Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Увод у сорабистику:
Хрестоматија за српске слависте

Изабрана библиографија сорабистичких радова
на српском (српскохрватском) језику

1. Јакуб Барт-Ћишински, Развој литературе Лужичких Срба са особитим обзиром на њено садашње стање. – Летопис Матице српске, 1905, књ. 232, стр. 1-31.

2. Драган Боснић, Борис Над (приредили), Лужички Срби, наша северна браћа. – Књижевна реч, Београд, 2001, бр. 515, стр. 51-73.

3. Јан Бранкачк: Лужички Срби у средњем веку – основне линије за њихову историју од VI до XII века. – Историјски записи, Титоград, 1979, књ. 39/2, стр. 95-110.

4. Јан Бранкачк: Лужички Срби од VI до XII века. – Књижевна реч, Београд, 2001, св. 515, стр. 55.

5. Јан Бранкачк: Кратак осврт на средњовековну историју Лужичких Срба. – Књижевна реч, Београд, 2001, св. 515, стр. 56-58.

6. Јуриј Брезан: Потребан нам је народни програм. – Књижевност, Београд, 1995, књ. 100, , св. 6-7, стр. 751-757.

7. Јуриј Брјезан: Потребан нам је народни програм. – Књижевна реч, Београд, 2001, св. 515, стр. 52-53.

8. Dalibor Brozović, O matrici fonema gоrnjolužičkoga jezika. – Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A – Rěč a literatura, 1968, č. 15-2, 129-137.

9. Dalibor Brozović, O slavističkom i općelingvističkom pristupu lužičkim jezicima. – Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio lingvističko-filološki, god. 3, sv. 1, 1962, 48-65.

10. Векослав Бучар: Код Лужичких Срба: путопис. – Љубљана, 1930.

11. Митар С. Влаховић: Лужички Срби и њихова домовина. – Београд, 1930.

12. Сава С. Вујић, Богдан М. Басарић: Северни Срби (не)заборављени народ: етникум који преживи сваку пропаст. – Београд: Сава С. Вујић, Богдан М. Басарић, 1998.

13. Нада Ђорђевић: Лужичко-српски "Летопис" – Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A – Rěč a literatura,č. 13-1,2, 1966.Народно стваралаштво, Београд, св. 22-24, стр. 175-176.

14. Нада Ђорђевић: Лужичка прозна књижевност ХХ века.Стварање, Цетиње, 1969, 4, 442-445.

15. Нада Ђорђевић: Други фестивал српске културе у Будишину.Народно стваралаштво, Београд, 1968, св. 26-27, 182-184.

16. Нада Ђорђевић: Из лужичкосрпске литературе. – Стварање, Цетиње, 1967, св. 11-12, стр. 1227-1228.

17. Нада Ђорђевић: Марија Млинкова. – Књижевне новине, Београд, 1971, 1 јул, 2.

18. Нада Ђорђевић: Смрт Јурија Млинка. – Књижевне новине, Београд, 1971, 1, новембар, стр. 11.

19. Нада Ђорђевић: Смрт истакнутог лужичкосрпског слависте и књижевника др Јурија Млинка. – Зборник за славистику, Нови Сад, 1972, 3, 208-209.

20. Нада Ђорђевић: Frido Mětšk, Kocorowe zawostajenstwo, Budyšin, 1971. – Zvuk, Beograd, 1972, str. 188.

21. Нада Ђорђевић: Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěwnik za 1, 2, 3 a 4 lětnik, Budyšin, 1967. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěvnik za 5 a 6 lětnik, Budyšin, 1969. – Zvuk, Beograd, 1972, str.188-189.

22. Нада Ђорђевић: Pavle Juriљić-Šturm. – Lětopis, Budyšin, Rjad B, 1973, 20/2, s. 236-239.

23. Нада Ђорђевић: Први преводи српских народних песама на лужичкосрпски језик.Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1976 /=1977/, књ. 42, св. 1-4, стр. 193-200.

24. Нада Ђорђевић: Из живота Лужичких Срба. – Мостови, Београд, 1974, V, св. 17-20, стр. 82-83. (О додељивању награде за књижевни и уметнички рад)

25. Нада Ђорђевић: Из живота Лужичких Срба. – Мостови, Београд, 1974, V, св. 18. стр. 178. (Мина Виткојц)

26. Нада Ђорђевић: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow NDR, Rjad A, rěč a literatura, č.18/1-2, 1971.Зборник за славистику, Нови Сад, 1976, св. 10, стр. 238-240.

