Живан Живковић — Биобиблиографија

ЖИВАН ЖИВКОВИЋ (Нови Карловци 1952. – Београд 1996), књижевни критичар и есејиста, доцент на Филолошком факултету у Београду. Гимназију је завршио у Инђији а студије југословенске и опште књижевности у Београду где је и магистрирао 1983. године са тезом „Часопис Путеви 1922-1924“. За магистарски рад добио је награду „Велибор Глигорић“. Докторирао је са тезом Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса 1991. године. На Филолошком факултету, све до своје преране смрти, предавао је Српску књижевност двадесетог века. У бројним југословенским листовима и часописима овај научни радник објавио је више стотина критика, есеја и студија о савременој књижевности. Посебно се бавио истраживањем и тумачењем авангардних и неоавангардних тенденција у српској литератури, дечијом књижевношћу и, последњих година живота и рада, хаику поезијом.

Објављене књиге:

„Орбите сигнализма“, 1985,

„Изазови авангарде“, 1986;

„Седми печат“, 1988;

„Сведочења о авангарди“, 1992;

„Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса“, 1994;

„Реч и смисао“, 1995;

„Од речи до знака“, 1996;

„Гост са истока“, 1996;

и постхумно:

„Са страница детињства“, 1998;

„Небески звоник“, 1998.

Литература о Живану Живковићу:

Милослав Шутић, „Једна значајна монографија о сигнализму“, Интернационална ревија Сигнал, број 11-12, 1996;

Мирко Иконић, „Сигнализам у токовима неоавангарде“, Интернационална ревија Сигнал, број 11-12. 1996;

Драгољуб П. Ђурић, „Одлазак блиставог есејисте“, Политика, 28. 12. 1996;

Милутин Ђуричковић, „Истраживач сигнализма“, Борба, 16. 12. 1996;

Јован Пејчић, „Научноистраживачки опус Живана Живковића“, Интернационална ревија Сигнал, број 15-16-17, 1997;

Мирољуб Тодоровић, „Подршка за нове стваралачке продоре“, Књижевне новине, број 944/945, 1997;

Слободан Ж. Марковић, „Три љубави Живана Живковића“, Детињство, број 4, 1996;

„Годишњак катедре за српску књижевност са југословенским књижевностима“ (Посвећен успомени на др Живана Живковића), Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2006;

Дејан Жикић, „Споменица др Живана Живковића“, Дунавски венац број 29, 2007.

Библиографија текстова Живана Живковића о сигнализму

1. Живан Живковић, Сигнализам данас и овде, (о књизи „Алгол” Мирољуба Тодоровића), Летопис Матице српске, бр. 1, Нови Сад, 1982, стр. 187–189.

2. Живан Живковић, Простори поетског ( о књизи „Textum” Мирољуба Тодоровића), Венац, број 9, Горњи Милановац, 1982, стр. 19–20.

3. Живан Живковић, Поезија и акција, (о књизи „Чорба од мозга”, Мирољуба Тодоровића), Књижевна реч, бр. 209, Београд, 1983, стр. 12–13.

4. Живан Живковић, „Chinese erotism” Mирољуба Тодоровића, Поља, бр. 300, Нови Сад, 1984, стр. 109–110.

5. Живан Живковић, Сигнализам — драж заумног, Борба, бр. 3–4, март, Београд, 1984, стр. 16.

6. Живан Живковић, Гејак гланца гуљарке, Венац, бр. 3, Горњи Милановац, 1984, стр. 15.

7. Живан Живковић, Сигналистичка поезија — нова песничка авангарда, Књижевност и језик , година ХХХI, бр. 1, Београд, 1984, стр. 1–11.

8. Живан Живковић, Mail-art — уметност комуникације, Зборник радова Педагошке академије за образовање васпитача, бр. 8, Београд, 1984, стр. 89–101.

9. Живан Живковић, Шатровачка поезија Мирољуба Тодоровића, Зборник радова Педагошке академије за образовање васпитача, бр. 9, Београд, 1985, стр. 103–115.

10. Живан Живковић, Сигнализам и светска критичка мисао, ( о књизи Миодрага Шијаковића „Сигнализам у свету”), Поља, бр. 312–3, Нови Сад, 1985, стр. 101.

11. Живан Живковић, Корак ка извору ствари (о књизи „Дан на девичњаку” Мирољуба Тодоровића), ЛМС, бр. 12, Нови Сад, 1985, стр. 796–799.

12. Живан Живковић, Visible language, (о књизи „Дан на девичњаку” — Day on the hymen), Relations, N° 4, winter, 1985, стр. 83–86.

13. Живан Живковић, Против петог точка, (о књизи „Штеп за шуминдере” Мирољуба Тодоровића), текст објављен у књизи „Орбите сигнализма”, КТРЗ „Новела”, Београд, 1985, стр. 37–40.

14. Живан Живковић, Сигнализам и књижевна критика, у књизи „Орбите сигнализма, КТРЗ „Новела”, Београд, 1985, стр. 108–123.

15. Живан Живковић, Сигналистички метајезик, Багдала, бр. 322–3, Крушевац, 1986, стр. 14–16.

14. Живан Живковић, Сигналистичка поезија Љубише Јоцића, Зборник радова Педагошке академије за образовање васпитача, бр.10, Београд, 1986, 87–98.

15. Живан Живковић, Анатомија анатемисања авангарде, Предговор књизи „Певци са Бајлон-сквера”, Мирољуба Тодоровића, Ново дело, Београд, 1986, стр. 7–19.

16. Живан Живковић, Иронија и поезија (о збирци „Нокаут” Мирољуба Тодоровића), Савременик, нова серија, бр. 1–2, Београд, 1986, стр. 163–166.

17. Живан Живковић, Компјутер и математика у песничкој пракси Мирољуба Тодоровића, Зборник радова Педагошке академије за образовање васпитача, бр. 11, Београд, 1987, стр. 73–88.

18. Живан Живковић, Лирски кругови Мирољуба Тодоровића, Предговор књизи „Поново узјахујем Росинанта”, Мирољуба Тодоровића, Арион, Београд, 1987, стр. 7–32.

19. Живан Живковић, Видљиви језик, (о књизи „Дан на девичњаку” Мирољуба Тодоровића), Ревија, бр. 10, Осијек, 1987, стр. 804–807.

20. Живан Живковић, Љубише Јоцића огледи о сигнализму, Мостови, бр. 100, Пљевља, 1988, стр. 47–55.

21. Живан Живковић, Сигналистичка сцијентистичка поезија и њој сродне сигналистичке врсте, Зборник радова Педагошке академије за образовање васпитача, бр. 12, Београд, 1988, стр. 75–86.

22. Живан Живковић, Вербално и визуелно, (о књизи „Заћутим језа језик језгро” Мирољуба Тодоровића), Стварање, бр. 2, Титоград, 1988, стр. 182–184.

23. Живан Живковић, Мешање живог песка, (о књизи „ Белоушка попије кишницу” Мирољуба Тодоровића), Савременик, нова серија, бр. 9–10, Београд, 1988, стр. 275–280.

24. Живан Живковић, Стохастичка сигналистичка поезија, Поља, год. XXXV, бр. 363–4, Нови Сад, 1989, стр. 229–232.

25. Живан Живковић, Жанрови у сигнализму, „Књижевни родови и врсте — теорија и историја III”, Годишњак Института за књижевност и уметност, Београд, 1989, стр. 2–49.

26. Живан Живковић, Избор из савремене светске визуелне поезије, ЛМС, бр. 7–8, Нови Сад, 1989, стр. 111–114.

27. Живан Живковић, Дијалог са митским и историјским, (о књизи „Видов дан” Мирољуба Тодоровића), Домети, бр. 59, Сомбор, 1989, стр. 98–103.

28. Живан Живковић, Апејронистичка поезија, Савременик, нова серија, година XXXVI, књига 11, бр. 1–2–3, Београд, 1990, стр. 208–227.

29. Живан Живковић, Сцијентистичко-стохастички хаику Мирољуба Тодоровића, Књижевност и језик, година XXXVII, бр. 4, Београд, 1990, стр. 367–376.

30. Живан Живковић, Сведочења о авангарди, (о књизи „Дневник авангарде” Мирољуба Тодоровића), ЛМС, бр. 1, Нови Сад, 1991, стр. 149–151.

31. Живан Живковић, Скица за портрет Мирољуба Тодоровића, Домети, година XVIII, бр. 64, Сомбор, 1991, стр. 74–81.

32. Живан Живковић, Mail-art у сигнализму, Руковет, година XXXVII, бр. 4–5, Суботица, 1991, стр. 342–356.

33. Живан Живковић, Поетика сигнализма, Стремљења, година XXXI, бр. 8–9, Приштина, 1991, стр. 75–86.

34. Живан Живковић, Планински пејсажи, зими, (о књизи „Златибор” Мирољуба Тодоровића), Багдала, бр. 382–383, Крушевац, 1991, стр. 32.

35. Живан Живковић, Компјутерска поезија I, Поља, год. ХХХVII, децембар, Нови Сад, 1991, стр. 490–492.

36. Живан Живковић, Визуелна, гестуална и објект поезија, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига XXXIX, бр. 3, Нови Сад, 1991.

