TIA Janus

 

Службени лист Народне Републике Црне Горе,
број 33, Цетиње, сриједа, 30 новембра 1949

251

На основу члана 80 став 2 Устава Народне Републике Црне Горе, на предлог Министарства просвјете, Влада Народне Републике Црне Горе доноси

УРЕДБУ
о оснивању музеја у Херцегновом

Члан 1

Оснива се Музеј у Херцегновом.

Музеј је под руководством и надзором Министарства просвјете.

Члан 2

Задатак је Музеја: да прикупља, чува, проучава и излаже материјал везан нарочито за историју Боке Которске.

Члан 3

Музеј има посебан предрачун прихода и расхода у саставу предрачуна прихода и расхода Министарства просвјете.

Члан 4

Радом Музеја непосредно руководи његов управник.

Управник је наредбодавац за извршење предрачуна Музеја.

Члан 5

Ближе одредбе о устројству и раду Музеја као и одредбе за извршење ове Уредбе прописује Министар просвјете.

Члан 6

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Народне Републике Црне Горе».

Број 5608

Цетиње

Претсједник Владе

Народне Републике Црне Горе

Блажо Јовановић с. р.

Министар просвјете

Живко Жижић, с. р.


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/