Дарина Младенова

Списък на научните публикации на Дарина Максимова Младенова

1996

 1. [ръкопис] Балкански етнолингвистични успоредици из областта на народната астрономия. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (кандидат на филологическите науки). София, 1996, 544 стр. + 38 карти.

2006

 1. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2006, 421 с. (вкл. ІV + 43 карти).

Б. Студии

1994

 1. Етнолингвистично изследване на българските названия на калинка-малинка (Coccinella septempunctata) в балканска и славянска перспектива - Сб. Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. София, 1994, 195 - 285.

1996

 1. Балкански етнолингвистични успоредици из областта на народната астрономия. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор (кандидат на филологическите науки). София, 1996. 35 стр.

2001

 1. За наследниците на стб. ÃÐÚÑÒÜ в съвременните български говори. - В: Сб. Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2001, 187 - 218 (+ 3 карти).
 2. Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските говори. - Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. І. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001 (=Studia balcanica 23), 154 - 184 (вкл. 8 карти)

ръкопис

1997

 1. Образът на "другия" в румънските учебници по история (79 стр.) [за фондация "Балкански колежи"]

В. Статии в списания, сборници, публикувани доклади

1990

 1. Облак 'небе' - характерна семантична особеност в някои родопски говори. - Език и литература 1990, кн. 4, 79 - 80.
 2. Представата мълния-змия във вярванията на българи и румънци. - Българска етнография 1990, кн. 6, 15 - 23.

1992

 1. Названия за ‘клепач’ в българските диалекти. - Език и литература 45, 1992, 4, 57 - 62 (+ 1 карта).

1993

 1. (съвместно с М. Младенов, В. Алексова и Л. Шишкова) Наблюдения върху българо-словашки езикови успоредици. - Славянска филология, т. 21 (Доклади и статии за XI Международен конгрес на славистите). С., 1993, 206 - 235.

1995

 1. Някои български диалектни названия на насекомото калинка-малинка - Българска реч. Популярно списание за езикова култура. Год. I / 1995, кн. 1, 19 - 20.
 2. Български диалектни названия на съзвездието Орион. -Българска реч. Популярно списание за езикова култура. Год. I / 1995, кн. 2, 23 - 24.
 3. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 4. Астроними с вътрешна форма 'хайдути, крадци'. - Проглас 1995 / 3, 76 - 82.

1996

 1. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 3. Назоваване на сутрешната и вечерната Венера с мъжко и женско лично име. - Български фолклор 1996, кн. 1 - 2, 37 - 57 (с 2 карти).
 2. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 5. Астроними с вътрешна форма 'знаци'. - Съпоставително езикознание 1996, кн. 2, 32 - 37.
 3. Българските народни астроними - огледало за историята на българския език. - Български език 1996, кн. 2, 49 - 52.

1997

 1. Die rumänischen volkstümlichen Stern- und Sternbildnamen in der Perspektive der Balkansprachen. - Revue des études sud-est européennes (Bucureşti), 1997/3 - 4, 25 - 32.

1998

 1. Образът на турците в румънските учебници по история. - Образът на "другия" в учебниците по история на балканските страни. С. [издание на фондация "Балкански колежи"], 1998, 101 - 118.
 2. Cercetare etnolingvistică asupra denumirilor balcanice ale Căii Lactee. - Sud-Estul şi contextul european. Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene, IX, 1998, 43 - 52.

1999

 1. Балканските езикови контакти в светлината на ареалната лингвистика. - Сб. Средновековните Балкани. Политика. Религия. Култура. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1999, 223 - 234 (+ 4 карти).
 2. Една балканска етнолингвистична успоредица: бълг. секaaвица 'мълния' и неговите балкански съответствия. - Сб. "Диалектология и лингвистична география", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1999, 301 - 309 (+ 2 карти).
 3. "Балканское" в балканских народных астронимах. - В поисках "балканского" на Балканах. Балканские чтения 5. Тезисы и материалы симпозиума (1 - 3 марта 1999 г.). Москва, 1999, 66 - 67 [резюме на доклад].

