Vladimir Ćorović: Istorija Srba

ARS LIBRI Kupite štampano izdanje ove izvanredne knjige

<<   Sadržaj   >>

Pad Srbije

Dok se tako trošila narodna snaga u besmislenom porodičnom ratu u Hercegovini i u bezizglednom građanskom ratu u Zeti, Turci su s planom pripremali svoje odlučne mere na Balkanu. Nastupala je "strasna nedelja" hrišćanskih država.

Prva na udarcu bila je Vizantija. Na carskom prestolu njenom nalazio se od god 1449. Konstantin XI Dragaš, sin carice Jelene, jedine Srpkinje vladarke na carskom dvoru. Na žalost, i tu, kao i u srpskim oblastima, nije bilo sloge među carskim srodnicima; u vlastoljublju i grabljivosti pojedini članovi dinastije uvlačili su sami Turke u svoje međusobice i pripremali im, već i inače dosta prokrčeni, put do carigradskih bedema. Caru Konstanitnu nije bilo teško da predvidi opasnost koja se spremala. U težnji, da za odlučnu borbu dobije što više veza, on je primio predlog svog prijatelja i učenog pisca Đorđa Francesa, da se oženi sultanijom Marom. Njen glas je bio vrlo visok; znalo se, da ima i jak politički uticaj. Stari despot pristajao je na tu vezu, iako je s tom carskom kućom već bio u vezi, pošto se njegov sin Lazar oženio carevom sinovicom. Vizantiski poslanici behu čak i došli na smederevski dvor. Ali Mara odbi tu ponudu (1451. god.), nešto iz ličnih razloga, što nije želela novog braka, a možda i predosećajući sudbinu Vizantije.

Od početka 1452. god. počeli su Turci pripremanje za sistematsko zauzimanje Carigrada, a u proleće 1453. počeše sa opsadom. Sam Mehmed II stiže 5. aprila pod grad, da rukovodi napadajima. U njegovoj ogromnoj vojsci nalazio se i pomoćni odred Srba od 1.500 ljudi pod vođstvom vojvode Jakše. Car Konstantin primio je neravnu borbu. "Hrabri princ", kaže za nj jedan pisac, "koji je znao umreti i koji bi znao i braniti carstvo, da se to carstvo moglo odbraniti". U utorak 29. maja 1453. uzeli su Turci grad na juriš, posle strašnog krvoprolića po ulicama. Kao pobeditelj ušao je sultan u carski grad i očitao molitvu u veličanstvenoj Aja Sofiji, koja bi odmah pretvorena u džamiju. Odmah potom postao je Carigrad i turska prestonica, zadržavši svoj narodski naziv ειζτηζπολιν s oblikom Istanbol, Istambol - Stambol, koji je mnogim neobaveštenim izgledao kao turska reč. Najveći i najlepši grd Balkanskog Poluostrva, najdostojniji po tradiciji i najvažniji po geografskom položaju, promenio je samo gospodara, ali je ostao i dalje da vlada celim jugoistočnim svetom Evrope.

Pad Carigrada izazvao je u celoj srednjoj Evropi veoma težak utisak. Naročito se to osetilo na papskoj kuriji, koja je, pored sve protivnosti prema carigradskoj crkvi, videla vrlo dobro da je srušen jedan jak bedem hrišćanstva. Isto tako osetilo se i u Ugarskoj i u Italiji da je padom Carigrada nastao početak kraja balkanskih hrišćanskih država. Sultan se neće zaustaviti u samom Carigradu. Iza Vizantije doći će na red još preostale slobodne zemlje Srbija, Bosna, Zeta, a preko njih put ravno vodi na granice Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Istre. Dotadašnja hrišćanska saradnja protiv Turaka nije dala nikakve rezultate, i na papskoj kuriji se s bolom priznavalo da je svest o potrebi hrišćanske solidarnosti pomračena sebičnim i uskim interesima pojedinaca i pojedinih skupina. Pred rascepkanom i zavađenom Evropom stala je jedinstvena volja Turske, snažne, spremne, ponesena velikim zamahom i disciplinovane do neverovatnosti i u poslušnosti i u volji za pobedom. Sve da su se i sve narodne snage naše sabrale za delo odbrane, veliko je pitanje da li bi bile dovoljne da stvore branu turskom nadiranju. Ovako, istrošena u uzajamnim borbama, s puno nepoverenja jedna prema drugima, idući za trenutnim uspesima, nepovezane nijednom idejom koja bi ih okupila, naše države unezvereno su gledale otkud bi mogla da im dođe pomoć, hvatale se grčevito sad za jednu sad za drugu kombinaciju, i polagano tonule gubeći veru u sebe.

Glavna dva turska središta za posmatranje i akciju na zapadnom delu Balkanskog Poluostrva behu Skoplje i u malo manjoj meri Vrhbosna. Od 1392. god., otkad je Skoplje došlo pod tursku vlast, sultani su tamo za namesnika upućivali ljude najveće vrednosti i sa širokom moći. Takav beše Jigit-paša, jedan od glavnih vojskovođa sultana Murata I i Bajazita, koji se držao u Skoplju sve do 1413. god. Još više se istakao kao odličan vojnik, organizator i diplomata njegov naslednik Isak-beg, koji je stvorio pravu tursku stranku u Bosni. Na Porti napravio je mnogo neprilika despotu Đurđu, koga nije smatrao pouzdanim za Turke. Njega je oko 1445. god. nasledio njegov sin Isa (Esa) beg, čije se ime stalno sreta u svim vojničkim i diplomatskim akcijama ovog vremena.

