Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Књижевност
Лужичких Срба

Избор из лужичкосрпске књижевности и културе
сачинио и текстове припремио
Радослав Братић
1984

Интернет издање:

Извршни продуцент и покровитељ
Технологије, издаваштво и агенција
Јанус

Београд
28. јун 2002.

Извршни уредник: Зоран Стефановић

Рецензент: Дејан Ајдачић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић

Техничка припрема: Даниел Рељић

Коректура: Даниел Рељић, Саша Шекарић, Зоран Стефановић

Штампано издање:

КОРАЦИ, Часопис за књижевност, уметност и културу

Година XIX, књига XIX, свеска 7—8 1984.

Издаје: Новинска, радио-информативна и издавачка организација „Светлост"

Редакција, Крагујевац, 21. октобра 13. Телефон (034) 62-291

Главни и одговорни уредник: Слободан Павићевић

Редакциони одбор: Дора Пилковик — Петани, Милорад Најдановић, Видосав Стевановић, Слободан Кировић, Драгослав Марковић, Слободан Лазаревић

Коректор: Лепосава Радојичић

Ликовна опрема: Раде Ранчић

Технички уредник: Бранко Ристић

Метер: Илија Илић

 

Садржај

 


 

Click here for Domowina official site