NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Vladimir Ardalić: Bukovica - Narodni život i običaji (drugi dio)

Rječnik malo poznatih riječi i izraza

Sastavili Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš V. Milanko

A

ađunto - šef sela, kmet, knez
ajdakati - vikati: ajde, ajde!
ajdeš - ići
aka - ograničenje
ala - ajde
alaburda - iznenadni napad
aljina - ogrtač, aljak
antrešelj - staviti povrh svega
apošto - s posebnom namjerom
ara - obraćanje magaradima
arambaša - harambaša
argat - radnik
arija - vazduh, zrak, dah
arlakanje - lutanje, tumaranje, bazanje
atento - stajati oprezno
ator - poštovanje

B

babulj - kamen
bad - motka za tjeranje volova
bazati - hodati, lutati
baja - buba, kukac
bajuriti - govoriti
bak - bik
bakra - lonac od keramike
balatura - badža, otvor na krovu za dim
balać - vračar, valač
balota - puščano zrno
bandati - buncati, ali i probiti nešto
bantoviti - nagovarati, obletati nekoga
banunanje - buncanje
bara - barovito zemljište, livada
barabaniti - boriti se
basrljati - teturati, posrtati
batela - najgora
baška - odvojeno
begenati - hvaliti
bekina - koža
benaviti - pričati bez smisla
benevreke - seljačke pantalone od sukna
bergati - prati crijeva od janjeta, a ne i nešto drugo
berekin - nestaško
beštimati - psovati
bir-zeman - od davnina, odvajkada
blaško - blago, stoka
blekit - bleka (stoke)
bodav - pun trnja
bodbočiti - opteretiti želudac
Bodo - deminutiv od Bodul
Bodul - otočanin, ostrvljanin
bokun - komad
bota - grupa, skup
brzder - neka posuda
brina - strana brda
bronzar - zvonar (ovan i dr.)
bronzin - lonac od bronze, tuča
brubašati - dirati
bubla - komad nečega
bugariti - kukati za nekim
bujuriti _ govoriti, pričati
buk - krdo, stado
bukara - posuda za piće od smrekovog drveta
buna i bunica - obići uzduž i poprijeko
Bunjevac - pogrdan naziv za katolika
bunjište - đubrište
burača - sud za vino od kože i drveta, ali i primitivna košnica od pruća i zemlje
butiga - dućan, trgovačka radnja
budža - rupa

V

vaj - znati gdje je neko tanak, znati nekome za boljku
vavijek - uvijek
vavjestiti se - začuditi se
vada - ružan, blesav, pokvaren, t. j. svakav čovjek
vazduknuti - umrijeti
vaki - ovakav
valati - vjerovati
valinga - greška
valiti - hvaliti
vamilija - familija, porodica
vanka - napolju, vani
vapor - parabrod
variti - kuhati, kuvati
var'ćak - mjera za težinu
vacolet - maramica
vešta - slava, svetkovina, fešta
veštovati - slaviti, svetkovati
veščati - slabiti (od bolesti)
vižle - lovački pas
vilovito - "vilovito mjesto" - mjesto gdje se skupljaju vile; za čovjeka: sklon maštanju
vijetnik - vijećnik
vini - isti
vinica - čovjek bogat vinom
vinta - čini vintu - pravi se
vlaka - ravna površina, poljana
Vlah, Vlasi, vlaški - ovdje; pogrdan naziv za ljude iz unutrašnjosti Dalmacije bez obzira na vjeru
vodnica - ploča kraj ulaznih vrata na kojoj stoje vučije, tj. drvene posude za vodu
voli - množina od vo, tj. volovi
vragometan - sklon šali
vrgnuti - staviti
vreško - svježe, friško
vrzlati - vrzmati se
vrig - saft od prženja na ulju ili masti
vrigati - pržiti
vrndažiti - baciti tako da se bačeni predmet okreće u vazduhu
vrcanje - šuštanje, rast (rastinja)
vurbarija - nestašluk, vragolija
vurset - srce, snaga
vučac - modrina

