СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Одбор за проучавање Косова и Метохије
ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” САНУ

Зборник радова
Књига 50

ГОРАНЦИ, МУСЛИМАНИ И ТУРЦИ
У ШАРПЛАНИНСКИМ ЖУПАМА СРБИЈЕ:
ПРОБЛЕМИ САДАШЊИХ УСЛОВА ЖИВОТА И ОПСТАНКА

Зборник радова са “Округлог стола”
одржаног 19. априла 2000. године у
Српској академији наука и уметности

Београд
2000.

УРЕДНИК
Др Милан Бурсаћ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Академик Драгослав Антонијевић
Проф. др Милован Радовановић
Прим. др Харун Хасани
Мр Ибро Ваит
Др Милан Бурсаћ

Примљено на седници Редакционог одбора Института
18. априла 2000. године

РЕЦЕНЗЕНТИ
Академик Стеван Карамата
Др Илија Мисаиловић

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК
Владимир Никитовић

При обради и припреми текста коришћен је програмски пакет РАС

ШТАМПА
Штампарија MERLIN COMPANY, Ваљево
Тираж: 300 примерака

Ова књига је штампана на српском и енглеском језику

Садржај

ЗАКЉУЧЦИ

  1. Овај научни скуп је показао етнички карактер и етничку посебност Горанаца и указао је на садашње проблеме постојања и опстајања Горанаца, Турака и, нажалост недовољно проучаваних муслимана Средачке жупе.
  2. Корисно би било организовати сличне научне скупове који би се односили на друге етничке групе. При томе треба подстицати научнике из суседних земаља и Србе који живе у тим земљама на заједничке разговоре.
  3. Због упознавања наше и иностране стручне и опште јавности сви текстови треба да буду објављени на српском, енглеском и руском језику, као и да буду достављени свима који могу и желе да помажу Србији на стабилизацији стања на Балкану.
  4. О резултатима овог научног скупа треба обавестити надлежне институције и Републике Србије и Савезне Републике Југославије.

Академик Стеван Карамата

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

314 . 9 (497 / . 115) (082)

ГОРАНЦИ, Муслимани и Турци у шарпланинским жупама Србије: проблеми садашњих услова живота и опстанка: зборник радова са “Округлог стола” одржаног 19. априла 2000. године у Српској академији наука и уметности / (организатори) Српска академија наука и уметности, Одбор за проучавање Косова и Метохије (и) Географски институт “Јован Цвијић”; (уредник Милан Бурсаћ). – Београд:

Географски институт “Јован Цвијић” САНУ, 2000 (Ваљево: Merlin company). – 105 стр.: илустр.; 24 cm. – (Зборник радова / Географски институт “Јован Цвијић” САНУ; књ. 50)

Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст.

  1. Српска академија наука и уметности (Београд). Одбор за проучавање Косова и Метохије, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ

а) Шар–планина – Становништво – Национална структура – Зборници

ИД=89990412