Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

Projekat Rastko Skadar: Istorija: Enver Hodža i jugoslovensko-albanski odnosi

Enver Hodža i jugoslovensko-albanski odnosi

Hronologija važnih događaja

Iz knjige: Milorad Komatina, Enver Hodža i jugoslovensko-albanski odnosi, NIU Službeni list SRJ, Beograd - 1995.

 

 • Enver Hodža rođen je 16. oktobra 1908. a umro 11. aprila 1985.
 • Miladin Popović na partijskom radu u Albaniji od jeseni 1941. do 23. IX 1944. Ubijen je 13. marta 1945. u Prištini.
 • Dušan Mugoša prvi kraći boravak u Tirani septembra 1941, a zatim od oktobra 1941. do maja 1944. na partijskom radu u Albaniji.
 • Osnivačka konferencija KP Albanije uTirani 8. novembra 1941. kada je izabran Privremeni CK KPA.
 • Dušan Mugoša pošao iz Albanije 25. maja 1942. a stigao do Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije u Glamoč, posle 82 dana, avgusta 1942. Iz Glamoča krenuo za Albaniju sa Blažom Jovanovićem 3. oktobra 1942.
 • Prvo Titovo pismo CK-u KPA, poslato po Blažu Jovanoviću, iz Glamoča 22. septembra 1942.
 • Narodnooslobodilačka konferencija Albanije održana 16. septembra 1942. u Pezi, sa ciljem da se objedine sve patriotske snage koje su za borbu protiv okupatora. Izabran Glavni narodnooslobodilački odbor.
 • Blažo Jovanović krenuo za Albaniju iz Glamoča 3. oktobra 1942. stigao u Labinot 16. decembra iste godine. Ostao u Albaniji do 1. aprila 1943.
 • Prva zemaljska konferencija KPA održana u Labinotu od 17.-22. marta 1943. uz prisustvo i pomoć delegata CK KPJ Blaža Jovanovića, pročitano pismo KI o priznavanu KPA kao i pismo Tita u kojem daje sugestije za razvoj NOB u Albaniji. Izabran CK KPA a za njegovog sekretara Enver Hodža.
 • Prvih dana maja 1943. objavljena odluka o raspuštanju KI. Svetozar Vukmanović-Tempo boravio prvi put u Albaniji marta 1943. a zatim avgusta iste godine. Oba puta imao razgovore sa Miladinom i Enverom, kao i nekim članovima CK KPA.
 • Vrhovni štab NOV Albanije formiran 10. jula 1943. Enver Hodža postao politkomesar VŠ.
 • Albansko-jugoslovenski incident u Debru, oktobra 1943. o formiranju vlasti u oslobođenom Debru. Pisma o tome Tempa Hadži Lešiu i pismo Envera Hodže X. Lešiu.
 • Enver Hodža imenovan za komandanta Glavnog štaba NOV i DOA maja 1944.
 • Antifašistički kongres NOO Albanije u Permetu 24-28 maja 1944.
 • Vojna misija NOV i POJ kod Glavnog štaba NOV Albanije u sastavu Veljo Stojnić, Vojo Todorović, Savo Stanojević i Nijaz Dizdarević pošla iz Baria za Albaniju 29. avgusta 1944.
 • Beratski plenum CK KPA (II plenum) održan 23. novembra 1944. Na plenumu žestoko kritikovan Enver Hodža.
 • 28. novembra 1944. oslobođena Tirana a grad poslednji u Albaniji - Skadar, oslobođen 29. novembra 1944.
 • Veljo Stojnić imenovan za poslanika u Albaniji aprila 1945, na kojoj dužnosti ostao do oktobra iste godine.
 • Nijaz Dizdarević bio u Albaniji od avgusta 1944. do aprila 1945. na dužnosti sekretara Vojne misije.
 • Vlada Envera Hodže zatražila januara 1945. priznanje od vlade SSSR, SAD, VB i Francuske.
 • Jugoslovenska vlada priznala vladu E. Hodže 28. aprila 1945.
 • Ugovor o uzajamnoj pomoći između Jugoslavije i Albanije potpisan 20. februara 1945.
 • SSSR priznao albansku vladu posle izbora za Ustavotvornu skupštinu 2. decembra 1942. VB, takođe, tada priznala albansku vladu.
 • Milovan Đilas posetio Albaniju maja 1945.
 • Albanija tražila prijem u OUN decembra 1945.
 • Šef jugoslovenske delegacije Edvard Kardelj 25. januara 1946. pismom Savetu bezbednosti podržava prijem Albanije u OUN.
 • Peti plenum CK KPA 21. februara 1946. isključio Sejfulu Maleševu iz Biroa CK, zbog prozapadne orijentacije.
 • Teze E. Hodže o reviziji odluka Beratskog plenuma Politbiro KPA odbacio 9. juna 1946.
 • Zvanična poseta Envera Hodže Jugoslaviji od 23. juna do 2. jula 1946. Za vreme posete potpisani sporazumi između Jugoslavije i Albanije o ekonomskoj saradnji, o robnoj razmeni i plaćanju, o osnivanju jugoslovensko-albanskih društava i sporazum o kreditu koji Jugoslavija odobrava Albaniji.
 • Ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći između FNR Jugoslavije i NR Albanije potpisan u Tirani 9. jula 1946.
 • Na Mirovnoj konferenciji u Parizu, avgusta-septembra 1946. član jugoslovenske delegacije Moša Pijade istupa više puta u odbranu teritorijalnog integriteta Albanije kao i za priznanje Albaniji statusa pridruženog saveznika antifašističke koalicije. Boravak Envera Hodže u Parizu, septembra 1946. povodom Mirovne konferencije. Tom prilikom susret Motov-Kardelj-Hodža.
 • Savo Zlatić, kao delegat CK KPJ kod CK KPA, upućen u Tiranu 7. avgusta 1946., na kojoj dužnosti ostao do juna 1948.
 • Ugovor o usklađivanju privrednih planova, o carinskoj uniji i izjednačenju valuta između Jugoslavije i Albanije potpisan u Beogradu 27. novembra 1946.
 • Prošireni plenum CK KPA 18-20. decembra 1946. podržao potpisane ekonomske ugovore sa Jugoslavijom. Poraženi prikriveni otpori Naku Spira sprovođenju tih ugovora.
 • Razgovor Staljina sa Kardeljom u Moskvi aprila 1947. o Albaniji.
 • Prvo pismo CK KPJ, sa potpisom J. B. Tita za CK KPA, juna 1947. u kojem se tvrdi da se u albanskom rukovodstvu iskristalisala jedna linija u antijugoslovenskom duhu.
 • Poseta E. Hodže Moskvi 14-26. jula 1947. posle koje se sve više primećuje kriza u albansko-jugoslovenskim odnosima.
 • Jugoslovensko-bugarski razgovori na Bledu 30, 31. jula i 1. avgusta 1947. o Balkanskoj federaciji.
 • Informacioni biro nekih komunističkih i radničkih partija (IB) osnovan septembra 1947. u Poljskoj.
 • Drugo pismo CK KPJ CK-u KPA novembra 1947. u kojem optužuje E. Hodžu da menja politiku prema Jugoslaviji posle posete SSSR-u. Posebno ukazuje na ometanje ekonomske saradnje od strane Naku Spirua. Pismo CK KPJ podržala većina u PB CK KPA.
 • Poseta E. Hodže Sofiji decembra 1947. Potpisan Ugovor o prijateljstvu, saradnji i međusobnoj pomoći između dve zemlje.
 • Savo Zlatić predložio CK KPA decembra 1947. federaciju Albanije i Jugoslavije.
 • Telegram A. Rankovića E. Hodži, januara 1948. u kojem predlaže da se sektor Korče proglasi jugoslovenskom vojnom zonom.
 • Na poziv Staljina M. Đilasu u Moskvi na razgovore o Albaniji januara 1947.
 • Sastanak kod Staljina 10. februara 1947. Kardelja i Dimitrova o Balkanskoj federaciji.
 • Osmi plenum CK KPA 28. februara - 8. marta 1948. na kojem poražena prosovjetska struja, odnosno potvrđena orijentacija za čvrstu saradnju sa Jugoslavijom.
 • Pismo E. Hodže J. B. Titu 13. marta 1948. u kojem prigovara što o razgovorima za stvaranje federacije Jugoslavije, Bugarske i Albanije saznaje iz Sofije, a ne iz Beograda, i izražava saglasnost za formiranje federacije.
 • Kriza jugoslovensko-albanskih odnosa. Pisma E. Hodže J. B. Titu 17. marta, 22. aprila i 23. maja. Odgovor Titov Enveru 22. aprila i na kraju Đilasov Enveru maja 1948.
 • Kriza sovjetsko-jugoslovenskih odnosa. Pisma CK SKP (b) 27. marta, 4. i 22. maja 1948.
 • Rezolucija IB protiv KPJ 28. juna 1948.
 • Jedanaesti plenum CK KPA 13-24. septembra 1948, napadi na Jugoslaviju sa pozicija rezolucije IB.
 • Prvi kongres KPA 8-21. novembra 1948. na kojem usvojena dugoročna neprijateljska politika prema Jugoslaviji.
 • Koči Dzodze uhapšen 2. decembra 1948. na procesu od 12. maja do 13. juna 1949. osuđen na smrt streljanjem.
 • Jugoslavija obustavila rad svoga Poslanstva u Tirani 4. juna 1950., a Albanija svog Poslanstva u Beogradu 22. novembra iste godine.
 • Smrt J. V. Staljina marta 1953.
 • Na inicijativu Jugoslavije decembra 1953. potpisan sporazum sa Albanijom o ispitivanju i rešavanju graničnih incidenata i sporazum o obnovi graničnih oznaka.
 • Obnovljen rad jugoslovenskog poslanstva u Tirani. Predrag Ajtić predao akreditive 17. septembra 1954. a albanski poslanik u Beogradu decembra 1954.