2000

 1. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 2. Астроними с вътрешна форма 'мома с кобилица'. - Сб. "Етнолингвистични проблеми на балканските народи (София, 3 - 4 юли 1995). София: ДИОС, 2000, 127 – 146 (+ 1 карта)

2001

 1. Българските диалектни названия за ‘човка’. - Сб. "Българският език през ХХ век" (доклади от конференцията, посветена на проф. д-р Стойко Стойков и 35 години от издаването на I том на Българския диалектен атлас), съст. В. Радева, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, Издателство “Пенсофт”, 2001, 176-196 + 1 карта.
 2. Болгарские диалектные названия серёг в славянской перспективе. - Исследования по славянской диалектологии, вып. 7, Славянская диалектная лексика и лингвогеография. Отв. редакторы Г. П. Клепикова, А. А. Плотникова, Москва, 2001, 243 - 256 (+ 1 карта).

2002

 1. Die Sterne im bulgarischen sprachlichen Weltbild: 1. Die Sterne leuchten. - Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на Стефана Стойкова. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 198 - 209.
 2. “Глаза” и “зрение” небесных светил: связь концептов света и зрения в балканских языках и традиционной культуре. - Славяноведение 2002/6, 72 – 86.

2003

 1. К проблематике ареального исследования турецких заимствований в диалектах болгарского языка. – В поисках “ориентального” на Балканах. Античность. Средневековье. Новое время. Тезисы и материалы. Балканские чтения 7. 24 – 26 марта 2003. Москва, 2003, 89-93

2004

 1. Балканский тип астронимической системы. – Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2004. Вып. 1, 48 – 55.
 2. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям арумынского диалекта. – Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. Международная научна конференция. Санкт-Петербург, 11 – 12 июня, 2004. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Наука, 2004, 25-26.

2005

 1. Контаминацията в светлината на ареалната лингвистика. – Български език, 2004, кн. 4, 95–100.
 2. Производната и метафоричната лексика от гледище на ареалната лингвистика. – Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината проф. д.ф.н. Василка Радева. Съставители Ю. Стоянова, Г. Дачева, Н. Павлова, Н. Михайлова, В. Миланов. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2005, 126–146 (вкл. 1 карта).
 3. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям в арумынском диалекте. – Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 11–12 июня 2004 г.). Отв. ред. А. Н. Соболев, А. Ю. Русаков. Санкт-Петербург – Мюнхен: Biblion Verlag, 2005, 176–188.

2006

 1. Die Nord-Südgliederung des bulgarischen Sprachraums und die rumänische Sprache. - Revue des études sud-est européennes (Bucureşti), XLIV, 2006, 423–448.
 2. Една фонетично-лексикална изоглоса в българския език: патлиџ`ан - патлъџ`ан, патлаџ`ан ’патладжан’, ’домат’. – Българска реч, 2006 (12), 2–3, 75–83.

2007

 1. Български преселнически говори и историческа лингвистична география. – Сб. Българските острови на Балканите, 2007: Издателство Фигура, 103–118 (вкл. 3 карти и 3 схеми).

под печат

 1. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 1. Астроними с вътрешна форма 'ралица (част от ралото)'. - Сб. "Българска книжовна и народна реч", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София (13 маш. стр. + 1 карта).
 2. Le modèle onomasiologique balkanique de l’astronyme ‘manche et sep d’araire’ et le terme agricole bulgare ралица. – Études balkaniques (Paris), 2006, 21 p. et 5 cartes, 6 schémas.

