Istoria sârbilor din România 
 
.
  acasă 
proiect
istorie
artă
literatură
diverse
legături
e-mail
 
  
  
  
Dr. Ljubivoje Ceroviæ
 
SÂRBII DIN ROMÂNIA
REZUMAT
 
      Trecutul sârbilor de pe pământul României se integrează în istoria generală a poporului sârb. 
Slavii, strămoșii sârbilor au început să se stabilească pe teritoriul României de astăzi în evul mediu timpuriu. Sârbii de la nord de Sava și Dunăre, ca și cei care au trecut în Peninsula Balcanică în secolul al VII-lea, se creștinează în a doua jumătate a secolului al IX–lea, trăind în spiritul bisericii lui Kiril și Metodiu. 
      În crearea unității spirituale a poporului sârb din nordul și din sudul râurilor Sava și Dunăre, un rol deosebit l-a avut activitatea arhiepiscopului Sava Nemanici, în urma proclamării bisericii ortodoxe autocefale sârbe în anul 1219. Atunci, cu acordul curții ungare, s-a realizat dominația asupra populației sârbe din Câmpia Panonică. Aceasta s-a reflectat, printre altele, și în zidirea primelor mănăstiri ortodoxe sârbe în defileul Banatului, în Baziaș și Zlatița. 
      Migrațiile sârbilor în ținuturile României de astăzi au avut loc după tragedia poporului sârb de la Câmpia Mierlei, în anul 1389, și după prăbușirea Despoției, din 1459. Răspunzând invitație regelui maghiar de a forma un zid de apărare împotriva pătrunderii otomanilor, nobilimea și poporul  sârb au trecut pe teritoriul Ungariei, stabilindu-se acolo în masă. În felul acesta, potrivit izvoarelor maghiare, încă în prima jumătate a anilor optzeci, peste 200.000 de sârbi au trecut pe teritoriul Regatului Ungar. Multe familii aristocratice sârbești au primit mari posesiuni pe teritoriul României de astăzi: Mrniavcevicii, Lazarevicii, Brankovicii, Jaksicii, Belmuzevicii. 
      Începând cu cea de a doua jumătate a secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVI-lea, pe teritoriile Țării Românești și Moldovei sosesc numeroși oameni de cultură sârbi. Printre ei s-au remarcat Nicodim Grcici, întemeietorul primelor mănăstiri românești, Macarie, întemeietorul primei tipografii, mitropolitul Maxim Brancovici, ctitorul mitropoliei românești. 
În timpul prăbușirii Regatului Ungar, în urma bătăliei de la Mohaci  din anul 1526, sârbii din regiunea Lipovei au pornit o mișcare de eliberare sub conducerea țarului Iovan Nenad, care a înființat primul stat sârb în regiunea panonică. 
      Migrațiile sârbilor continuă în Banat și Crișana și după cuceririle otomane, astfel încât sârbii constituie marea majoritate a locuitorilor. Contemporanii numesc această regiune Rașca. 
Patriarhia de la Peci, refăcută în anul 1557, a adus populația sârbă în Peninsula Balcanică și în Câmpia Panonică. Multe eparhii sârbești de pe teritoriul României de astăzi se aflau în componența mitropoliei de la Belgrad. În acea vreme erau acolo vreo douăzeci de mănăstiri și câteva zeci de biserici. 
      Împotrivindu-se robiei otomane poporul sârb s-a răsculat în numeroase rânduri. Răscoala cea mai cunoscută a fost răscoala sârbilor din 1594, condusă de episcopul Teodor Tivodarevici. 
Succesele răscoalelor sârbești din perioada în care Imperiul otoman a atins apogeul i-a înfuriat în așa măsură pe turci, încât ei au dat foc moaștelor Sfântului Sava de la Vraciar. În urma atacului masiv al armatei turcești, răsculații au fost înfrânți și supuși unei crunte răzbunări. Fugind de turcii înfuriați, sârbii trec în Ardeal, unde încă în prima jumătate a secolului al XV-lea trăia o numeroasă populație sârbă. 
      În preajma marii migrații sârbești din anul 1690 de la Ianopolie și Crișul Alb, contele George Brankovici a alcătuit un Memorandum, pe care l-a trimis împăratului Austriei. Acesta a fost primul document în care s-a pus, la cel mai înalt nivel, problema statutului sârbilor din monarhia habsburgică, document care, în cele din urmă, le-a definit drepturile. Episcopul Isaiia Geakovici a fost locțiitorul patriarhului sârb Arsenie III Cearnoievici în negocierile cu împăratul Austriei, Leopold I. 
      După războiul austro-turc (1683-1699) granițele au fost deplasate pe Tisa și Mureș, Banatul rămânând în cadrul imperiului Otoman, iar Crișana aparținând Austriei. În această regiune, în 1701, a fost formată granița Mureșului, care a devenit o parte a zonei de apărare din frontiera militară. În timpul răscoalei lui Rakoczy (1703-1701) sârbii au suferit aici cel mai mare genocid din istoria lor. 
      Odată cu eliberarea Banatului de sub dominația turcilor, în anul 1718, toate popoarele ortodoxe: sârb, român, aromân, grec, au intrat în componența mitropoliei din Karlovaț bucurându-se de privilegiile obținute de sârbi în urma marii migrațiuni. Românii și sârbii au avut o biserică comună până în anul 1864 când mitropolia s-a separat. 