27. Нада Ђорђевић: Једна збирка бајки: Народне бајке Лужичких Срба. Изабрао и превео Никола Јеремић, Народна књига, Београд, 1974.Мостови, Београд, 1975, VI , св. 4/24. стр. 341-343.

28. Нада Ђорђевић: У спомен Мине Виткојц. – Књижевне новине, XXVIII, 11. март 1976, бр. 505, стр. 12.

29. Нада Ђорђевић: Из културног живота Лужичких Срба (о Лужичким Србима у Уједињеним нацијама, Први лужичкосрпско-руски речник, Други том целокупних дела Хандрија Зејлера, Нове књиге Лужичких Срба – Јуро Суровин "Свима бих хтео да објасним", Смрт Мине Виткојц).Овдје, Титоград, VII, 1976, мај, бр. 84, стр. 12.

30. Нада Ђорђевић: Смотра лужичкосрпског стваралаштва. – Књижевне новине, Београд, XXVIII, 1976, март, бр. 510, стр. 11.

31. Нада Ђорђевић: Lětopis, Rjad A, rěč a literatura, č. 19 (1-2), 1972.Зборник за славистику, Нови Сад, 1976, св. 11, стр. 213-215.

32. Нада Ђорђевић: Институт за народну културу Лужичких Срба.Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 13, стр. 241-242.

33. Нада Ђорђевић: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR, Rjad A, 1973-1974, sv. 20/1-2.Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 14, стр. 202-204.

34. Нада Ђорђевић: Нове књиге Лужичких Срба. – Књижевне новине, Београд, ХХХ, 16. јануар 1978, бр. 551, 1-5.

35. Нада Ђорђевић: Непознате вриједности – Богат културни живот, о којем не знамо готово ништа; у далекој Лужици, на подручју ДР Њемачке.Овдје, Титоград, 1978, Х, бр. 107, април, стр. 25.

36. Нада Ђорђевић: Павол Недо, Фолклор и његово место у лужичкосрпској народној култури. – Народно стваралаштво, Београд, 1978, 17, св. 66–68, стр.25–36.

37. Нада Ђорђевић: Geschichte der Sorben. Band 1-4 (1975-1979) Schriftenreiche der Institut fьr sorbische Volksforschung, Band 39-42, Bautzen. – Историјски записи, Цетиње, Београд, 1979 /= 1981/, XXXII [LII], 4, S. 196-197.

38. Нада Ђорђевић: In memoriam Рудолф Јенч (1903-1979).Зборник за славистику, Нови Сад, 1980 /= 1981/, 18, стр. 229.

39. Нада Ђорђевић: Фестивал културе: V фестивал лужичкосрпске културе у Будишину, манифестација културних снага и достигнућа Лужичких Срба.Овдје, Титоград, 1980, XII, бр. 137, октобар, str. 30.

40. Нада Ђорђевић: Поезија Лужичких Срба. – Књижевне новине, Београд, XXXIII, 07.09.1981, бр. 632, стр. 21

41. Нада Ђорђевић: Нове књиге Лужичких Срба. – Овдје, Титоград, 1983, XV, 175, децембар, стр. 23. стр.

42. Нада Ђорђевић: Уџбеници лужичкосрпског језика.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1983 /= 1984/, 25, стр. 168-169.

43. Нада Ђорђевић: Павол Недо (1908-1984).Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1983-1984, књ. 49-50, св. 1-4, стр. 208-209.

44. Нада Ђорђевић: Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1985, 29, стр. 206-207.

45. Нада Ђорђевић: Иржи Мудра, Ян Петр, Учебник верхнелужицкого языка: Домовина Будышин и Русский язык, Москва 1983.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1985, 29, стр. 207.

46. Нада Ђорђевић: Žórło powěsćow wo Serbach. – Rоzhlad, 1985, 35, 10, s.303–304

47. Нада Ђорђевић: Барт-Чишињски, Јакуб. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.

48. Нада Ђорђевић: Виткојц, Мина. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.

49. Нада Ђорђевић: Зејлер, Хандри. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.

50. Нада Ђорђевић: Јордан, Јан Петер. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.

51. Нада Ђорђевић: Кох, Јуриј. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.

52. Нада Ђорђевић: Кравџа, Јуриј. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.

53. Нада Ђорђевић: Лоренц, Кито. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.

54. Нада Ђорђевић: Млинкова, Марија. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.

55. Нада Ђорђевић: Мука, Арношт. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.

56. Нада Ђорђевић: Смолер, Јан Арношт. – У: Мала енциклопедија Просвете. – 4. изд. – Београд: Просвета, 1986, том 3.

57. Нада Ђорђевић: Путеви лужичкосрпске прозе.Књижевност, Београд, 1986, 5, стр. 870-874.

