Vladimir Ćorović: Istorija Srba

ARS LIBRI Kupite štampano izdanje ove izvanredne knjige

<<   Sadržaj   >>

Stvaranje nove srpske despotovine

Vesti o padu Bosne i pogibiji kralja Stevana izazvali su iznenađenje i bol u celoj srednjoj Evropi. Turske čete zaletale su se i pre toga do mora i na severozapad do Ljubljane i iznad nje, a kroz južnu Ugarsku sve do Temišvara. Sad je, posle zauzeća Bosne, opasnost od njih postala neposrednija. Oni su došli ne samo na liniju Dunava, nego i na liniju Save, Sane i čak Une. Naročito je puklo pred očima svakom Mađaru šta su izgubili padom Srbije i padom Bosne. Sad je njihova granica postala širom otvorena. S toga je sasvim razumljivo što je papa, i inače potresen katastrofom zemlje koju je sam gurao u katastrofu, sa suzama u očima govorio u kardinalskom kolegiju; "Bosna je pala, kralja njenog ubiše, dršću Mađari i dršću svi susedi."

Dok su Turci osvajali Bosnu kralj Matija se nalazio u Bati i Baču, a od 6. juna do sredine jula u Futogu. On lično nije ništa preduzeo da olakša položaj Bosne i spase njenog kralja. Nije se čak krenuo ni onda kad je dobio sigurne vesti da se Turci povlače. Zašto? Na to pitanje mogu biti dva odgovora. Jedan je, da nije bio dovoljno spreman i da se bojao upustiti u borbu sa samim sultanom. A drugi je, da se nije možda ni hteo zalagati za bosanskog kralja, prema kome se od početka odnosio hladno, i da je hteo pokušati intervenciju u Bosni čisto za mađarski račun. Po svoj prilici u njegovoj politici odlučivala su u kombinovanoj meri, oba ova momenta.

Bosanski slom zaprepastio je i Mlečane. Oni su pisali papi 10. juna 1463., da je taj poraz "od takvog značaja i takve težine za spas hrišćanskog imena, da se to jedva dade toliko proceniti koliko zaslužuje." Četiri dana potom oni su javljali u Rim, da je sultan opustošio Bosnu i dobio njene gradove silom ili predajom. Zemlja je potpuno rastrojena. Turske čete provalile su u Krbavu i upale sve do Sinja. Tom prilikom zarobile su i hrvatskog bana Pavla Sperančića. Mlečani su sad tražili od pape, da na očigled opasnosti pokuša već jednom ostvariti ono što je nameravao. Oni su naročito polagali na to, da hrišćanska akcija počne čim pre, dok još ima vremena za spasavanje. Sami su bili voljni ući u takvu saradnju, a preduzimali su sve da bi odbranili Dalmaciju. Obećavali su i iskrenu pomoć uplašenom Dubrovniku. Mlečani su živo radili, da u veliku hrišćansku ligu uđu ne samo narodi srednje Evrope, nego, sa papinim posredovanjem, i Talijani i Francuzi i još ko drugi. Sa Mađarima su sami požurivali savez iz očigledne potrebe da i jedni i drugi zaštite svoje područje, koje je bilo prvo na udarcu. I sklopili su ga 12. septembra 1463. U isto vreme oni su živo radili na tom, da u taj savez uvuku i preostale balkanske države Hercegovinu, Zetu i Albaniju.

Herceg Stepan je odmah po odlasku Turaka pošao u istočnu Hercegovinu, da pribere ljude i povrati predate ili otete gradove. Sredinom jula dobio je ponovo grad Ključ kod Gacka, a u zapadnoj hercegovini Ljubuški. Ali brzo potom izbila je ponovo raspra u Hercegovoj porodici. Njegov sin Vladislav ustao je ponovo na oca tražeći trećinu zemlje za sebe, pošto je Herceg imao tri sina. Mletačka Republika, želeći da se pred tako očiglednom opasnošću strasti smire i da se već i inače oštećena zemlja ne upropašćuje dalje, rešila je bila da sama posreduje između njih. Na to ih je poticala i prilično mnogobrojna bosanska emigracija, koja se bila spasla na mletačko područje i od koje su izvesna uglednija lica bila otišla i u same Mletke. I Hercegu i svima drugim trebalo je staviti u izgled preotimanje Bosne od Turaka i tim povratak i ličnog ugleda, i imanja, i uticaja. Poručivalo se, da ne treba čekati dok se Turci učvrste u Bosni, nego da treba živo raditi, a uspeh ne izgleda ni malo neostvarljiv.