G

gadalina - loš, ništa čovjek
ganjatati - gatati, tumačiti
gendar - đerdan, ogrlica
giljtati - trebati
glaca - glad (od milja)
gleti - gledati
god - svetac, praznik
godimenat - praznik
gol - isto što i "god"
golokrak - čovjek golih nogu
gomiliti - puziti, militi
grdan - velik, golem
greb - grob
greblje - groblje
greda - litica, stijena
gromoran - jak, snažan, korpulentan, krupan
grstiti - ne dopadati se, i: gaditi se
gruntija - zemlja
gudac - prase
gujica - guzica, stražnjica

D

dvo' - dvorište, dvor
deverte - zabavljati se
devetati - proklinjati do devetog koljena, spominjati svaka čuda
devoran - stran, čovjek iz drugog sela
devorački - iz drugog sela
devorac - stranac, čovjek iz drugog sela
dekati - govoriti: de, de!
delvet - skupština
delvetovanje - sastajanje
decimar - utjerivač poreza, decime
divan - govor po duši
divaniti - govoriti po duši
dimiti - duvati, puvati
dodijati - dosaditi
doimčati se - domoći se, dočepati se
doklen - dokle
doli - osim, ako
domakati se - odazvati se iz kuće
domale - uskoro
domene - pored, do mene
dorenati - dotjerati (stoku)
dota - miraz
došmigati - utrčati
drob - trbuh, ali i tripice, tj. škembići
drop - isto što i "drob"
drugovačije - drugačije
duma - misao
duplijer - dugačka svijeća od voska (voštanica)
durati - trajati
dut - vidi: kuvin

Đ

đama - čeljust
đežuiti - jezuiti
đeko - poneko
đendar - žandar
đenera' - general
đendo - žandar
đešenje - namisao (ima i oblik: dešenj!)
đita - grupa, skupina
đuveglija - momak, čovjek

E

edan - jedan
edva - jedva

Ž

žlica - kašika
žmar - čvarak
žmirak - jedna igra

Z

zavaljivati - zahvaljivati
zavandisati - predstavljati
zavica - zaovica
zavištiti - opčarati, začarati
zavrći se - zabaciti nešto na ramena
zabasati - zalutati
zagastiti - zadovoljiti
zagojat - prljav
zagojatno - prljavo od trave
zagrnjač - ogrtač
zađumiti - uhvatiti zubima
zazbilj - ozbiljno
zakalati - započeti
zakantati - umiriti pjesmom nekoga ili nešto
zakopititi se - zavrći, množiti se
zanajviše - ponajviše
zanjušiti - doznati, saznati
zaornjati - početi valjati, svaliti, survati
zapleće - zaleđe
zapćati - stvoriti zalihu, zametnuti
zarukovedati - odgovoriti od nečega
zataslačiti - otesati grubo
zatuljiti - sakriti
zaurnjati - skupiti hrabrost
zauvano - sigurno
zaušiti - kad vjetar obuhvati čovjeka sa svih strana
začaglaniti - zavikati odnosno zapjevati u jedan glas
začarmiti - obaviti čalmu
začina - vrsta kiselog mlijeka
zaštrkljati se - zatrčati se
zbaban - ličiti na ženu
zbakljati - na brzinu nešto pripremiti
zvika - čelo
zgolja - čisto, sasvim
zdimiti - baciti
zeman - vrijeme
zere - malo
zjela - zdjela
zmijar - čovjek što hvata zmije
zobnica - torba, šarenica

I

ižinati - izmisliti, pronaći nešto
izbolčavati - platiti, ali i: izdržati
izisti - pojesti
izlišiti - naći načina da se nešto dade
izmuždijati - izvući, izmamiti
iznebušiti - prepasti
ij - ih, njih
imalo - bogat čovjek
imben - nevjeran, lažan
ip - hip, tren, čas
iskežiti se - nasmijati se
ispobeknuti - reći, izvaliti
isporaviti - kazati, reći
ispulčati - našiti dugmad na nešto
ištetiti - pokvariti nešto
išćerati - istjerati
iščekulati - izvući za uši

J

jagančati - krivo upisati, oteti, zgrabiti
jaka na zubu - jaka na jeziku, jezičava
jamiti se - osloboditi se
jarak - jarak, šanac ali i oružje
jati - jahati
jeglen - šala
jeglendisati - šaliti se
jedžak - hrana

