Афоризми

Адвокат

Пар­ти­ја има пре­суд­ну уло­гу, а не­ки­ма је и адво­кат. (Ми­лан БЕ­ШТИЋ)

Ако не мо­же­те да на­ђе­те адво­ка­та ко­ји по­зна­је за­кон, на­ђи­те адво­ка­та ко­ји по­зна­је су­ди­ју. („ОБЛАК У БЕР­МУ­ДА­МА”)

Чим срет­не адво­ка­та, ком­ши­ја раз­ми­шља ко­га би мо­гао да ту­жи. (Ми­ло­рад КА­ЛЕ­ЗИЋ)


Пре не­го што ис­ко­ри­стим пра­во на сло­бо­ду го­во­ра, мо­рао бих про­на­ћи до­брог адво­ка­та. (Алек­сан­дар ЧО­ТРИЋ)

Адво­кат га је спа­сао до­жи­вот­не ро­би­је. До­био је смрт­ну ка­зну. (Зо­ран Т. ПО­ПО­ВИЋ)

Да не би ви­ше адво­ка­ти пот­пла­ћи­ва­ли су­ди­је, иза­бра­ни су за пред­сед­ни­ке су­до­ва. (Бо­шко МА­РИН­КО­ВИЋ)

До­био сам 150 го­ди­на за­тво­ра. Без до­брог адво­ка­та мо­гао сам до­би­ти и до­жи­вот­ну. („ОБЛАК У БЕР­МУ­ДА­МА”)

Ко не­ма па­ра за адво­ка­те не би тре­ба­ло да се упу­шта у сум­њи­ве по­сло­ве. Кри­ми­нал ни­је за си­ро­ти­њу.

Ран­ко ГУ­ЗИ­НА

Адво­ка­ти су нај­це­ње­ни­ји код жен­ског ро­да – стал­но од­ла­жу за­вр­ше­так. (Жар­ко КО­ВИЋ)

Ми по­шту­је­мо пра­ва оних ко­ји дру­га­чи­је ми­сле. Има­ју пра­во на адво­ка­та. (Алек­сан­дар ЧО­ТРИЋ)

Не пот­пи­суј­те уго­вор с ђа­во­лом без при­су­ства адво­ка­та. (Алек­сан­дар НО­ВА­КО­ВИЋ)

За­кон шти­ти сва­ко­га – ко мо­же да ан­га­жу­је до­брог адво­ка­та. (АНО­НИМ)

Су­ђе­ње је ре­гу­лар­но. Уби­ца има адво­ка­та, а жр­тва се бра­ни ћу­та­њем. (Ми­лен МИ­ЛИ­ВО­ЈЕ­ВИЋ)

Бо­га­та прак­са не чи­ни увек адво­ка­та бо­љим, али га увек чи­ни бо­га­ти­јим. (АНО­НИМ)

Ухап­ше­ни је зах­те­вао да ви­ди свог адво­ка­та, па смо их сме­сти­ли у исту ће­ли­ју. (Мом­чи­ло МИ­ХАЈ­ЛО­ВИЋ)

Он је угле­дан чо­век. Има нај­бо­љег адво­ка­та. (Сло­бо­дан СИ­МИЋ)

Чим сам ви­део свог адво­ка­та тра­жио сам да жал­ба не од­ла­же из­вр­ше­ње ка­зне. (Вла­дан СО­Кић)

Пи­сац је до­био дру­штве­но при­зна­ње. Ни нај­бо­љи адво­ка­ти ни­су ус­пе­ли да га спа­су. (Де­јан МИ­ЛО­ЈЕ­ВИЋ)


На Растку објављено: 2019-05-06
Датум последње измене: 2019-06-13 11:45:05
 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека афоризама