NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus
Novi Zavjet

Efescima poslanica svetoga apostola Pavla.

Glava I.

Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:

2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3. Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;

4. Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi.

5. Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,

6. Na pohvalu slavne blagodati svoje, kojom nas oblagodati u ljubaznome,

7. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogastvu blagodati njegove,

8. Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,

9. Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj, koju naprijed pokaza u njemu,

10. Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,

11. Kroz kojega i našljednnci postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,

12. Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,

13. Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelije spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem Duhom obećanja,

14. Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.

15. Za to i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,

16. Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,

17. Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,

18. I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogastvo slave našljedstva njegova u svetima,

19. I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,

20. Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,

21. Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide,

22. I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,

23. Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Glava II.

I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,

2. U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;

3. U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;

4. Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,

5. I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni),

6. I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.

7. Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogastvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.

8. Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru: i to nije od vas, dar je Božij.

9. Ne od djela, da se niko ne pohvali.

10. Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo.

11. Za to se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo,

12. Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu:

13. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.

14. Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem,

15. Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;

16. I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.

17. I došavši propovjedi u jevanđeliju mir vama daljnima i onima koji su blizu.

18. Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.

19. Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu.

20. Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,

21. Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;

22. Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu.

Glava III.

Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce.

2. Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,

3. Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah u kratko,

4. Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,

5. Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;

6. Da neznabošci kroz jevanđelije postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu,

7. Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove.

8. Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogastvo Hristovo,

9. I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;

10. Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,

11. Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,

12. U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.

13. Za to vas molim da ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša.

14. Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,

15. Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,

16. Da vam da silu po bogastvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovijem za iznutrašnjeg čovjeka,

17. Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

18. Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,

19. I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.

20. A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,

21. Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.

Glava IV.

Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani,

2. Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi,

3. Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira:

4. Jedno tijelo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega.

5. Jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje,

6. Jedan Bog i otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.

7. A svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.

8. Za to govori: Izišavši na visinu zaplijenio si plijen, i dade dare ljudima.

9. A što iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mjesta zemlje?

10. Koji siđe to je onaj koji i iziđe više sviju nebesa da ispuni sve.

11. I on je dao jedne apostole, a jedne proroke a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,

12. Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;

13. Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;

14. Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare;

15. Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos.

16. Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakijem zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po mjeri svakoga uda, i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi.

17. Ovo dakle govorim i svjedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svojega,

18. Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijega za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojijeh;

19. Koji ostavivši poštenje, predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.

20. Ali vi tako ne poznaste Hrista;

21. Jer ga čuste i u njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,

22. Da odbacite, po prvome življenju, staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivijem;

23. I da se obnovite duhom uma svojega,

24. I obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.

25. Za to odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojijem bližnjijem; jer smo udi jedan drugome.

26. Gnjevite se i ne griješite; sunce da ne zađe u gnjevu vašemu.

27. Niti dajite mjesta đavolu.

28. Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima, da ima šta davati potrebnome.

29. Nikaka rđava riječ da ne izlazi iz usta vašijeh, nego samo što je dobro za napredovanje vjere, da da blagodat onima koji slušaju.

30. I ne ožalošćavajte svetoga Duha Božijega, kojijem ste zapečaćeni za dan izbavljenja.

31. Svaka gorčina, i gnjev, i ljutina, i vika i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.

32. A budite jedan drugome blaga, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

Glava V.

Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca,

2. I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.

3. A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;

4. Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.

5. Jer ovo da znate da ni jedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), ne će imati dijela u carstvu Hrista i Boga.

6. Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti.

7. Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.

8. Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite;

9. Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.

10. Istražujte što je Bogu ugodno.

11. I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte.

12. Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.

13. A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je;

14. Za to govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos.

15. Gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri;

16. Pazite na vrijeme, jer su dani zli.

17. Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija.

18. I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,

19. Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesnama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu;

20. Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu;

21. Slušajući se među sobom u strahu Božijemu.

22. Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda.

23. Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.

24. No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.

25. Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,

26. Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi;

27. Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.

28. Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.

29. Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.

30. Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.

31. Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.

32. Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.

33. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.

Glava VI.

Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.

2. Poštuj oca svojega i mater; ovo je prva zapovijest s obećanjem:

3. Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.

4. I vi ocevi! ne razdražujte djece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu.

5. Sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;

6. Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.

7. Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,

8. Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.

9. I vi gospodari, tako činite njima, ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko.

10. A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.

11. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:

12. Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima, i s vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.

13. Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.

14. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,

15. I obuvši noge u pripravu jevanđelija mira;

16. A svrh svega uzmite štit vjere, o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;

17. I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.

18. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete,

19. I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelija,

20. Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.

21. A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i vjerni sluga u Gospodu,

22. Kojega poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da utješi srca vaša.

23. Mir braći i ljubav s vjerom od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista.

24. Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin.

// Projekat Rastko / Bogoslovlje / Novi zavjet //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]