Историја српске књижевности

Милорад Павић

Класицизам

Белешка о овом издању

За основу овог издања узет је текст из дела: Милорад Павић, Рађање нове српске књижевности, Београд 1983, одељак посвећен класицизму у српској књижевности, стр. 255–408. Из књиге: Милорад Павић, Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Београд 1979, писац је преузео одељак о просветитељству (стр. 74–119), одељак посвећен рецепцији европских књижевности у српском друштву овог раздобља (стр. 61–73) као и поглавље Антички узори (стр. 43–52). Тако се у овом издању добија целовитија слика о европском контексту српске књижевности класицизма, као и о идејним струјањима у време просветитељства. Текст је допуњаван.

М. П.


Садржај

Књижевне прилике у време просветитељства

Класицизам

Био-библиографски прилози о важнијим писцима

CIP-Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

886.1(091)

ПАВИЋ, Милорад

Класицизам / Милорад Павић. – (1. изд.).- Београд: Досије: Научна књига, 1991 (Београд: "Култура"). -181 стр.;24 цм.-(Историја српске књижевности;3)

Тираж 4000. – Библиографија: стр. 178-179 – ISBN 86-23-70153-4

А) Српска књижевност - Класицизам

2816012

 

Пројекат Растко / Књижевност / Милорад Павић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