58. Нада Ђорђевић: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Wydawaćelski kolektiw Jan Šolta (nawoda), Pětr Kunze, Franz Šěn, Domowina, 1981 (1984). – Зборник Матице српска за славистику, 1986, св. 31, стр. 200-201.

59. Нада Ђорђевић: Јубилеј лужичкосрпског писца. Осамдесетогодишњица Јурија Брезана.Борба, Београд, 27. јун 1996, бр. 179, /Прилог: /Свет књиге 2.

60. Нада Ђорђевић: Лужички Срби и Југословени (Мићо Цвијетић, Лужички Срби и Југословени, узајамне литерарне везе у периодици за књижевност, науку и културу (1840-1918), Матица српска, Нови Сад, 1995.Књижевна историја, XXVIII, бр. 99, 1996, стр. 231-232.

61. Нада Ђорђевић: Јуриј Брезан, Свет без граница. – Књижевне новине, Београд, 15. мај 1998, бр. 908, стр. 8.

62. Нада Ђорђевић: Генерацијска прожимања. Антологија лужичкосрпских приповедака "Fijalkojty čas" (Ружичасто доба), Domowina, Budyљin, 1996. – Борба, Београд, 13. фебруара 1997, (Прилог:) Свет књиге 3.

63. Нада Ђорђевић: Савремена лужичкосрпска књижевност.Савременик плус, Београд, бр. 47, 48, 49, 1996-1997, стр. 59-61.

64. Нада Ђорђевић: "Нека чује свет... да је жив и живеће српски народ" (Јуриј Брезан, поводом осамдесетогодишњицe живота). Збиља, Београд, 1998, V, 15. јануар 1998, бр. 30-34.

65. Нада Ђорђевић: Lětopis, Spisy Serbskeho Instituta, Budyšin-Bautzen, 1991, 1992. – Славистика, Београд, 1998, II, стр. 262-264.

66. Нада Ђорђевић: Sorabistiske přednoški II, Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin. – Славистика, Београд, 1998, II, стр. 264-265.

67. Нада Ђорђевић: Лужичкосрпска издања. Глас о себи и о свом стваралаштву.Борба, Београд, 15. април 1998, стр. 8.

68. Нада Ђорђевић: Лужички Срби, њихова историја и култура. У: Словенске културе и историја међусловенских веза. – Београд: Библиотека града Београда, Српско-руско друштво, 1996, стр. 117-127.

69. Нада Ђорђевић: Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1954-1990. Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin, 1994.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1997, св. 52, стр.328-329

70. Нада Ђорђевић: Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, Budyšin, 1998.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56-57, стр.176-177.

71. Нада Ђорђевић: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56-57, стр.177-178.

72. Нада Ђорђевић: Sorapis, zešivk 1, 2000.Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2000, св. 58-59, стр. 267-268.

73. Нада Ђорђевић: Ева Марија Чорнакец. – Књижевне новине, Београд, 15.05.2000, стр. 1011-1112.

74. Нада Ђорђевић: Монографија о композитору.Борба, Београд, 15.06.2000. (О Бјарнату Кравцу)

75. Нада Ђорђевић: Лужичкосрпска прозна књижевност ХХ века. – Књижевна реч, Београд, 2001, 515, стр. 65.

76. Јован Ердељановић: Лужички Срби и њихов вођа д-р Арношт Мука. – Српски књижевни гласник, Београд, нова серија, 1929, књ. 26, св. 7, 427-533.

77. Јован Ердељановић: Лужички Срби и њихов вођа д-р Арношт Мука. – Српски књижевни гласник, Београд, нова серија, 1929, књ. 26, св. 8, 605-610.

78. Алексије Јелачић: Траговима Словенства по савременој Немачкој. – Српски књижевни гласник, Београд, 1936, нова серија, XLVII, бр. 4.

79. Код Лужичких Срба: путописи. – Избор, предговор и напомене Мићо Цвијетић. – Београд: Свет књиге, 1997.

80. Jurij Kravža, Književnost najmanjeg slovenskog naroda, Rukovet, Subotica, 1983, 29, 6, str. 3-6.

81. Јован Кршић, О лужичкосрпској књижевности. – Српски књижевни гласник, 1929, н. с., књ. 28, стр. 514-516.

82. Јован Кршић: Сабрана дјела 1-4. – Избор, предговор, библиографија и литература др Војислав Максимовић, Сарајево, 1979.

83. Леополд Ленард: Послератна књижевност Лужичких Срба. – Летопис Матице српске, Нови Сад, 1930, књ. 323, св. 3, стр. 257-272.

84. Леополд Ленард: Српство у поезији лужиских Срба. – Београд, 1931.

85. Леополд Ленард: Српство у поезији лужиских Срба. – Краљево: Глас Србије, 1995. – 145 стр.

86. Кито Лоренц, Лужичкосрпска књижевност некад и сад.Кораци, Крагујевац, 1984, 19, 7/8, стр. 413-414.

87. Војислав Максимовић: О нашим интересовањима за лужичкосрпску књижевност. – Нека пресуди вријеме. – Сарајево, 1978, стр. 112-123.

88. Фридо Мјечк: Извори за југословенско-лужичке културне везе у српском културном архиву у Будишину. – Архивски вјесник, Загреб, 1973, 16, стр. 361-366.

89. Јосип Милаковић: Др Ернест Мука: Прилог познавању лужичкосрпске књижевности. – Друго, проширено издање. – Загреб, 1907.

90. Јосип Милаковић: Др Ернест Мука: Прилог познавању лужичкосрпске књижевности. – Загреб, 1914.

91. Јосип Милаковић: Јакуб Барт-Ћишински: Прилог познавању новије лужичкосрпске књижевности. – Сарајево, 1914.

92. Josip Milaković, Lužički Srbi. – Sarajevo: Zemaljska štamparija, 1920, 48 str.

93. Josip Milaković, Lužički Srbi. – Drugo, popravljeno izdanje. – Sarajevo: Zemaljska štamparija, 1920, 48 str.

94. Милена Милановић: Домовина, језик и култура Лужичких Срба. Catena mundi, књ. 1. – Приредио Предраг Радић Кијук. – Краљево: Ибарске новости – Београд: Матица Срба и исељеника Србије, 1992.

95. Борис Над, в. Драган Боснић, Борис Над (приредили)...

96. Мјерчин Новак-Нехорњски: Пут у Ретру. – Књижевна реч, Београд, 2001, св. 515, стр. 59-61.

97. М. М. Парунац, Предговор. У: Поезија Лужичких Срба, Крушевац: Багдала, 1961, стр. 5-8.

98. Предраг Пипер: О великим и малим језицима. – Филолошки преглед, Београд, 1998, 25, 1, стр. 67-85.

99. Предраг Пипер: Лужичкосрпски књижевни језици. – У: Предраг Пипер, Увод у славистику 1. – Београд: Филолошки факултет, 1991, стр. 151-153.

100. Предраг Пипер: Лужичкосрпски књижевни језици. – У: Предраг Пипер, Увод у славистику 1. – Београд: Филолошки факултет, 1995, стр. 151-153.

101. Предраг Пипер: Лужичкосрпски књижевни језици. – У: Предраг Пипер, Увод у славистику 1. – Београд: Завод за издавање уџбеника, 1998, стр. 152-154.

102. Коста Руварац, Лужички Срби у Саксонској. – Летопис Матице српске, 1861, 103, стр. 44-69.

103. Лазар Шебек: Лужички Срби. Београд, Крим, 1997.

104. Хелмут Фаска: Лужичкосрпски књижевни језик и његов однос према дијалектима. – Зборник за филологију и лингвистику, 1975, 18/2, стр. 25-31.

105. Мерћин Фелкел: Матица лужичкосрпска и њена национална одговорност. – Летопис Матице српске, Нови Сад, 1999, књ. 463, св. 1-2, стр. 168-176.

106. Мјерћин Фелкел: Матица лужичкосрпска и њена национална одговорност. – Књижевна реч, Београд, 2001, 515, стр. 62-64.

107. Луција Хајнец: Књижевност народног препорода Лужичких Срба.Књижевност, Београд, 1998, књ. 103, , св. 1-2, стр. 224-231.

108. Мићо Цвијетић: Лужички Срби и Југословени: узајамне литерарне везе у периодици за књижевност, науку и културу: (1840-1918). – Нови Сад: Матица српска, 1995.

Мићо Цвијетић (избор, предговор и напомене), в. Код Лужичких Срба: путописи...

109. Franjo Šidak: Bibliografija jugoslovenske literature o Lužičkim Srbima. Zagreb, 1937.

110. Хинц Шустер-Шевц: Статус лужичкосрпског језика и његово место у оквиру других западнословенских језика. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1972, 15/2, стр. 7-15.

111. Хинц Шустер-Шевц: Постанак и развој два лужичкосрпска књижевна или стандардна језика. – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1972, 3, стр. 114-127.

112. Хинц Шустер-Шевц: Постоје ли језичке везе између српскохрватског и српсколужичких језика. – Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1977, 6/1, стр. 265-273.

(Приредили Предраг Пипер и Даница Пипер)

 


 

Click here for Domowina official site