова П. Кочића и Б. Станковића; о Кочићевим текстовима), стр. 30–103.

1663. Јосифовски, Боро: Умрла јунакиња Кочићеве Фамозне сведбе у Тетову. – Политика, 16. јун 1974.

1664. Крушевац, Тодор: Слога народних маса – то је била његова животна вера (Одломак из студије о Петру Кочићу). – Вученов, Димитрије / Димитријевић, Радмило: Читанка за III разред гимназије, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства 1974, стр. 266–270.

1665. Ловрић, Ивица: Кочић у нашем времену. – Одјек, 1–15. септембар 1974, XXVII, бр. 17, стр. 1–2.

1666. Новаковић, Б(ошко): Категорије усмених приповедача код Кочића, Андрића и Ћопића. – Годишњак Института за језик и књижевност у Сарајеву – Одјељење за књижевност, Сарајево, 1974–1975, књ. III–IV, стр. 293–297 (Резиме на енглеском језику).

1667. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 8. издање, Загреб, Школска књига, 1974, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1668. Оташевић, Б.: Збор на Змијању, у славу Петра Кочића. – Политика, 24. август 1974.

1669. Пајић, Миленко: Ратовање с параграфом 142. Из Кочићевих новинарских дана. – Ослобођење, 16, фебруар 1974.

1670. Прерадовић, Đ. / Керкић, Е.: Нема компромиса у релацији устава. Одржан Кочићев збор у Стричићима. – Ослобођење, 28. август 1974.

1671. Пуљизевић, Јозо: Петар Кочић: Јазавац пред судом. – Око, 10. април 1974, II, бр. 51, стр. 2.

1672. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II, III. – Писци и књиге, Београд, Нолит, 1974, стр. 113–122, Популарна књига.

1673. Стојановић, Стојан/ Марковић, Радомир/ Морачић, Дамњан/ Влајин, Милан: Петар Кочић. – Читанка из српскохрватског језика и књижевности са основама уметничког образовања за III разред средњих стручних школа, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1974, стр. 214–216.

1674. Шиндић, Миљко: Култ људске небојазности. – Путеви, 1974, XX, бр. 6, стр. 591–596 (О Петру Кочићу).

1975.

1675. Аноним: Petar Kočić. – Mala splošna enciklopedija (H–О), Ljubljana, Državna založba Slovenije; Beograd, Prosveta, 1975, стр. 340.

1676. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића (Одломци). – Читанка из српскохрватског језика и књижевности са основама уметничког образовања за III разред средњих стручних школа, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1974, стр. 224–226.

1677. Антула, Никола: Јауци са Змијања. – Критика у Скерлићево доба, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1975, стр. 469–473, Српска књижевна критика, књ. 10.

1678. Богавац, Мирјана: О доприносу Владимира Ћоровића проучавању књижевне традиције Босне и Херцеговине. – Годишњак Одјељења за књижевност Института за језик и књижевност у Сарајеву, књ. III и IV, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1974–1975 (О Кочићу), стр. 219–223 (Резиме на енглеском језику).

1679. Букић, Фадил: Цјеловитост визије живота у дјелима Петра Кочића. – Путеви, 1975, XXI, бр. 5, стр. 384–388.

1680. Глигорић, Велибор: Приповетке Петра Кочића. Одломак. – Развитак (Београд), 1975, IV, бр. 8–9, стр. 5–22.

1681. Драшковић, Бора: Слобода и језик. – Промене, Сарајево, Свјетлост, 1975, стр, 42–45 (О режирању Суданије за Народно позориште у Сарајеву).

1682. Крушевац, Тодор: Књижевно формирање и утицаји. – Развитак (Београд), 1975, IV, бр. 2, стр. 5–16 (О Петру Кочићу).

1683. Кршић, Јован: Смисао књижевног дјела Кочићевог. – Венац, 1975, IV, бр. 39, стр. 14–16.

1684. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Критички радови Бранка Лазаревића, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1975, стр. 35–42, Српска књижевна критика, књ. 13.

1685. Леовац, Славко: Петар Кочић. – Књижевност, 1975, XXX, књ. LX, св. 3, стр. 306–312.

1686. Леовац, Славко: Петар Кочић. – Књижевност, 1975, XXX, књ. LX, св. 4, стр. 412–419.

1687. Марковић, Слободан Ж.: Поговор. – С. М. Љубиша, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар, П. Кочић: Приповетке, Београд, Нолит, 1975, стр. 214–215, Лектира за седми разред основне школе.

1688. Нешић, Т.: Последња станица. Петар Кочић: Јазавац пред судом, редитељ: Рајко Радојковић. – Народне новине, 23. октобар 1975.

1689. Новаковић, Бошко: Категорије усмених приповедача код Кочића, Андрића и Ћоровића (Реферат изложен на Симпозијуму одржаном 10. и 11. јануара 1975). – Годишњак Одјељења за књижевност Института за језик и књижевност у Сарајеву, књ. III и IV, Сарајево, Институт за књижевност и језик, 1974–1975, стр. 293–297 (Резиме на енглеском језику).

1690. Ољача, Младен: Петар Кочић у нашем времену. – Путеви, 1975, XXI, бр. 4, стр. 293–299.

1691. Павловић, Ранко: Прихваћене поруке историје. Десети Кочићев збор на Змијању. – Ослобођење, 1. септембар 1975.

1692. Павловски, Мирко: Престојот на Петар Кочиќ во Тетово и неговата дописка „Една фамозна свадба". – Современост, 1975, XXV, бр. 7, стр. 58–63.

1693. Петровић, Мирослава: Жена у делима Петра Кочића. – Развитак (Београд), 1975, IV, бр. 51–55.

1694. Пешут, Петар С.: Разговор о приповеткама Јаблан, Кроз мећаву, Вуков гај (Дидактичко-методичка апаратура). – С. М. Љубиша, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар. П. Кочић: Приповетке, Београд, Нолит, 1975, стр. 199–206, Лектира за седми разред основне школе.

1695. Раденковић, Радослав: Деца у приповеткама Петра Кочића. – Путеви, 1975, XXI, бр. 4, стр. 300–310.

1696. Стефановић, Драгутин А. / Станисављевић, Вукашин: Петар Кочић. – Преглед југословенске књижевности, књ. III, 13. издање (Књижевност XX века. Модерна), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1975, стр. 132–143.

1976.

1697. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Књижевност, 1976, XXXI, књ. LXII, св. 5–6, стр. 496–510.

1698. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело. Есеји II, Београд: Просвета; Загреб: Младост; Сарајево: Свјетлост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла, 1976, стр. 157–179, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13.

1699. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Есеји и критике (Избор, предговори поговор Љубо Јандрић), Сарајево, Свјетлост, 1976, стр. 172–192.

1700. Арежина, Душко: Биљешка о писцу (Петру Кочићу). – Петар Кочић: Јазавац пред судом, 5. издање, Загреб, Младост, 1976, стр. 225–229, Библиотека Јелен.

1701. Глигорић, Велибор: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: „Јаблан" и друге приповетке, Београд, 1976, стр. 5–9, Библиотека Просвета, 33.

1702. Грабчановић, Хасан: Велики трибун. – Одјек, 1–15. септембар 1976, XXIX, бр. 17, стр. 1 и 8 (О Петру Кочићу).

1703. Влатковић, Драгољуб: Интимне и породичне историје. – Одјек, 1–15. фебруар 1976, XXIX, бр. 3.

1704. Дамјановић, Ђуро: „Идеш ли, роде?". – Политика, 28. август 1976.

1705. Јандрић, Љубо: Над есејима и критикама Иве Андрића; предговор. – Иво Андрић: Есеји и критике, Сарајево, Свјетлост, 1976 (О есеју о Кочићу), стр. 14–16.

1706. Јовановић, Рашко В.: Сугестивност сатире на сцени. Уз шездесетогодишњицу смрти Петра Кочића. – Књижевне новине, 1. август 1976, XXVIII, бр. 516–517, стр. 13.

1707. Кољевић, Светозар: Кочићева Крајина; предговор. – Петар Кочић: Приповијетке, 2. издање, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1976, стр. 5–12; Биљешка о Петру Кочићу, стр. 191–192, Библиотека Арс: лектира.

1708. Левков, Димче: Петар Кочиќ (1877–1916); поговор. – Петар Кочиќ: Раскази; прев. Миле Поповски, Скопје, Македонска книга: ЗИД: Нова Македонија: Култура: Мисла: Наша книга, 1976, стр. 269–282.

1709. Марић, М.: Крајишници свом трибуну. Одржан 11. Кочићев збор. – Борба, 30. август 1976.

1710. Марковић, Слободан Ж.: Поговор. – С. М. Љубиша, Ф. Левстик, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар, П. Кочић: Приповетке, Београд, Нолит, 1976, стр. 210–211, Лектира за VII разред основне школе, књ. 3.

1711. Матош, Антун Густав: Кочићеве приповијетке. – О српској књижевности, Загреб, ЈАЗУ; Свеучилишна наклада „Либер", 1976, стр. 196–198, Сабрана дјела Антуна Густава Матоша, св. VIII, О српској књижевности (О трећој Кочићевој књизи приповедака С планине и испод планине)

1712. Морачић, Дамњан: Петар Кочић. Као мали гледао борбу Јаблана и Рудоње. – Политика, 29. јануар 1976.

1713. Николић, Раде М.: Слободољубиви Петар Кочић. – Стремљења, 1976, XVII, бр. 6, стр. 873–875.

1714. Новаковић, Новак: Петру Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 9. издање, Загреб, Школска књига, 1976, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1715. Павловић, Ранко: Кочић и његови савременици. – Око, 25. III 1976, III, бр. 105, стр. 11

1716. Пешут, Петар С.: Разговор о приповеткама. – С. М. Љубиша, Ф. Левстик, М. Глишић, Л. Лазаревић, К. Ш. Ђалски, И. Цанкар, П. Кочић: Приповетке, Београд, Нолит, 1976, стр. 195–201, Лектира за VII разред основне школе, књ. 3.

1717. Пижурица, Крсто: Уз приповијетке Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Приповијетке, Титоград, Републички завод за унапређење школства ; Цетиње, Обод, 1976, стр. 6–10, Школска лектира за VII разред основне школе.

1718. Реџић, Енвер: Лик и дјело Петра Кочића у студијама Веселина Маслеше. – Израз, 1976, XX, књ. XL, бр. 12, стр. 626–655 (Рад представља саопштење поднето на научном скупу „Бања Лука у новијој историји 1875–1945". Литература и белешке уз текст).

1719. Т. С.: Петар Кочиќ: Раскази; поговор. – Петар Кочиќ: Раскази, Скопје, Детска радост / Нова Македонија (1976), стр. 95–98, Библиотека Вечни другови: лектира за VII одделение.

1720. Томић, Стојан Т.: Вредновање и политичко деловање – анализа садржаја дјела Петра Кочића. – Зборник радова Факултета политичких наука 1961–1976, Сарајево, Факултет политичких наука у Сарајеву, децембра 1976, стр. 163–172.

1721. Трифковић, Ристо: Као љута трава змијањска. – Борба, 17. јул 1976, LV, бр. 193 (О Петру Кочићу).

1722. Ћосовић, Саво: Модалност Кочићеве реченице. – Мостови (Пљевља), 1976, III, бр. 9, стр. 58–65.

1723. Шипка, Милан: Кочић и наше доба. – Одјек, 1–15. септембар 1976, XXIX, бр. 17, стр. 9.

1977.

1724. Аноним: Метафора о Кочићу. Поводом премијере Бунџије Мирослава Јанчића, која ће се извести вечерас у Народном позоришту Босанске крајине у Бањалуци. – Глас, 7. октобар 1977, XXXIV, бр. 2545, стр. 7.

1725. Аноним: Сто година од рођења Петра Кочића. – Глас, 29. јун 1977, XXXIV, бр. 24–88, стр. 1.

1726. Аноним: Из последњег Кочићевог рукописа. Живот без радости. – Политика, 6. август 1977, LXXXIV, бр. 22929, стр. 12, Култура-уметност, год. XIII, бр, 1144, стр. 2 (Објављен последњи и недовршени рукопис „О Босни" из 1913. или 1914. године, који се чува у Музеју књижевности у Сарајеву).

1727. Аноним: Из последњег Кочићевог рукописа. Живот без радости. (Из Политике, 6. август 1977). – Глас, 19. август 1977, XXXIV, бр. 2517, стр. 6.

1728. Аноним: Јазавац на Вуковом сабору. – Глас, 9. септембар 1977, XXXIV, бр. 2529, стр. 1.

1729. Аноним: Кочић и бањалучки основци (Пренесено из Књижевне речи, бр. 85, од 25. септембра 1977; о књизи Петра Кочића Јаблан, Бањалука, Глас, 1977). – Глас, 30. септембар 1977. XXXIV, бр. 2541, стр. 7.

1730. Аноним: Кочић и Боцарић. – Глас, 18. септембар 1977, XXXIV, бр. 2534, стр. 4 (Кочић је друговао са сликаром Шпиром Боцарићем).

1731. Аноним: Кочићев Јаблан, срцем и цртежима дјеце. Поетика и драматика. – Глас, 28. август 1977, XXXIV, бр. 2522, стр. 7 (Белешка о књизи)

1732. Аноним: Ново издање Кочићевог Јаблана. Поводом стогодишњице рођења великог писца. – Борба, 17. август 1977, LV, бр. 225, стр. 11.

1733. Аноним: Свијетло упориште наде и вјеровања. Свечана академија поводом 100-годишњице рођења Петра Кочића. – Ослобођење, 30. јун 1977.