Доклади

 1. Балканские этнолингвистические параллели в области метеорологии: гром - доклад на VI международен конгрес по балканистика, септември 1989, София, 5 маш. стр.
 2. Der Heilige Elias als Donnergott bei Bulgaren und Griechen. -доклад на VI-ия Международен българо-гръцки симпозиум, септември 1991, София, 6 маш. стр.
 3. [съвместно с М. Младенов, В. Алексова и Л. Шишкова] Наблюдения върху българо-словашки езикови успоредици. - XI Международен конгрес на славистите, септември 1993, Братислава, 7 маш. стр.
 4. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 1. Астроними с вътрешна форма 'ралица (част от ралото)'. - доклад на националната конференция "Българска книжовна и народна реч" в памет на ст. н. с. д-р Максим Младенов, февруари 1995, София, 13 маш. стр. + 1 карта.
 5. Българските народни астроними - огледало за историята на българския език. - доклад на националната конференция в памет на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев, ноември 1995, София, 6 стр.
 6. Балкански успоредици при народните названия на звезди и съзвездия: 2. Астроними с вътрешна форма 'мома с кобилица'. - I българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични проблеми на балканските народи", 1995, София, 25 маш. стр. + 1 карта.
 7. Astronimele populare româneşti în perspectivă balcanică. - II българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични извори за Югоизточна Европа", 1996, Букурещ, 8 стр.
 8. Cercetare etnolingvistică asupra denumirilor balcanice ale Căii Lactee. - IV българо-румънска среща на тема "Етнолингвистични извори за Югоизточна Европа", 1998, Букурещ, 9 стр.
 9. Ареална характеристика на турски заемки в българските диалекти. - доклад Международния научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание послучай 90 години от рождението на акад. Владимир Георгиев (1908 - 1986), октомври 1998 г., гр. Банкя, 6 стр. + 16 карти.
 10. "Балканское" в балканских народных астронимах. - V Балканские чтения. В поисках "балканского" на Балканах, март 1999, Москва, 10 стр.
 11. За "очите" и "гледането" на небесните светила в балканската традиционна култура. - доклад на V българо-румънска среща "Език и култура на Балканите", септември 1999 г., 6 стр.
 12. Българските диалектни названия за 'обици'. - доклад на националната конференция "Българският език през ХХ век", посветена на паметта на проф. д-р Стойко Стойков и 35 години от издаването на I том на Българския диалектен атлас, декември 1999 г., София, 7 стр.
 13. Stelele în imaginea lingvistică a lumii la bulgari şi la români. - доклад на VІ българо-румънска среща “Etimologia în perspectivă etnolingvistică”, Букурещ, юли 2000, 8 стр.
 14. Славянските заемки в балканските езици през призмата на българската лингвистична география. - доклад на VІІ българо-румънска среща на тема “Балкански лингвистични и културни взаимодействия”, София, юли 2001, 6 стр. (+ 3 карти)
 15. Болгарские ареальные соответствия славянским заимствованиям в арумынском диалекте. – Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, Санкт-Петербург, 11-12 юни 2004 (+ 8 карти)
 16. Repartizarea areală nord-sud a teritoriului lingvistic bulgar şi limba română. – доклад на българо-румънския симпозиум на тема Realităţi caracteristice ale Sud-Estului european şi metode moderne de cercetare, Bucureşti, 19.09.2005, 8 с.
 17. Български преселнически говори и историческа лингвистична география. – Българските “острови” на лингвистичната карта на Балканите, международна конференция, София, 4–6.11.2005, 9 с. + 3 карти.
 18. Как доматите и патладжаните се срещнаха на Балканите. Етнолингвистично изследване. – доклад на българо-румънската конференция на тема “Характерни явления в Югоизточна Европа и модерните методи за тяхното изследване”, София, 11.09.2006, 8 стр.
 19. Roşii şi vinete în graiurile bulgăreşti din România. – доклад на българо-румънско-руската конференция на тема „Caracteristici ale realităţilor Sud-Estului european şi metode noi de abordare”, Bucureşti, 14.09.2007, 7 стр.

Рецензии

 1. I. Cuceu, M. Cuceu. Vechi obiceiuri agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte. I. Bucureşti, 1988, p. 255. - Български фолклор, 1991, 3, стр. 119 - 121.
 2. Ю. Г р и ц е н к о. Ареальне варіювання лексики. Київ, Наукова думка, 1990. 269 стр. - Съпоставително езикознание 1995, 4-5, 65 - 72.

Други

 1. [Отзив] Table ronde: les problèmes ethnolinguistiques des peuples balkaniques. – Études balkaniques 1995, кн. 3-4, 231 - 232.
 2. [Отзив] Conference internationale consacrée aux sources ethnolinguistiques sur l'Europe du Sud-Est. – Études balkaniques 1999 / 1 - 2, 250 - 251.
 3. [Отзив] В поисках "балканского" на Балканах. (V балканские чтения, Москва, 1 - 3 марта 1999 г.). - Балканско езикознание (Linguistique balkanique), XL, 1999 - 2000, 1, 77 - 83.
 4. [Отзив] Les phénomènes caractéristiques en Europe du Sud-Est et les méthodes modernes de les étudier. – Études balkaniques, под печат.

Съставител

 1. Съставители В. Алексова. Д. Младенова. Етнолингвистични проблеми на балканските народи (София, 3 - 4 юли 1995). София: ДИОС, 2000, 156 с.
 2. М. Сл. Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Избрани статии. Съставители и редактори: Г. Колев, Д. Младенова, О. Младенова. Отговорен редактор: Д. Младенова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, 850 с.
На Растку објављено: 2008-05-21
Датум последње измене: 2008-05-21 14:02:53
 

Пројекат Растко / Словенска етнолингвистика