Posle pada Carigrada došla je na red Srbija. Turski izvori govore sasvim pomućeno i s mnogo grešaka o odnosima između despota i sultana, i iz njih se pravi uzrok rata ne može utvrditi. Vidi se samo, da je despot stalno sumnjičen radi veza sa Mađarima. Koliko mi danas znamo, despot nije dao pravog neposrednog povoda za napadaj. Svoje obaveze prema sultanu vršio je s pažnjom čak i onda, kad mu je to, kao pri uzimanju Carigrada, vrlo teško padalo. Sultan je tražio od despota da mu ustupi izvesne gradove, kao Golubac i Smederevo, da bi imao više sugurnosti za njegovo držanje i otvoreniji put za Ugarsku. Despot na to nije mogao pristati, a sultan je potom, u leto 1454., upao u Srbiju i strašno je opustošio. Udario je na Smederevo, ali ga nije mogao zauzeti zbog jakih gradskih bedema. Iznenađen, despot nije mogao da organizuje otpor u Srbiji, nego je prešao u Mađarsku, da tamo traži pomoći. Mađari se brzo odazvaše. Kad je sultan pod Smederevom čuo, da je lično Hunjadi stigao u Beograd, hvalio se sam Janko 10. avgusta, napustio je odmah dalju opsadu i povukao se u Sofiju. Sa svojom i despotovom konjicom prodro je Hunjadi do Kruševca i tu potpuno razbio tursku posadnu vojsku (2. oktobra). Glavni zapovednik te vojske Feriz-beg bi uhvaćen i odveden u Smederevo. Potom je Hunjadi pošao do Niša i Pirota, a odatle se vratio preko Vidina. U isto vreme spremile su se na jugu i dve srpske vojske. Jednu je vodio Nikola Skobaljić, čija se kula u razvalinama očuvala više sela Vučja kod Leskovca. Ta srpska vojska sukobila se s Turcima u predelu Banja 24. septembra. Kad je sultan dobio vesti o svemu ovom u Sofiji krenu ponovo na Srbe. Skobaljić se upustio u neravnu borbu i sa sultanom. Srbin janjičar Konstantin Konstantinović, savremenik događaja, priča kako su sami Turci kazivali, "da od kako žive nije se čulo nikad za takvu bitku od tako malo ljudi protivu tako velike sile". Ali na reci Trepanji (možda Rapanja kod Leskovca) njegov otpor bi skršen, 16. novembra. Skobaljić bi uhvaćen i, kao strašilo za druge, nabijen na kolac. O akciji druge srpske vojske, koja se kretala prema Kosovu, ne zna se ništa pouzdano.

S proleća iduće godine krenuo je sultan ponovo na Srbiju, da nastavi prošlogodišnju akciju. Prvo je napao Novo Brdo, kao glavni izvor despotovih prihoda. Građani su pokušali da se brane, kao i pre petnaest godina, ali grad nije mogao odoleti teškoj turskoj artiljeriji i predao se posle četrdeset dana opsade, 1. juna 1455. Sultan je bio veoma strog prema stanovništvu, nešto radi otpora, a možda više da bi zastrašio ostala mesta. Gradska vlastela bi poubijana, a 320 mladića odvedeno u janičarsko roblje. Među njima se nalazio i čuveni pisac "Srbin janičar", Konstantin Konstantivnović, čije su uspomene važan izvor za ovaj period naše prošlosti. Pošteđeni ostadoše samo rudari, koji su i Turcima trebali. Turski izvori, koji o ovom događaju imaju pomućeno pričanje, složno kazuju, da je u gradu nađen velik plen; naročito velike gomile srebra. U tvrđavu odmah bi uvedena turska posada, a čini se da se radilo i na tom, da stanovništvo grada dobije muslimansku većinu. Novobrdski mladići behu ogorčeni zbog sudbine svog grada; 700 njihovih sestara i mladih žena razdeli sultan među svoje vojnike. Kad je sultan između zarobljenih mladića izabrao osmoricu da mu budu komornici, rešiše se oni da ga ubiju. Ali nisu uspeli. Bili su potkazani i izgubili su glave. Sultan se posle toga odlučio, da ne pušta više Srba u svoju blizinu.

Iz Novog Brda sultan se krenuo na zapad i osvojio je i drugo bogato rudarsko mesto Trepču, pa potom Bihor, Lipljan i druga mesta na Kosovu. Preko Zvečana sultan je lično došao na klasično kosovsko razbojište, na Muratovo tulbe, i tu delio poklone za njegovu dušu. Tri nedelje posle pada Novog Brda uzeli su Turci i Prizren. Čak i zetski prastari grad Medun, koji je njegov zapovednik bio ponudio Mlečićima, morade primiti tursku posadu. Tako je i čitav preostali deo Južne Srbije došao pod tursku vlast.

Ostatak Zete održao je Stevan Crnojević u ime Mletačke Republike. U manastiru Vranjini, 6. septembra 1455., u prisustvu mletačkog skadarskog providura Đovana Balanija, zaklela su se na vernost Mlečanima crnogorska i albanska plemena: Nikšići, Bjelopavlići, Piperi, Lužani, Kuči, Mataguži, Hoši i dr. Albanska plemena držala su se tad tesno sa Srbima. Njihove glavne kuće, kao Kastriote, Arijaniti, Topije, Spani, Grope i dr., bile su tada pravoslavne i održavale su veze sa poslednjim srpskim dinastima. S mletačkom vlašću i turskim osvajanjem menja se postepeno verski karakter izvesnih severnih albanskih plemena i, uz političku, dolazi postepeno i verska podvojenost prema Srbima.

Stari despot pokušavao je za to vreme, da zainteresuje ponovo Mađare i zapad za sudbinu balkanskih hrišćana i svoje države. Pad Carigrada i napadi sultanovi na Srbiju i Albaniju odmah iza toga behu prilično uzbudili duhove u Srednjoj Evropi. U Rimu, Mlecima, Napolju i celoj Austriji nastala su sve češća većanja i dogovori, da se nešto preduzme u korist hrišćanske stvari. Međutim, na tim stranama uzbuđenje nije zahvatilo duboko šire krugove; to su bili pretežno kabinetski pregovori. Jedini su Mađari osećali opasnost neposredno. I opet je među njima ponajviše delovalo jedno svešteno lice, rečiti franjevac Ivan Kapistran. Kao ranije kardinal Cezarini i on je najviše potpore nalazio kod još uvek neumorno ratobornog Janka Hunjadija. Mađari su bili spremni da se ponovo suprotstave Turcima. Jedinu disharmoniju u pripremanje ove nove hrišćanske koalicije uneo je Kapistran tražeći od starog despota da primi katoličku veru. Ovaj je to energično odbio. Naglasio je, da je ceo svoj vek proveo u pravoslavlju i da ne želi pod starost izgledati kao čovek koji je u svoj nesreći izgubio i pamet. Međutim, nije branio, da se njegova unuka, Jelisaveta Celjska, koju je on bio preveo u pravoslavlje, ponovo vrati veri svog oca.

Na mađarskom saboru držanom u Đuru, juna 1455., raspravljalo se živo o novoj akciji protiv Turaka. Kapistran je pozivao papu Kaliksta III, da se stavi na čelo pokreta i da okupi pod zastave, sem Mađara i Srba, još i svoje i čete aragonskog kralja i burgundskog vojvode. Iako veoma oštećen, despot se obavezivao, da će dovesti vojsku od 10.000 ljudi. Hunjadi je s neobičnim samopouzdanjem izjavljivao, pozivajući se na svoje iskustvo, da će sa 100.000 pravih boraca za tri meseca prognati Turke iz Evrope; "neće biti u Evopi mesta", izveštavao je Kapistran papu o toj izjavi, "gde bi mogao Turčin skloniti glavu". On je čak obećavao, da bi mogao nanovo osvojiti i Jerusalim. Ali, nešto iz finansiskih razloga, a nešto iz različitih političkih interesa do te široke lige nije moglo da dođe i sav teret ratovanja imao je da pane u glavnom na Mađare. Zapadna Evropa nije imala skoro nikakva interesa za balkanske stvari. Upravo one godine kad je pao Carigrad vodile su se završne borbe između Engleza i Francuza u strahovitom Stogodišnjem Ratu i u taj mah oni su imali stotine svojih prečih briga nego što bi bio rat protiv Turaka.

Međutim se među Srbima počela sve više javljati jedna nova politička tendencija. Ljudi su nalazili da njihova otadžbina i suviše strada u ovim mađarsko-turskim borbama; da se Srbija nalazi u žrvnju između dve sile, od kojih jedna apeluje na hrišćansku solidarnost ali deluje samo na mahove, dok druga, kao neodoljiva velika voda, sve više plavi i osvaja. Srbi stradaju od Turaka ponajviše za to, što se drže uz Mađare ili što Turci veruju da se drže i da su im nepouzdani. Zar ne bi bilo bolje, da se Srbi prislone iskreno i nedvosmisleno uz Turke, kad već i onako ne mogu voditi potpuno samostalnu politiku? Tu oportunističku politiku kod Srba pomagali su i sami Turci, a jedan od glavnih zatočnika bila joj je sultanija Mara. S druge strane, i izvesni postupci Mađara nisu bili nimalo podesni da izazovu poverenje kod Srba. Srbi su bili kivni naročito na Mihaila Silađija, u narodnoj tradiciji zvanog Svilojevića, zapovednika Beograda i Hunjadijeva šuraka. Kad se on jednog dana izvezao iz Beograda s bratom Ladislavom napadoše ga despotovi ljudi, pa dok se on begom spasao brat mu bi strahovito isečen. Za osvetu napadoše Silađi i njegovi ljudi starog despota, u Kupinovu, u despotovu sremskom dvoru, 17. decembra 1455., te ga posle borbe zarobiše i zasužnjiše u Beogradu. Despot, iako u dubokoj starosti, sa preko osamdeset godina, borio se kao pravi vitez i savladan je tek pošto su mu u borbi bila otsečena tri prsta desne ruke. U našoj istoriji mi nismo imali drugog čoveka, koji je pokazivao toliko životne energije i toliko izdržljivosti posle svega što ga je snalazilo u životu. Da bi se oslobodio ropstva despot je morao da preda Silađiju svoje mađarske gradove Bečej i Šomljo i da mu plati 10.000 dukata. Čak je morao pristati i da svoju ženu pošalje kao taoca u Beograd. Kad je mladi mađarski kralj Ladislav čuo za taj slučaj ražljutio se mnogo, i osuđujući Silađija i njegova zaštitnika Hunjadija, naredio je, da se despot odmah pusti, bez tih uslova. Ima vesti, da se ni despotov sin Lazar nije držao najispravnije i da se nije žurio da spase roditelja.

Vest o čitavoj ovoj stvari doprla je i do sultana. On se koristio njom da se tobože sasvim izmiri sa Đurđem, a u stvari da, siguran od Srba, iznenadi Mađare neobičnim prepadom. Sultan je hteo i da onemogući hrišćanski savez, izdvajajući despota, i da preuhitri njegove najglavnije učesnike. S despotom se nagodio na ovoj osnovi: severna Srbija od zapadne Morave da ostane Đurđu, a južna sultanu. Despot je imao i dalje da plaća danak, ali znatno smanjen, i da daje Turcima pomoćne čete. U Srbiji je tako pobedila turkofilska struja.

Odmah potom krenula je turska vojska preko Srbije na Mađarsku. Despot se u poslednji čas ponovo trgao. Nalazio je, da Turci nisu bili iskreni i da su hteli da ga prevare. On s toga spremi Smederevo za odbranu, a sam ode u Mađarsku, da nastavi počete pregovore o zajedničkoj borbi. Sultan je došao s vojskom na Dunav i opseo i Smederevo i Beograd. Nameru njegovu da Smederevo uzme brzo, na juriš, osujetila je hrabra gradska posada, koja se junački oduprla. Napad na Beograd izvršen je u sadejstvu s flotom, koja je brojala na 200 lađa. Ali i tu Turci naiđoše na snažan otpor. Posadi stiže u pomoć jedna na brzu ruku prikupljena vojska dobrovoljaca, koju je oduševljavao Kapistran. Iako nije bila od velike vojničke koristi, ta dobrovoljačka vojska, sastavljena od ljudi s raznih strana, značila je, ipak, izvestan prirast snage, jer je dizala duh. Hunjadi je najpre razbio tursku nevešto vođenu rečnu flotilu, a onda je s novom vojskom ušao u Beograd. Turci se nisu nadali dugoj opsadi. Verovali su da se napad može izvršiti brzo. Kad su videli da se ratovanje oteže i da su u vojsci zbog beogradskih baruština nastale boleštine naredi sultan da se i tu pokuša sa jurišem. Borba je bila vrlo krvava. Turci su već bili prodrli u beogradsku varoš. Ali Hunjadijevi junaci izvršiše nekoliko protivnapada i odbaciše Turke. Odlično se pokazalo i srpsko odelenje, za koje se kazuje da je imalo izvrsne strelce. Turcima nije ništa pomoglo što je i sultan sam ušao u borbu. Njihovi izvori pripisuju neuspeh neslozi rumeliskih begova i tome, što su neki vojnici otišli u pljačku. Posle neuspelog juriša, koji je odneo mnoge žrtve, ranjeni sultan naredi povlačenje (23. jula 1456.).