1734. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело. Есеји II, Београд: Просвета; Загреб: Младост; Сарајево: Свјетлост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла, 1977, стр. 157–179, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13.

1735. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело. Есеји II, Београд: Просвета; Загреб: Младост; Сарајево: Свјетлост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла, 1977, стр. 157–179, Сабрани дела од Иво Андриќ, књ. 13.

1736. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело: (есеји, огледи и чланци) II, друго издање, Сарајево, Свјетлост; Загреб, Младост, 1977, стр. 148–170, Сабрана дјела Иве Андрића, 13.

1737. Банићевић, Никола: Књижевник и народни борац. – Политика, 26. септембар 1977, LXXIV, бр. 22980, стр. 9 (О Петру Кочићу).

1738. Бановић, Гојко: Петар Кочић (Романсирана биографија), 2. издање, Београд, Књижевна заједница „Петар Кочић", 1977, 183 стр.; Библиотека Догађаји.

1739. Бановић, Гојко: Петар Кочић – два печата на једном животу (фељтон). – НИН, од 26. јуна до 31. јула 1977 (у шест наставака).

1740. Барац, Антун: Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfдngen bis zur Gegenwart, Wiesbaden, Oto Harrassowitz, 1977 (О Петру Кочићу), стр. 223–224.

1741. Бегић, Мидхат: Дјело које траје. – Глас, 29. август 1977, XXXIV, бр. 2523, стр. 4 (Извод из говора на свечаној академији у Бањалучком Дому културе).

1742. Брајовић, Гордана: Опанци за Давида. Уз 100-годишњицу Петра Кочића. – Политика Експрес, 4. јун 1977.

1743. Васиљевић, Живота: Сатиричан гневни протест. – Светлост, 24. новембар 1977 (Приказ извођења Јазавца у позоришту „Јоаким Вујић" у Крагујевцу).

1744. Влатковић, Драгољуб: Ни по чијој директиви. Уз стогодишњицу рођења Петра Кочића.– Политика Експрес, 5. фебруар 1977, XV, бр. 539, стр. 12.

1745. Влатковић, Драгољуб: Уз стогодишњицу рођења Петра Кочића. Када је Кочић први пут видео Јазавца. – Позориште (Нови Сад), 10. јун 1977, XLIV, бр. 10, стр. 16.

1746. Влатковић, Драгољуб: Београдски и скопски дани. Поводом стогодишњице рођења Петра Кочића.– Политика, 25. јун 1977, LXXIV, бр. 22887, стр. 15 (Култура-уметност, год. XVIII, бр. 1138, стр. 3).

1747. Влатковић, Драгољуб: Поводом стогодишњице рођења Петра Кочића битка Јазавца и циркуса „Хенри". – Политика Експрес, 21. август 1977, XV, бр. 4268, стр. 12.

1748. Влатковић, Драгољуб: Потпоре Петру Кочићу. – Градина, 1977, XII, бр. 9, стр. 42–55.

1749. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић у Будимпешти. – Стварање, 1977, XXXII, бр. 10, стр. 1445–1450.

1750. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић и Живаљевићево Коло. – Израз, 1977, XXI, књ. XLI, бр. 11–12, стр. 1461–1474, Литература и белешке уз текст.

1751. Влатковић, Драгољуб: Одметнуо се да би писао Јазавца. Откривамо мало познате детаље о делу Петра Кочића. – Политика Експрес, 26. јун 1977, XV, бр. 4220, стр. 9.

1752. Влатковић, Драгољуб: Жалобитни песник борбе и отпора. Уз стогодишњицу рођења Петра Кочића.– Народна армија, 30. јун 1977, XXXII, бр. 1979, стр. 15.

1753. Влатковић, Драгољуб: Прве књижевне добродошлице и недобродошлице Петра Кочића. – Путеви, 1977, XXIII, бр. 3–4, стр. 112–121.

1754. Влатковић, Драгољуб: Петар Кочић и Херманова Нада. Једна негативна критика прве Кочићеве збирке приповедака. – Књижевне новине, 1. јул 1977, XXIX, бр. 538, стр. 7.

1755. Влатковић, Драгољуб: Кочич на конгреса на южнославянските журналисти в София. – Мост (Ниш), 1977, XII, бр. 47, с. 78–81.

1756. Влатковић, Драгољуб: Невраћен дуг. – Борба, 16. август 1977, LV, бр. 226 (Из живота Петра Кочића).

1757. Влатковић, Драгољуб: Мало познати одјеци Кочићевог другог протјеривања из Сарајева. – Живот, 1977, XXVI, књ. LI, бр. 11–12, стр. 581–592.

1758. Влатковић, Драгољуб: Извођење Јазавца пред судом за Кочићева живота. – Позориште, 1977, XIX, бр. 5–6, стр. 391–402.

1759. Вујковић, Сретко: Борац за социјалну правду. – Одјек, 1–31. август 1977, XXX, бр. 15–16, стр. 15 (О Петру Кочићу).

1760. Вуковић, В(ладета): Записи о Петру Кочићу. – Врбаци, 1977, I, бр. 2, стр. 42–48.

1761. В. К.: Великан ријечи. – Глас, 26. јун 1977, XXXIV, бр, 2486, стр. 7 (Поводом 100-годишњице Кочићевог рођења).

1762. Вулин, Миодраг М.: Кочић никоме није остао дужан. – Политика, 2. август 1977.

1763. Вученов, Димитрије: Изворне особине приповедачког поступка. – Књижевне новине, 1. новембар 1977, XXIX, бр. 547, стр. 5 (Такве особине Петра Кочића).

1764. Вучковић, Радован: На извору епске традиције и европске модерне. Уз стогодишњицу рођења Петра Кочића. – Ослобођење, 25. јун 1977, XXXIV, бр. 10437, додатак Недеља, стр. 6.

1765. Глумац, Слободан: Стогодишњица (1877–1977); предговор. – Петар Кочић: „Суданија" и друге приповетке. – Букурешт, Критерион, 1977, стр. 5–11.

1766. Диклић, Звонимир: Кочићева изворност и ангажованост; предговор. – Петар Кочић: Изабране приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Школска књига, Загреб, 1977, Добра књига, коло II, III комплет, стр. 5–16 ; Напомена, стр. 151–152; Из литературе о П. Кочићу (делови из написа: Б. Лазаревића, Ј. Скерлића, Т. Крушевца, М. Богдановића, В. Глигорића, И. Андрића, М. Бегића и Б. Милановића), стр. 153–156.

1767. Д. О.: Књига за свакога. Петар Кочић, романсирана биографија из пера Гојка Бановића. – Политика Експрес, 13. септембар 1977.

1768. Заниновић, Вице: Непоновљиво извориште народне метафорике. – Борба, 2. VII1977, LV, бр. 179, стр. 8 (О Петру Кочићу).

1769. Кисић, Угљеша: Мргуда и Нушка. – Израз, 1977, XXI, књ. XLI, бр. 11–12, стр. 1421–1428 (Петар Кочић: Мргуда. Новела; Бора Станковић: Нушка. Новела).

1770. Кољевић, Светозар: Змијања у политици, животу, литератури. – Борба, 2. август 1977, LV, бр. 179 (О Петру Кочићу).

1771. Куртовић, Тодо: Ка ширем освјетљењу. – Одјек, 15–30. септембар 1977, XXX, бр. 18, стр. 4 (О Петру Кочићу).

1772. Куртовић, Тодо: Петар Кочић – примјер који не омеђују границе времена. – Путеви, 1977, XXIII, бр. 6, стр. 379–389.

1773. Куртовић, Тодо: Стогодишњица рођења Петра Кочића. Дванаести Кочићев збор. Говор Тоде Куртовића. – Глас, 29. август 1977, XXXIV, бр. 2523, стр. 2.

1774. Лазић, Д.: Кочићев Јазавац пред судом. – Политика, 1. децембар 1977 (Вест о извођењу Јазавца у театру „Јоаким Вујић" у Крагујевцу).

1775. Ловреновић, Иван: Човјек, ријеч – живот. – Одјек, 1–15. септембар 1977, XXX, бр. 17, стр. 9.

1776. Максимовић, Војислав: Борац за афирмацију босанских духовних активитета. Сто година од рођења Јована Скерлића. – Борба, 13. август 1977, LV, бр. 221, стр. 11 (И о Скерлићевим симпатијама према Кочићу).

1777. Максимовић, Миодраг: Гневни и бунтовни слободар. Поводом стогодишњице рођења Петра Кочића. – Политика, 6. август 1977, LXXIV, бр. 22929, стр. 12; Култура-уметност, XVIII, бр. 1144, стр. 2.

1778. Малбаша, Здравко: Мали библиографски преглед о Кочићу (Уз стогодишњицу пишчевог рођења). – Књижевне новине, 1. јул 1977, XXIX, бр. 538. стр. 6.

1779. Малбаша, Здравко: Кочић у Сарајеву 1906. Уз стогодишњицу рођења знаменитог писца. – Дневник, 3. јул 1977, XXXVI, бр. 11016, стр. 15

1780. Микић, Радивоје: Између два захтева. Једно размишљање поводом стогодишњице рођења Петра Кочића. – Просветни преглед, 23. септембар 1977, XXXIII, бр. 1213 (28), стр. 10 (Кочићево дело је неправедно сведено само на једну димензију).

1781. Милутиновић, Коста: Петар Кочић и Марко Цар (Уз стогодишњицу Кочићевог рођења). – Књижевне новине, 1. август 1977, XXIX, бр. 540–541, стр. 10.

1782. Миљевић, М.: Сабља би се од ње одбила. Камена с рамена с Петром Кочићем. – Политика Експрес, 13. август 1977.

1783. Мићуновић, Р(адомир): Три Кочићева лика. – Путеви, 1977, XXII, бр. 5, стр. 461–469.

1784. М. С.: Јазавац први пут. – Политика Експрес, 13. новембар 1977.

1785. Н. Г.: Одличан избор писаца. – Глас, 22. јул 1987, XLIV, бр. 5085, стр. 9 (О делу Петра Кочића и вука Стеф. Караџића говориће Ћамил Сијарић, Исмет Смајловић и Милан Шипка).

1786. Немец, Крешимир: Пјесник исконског живота. Уз 100-годишњицу рођења Петра Кочића. – Вјесник, 30. коловоза 1977, XXXVIII, бр. 10785, стр. 12.

1787. Ољача, Младен: Трептај маште. – Глас, 28. август 1977, XXXIV, бр. 2522, стр. 7.

1788. Ољача, Младен: Трептај маште и необузданог срца; поговор. – Петар Кочић: Јаблан, Цртежи дјеце основне школе „Змај Јован Јовановић"; Бања Лука, Новинско-издавачко и штампарско предузеће „Глас", 1977 (Бањалука: „Глас"); стр. (43).

1789. Орловић, Драган: Петар Кочић, Романсирана биографија из пера Гојка Бановића. Књига за свакога. – Политика Експрес, 13. септембар 1977, XV, бр. 4288, стр. 10.

1790. Павић, Боро: Уз Кочићев запис – коментар текста из Кочићеве необјављене тамничке прозе – Запис из Црне куће. – Политика, 15. септембар 1977, LXXIV, бр. 22969, стр. 12.

1791. Павић, Петар: Цео живот на шест слика. – Илустрована Политика, 2. август 1977, бр. 978, стр. 46–47.

1792. Павловић, Лука: Писац, бард слободе. – Овдје, 1977, IX, бр. 101, стр. 13–14 (О Петру Кочићу).

1793. Павловић, Лука: Јединствено Кочићево дело. – Политика, 9. јул 1977, LXXIV, бр. 22901, стр. 12; Култура-уметност, год. XVIII, бр. 1140, стр. 2 (Поводом стогодишњице рођења, датума у славу писца, родољуба, сањара, бунтовника, слободара и народног трибуна).

1794. Павловић, Лука: У име бунтовних и непокорених. – Борба, 23. јул 1977, LV, бр. 200 (О Петру Кочићу).

1795. Pavlović, Luka: Petar Kočić, Scrittore e bardo della liberta. Trad. Arnalda Bulva. – La Battana, 1977, XIV, 45, p. 93-103.

1796. Павловић, Ранко: Уз стогодишњицу рођења Петра Кочића. Суданије писцу Суданије. – Глас, 29. јун 1977, XXXIV, бр. 2488, стр. 6 /Књижевник, трибун, бунтовник…/; бр. 2489, 1. јул 1977, стр. 6 /Одбијен без навођења разлога/; бр. 2490–91, 3. јул 1977, стр. 8 /Израз „живе потребе"/; бр. 2492, 6. јул 1977, стр. 11 /Први број Отаџбине/; бр. 2493, 8. јул 1977, стр. 6 /Четири броја – три конфискације/; бр. 2494, 10. јул 1977, стр. 6 /Кад се суди с прага/; бр. 2496, 13. јул 1977, стр. 6 /Истину није могао прећутати/; бр. 2497, 15. јула 1977, стр. 6 /Ко ће се опржити чорбом?/; бр. 2498, 17. јул 1977, стр. 6 /Остаће свијетла успомена/; бр. 2499, 18. јул 1977, стр. 5 /Узбуркан и замагљен зрак/; бр. 2500, 20. јул 1977, стр. 6 /У служби просвјећивања/; бр. 2501, 22. јул 1977, стр. 6 /Лабуђи пјев Отаџбине/ (О Петру Кочићу).

1797. Петровић, Душко М.: Кошуља и копоран. – Књижевне новине, 1. јул 1977, XXIX, бр. 538, стр. 6 (О Петру Кочићу).

