Садржај библиотеке

(Овде су наведени сви документи у библиотеци по редоследу уношења у базу података)

Десет година... (Поводом јубилеја електронске библиотеке „Философија рата и мира“, 2012-2022) - Илија Кајтез

The Ethics of International Sanctions: The Case of Yugoslavia - Jovan Babić

Delimitation of Nations in the XXI Century: Are Ethnical Borders Ethical - Dragan Stanar & Ilija Kajtez

Убиство у рату: мржња без злочина и злочин без мржње. - Драган Станар и Зоран Павловић

Морална оправданост Топличког устанка - Жељко Лазић, Слободан Анђелковић и Драган Станар

Теорија праведног мира: импликације и опасности нормативне теорије праведног мира - Драган Станар

War and Post-Truth: Moral Equality of Combatants and Inculpable Ignorance in Just War Theory - Dragan Stanar

Деспот Стефан Лазаревић и наше времe - Илија Кајтез

Поимање рата и мира код Светог Николаја Велимировића, српског великана - Илија Кајтез

Проф. др Илија Кајтез: Кавез у потрази за птицом (разговор) - Илија Кајтез, Владимир Почуч

Тематски број часописа Војно дело (3/2021): „Војска и политички систем“

Уводник: Војска, закон и суверенитет - Јован Бабић

Реч приређивача тематског броја часописа Војно дело (3/2021): „Војска и политички систем“ - Срђан Старчевић, Срђан Благојевић

Филозофско поимање државне власти (друштвене моћи) и војске (оружане силе) - Илија Кајтез

Међуоднос политике и војске у рату - Момчило Сакан

Мир као сврха војске - Драган Станар

Војска Србије каo чинилац међународне сарадње и евроинтеграција - Ирис Бјелица Влајић

Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи - Ненад Перић, Мирослав Митровић

Савремени односи између државне власти и војске из угла науке о политици - Неђо Даниловић

Војне клике у српској стратешкој култури 20. века - Вељко Благојевић, Дејан Петровић

Контрола буџета у функцији цивилне демократске контроле војске у Републици Србији - Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски

Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања основне друштвене улоге војске - Срђан Старчевић, Срђан Благојевић

The Word of the Editor - Srđan Starčević, Srđan Blagojević

Editorial: The Military, Law and Sovereignty - Jovan Babić

Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force) - Ilija Kajtez

he Interrelationship between Politics and the Military in War - Momčilo Sakan

Peace as the Purpose of the Military - Dragan Stanar

The Serbian Armed Forces as a Factor of International Cooperation and Eurointegration - Iris Bjelica

The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power - Nenad Perić, Miroslav Mitrović

Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science - Neđo Danilović

Military Cliques in the Serbian Strategic Culture of the 20th Century - Veljko Blagojević, Dejan Petrović

The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces in the Republic of Serbia - Milena Knežević, Srboljub Nikolić, Aleksandar Neševski

The Autonomy of the Military Profession as a Condition for Civil and Democratic Control of the Military and the Fulfillment of the Main Social Role of the Military - Srđan Starčević, Srđan Blagojević

Ethics of War and Ethics in War - Jovan Babić

Etika rata i „teorija pravednog rata“ - Jovan Babić

Foreign armed intervention: Between justified aid and illegal violence - Jovan Babić

Ispravno i nužno: Ogled o odbrani - Jovan Babić

Народне песме и хашки казамати - Јован Бабић

Non-culpable ignorance and just war theory - Jovan Babić

Pacifism and moral integrity - Jovan Babić

Pacifism: Is Its Moral Foundation Possible or Needed? - Jovan Babić

Struktura mira - Jovan Babić

Узроци пролиферације нуклеарног оружја – случај Средњег Истока - Владислав Р. Стефановић

Six motives of justified disobedience. A case study on the first Chechen war - Boris Kashnikov

Етички чинилац борбеног морала - Драган Станар

Етика међународне политике - Драган Станар

Идеја праведног рата – од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар

Moral equality of soldiers in war: Necessity of separating jus ad bellum from jus in bello - Dragan Stanar

Могућност победе као критеријум jus ad bellum концепције теорије праведног рата - Драган Станар