Ali hrišćani nisu mogli uživati u pobedi. Kuga, koja se beše pojavila među Turcima, zahvati i branioce. Bolest se proširi preko cele Srbije sve do Dubrovnika. Od te zaraze umreše i Janko Hunjadi (11. avgusta) i Ivan Kapistran (23. oktobra). Ovaj pomor u hrišćanskoj vojsci bio je i glavni razlog, što ona nije mogla da iskoristi ovu nesumnjivu pobedu.

Hunjadijeva smrt izazva nove meteže. Njegov sin Ladislav preuze zapovedništvo nad beogradskom tvrđavom i poče odmah da pokazuje svoje nezadovoljstvo s izvesnim licima iz kraljeve okolice. Naročito je bio kivan na Celjske, i to s toga, što je grof Ulrih Celjski, kao ujak mladog kralja, pretstavljao smetnju da on dobije onu vodeću ulogu u ugarskoj kraljevini, koju je imao njegov otac. Kada je u zimu 1456. mađarski kralj zajedno sa Ulrihom došao u Beograd Ladislav nije hteo pustiti u grad i kraljevu vojsku, koja ga beše dopratila. U svađi oko toga Hunjadijevi ljudi ubiše 9. novembra poslednjeg grofa Celjskog, despotova zeta. I ti sukobi omeli su, pored kuge, veći zamah hrišćanske vojske posle pobede pod Beogradom.

Zamoren, uvređen, potišten, i bez vere da može nešto više dobiti, stari despot pokuša ponovo da se izmiri sa sultanom. Njegov čelnik, Đura Golemović, išao je dva puta u Jedrene, da pregovara o miru. Sultan je bio sklon; postao je, uopšte, mekši posle neuspeha pod Beogradom. Ali pre nego što je mogao dobiti konačni odgovor despot je umro na Badnji dan 1456., iskreno oplakan. Očuvana je jedna veoma topla monaška tužbalica nad njegovim mrtvim telom, jedan od vrlo lepih proizvoda naše stare književnosti, koju je i despot Đurađ, kao i despot Stevan, s ljubavlju pomagao. Despot je sahranjen u crkvi Krive Reke kod Despotovice. Tri nedelje posle Đurađeve smrti sklopljen je mir između Turaka i despotova naslednika Lazara. Ovaj je, iako najmlađi, uzeo vlast, jer su mu oba starija brata bila oslepljena. Mada slepi, oni, međutim, nisu bili bez vladarskih pretenzija, samo, u ovaj čas, oni ili nisu hteli praviti Lazaru nikakvih teškoća, ili im je to unapred bilo onemogućeno. Srbija je novim ugovorom priznala vrhovnu vlast Turske i obavezala se plaćati po 40.000 dukata godišnjeg danka.

Od turske sile plašila se i Bosna. Herceg Stepan se u jesen 1453. i u proleće 1454. god. obratio svom starom prijatelju, kralju Alfonzu V Aragonskom nudeći mu se. Njegov sin Vladislav išao je aprila meseca u Loreto, da pospeši pregovore. Alfonz je Hercegu 1. juna 1454., u ime svoje i svoga sina, potvrdio sve posede, obećao mu zaštitu i pomoć i primio ga za svog vazala, iako je znao da Stepan ostaje i dalje u obavezi prema Turcima. Dubrovčani su o Hercegu, i posle izmirenja, širili najgore glasove i poručivali su svakome, da mu ne veruju pošto je potpuno turski čovek. Stvarno, međutim, Herceg se držao Turaka samo zato što ih se bojao i što nije video značajnijih uspeha od hrišćanske akcije, a on sam već se osetno kolebao, da li treba da nastavlja staru politiku.

Kralj Tomaš se u prvo vreme bavio više zapadnim pitanjima na svojoj granici, nego istočnim. God. 1453. beše umro ban Petar Talovac i njegova baština postade meta mnogih prohteva. Njegovi maloletni naslednici, s majkom zajedno, bili su svesni da se ne mogu održati prema grabljivim susedima, koje njihov otac ne beše mnogo dobrom zadužio. Kao takmaci za njihove posede javiše se Mlečani, kralj Tomaš, Herceg i grof Ulrih Celjski. Kralj Tomaš se naročito bojao Ulriha, ne želeći da on, koji je već držao velike oblasti u Sloveniji i Slavoniji, dođe kao njegov sused i na hrvatsko-dalmatinsku granicu. On se Ulriha plašio i radi te njegove snage, a i s toga što je bio zet despotov, pa bi on, tako, dobio sporazumne protivnike i na istoku i na zapadu. Jedini saveznik za odbranu mogli su mu biti Mlečani, koji su i sami imali razloga zazirati od tako moćnog suseda. S toga im se i obratio, nudeći im ili da sami uzmu grad Knin ili da nagovore Petrove naslednike da ga ustupe njemu. Mlečani su učtivo odbili prvu kombinaciju ne hoteći da imaju objašnjavanja s Mađarima, ali su obećavali Tomašu da će raditi za nj.

Ne manje energičan u tom pitanju bio je i herceg Stepan. Stari ljubavnik upeo je svu veštinu, da pridobije banovu udovicu Hedvigu, da se uda za njega, koji je u to vreme bio udovac. Kralj Tomaš je protiv toga radio, da Hedviga pođe za njegova sina Stevana. Obavešten o tom, Herceg je zapretio da će upasti s vojskom u Hrvatsku i iznuditi odluku oružjem. U isto vreme požurio se, da ženidbama svojih sinova dobije nove prijatelje i pojača svoje veze. God. 1455. on se sam oženio Varvarom, ćerkom vojvode de Raugo, a iste godine oženio se i njegov sin Vlatko iz porodice Celjskih, koja je, izgleda, posredovala i u Hercegovoj ženidbi. Iz istih političkih motiva Herceg je zaprosio i za sina Vladislava Anu, sinovicu despotice Jerine, i proslavio i tu svadbu u jesen 1455. Taj brak, po njegovom uverenju, mogao je doprineti da i despot, u pitanju nasledstva Talovaca, bude na njegovoj strani.