1798. Пешорда, Миле: Живо лице Давида Штрпца. Ових дана је драмско казалиште „Гавела" извело тристоту представу Јазавца пред судом Петра Кочића са Фахром Коњхоџићем у главној улози. – Ослобођење, 26. фебруар 1977, XXXIII, бр. 10320,; додатак Недјеља.

1799. Пламенац, Жарко: Критичари из покрета социјалне литературе, Нови Сад, Матица српска: Београд, Институт за књижевност и уметност, 1977, стр. 124–133, Српска књижевна критика, књ. 21.

1800. Поповић, Ђорђе: Поводом 100-годишњице рођења: Петар Кочић у незабораву. Перо као кубура. – Недељне новости, 26. јун 1977, XII, стр. 9.

1801. Поповић, Ђорђе: И корисно и „реда ради". Зашто породице писаца нико не позива на прославе стогодишњица. – Вечерње новости, 23. октобар 1977.

1802. Реџић, Енвер: Лик и дело Петра Кочића у студијама Веселина Маслеше. (1) Марксистички прилази. – Борба, 29. март 1977, LV, бр. 86, стр. 11; (2) Први текст 1932. године, Борба, 30. март 1977, LV, бр. 87, стр. 11; (3) Битка за Кочића, Борба, 31 март 1977, LV, бр. 88, стр. 13; (4) Кочићева трибина, Борба, 1. април 1977, LV, бр. 89, стр. 15; (5) Сукоб са полицијом, Борба, 2. април 1977, LV, бр. 90, стр. 15; (6) Став Кочићеве групе, Борба, 3. април 1977, LV, бр. 91, стр. 11; (7) Маслешина анализа, Борба, 4. април 1977, LV, бр. 92, стр. 13; (8) Два класна покрета, Борба, 5. април 1977, LV, бр. 93, стр. 13; (9) Две Маслешине оцене, Борба, 6. април 1977, LV, бр. 94, стр. 13; (10) Манипулисање Кочићем, Борба, 7. април 1977, LV, бр. 94, стр. 13; (11) Истински народни трибун, Борба, 8. април 1977, LV, бр. 95, стр. 19.

1803. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Из домаћих књижевности II, Београд, Рад, 1977, стр. 11–34, Сабрана дела, књ. 5.

1804. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Критички радови Исидоре Секулић, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1977, стр. 163–179, Српска књижевна критика, књ. 14.

1805. Секулић, Панто: Петар Кочић – бунтовни слободар. – Бразде, 24. септембар 1977, бр. 17.

1806. Смиљанић, Душан: Љутина и инат Крајишника. Петар Кочић – песник људског поноса и пркоса. – Политика Експрес, 2. јул 1977, XV, бр. 560, стр. 12.

1807. Станишић, Стоиљко: Стихови бунта и отпора. – Јединство, 6–9. август 1977, XXXIII, бр. 105–107 (О Петру Кочићу).

1808. Стефановић, Мирјана Д.: Обележје имагинативног визионара. Јубилеј Петра Кочића (1877–1916). – Мисао (Нови Сад), 5. октобар 1977, III, бр. 16 (61), стр. 16.

1809. Стефановић, Мирјана Д.: Прве књижевне добродошлице и недобродошлице Петра Кочића. – Путеви, 1977, XXIII, бр. 3–4, стр. 112–121.

1810. Стефановић, Мирјана Д.: Петар Кочић у Будимпешти. – Стварање, 1977, XXXII, бр. 10, стр. 1445–1450.

1811. Стојановић, Јелена: Приповетка Петра Кочића. – Мостови (Пљевља), 1977, IX, бр. 7–8, стр. 151–154.

1812. (Суботић, Гавро, приредио): „Не дамо вам свога језика" (Уз 100-годишњицу рођења Петра Кочића). – Ослобођење, 6. август 1977.

1813. Цветковић, М.: Јазавац у Бољевцу. – Тимок (Зајечар), 4. март 1977, XXXIII, бр. 9, стр. 11 (Нишко Народно позориште приказало сатиру Петра Кочића).

1814. Точанац, Василије: О Петру Кочићу. – Градина, 1977, XII, бр. 4, стр. 20–27 (Уз стогодишњицу рођења).

1815. Трифуновић, М(иладин) Ж.: Сто година од рођења Петра Кочића. – Венац, 1977, VI, бр. 59, стр. 32–33.

1816. Турјачанин, Зорица: Над Кочићевим дјелом. Дијете и дјетињство у дјелу Петра Кочића. Тврда збиља. – Глас, 28. август 1977, XXXIV, бр. 2522, стр. 6.

1817. Турјачанин, Зорица: Почетак живота као почетак патње. Дијете и дјетињство у дјелу Петра Кочића. – Одјек, 1–15. октобар 1977, XXX, бр. 19, стр. 18.

1818. Турјачанин, Зорица: Снажно и животно (Гојко Бановић: Петар Кочић, Књижевна заједница „Петар Кочић", Београд 1977). – Глас, 28. октобар 1977, XXXIV, бр. 2557, стр. 7.

1819. Турјачанин, Зорица: Животопис песника и борца. Гојко Бановић: Петар Кочић, Београд, Књижевна задруга „Петар Кочић", 1977. – Борба, 24. децембар 1977, LV, бр. 351, стр. 12.

1820. Шукало, М.: Мирослав Јанчић: Бунџија, изведен у Народном позоришту Босанске крајине у Бањој Луци 7. октобра; режија Градимир Мирковић; у улози Петра Кочића наступио Влајко Шпаравало. Својеврсна хроника о Кочићу. – Глас 12. октобар 1977, XXXIV, бр. 2548, стр. 6.

1821. Shukriu, Burhan: Petar Kociki – revolucionar dhe patriot. – Flaka e vлllazлrimit, 20. II deri 6. III 1977.

1978.

1822. Аноним: Петар Кочић (29. VI 1877–27. VIII 1916). – Опћа енциклопедија, Југославенског лексикографског завода, свеска IV, 2. издање, Загреб, Југославенски лексикографски завод, 1978, стр. 437.

1823. Аноним: Кочић изван митова. Знанствени скуп „Живот и дјело Петра Кочића", одржан у Бањалуци… – Вјесник, 11. травња 1978.

1824. Агић, Н(ихад): Визијом слободе озарен живот. Научни скуп о животу и дјелу Петра Кочића. – Ослобођење, 24. март 1978, XXXVI, бр. 10705, стр. 9.

1825. Агић, Н(ихад) / Прерадовић Р(анко): Вјера у народ и осјећања народне снаге. Научни скуп, „Живот и дјело Петра Кочића". – Ослобођење, 25. март 1978, XXXVI, бр. 10706, стр. 8.

1826. Агић, Н(ихад) / Прерадовић Р(анко): Освјетљавање дјела и дјеловања. Завршен научни скуп, „Живот и дјело Петра Кочића". – Ослобођење, 26. март 1978, XXXVI, бр. 10707, стр. 10.

1827. Агић, Нихад: Писац који је задужио вријеме. Завршна расправа на научном скупу „Живот и дјело Петра Кочића". – Ослобођење, 27. март 1978, XXXVI, бр. 10708, стр. 7.

1828. Andrić, Ivo: Umetnik in njegovo delo (Prevod Janko Moder). Eseji II, Zaloћila Drћavna zaloћba Slovenije v sodelovanje z zaloћbami Mladost, Zagreb; Prosveta, Beograd; Svjetlost, Sarajevo in Misla, Skopje; Ljubljana, 1978, str. 173-199, Ivo Andrić zbrano delo, knj. 13.

1829. Арежина, Душко: Биљешка о писцу (Петар Кочић). – Петар Кочић: Приповијетке; Јазавац пред судом, Загреб, Младост, 1978, стр. 225–229.

1830. Б. Ј.: Писци и читаоци. У свјетлу књижевног програма овогодишњег Кочићевих збора. – Глас, 1. септембар 1978, XXXVI, бр. 2733, стр. 2 (Осврт на прославу).

1831. Бабић, Јован: С планине и испод планине. Змијањска казивања. – Глас, 27. август 1978, XXXVI, бр. 2730, стр. 4 (Разговор с Грујом Кочићем из Стричића).

1832. Бегић, Мидхат: Кочићево дјело данас. – Одјек, 15–31. јануар 1978, XXXI, бр. 2, стр. 3.

1833. Бесаровић, Ристо: Неки значајнији моменти у културном развитку Бање Луке 1878–1918. – Бања Лука у новијој историји (1878–1945). Зборник радова са научног скупа у Бањој Луци 18–20. новембра 1976. године, Сарајево, Институт за историју, 1978, (О Кочићу), стр. 86–104; (О Кочићевој Отаџбини), стр. 86, 94–95, 113–114.

1834. Верновић, Милорад: Петар Кочић и санџачка тромеђа. – Мостови (Пљевља), 1978, X, бр. 43, стр. 83–85.

1835. Витошевић, Драгиша: Увод у југословенску приповетку из доба „модерне"; предговор. – Југословенска приповетка и новела у доба модерне, Београд, Просвета: Нолит: Завод за уџбенике и наставна средства, 1978, стр. 7–37 (О Кочићу и делу и литература), стр. 310–312.

1836. Влатковић, Драгољуб: Лик Давида Штрпца. – Глас, 27. март 1978, XXXV, бр. 2643, стр. 5 (Одломак из саопштења на научном скупу „Живот и дело Петра Кочића" у Бањалуци, 24. и 25. марта 1978).

1837. Влатковић, Драгољуб: Непознати детаљи из живота великог писца. Протести у Европи због изгнанства Петра Кочића. – Борба, 22. април 1978, LVII, бр. 110, стр. 12.

1838. Влатковић, Драгољуб: Мало познати детаљи из живота великог писца. Кочићеве тежње ка југословенству. – Глас, 10. децембар 1978, XXXVI, бр. 2790, стр. 5.

1839. Влатковић, Драгољуб: Мало познати детаљи из живота великог писца. Кочић као манастирски „ђак". – Глас, 24. децембар 1978, XXXVI, бр. 2798, стр. 6–7.

1840. Влатковић, Драгољуб: Крајишки стваралачки дух. – Политика, 1. април 1978, LXXV, бр. 23163, стр. 17; Култура-уметност, XIX, бр. 1177, стр. 5 (Шта је ново речено о Петру Кочићу у Бањалуци поводом стогодишњице пишчевог рођења).

1841. Влатковић, Драгољуб: Крајишки устрајални дух. Петру Кочићу об стоти облетници ројства. – Наши разгледи, 1978, XXVII, бр. 2, стр. 370.

1842. Вуковић, Владета: Петар Кочић. – Повеља октобра, 1978, VII, бр. 1–2. стр. 57–62.

1843. Вученов, Димитрије / Димитријевић, Радмило: Читанка за III разред гимназије, 13. изд., Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1978 (Петар Кочић), стр. 255–258.

1844. Дурбић, Илија (Лонић, Сабира и Јурић, Жељко): XIII. Кочићев збор. Дјело за сва времена. – Глас, 28. август 1978, XXXVI, бр. 2731, стр. 1. и 3 (Извјештај са збора: о говору Михаила Ђоновића, извођењу Јазавца од представника Бањалучког позоришта, о борби бикова).

1845. Ивановић, Јован Н.: Асоцијалне енергије у Мрачајском проти Петра Кочића и Ошкопцу и Били Симе Матавуља – повод паралели. – Венац, 1978, VII, бр. 69, стр.22–25.

1846. Имамовић, Мустафа: (Дискусија о лику и делу Петра Кочића). – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци 18–20. новембра 1976. године, Сарајево, Изд. Института за историју, 1978, стр. 729–370.

1847. Јоксимовић, Ј.: Однос према културном наслеђу је и однос према националном питању. Завршене манифестације 12. Кочићевог збора. – Политика, 29. август 1978.

1848. Јузбашић, Џевад: (Дискусија о лику и делу Петра Кочића). – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци 18 – 20. новембра 1976. године, Сарајево, Изд. Института за историју, 1978, стр. 725–729.

1849. Kvapil, Miroslav: Petar Kočić, jeho doba, život a dнlo. – Petar Kočić: Jezevec před soudem, Preloћil Jiшi Fiedler, Praha, Odeon, 1978, str. 7–17, Svetovį иetba, svazek 485.

1850. Kermauner, Taras: Kočićeva ћivost. Posmeh moderni drћavi in kodificiranemu jeziku v delu Jazbac pred sudiљиem. – Naљi razgledi, 23. jun 1978, XXVII, br. 12 (635), str. 370–371.

1851. Ковачић, Марија: Могућност утврђивања ауторства текстова Слике из Старе Србије и Маћедоније на основу компјутерске конкорданце Кочићевих Сабраних дјела. – Комплетна обрада лингвистичких података, Изд. Института за језик и књижевност у Сарајеву, Посебна издања, Одјељење за језик, књ. IV, Сарајево, 1978, стр. 125–128.

1852. Кољевић, Светозар: Кочићеви јуродиви чудаци. – Путеви речи, Сарајево, Свјетлост, 1978, стр. 83–93, Библиотека Савременици.

1853. Крстонијевић, Милош: Поводом 13. Кочићевог збора. Петар Кочић и „континуитет борбене мисли". Тодо Куртовић: Јединство националног и социјалног; Блажо Миличевић: Лирика пуна живота; Разија Лагумџија: Природа поетски оквир; Асим Пецо: Предухитрио је дијалектологе; Светозар Кољевић: Здрава неприлагођеност. – Глас, 27. август 1978, XXXVI, бр. 2730, стр. 5 (Одломци из саопштења са симпозијума одржаног у Бањалуци).

1854. Крушевац, Тодор: Слога народних маса – то је била његова животна вера (Одломак). – Димитрије Вученов / Радмило Димитријевић: Читанка за III разред гимназије, 13. изд., Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1978, стр. 267–270.

1855. Куртовић, Тодо: Ми и Кочић у свом времену. – Трећи програм Радио-Сарајева, 1978, VII, бр. 20, стр. 5–69.

1856. Куртовић, Тодо: Ми и Кочић у свом времену. – Политичке теме, Београд, Радничка штампа, 1978, стр. 229–303 (Рад је написан на основу припрема за говор у Стричићима на прослави 100-годишњице рођења Петра Кочића).

1857. Леовац, Славко: Петар Кочић. – Портрети српских писаца XIX века, Београд, Српска књижевна задруга, 1978, стр. 412–422.

1858. Ловрић, С.: XIII Кочићев збор. Мозаик лијепе ријечи. – Глас, 28. август 1978, XXXVI, бр. 2731, стр. 2 (О прослави у Бања Луци).

1859. Марић, М(иленко): Кочићево дело – најшири израз прогресивних народних тежњи. У Бањалуци почео научни скуп „Живот и дјело Петра Кочића". – Борба, 25. март 1978, LVII, бр. 82, стр. 7.

1860. Марић, М(иленко): Живот и дјело Петра Кочића. Драма Јазавац као подстицај политичком опредељивању младих. – Борба, 26. март 1978, LVII, бр. 83, стр. 10 (Приказ саопштења Д. Влатковића на научном скупу о Кочићу у Бањалуци 25. марта 1978).

1861. Марић, М(иленко): На скупу 50 000 Крајишника. Одржан 13. Кочићев збор. – Борба, 28. август 1978, LVII, бр. 236, стр. 10.

1862. Марић, М(иленко): Сусрет писаца са читаоцима. Кочићев збор (Учествовали: М. Ољача, И. Бекрић и др.). – Борба, 29. август 1978, LVII, бр. 237, стр. 11.

1863. Милановић, Бранко: Књижевна настојања у Бањој Луци између два свјетска рата. – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци 18 –20. новембра 1976, Сарајево, Изд. Института за историју, 1978 (О Кочићу), стр. 559–561.

1864. Милановић, Бранко: Један непознати напис Петра Кочића (Некролог Миловану Глишићу). – Политика, 20 мај 1978, LXXV, бр. 23210, стр. 17; Култура – уметност, год. XIX, бр. 1184, стр. 5.

1865. Милошевић, Владо: Трајно надахнуће. – Одјек, 1–15. април 1978, XXXI, бр. 7, стр. 4 и 24 (О Петру Кочићу).

1866. Новаковић, Новак: Петар Кочић (1877–1916). – Петар Кочић: Изабране стране, 11. издање, Загреб, Школска књига, 1978, стр. 5–7

1867. Ољача, Младен: Петар Кочић у нашем времену. – Култура и политика. Нека питања самоуправног конституисања и развоја културе, Бањалука, Глас, 1978, стр. 101–106 (Из говора на Кочићевом збору на Змијању, 28. августа 1971).

1868. Ољача, Младен: Узлет маште и слободе. – Култура и политика. Нека питања самоуправног конституисања и развоја културе, Бањалука. – Глас, 1978, стр. 107–108 (Раније као попратни текст Дјечијим цртежима на тему причеЈаблан", 29. јуна (11. јула) 1977, на стоти рођендан Петра Кочића, Бањалука, Глас, 1977).

1869. Павловић, Лука: Петар Кочиќ, писател и бард на слободата (Прев. Александар Поповски) – Современост, 1978, XXVIII, бр. 1–2, стр. 113–124.

1870. Павловић, Ранко: Умије да цијени пријатељство. Кочић и његови савременици. – Ослобођење, 25. март 1978.

1871. Павловић, Ранко: Одбијен без навођења разлога. – Ослобођење, 2. септембар 1978.

1872. Павловић, Ранко: Бескрајно је вјеровао у непокорне и бунтовне. Једанаести Кочићев збор. – Ослобођење, 30. август 1978.

1873. Павловић, Ранко: С аутором прве босанско-херцеговачке опере. Сазвучја крајишких тонова. – Глас, 27. новембар – 1. децембар 1978, XXXVI, бр. 2783–85, стр. 9 (Разговор с Владом Милошевићем о опери Јазавац пред судом).

1874. Перван, Дивна: Музичка драма с крајишког тла. Праизведба опере Владе Милошевића Јазавац пред судом, диригент Мирослав Хомен, у насловној улози Авдо Бегановић. – Глас, 27. новембар–1. децембар 1978, XXXVI, бр. 2783–85, стр. 9.

1875. Петровић, Милош: Поговор првом издању Кочићеве драме. – Из круга у круг, Крушевац, Багдала, 1978, Савремени есеј, стр. 74–76 (Петар Кочић: Низ друм, Крушевац Багдала, 1966).

1876. Поповић, Ђорђе: Слобода и Милка Петра Кочића. – Љубави српских писаца, друга књига, Ниш, Градина, 1978, стр. 111–121.

1877. Прерадовић, Ранко: Програми у спомен великом писцу. Почео овогодишњи Кочићев збор. – Ослобођење, 27. август 1978.

1878. Реџић, Енвер: Лик и дјела Петра Кочића у студијама Веселина Маслеше. – Бања Лука у новијој историји (1878–1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци, 18–20. новембра 1976, Сарајево, Изд. Институт за историју, 1978, стр. 115–141.

1879. Реџић, Енвер: (Дискусија о намерама у своме раду о лику и делу Петра Кочића). – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци 18–20. октобра 1976. године, Сарајево, Изд. Институт за историју, 1978, стр. 731–732.

1880. Стојковић, Боривоје С.: Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера). – Театрон, септембар 1978, књ. III, бр. 15–16 (О Петру Кочићу), стр. 467–468.

1881. С. Л.: Тринаести Кочићев збор у Стричићима 27. августа. У знаку Кочићевог дела. – Глас, 12. јул 1978, XXXVI, бр. 2704, стр. 4.

1882. Тињић, В(езув): Више од хиљаду извођача. Пред овогодишњи Кочићев збор. – Политика, 11. јул 1978.

1883. Тињић, В(езув): Кочић је тражио одговоре на питања која су по свом карактеру интернационална. Одржан традиционални збор на Змијању. – Политика, 28. август 1978.

1884. Томић, Стојан Т.: (Дискусија о лику и делу Петра Кочића). – Бања Лука у новијој историји (1878–1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци 18–20. октобра 1976. године, Сарајево, Изд. Институт за историју, 1978, стр. 732–735.

1885. Томић, Стојан Т.: Систем вриједности и политика понашања на дјелима Петра Кочића. – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа одржаног у Бањој Луци, 18–20. новембра 1976. године, Сарајево, Институт за историју, 1978, стр, 142–165 (Део из опсежније студије).

1886. Шамић, Мидхат: Незаборавно дјело. – Одјек, 1–15. април 1978, XXX, бр. 7, стр. 4 (О Петру Кочићу).

1887. Шехић, Нусрет: Мјере режима на сузбијању дјелатности култа академичара Бање Луке. – Бања Лука у новијој историји (1878 –1945). Зборник радова са научног скупа за историју одржаног у Бањој Луци, 18–20. октобра 1976, Сарајево, 1978, стр. 523–535 (Значај делатности П. Кочића).

1888. Шиндић, Миљко: Митско и свакидашње у лику Реље Књежевића. – Ријечи (Сисак), 1978, VI, бр. 3–4, стр. 176–185.

1889. Шипка, Милан: Достојно величини и значају Кочићева дјела. – Одјек, 1–15. априла 1978, XXXI, бр. 7, стр. 4.

1890. Чолак, Тоде / Мијушковић, Недељко: Петар Кочић. Белешка. – Поезија, прочишћено издање, Београд, Нова књига, 1978, стр. 566 (Унета песма у прози Слободи).

1979.

1891. Аноним: Мајстори пера иза решетака (10). Невоље писца Јазавца пред судом. – Глас, 17. јануар 1979, XXXVI, бр. 2812, стр. 9 (Доноси и фрагменте два писма Милки Кочић из затвора).

1892. Аноним: Поздравне ријечи представника организатора скупа. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 9–19 (Речи Милана Шипке, Чеде Кисића и Бране Тривић на научном скупу „Живот и дело Петра Кочића", одржаном у Бањалуци 25. и 26. март 1978).

1893. Бегић, Мидхат: Кочићево дјело данас. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 19–33 (Резиме на француском језику).

1894. Бесаровић, Ристо: Трагом културне рубрике бањалучке „Отаџбине". – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 293–322 (Резиме на енглеском језику).

1895. Богићевић, Миодраг: Језгре Кочићеве умјетности. Послије Кочићевог збора. – Ослобођење, 1. септембар 1979.

1896. Влатковић, Драгољуб: „Штипендија" приповедачу. Мало познати детаљи о томе како је књижевник Петар Кочић добио помоћ за студирање у Бечу. – Политика Експрес, 25. август 1979, XVII, бр. 5557, стр. 10.

1897. Влатковић, Драгољуб: Јазавац пред судом као повод и подстицај за политичко раслојавање и груписање босанскохерцеговачке омладине. – Зборник радова о Петру Кочићу, Институт за језик и књижевност, Сарајево, 1979, стр. 331–343 (Резиме на енглеском језику).

1898. Витошевић, Драгиша: Кочићева језичка борба и њена актуелност. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 425–429 (Резиме на француском језику).

1899. Вујковић, Сретко: Лирска душа змијањских простора. – Ријечи (Брчко), 1979, бр. 8–9, стр. 46–52 (О поезији Петра Кочића).

1900. Вулин, Миодраг: Кочић почива у алеји великана. – Политика, 12. новембар 1979.

1901. Вученов, Димитрије: Наратор у приповеткама Петра Кочића. – Сепарат из Зборника радова посвећених успомени Салка Назечића, Београд, (б. и.), 1979, стр. 331–340.

1902. Гаковић, Мирјана: Кочићев Јазавац пред судом на ратним сценама 1. и 2. светског рата. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 345–354 (Резиме на енглеском језику).

1903. Гаћиновић, Владимир: Приповијетке Петра Кочића: С планине и испод планине I, II, III; Петар Кочић као сатиричар. – Писци као критичари пре првог светског рата, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1979, стр. 455–458 и 459–461, Српска књижевна критика, књ. 12.

1904. Глибановић–Вајзовић, Ханка: О тумачењу ријечи оријенталног поријекла у дјелу Петра Кочића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 463–467 (Резиме на енглеском језику).

1905. Гошић, Невенка: Лексичко-семантичке карактеристике именица са значењем лица у језику Кочићеве прозе. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 441–446 (Резиме на француском језику).

1906. Дурбић, Илија: Пјесник бура и олуја. Четрнаести Кочићев збор у Стричићима. – Ослобођење, 27. август 1979, XXXVII, бр. 11219, стр. 1. и 7.

1907. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Писци као критичари пре првог светског рата, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1979, стр. 102–118, Српска књижевна критика, књ. 12.

1908. Ђорђић, Стојан: Књижевно дело Петра Кочића. – Надахнућа и значења; Књижевно историјски огледи, Београд, Слово љубве, 1979, стр. 43–79.

1909. Кермаунер, Тарас: Кочићева животност (Поруга модерној држави и кодифицираном језику); са словеначког превео Јурај Мартиновић. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 163–170 (Резиме на енглеском језику).

1910. Квапил, Мирослав: На маргинама пријевода Кочићевих дјела у Чешкој. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 399–405. (Резиме на енглеском језику).

1911. Кисић, Угљеша: Варијације Кочићевих ликова. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 219–225 (Резиме на енглеском језику).

1912. Ковачек, Божидар: Мађарски преводи Кочићевих дела. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 385–397 (Резиме на енглеском језику)

1913. Кољевић, Светозар: Померена реалност у делу Петра Кочића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 171–180 (Резиме на енглеском језику).

1914. Кош, Ерих: Петар Кочић или могућности сеоске приповетке. – Савременик, 1979, XXV, књ. XLIX, бр. 3, стр. 225–236.

1915. Крњевић, Вук: Петар Кочић и босанска приповијетка. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 155–162 (Резиме на енглеском језику).

1916. Крњевић, Хатиџа: Усмено казивање као књижевни поступак у Кочићевом циклусу о Симеуну Ђаку. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 247–253 (Резиме на енглеском језику).

1917. Кршић, Јован: Сабрана дјела I: (књижевности народа Југославије 1), Сарајево, Свјетлост, 1979: Приповедачка Босна, (О Кочићу), стр. 158–164; Говор о Петру Кочићу, стр. 177–184: Уметност приповедања, стр. 185–188; Смисао књижевног дела Кочићева, стр. 262–268; Књижевност Босне и Херцеговине (Од илирског препорода до ослобођења 1918), о Кочићу, стр. 415–416.

1918. Куртовић, Тодо: Ми и Кочић у овом времену. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 35–111 (Резиме на енглеском језику).

1919. Лагумџија, Разија: Кочићев пејзаж као умјетнички елеменат у грађењу ликова. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 207–217 (Резиме на енглеском језику).

1920. Марић, М(иленко): Трајне вредности Кочићева дела. Велики народни збор у Стричићима. – Борба, 27. август 1979, LVII, бр. 228, стр. 3.

1921. Милановић, Бранко: Кочићево мјесто у развојним токовима наше књижевности. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, Сарајево, 1979, стр. 139–153 (Резиме на француском језику).