U Zeti Mlečani su pomagali svog čoveka Stevana Crnojevića i pomogli su mu, da preotme tvrdi Medun. Kod Skender-bega su delovali isto tako i on je bio sasvim ušao u njihove ideje.

Posle sklopljenog saveza između Mađara i Mlečana krenuta je odmah, početkom jeseni 1463., kombinovana ofanziva protiv Turaka. Mlečani su s flotom počeli akciju u Moreji, a Mađari su krenuli na Bosnu. Mađarska vojska prešla je Savu kod Gradiške početkom oktobra. Odatle se, u dve kolone, kretala prema Jajcu. Jednu je vodio Imbro Zapolja, a drugu, koja je udarila preko Ključa, sam kralj. Kralju Matiji pridružio se sa hrvatskim četama i Martin Frankopan. Oko 10. oktobra počeli su prvi hrišćanski juriši protiv Jajca, ali je turska posada grad junački branila preko dva puna meseca, sve do Božića, kad je bila prinuđena da se preda.

Za to vreme počela je akcija Vladislava Hercegovića, koja je unosila u zemlju novu smutnju. On je bio ponudio Mlečanima, da oni, a ne Mađari, obnove bosansko kraljevstvo i premda su mu oni ponudu primili s puno rezerve i ostavili je bez pravog odgovora, on je, ipak, ušao s vojskom u Bosnu i počeo da zauzima izvesna mesta, izjavljujući da to čini u ime Mletačke Republike. To je, prirodno, dovelo do objašnjavanja između Mađara i Mlečana. Mlečani su odbijali, da su odgovorni za tu akciju, za koju nisu dali pristanak. Vladislava je samo pomogao splitski knez, koji mu je dao tri zastave Sv. Marka, ali ne da radi protiv Mađara, nego da samo povrati ono, što je sam bio izgubio. Kad je uvideo, da bi to moglo imati neprijatnih posledica po njega Vladislav je prišao Mađarima. Njegova vojska držala je liniju od Prozora do Donjeg Vakufa i sprečavala je Turcima prilazak Jajcu s te strane. To je bilo korisno i s moralne strane, jer je ujedinjavalo sve hrišćane zemlje u borbi protiv Turaka. Drugi sin Hercegov, Vlatko, povratio je za to vreme na istoku Hercegovine jedan deo područja Pavlovića i Kovačevića sa devet gradova. Kralj Matija je s puno pažnje prihvatio saradnju sa Hercegom i Vladislavom. Ovog drugog je, za nagradu, učvrstio u red mađarskih barona i ustupio mu župe Uskoplje, Ramu i Lijevno sa svima granicama koje je preoteo od Turaka. Vladislav se opet obavezao Mađarima na vernu službu i savezništvo i ustupio im je bukovački grad sa neretvanskom oblašću.

Pošto je zauzeo Jajce krajem 1463. god. Kralj Matija je prekinuo dalje ratovanje te zime. To godišnje doba doista nije bilo pogodno ni za kakve akcije u bosanskim planinama. Za "gubernatora" Bosne bi imenovan Imbro Zapolja, daleki potomak starog bosanskog bana Borića. U isto vreme kralj mu je dao i čast bana Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, da bi što tešnje vezao osvojeni deo Bosne sa susednim oblastima, kako bi se što bolje mogla organizovati zajednička odbrana.

Iduće godine Kralj Matija nije mogao da nastavi početo delo oslobaćanja, iako su ga Mlečani stalno požurivali i nudili mu svoje usluge i političke i finansiske. Izgleda da su mu smetale i političke prilike u zemlji i oskudica sredstava. Mlečani su, skoro s očajanjem gledali kako uzalud prolazi vreme. Već 1. juna 1464. oni su javljali u Rim, da Turci spremaju novu vojsku i da će je uputiti na Mađare. Mlečani nisu krili svoju bojazan, da Mađari, ostavljeni sami, neće moći izdržati turski nalet. Sredinom juna stigle su u Bosnu prve turske izvidničke čete, svega oko 3.000 konjanika, koje su pustošile sve oslobođene krajeve, šireći strah i užas. Doprle su u svom zaletu sve do Splita.

Videći turske pripreme i nesumnjivu opasnost za hrišćanstvo rešio se, najzad, sam papa da lično krene neku vrstu krstaškog pohoda. Verovao je, da će njegov primer potstaći i druge da se odluče na energičnije mere. Prešao je s toga iz Rima u Jakin, da se stavi na čelo savezničke flote. U Jakin se za njim spremao i mletački dužd. Ali usred tih priprema već ostareli i uzbuđenjima izmoreni papa Pijo II, veliki neprijatelj Turaka i glavni propovednik hrišćanske solidarnosti, umire 15. avgusta 1464. S njegovom smrću padoše u vodu i svi veliki ofanzivni planovi. Mlečani i Mađari ostadoše sami, da se nose sa Muhamedovom Turskom.