Mletačka Republika već je ranije radila na tom, da spreči Hercegovo širenje na toj strani, pa je neke od Petrovih gradova (Klis, Čačvinu, Sinj i Petrovac) bila posela sama, uzevši ih tobože na čuvanje, u interesu maloletnih banovića. Vešta ona sad ne samo da nije otvoreno radila protiv Hercega, nego mu se čak pravila i kao prijatelj i kao mogući saveznik. U poslednji čas, baš kad je polazio za Mletke Hercegov sin Vlatko, oni su poseli i Omiš, iako je Herceg ljutito poručivao, da će cetinsku oblast, ako ustreba, osvojiti i oružjem.

Usred tih trzavica javila se turska opasnost u Srbiji. Kralj Tomaš, kao mađarski vazal, imao se pridružiti hrišćanskim saveznicima, i on je to i obećavao. Čak mu je i kralj Alfonz u proleće 1455. čestitao na toj odluci. Papa Kalikst III uzeo je 30. aprila te godine pod svoju zaštitu i kralja Tomaša i njegovu državu, hoteći da joj tim u hrišćanskom svetu pojača značaj, a i samoj kuriji da dade jednu vrstu ne samo moralne nego i stvarnije obaveze. Ali poverljivi izveštaji papinih izaslanika govorili su da stanje u Bosni ne obećava veće uspehe. U zemlji je nedostajalo potrebno jedinstvo. Postojalo je nepoverenje ne samo između katolika i patarena, nego i između katolika i pravoslavnih. Kapistran se 4. jula 1455. tužio papi na uticaj raškog mitropolita, koji ometa rad franjevaca meću patarenima i uopšte na borbu tobože agresivnog pravoslavlja protiv katolika. S toga je saradnja između njih bila ne samo teška, nego u dobroj meri i neverovatna. Sveštena lica, kao i razni izaslanici papini, trudili su se, međutim, iskreno, da na zapadu pobude veći interes za Bosnu. Kardinal Karvajal pisao je krajem 1455. god bavarskom vojvodi Albrehtu, da bi "progonitelj Hristov" preko Bosne "lako" mogao prodreti do same Germanije. Taj se interes stvorio naročito usled događaja iz 1456. god. Kralj Tomaš je, za vreme Mehmedove akcije u Srbiji, uputio 3. maja iz Jajca jedno poslanstvo Hunjadiju, koje je vodio bosanski kustos, fratar Ilija iz Požege. Nije nam poznato šta su oni tom prilikom kazali velikom borcu, ali je verovatno da su objašnjavali zašto Tomaš ne učestvuje u tom pohodu.

Tomaš je bio na muci, a sebičan. Kralj Ladislav beše postavio Ulriha Celjskog za hrvatskog bana. Bilo je jasno, da će on u tom svojstvu posesti i oblast Talovaca. Iako mađarski vazal, Tomaš nije mogao da se pomiri s tom činjenicom, pa je bio gotov da se upusti i u borbu. Čak je i uputio svoje odrede prema Kninu, da se suprotstave banovoj vojsci. Uzdao se, verovatno, da bi Hunjadi mogao imati razumevanja za njegov stav. A govorio je ni manje ni više, nego da on Ulriha smatra neprijateljem ne manjim od Turčina. Tajnog pomagača dobio je samo u Mlečanima, koji su protivnike Celjskih pomagali oružjem i hranom.

Međutim, od jeseni 1455. behu započele prave borbe za posed Talovaca. Herceg Stepan beše počeo neprijateljstva sa vojvodom Ivanišem Vlatkovićem, susedom i delimičnim gospodarem cetinske oblasti i prijateljem kralja Tomaša. Herceg je imao uspeha i u proleće 1456. god. bio je znatno pritesnio protivnika.

S druge strane, Tomašu je bilo jasno, da i Bosnu čeka sudbina Srbije. Još od 1454. god. sultan je tražio od njega, da mu preda četiri bosanska grada. Jedan od njih bio je i grad bistrički kod Livna, na krajnjoj zapadnoj granici Bosne. Kralj se obratio u Mletke pitajući šta da radi. Muka je bila popustiti i dati sam prilike Turcima da se učvrste u zemlji, a muka je bila i izazvati ih protiv sebe. Kralj je molio Mlečane da mu dadu oružja za gradove i da mu, u slučaju poraza, obezbede utočište na svom području. Sultan je 1456. tražio brz odgovor od Tomaša i 10.000 tovara žita za ishranu svoje vojske u Srbiji. Mlečani su mu dali nešto pomoći (100 balistara) i obećali su mu da će ga srdačno prihvatiti u slučaju ako se ne mogne održati u Bosni.

Posle neuspeha pod Beogradom sultan nije napustio misao o novoj ofanzivi ali mu je bilo stalo do tog da pokaže da je nije napustio. Već početkom 1457. god. on je uputio u Bosnu veliki broj majstora, da mu preko Save spreme prelaze za vojsku, i uz te majstore poslao je 8.000 vojnika da ih čuvaju. Ta je vojska bila ujedno i opomena za kralja, kako bi što pre ispunio turske zahteve. S toga se ponašala, prolazeći kroz zemlju, kao neprijatelj.

Kralj Tomaš, uplašen, obratio se u Budim kralju i papinom izaslaniku tražeći saveta i potpore. Ali u Mađarskoj toga vremena beše nastao pravi razdor. Između kralja i sinova Janka Hunjadija došlo je do otvorene borbe. Ladislav Hunjadi bi čak smaknut po kraljevoj zapovesti radi svog buntovnog stava i radi ubistva Ulriha Celjskog. U građanskom ratu kralj Ladislav je gledao kako da održi sebe i presto, a nije mu bilo mnogo stalo, u taj mah, da se brine i o mukama bosanskog kralja. Uz tu nevolju, u kući, kralj se bio zapleo i u rat sa carem Fridrihom zbog nasledstva Celjskih, pošto iza grofa Ulriha nije ostalo muškog potomstva. I na samoj papskoj kuriji, iako se želeo rat, nalazilo se ljudi, koji su preporučivali da treba biti oprezan i sačekati događaje, dok se ne srede prilike u Mađarskoj. Ratoborna stranka, u kojoj se nalazilo mnogo sveštenika, gurala je ipak stalno u rat. Sam kardinal Karvajal beše u leto došao u Bosnu, da potstiče kralja i da mu stavlja u izgled pomoć zapadnog sveta. Kralj se pod tim uticajem bio rešio na aktivnost, ali je, ipak, prethodno tražio od pape krst i zastavu, kao posvećena znamenja za borbu, a u stvari da tim papu i ostale hrišćane više obaveže na saradnju i pomoć. S toga je, vrlo oprezan, uputio svog iskusnog poslanika Nikolu Testu papi, kralju Alfonzu, mletačkom duždu i vojvodama milanskom i burgundskom, da im izloži kraljev položaj i da utvrdi šta se otud može konkretno dobiti. U isto vreme, još s proleća te godine, Tomaš je tražio izvesnog dodira i sa Skender-begom.

U Srbiji se za to vreme sve jače izražavala protivnost između dve glavne stranke u zemlji, turkofilske i mađarofilske. Prvu su vodili sultanija Mara i brat joj Grgur, a s njima se slagala i despotica Jerina i njen brat Toma Kantakuzen. Jak oslonac imala je ta stranka u braći Anđelovićima, potomcima tesalskih kneževa Anđela. Njihov otac se u Novom Brdu oženio Srpskinjom. Jedan od braće beše primio islam, postao Mahmud, vidno se odlikovao među Turcima i, kao poverenik sultana Mehmeda, beše doterao do čina rumeliskog beglerbega. Njegov brat Mihailo ostao je u pravoslavlju, stekao poverenje despotovo, i dobio je čast velikog čelnika. On je održavao veze s bratom i u Srbiji živo nastojao, da se politika vodi bez ikakva oslonca na Mađare. Njihovom uticaju pripisuje se, što je početkom 1457. god. došlo do mira između Srbije i Turske. Drugu, mađarofilsku, stranku vodila je žena despota Lazara, Jelena, i drugi sin despotov, Stevan. Jelena nije imala muške dece, pa je želela da presto osigura svojoj kćerci udajom za nekog od hrišćanskih prinčeva. Sam despot Lazar, naslednik Đurđev, kolebao se, isto kao i njegov otac, između te dve struje. Danas je jasno, da je turkofilska politika bila stvarnija, ali nije jasno šta bi donela Srbiji, da je tu bila i iskreno prihvaćena. Politika naslona na Mađarsku bila je diktovana interesima hrišćanske solidarnosti, ali od nje zemlja nije videla prave koristi. Naprotiv. Zbog nje je Srbija teško stradala nekoliko puta. Sile srednje Evrope, koje su dolazile u obzir da pomognu Srbiji i Bosni, imale su sve svojih kriza i vrlo raznorodne interese i često su se uzajamno borile toliko, da nisu bile sposobne ni za kakvu drugu akciju. Kod Turaka, međutim, vladala je svesna jedna volja, koja je svoju snagu ulagala s planom, i s toga je ne samo izgledala, nego i stvarno bila neodoljiva.

U mađarski građanski rat umešao se i despot Lazar, i to, naravno, na strani Hunjadijevih i Silađijevih protivnika. U aprilu 1457. on beše zauzeo Kovin, ali je naskoro bio potučen na Tamišu. S toga je, verovatno, u jesen te godine pustio Turke, da preko njegova područja upadnu u Banat.

U jesen, 23. novembra 1457., umro je u Pragu mladi mađarski kralj Ladislav. Posle dugih pregovora i kriza izabran je za kralja mladi Matija Korvin, sin Janka Hunjadija, tek 24. januara 1458. Za celo to vreme, da je i bilo prave volje za to, o pripremama za rat s Turcima još nije moglo biti pravog govora. Bosanski kralj je to video i prema tome se ravnao. Ubrzo, novi događaji u Srbiji staviše preda nj sasvim nova pitanja i s tim u vezi i nov kurs politike. Jedan izveštaj iz Bosne od 21. aprila 1458. kaže, da se bosanski kralj izmirio s Turcima i platio danak, "jer nije mogao raditi drukčije". Govorilo se, da se pokušao izmiriti i sa Hercegom.

U ovo vreme, prilično nenadno, umro je u Srbiji despot Lazar, još mlad čovek, 20. januara 1458. On nije imao muškog potomstva i s toga odmah iza njegove smrti počeše borbe oko vlasti. Srpsko pitanje usled toga postade aktuelno za sve susede. Srpske stranke pokušaše, da bi izbegle tuđe mešanje, da obrazuju namesništvo koje bi moglo da zadovolji i Turke i Mađare. Mađarima bi davali jemstvo slepi Stevan i Lazareva udovica Jelena, a Turcima Mihailo Anđelović. Ali, između namesnika samih nije bilo pravog poverenja, i to ne samo prema Anđeloviću, nego ni između Stevana i Jelene. I od njih je svako gledao da on postane stvarni gospodar. Tu obezglavljenost iskoristio je prvi bosanski kralj Tomaš. On je odmah poseo Srebrenicu sa susednim mestima na Drini. Nju su Bosanci, sa još 11 gradova, uzeli pre 22. februara.

Brzo potom Tomaš je došao na misao, da te borbe sa Srbijom obustavi a i da nove tekovine učini trajnim. Najzgodniji način za to bio bi, da se njegov sin Stevan oženi sa najstarijom kćerkom despota Lazara, koja je mogla tad imati nešto više od deset godina, i da se tako spoji Bosna sa ostacima despotovine. Tomaš je odavno sa ženidbom svog sina pravio političke račune i nadao se od nje pojačavanju položaja i snage Bosne. Tako je ranije, čak preko pape, tražio neku kraljevsku princezu ili moćnu kneževsku kćer iz Italije. Baš u ovo vreme vođeni su, i već bili dovršeni pregovori, da se Stevan oženi jednom od kćeri (po svoj prilici nezakonitih) milanskog vojvode Frančeska Sforce, koja je imala da donese bogat miraz. Milanski izaslanik već je, s vojvodinim pristankom, bio došao u Bosnu, kad se kralj predomislio i svršio prosidbu u Srbiji.

Ali stvari nisu išle lako. I Ugarska je sama polagala mnogo na Srbiju, nešto zbog njenog strateškog položaja, kao grudobran za mađarsko područje, a nešto zbog njenog rudnog bogatstva. Sam gubernator Mađarske, Mihailo Silađi, vodio je pregovore o tom da dobije Srbiju, a u tom ga je svesrdno pomagao Kardinal Karvijal. Iako ti pregovori nisu doveli do željenog rezultata, oni su pokazivali koliku važnost Mađari pridaju srpskom pitanju i da se neće moći lako doneti neko rešenje kome bi oni bili protivni. Kralj Tomaš je to znao i s toga je uputio kralju Matiji, kad je ovaj bio došao u Beograd, jedno izaslanstvo, da ponudi sporazum. Bosanci su obećali Matiji priznavanje vrhovne vlasti i saradnju u borbi s Turcima. U pregovorima su pristali da Tomaš lično dođe u Mađarsku i da kralju željenu izjavu. Na toj bazi došlo je do sporazuma. Tomaš se u januaru 1459. nalazio u Ugarskoj i učestvovao je na saboru u Segedinu. Mađari su potom dali pristanak, da se Bosna ujedini s despotovinom, pošto bi obe, posredno, ostale pod njihovom vrhovnom vlašću. Matija je Tomašu obećao i pomoć protiv Turaka. Savetovao mu je, da odmah požuri u Srbiju i svrši stvar.

Tomaš ga je poslušao, jer je i sam to želeo. Za trinaest dana stigao je usred zime iz Segedina u Jajce licem 31. januara. Žurba je bila potrebna i inače. Turcima se, s obzirom na njihove dobre veze u zemlji, nije moglo sakriti o čemu se radi. Kad su čuli za kraljev odlazak u Mađarsku upale su u Bosnu četiri njihove vojvode sa vrhbosanskog područja i iz Bihora, pa su je poharali. Opseli su i sam Bobovac, u kom se nalazio mladoženja Stevan, i grad Vranduk. Jedva se Stevan iskrao iz opsađenog grada i, krijući se, odjurio u Smederevo što je brže mogao. Tomaš je 10. februara poslao o svemu tom poruku Matiji moleći ga da ga ne ostavi sama i stavljajući mu na srce da brani Bosnu "ne manje nego svoju vlastitu zemlju ugarsku".

Sa Stevanom Tomaševićem pošao je u Smederevo i njegov stric Radivoj. Kad su stigli tamo primio je Stevan vladu 21. marta, a svadba je obavljena 1. aprila. Da je do spajanja bosanske i srpske snage došlo ranije ono bi, verovatno, moglo biti od izvesne koristi; ako ni zbog čega drugog a ono bar radi jačanja moralne snage za otpor. Sada je taj akt bio bez ikakve koristi. Srpske zemlje bile su potpuno oslabljene i rastrojene. Ni Bosna sama nije imala prave vere u sebe, a ona je trebala da vodi. Hercegovina i Zeta nisu ulazile s njom zajedno ni u kakvu tešnju saradnju. A prema njima, zavađenim i u uzajamnim borbama obnevidelim, stajala je silna Turska, vođena jednom voljom, ponesena uspehom, neodoljiva.

Ako se pitanje Srbije nije moglo rešavati bez Ugarske još manje se moglo rešavati bez Turske. A za njih je bilo jasno, da neće dozvoliti da Srbiju dobiju njihovi protivnici ili neko ko bi bio protivničko oruđe. Još tokom 1458. god. oni su uzeli čitav niz gradova i oblasti u Srbiji i sveli despotovinu na vrlo usku oblast oko Smedereva. Sada, kad je na smederevski presto došao jedan mađarski štićenik, oni su rešili da prekrate nejasne odnose i da srpskoj samostalnosti učine kraj.

U samoj Srbiji dolazak bosanskog kraljevića pojačao je unutrašnju krizu. Slepi despot Stevan nije se mirio sa mišlju, da despotsko nasleđe svoje kuće ustupi Bosancu. S toga je brzo došao s njim u sukob i već 8. aprila morao napuštati Srbiju. Turkofilska stranka dobila je usled toga i nešto legitimističkog opravdanja i uzela je osetnog maha.

Tursku zlu volju izazvao je i kralj Tomaš, kad je, da olakša položaj sinu, počeo ofanzivu protiv turskih posada u Bosni. Izvesnog uspeha imao je pri napadu na Hodidjed, koji je popalio i poharao, a stanovništvo mu odveo u ropstvo. Ali se Turci u Srbiji nisu dali zbuniti. Mladi novi despot doznao je za vremena šta mu se sprema, pa je molio za pomoć i oca i Mađare. Ali mu niko ne priskoči u pravi čas. Mađari su bili zauzeti unutrašnjim borbama, a kralj Tomaš nije mnogo mogao. Obratio se papi, ali bez uspeha. U jednom izveštaju dominikanca Nikole Barbućija, pisanom u Jajcu 31. maja, kaže se iskreno i jasno kako je uopšte bio očajan kraljev položaj. Tomaš je priznavao da mu je veoma teško bez pomoći sa strane voditi borbu protiv Turaka. Jer on nema da se nosi samo sa njima. U njegovoj zemlji većina je "maniheja", koja više voli Turke nego katoličke sile, i on se, u slučaju borbe, ne bi smeo na njih osloniti. Evo i sad, ustao je protiv njega herceg Stepan kao turski vazal. Herceg je jedva dočekao, da zbog zauzetosti kraljeve dobije slobodne ruke, pa da proširi svoje granice u severnoj Dalmaciji. Tako je sredinom juna zauzeo tvrdi grad Čačvinu.

Kad su Turci stigli pred Smederevo mladi despot našao se sam prema ogromnoj turskoj sili, a u jednom gradu gde je imao mnogo načelnih protivnika. Da olakša i sebi i njima on se predao bez borbe 20. juna 1459. Turci su ga pustili da s porodicom i pratnjom iziđe slobodno iz grada, ali nisu hteli da oslobode i malu mađarsku posadu. Ovako brzi pad Smedereva delovao je u Mađarskoj da ne može biti gore. Kralj Matija optuživao je i Stevana i naročito njegova strica Radivoja kao izdajice, ili, u najmanju ruku, kao kukavice. Ali su ti prekori bili neosnovani. I Radivoj i Stevan već ranije su objavljivali da će se morati predati, ako im ne stigne za vremena dostojna pomoć. Bez nje je svaki pokušaj opiranja Turcima bio unapred osuđen na neuspeh.