1922. Миличевић, Блажо: Стилистичке вриједности у Кочићевој причи Мргуда. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 455–462 (Резиме на енглеском језику).

1923. Миновић, Миливоје: Петар Кочић и књижевни језик у Босни и Херцеговини у доба аустроугарске окупације. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 409–424 (Резиме на немачком језику).

1924. Мутић, Младен: Четрнаести Кочићев збор на Змијању. Сећање на песника и трибуна. – Четврти јул, 4. септембар 1979, XVIII, бр. 899, стр. 13.

1925. Новак, Новаковић: Петар Кочић (1877–1916). – Петар Кочић: Изабране страна, 12. издање, Загреб, Школска књига, 1979, стр. 5–7.

1926. Папић, Митар: Петар Кочић у „Просвјети". – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 323–330 (Резиме на енглеском језику).

1927. Прањић, Крунослав: У Кочићевој традицији: Бранко Ћопић. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 447–454 (Резиме на немачком језику).

1928. Пецо, Асим: Слика западнобосанских говора у писаној ријечи Петра Кочића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 431–440 (Резиме на енглеском језику).

1929. Радовић, Нада: Модеран сензибилитет Петра Кочића. – Венац, 1979, VIII, бр. 72, стр. 26–27.

1930. Ризвић, Мухсин: Комично као структура и критериј лика Симеуна Ђака. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 255–281 (Резиме на енглеском језику).

1931. Ристановић, Цвијетин: Епско у причама о Симеуну Ђаку. – Ријечи (Брчко), 1979, VI, бр. 8–9, стр. 41–45.

1932. Сладојевић, В.: Школска обрада Кочићеве приповетке Мрачајски прото кроз анализу главног лика. – Књижевност и језик, 1979, XXVI, бр. 1, стр. 133–144.

1933. Слијепчевић, Владо: XIV, Кочићев збор. Празник Босне на Змијању. – Око, 6–20. септембар 1979, VI, бр. 195, стр. 2.

1934. Софтић, Слободанка: Дјела Петра Кочића на југословенским професионалним сценама. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 355–362 (Резиме на енглеском језику).

1935. Стефановић, Драгутин А. / Станисављевић, Вукашин: Петар Кочић. – Преглед југословенске књижевности, књ. III, 17. издање, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1979, стр. 132–143.

1936. Томић–Ковач, Љубица: Петар Кочић као уредник и сарадник босанско-херцеговачких часописа. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 285–291 (Резиме на енглеском језику).

1937. Томић, Стојан Т.: Патриотизам и друге вриједности у дјелима Петра Кочића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 113–136 (Резиме на енглеском језику).

1938. Трнинић–Ђурић, Мирјана: Документарна грађа – прилог новим сазнањима о Петру Кочићу. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр, 363–384 (Резиме на немачком језику).

1939. Турјачанин, Зорица: Простори дјетињства у прозама Петра Кочића. – Путокази, 1979, VI, бр. 4, стр. 87–93.

1940. Турјачанин, Зорица: Дијете и дјетињство у дјелу Петра Кочића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 227–234 (Резиме на енглеском језику)

1941. Тутњевић, Станиша: Припадници покрета социјалне литературе према Петру Кочићу. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 181–206 (Резиме на француском језику).

1942. H(ahn), F(ranz): Petar Kočić. – Lexikon fremdsprachiger Schriftsteler von den Aufаugen bis zur Gegenwart (Herausgeben: Steiner Gerhard i dr.), Band 2 (H – O), Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1979, p. 203.

1943. Џаја Мато: Проблем кметства у дјелима писаца Босанске Крајине у 19. стољећу. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 131–136 (Резиме на енглеском језику).

1944. Шиндић, Миљко: Митско и свакидашње у лику Реље Кнежевића. – Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 235–246 (Резиме на енглеском језику).

1980.

1945. Бекрић, И(смет): Моћна ријеч. Књижевни програм Кочићевог збора. – Глас, 29. август 1980, XXXVI, бр. 3156, стр. 7.

1946. Богићевић, Миодраг: Језгре Кочићеве умјетности. – Модерно и традиционално, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1980, стр. 55–63, Библиотека Савремена домаћа књижевност.

1947. Влатковић, Драгољуб: Сећање на великог писца, творца Давида Штрпца. Кочић као манастирски „ђак". – Политика Експрес, 31. август 1980, XVIII, бр. 5923, стр. 12.

1948. Глигорић, Велибор: Петар Кочић (Одломак). – Читанка: српскохрватског односно хрватскосрпског језика за наставу на језицима народности за III разред средњег образовања – I годину позивно усмереног образовања и васпитања средњег ступња, Нови Сад, Завод за издавање уџбеника, 1980, стр. 140–141.

1949. Гочкова, Косара: Разговор за делото: Раскази од Петар Кочиќ. – Петар Кочиќ: Раскази (Превод Симон Дракул, Србо Ивановски), Скопје, Наша книга: Македонска книга: Култура: Мисла: Детска радост, 1980, стр. 101–104, Лектира за основите училишта во СР Македонија според наст. план и програмата за осмо одделение.

1950. Гузијан, Н(икола) / Шукало, М.: Сусрети инспирације. Утисци са Кочићевог збора. – Глас, 3. септембар 1980, XXXVI, бр. 3159, стр. 8.

1951. Зуковић, Љубомир: Кочићев однос према усменој књижевности. – Трећи програм Радио-Сарајева, 1980, IX, св. 30, стр. 548–583 (Са напоменама).

1952. Идризбговић, Амира: Сатире и приповијетке Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом; Приповијетке, 3. издање, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1980, стр. 5–8, Ластавица: лектира.

1953. Йорданова Катя: Петар Кочич – првият художник на Босна; предговор. – Петар Кочич: Яазавац пред сьда, София, Народна култура, 1980, стр. 5–10.

1954. Јанковић, Славојка: „Слободо… ништа је с тобом све". – Глас, 1. септембар 1980, XXXVI, бр. 3158, стр. 1, 2. и 3 (Из говора С. Јанковић на 15. Кочићевом збору у Стричићима).

1955. Јуришић, Шимун: Петар Кочић у огледалу Иве Андрића. – Дневник, 29. мај 1980, XXXIX, бр. 12059; Додатак, год. II, бр. 22, стр. 8.

1956. Ковачевић, Урош: Кочићево позориште у позоришту (Драмски елементи у литерарном опусу Петра Кочића). – Путеви, 1980, XXVI, бр. 6, стр. 71–92.

1957. Кољевић, Светозар / Милановић, Бранко / Божовић, Рајка: Читанка за III разред гимназије, 5. изд., Сарајево, Свјетлост, ООУР Завод за уџбенике, 1980 (Петар Кочић), стр. 187–188.

1958. Кочич Петър – първия художник на Босна. – П. Кочич: Яазавац пред съда, София, Народна култура, 1980, стр. 5–10.

1959. Кош, Ерих: Петар Кочић или могућности сеоске приповетке. – Приповетка и приповедање, Нови Сад, Матица српска, 1980, стр. 143–162, Библиотека Данас.

1960. Крњевић, Вук: Запис о приповједачима из Босне и Херцеговине. – Приступи, Београд, Просвета, 1980 (О Кочићу), стр. 145–147.

1961. Крњевић, Хатиџа: Усмено казивање као књижевни поступак у Кочићевом циклусу о Симеуну Ђаку. – Живи палимпсести или о усменој поезији, Београд, Нолит, 1980, стр. 209–217.

1962. Лазаревић, Предраг: Кочић и театар. Одломак. – Одјек, 15–31. децембар 1980, XXXIII, бр. 24, стр. 7.

1963. Лазаревић, Предраг: Лирске, сатиричне и драмске структуре у књижевном опусу Петра Кочића. – Зборник предавања XXXI југословенског семинара за стране слависте, МСC, Београд, 1980, стр. 197–207.

1964. Марић, Ратко: Много новог на Змијању. – Недјељни Глас, 30. август 1980, XXXVI, бр. 3157, стр. 1 (Напомена да ће о лику и делу Петра Кочића на Кочићевој вечери говорити Касим Прохић).

1965. Марић, Ратко: Године за будућност. У сусрет 15. сретању на Змијању. – Недјељни Глас, 30. август 1980, XXXVI, бр. 3157, стр. 10. и 11.

1966. Милановић, Миодраг / Мицић, Стеван: Петар Кочић. – Читанка српскохрватског односно хрватскосрпског језика за наставу на језицима народности за III разред средњег образовања – I годину позивно усмереног образовања и васпитања средњег ступња, Нови Сад, Завод за издавање уџбеника, 1980, стр. 40.

1967. Новаковић, Новак: Биљешка о писцу (Петру Кочићу). – Петар Кочић: Изабране стране, 13. издање, Загреб, Школска књига, 1980, стр. 5–7 Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1968. Прерадовић, Р(анко): Слободарски дух – темељ револуционарне свијети и акције. Одржан 15. Кочићев збор на Змијању и у Бањалуци. – Ослобођење, 1. сптембар 1980, XXXVII, бр. 11586, стр 1. и 5.

1969. Ризвић, Мухсин: Комично као структура и критериј лика Симеуна Ђака. – Босанскохерцеговачке књижевне студије, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1980, стр. 345–373 (Рад је изворно објављен у Зборник радова о Петру Кочићу, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1979, стр. 255–281).

1970. Ризвић, Мухсин: Књижевна критика у Босанској вили. – Босанскохерцеговачке књижевне студије, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1980, стр. 163–270 (О Кочићу), стр. 213–215 (Рад је изворно објављен у Радовима Филозофског факултета у Сарајеву, 1964, II, стр. 337–403).

1971. Ристановић, Цвијетин: Љубавни мотиви у Кочићевој прози. – Бразде (Бијељина), 25. мај 1980, XX, бр. 24, стр. 9.

1972. Ристановић, Цвијетин: Критика о епском и лирском у дјелу Петра Кочића. – Провинција, 1980, XI, бр. 2, стр. 57–71.

1973. Стојановић, Јелена: Свет и језик Петра Кочића; предговор. – Одабрана дела, Београд, Рад, 1980, стр. 5–7, Библиотека Дом и школа.

1974. Тонтић, Стеван: О писцу Петру Кочићу; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1980, стр. 5–7, Млади дани: лектира.

1975. Шукало, М. / Калиман, М.: Чврсти револуционарни темељи. – Глас, 1. септембар 1980, XXXVI, бр. 3158, стр. 1. и 3 (О збору и са збора у Стричићима).

1981.

1976. Anonim: Petar Kočić (1877–1916), srb. prozaik z Bosny. – Ilusstrovanэ enciklopedickэ slovnik (j – pri), II, Ceskoslovenská akademie ved Enciklopedickэ institut, Akademia, Praha, 1981, str. 150.

1977. Аноним: Мјесто порука и стремљења. Свечано обиљежавање 16. Кочићевог збора. – Глас, 31. август 1981, XXXVIII, бр. 3377, стр. 1.

1978. Агић, Н(ихад) / Прерадовић Р(анко): С погледом на цјелину Кочићева дјела и живота. Почео 16. Кочићев збор у Бањалуци и Стричићима. – Ослобођење, 30. август 1981, XXXVIII, бр. 11916, стр. 5.

1979. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело (Есеји, огледи и чланци) II, допуњено издање, Сарајево: Свјетлост; Београд: Просвета; Загреб: Младост; Љубљана: Државна заложба; Скопље: Мисла; Титоград: Побједа, 1981, стр. 146–168, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13.

1980. Бабић, Ј.: Змијањске ватре непокора. Кочићеви биљези у времену. – Глас, 30. август 1981, XXXVIII, бр. 3376, стр. 1 (Шеснаест година заредом одржавају се Кочићеви зборови на Змијању).

1981. Бенац, Алојз: Живе Кочићеве најсмјелије замисли. (Ријеч на 16. Кочићевом збору). – Глас, 31. август 1981, XXXVIII, бр. 3377, стр. 2.

1982. Влатковић, Драгољуб: Покушај револуције. Мало познати детаљи из живота Петра Кочића. – Политика Експрес, 30. августа 1981, XIX, бр. 6281, стр. 10.

1983. Вученов, Димитрије: Два одломка о Кочићевој нарацији. – Трагом епохе реализма: огледи и студије о епохи, ствараоцима и историчарима, Београд – Крушевац, Багдала, 1981, стр. 221–225, Библиотека Студије и огледи.

1984. Дмитровић, Перо / Марић, Боро: Свједочанства просперитета. Завршен други дан 16. Кочићевог збора. – Глас, 31. август 1981, XXXVIII, бр. 3377, стр. 3.

1985. Марић, Б.: Богатство садржаја. Пред 16. Кочићев збор. – Глас, 28. август 1981, XXXVIII, бр. 3374, стр. 5.

1986. Милојковић, Мирјана: Звучна компонента Кочићеве приповетке Кроз мећаву. – Венац, 1981, X, бр. 95, стр. 51.

1987. Мисаиловић, Миленко: Петар Кочић: Јазавац пред судом – свемоћ насиља и немоћ насиља. – Домаћа драмска дела, књ. 1, Београд, НИРО „Задруга", 1981, стр. 596–599.

1988. Мићевић, Коља: Слова: Кочићева слава. – Преводна књижевност. Зборник радова шестих београдских преводилачких сусрета, 4–7. децембар 1980, Београд, 1981, стр. 98–100 (Књижевна техника, могућности превођења).

1989. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 14. издање, Загреб, Школска књига, 1981, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

1990. Прерадовић, Ранко / Агић, Нихад: Трајно и изузетно актуелно дјело. Шеснаести Кочићев збор у Стричићима. – Ослобођење, 31. август 1981, XXXVIII, бр. 11917, стр. 1. и 7 (Речи Алојза Бенца, беседника на 16. Кочићевом збору у Стричићима).

1991. Пувачић, Нада: Химна патриотизма; Неодвојивост дјела и живота. Кочић у свјетлу критике. – Глас, 31. август 1981, XXXVIII, бр. 3377, стр. 2.

1992. Ристановић, Цвијетин: Лирско у Кочићевом књижевном дјелу. – Провинција, 1981, XII, бр. 38–39, стр. 269–274.

1993. Тонтић, Стеван: О писцу Петру Кочићу; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1981, стр. 5–7; Разговор о дјелу, стр. 65–66, Библиотека Млади дани: лектира за VII разред.

1994. Џафић, Ризо: Стил Кочићеве прозе. – Венац, 1981, X, бр. 94, стр. 56.

1995. Шипка, Милан: Два писма Петра Кочића. – Политика, 29. август 1981, LXXVIII, бр. 24389: Култура – уметност – наука, год. III, бр. 110, стр. 9 (О Кочићевим писмима Милану Савићу од 25. новембра 1909. и Марку Малетину од 13. децембра 1909).

1982.

1996. Аноним: Писцу у част. Змијању у походе. – Недјељни Глас, 28. август 1982, XL, бр. 3601, стр. 1.

1997. Андрић, Иво: О лику Петра Кочића. – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 157–160, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање (Одломак из предговора Изабраним страницама Петра Кочића , едиција Српска књижевност у сто књига, Нови Сад–Београд, 1961).

1998. Андрић, Иво: „Земља, људи и језик код Петра Кочића" (Одломак из есеја Уметник и његово дело: есеји II, Београд, Просвета; Загреб, Младост; Сарајево, Свјетлост; Љубљана, Државна заложба Словеније; Скопље, Мисла, 1981, стр. 146–168, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13). – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 227–228, Библиотека Ars: лектира.

1999. Арежина, Душко: Биљешка о писцу (Петру Кочићу). – Петар Кочић: Приповијетке: Јазавац пред судом, 7. издање, Загреб, Младост, 1982, стр. 225–229, Библиотека Јелен.

2000. Бегић, Мидхат: („Модерни стил и народни мотив", одломак из „Приступ дјелу Петра Кочића", Путеви, 1966, бр. 5, стр. 440–453). – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 228–231, Библиотека Арс: лектира.

2001. Богдановић, Милан: („Национално осећање и социјални садржај", из написа „Два лика Петра Кочића", Стари и нови III, Београд, Просвета, 1949, стр. 31–34). – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 222–224, Библиотека Арс: лектира.

2002. Вучковић, Радован: Критичка народна драма. – Модерна драма, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 450–460, Библиотека Савремена домаћа књижевност: студије (О Кочићевој драмској конструкцији Јазавца пред судом и Суданији).

2003. Глибановић–Вајзовић, Ханка: Туризам у дјелу Петра Кочића. – Радови Одјељења за језик Института за језик и књижевност у Сарајеву, књ. IX, Сарајево, Институт за језик и књижевност, 1982, стр. 257–344

2004. Глигорић, Велибор: Петар Кочић (Одломак из студије Петар Кочић. – Српски реалисти, Београд, Просвета, 1954). – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 167–168, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање.

2005. Дамјановић, Ђуро: Суданија језика („Наше су ријечи, а језик није наш" записао је у своје време аутор Јазавца пред судом). – Борба, 21. август 1982, LX, бр. 227, Друштво–култура–критика, стр. 8.

2006. Дучић, Јован: Петар Кочић. – Књижевне импресије, Београд, Слово љубве, 1982, стр. 37–60, Изабрана дела, књ. 5.

2007. Квапил, Мирослав: На маргинама рецепције Кочића у Чешкој (1900–1939). – Зборник за славистику, 1982, бр. 22, стр. 119–122.

2008. Кољевић, Светозар: Јуначки заноси у суровом зулуму. Петар Кочић и народна књижевност. – Летопис Матице српске, 1982, CLVIII, књ. CDXXIX, бр. 5, стр. 916–927.

2009. Кољевић, Светозар: Кочићева Крајина. – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, 3. издање, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 5–13, Библиотека Арс: лектира.

2010. Кршић, Јован: Смисао књижевног дела Кочићева. – Венац, 1982, XI, бр. 98, св. 1, стр. 50–52.

2011. Кршић, Јован: Босанска сатира. Одломак (из Прегледа, 1946). – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 165–167, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање.

2012. Лагумџија, Разија: Кочићев пејзаж као умјетнички елеменат у грађењу ликова. – Велика метафора: умјетнички ликови жена у дјелима босанскохерцеговачких писаца, Бањалука, Глас, 1982, стр. 42–51, Библиотека Освјетљења.

2013. Лешић, Зденко: Петар Кочић: умијеће приповиједања. – Израз, 1982, XXVI, књ. LI, бр. 11–12, стр. 237–273, Литература и белешке уз текст.

2014. Лешић, Зденко: Израз фасцинантне личности. О књижевном дјелу и политичком раду Петра Кочића. Текст прочитан у оквиру манифестације Кочићев збор. – Ослобођење, 28. август 1982, XXXIX, бр. 12276 (КУН, IV, бр. 62, стр. 1).

2015. Лешић, Зденко: Петар Кочић – умијеће приповиједања (Одломак из студије, чији ће дијелови бити прочитани на вечерашњој Кочићевој вечери у Бањалуци). – Недјељни Глас, 28. август 1982, XL, бр. 3601, стр. 8.

2016. Лешић, Зденко: Приповијетке Петра Кочића; предговор. – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 7–36, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање.

2017. М. К.: Почео 17. Кочићев збор (На „Кочићевој вечери" о животу и дјелу овог књижевника говорио је др Зденко Лешић…). – Ослобођење, 29. август 1982, XXXIX, бр. 12277, стр. 20.

2018. Најдановић, Милорад: Митско-симболички карактер боје у Кочићевом и импресионистички у Ћипиковом књижевном делу. – Релације писац – средина, Крагујевац, 1983, стр. 365–473.

2019. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 15. издање, Загреб, Школска књига, 1982, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

2020. Ољача, Младен: Мали роман о Петру Кочићу (Гојко Бановић: Петар Кочић, Нолит, 1956). – Људска милошта, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 290–291, Библиотека Изабрана дјела, књ. 8.

2021. Ољача, Младен: Петар Кочић у нашем времену. – Људска милошта, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 207–209, Библиотека Изабрана дјела, књ. 8 (Из говора на Кочићевом збору у Стричићима, 29. августа 1971).

2022. Папић, Лимун: Слобода је мајка правде. Измишљен интервју (са Петром Кочићем). – Недјељни Глас, 28. август 1982, XL, бр. 3601, стр. (10).

2023. Прња, Ј(агода): Сусрети лијепе ријечи и заједништва. Данас почиње 17. Кочићев збор. – Недјељни Глас, 28. август 1982, XL, бр. 3601, стр. 3.

2024. Прња, Јагода / Марић, Боро / Касиповић, Антон: Сваки збор нови корак Змијања; Право дјело носи хумане поруке. У Стричићима одржана централна свечаност 17. Кочићевог збора. – Глас, 30. август 1982, XL, бр. 3602, стр. 1. и 3.

2025. Пувачић, Н(ада): Бљешти Кочићева слобода. – Глас, 30. август 1982, XL, бр. 3602, стр. 6 (Манифестација у Бањалуци).

2026. Секулић, Исидора: Мрачајски прото и Симеун Ђак. Одломак из есеја Петар Кочић из књиге Аналитички тренуци и теме, Београд 1941. – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 161–164, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање.

2027. Секулић, Исидора: („Епске, мушке фигуре", одломак из „Петар Кочић", Из домаћих књижевности II, Београд, „Вук Караџић", 1978, стр. 11–34). – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 224–227, Библиотека Арс: лектира.

2028. Скерлић, Јован: (Одломак из приказа Кочићеве збирке приповедака С планине и испод планине, Српска књижевна задруга, 1904). – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост, 1982, стр. 165, Библиотека Лектира за средње усмјерено образовање.

2029. Скерлић, Јован: Петар Кочић. – Књижевне критике; избор и предговор Владимир Јовичић, Београд, Рад, 1982, стр. 197–209, Библиотека Дом и школа.

2030. Скерлић, Јован: („Дах здравља и снаге", одломак из написа „Петар Кочић", Писци и књиге III, Београд, 1908, стр. 117–134). – Петар Кочић: Циклус о Симеуну Ђаку и друге приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982, стр. 221–222, Библиотека Арс: лектира.

2031. Сокол, Драгутин: Германизми у дјелима Петра Кочића. – Путеви, мај–јуни 1982, XXVIII, бр. 3, стр. 73–94.

2032. Тутњевић, Станиша: Социјална проза у Босни и Херцеговини између два рата. – Сарајево, „Веселин Маслеша", 1982 (О Кочићу), стр. 64–78, 91–100.

2033. Крушевац, Тодор: Мирише барут (Према његовој књизи Петар Кочић, Београд, Просвета, 1951). – Значења (Добој), децембар 1995, XIV, бр. 22–24, стр. 209–211.

2034. Филиповић, Вук: Лирска проза Петра Кочића. – Писци и време II, Приштина, Јединство, 1982, стр. 105–132, Библиотека Обележја, 263.

1983.

2035. Аноним: Кочић и ново доба. Данас, сутра и прекосутра у Бањалуци и на Змијању. – Недјељни Глас, 27. и 28. августа 1983, XL, бр. 3866, стр. 10. и 11.

2036. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело, Београд, Просвета; Загреб, Младост; Сарајево, Свјетлост; Љубљана, Државна заложба Словеније; Скопје, Мисла; Титоград, Побједа, 1983, стр. 146–168, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 13 (Фототипско издање).

2037. Бекрић, Исмет: Ријечи дјела. Уз 18. Кочићев збор. – Глас, 27. и 28. август 1983, XL, бр. 3866, стр. 10. и 11 (Снимио: Војислав Гарић).

2038. Будимир, Милан: Кочићев месијанизам. – Научна критика компаративистичког смера, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1983, Српска књижевна критика, књ. 22, стр. 297–315.

2039. Влатковић, Драгољуб: Страдања српских списатеља (фељтон), у 16 наставака, о Кочићу у наставцима: 9. Млади бране босанске газде; 10. Развијено политичко чуло; 11. Митке воли песму и Коштану. – Политика Експрес, 23, 24. и 25. март 1983, XXI, бр. 6841–6843, стр. 15.

2040. В. Т.: Завршне манифестације Кочићевог збора. – Политика, 25. август 1983, LXXX, бр. 25102, стр. 10 (18. Кочићев збор по реду. Напомиње се да ће манифестације трајати од 27. до 29. августа и да ће есеј о Кочићу поднети Разија Лагумџија у Дому културе у Бањалуци).

2041. Вучковић, Радован: Босанско-херцеговачка проза; предговор. – Босанско-херцеговачка проза I, Сарајево, Свјетлост, 1983, стр, 5–15.

2042. Глигорић, Велибор: Петар Кочић. – Критички радови Велибора Глигорића, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1983, стр. 180–203, Српска књижевна критика, књ. 18.

2043. Идризбеговић, Амира: Сатире и приповијетке; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом; Приповијетке, 4. издање, Сарајево, „Веселин Маслеша", Ластавица: лектира, стр. 5–8; Разговор о приповијеткама, стр. 103–105; Биљешка о писцу, стр. 107–108.

2044. Кршић, Јован: Приповедачка Босна. – Књижевнокритички и естетички радови, Сарајево, Свјетлост, 1983, стр. 147–155 (О Кочићу), стр. 149, Библиотека Етос, Серија Прогресивна мисао у БиХ 1918–1941, књ. 2.

2045. Кршић, Јован: Приповедачка Босна. – Међуратни критичари, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1983 (О Кочићу), стр. 57, Српска књижевна критика, књ. 20

2046. Кршић, Јован: Смисао књижевнога дела Кочићева. – Књижевнокритички и естетички радови, Сарајево, Свјетлост, 1983, стр. 155–161 (Преузето из Прегледа, 1936, X, књ. 12, св. 153, стр. 485–492), Библиотека Етос, Серија Прогресивна мисао у БиХ 1918–1941, књ. 2.

2047. Куртовић, Тодо: Вјесници модерног времена, Бањалука, Глас, 1983 (Ми и Кочић у свом времену, стр. 15–32; Однос социјалног и националног у Кочићевом дјелу, стр. 33–40; Кочић и раднички покрет, стр. 41–65; Кочићев однос према Босни и Херцеговини, стр. 67–71; Прошлост и традиција и однос Петра Кочића према њима и према другим народима, стр. 73–82; Још нешто о условима у којима се борио Петар Кочић, стр. 83–89; Нешто о односу према Србима као нацији, стр. 91–93; Још нешто о односу према Аустрији, стр. 95–100; Други су га високо цијенили, стр. 101–108).

2048. Лагумџија, Разија: Пркос и понос. Особине Кочићевих приповједачких ликова. – Одјек, 15 – 30. септембар 1983, XXXVI, бр. 18, стр. 11.

2049. Лазаревић, Бранко: Петар Кочић. – Критички радови Бранка Лазаревића, Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1983, Српска књижевна критика, књ. 13, стр. 35–42.

2050. Максимовић, Војислав: Петар Кочић у нашој књижевној критици. – Значења (Добој), 1983, II, бр. 3–4, стр. 223–228.

2051. Марковић, Марко: Саво Скарић Зембиљ (Његов живот и рад). – Српска књижевна критика, књ. 20 (Међуратни критичари), Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за књижевност и уметност, 1983 (Позивање на Суданију и Јазавца пред судом), стр. 548–550.

2052. Маслеша, Веселин: Случај Петра Кочића. – Књижевнокритички и естетички радови, Сарајево, Свјетлост, 1983, књ. 2, стр. 393–399 (Преузето из Књижевника, 1932, V, бр. 3, стр. 97–101) Библиотека Етос, Серија Прогресивна мисао у БиХ 1918–1941.

2053. М. Кл.: Одржан Кочићев збор. На централној манифестацији окупило се више десетина хиљада Крајишника (О Кочићевом делу говорио Хасан Дервишбеговић, Фахро Коњхоџић извео фрагменат из Јазавца). – Политика, 29. август 1983, LXXX, бр. 25106, стр. 7.

2054. Најдановић, Милорад: Митско-симболички карактер локалне боје у Кочићевом и импресионистички у Ћипиковом књижевном делу. – Релације писац – средина: прилози за историју српске књижевности, Крагујевац, Светлост, 1983, стр. 365–473, Библиотека Завичајни писци.

2055. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 16. издање, Загреб, Школска књига, 1983, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

2056. Прња, Јагода: Смотра која повезује генерације. – Глас, 29. август 1983, XL, бр. 3867, стр. 10 (Одржано Кочићево вече, о П. Кочићу говорила Разија Лагумџија).

2057. Прња, Јагода: Слободарска ријеч Кочићевих висова. – Глас, 29. август 1983, XL, бр. 3867, стр. 1. и 10 (Припремила текст, а снимке приложио Војислав Гарић).

2058. Ризвић, Мухсин: Сатирични механизам у Јазавцу пред судом. – Живот, 1983, XXIX, књ. LXVI, бр. 7–8, стр. 78–88.

2059. Стојановић, Бранко: Пејзаж у Кочићевим приповијеткама. – Значења (Добој), 1983, II, бр. 3–4, стр. 229–240.

2060. Ћирилов, Јован: Несвакидашње позориште. Петар Кочић: Јазавац пред судом (Сцена „Бранислав Нушић", Београд). – Политика, 3. август 1983, LXXX, бр. 25080, стр. 11.

1984.

2061. Аноним: Чекају змијањски висови. Пред 19. Кочићев збор. – Глас, 23. август 1984, XVI, бр. 4176, стр. 1.

2062. Андрић, Иво: Земља, људи и језик у код Петра Кочића. – Уметник и његово дело: есеји II, Сарајево: Свјетлост; Београд: Просвета; Загреб: Младост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла; Титоград: Побједа, 1984, стр. 146–168, Сабрана дјела Иве Андрића, књ. 13.

2063. Бегић, Мидхат: Умјетност приповиједања: (Д. Шимуновић, Б. Станковић, П. Кочић), Сарајево, „Веселин Маслеша", 1984, стр. 151–190, Савремена домаћа књижевност.

2064. Бекрић, Исмет: Неко је морао устати и подвикнути. Читајући Кочићева писма. – Недјељни Глас, 25. и 26. август 1984, XVI, бр. 4178, стр. 12.

2065. Бекрић, И(смет): Чиста ријеч. У сусрет 19. Кочићевом збору. – Глас, 20. август 1984, XVI, бр. 4173, стр. 11 (Програм Збора у знаку лијепе ријечи: Кочићеве, књижевне, народне, изворне).

2066. Гочкова, Косара: Разговор за делото: Раскази од Петар Кочиќ. – Петар Кочиќ: Раскази (Превод Симон Дракул, Србо Ивановски), Скопје, Наша книга: Македонска книга: Култура: Мисла: Детска радост, 1984, стр. 101–104, Лектира за основите училишта во СР Македонија според наст. план и програмата за осмо одделение.

2067. Лешић, Зденко: Љantić, Kočić and „Young Bosnia": The writer between artistic creation and political action. Transl. Dragan Marinović. – Books in Bosnia and Herzegovina, 1984, III, 5, p. 286–291.

2068. Лешић, Зденко: Шантић, Кочић и Млада Босна. – Израз, 1984, XXIX, књ. LVI, бр. 7–8, стр. 89–107 (Уз 70-годишњицу Сарајевског атентата).

2069. Кецман, Душан: Свако добро Кочићи вам желе. Сутра 19. Кочићев збор у Бањалуци и Стричићима. – Недјељни Глас, 25. и 26. август 1984, XVI, бр. 4178, стр. 1 (Снимци: Д. Кецман, а на слици Грујо и Петар Кочић).

2070. Митропан, Петар: Петар Кочић у Македонији, Београд, Филолошки факултет, 1984, стр. 113–118.– П. о.: Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XLVI, 1980, бр. 1–4.

2071. Мићевић, Коља: Петар Кочић (Глас из Црне куће). Песма. – Недјељни Глас, 25. и 26. август 1984, XVI, бр. 4178, стр.12.

2072. Морачић, Дамњан: Кад сам био ђак: сјећања наших познатих личности, Београд: Народна књига; Горњи Милановац: Дечје новине, 1984 (Петар Кочић), стр. 123–125 (Уз напомене Гојака Бановића о школовању Петра Кочића).

2073. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 17. издање, Загреб, Школска књига, 1984, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за 6. разред основне школе.

2074. Подгорелец, Славко: Како је Отаџбина народ хранила. – Недјељни Глас, 25. и 26. август 1984, XVI, бр.4178, стр. 13.

2075. Прња, Јагода: Свијетли Кочићева ријеч. 19. Кочићев збор на Змијању. – Глас , 23. август 1984, XVI, бр. 4176, стр. 9.

2076. Прња, Ј(агода): Исконско осјећање слободе. 19. Кочићев збор у Бањалуци. – Глас, 27. август 1984, XVI, бр. 4179, стр. 11 (О делу Петра Кочића говорио Дејан Ђуричковић; снимци: Р. Рељић; део из Јазавца пред судом одглумио Изет Хајдархоџић).

2077. П(рња), Ј(агода): Сусрети лијепе ријечи. Разговором писаца и читалаца завршен 19. Кочићев збор. – Глас, 28. август 1984, XVI, бр. 4180, стр. 1 (Снимци: Р. Граховац).

2078. Тонтић, Стеван: О писцу Петру Кочићу; предговор. – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Сарајево, Свјетлост, 1984, стр. 5–7, Млади дани: лектира.

2079. Тутњевић, Станиша: Припадници социјалне литературе према Петру Кочићу. – Под истим углом: студије из босанскохерцеговачке књижевне прошлости, Сарајево, Свјетлост, 1984, стр. 107–134 (О Петру Кочићу), стр. 57–58. и 90, Библиотека Синтеза.

2080. Шиндић, Миљко: Књижевна Крајина. – Бањалука, Глас, 1984 (Звук и ритам, стр. 11–27; Митско и свакидашње, стр. 28–40; Социолошка метода и социјална литература /О Петру Кочићу/, стр. 49–60; Развој културе и култура развоја /Чланци Младена Ољаче: Култура и политика, 1978/ – о Кочићу, стр. 304–305), Библиотека Освјетљења.

1985.

2081. Аноним: Баштина – свенародно благо. Завршне манифестације јубиларног Деветнаестог Кочићевог збора. – Глас, 2. септембар 1985, XLI, бр. 4496, стр. 1.

2082. Аноним: Борићу се до краја свог живота (Из Кочићевих писама). – Глас, 31. август и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр. 6–7.

2083. Б. Б.: Двадесети Кочићев збор (Снимио: Р. Граховац). – Глас, 31. август и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр, 1.

2084. Бекрић, И(смет): Висока звијезда слободе. – Глас, 31. август и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр. 6 (Овим Кочићевим речима отварају се дани 20. Кочићевог зборовања).

2085. Бекрић, И(смет): Пјеснички говор. Поетска основа прозног дјела Кочића. – Глас, 31. август и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр. 6.

2086. Божић, Бранислав: У шест села нигдје нема. Са Змијањцима на Змијању. (Репортажа). – Глас, 31. август 1985. и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр. 7.

2087. Вулин, Миодраг М.: Змијање и Змијањци. – Зборник Матице српске за друштвене науке, 1985, бр. 78, стр. 133–136.

2088. Вулин, Миодраг М.: Гавро Вучковић Крајишник – човек и дело. – Југословенски историјски часопис, 1985, бр. 1–4, стр. 53–74.

2089. Дедијер, Владимир: Књижевност и историја, Београд, Рад, 1985 (О Кочићу), стр. 83–85, 105–107, Библиотека Сведочанства.

2090. Јовичић, Владимир: Петар Кочић. – Српски писци, Београд, Просвета, 1985, стр. 269–275.

2091. Леовац, Славко: Утицај социјалистичких идеја у књижевности Босне и Херцеговине између два рата. – Зборник радова: социјалистичка мисао и књижевност у Босни и Херцеговини између два рата, Сарајево, Институт за језик и књижевност: ООУР Институт за књижевност, 1985, стр. 11.

2092. Милановић, Бранко: Необјављено писмо Петра Кочића. – Политика, 31. август 1985, LXXXII, бр. 25829, стр. 11 (Ферди Шишићу у Загреб, чува се у ЈАЗУ, у оставштини Шишићевој).

2093. Милановић, Бранко: За пунију духовну биографију (Прочитано на академији у оквиру овогодишњег Кочићевог збора). – Ослобођење, 4. септембар 1985, XLI, бр. 13365 (КУН, VII, бр. 217), стр. 6.

2094. Милановић, Бранко: Најаве и одјеци. – Зборник радова: социјалистичка мисао и књижевност у Босни и Херцеговини између два рата, Сарајево, Институт за језик и књижевност: ООУР Институт за књижевност, 1985, стр. 41–45 (Резиме на француском језику).

2095. Нинковић, Адам: Након двадесет зборовања… или што би рекао Кочић и коме би дао већу награду. Једно гласно размишљање. – Глас, 4. септембар 1985, XLI, бр. 4498, стр. 8.

2096. Новаковић, Новак: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Изабране стране, 18. издање, Загреб, Школска књига, 1985, стр. 5–7, Добра књига, коло III, св. 2: лектира за VI разред основне школе.

2097. П(рња), Ј(агода): До Стричића аутобусом. Змијању у походе. – Глас српски, 31. август 1985, XLI, бр. 4493, стр. 8 (20. Кочићев збор отпочиње 1. септембра).

2098. Прња, Јагода: „Трг’о иза сна толико живота…". Кочићево вече у Дому културе у Бањалуци. – Глас, 2. септембар 1985, XLI, бр. 4496, стр. 8 (О делу Петра Кочића говорио на Кочићевој вечери Бранко Милановић).

2099. Рељић, Давор: Као у музеју (У Кочићевој родној кући; Пазарни дан у Стричићима). – Глас, 31. август и 1. септембар 1985, XLI, бр. 4495, стр. 12. и 13.

2100. Ризвић, Мухсин: Петар Кочић (1877–1916). – Преглед књижевности народа Босне и Херцеговине, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1985, стр. 161–164, Библиотека Савремена домаћа књижевност.

2101. Ризвиќ, Мухсин: Сатиричниот механизам во Кочиќовиот Јазовец пред сод. – Литературен збор, 1985, XXXII, кн. 3, стр. 81–96 (Прев. М. Ј.).

2102. Росандић, Драгутин / Шицел, Мирослав: Петар Кочић. – Књижевност 2: читанка с прегледом књижевности, 7. издање, Загреб, Школска књига, 1985 (О Петру Кочићу), стр. 240–241 (Заступљен са одломком из Јазавца пред судом, стр. 219–226).

2103. Секулић, Исидора: Петар Кочић. – Из домаћих књижевности II, Београд, Југославијапублик – „Вук Караџић", 1985, стр. 11–34, Сабрана дела Исидоре Секулић, књ. 5.

2104. Стојановић, Јелена: Свет и језик Петра Кочића. – Петар Кочић: Јазавац пред судом: приповетке, Београд, Рад, 1985, стр. 5–17, Библиотека Дом и школа.

1986.

2105. Аноним: Петар Кочић (1877–1916). – Мала енциклопедија „Просвета". Општа енциклопедија. 4. издање (К–Пн), књ. 2, Београд, Просвета, 1986, стр. 380.

2106. Андрић, Иво: Земља, људи и језик код Петра Кочића. – Уметник и његово дело: есеји II, књ. 13, Сарајево: Свјетлост; Београд: Просвета; Загреб: Младост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла; Титоград: Побједа, 1986, стр. 146–168, Сабрана дјела Иве Андрића, књ. XIII.

2107. Бекрић, Исмет: „Тргох из сна толико живота". 21. Кочићев збор: Ново издање Сабраних дјела Петра Кочића. – Глас, 26. август 1986, XLIII, бр. 4802, стр. 8 (На књижевној вечери, 30. август, у Великој сали Дома културе биће представљено ново издање Сабраних дјела Петра Кочића).

2108. Влатковић, Драгољуб: „Стање је мутно". Једно непознато писмо Петра Кочића. – Политика Експрес, 18. јун 1986.

2109. Влатковић, Драгољуб: „У ропству живјех". Једанаест година од смрти Петра Кочића. – Политика Експрес, 6. август 1986.

2110. Влатковић, Драгољуб: „Лава ћеш по канџи познати". Уз традиционални Кочићев збор. – Политика Експрес, 31. август 1986, XXIV, бр. 8077, стр. 10.

2111. Влатковић, Драгољуб: Библиографија радова Петра Кочића (Посебна издања; Прилози у периодици; Преводи посебна издања; Прилози у периодици; Литература; Хронолошки преглед литературе. – Петар Кочић: Преписка, хронологија живота и рада, библиографија, рјечник, књ. IV, Бањалука, Глас; Сарајево, Свлетлост, 1986, стр. 109–332, Сабрана дјела Петра Кочића, књ. IV.

2112. Влатковић, Драгољуб: П. Кочић: „Како је слатко љубити и љубљен бити". – Волео сам више нећу: љубавна страдања и (не)женидбе српских списатеља, Београд, Нова књига, 1986, стр. 151–165, Библиотека Савремена проза (Прилог: слика Милке и Петра Кочића, стр. 152; писмо Милки, 5/24. август 1899. и Кочићева песма први пут објављена /Спустивши главу на моје груди/, стр. 155; писмо Милкином оцу, стр. 158–159).

2113. Вулин, Миодраг М.: Кочић и Скерлић. – Живот, 1986, XXXV, књ. LXIX, бр. 11, стр. 646–669.

2114. Вученов, Димитрије / Димитријевић, Радмило: Петар Кочић. – Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања, 5. изд., Београд, Завод за издавање уџбеника у Новом Саду, 1986, стр. 148

2115. Граљук, Б(орис): Висијом шуме стољећа. Змијање – оквири и трагови. – Глас, 30. и 31. август 1986, XLIII, бр. 4806, стр. 12 (21. Кочићев збор повод да се актуализује један од најчешће употребљаваних термина Змијање).

2116. Кецман, Душан: Кочић није споран. Поводом издавања Сабраних дјела Петра Кочића. – Политика, 2. септембар 1986.

2117. Кољевић, Светозар: Пародијски облици епске нарације у приповеткама Петра Кочића. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 1986, XV, бр. 2, стр. 67–74.

2118. Крушевац, Тодор: Слога народних маса – то је била његова животна вера (Одломак). – Читанка за II разред заједничког средњег васпитања и образовања, 5. изд., Београд, Завод за издавање уџбеника у Новом Саду, 1986, стр. 165–168 (Из студије о Петру Кочићу).

2119. Ловреновић, Иван: Стваралачка агоналност или „j’aceuse" Петра Кочића. – Скице, лајтмотиви, Бања Лука, Глас, 1986, стр. 127–133.

2120. Милановић, Бранко: Увод у поновно читање Кочићевих дјела. – Петар Кочић: Приповијетке, Сарајево, Свјетлост; Бањалука, Глас, 1986, стр. VII–LVI; О овом издању, стр. 259–262; Напомене уз ово из ову књигу, стр. 263–272, Сабрана дјела Петра Кочића, књ. 1.

2121. Палавестра, Предраг: Петар Кочић (1877–1916). – Историја модерне српске књижевности: златно доба 1892–1918, Београд, Српска књижевна задруга, 1986, коло LXXIX, бр. 524, стр. 360–368.

2122. Папић, Лимун: Моје планине, моји драги брђани (Из писама, осврта, цртица, записа, говора у Босанском сабору). Замишљени (могући) разговор с Петром Кочићем. – Глас, 30. и 31. август 1986, XLIII, бр. 4806, стр. 10.

2123. Пешевић, Сл.: Маказама по Кочићу. Из Сабраних дјела Петра Кочића, која ускоро излазе из штампе, изостављене неке његове политичке опсервације. – Вечерње новости, 23. јул 1986, XXXIV, бр. 10143, стр. 18.

2124. Пешевић, Сл.: Све због живих потомака!? Сабрана дјела Петра Кочића ипак излазе из штампе без два његова говора у Босанском сабору. – Вечерње новости, 31. јул 1986, XXXIV, бр. 10151, стр. 18.

2125. Поповић, Павле: Кочићев суви брест. На Змијању у Стричићима, у кући великог писца. – Вечерње новости, 17. септембар 1986, XXXIV.

2126. П(рња), Ј(агода): Књиге и цвјетна оаза – Глас, 27. август 1986, XLIII, бр. 4803, стр. 8 (У оквиру овогодишњег Кочићевог збора биће припремљена изложба „Живот и дјело Петра Кочића").

2127. Прња, Јагода: Као народна пјесма, честито и истинито. – Глас, 1. септембар 1986, XLIII, бр. 4807, стр. 8 (Из Реч Арифа Тановића у Стричићима на 21. Кочићевом збору).

2128. Прња, Ј(агода): Сабрана дјела – дуг Кочићу. – На Кочићевој вечери промовисана Сабрана дјела Петра Кочића. – Глас, 1. септембар 1986, XLIII, бр. 4807, стр. 2.

2129. (Прња, Јагода): Иза дјела – живот и народ. – Глас, 1. септембар 1986, XLIII, бр. 4807, стр. 1.

2130. П(рња), Ј(агода): Сусрет лијепе ријечи. На крају 21. Кочићевог збора – у Бањалуци. – Глас, 2. септембар 1986, XLIII, бр. 4808, стр. 9.

2131. П(рња), Ј(агода): Кочићева књижара – Глас, 29. новембар 1986, XLIII, бр. 4805, стр. 8 (Отворена поводом овогодишњег 21. Кочићевог сабора).

2132. Пувачић, Нада: Ништа није спорно. Уочи промоције Сабраних дјела са Ранком Рисојевићем, одговорним уредником издања. – Глас, 29. новембар 1986, XLIII, бр. 4805, стр. 8.

2133. Ризвић, Мухсин: Сатирични механизми Јазавца пред судом (Раније објављено у Животу 1983, бр. 7–8, стр. 78–88); Доба реализма у Босни и Херцеговини. – Токови и ствараоци из књижевне Босне, Тузла, Универзал, 1986, стр. 112–126; 77–80, Библиотека Студије, есеји и критике.

2134. Скерлић, Јован: Петар Кочић (С планине и испод планине). – Књижевне критике, Београд, Рад, 1986, стр. 173–175, Библиотека Дом и школа.

2135. Скерлић, Јован: Петар Кочић: С планине и испод планине I, II, III. – Изабране критике, Београд, „Вук Караџић", 1986, стр. 202–213.

2136. Тановић, Ариф: Узор ангажованог интелектуалца (Фрагменат излагања на Кочићевом збору). – Ослобођење, 3. септембар 1986, XLIII, бр. 13724 (КУН, VII, бр. 263), стр. 6.

2137. Тонтић, Стеван: Петар Кочић; предговор. – Петар Кочић: Вуков гај, Сарајево, Свјетлост, 1986, стр. 5–7; Разговор о дјелу, стр. 73–74, Млади дани: лектира.

2138. Шиљеговић, С(нежана): Само једна награда. 21. Кочићев збор. – Глас, 22. август 1986, XLIII, бр. 4799, стр. 8 (Да ће у оквиру свечаности бити промовисана Сабрана дјела I–IV Петра Кочића. Говориће Бранко Милановић, Муниб Маглајлић и Иван Ловреновић; да ће Збор бити отворен 30. августа и изложба „Живот и дјело Петра Кочића").

1987.

2139. Аноним: Успјели сегменти – Петар Кочић: Јазавац пред судом, Народно позориште Босанске крајине, Бањалука, режија Ненад Бојић. – Одјек, 1–15. април 1987, XL, бр. 7, стр. 21.

2140. Аноним: Живи споменик великану. 22. Кочићев збор. – Глас, 31. август 1987, XLIV, бр. 5119, стр. 1.

2141. Аноним: Кочићев збор – част ријечима. – Глас, 29. и 30. август 1987, XLIV, бр. 5118, стр. 1.

2142. Бегић, Мидхат: Књижевно дјело Петра Кочића. – Умјетност приповиједања; Miscellanea, Сарајево, „Веселин Маслеша"; Свјетлост, 1987, Мидхат Бегић: Дјела I–VI, књ. 6, стр. 143–180.

2143. Бегић, Мидхат: Умјетност приповиједања. – Умјетност приповиједања; Miscellanea, Сарајево, „Веселин Маслеша"; Свјетлост, 1987, Мидхат Бегић: Дјела I–VI, књ. 6 (О Кочићу), стр. 758–760.

2144. Бекрић, Исмет: На уснама народа. – Глас, 29. и 30. август 1987, XLIV, бр. 5118, стр. 12

2145. Вуковић, Владета: Хлебно топла реч Петра Кочића. – На раскршћу времена: студије, огледи и осврти, Крушевац, Багдала, 1987, стр. 95–101, Савремени есеј De Arte.

2146. Вулин, Миодраг М.: Кочићев стваралачки поступак. – Живот, 1987, XXXVI, књ. LXXII, бр. 7–8, стр. 118–147.

2147. Вучковић, Радован: Модерност дела Петра Кочића (Поводом 110-годишњице од рођења Петра Кочића). – Израз, новембар–децембар 1987, XXXI, књ. LXII, бр. 11–12, стр. 352–400.

2148. Гајевић, Драгомир: Босна – земља и људи у дјелу Петра Кочића. – Живот, 1987, XXXVI, књ. LXXI, бр. 1, стр. 84–101.

2149. Идризбеговић, Амира: Сатире и приповијетке Петра Кочића. – Петар Кочић: Јазавац пред судом; Приповијетке, Сарајево, „Веселин Маслеша", 1987, стр. 5–8; Разговор о Кочићевим приповијеткама, стр. 103–105; Биљешка о писцу, стр. 107–108, Ластавица: лектира.

2150. Иштук, Хрвоје: Књижевник и политички борац. Кочићев збор. – Одјек, 15–30. септембар 1987, XL, бр. 18, стр. 11 (Из Ријечи на отварању манифестације).

2151. Куленовић, Твртко: Босанско-херцеговачка приповијетка: Books in Bosnia and Herzegovina, 8. и 9. 1987 (Изд. Редакције Књига у Босни и Херцеговини, Удружења књижевника БиХ). – Одјек, 15–30. октобар 1987, XL, бр. 20, стр. 27 (Реч је и о Петру Кочићу).

2152. Малбаша, Здравко / Крушевац, Тодор: Био-библиографија: Петар Кочић (Стричићи, Бањалука, 29. VI – Београд, 27. VIII 1916). – Лексикон писаца Југославије, III (К–Љ), Нови Сад, Матица српска, 1987, стр. 191–200.

2153. Марјановић, Петар: О Јазавцу пред судом Петра Кочића. – Сцена, 1987, XXIII, књ. 2, бр. 6, стр. 114–116.

2154. Милановић, Бранко: Кочићеви увиди и искази. – Дотицаји и значења, Бања Лука, Глас, 1987, стр. 118–131, Библиотека Освјетљења.

2155. Милановић, Бранко: Вук и српски реалисти. – Одјек, 15. новембар–15. децембар 1987, XL, бр. 22–23, стр. 32 (П. Кочић и Св. Ћоровић: записивачи народних предања; П. Кочић и Р. Домановић су се „надахњивали епиком народне пјесме").

2156. Милановић, Бранко / Кољевић, Светозар / Божовић, Рајка: Петар Кочић. – Читанка за други разред средњег усмјереног образовања, 3. изд., Сарајево, „Веселин Маслеша", 1987, стр. 105–106.

2157. Мишић, Милутин: Мека иронија. Јазавац пред судом Петра Кочића у Београдском драмском позоришту, редитељ Оливер Викторовић. – Борба, 25. фебруар 1987, LXV, бр. 56, стр. 8.

2158. Османагић–Капиџић, Ханифа: Дјело Мидхата Бегића; поговор. – Мидхат Бегић: Умјетност приповиједања; Miscellanea, Сарајево, „Веселин Маслеша"; Свјетлост, 1987, Мидхат Бегић: Дјела I–VI, књ. 6, стр. 703–815 (О Кочићу у осврту на Бегићев есеј Умјетност приповиједања, стр. 758–760 и у осврту на есеј Књижевно дјело Петра Кочића, стр. 766–769).

2159. Пирузе–Тасовска, Виолета: Мрачајскиот прота и Мустафа Маџар – две страни на човековата отуѓеност. – Стремеж, 1987, XXI, бр. 1–2, стр. 57–59 (О приповеткама Петра Кочића и Иве Андрића).

2160. Пирузе–Тасовска, Виолета: Поет на човечката самосвест. – Културен живот, 1987, XXXII, бр. 9–10, стр. 19–20 (О Петру Кочићу).

2161. Остојић, Љубица: Петар Кочић: Јазавац пред судом. – Одјек, 1–15. април 1987, XL, бр. 7, стр. 21 (Позоришно извођење).

2162. Петровић, Мирко: Кочић, Петар: Јазавац пред судом. – Марулић, 1987, XX, бр. 4, стр. 515–516 (Позоришно извођење).

2163. Прња, Јагода: Звуци баштине змијањских висова. 22. Кочићев збор у Бањалуци и Стричићима. – Глас, 29. и 30. август 1987, XLIV, бр. 5118, стр, 13.

2164. Пувача, Н.: За топлу, храбру ријеч. – 22. Кочићев збор у Бањалуци и Стричићима. – Глас, 29. и 30. август 1987, XLIV, бр. 5118, стр. 12.

2165. Пувачић, Нада: Два гласа језика народног. – Глас, 31. август 1987, XLIV, бр. 5119, стр. 10 (О Кочићу беседили Милан Шипка, Ћамил Сијарић и Исмет Смајловић).

2166. Тутњевић, Станиша: Креативан однос (Петар Кочић: Сабрана дјела, Бањалука, Глас; Сарајево, Свјетлост, 1986). – Политика, 6. јун 1987, LXXXIV, бр. 26461: Култура – уметност – наука , IX, бр. 404, стр. 11.

2167. Христић, Јован: Петар Кочић: Јазава