Теорија праведног рата у Његошевим делима - Драган Станар

Праведан рат: Између апологије и обуздавања рата - Драган Станар

Revisionism and new conflicts: Negation of possibility of war - Dragan Stanar

Геополитички темељи српске стратешке културе - Миломир Степић

Судбина једне глобалне геополитичке процене - Вељко Благојевић

Посебност односа стратешке културе и стратегије - Станислав Стојановић

Појава и појам стратешке културе – однос стратегије и културе: Чему стратешка култура? - Милош Кнежевић

Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства и ислама - Милован Р. Суботић

Трговина људима у оружаним сукобима - Анђелија Ђукић

Обојене револуције као део хибридног рата - Миша Ђурковић

Varia polemologica - Богољуб Шијаковић

Рат и рационалност - Богољуб Шијаковић

War and Rationality - Bogoljub Šijaković

Humanitarna međunarodna intervencija između humanitarnih ciljeva i političkog angažmana - Meelad Mohammed Maetouq

Да ли је могућ “праведан рат”? (Не)православне теологије рата - Давор Џалто

Moral Equality of Soldiers - Dragan Stanar

Могућност победе као критеријум Jus in Bello-а - Драган Станар

Revisionism and New Conflicts: Negation of the Possibility of War - Dragan Stanar

The Lost Victory - Boris Kashnikov

Нови завет и (не)насиље - Владимир Николић

Foreign Armed Intervention: Between Justified Aid and Illegal Violence - Jovan Babić

Non-Culpable Ignorance and Just War Theory - Jovan Babić

Ispravno i nužno - Jovan Babić

Праведан рат - Драган Станар

Историја идеје праведног рата од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар

Етика рата и „теорија праведног рата“ - Бабић, Јован

Структура мира - Јован Бабић

Ethics of War and Ethics in War - Jovan Babić

Pacifism and moral integrity - Jovan Babić

Pacifism: Is Its Moral Foundation Possible or Needed? - Jovan Babić

Смисао збирке Етика рата и мира (реч уредника) - Драган Станар

Збирка Етика рата и мира (главни индекс) - Драган Станар (уредник)

Media war: “Artillery support” for NATO aggression on the FRY 1999 - Nenad Perić

Medijski rat: „artiljerijska priprema“ za NATO agresiju na SRJ 1999. - Nenad Perić

Одлив кадрова из Републике Србије - Момчило Сакан

Елементи структуре научне теорије: Осврт на науке одбране - Момчило Сакан

Класификовање наука одбране - Момчило Сакан

Изграђеност конститутивних елемената наука одбране - Момчило Сакан

Тенденције развоја обавештајне заједнице САД након „11. септембра“ - Александар Д. Думић, Драган М. Јевтић и Мирослав М. Талијан

Приватне војне компаније у модерном добу - Никола Врачевић и Владимир М. Цветковић

Улога обавештајних служби у изградњи безбедносне функције државе - Радослав Гаћиновић

Значај и улога приватних војних компанија у решавању савремених проблема националне и међународне безбедности - Никола Врачевић и Владимир М. Цветковић

Политичко-криминолошке претње представницима власти кроз историју - Љубо Пејановић, Лазар Вркатић и Стеван Стојановић

Правна и политичка улога Друштва народа након Првог свјетског рата - Жарко Ћулибрк

Приказ књиге Илије Кајтеза „Мисао и космос – Човек у потрази за смислом живота“ - Милош Кнежевић

Рат и правoславље – филoзoфски oсврт - Јoван Бабић

Предговор књизи „Огледи о одбрани“ - Јован Бабић

Тишина гласнија од сваке буке - Јован Бабић

Приказ књиге Мишела Фукоа „Надзирати и кажњавати“ - Марина Филиповић

Србија између НАТО и ОДКБ - Олга Зорић, Иван Ранчић, Хатиџа Бериша

Хибридни сукоб – постмодерни рат, ново лице старе појаве - Давор М. Милошевић

Прикљученија Корачног Човека — поговор за књигу проф. др Илија Кајтеза: „Мисао и космос — човек у потрази за смислом живота (филозофски есеји)“ - Зоран Стефановић

Историјска улога војске у изградњи система безбедности модерне државе - Радослав Гаћиновић

Значај усклађивања политичких и одбрамбених циљева за безбедност државе и друштва - Срђан Благојевић, Иван Гвозденовић, Слободан Анђелковић

Геостратегија транзиције и безбедносни изазови - Дејан Д. Симић

The second mission of the Serbian armed forces – genesis, characteristics and media treatment - Mileva Zotović

Компаративна анализа садржаја савремених стратегија безбедности - Владимир Т. Катанчевић

Каузалитет распоређивања елемената антиракетног штита у Румунији и милитаризације Кримског полуострва - Слађан Милосављевић, Бранислав Ђорђевић, Петар Станојевић

Информационе операције западних обавештајних служби у Србији октобра 2000. године - Милан Миљковић и Дарко Тадић

Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања - Небојша Николић

Хибридно ратовање и асиметричне безбедносне претње - Мирослав Митровић

The evolution of European perception of the term „hybrid warfare“ - Milinko S. Vračar, Milica T. Ćurčić

Hybrid nature of extremism – cohesive characteristics of ethno-nationalism and religious extremism as generators of Balkan insecurity - Milovan R. Subotić and Miroslav Mitrović

Genesis of propaganda as a strategic means of hybrid warfare concept - Miroslav Mitrović

The essence of phenomenon of peace and the notion of peace building - Ilija Kajtez, Srdjan Starčević, Bojana Ružičić

Идеја праведног рата – од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар

Берков допринос проучавању војске као друштвене институције - Срђан Старчевић, Илија Кајтез

Глобализација света и културни идентитет малих народа - Илија Кајтез

Значај усклађивања политичких и одбрамбених циљева за безбедност државе и друштва - Срђан Благојевић, Иван Гвозденовић и Слободан Анђелковић

Геополитика воде: хидрополитика, хидро-стресови и сукоби хидрауличког оружја XXI столећа - Зоран Петровић Пироћанац

Геополитика хране: битна развојна компонента друштва у XXI столећу - Зоран Петровић Пироћанац

Геополитика енергије: битна развојна компонента друштва у XXI столећу - Зоран Петровић Пироћанац

Основе геополитике Румуније - Момчило Сакан

Кинематографија као средство креирања негативних стереотипа о Србима - Дејан Р. Дашић

Један свет, и ми у њему: Прилог критици глобализације - Јован Бабић

Геополитички интереси великих сила на Балкану и у Југоисточној Европи - Момчило Сакан

Мировне операције Уједињених нација – прилагођавање новим безбедносним изазовима - Славимир С. Николић

Супротстављање Кине тероризму на мору - Мирослав М. Талијан, Влада М. Митић и Зенг Шуаи

Арктичка стратегија Сједињених Америчких Држава – развој, изазови и перспективе - Марко Филијовић и Зоран Килибарда

Глобализација између краја и повратка историје - Станислав Стојановић

Медијске манипулације у функцији Новог светског поретка - Дејан Р. Дашић, Милијанка Ц. Ратковић и Александар Дамњановић

Енергетска стратегија Русије и Србија – ехо Јужног тока - Срђан М. Перишић и Виолета Р. Таловић

Лице и наличје глобализације као научно-технолошког процеса и глобализма као парадигме Новог светског поретка - Горан Буџак

Критички осврт на досадашња истраживања језика војне струке - Карина Авагјан

Book review “Wisdom and Sword” by Ilija Kajtez - Srđan Starčević

The challenges of globalization - Ilija Kajtez and Dragan Gostović

Orthodox view of victory and defeat in war - Borislav Grozdić, Ilija Kajtez and Dragan Gostović

Православни поглед на победу и пораз у рату - Борислав Гроздић, Илија Кајтез и Драган Гостовић

Правни смисао оружаних сукоба у процесу европских интеграција - Владан Јончић

Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата) - Миша Стојадиновић и Виолета Рашковић Таловић

Етика слободе vs. етика либералистичког прагматизма - Богдана Кољевић

„Мека“ моћ владара новог доба - Весна Станковић Пејновић

Intellectual shortage and the crisis of the capitalist world-system - Petar-Emil Mitev

Геополитика кинеске енергетске стратегије у Централној Азији - Драгана Д. Митровић и Драган Траиловић

Балкан – Недостајуће исходиште неоевроазијског вектора - Миломир Степић

„Кримско пролеће” и будућност Евроазије - Мирослав и Б. Младеновић и Јелена Г. Пономарева

„Мека моћ“ Русије – услов њеног геополитичког успона - Мирослав и Б. Младеновић и Јелена Г. Пономарева

The place of Russia in the European security structures: ‘the West’ as a factor that influences the formulation and conduct of Russian foreign policy - Mladen Bajagić & Maja Ružić

The lost victory - Boris Kashnikov

Појам помирења: дефиниција, елементи и проблеми - Дејан Бурсаћ

Рат и духовност - Зоран Б. Кинђић

Кантова идеја вечног мира - Зоран Б. Кинђић

Уставни систем Краљевине Србије уочи Великог рата: локална (само)управа - Марко С. Станковић

Узроци Првог светског рата из угла Француске републике - Горан Вукадиновић и Срђан В. Старчевић

Хуманост и херојство Српске војске у Великом рату - Дејан Дашић

Колаборациони однос Ватикана и Аустроугарске у припреми напада на Србију 1914. године - Радослав Гаћиновић

Перцепција другости каo политичког непријатеља – антисемитизам у хрватској штампи прве половине 20. века - Дарко Б. Гавриловић и Љубиша Деспотовић

„Арапско пролеће“ и безбедност Европе - Срђан В. Старчевић и Илија З. Кајтез

Августинова теорија праведног рата - Јелић Милош

Specific aspects of private security in high-risk zone - Srđan Srdanović

The world’s globalization and global militarization - Todor Mirković

Војна организација и асертивно комуницирање - Ксенија Ђурић Атанасиевски и Драгана Аларгић

Рат у средишту политичког – актуелност Шмитовог погледа на рат - Срђан Старчевић, Илија Кајтез и Горан Вукадиновић

Финансирање цивилних и војних мисија и операција у оквиру заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске Уније - Драган Гостовић, Сава Савић и Срђан Благојевић

Схватање праведног рата у хришћанству и исламу - Милош Јелић

Међународно кривично правосуђе после Другог светског рата - Драган Јовашевић

Етнички сукоби у Либану - Дина Стефановић и Горан Грубић

Анализа решавања друштвених конфликата у земљама Западне Европе и Балкана - Вељко Потпарић, Иван Гвозденовић и Ивана Павловић

Савремено геополитичко сучељавање Русије и Запада – да ли је на помолу (нови) раскол између Европе и Русије? - Срђан М. Перишић и Маја Кајтез

Приказ књиге „Човек и тајна“ Илије Кајтеза - Срђан Старчевић

Етика рата и „теорија праведног рата“ - Јован Бабић

Основе геополитике Сједињених Америчких Држава - Момчило Сакан

200 година од Битке код Ватерлоа: Последњи Наполеонов поход (специјал часописа Одбрана)

Србија и евроазијски геополитички простор (зборник) - Приредили др Миломир Степић и др Живојин Ђурић

Нови војни поредак - Тодор Мирковић

Источно питање и Украјинска криза - Биљана Стојковић

Геополитика Републике Турске - Момчило Сакан

Организација уговора о колективној безбедности између илузије и aнти-НАТО - Мирослав Младеновћ, Зоран Јефтић и Горан Мандић

Евроазијска геополитичка и геостратегијска перспектива Народне Републике Кине - Иван М. Зарић

Улога приватних оружаних снага у традиционалним концептима безбедности - Никола Врачевић и Владимир Цветковић

Војно беседништво - Карина Авагјан

Грузијско-руски рат 2008. године - Matthias Kuster

Геополитичко усмерење спољне политике Русије - Срђан М. Перишић

Смирај на реци пролазности: Пуковник проф. др Илија Кајтез, аутор књиге филозофских есеја 'Човек и тајна'” (интервју) - Илија Кајтез и Владимир Почуч

Човек и тајна - обавештење о новој књизи Илије Кајтеза - ИК Добротољубље

Појам и суштина феномена мира - Илија Кајтез

Украјинска криза - Момчило Сакан

Мир и политичка стабилност - Момчило Сакан

Complexity of the conception of Pacifism in Orthodoxy - Borislav Grozdić, Ilija Kajtez, Dragan Gostović

Апологија рата Жозефа де Местра и политичка савременост - Срђан В. Старчевић, Илија Кајтез, Горан Вукадиновић

Велика Албанија – обликовање нове нестабилности на Балкану - Милоје Здравковић

Геополитика Јапана - Момчило Сакан

Управљање ризицима у мореузу Малака - Зоран Килибарда, Ади Брамасто

Арапски свет на путу ка демократији - Здравко Зељковић

Преторијански проблем у савременој политикологији - Срђан Старчевић

Геополитика Народне Републике Кине - Момчило Сакан

''Постхладноратовске'' промене безбедносних и стратешких концепција Руске Федерације - Мирослав Младеновић , Зоран Килибарда, Слађан Милосављевић

Ревитализација културе мира - Момчило Сакан

Појам, карактеристике и вредности мира - Момчило Сакан

Узроци и последице разбијања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије - Момчило Сакан

Парадигме геополитике - Момчило Сакан

Геополитички код Републике Србије - Момчило Сакан

Нови ратови v. старо право - Весна Кнежевић-Предић

Теорија и пракса „шарених револуција“ - Мирослав Младеновић, Јелена Пономарева и Зоран Килибарда

Етика мира и рата Лава Толстоја у делу „Рат и мир“ - Илија Кајтез

Сецесија — прилог расправи - Јован Бабић

Урегулирование этнополитических конфликтов: балканский опыт - Мирослав Младенович, Елена Пономарева

Наркотворчество НАТО. Размышления по итогам саммита в Чикаго - Елена Пономарева

«Римские каникулы» бильдербергеров - Елена Пономарева

В тисках турбулентности - Елена Пономарева

«Привилегия проводить независимую внешнюю политику» - Елена Пономарева

Политичке промене и њихов утицај на безбедносне и стратешке концепције одбране - Мирослав Младеновић и Зоран Јефтић

Потребна знања официра Војске Србије у области друштвено-хуманистичких наука за учешће у међународним мисијама - Илија Кајтез, Драган Гостовић и Борислав Д. Гроздић

Примена антропологије у војне сврхе - Срђан В. Старчевић

Номоканон Светога Саве о убиству у рату - Борислав Гроздић

Међународне економске санкције - етичка анализа - Јован Бабић

Исправно и нужно: Оглед о одбрани - Јован Бабић

Пиратство као нетипична безбедносна претња и изазов - Зоран Килибарда

Право одбране и међународно право у систему наука одбране – стање и перспективе - Зоран Павловић

Заједничке теме науке и теологије у 21. веку и једно војно питање - Бојан М. Томић

Кина-Америка-Русија: Глобални троугао 21. века - Мирослав Младеновић и Јелена Пономарева

Мир на вредносној лествици у списима Немањића Србије - Борислав Д. Гроздић

Fear and Humiliation: Yugoslav War and Refugees in Serbia: 1991-1997 - Vladimir Cvetković

НАТО, сувереност и Србија - Владимир Н. Цветковић

Глобална герила – верски партизани - Владимир Н. Цветковић

Обликовање и смисао наука безбедности - Владимир Н. Цветковић

Нови стратегијски концепт НАТО-а и руска иницијатива за промену архитектуре европске безбедности - Зоран Јефтић, Мирослав Младеновић и Горан Мандић

Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаганда као средства међународне политике и идеологије - Ненад Перић

Шангајска организација за сарадњу - Мирослав Младеновић и Зоран Килибарда

Selective Cooperation and Restrained Contention — Comments on Current US-Russian Relations - Liu Ping

The Rise of BRICS: Strategic Basis, Cooperation Agenda and International Influence - Zhang Wenru and Li Zhiwei

China's National Defense in 2010: Background, Content, Highlights, and Reflections - Tang Yinchu

How to Assess Obama Administration's New Geostrategy toward Asia - Shen Qiang

Философија рата и мира (увод за електронску библиотеку) - Илија Кајтез

Мировне операције Уједињених нација - Момчило Сакан

Џихад - Дарко Танасковић

Features of changing international strategic landscape in the first decade of 21st century and inspirations to be drawn - Wang Xin and Hua Xiao

Појам и филозофске претпоставке иринологије - Момчило Сакан

Производња опијума и рат против тероризма – „неком рат неком брат“ - Зоран Килибарда и Ивица Ђорђевић

Теорија праведног рата и морални статус неизвесности његовог исхода - Јован Бабић

Савремени рат између злочина и услова цивилизацијског напретка света - Мирослав Младеновић

Рат као појава и као пракса - Јован Бабић

Филозофске мудрости о миру и ненасиљу - Илија Кајтез

У сусрет завршници „Трећег балканског рата“ - Зоран Килибарда

Хришћанска–православна етика о неким питањима рата и ратовања - Борислав Д. Гроздић

Да ли је глобализација крива за све несреће садашњег света - Илија Кајтез

 

Пројекат Растко / Философија / Философија рата и мира