 • Sovjetska delegacija sa N. Hruščovim na čelu u poseti Beogradu 26. maja do 6. juna 1955. Potpisana Beogradska deklaracija.
 • E. Hodža 25. maja 1955. poslao pismo CK KP SS u kojem izrazio protivljenje poseti Hruščova Jugoslaviji.
 • Dvadeseti kongres KP SS februara 1956. Tajni referat N. Hruščova o Staljinu.
 • Konferencija KPA za srez Tiranu (Tiranska konferencija) 14.-20. aprila 1956. Pokušaj destaljinizacije KPA.
 • Raspušten IB aprila 1956.
 • Treći kongres KPA 25. juna do 3. jula 1956. Kurs za normalizovanje odnosa sa Jugoslavijom, ali ostaje osuda K. Dzodzea i drugih koji su osuđeni na antijugoslovenskoj osnovi.
 • Događaji u Mađarskoj i Poljskoj u jesen 1956. povod E. Hodži da obnovi napade na Jugoslaviju.
 • Streljani Liri Gega, njen muž Dali Ndreu i jugoslovenski državljanin Petar Bulatović novembra 1956.
 • Titov govor u Puli novembra 1956. oštar odgovor Enveru.
 • Panajot Pljaku, pomoćnik ministra narodne odbrane Albanije prebegao u Jugoslaviju maja 1957.
 • Program SKJ, aprila 1958. novi povod za napade KPA na SKJ.
 • Poseta N. Hruščova Albaniji 25. maja do 4. juna 1959.
 • Sastanak 81 KRP u Moskvi novembra 1960. Enver se suprotstavio politici Hruščova.
 • Liri Belišova isključena iz PB KPA, kao prosovjetski element novembra 1960. a zatim proces i streljanje admirala Teme Sejku, takođe, kao prosovjeta.
 • SSIP objavio 1961. Belu knjigu o neprijateljskoj politici vlade Albanije protiv Jugoslavije.
 • Od aprila do jula 1961. razmenjena pisma između KP SS i KPA. Na 22. kongresu KP SS Hruščov otvoreno napao albansko rukovodstvo, čemu se suprotstavio Ču En Laj. E. Hodža 7. novembra 1961. otvoreno napao KP SS. Raskid odnosa između Albanije i SSSR. Smenu N. Hruščova 1964. u Albaniji dočekali kao svoju pobedu.
 • Peti kongres KPA 1.-8. novembra 1966. u znaku jačanja represije nad ljudima, sprovođenja "kulturne revolucije" u Albaniji i antijugoslovenskog kursa.
 • U Ustavu od 1967. Albanija se proglašava prvom ateističkom zemljom u svetu.
 • Upad trupa nekih zemalja VU u ČSSR 21. avgusta 1968.
 • Albanija otkazala VU 5. septembra 1968. Enver nastoji poboljšati odnose sa Jugoslavijom.
 • Nemiri na Kosmetu 1969. Enver ih podržava i uslovljava razvoj jugoslovensko-albanskih odnosa stanjem na Kosmetu.
 • Poslanstva u Tirani i Beogradu podignuta na rang ambasada i razmenjeni ambasadori 1971.
 • Iz CK KPA isključena grupa "liberala" F. Pačrami i T. Lubonja na 4. plenumu 26-28. juna 1973.
 • Na 5. plenumu CK KPA jula 1974. likvidirani najviši vojni rukovodioci Albanije. Bećir Baluku, ministar narodne odbrane, Petrit Dume, načelnik Generalštaba, Hito Ćako, načelnik političke uprave Arbije i drugi.
 • SIV doneo odluku o izgradnji železničke pruge Titograd - albanska granica 1974. odnosno o povezivanju železničkih pruga dveju zemalja.
 • Na 7. plenumu CK KPA 26-29. maja 1975. likvidirana grupa najviših privrednih rukovodilaca Albanije: Abdil Kelezi, predsednik planske komisije, Kočo Teodosi, ministar industrije i rudarstva, Kić Nđela, ministar trgovine i drugi.
 • Kina otkazala kredite Albaniji 7. jula 1978. Pre toga, razmenjena pisma između CK partija dveju zemalja. Smrt J. B. Tita 4. maja 1980. Eskalacija nereda na Kosmetu u proleće 1981.
 • Osmi kongres KPA 1-8 novembra 1981. pružio jaku podršku albanskim separatistima na Kosmetu i zauzeo veoma oštar stav u osudi jugoslovenske politike prema albanskoj manjini u Jugoslaviji.
 • Na plenumu CK KPA od 17. decembra 1981. iznesena monstruozna optužba protiv Mehmed Šehua. Mehmed Šehu izvršio samoubistvo.
 • Usledilo nezapamćeno, čak i za albanske prilike, "čišćenje" u partijskim i državnim strukturama. Likvidirani ministri narodne odbrane, unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i mnogi drugi.
 • Smrt E. Hodže 11. aprila 1985.