K

kadren - jak, snažan
kaze - iznakaziti se
kal - kao
kalamita - magnet
kamara - soba, odaja
kamarijer - sobar, onaj koji pazi na nekoga
kamatar - čovjek koji daje zajam na kamate
kandelo - kandilo
kanica - tkanica (izvezeni pojas)
kantun - ugao, kut
kapac - sposoban
kar - seljačka kola, taljige
karati - grditi
karoca - kočija
karta - hartija, papir; ovdje: geometarska karta
kašnje - kasnije, poslije
kašunić - sandučić
kvaka - ovdje: način, finta
kvrkeljati - krčkati
keketati - smijati se
klapuzati - ići neskladno, trapavo
klasti - sipati jelo u posudu
klisanje - čobanska igra slična hokeju na travi
kovijada - vrat, zatiljak
kovčeg - škrinja, baul
kožun - kožni kaput
kozijač - koze
kolati - igrati u kolu
koljupovina - svađa
kontati - govoriti odnosno pjevati
koporan - gornji dio odjeće, tj. kaput s vezom
koprčiti - iznenada pasti, pasti od udarca
korčulat - vrsta tesanog kamena
krvoločiti - krvariti, teško raditi
krvuždina - lokva istekle krvi
krepati - uginuti
krkalina - izmet konja, magareta ili mazge
krndija - mnoštvo
krtola - košara
kruv - kruh, hljeb
krupa - tuča
kuvin - zemlje koje pripadaju jednom selu, bez oranica i livada, odnosno seoska zemlja
kuvinjati - odgovarati
kukovi - stijene, i to visoke
kuljav - ostario, koji liči na ženu u drugom stanju
kuljava - trudna
kunduk - klozet, zahod
kunten - voljan
kuraž - hrabrost
kurele-merele - hoću-neću; bi-ne bi
kuriti - ići (kaže se za jelo)
kurkeljati - krčkati
kurma - crijeva isjeckana na sitno
kusalo - dio kašike kojim se grabi jelo
kusati - jesti halapljivo
kustolomiti - ići preko vrleti
kućani - ukućani

L

laburati - govoriti dubokim glasom
lad - hladovina
latiti - ukrasti, zdipiti nešto
laćeša - čovjek isparane odjeće; odrpanac
lacmanin - čovjek iz primorskog grada
lašnje - lakše
lašun - kramp
lebarda - vrsta badže (vidi badžu)
lezina; ići u lezinu - ići spavati
lemeš - drveni plug, ali i metalni
leport - raport
lesta - vidi: testa!
leterati se - otići, odlaziti
ličiti - udarati nekog da sve praši
liš - još
loda - lijenčina
lopar - lopata za hleb
lubina - trup
lug - pepeo
lukšija - voda sa lugom za pranje veša
lumbrela - kišobran
lućerna - uljenica; svetiljka koja se puni uljem

LJ

lje - poštapalica, koja se koristi kad se hoće nečem da pojača značenje
ljeljen - jelenak
ljuda - pravi čovjek

M

ma - mada
ma - mah
maganjat - čovjek s manom
mazgin - jak, snažan čovjek
maja - starješica u kući
makina - mašina, stroj
man - mada
manđa - jelo
manistra - tjestenina
maniti oganj - luda vatra; začaran
manjižati - praviti sitne kretnje; meškoljiti se
manjkati - nedostajati, faliti
marenda - ručak
marčano - martovsko
mačkula - vrsta topa; mužar
maškare - maske
maštanija - sanjarija
merele-kurele - hoću - neću; bi - ne bi
meta - dohvat, domet
mižditi - jedva svjetliti, jedva plamsati (svijeća)
miritati - zaslužiti
mititi - proći mimo
momčuljak - momčić
mor - ovdje: crn
more - može
mramoran - mamuran
mrčiti - pisati
mutap - vrsta vunenog pokrivača
mutrija - lice
mučati - ćutati, šutjeti
muškačine - muškarci
muškić - dječak, dječarac, mladić
muškići - momci
muštranac - čovjek sa iskustvom

N

navukoderiti - strašno se naoblačiti
nagiljati - naići, natrapati
nagonica - natjeravanje na piće
nadglaisati - raspravljati, razglabati
najkašnje - najposlije
najskoli - naročito, osobito
namečiti se - navaditi se dolaziti
naprdanje - šaljiv govor; nabrajanje bez reda
napremast - nabrzinu, površno, letimično
napretipati - izudarati nekog
narandžija - muktaš, nabiguzica
narenati - natjerati
nataliti se - nadovezati se
natoprljiti se - podignuti se
natutukniti - natuknuti
načetati - sakupiti se, okupiti se
neva - snaja, nevjesta
nevar - šteta, kvar
nedotrpavan - sulud, sumanut
neduperat - čist, nekorišten sud i sl.
nož koričat - nož s koricama

NJ

njaučati - mjaukati
njev - njihov
njeva - njihova

O

obarski - okružiti nekoga tako da ne može da se makne
obediti - obaviti
obetati - obećati
oblentati se - sakupiti se
oblica - obilno
oblog - dio ograde gdje se čuvaju jaganci; pašnjak
obrez - obraz
obrlajtman - nadporučnik
obršivati - izvršavati, ali i: praviti šiljak na stogu sijena
ovi - ovaj
ogabati - okapati
ogajati - ogrijati
ogrdan - velik, krupan, povelik
ogreda - ograda
odabeljati - isturiti
odbavrljati - odlutati
odvrći - odmaći svima, biti poviše sviju
odvuljati se - lagano otići
odmašiti - udaljiti se, odmaći
odniklen - niotkuda
odrapiti - oštro odgovoriti
odrenati - otjerati
odsvaklen - odsvakuda
odsponjavati - otkopčavati
odsurnati - pobjeći u gomilama
ojarićati - osuti se na pr. po licu ospicama
okvasiti - malo popiti
okušavati - kušati, malo probati
oli - ili
olomlani - preklani
omene-domene - s jedne i druge strane
omršaj - mrs
opašćati - skloniti
ope' - opet
opučiti - krenuti
opušiti - otjerati
ortisati - biti u ortaštvu, društvu
orcati - šumiti
osalen - od sada
osjen - sjena
osjeći - odsjeći
osponjiti - otkopčati
otanjgati - obojiti sukno ili platno
otarličati se - obrisati se
otipsat - obojan (sukno, platno)
oticati - trošiti
otparivati - otaljavati
otprđen - ne biti u vezi
otražje - trag
očavediti se - mumificirati se
očajati - osušiti se, uvenuti
očati - ojkati, tj. u pjevanju otezati "oj"
ošekendati se - opiti se

P

palac - mjera za dužinu
palac - palata, dvorac
palavriti - govoriti
paličati - tući tankom šibom
pantivjek - pamtivjek
paragrav - paragraf
para - dah
parat - dio
patistati - prestati
patrljak - skraćen prst, ali i komad drveta
pašaranje - igra kraj ognjišta ili vatre
paštekula - šamar
pendžer - niša u zidu ili manji prozor
penjga - slika
pepeliti - nešto ružno reći
pepelovati - kazna u igri: onaj koji je izgubio, izduvava pepeo iz kašike, tako da ga na taj način istjeran pepeo zasipa po licu
perdo - dio namještaja u vatrenoj kući
periti - činiti
petilj - tužba
peštera - pećina
pizma - kleveta; zlobna riječ
pijat - tanjir
pinjata - sud, posuda
pinjur - viljuška
pir - vrsta žita koje ima tvrdu ljusku
piturati - bojiti, ličiti
pišman - pohlepan
plašilo - strašilo
povezača - marama za glavu
povraz - držač lonca
povrigaljti - ispržiti
povrći - ostaviti pa zaboraviti
podvornica - njiva blizu kuće
pod'okivati se - povremeno ojkati
pozveketati - poluditi
poklepiti se - posramiti se
polovnik - vino izmješano s vodom
poličati - svašta govoriti, trljati
pomaganje - zapomaganje
pomijoc - pomeljar
popjepoliti - napraviti dvije polovine od nečega
porevenati - zajednički kupovati jelo
port - luka, pristanište
posluv - posluh
pot - znoj
potajiriti - zarasti, stišati, ustojati se (sve o rani)
poteke - malo
potištiti - nanišaniti, naciljati
potočiti - objesiti nešto o klin
počitak sunca - zalazak sunca
počtivati - poštivati
pošešati se - kazniti sa vražije strane
poštrkljati - bježati, odnosno trčati pod napadom obada
praz - ovan za rasplod; ovan mrkač
prvotač, na prvotač - prvo viđenje
prga - nešto suvo; trud za paljenje vatre
prdačina - šala, sprdnja
predikanje - poučavanje
premeljušavati - sparušavati se
preša - žurba
prešiti - žuriti
pržun - zatvor
prizirenja - priviđenja
prizreti se - prikazati se, priviđati se
prietelj - prijatelj, ženin otac
prijeklod - preklad (četri kamena na ognjištu)
prijetoč - stav dočekivanja
priprežati - nešto pratiti pogledom s namjerom da ga se domogne
prirenati - dotjerati
pritruniti - nabaciti
priškrbati se - privući se
prišmugati se - privući se
prlašušnija - prevara
pro - preko
problačiti se - preoblačiti se
providnuti se - starati se
proviđati se - snalaziti se
proviđeti - snaći se
provrti - probiti se kroz prepreku, recimo: gustiš
pronosak - prvo jaje od mlade kokoši
proseksija - litija, procesija
prosjeniti se - propasti
proćeknuti se - protegnuti se
pročka - oproštenje
prošišijun - litija, procesija
prošće - granje, pruće
prst kažiput - kažiprst
prten - svako platno koje nije od vune
prćija - miraz, dota
prč - rasplodni jarac
puzdrćiti - baciti se kamenom za nekim ali i: ići
pula - pura
pule, mn. puladija - mlado odnosno, mladi od magarca
puljkati - krčkati
purliti - tjerati
pustelekati - lutati
pustinja - svaki slobodni prostor u prirodi
puca - dugme od metala
pucatanje - rijetka pucnjava
puškarica - puškomet

R

radnja - rad
razalatiti - rastaviti se; raspasti se
razbašijati se - raširiti se
razvižitavati - razgledati
ramadela - kalauz
raskopuniti se - raširiti perje; praviti se važan
rasod - kupus za rasađivanje
račati - ugovoriti
rbina - sve što je staro
regnuti - kazati, reći, progovoriti
reloj - sat
repušina - perje
rešta - vijenac
Rkać - pogrdan naziv za pravoslavnog
robljač - službenik koji utjeruje porez
rozi - rogovi
rola - grupa
rom - hrom
roca - rasa
runja - dlaka
rupiti - doći, banuti

S

santelet - vrsta krune
sapon - (s)vežanj
sarenati - utjerati
satrta - očišćena
svr - povrh, iznad
se(doba) - ovo(doba)
sedno - svejedno
seljanac - čovjek iz istog sela
sernjak - zahod, klozet
sičen - nekakav otrov
sigur - siguran, bezbjedan
sigurije - sigurnije, bezbednije
silesija - gomila
sinjal - znak
sjekac - sjekavac
sjetan - pažljiv
skorup - kajmak
skuta - vrsta kiselog mlijeka
slaptati - na brzinu se okupiti
sliši - priliči
smesti - ukloniti
smij - smijeh
smojdaniti - uništiti; svršiti s nekim
snovati - postavljati osnovu kod tkanja
sopra - sofra, niski sto u seljačkoj kući
speriti - učiniti
sporadi - zbog; radi; nasuprot
sporašta - zbog čega
spreža - pramen, upletaj
sprcati - navaliti
spužalina - puževa kućica; prazno
sputoliti - sakriti
stan - tor, bačija
starješina - domaćin
starješica - domaćica
stegni - svježi krajevi od mesa
stolac - tronožac
stolica - vidi: sofra
strak - strah
struka - dio odjeće
suvotina - post
sugranut - lud
sugreb - mjesto gdje je pas zagrebao zemlju i koje se smatra nečistim, vražijim mjestom, na koje se pazi da se ne ugazi
sudovije - suđe, posuđe
suk - grana
sumiti - naumiti
supjan - pripit, malo pijan
sušiti - ne piti, uzdržavati se od pića, tj. vrsta posta

T

tavrljati - vikati
tadaj - tada
takuin - novčanik
talja - nagrada
tamjen - tamjan
tara - tkalački stan
teke - tek, jedva
telud - tupi dio noža
testa - cesta
tije - tih
tikula - cigla, opeka
top - iznenada
torbak - torba
trabaljika - vojnička truba
trapati se - prljati se
trbonoša - hranilac
trackati - žubiti, cmakati
treviti - susresti
trombun - vrsta puške
tropa - teško, ljut
tropati - teško se (ljuto) kleti
tuviti - pamtiti
tuk - kolac kojim se mlati žito
tuka - ćurka, puran
tute - tu

