Јасмина Михајловић

НАПОМЕНА О БИО-БИБЛИОГРАФИЈИ МИЛОРАДА ПАВИЋА

Био-библиографија Милорада Павића је урађена као хронолошка персонална анотирана библиографија. Састоји се од три велике целине: Биографије, Библиографије и Литературе о Милораду Павићу.

Овом врстом истраживања почела сам да се бавим 1986. године и до сада сам објавила следеће библиографије везане за дело М. Павића:

  • Прилог за библиографију Милорада Павића. - /У књизи/ "Анахорет у Њујорку", Сабрана дела Милорада Павића, књ. 7, Београд, Просвета, 1990; стр. 231-305. /Сепаратно издање: 1991/.
  • Био-библиографски подаци о Милораду Павићу. - /У књизи/ "Хазари, или Обнова византијског романа. Разговори са Милорадом Павићем." Разговоре водила Ана Шомло, Београд, БИГЗ, Српска књижевна задруга, Народна књига, 1990, 1991; стр. 169-178. (Библиотека: Разговори с писцима).
  • Милорад Павић редовни члан. /Биографија и библиографија Милорада Павића./. - Годишњак Српске академије наука и уметности за 1991. годину, књ. XЦВИИИ, Београд, САНУ; стр. 401-449. /Сепаратно издање, Београд, САНУ, 1992/.
  • /Селективна библиографија у колекцији "Све Павићеве приче и једна драма"/. - /У књигама/ "Гвоздена завеса" (стр. 237-244), "Коњи светога Марка" (стр. 205-214), "Руски хрт" (стр. 277-285), "Изврнута рукавица" (стр. 205-212), "Заувек и дан више. Позоришни јеловник" (стр. 111-134), Београд, Бата, Нортх Америцан, Орбис, 1993.

Приликом давања биографских података ишло се за потпуношћу, али је избегаван клишетирани, канонски образац.

Библиографске јединице бележени су оним писмом којим је текст публикован (јапански и хебрејски текстови транслитеровани су на латиничко писмо), а за анотације коришћена је ћирилица. У Литератури је поред хронолошког принципа као основног, коришћен азбучни принцип за навођење презимена аутора ако су њихови текстови обележени истим датумом, односно истом годином када је реч о књигама, сем ако је реч о низу имена у једној истој публикацији. У оквиру тог хронолошко-азбучног принципа прво су навођени аутори потписани пуним презименом и именом, затим аутори потписани иницијалима, па онда аноними.

Већина библиографских јединица снабдевена је анотацијом која је давана у угластим заградама и она осим информативног има и биографски карактер. Доследно је спроведен принцип удвојених библиографских јединица где је сваки пут давана упутница која хронолошки унапред и уназад прати где и када је неки текст објављен.

Приређивач се одлучио да наведе и оне библиографске јединице које су непотпуне, сматрајући да их је и такве боље забележити него изоставити. Оне су даване на крају године која се обрађује. Пошто је ово издање дато у штампу почетком 1996, та година није ушла у ову Био-библиографију, сем у случају засебних књига на српском и страним језицима које су се појавиле пре закључења штампања. Што се тиче литературе о М. Павићу може се рећи на основу прилога објављених до сада да ће и ова година донети користи проучаваоцима дела овог писца (упоредити на пример: Jauss, Hans Robert. Das Religionsgespräch oder: The last things before the last. (I. Figuren des Endes in Pavićs "Chasarischem Wörterbuch"). - Poetik und Hermeneutik - Das Ende: Figuren einer Denkform, München, 1996; SS. 388-396; passim; Handke, Peter. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Moranja und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien. - Frankfurt, Suhrkamp, 1996; passim).

Најпотпунију збирку издања књига Милорада Павића, у оригиналу и преводима, поседује "Легат Милорада Павића" (Браће Барух 2, 11000 Београд, Југославија, тел./факс + 381 (0) 11 62 25 72; e-mail: mpavic@eunet.yu), као и Библиотека Српске академије наука и уметности. "Легат" поседује, такође, највећи број текстова из земље и иностранства који су наведени у библиографији, као и иностране радио-записе у писаном виду.

 

Пројекат Растко / Књижевност / Милорад Павић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