Tako je u leto 1459. završila svoj politički život srednjevekovna Srbija. Napori koji su činjeni da se ona spase i digne, od Kosova do pada Smedereva, pokazuju jedan ogroman vitalitet i mnogo državničke veštine. Država je bila, nema sumnje, teško podrovana sablažnjivim scenama borbe za vlast i sebičnim prohtevima uticajnih članova dinastije i veće vlastele; bilo je, isto tako, političke kratkovidosti u odnosima između suseda dinasta Srbije, Bosne, Hercegovine i Zete; bilo je, naročito u poslednjim fazama, više obeshrabrujuće vere u druge nego u sebe sama; ali, u osnovi i da nije bilo svih tih grehova i većih i manjih, sudbina Srbije posle Marice i Kosova ne bi mogla biti mnogo drukčija. Njen je udes, kao i sličan udes ostalih balkanskih država, bio predodređen svim onim što je prethodilo Marici i Kosovu. To je ceo državni sklop, koji je nosio feudalni beleg. Pod uticajem Vizantije s istoka i Mađarske sa severa u nas se razvio upravni sistem, gde su, sem dvora, svu vlast i moć imala dva staleža: vlastela i crkva. U Srbiji crkva je, pored svih sebičnih težnji, bila i ostala uvek u dodiru s narodom, ali je zato u Bosni pod njenim uticajem nesumnjivo i nastao i održavan onaj dugi strahoviti razdor, koji je otuđio velik deo naroda od državne ideje. Vlastela je, u isto vreme, na svima stranama vršila razorni uticaj. I prema dvoru gore, i prema narodu dole, ona je znala samo za svoje interese. Da ojača sebe ona, dobrim delom, nije zazirala ni od čega; u nekim oblastima ne čak ni od sprege sa očevidnim državnim neprijateljima. Jačanje sebe išlo je uvek na račun državne zajednice, a uz to i na račun mogućnosti saradnje sa susedima. U celoj prvoj polovini XV veka mi nemamo ni jednog jedinog slučaja gde bi se naši dinasti i naša vodeća vlastela našli na jednoj liniji, a bilo ih je više, gde su, u odlučnim časovima, jedni drugima zabijali nož s leđa. Autoritet centralne vlasti, koji je u izvesnoj meri, u drugoj polovini svoje vlade, bio postigao despot Stevan nije mogao da se održi pod njegovim naslednicima. Despota Đurđa, koji je bio jaka ličnost, lomile su mnoge nedaće; a njegovi naslednici stradali su na prvim koracima, jer nisu pretstavljali nikakvu snagu. Čedomilj Mijatović imao je u dobroj meri pravo kad je jednom prilikom kazao, da su Turci u Evropi "imali da se bore upravo sa invalidskim državama".

Prema njima tako rastrojenim stajala je turska snaga, sveža, ponesena uspesima, vođena jednom voljom koja je znala šta hoće. Turci su prešli u Evropu kao vojnička organizacija i kao takvi postigli su sve uspehe. U akciji oni su učestvovali svi, svi bez razlike, svesni da je uspeh delo celine i da pripada svima. Povezani u jednu azijatski pokornu zajednicu vrhovnoj volji, oni su, u isti mah, znali, da lična vrednost donosi sve uslove za napredak i da načelno nema nikakve prepreke, da se od običnog janičara dotera do vezira. Borba za veru i njeno širenje donosila je nagradu i na zemlji i na nebu; postati gazija i šehit to su najveći uspesi koje je jedan pravoverni mogao zaželeti.

Kad su dobro osmotrili prilike na Balkanu oni su s planom, koji su naši kasno prozreli, pošli za tim da od njega stvore, kako se to danas kaže, svoj životni prostor. Prenošenje njihove prestonice u Jedrene kazivalo je očigledno, da su oni još tada bili na čisto, da će tu, na evropskom terenu ostati, baciti koren, i početi širiti svoju vlast. Uspesi protiv Grka i Bugara bili su relativno laki; sa Srbijom je bilo više teškoća, ali je srušena i ona. Od kraja XIV veka protiv njih se javlja kao novi neprijatelj i kao organizator otpora severnih i severozapadnih balkanskih naroda mađarska država Srednje Evrope. Osetivši mađarske težnje, potekle iz samoodbrane, Turci su onda, sasvim prirodno, pošli da najpre s tim narodima izvedu čist račun, da ih učine politički bezopasnim i da, potom, preko obezbeđenog područja postave svoje nove mete i granice. Srbi su se našli na najvažnijem mestu. S njima su računali i Turci i Mađari; njihova zemlja pretstavljala je glavno područje odbrane za Mađare i najpogodniju bazu za Turke. Sa srpskim bedemom dala se najbolje braniti Srednja Evropa; bez Srbije nije bio dovoljno siguran turski posed ne samo u moravskoj dolini, nego ni u Bugarskoj.

Postavljeni između Turaka i Mađara Srbi nisu mogli voditi nikakvu nezavisnu politiku. Mogli su samo da ili čitavo vreme "balansiraju" između njih, ili da se, u odlučnim momentima, pridruže bilo jednoj bilo drugoj strani. Srbi su, videli smo, pokušavali sve. Ali politiku neutralnosti nisu dali ni Turci ni Mađari. Oni su hteli čiste odnose. U svojoj politici, zazirući od turske opasnosti, Srbi su od početka XV veka prilazili više Mađarima. Bilo je tu i hrišćanske solidarnosti i uverenja da ih Mađari mogu zaštititi. Na žalost, taj je račun bio skroz pogrešan. I Mađarska je patila od iste unutrašnje bolesti od koje i balkanske države; od Sigismunda do Matije Korvina svi su njeni vladari imali da prebrode teške krize. Sem toga, Mađarska toga vremena, mada je Turčin bio skoro na pragu, nije ipak u dovoljnoj meri i na vreme obraćala pažnju na njih i na balkansku situaciju uopšte, nego se bila zaplela i na drugim stranama. Svoje balkanske poteze Mađari su izvodili na mahove, ali nisu od tog napravili dosledan i trajan sistem. Srbi su se oslonili na silu (u koliko je to Mađarska mogla biti), koja nije bila dovoljno čvrsta, i prirodno je da je morala nastradati. Sa dolaskom borbenog i energičnog sultana Mehmeda II, koji je bio pregao da Balkan napravi potpuno svojim, morala je prestati sva politika srpskog laviranja. U ostalom, kad je on preduzeo odlučni korak da učini kraj samostalnosti srpske despotovine, srpsko pitanje bilo je u osnovi davno rešeno. Ogromna većina srpskog naroda nalazila se već od ranije pod sultanom; 1459. god. ugašena je samo prividna vlast srpske despotovine, koja je bila svedena na nepuna dva-tri sreza.

<<   Sadržaj   >>