37. Живан Живковић, Компјутерска поезија II, Поља, год. ХХХVIII, бр. 395–396, Нови Сад, 1992, стр. 35–36.

38. Живан Живковић, Генеза сигнализма, Свеске, год. IV, бр. 11, Панчево, 1992, стр. 136–150.

39. Живан Живковић, Сигнали и гласови, (о књизи „Дишем, Говорим” Мирољуба Тодоровића), Свеске, год. V, бр. 15, Панчево, 1992, стр. 71–76, и у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 32–36.

40. Живан Живковић, Сигналистичка надграматика, (о књизи „Ослобођени језик” Мирољуба Тодоровића), Стремљења, год. XXXIII, бр. 6–7–8, Приштина, 1993, стр. 201–205, и у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 37–41.

41. Живан Живковић, Поговор књизи „Гласна гаталинка” Мирољуба Тодоровића, Просвета, Ниш, 1994, стр. 83–102.

42. Живан Живковић, Генеза сигнализма, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 13–24.

43. Живан Живковић, Часопис Сигнал, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр.25–30.

44. Живан Живковић, Поетика сигнализма, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 31–38.

45. Живан Живковић, Сигналистичка сцијентистичка поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 41–108.

46. Живан Живковић, Феноменолошка, технолошка, и ready-made поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 109–126.

47. Живан Живковић, Стохастичка поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 127–150.

48. Живан Живковић, Апејронистичка поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 151–171.

49. Живан Живковић, Компјутерска поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 172–193.

50. Живан Живковић, Пермутациона (варијациона) и статистичка поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 194–201.

51. Живан Живковић, Шатровачка поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 202–224.

52. Живан Живковић, Хаику у сигнализму, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 225–244.

53. Живан Живковић, Визуелна, гестуална и објект – поезија, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 245–299.

54. Живан Живковић, Мail-art у сигнализму, у књизи „Сигнализам, генеза, поетика и уметничка пракса”, ДДИП „Вук Караџић”, Параћин, 1994, стр. 300–334.

55. Живан Живковић, Љубише Јоцића огледи о сигнализму, предговор књизи „Огледи о сигнализму” Љубише Јоцића, књигу је приредио за штампу Ж. Живковић, ИПА „Мирослав”, Београд, 1994, стр. 3–14.

56. Живан Живковић, Шатровачка хаику поезија Мирољуба Тодоровића — одломак, Збиља, год. I, бр. 8–9, Београд, 15. 12. 1994, стр. 26.

57. Живан Живковић, Четврт века сигнализма, Сигнал, бр. 10, Београд, 1995, стр. 23–28, и у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр.14–18.

58. Живан Живковић, Прилози за поетику сигнализма, (о књизи „Ка извору ствари” Мирољуба Тодоровића), Повеља, нова серија, год. XXV, бр. 4, Краљево, 1995, стр. 82–85, и у Књижевност, бр. 3–4, Београд, 1997, стр. 565–569.

59. Живан Живковић, Од речи до знака, (о стваралачком опусу Мирољуба Тодоровића у периоду 1991–1995), Савременик, бр. 38–39–40, Београд, 1996, стр. 52–68, и у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 61–74.

60. Живан Живковић, Игра и језик, (Предговор књизи сабраних шатровачких песама „Гејак гланца гуљарке” Мирољуба Тодоровића), у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 56–57.

61. Живан Живковић, Прилози за поетику сигнализма, (о књизи „Ка извору ствари” Мирољуба Тодоровића), у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 58–60.

62. Живан Живковић, Антологија Мail-arta, (о изложби Андреја Тишме „Природа даје... Nature gives” у Сомбору, 1992), у књизи „Од речи до знака”, Сигнал, Беорама, Београд, 1996, стр. 22–25. (Текст је штампан и у часопису Домети, бр. 70–71, Сомбор, 1992, стр. 103–107)

63. Живан Живковић, Хаику поезија Мирољуба Тодоровића, у књизи „Гост са истока”, Просвета, Ниш, 1996, стр. 81–98.

64. Живан Живковић, Шатровачка хаику поезија Мирољуба Тодоровића (интегрални текст), у књизи „Гост са истока”, Просвета, Ниш, 1996, стр. 163–179.

65. Живан Живковић, Вербални и ликовни елементи у поезији сигнализма, Интердисциплинарне теорије књижевности — Зборник радова, уредник Милослав Шутић, Институт за књижевност и уметност, годишњак XIX, серија ц: Теорија историје, Београд, 2001, стр. 303–307.

Библиографију саставила: Слободанка Живковић

На Растку објављено: 2007-11-13
Датум последње измене: 2007-11-14 00:31:00
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам