Афоризми

Агресор и агресија


Агре­со­ру ви­ше не­ће па­сти на па­мет да нас на­пад­не. Осим ако га у ме­ђу­вре­ме­ну не оте­ра­мо са на­ше те­ри­то­ри­је. (Дра­ган РА­ЈИ­ЧИЋ)

Агре­со­ри­ма по­ру­чу­је­мо да не ша­љу сво­је си­но­ве у на­шу зе­мљу. Ов­дје и на­ши је­два пре­жи­вља­ва­ју. (Јо­во НИ­КО­ЛИЋ)

Агре­сор од по­чет­ка ра­та ужи­ва све пред­но­сти до­ма­ћег те­ре­на. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

На­ши бра­ни­о­ци ни­су агре­со­ри. Ли­ни­ју од­бра­не пре­ко­ра­чи­ли су због не­по­зна­ва­ња те­ре­на. (Ми­ли­во­је РА­ДО­ВА­НО­ВИЋ)

На­пад је нај­бо­ља – агре­си­ја. (Ан­ђел­ко ЕР­ДЕ­ЉА­НИН)

Пред­у­хи­три­ли смо агре­со­ра. Све што он на­ме­ра­ва да сру­ши, ми смо већ из­гра­ди­ли. (Алек­сан­дар БА­ЉАК)

Агре­сор је на­нео бе­зна­чај­не гу­бит­ке. По­ка­за­ће­мо ми ње­му ка­ко то ра­де до­ма­ће сна­ге. (Ми­тар ТУ­ЦО­ВИЋ)

Агре­сор мо­же про­ћи са­мо пре­ко нас мр­твих, што ће знат­но амор­ти­зо­ва­ти на­пад. (Ра­ша ПА­ПЕШ)

Осу­ђу­је­мо сва­ку агре­си­ју у ко­јој не уче­ству­је­мо. (Ве­сна ДЕН­ЧИЋ)

Агре­со­ру су иза­шли у су­срет. Раз­ме­ни­ли су му де­ви­зе. (Дра­ган МИ­РО­ВИЋ)

Агре­сор је сру­шио углав­ном оно што је већ би­ло скло­но па­ду. Осим пред­сед­ни­ка. (Вла­дан СО­КИЋ)

Да ли ће­мо се у слу­ча­ју агре­си­је бра­ни­ти свим рас­по­ло­жи­вим сред­стви­ма или ће­мо ма­ло му­ни­ци­је са­чу­ва­ти и за су­тра? (Мом­чи­ло МИ­ХАЈ­ЛО­ВИЋ)

Ни­је то пр­ља­ви рат. По­сре­ди је чи­ста агре­си­ја. (Алек­сан­дар БА­ЉАК)

Они су та­кви агре­со­ри да смо њи­хо­ва ог­њи­шта мо­ра­ли да бра­ни­мо од њих са­мих. (Алек­сан­дар ЧО­ТРИЋ)

У мо­ди је но­во схва­та­ње агре­си­је: са ми­ро­љу­би­вим ко­но­та­ци­ја­ма. (Ан­ђел­ко ЕР­ДЕ­ЉА­НИН)

Агре­со­ри су уви­јек исти. Мо­гу мно­го, и не мо­гу нам ни­шта. (Жив­ко ВУ­ЈИЋ)

Си­стем од­бра­не са­вр­ше­но функ­ци­о­ни­ше. Сви псу­ју агре­со­ра. (Алек­сан­дар БА­ЉАК)

Ср­би­јом не­ће га­зи­ти ту­ђа чи­зма! За­мо­ли­ће­мо агре­со­ра да ку­пи на­ше опан­ке. (Ми­тар ТУ­ЦО­ВИЋ)

Из­бри­са­не су гра­ни­це из­ме­ђу агре­со­ра и жр­тве. Не сме­мо до­зво­ли­ти да се љу­ди де­ле. (Рат­ко ДАН­ГУ­БИЋ)

Агре­сор је до­бро про­шао. Да нам се ни­су до­па­ли ње­го­ви усло­ви под ко­ји­ма смо мо­ра­ли да по­ло­жи­мо оруж­је, он би до­жи­вео још те­жи по­раз. (Дра­ган РА­ЈИ­ЧИЋ)


На Растку објављено: 2019-05-14
Датум последње измене: 2019-06-13 11:45:13
 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека афоризама