Projekat Rastko Gracanica-PecElektronska biblioteka kulture Kosova i Metohije
Projekat Rastko Gračanica - Peć: Istorija: Knjiga o Kosovu

SKRAĆENICE

AASJE / Arhiv za arbanašku starinu, jezik i etnologiju

Avramovski, Ž., Prilog / Ž. Avramovski, Prilog pitanju italijansko-albanske iredentističke propagande na Kosovu i Metohiji u vreme minhenske krize i okupacije Albanije, IG (1964) 2-3, 123-140.

Andrić I., Razvoj / I. Andrić, Razvoj duhovnog živoga u Bosni pod uticajem turske vladavine Sveske Zadužbine Ive Andrića 1 (1982) 1, 6-245.

Arš, G. L. i dr Kratkaja istorija Albanii / G. L. Arš - I. G. Senkevič - H. D. Smirnova, Kratkaja istorija Albanii, red. A. F. Miller, AN SSSR Institut istorii, Moskva 1965.

Barić, H. Lingv. studije / H. Barić, Lingvističke studije, Sarajevo 1954.

Barjaktarović M., Rugova / M. Barjaktarović, Rugova, SEZ 74, Naselja 36, Beograd 1960, 163-241.

Bartoš M., Međunar. javno pravo / M. Bartoš, Međunarodno javno pravo I, Opšti deo, izvori, subjekti, Beograd 1954.

Bogdanović, D., Ist. stare srp. književnosti / D. Bogdanović Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980.

Bogdanović, D., Katalog Hilandara / D. Bogdanović Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara, Beograd 1978.

VE / Vojna enciklopedija I-X Beograd 1958-1967.

Geršković, L., Hist. nar. vlasti / L Geršković, Historija narodne vlasti, Beograd 1957.

GIDNS / Glasnik Istoriskog društva, Novi Sad

GNČ / Godišnjica Nikole Čupića

Dedijer, V., Jugosl. - alb. odnosi / V. Dedijer, Jugoslovensko-albanski odnosi (1939-1948), Beograd 1949.

Dokumenti / Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914, SANU Beograd (knjiga VI/1 - 1981, Vl/2 - 1981 Vl/3 - 1983 Vll/1 - 1980 Vll/2 - 1980).

Đorđević, D., / D. Đorđević Izlazak Srbije na Jadransko more i konferencija ambasadora u Londonu 1912, Beograd 1956.

Đorđević, J., Ustavno pravo / J. Đordević, Ustavno pravo Jugoslavije, Beograd 1957.

EJ / Enciklopedija Jugoslavije I-VIII, Zagreb 1955-1971.

EJ2 / Enciklopedija Jugoslavije, 2. izd. , ćirilicom.

Elaborat Ive Andrića / B. Krizman, Elaborat dra Ive Andnca o Albaniji iz 1939. godine, ČSP 2 (1977) 77-89.

ELU / Enciklopedija likovnih umjetnosti I - IV, Zagreb 1959-1966.

Zbornik / Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, tom l, knj. 19, Beograd 1969. (11/10- 1962 11/11 - 1963).

ZDIMS / Zbornik za društvene nauke Matice srpske.

ZRVI / Zbornik radova Vizantološkog instituta.

ZREI / Zbornik radova Etnografskog instituta.

Ivić, P., Srpski narod / P. Ivić, Srpski narod i njegov jezik, Beograd 1971.

IG / Istorijski glasnik.

Ist. naroda Jugoslavije / Istorija naroda Jugoslavije II, Beograd 1960.

Ist. Crne Gore / Istorija Crne Gore I, Titograd 1967; 2/1-2 1970.

Istorija srp. naroda / Istorija srpskog naroda I, Beograd 1981; 11-1982; V/1-2- 1981; VI/1-2-1983.

Ist. arhiv KPJ II / Istorijski arhiv KPJ II. Kongresi i zemaljske konferencije KPJ 1919-1937, Beograd 1950.

IČ / Istorijski časopis.

Jačov, M., Spisi / M. Jačov, Spisi Tajnog vatikanskog arhiva XVI-XVIII veka, Beograd 1983.

Jireček, K., Ist. Srba / K. Jireček, Istorija Srba I-II Beograd 19522 (red. J. Radonić)

Kosovo nekad i danas / Kosovo nekad i danas, Beograd 1973.

Kostić, P., Crkv. život / P. Kostić, Crkveni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX veku (sa uspomenama pisca), Beograd 1928.

Krasnići, M., Savremene promene / M. Krasnići, Savremene društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji, Priština 1963.

Lazarević, M., Srpsko-turski rat 1912. / M Lazarević, Naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje. Srpsko-turski rat 1912. godine I, SKZ, Beograd (b. d.).

LMS / Letopis Matice srpske.

Lutovac, M., Bihor i Korita / M. Lutovac, Bihor i Korita, SEZ 81, Naselja i poreklo stanovništva 40, Beograd 1967.

Lutovac, M., Gora i Opolje / M. Lutovac, Gora i Opolje, SEZ 69, Naselja i poreklo stanovništva 35, Beograd 1955, 229-340.

Lutovac, M., Etničke promene / M. Lutovac, Etničke promene u oblasti Stare Raške, Glas SANU 307, Odeljenje društvenih nauka 20, Beograd 1978, 205-230.

Lutovac, M., Značaj Kosova / M. Lutovac, Geografski i političko geografski značaj Pokrajine Kosova u Srbiji, Glas 282 SANU, Odeljenje prir. matem. nauka 34, Beograd 1972.

Lutovac, M., Ibarski Kolašin / M. Lutovac, Ibarski Kolašin, SEZ 67, Naselja i poreklo stanovništva 34, Beograd 1954, 57-188.

Lutovac, M., Rožaje i Štavica / `M. Lutovac, Rožaje i Štavica, SEZ 75, Naselja i poreklo stanovništva 37, Beograd 1960, 319-419.

Marković, B., Pravosl. monaštvo / V. Marković, Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji, Sremski Karlovci 1920.

Milošević, S., Izbeglice i preseljenici / S. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941-1945 godine, Beograd 1981.

Mihaljčić, R., Kraj srp. carstva / P. Mihaljčić, Kpaj srpskog carstva, Beograd 1975.

NE / Narodna enciklopedija srpsko hrvatsko-slovenačka, red. S Stanojević, Zagreb 1929, (ćiriličko izdanje).

Nešović, S., - Petranović B., AVNOJ / S. Nešović - B. Petranović, AVNOJ i revolucija. Tematska zbirka dokumenata 1941-1945, Beograd 1983.

Nikolić, P., Širenje Arnauta / P. Nikolić, Širenje Arnauta u srpske zemlje, Glasnik Srpskog Geografskog Društva 3 (1914) sv. 3-4, 110-127.

Obradović, M., Agrarna reforma / M. Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (1918-1941), Priština 1981.

OP / Onomatološki prilozi.

Oslob. rat naroda Jugoslavije / Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945 I, Beograd 1957.

Pavlović, P., Seobe Srba i Arbanasa / P. Pavlović, Seobe Srba i Arbanasa u ratovima 1876 i 1877-1878 godine, GEI 4-6 (1955-1957, obj. 1957), 53-104.

Pešikan, M., Zetsko humsko-raška imena / M. Pešikan, Zetsko-humsko-raška imena na početku turskoga doba, OP 3 (1982), 1-120.

Pešikan, M., Iz ist. toponimije Podrimlja / M. Pešikan, Iz istorijske toponimije Podrimlja I-III, OP 2 (1981), 1-92.

Pešić, D., Jugoslov. komunisti / D., Pešić, Jugoslovenski komunisti i nacionalno pitanje 1919-1935, Beograd 1984.

Prvi balk. rat / Prvi balkanski rat 1912-1913 (Operacije srpske vojske) I, Beograd 1959.

Radovanović, B., Tikveš i Rajec / B. Radovanović, Tikveš i Rajec, SEZ 29, Naselja i poreklo stanovništva 17, Beograd 1924, 128-565.

Radonić, J., Rimska kurija / J. Radonić, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, Beograd 1950.

Rački, F., Izvj. M. Bizzia / F. Rački, Izvještaj barskoga nadbiskupa Manna Bizzia o svojem putovanju god. 1610 po Arbanaskoj i staroj Srbiji, Starine JAZU 20 (1888).

SEZ / Srpski etnografski zbornik.

Seliščev A. M., Slav. naselenie / A. M. Seliščev, Slavjanskoe naselenie v Albanii, Sofija 1931, (fot. izd. Sofija, 1981).

Smiljanić, T., Kičevija / T. Smiljanić, Kičevija, SEZ 51, Naselja i poreklo stanovništva 28, Beograd 1935, 356-483.

Smiljanić, T., Mijaci / T. Smiljanić, Mijaci, Gornja Reka i Mavrovsko Polje, SEZ 35, Naselja i poreklo stanovništva 20, Beograd 1925, 1-122.

Srbija 1878. / Srbija 1878. Dokumenti, SKZ, Beograd 1978.

Stojanović, Lj., Zapisi / Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi I-VI, Beograd - Sr. Karlovci 1902-1926.

Stojanović, Lj., Stari srp. rodoslovi / Lj. Stojanović, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Beograd - Sr. Karlovci 1927.

Stojančević, B., Južnosl. narodi / B. Stojančević, Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829 do Pariskog kongresa 1856 godine, Beograd 1971.

Stojančević, B., Prvo oslobođenje Kosova / B. Stojančević, Prvo oslobođenje Kosova od strane srpske vojske u ratu 1877-1878, Naučni skup "Srbija u završnoj fazi Istočne krize 1877-1878 godine". Zbornik radova knj. 2, Beograd 1980, 459-474.

Stojančević, B., Prilike / B. Stojančević, Prilike u zapadnoj polovini Kosovskog vilajeta prema izveštajima austrougarskog konzula u Skoplju 1900. i 1901. godine, IČ 12-13 (1961-1962 obj. 1963) 287-317.

Stulli, B., Alb. pitanje / B Stulli, Albansko pitanje (1875-1882), Rad JAZU 318 (1959), 287-391.

Todorovski, G., Odnosi / G. Todorovski, Odnosi između Bugarske i Italije 1941-1943 godine u vezi sa zapadnom Makedonijom, IG 1965, 2-3, 77-97.

Tomić, J., O Arnautima / J. Tomić, O Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku, Beograd 1913.

Trifunović, Đ., Očevici / Đ. Trifunović, Očevici o velikoj seobi Srba, Kruševac 1982.

Trifunoski, J., Kačanička Klisura / J. Trifunoski, Kačanička Klisura, SEZ 60, Naselja i poreklo stanovništva 32, Beograd 1950, 465-581.

Trifunoski, J., Kumanov. - preševska Crna Gora / J. Trifunoski, Kumanovsko-preševska Crna Gora, SEZ 62, Naselja i poreklo stanovništva 33, Beograd 1951.

Trifunoski, J., Moravica / J. Trifunoski, Moravica Istočno-preševska sela, Godišen zbornik. Filozofski fakultet na Univerzitetot Skopje. Prirodno-matematički oddel 1 (1948), 223-282.

Trifunoski, J., Polog / J. Trifunoski Polog, SEZ 90, Naselja i poreklo stanovništva 42, Beograd 1976.

Trifunoski, J., Pčinja / J. Trifunoski, Gornja Pčinja, SEZ 77, Naselja i poreklo stanovništva 38, Beograd 1964.

Trifunoski, J., Skopski Derven / J. Trifunoski, Skopski Derven, SEZ 67, Naselja i poreklo stanovništva 34, Beograd 1954, 297-462

Trifunoski, J., Skopsko Polje / J. Trifunoski, Seoska naselja Skopskog Polja, SEZ 69, Naselja i poreklo stanovništva 35, Beograd 1955, 341-566.

Tričković, P., Srp. crkva / P. Tričković, Srpska crkva sredinom XVII veka, Glas SANU 320, Odeljenje istorijskih nauka 2, Beograd 1980, 61-164.