Za to vreme turska vojska je 12. jula ponovo prispela pod Jajce. Tom gradu, kao bivšoj bosanskoj prestonici, koja se nalazila skoro usred zemlje, davali su naročit značaj i Turci i Mađari, veći možda nego je mesto samo po sebi i zasluživalo. Turska prethodnica, koju je vodio Mahmud paša, brojala je oko 20.000 vojnika. Ali ovog puta uzaludni su bili svi turski napori da zauzmu grad. Mađarska posada u njemu borila se hrabro i požrtvovano i sasvim drukčije nego bosanska vojska prošle godine. I kad je opsadnoj vojsci došao u pomoć sam sultan, bodreći je na sve nove juriše, situacija se nije mnogo promenila.

Dok se sultan bavio pod Jajcem stigoše mu vesti, da se mađarska vojska sprema na napadaj i da su odeljenja Imbra Zapolje prešla Savu i da operišu oko Banje Luke. Na glas o tom sultan je 22. avgusta naredio opšti juriš na Jajce, a kad taj nije uspeo sultan je naredio opšte i brzo povlačenje. Znači, da je zamorena vojska pretrpela osetne gubitke i da se sultan nije usuđivao primiti s njom borbu sa Mađarima. Vest o turskom povlačenju dobio je kralj Matija u Gorjanima, na Dunavu, i odmah je naredio da i ostala vojska pređe Savu i pođe za Turcima. On sam pošao je za njom tek početkom oktobra, i to uz Drinu, prema gradu Zvorniku, prenoseći ratište i u istočni deo Bosne. Uspeh Mađara pod Jajcem digao je njihov ugled i sad su se izvesni bosanski velikaši sami vraćali pod njihovu vlast.

Turski namesnik u Bosni Muhamed Minetović nije imao dovoljno vojske na raspoloženju, ali je ipak odlučio da brani turske položaje koliko god može. Svu je pažnju obratio na to, da očuva gradove na Drini, kako Mađari ne bi presekli veze Bosne sa ostalim delovima nove turske imperije. S toga je snabdeo Zvornik hranom i municijom i dodao mu jedno odeljenje male ali odabrane vojske. Mađari behu, pod Zapoljinim vođstvom, u jednom smelom zaletu doprli sve do Srebrenice i opljačkali je, ali Zvornika nisu mogli osvojiti. Kad je Zapolja sam bio ranjen pod tim gradom i kad je i njemu i drugima postalo jasno, da ga ne mogu zauzeti, oni su sredinom novembra žurno krenuli natrag, gonjeni od ohrabrenih Turaka, koji su im naneli dosta gubitaka. Tim je završena ova ekspedicija i svaki dalji mađarski pokušaj, da velikom i sistematskom ofanzivom proteraju Turke iz Bosne. Od tada, za duži niz godina, istočnu polovinu i središnji deo Bosne drže Turci, a zapadni i severni Mađari. U tim delovima sa središtima u Jajcu i gradu Srebreniku, Mađari su osnovali dve banovine sa potpuno vojničkom organizacijom, da im posluže kao neka vrsta mrtve straže.

Za to vreme u Hercegovini se nastavljala stara porodična svađa. Oba suseda, i Mlečani i Dubrovčani, upotrebljavali su sve načine da izmire oca i sina, među kojima je odnos bio ne samo pun nepoverenja, nego i duboke mržnje. Njihovu raspru iskoristili su Turci koji upadoše u Hercegovinu, ali ne više da tobože posreduju za jednu ili drugu stranu, nego da je osvajaju za sebe. Uplašeno stanovništvo sklanjalo se kud je znalo ne pokazujući mnogo volje da se zalaže za toliko očigledno sebične interese svojih gospodara. Sam Vladislav Hercegović morao je da beži iz zemlje i sklanjao se na dubrovačka ostrva Šipan i Koločep, jer mu Dubrovčani nisu dozvoljavali da se zadržava u samom njihovom gradu. God. 1465. Turci su bili zauzeli Blagaj i doprli do Trebinja. Drugi hercegov sin Vlatko otišao je da traži pomoći kod kralj Matije. Kad su čuli za mogućnost da Turci uzmu i Herceg Novi naredili su Mlečani u Kotor, da se tamo uputi jedna njihova ratna lađa, koja bi uzela grad u zaštitu. To je dovelo do objašnjavanja između Matije i Mlečana, koji im je prebacivao što se mešaju u njegove poslove "bosanskog kraljevstva". Međutim je splitski knez poseo područje oko ušća Neretve i Makarsku Krajinu, nemajući vremena da traži prethodno odobrenje svoje Republike. To pokazuje kako je proces raspadanja Hercegovine išao brzo i skoro neodoljivo. Mlečanima postupak splitskog kneza nije bio neprijatan, a tumačili su ga tako, da im se predao narod tih oblasti sam od svoje volje.