Ć

ća - polaziti
ćako - svekar
ćapati - uhvatiti
ćaća - otac
ćeip - ćeif
ćokati - vabiti, dozivati psa
ćonuti - pecnuti, ujesti
ćukter - slatko od masta
ćula - trbuh
ćulati - gurati
ćurlikati - dobro otpiti
ćustuk - motka; drveni stub
ćutiti - osjećati

U

ubrusiti se - nateći u licu
uvano ćeto - sasvim sigurno
uvečeriti se - dobro se smrknuti
uvode - uhode
uvoči - uoči
uvrat - na početku i na svršetku dana ili sedmice ili pak godine
udes - loš znak
udriskati se - zasrati se
uzamanice - uzastopice
uzrigivati - tjerati na povraćanje
u igar atakir - trkom
ukelečiti se - dohvatiti se
ulunjiti se - pritajiti se
uma - odmah
umiti - misliti
unijeti - shvatiti
unoćati se - noć se ustalila odnosno noć je odmakla
unjga - mjera za težinu
unjigavati - umiljavati se
upiždriti - zagledati se u nekoga sa željom
urisati - ureći
usićiti se - stajati na jednom mjestu
usovno - jako (za vino)
ustrojiti - opčiniti, začarati
usuditi se - začuditi se, iznenaditi se, ukočiti se od iznenađenja
ustaknuti - staviti (kapu na glavu, na primjer)
utištiti - nanišaniti
utuviti - zapamtiti
udža - običava
udžati - običavati
ušićiti se - usjediti se
ušpijati - vidjeti, ugledati

C

caka - staklo
crvkati - ljubiti, cmakati
cemuljika - stabljika kukuruza
cigla - svaka
ciko - uz, pored
cimer - gvožđe u plugu
cicvara - vrsta jela od kukuruzovog brašna i skute
coke - ni rječi
cukar - šećer
cuktiti - sisati
cuca - bala, mosur

Č

čampre - kandže
čaratanica - vračara
čvakati - kljucati
čela - pčela
čela - cijela, na pr. čela istina
čerjen - sljeme na kući
česov - neki
česova - nekakva
češati - jesti
čurutati - pogrešno, treba: čuturati - piti kao iz čuture
čušljati - jesti

džalapina - dio nogu
džida - hrabar, zdrav, junak čovjek
džidimica - grupno, skupa
džudijanski - judejski

Š

š - s
šaporkati - šaptati
švikutati - zviždati
šest - lik; "doći na šest" - doći k sebi
šiba - puška jednocjevka
šijun - kiša s vjetrom
šimatorija - groblje
šinik - mjera za količinu za žitarice
šišlja - lutanje (psi se puštaju u šišljak)
škale - ljestve, merdevine
škalj - sitan kamen, šoder
škatula - kutija
šklocati - pasti, gristi, čupati
škobo - zadnji u igri
škrb - briga, skrb
škrilj - kamen koji je zgodan za bacanje
škriljak - šešir
škriljanca - mjera za dužinu, odnosno ona dužina na koju se čovjek može baciti kamenom tj. škrižem
škrovača - zavijača: buba koja napada vinograd
škudelica - mala posuda; šolja
šljeme - sljeme
šmrknuti - malo popiti
šolda - novčić
špacko - gospodin, čovjek razrezanih haljina
špicalija - lijek, ali i apoteka
šporak - prljav
štadier - cestar
štokuda - svagdje
štraljige - tumačenja
štrandati - tumarati, lutati
štrociti - omanuti
štuv - ljut
štukićati - vrsta magarećeg glasa
šturmati - jurnuti, poletiti
štuc - puška nabijača, jednocjevka
šćeto-neto - tačno, istina
šćukati se - povjerljivo se sastati, zbiti se, okupiti se
šuverini - šibice
šudar - marama
šukada-bukada - zaumne riječi, tj. riječi bez značenja, ali sa određenom ulogom u ritualu govora
šunjka - njuška
šupalj - vrsta kolača
šupeljak - isto što i šupalj
šušak - krpuša; izraz: šušak mi je za uvom i raste mi kapa - znači: strah me je i kosa mi se diže na glavi
šušanj - opalo lišće
šušpet - "metnuti na šušpet": postati oprezan

// Projekat Rastko / Antropologija i etnologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]