Tucović, D., Srbija i Arbanija / D. Tucović, Srbija i Arbanija. Jedan prilog kritici zavojevačke politike srpske buržoazije, Beograd 1914.

Ćorović, B., Spisi sv. Save / B. Ćorović, Spisi sv. Save, Beograd - Sr. Karlovci 1928.

Urošević, A., Gornja Morava / A. Urošević, Gornja Morava i Izmornik, SEZ 51, Naselja i poreklo stanovništva 28, Beograd 1935.

Urošević, A., Kosovo / A. Urošević, Kosovo, SEZ 78, Naselja i poreklo stanovništva 39, Beograd 1965.

Urošević, A., Novobrd. Kriva Reka / A. Urošević, Novobrdska Kriva Reka, SEZ 60, Naselja i poreklo stanovništva 32 Beograd 1950, 115-176.

Urošević, A., Sirinić / A. Urošević, Šarplaninska župa Sirinić, Godišen zbornik. Filozofski fakultet na Univerzitetot Skopje. Prirodno-matematički oddel 1 (1948), 115-176.

Filipović, M., Hac / M. Filipović, Has pod Paštrikom, Naučno društvo HP BiH. Djela 13, Balkanološki institut 2, Sarajevo 1958.

Hadri, A., Kosovo i Metohija / A. Hadri, Kosovo i Metohija u Kraljevini Jugoslaviji, IG 1967 1-2 51-84.

Hadri, A., Okupacioni sistem / A. Hadri, Okupacioni sistem na Kosovu i Metohji 1941-1944, Jugoslovenski istorijski časopis 1965, 2, 39-60.

Hadži-Vasiljević J., Arbanaska liga / J. Hadži-Vasiljević, Arbanaska liga (arnautska Kongra) i srpski narod u Turskom carstvu (1878-1882), Dodatak "Ratniku" za januar 1909, Beograd 1909.

Hadži-Vasiljević, J., Južna Stara Srbija / J. Hadži-Vasiljević, Južna Stara Srbija Istorijska etnografska i politička istraživanja I. Kumanovska oblast, Beograd 1909, II. Preševska oblast, 1913.

Hadži-Vasiljević, J., Muslimani / J. Hadži-Vasiljević, Muslimani naše krvi u Južnoj Srbiji, Bratstvo 19 (1925), 21-94.

HZ / Hilandarski zbornik

Hrabak, B., Ital konzul / B. Hrabak, Italijanski konzul u Skadru B. Berio o arbanaskom pitanju 1876-1878 godine, ČSP 3 (1978), 25-37

Hrabak, B. ,Katol. Arbanasi / B. Hrabak, Katolički Arbanasi za vreme istočne krize (1875-1878,) Istorijski zapisi knj. 35 (1978) 1-2, 5-59.

Cvijić, J., Balk. rat i Srbija / J. Cvijić, Balkanski rat i Srbija, Srpski književni glasnik (1912), 651-664.

Cvijić, J., Balk. poluostrvo / J. Cvijić, Balkansko poluostrvo i južno-slovenske zemlje. Osnovi antropogeografije, Beograd 19662.

Cvijić, J., Metanast. kretanja / J. Cvijić, Metanastazička kretanja njihovi uzroci i posledice, SEZ 24, Naselja i poreklo stanovništva 12, Beograd 1922.

Cvijić, J., Osnove / J. Cvijić, Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije I, Beograd 1906, II - 1906, III - 1911.

ČSP Časopis za suvremenu povijest

Čubrilović, V., Polit. uzroci / V. Čubrilović, Politički uzroci seoba na Balkanu od 1860-1880 god., Glasnik Geografskog društva 16 (1930), 26-49.

Šufflay, M., Povijest sjev. Arbanasa / M. Šufflay, Povijest Sjevernih Arbanasa, AACJE 2 (1924, obj. 1925), 193-242.

The Kosovo Question - Past And Present >>


//Kosovo.com / Projekat Rastko / Projekat Rastko Gračanica - Peć //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]