Kralj Matija nalazio se od oktobra 1465. kod Gradiške na Savi i pratio je događaje u Hercegovini. Za odbranu Lijevna i njegove župe uputio je Jana Vitovca "kneza zagorskog", dalmatinsko-hrvatskog bana Stepana Frankopana, i Janoša Rozgonjija. Vitkovcu i Rozgonjiju dao je Matija 3. novembra i punomoć, da mogu u njegovo ime pregovarati sa Hercegom, očevidno o odnosu Hercegovine prema Ugarskoj. Isto tako, da mogu vojnički pomagati i ugroženi Dubrovnik. Stari Herceg, videši očevidni slom zemlje, gledao je da nađe pomoći gdegod može. Pregovarao je i s Mlečanima i sa Mađarima, ali nije verovao ni jednim, ni drugima. Izdajstva i u rođenoj porodici, i u zemlji, propasti Vizantije, Bosne i Srbije, koje je sam doživeo behu ga učinile potpuno utučenim, ali i nepoverljivim. On je osećao kako se gavrani grabe oko njegove lešine. Ali šta je mogao? Valjalo je gledati da se spase što se može. Između Mađara i Mlečana bilo je ne samo neslaganja, nego i prave svađe oko Hercegovine. Mlečani nisu mogli pristati, da im se Mađari uvuku u Boku Kotorsku, a Mađari su zbog dalmatinskog zaleđa i zapadne Bosne nerado gledali Mlečane u Neretvanskoj Krajini.

U pregovorima s Mađarima, vođenim tajno u Dubrovniku, Herceg je pristao da oni posednu Počitelj na Neretvi. Tome su mnogo doprineli i Dubrovčani, koji su zazirali od Mlečana u tom kraju. Oni su pristali, da o svom trošku podignu i veliki most preko Neretve kod tog mesta i počeli su s radovima odmah od početka 1466. god. Vladislav Hercegović držao se, međutim, sad s Mlečanima i 4. februara imenovan je od njih, po svojoj želji, za "generalnog kapetana" sa godišnjom platom od 500 dukata. On je tražio od njih pomoć od 2.000 ljudi, ili bar novac da bi ih mogao sam nabaviti, jer, kako je naglašavao, došlo je dotle, da "sad niko neće da služi nego samo za plaću." I stari Herceg opredelio se pred kraj života za Mlečane. Od tolikih pregovora s kraljem Matijom nije, na kraju krajeva bilo ništa; on je sam uputio kralju 12.000 dukata da dobije pomoć u vojsci, pa je i to otišlo uzalud. Mlečanima je ponudio oba svoja grada u Boki, Novi i Risan, a ovi su mu 10. marta 1466. u zamenu za to, obećali dati ostrvo Brač i jednu kuću u Splitu ili u kom drugom gradu i slobodno stanovanje u Mlecima. Herceg im je, sem toga, dao pristanak, da se mogu, pored Mađara, učvrstiti i u Neretvanskoj Krajini. Ali, u isto vreme, Herceg je nastavljao pregovore i sa Mađarima. Međutim, nije dočekao da vidi dalji razvoj stvari. Slomljen dugim borbama i intenzivnim životom punim stalnih uzbuđenja on je umro u Novom 22. maja 1466., posle duže bolesti.

Turci od 1464. god. nisu preduzimali u Bosni nikakvih većih akcija; ove borbe u Hercegovini izvođene su sa malim brojem snaga i imale su za Turke čisto lokalan karakter. Da bi Bosnu pridobio više za sebe i suzbijao u njoj mađarski uticaj sultan se rešio, da zemlji dade novog kralja. Za kralja je postavio Matiju Šabančića, sina nesuđenog kralja Radivoja, brata Tomaševa. To je prvi takav potez u politici sultana Mehmeda II, koji nije primenjivao ni u Vizantiji, ni u Bugarskoj, ni u Srbiji. To je učinio očevidno zbog izuzetnog položaja Bosne, koja se nalazila na krajnjoj zapadnoj tačci njegove države, izložena agitaciji i Mađara i Mlečana, i u kojoj on, i pored ličnog zalaganja, nije uspeo da u celini vaspostavi svoju vlast. Sem toga, on je u Bosni, više nego i u jednoj drugoj zemlji, našao dosta uticajnih ljudi, koji su, iz opozicije prema Mađarima i njihovom stalnom vršljanju među njima, bili voljni da prihvate tursku vlast, naročito ako bi ona pokazivala izvesne dobre volje prema njima. Šabančić je imenovan za kralja krajem 1465. god.

U vezi sa ovom politikom Turaka u Bosni morali su i Mađari menjati svoju politiku prema Srbima. Morali su to činiti i u svom sopstvenom interesu, da bi Srbe dobili kao prijatelje. Dotle i dvor i izvesni njihovi magnati dozvoljavali su sebi ponekad grube ispade. Znamo postupke Silađijeve prema despotu Đurđu i njegovima, videli smo držanje kralja Matije prema nesrećnom Stevanu Tomaševiću. Imanja porodice Brankovića u Ugarskoj delio je kralj Matija kao pustolovinu. Ali, kad je turska opasnost postala očigledna za sve, posle pada Srbije i Bosne, kralj se trudi da što više boljih Srba pridobije za sebe i da tako deluje i na ostale. Kad su sinovi vojvode Jakše prešli iz Jagodine u Ugarsku, kralj im je 1464. god. poklonio u čanadskoj županiji nađlačko vlastelinstvo, a posle su dobili i druga imanja i u županijama kluškoj i aradskoj. Iduće godine on je uspeo da zadobije i sjajnog junaka Vuka Brankovića, sina slepog Grgura, koga je narodna pesma opevala sa puno simpatije i dala mu neobično ime Zmaj Ognjenog Vuka. On je bio dotle u turskoj službi, sledeći politiku svoje tetke, sultanije Mare, pa je kao takav ušao i u sastav turskog poslanstva, koje je sa Mađarima imalo u Beogradu da pregovara o uslovima mira. Ti pregovori, o kojima se i tad i posle dugo diskutovalo i u Budimu i u Mlecima, nisu doveli do rezultata. Međutim je kralju Matiji pošlo za rukom da Vuka privuče na hrišćansku stranu. Uzeo ga je kao svog čoveka, poklonio mu gradove Slankamen i Kupinik kod Save, i imenovao ga za zapovednika srpskih ratnika. Vuk se brzo raščuo kao redak junak, pa je to i njegovo porodično ime prikupilo oko njega dobar broj vrednih i odlučnih srpskih ratnika. Njega i srpske borce upotrebio je Matija u prvi mah ne protiv Turaka, nego protiv češkog kralja Jurja Podjebrada, s kojim je vodio dug rat. Kako se u tom ratu Vuk istakao u velikoj meri stekao je poverenje kraljevo i ovaj ga je potom obasipao znacima svoje pažnje.

Sultanu Mehmedu bolo je oči prkosno držanje albanskog Skender-bega, isto kao i njegovo naslanjanje na napuljski dvor i veze s Mlecima i Mađarskom. S toga je on lično poveo 1466. god. vojsku na nj hoteći da ga satre. Skender-beg, čija je sestra bila udata za Stevana Crnojevića, dobio je nešto pomoći iz Zete i od Mlečana, i održao se sa krajnjim naporom snage i te i iduće godine, ali je, odmah iz njegove smrti (1468.), nastupio slom i albanske države.

Vladislav Hercegović, prevrtljiv i bez ikakvog moralnog uporišta, videći nezaustavljivo napredovanje Turaka i sasvim jalovu takozvanu hrišćansku politiku, obratio se sultanu i stavio se u leto 1466. god pod njegovu zaštitu. Sultan ga je primio i kao svog haračara preporučio pažnji Dubrovnika. Njegov mlađi brat Vlatko, koji se smatrao očevim naslednikom i uzeo titulu hercega, nastavio je veze sa Mađarima. Između braće nije bilo nikakve ljubavi. Sem u politici oni su se razilazili i u drugim pitanjima, a u poslednje vreme još i naročito zbog podele očeve ostavštine. Ta ih je podela zavadila potpuno i oterala čak i u nove tabore. Da bi postigao u Dubrovniku, u mestu gde je Herceg ostavio svoje blago, svoja materijalne ciljeve Vladislav se obratio kralju Matiji kao dubrovačkom zaštitniku, što je Vlatka oteralo u krilo Mlečića i napuljskog dvora. Slom Albanije izazvao je življu političku aktivnost Mlečića i pogoršanje njihovih odnosa sa Turcima, ali je to u izvesnoj meri delovalo i na nesrećne Hercegoviće. Oni su obojica povili glave i prihvatili se sultanova skuta. Na sultanovo posredovanje izvršena je u Dubrovniku i podela njihova nasledstva. Njihova sestra Mara udala se 1469. god. za Ivana Crnojevića, ali od te veze nije bilo nikakvih značajnijih političkih posledica. Pošto se razdelio s braćom, sit borbe, i sa težnjom da se ukloni iz neposredne turske blizine, Vladislav Hercegović je napustio Hercegovinu i otišao u Slavoniju. Tamo mu je kralj Matija dao gradove Veliki i Mali Kalnik, koji su štitili područje reke Lonje. Te gradove s njihovim imanjima dobio je Vladislav pre proleća 1470.; tada je, verovatno, i preselio.

Za to vreme Bosna je iznenada dobila još jednog novog kralja. Ugledni mađarski velikaš Nikola Iločki, koji se od 1438. god. javlja kao mačvanski ban i koji je važio kao jedan od najuticajnijih i najbogatijih magnata kraljevstva, beše 1471. god. otvoreno pristupio velikoj opoziciji protiv kralja Matije. Opozicija se ta nosila mišlju, da Matiju prosto svrgne s prestola, a da dovede jednog poljskog princa. Da razbije tu opasnu družinu Matija je ponudio ambicioznom Nikoli bosansku kraljevsku krunu, za kojom je ovaj odavno žudeo. Mađarski sabor, sazvan u septembru 1471., primio je tu ponudu. S bosanskom "krunom" Iločki je dobio na upravu i hrvatsku i slavonsku banovinu i gradove vranskog priorata. Dotle on se zvao "večni knez" Teočaka i mačvanski ban. Ali Iločki je stvarno dobio više titulu nego vlast. Kao svoju oblast imao je Teočak sa zvorničkim krajem, dok su u Jajcu i dalje upravljali banovi, koje je postavljao kralj Matija. Zadovoljivši se tom visokom čašću Iločki se, naravno, izdvojio iz opozicije i postao je jedan od stubova Matijinih, sve do smrti (1477.).

Iste ove godine obnovio je Matija i srpsku despotovinu u Sremu. Još od leta 1471. Turci su se, s velikim brojem radnika, utvrđivali na Dunavu i protiv Beograda. Tad su podigli i grad Zaslon, a docniji Šabac. Mađarima je bilo jasno, da se protiv Turaka, pored gradova i utvrda, mora stvarati i živ bedem odane ljudske snage, koji će im štititi granicu. Pogodnijeg i boljeg bedema od borbenih Srba teško da se moglo dobiti, a bez velikih finansiskih izdataka. Njih su mogli zadovoljiti obnovom njihove despotovine, koja bi opet okupila oko sebe sve narodne snage i koja bi im davala nade, da mogu ponovo doći do svoje stare države. Za srpskog despota bi postavljen Vuk Branković, čovek među Srbima tada najvećeg glasa i od prve kuće. Njemu je narod dao nadimak Zmaj Ognjenog Vuka, možda po tom što je bio nosilac i vitez mađarskog ordena Zmaja, a možda i zbog izuzetne lične hrabrosti. Ima i vrlo verovatno tumačenje, da je on to ime mogao dobiti i po jednoj vojničkoj spravi XV veka, koju su junaci nosili na glavi u obliku zmaja, da bi njom, sipajući vatru i dim, zastrašivali neprijateljske vojnike i konje.

U Zeti Stevana Crnojevića nasledio je 1465. god. njegov sin Ivan. Došao je na upravu Zete u času kad je Herceg Stepan, dugo vremena neprijatelj njihove kuće, preživljavao svoju punu tegoba poslednju godinu, i kad se sultan bio okomio i na njegova drugog suseda Skender-bega. Ivan je, mlad i neodmeren, svoju vladavinu počeo odmah napadom na mletačko područje u zetskom primorju oko Bara i Kotora. Njemu su se pridružili i Paštrovići i neka druga susedna plemena. Mlečani su protiv njega radili preko svog čoveka Leke Dukađina, a 22. aprila 1465. oglašavali su ga kao svog "perfidnog neprijatelja" i ucenili ga sa 10.000 libara. U leto Kotor je bio tako pritešnjen od Crnogoraca, da je tražio pomoći od Mletaka. Međutim, bilo je jasno, da će se Zeta moći teško održati izmeću Turaka i Mlečana, ako se zavadi sa obojima. Kako su i Albanija i Hercegovina držale tada sa hrišćanima, odnosno sa Mlečanima, rešio se i Ivan da se izmiri s Republikom. U proleće 1466. zatražio je preko Hercega Stepana sporazum i do njega je, posle dužih pregovora, i došlo. Na Ivana je svakako uticao upad Turaka u Albaniju, izveden početkom leta te godine, i izvesna solidarnost sa junačkim Skender-begom. Ipak potpun sporazum između Ivana i Republike sklopljen je tek u novembru 1466. Ivan je, kao i otac mu Stevan, postao plaćeni mletački "kapetan" u Zeti. Uplašio se bio, verovatno, da bi mogao, kao i Skender-beg, ostati bez zemlje, gonjen od Turaka, a neprihvaćen od Mlečana. Skender-beg je bar kod ovih nalazio izvesne podrške i makar ne mnogo obilate pomoći, a on bi bio potpuno osamljen. Posle Skender-begove smrti on se potpuno pridružio Mlečanima i postao je pouzdan hrišćanski branilac na toj ugroženoj strani. Iz svog Žabljaka on je budno pratio stvari i održavao veze i sa susednim albanskim glavarima. Kao nagradu za takvo svoje držanje dobio je Ivan 24. februara 1473. sa svojim zakonitim naslednicima mletačko plemstvo, "kao najodabraniji i najispravniji prijatelj".

Turci su za to vreme vršili u glavnom manje prepade na celom području od severne Dalmacije do Albanije. Ako bi naišli na jači otpor oni bi se povlačili, a gde su mogli da što osvoje tu bi se odmah učvršćivali i ostajali. U svim tim slučajnim i nenadnim akcijama bilo je s turske strane nesumnjivog sistema. Pošteđen nije bio niko, ni prijatelj ni neprijatelj. God. 1471. bilo je napanuto dubrovačko područje u Župi, iako je Republika dotle uredno plaćala svoj harač od 5.000 dukata. Od 1472. god. taj je danak udvostručen. Te godine preoteli su Turci od Mađara i grad Počitelj na Neretvi, a Dubrovčani su sami, po zahtevu sultanovu, porušili svoj grad Posrednjicu. Iz straha od zapleta na toj strani Dubrovčani su počeli napuštati i svoju staru trgovačku koloniju u Drijevu na Neretvi i povlačiti se na Pelješac i u Ston, i od tada je to staro naselje, ranije od velikog prometnog i trgovačkog značaja, počelo osetno da pada.

Između preostale braće Hercegovića, ni posle Vladislavljeva odlaska, nije bilo prave sloge. Mladi Stevan, najmlađi Hercegov sin, razišao se s bratom Vlatkom radi podele očeva nasledstva. God. 1473. ili početkom 1474. god., sa sedamnaest godina, on je ljutit otišao na Portu i od 24. septembra 1474. javlja se kao musliman Ahmet. Sam sultan se potom zainteresovao za njegov deo nasleđa i slao svog posebnog čoveka u Dubrovnik da izvidi stvar. Ahmet je među Turcima stekao visoke položaje i u Carigradu je vršio izvestan uticaj, ali ga Turci, ipak, nisu nikad slali u Hercegovinu, da bi im i tamo bio od koristi. Njegov brat Vlatko oženio se, međutim, po drugi put unukom kralja Alfonza V, koja je potekla iz jedne njegove nezakonite veze. Tim brakom on je uhvatio dosta veza sa nekoliko uglednih talijanskih porodica, a našao je zaštite i na papskoj kuriji. Preko njih Vlatko je ponovo pokušao da zainteresuje strani svet za sudbinu hrišćanskih naroda na Balkanu. Naročito mu je za to dala prilike ogorčena borba oko Skadra, koji su branili Mlečići, Srbi Ivana Crnojevića i neka susedna albanska plemena. Turci su se tad spremali da obnove Podgoricu i da u njoj nasele 5.000 turskih kuća. Isto su tako hteli da obnove i Baleč između Skadra i Drivasta, očevidno s namerom da bi razbili veze između Zećana i Arbanasa. Mlečani su, naravno, pomagali Ivana Crnojevića da to spreči.

Kad su Mađari 1474. god. završili s uspehom svoje borbe s Česima i Poljacima obratili su ponovo pažnju na balkanska pitanja. Mlečani su još 1473. god. opominjali hercega Vlatka, da se sporazume s bosanskim kraljem i despotom Vukom, pa da rade protiv Turaka zajednički. Kad su Mađari 1475. god. otpočeli novi rat s Turcima dalo mu se dovoljno prilike za to. Kralj Matija je s jeseni te godine došao lično pod Šabac i zauzeo ga, posle nekoliko nedelja opsade, 15. februara 1476. Naša narodna epska poezija zapamtila je sve do XIX veka taj događaj i dovodila ga tačno u vezu sa Zmaj Ognjenim Vukom. Odatle je despot Vuk krenuo dolinom Drine do Srebrenice, da oskudnom kralju pribavi plen. Put je izvodio avanturistički, noću i krišom, da bi iznenadio i zaprepastio protivnika. Od svojih ljudi izabrao je njih 150, preobukao ih u turska odela, i uputio ih u grad, u kom se toga dana držao vašar. Njihov prepad uneo je neverovatan metež među Turke i potpuno ih onesposobio za odbranu. Plen je bio velik; ugrabljeno je pet tovara srebra i 127.000 aspri, sem drugih stvari. Odatle je despot provalio do Kučlata, pa, pošto ga je poharao, udari na povratku i na Zvornik. Tu je bio ranjen u nogu, pa s toga prekide dalju borbu. Uz put je sve oplenio, popalio i opustio. Obavešten da se u mađarskoj vojsci nalazi lično kralj Matija sultan mu je bio ponudio mir za duži niz godina, tražeći za Turke samo slobodan prolaz kroz Hrvatsku i Dalmaciju protiv Mlečana. Ali Matija nije pristao na te uslove. U to vreme i turski kralj u Bosni, Matija Šabančić, bio se ponudio Mađarima, verujući da ova njihova ofanziva ima veće smerove. Mađari su ga doista prihvatili i uputili su jednu svoju vojsku u Bosnu, koja je spasla Matiju od Turaka, ali koja nije inače postigla nikakvih drugih odlučnih uspeha.

Mađarima je bilo mnogo stalo do toga, da u ovom ratu povrate i Smederevo. Ispred Smedereva Mađari su na Godominskom Polju podigli tri utvrđenja ili "bastije", od kojih se jedna zvala Viteška Trpeza. Odatle su opsedali Smederevo i provaljivali u Srbiju. U leto 1476., beše upao smederevski sandžak Ali-beg sa 5-6.000 ljudi u Banat. Za njim se odmah natisnuo despot Vuk i slomio mu je kod Požežene vojsku, iako je imao mnogo manje ljudi sa sobom. Samog brata Ali-begova Skendera naterao je u Dunav. Uz Vuka se istakao i čuveni junak Dmitar Jakšić i Petar Doci, u pesmama popularisani Dojčin Petar "varadinski ban". Mađarska i srpska vojska zatvorila je potom Turke u smederevskom gradu. Kad je Muhamed II dobio vesti o tom, on se, pošto je sjajno pobedio moldavskog vojvodu Stevana Velikog, obrnuo odmah prema Srbiji. Po ljutoj zimi 1476. stigla je njegova vojska na Dunav i Mađare sa Srbima delom potisnula, a delom pobila.

U Mađarskoj se tada nalazilo nekoliko uglednih srpskih vojvoda i velikaša, koji su kralju Matiji sa svojim ljudima napravili lepih usluga i koji ih je zato obasipao priznanjem i nagradama. Čuvena su bila dva brata Jakšića, Stevan i Dmitar. Dmitar Jakšić je znatno doprineo da se gornja Ugarska očisti od Poljaka, a inače se proslavio u više borbi s Turcima. Uz njih javlja se u Ugarskoj od prilike od 1470. god. i čuveni stari vojvoda despota Đurđa Miloš Belmužević, koji je dobio grad Šašvar i kome je kralj Matija 1483. god. poklonio Majšu i Poznad u temišvarskom kraju.

Kad se kralj Matija 1477. god. upustio u dugi rat s carem Fridrihom III napustio je dalju akciju u Srbiji, a svoje srpske pomagače uputio je na severozapad i zapad. Srpska snaga trošila se nemilosrdno za tuđ račun. Danas je jasno, da je cela politika kralja Matije značila stvarno rasipanje i mađarske snage i da je bila, pored svih tobožnjih velikih linija, kratkovida. Kralj je vodio Ugre na Čehe, Poljake i Nemce, dok su Turci podrivali njegove položaje na jugu i stezali sve jači lanac protiv njega. Tako je obnova srpske despotovine donela Srbima vrlo malo stvarne koristi; ona je postala jedna vrsta vojne granice, u kojoj je Srbima postepeno davana uloga dobrovoljnih najamnika. Mađarima samim srpska despotovina je mogla biti dragocena, da su pustili Srbe da se tu učvrste i razviju, jer jaki Srbi bili su u isto vreme i izvesna garantija za Mađare. Ovako rastrzani, ginući po austriskim ledinama, Srbi su, istina, odnosili pobede za Matiju, ali su se topili i gubili, a od svih tih pobeda, na kraju krajeva, ispao je i za njih i za Mađare negativan obračun. Malo više od četvrt veka iza Matijine smrti cela Mađarska postala je turski plen, i Srbi sa njom zajedno.

<<   Sadržaj   >>