      Desființarea graniței Mureșului a dus la noi migrații ale sârbilor, de data aceasta în Rusia. După migrațiile din anii 1751 și 1752 acolo au fost întemeiate Noua Serbie și Slavoserbia. Cealaltă parte a populației s-a îndreptat spre Dunăre, unde a fost creată noua graniță militară, în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 
      În deceniul șapte al sec. al XVIII-lea prin demersurile lui Teodor Jankovici Marievski, în regiunea Timiș-Banat a fost efectuată o reformă în școlile elementare sârbești și românești în spiritul celor mai înalte cuceriri ale pedagogiei europene din perioada raționalismului. 
      În zona Banatului trăia o nobilime sârbă înstărită și o clasă burgheză puternică și bine organizată. Datorită puterii lor economice, acestea au  exercitat o influență covârșitoare asupra întregii strategii politice a poporului sârb din monarhia habsburgică. Acest fapt s-a evidențiat mai ales în anul 1790 la adunarea de la Timișoara, unde a fost trasat programul național sârb pe termen lung privind revendicările pe plan politic, religios, de învățământ și cultural. 
      Sârbii din Banat și Crișana au avut un rol deosebit în formarea și activitatea  celei mai mari instituții naționale, Matița Srpska. De aici au provenit cei mai cunoscuți fondatori, în primul rând Sava Tekelia, președintele pe viață și întemeietorul Tekelianum-ului. Apoi Iovan Nako, Iovan Palik – Ucevni și Pavle Iovanovici. 
      În anul 1827 Dimitrie Tirol a editat “Almanahul bănățean” iar în 1828 a înființat Societatea de amatori a literaturii sârbe. 
      Cea de a doua jumătate a secolului XVIII precum și secolul al XIX – lea, au marcat o ascesiune a culturii sârbe, mai ales în ținuturile României de astăzi, unde au acționat pictorii: Ștefan Tenețki, Arsa Teodorovici, Constantin Danil, Nikola Aleksici, marele istoric Iovan Raici, naturalistul Pavle Kenghelaț și prima scriitoare Eustachia Arsici. În Țara Românescă și Moldova putem aminti pe Dositei Obradovici, Vuk Karagici, Ioakim Vuici. 
      La prima răscoală sârbească au participat și sârbi din ținuturile României care au fost susținuți de români. În regiunea regimentului romano-iliric, care cuprindea și defileul Banatului, în anul 1808 a izbucnit revolta de la Krușcița. Zona defileului ca și Banatul întreg au primit refugiați sârbi după înăbușirea primei răscoale sârbești din 1813. 
      Un rol important în revoluția de la 1848 l-au avut și sârbii de pe actualul teritoriu al României, care au luptat pentru eliberare națională împreună cu conaționalii lor, voluntari din Serbia. În timpul existenței Voivodatului Serbiei și a Banatului de Timiș (1849-1860), sediul administrativ se afla la Timișoara. 
      După încheierea acordului austro-ungar și a formării Austro-Ungariei dualiste, în anul 1867, se cristalizează programul Partidului național libero-cugetător sârb. Pe baza lui a fost instaurată colaborarea cu Partidul român îndeosebi în regiunea Banat și Crișana, unde sârbii și românii trăiau în comun. 
      Sârbii din România au participat activ și la marile adunări de însemnătate deosebită pentru istoria sârbească, cum a fost adunarea de ziua Buneivestiri, 1861, formarea Tineretului unit sârb, 1866, formarea partidelor Radical și Liberal, 1887. 
      În afară de aceasta, sârbii din ținuturile României de astăzi s-au încadrat în mișcare muncitorească organizată la sfârșitul anilor 60, apoi în urma fondării Partidului social-democrat al Ungariei din 1890, au acționat în cadrul comitetului sârb de agitație. 
      Aducându-și contribuția la eliberarea țărilor iugoslave, în componența armatei sârbești, în primul război mondial, sârbii din ținuturile României de azi și-au ales delegații lor. Aceștia au participat la activitatea Marii adunări populare, care la 25 noiembrie 1918, a proclamat la Novi-Sad alipirea regiunii Banat, Bacica și Baranie la Regatul Serbiei, împreună cu care au intrat în componența Regatului sârbilor, croaților și slovenilor la 1. decembrie 1918. Delimitarea dintre Regatul sârbilor, croaților și slovenilor și Regatul României s-a făcut în baza hotărârii Conferinței de pace de la Paris din august 1919. Pe teritoriul României au continuat să trăiască în jur de 50.000 de sârbi, în peste șaizeci de localități. Prin acordurile internaționale încheiate între cele două războaie mondiale a fost reglementată situația minorităților naționale de ambele părți ale frontierei celor două țări prietene. Aceasta a consolidat relațiile de bună vecinătate dintre poporul sârb și român. 
  
          Rezumatul de mai sus a fost preluat integral și întocmai   
    din cartea  SRBI U RUMUNIJI de dr. Ljubivoje Ceroviæ “Misao” – Novi Sad, 1991.   
    În această carte, rezumatul a fost publicat în limba română.  
     
 
 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved