Ольга Антонова

Фразеологізми з компонентом "душа" у сербській мовній картині світу


В данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа фразеологических единиц с компонентом ДУША, которые характеризируют моральные качества человека, а также изучается концептуализация семантического наполнения понятия ДУША в сербском языке. Ключевые слова: фразеологическая единица, концепт, славянские языки

This article discusses some aspects of the analysis of phraseological units with the component SOUL, characterized by the moral qualities, as well as study the conceptualization of concept SOUL in the Serbian language. Key words: phraseological unit, concept, Slavic languages

Національно-культурні вербальні стереотипи, у яких знайшли своє відображення особливості національного характеру і сприйняття світу, вже не раз ставали предметом етнолінгвістичного і культурологічного дослідження [2]. Концепти, що належать до унікальних понять етнічної культури, не тільки є невід'ємною частиною національних літератур, а й до сьогодні зринають у повсякденному мовному спілкуванні. Розглядаючи концепти як концентроване вираження духовно-емоційного досвіду певного етносу варто звернутись до поняття людської особистості як носія цього досвіду.

Душа, як абстрактна назва, означає метафізичну реальність, різноманітні види якої спираються на основу особистого і колективного досвіду матеріальної реальності, тобто на основі проекції абстрактної реальності на матеріальну реальність Також, потрібно мати на увазі, що основа концепту душа є сублогічною, бо вміщує в себе наївне представлення змісту самого поняття [5].

У сербському культурному ареалі душа виступає символом внутрішнього психічного світу людини, місцем локалізації її емоцій і „високих” бажань, пов'язаних із задоволенням духовних потреб і емоцій: боятись, радіти, сердитись, кохати, сподіватись [1, 355-356]. Концептуалізація змісту слова душа у сербській мові відображують наївну картину унікальності людину в середовищі, що її оточує. Концептуалізація значення слова душа базується на антропологічно-релігійному уявленні про внутрішній, нематеріальний початок в людині, як сукупність психічних проявів: думки, відчуттів і станів.

У наївному розумінні мовця сербської мови душа розташовується у верхній та серединній частині людського тіла, ніби орган, в якому локалізуються всі емоційні та психічні функції людини, наприклад: дошла душа под грло [FRHSJ, 112] „бути на смертному одрі”, дошла душа у нос (у подгрлац) [FRHSJ, 112] „помирати”, душа се скупила у носу [FRHSJ, 112] „бути важко хворим”, що свої фігуративні значення ілюструють на основі фіксованого локусу душі.

Три аспекти, що за християнською антропологією характеризують існування людини: дух-душа-тіло, не мають свого повного вираження у сербській мовній картині світу, у свідомості носія сучасної сербської мови (його мовної особистості) за свідченнями контекстуальні реалізації слів дух і душа, превалює відношення цих понять до понять тіло-плоть [6]. Перші члени опозиційної пари представляють нематеріальну сторону людського існування, а другі – матеріальну. Якщо серце протиставляється розуму, то душа – протиставлена тілу (відношення: ідеальне-матеріальне): бити душом и телом [FRHSJ, 111] „належати повністю”, бити једно тело и једна душа [FRHSJ, 111] „цілісність”, душа се повратила [FRHSJ, 112] „відпочити”, душом и телом [FRHSJ, 112] „сліпо, повністю”, док је душе [FRHSJ, 112] „живий”, повадити душу [FRHSJ, 115] „мучити”. Вона відає не лише думками, а й емоціями, схильностями людини: мирне душе [FRHSJ, 114] „спокійний, безтурботливий”, песничка душа [FRHSJ, 115] „обдарована людина”, стајати као без душе [FRHSJ, 115] „не мати ні бажання, ні сил”, тешко је при души [FRHSJ, 116] „без настрою”, лаке душе [СХРФС, 62] „без турбот”, колико ти душа хоће [FRHSJ, 114] „багато”.

Концепт душа може бути представлений примітивами „хотіти”, „відчувати”, оскільки це абстрактні поняття, що означають „осередок почуттів, переживань людини”. При чому він переосмислюється в конкретних образах певного вмістилища: гледати у душу [FRHSJ, 113] „ пізнати когось”, говорити из душе [FRHSJ, 113] „щиро”, до дна душе [СХРФС, 61] „дуже сильно”, у дну душе [СХРФС, 64] „підсвідомо”.

Репрезентуючи весь внутрішній світ людини в цілому концепт душа метонімічно може позначати людину в певному морально-етичному ракурсі: циганска душа [FRHSJ, 111] „неприємна людина”, ситна душа [СХРФС, 64] „непорядна людина”, продана душа [FRHSJ, 115] „погана людина”, немати душе [FRHSJ, 114] „бути немилосердним”, имати на души [FRHSJ, 113] „бути винним у смерті”, честита (племенита, добра) душа [FRHSJ, 111] „поважна особа”, душа од човека [FRHSJ, 112] „добра людина”. Синекдохи, тобто позначення людини за якоюсь її частиною: лако је при души [FRHSJ, 114] „бути в гарному настрої”, ни крштене душе [FRHSJ, 114] „нікого”, ни живе душе [FRHSJ, 114] „нікого”. В основному, в сербській мові, моральна характеристика людини простежується з негативною оцінкою. Таким чином, у межах сербської мовної картини світу концепт душа виступає як „alter ego” людини, головним регулятором її психічного життя і передусім емоційного.

Концепт душа для носіїв сербської мови є локусом волі індивіда, критерієм вибору серед інших. Тому, в уяві носія сербської мови, перш за все душа, а потім серце і совість, мірило не тілько того, що людина може надати із свого єства, а і скільки може взяти із свого оточення. Це видно з наступних прикладів: бити (као) једна душа [FRHSJ, 111] „бути повністю в злагоді”, колико ти душа хоће [FRHSJ, 114] „багато”, свом душом
[FRHSJ, 116] „щиро”, лаке душе [СХРФС, 62] „без турбот”, мирне душе [FRHSJ, 114] „спокійно, без турбот”, читавом душом [FRHSJ, 111] „щиро, повністю”.В уяві носія сербської мови душа, також є мірилом і моральних якостей, а тому іноді ідентифікується з совістю: бити на души [FRHSJ, 111] „нести моральну відповідальність”, чувати душу [FRHSJ, 112] „робити чесно”, дирнути у душу [FRHSJ, 112] „ глибоко зачепити морально”, згубити душу [FRHSJ, 113] „чинити проти своєї совісті”, лежати на души [FRHSJ, 114] „мати тягар на совісті”, носити на души [FRHSJ, 114] „нести відповідальність”, трпати на душу [FRHSJ, 116] „переносити відповідальність на когось”, узимати на своју душу [FRHSJ, 116] „взяти на себе відповідальність”. Але, етичні принципи, що вміщує в себе поняття людської душі є вищими силами універсального розуму, що їх дає людині Бог - людина їх лише приймає як дане і носить їх у душі, а не у совісті. Це ілюструють наступні приклади: чувати душу [FRHSJ, 112] „робити чесно”, хватати души места [FRHSJ, 113] „чинити добро”. Між іншим, цей вищий моральний принцип може бути відсутнім у людини: продати душу ђаволу [FRHSJ, 112] „зрадити ”, грешити душу [FRHSJ, 113] „ говорити нещиро”, изгубити душу [FRHSJ, 113] „чинити проти своєї совісті”, имати на души [FRHSJ, 113] „бути винним у смерті”, немати душе [FRHSJ, 114] „бути немилосердним”, пробости душу [FRHSJ, 115] „завдавати великого болю”, продати душу врагу [FRHSJ, 115] „стати злим”, продана душа [FRHSJ, 115] „погана людина”.Якщо душа співвідноситься з людиною, то це відображається і у фразеологізмах. Індивід у процесі спілкування виносить певну інформацію про інший суб’єкт, виділяє притаманні йому стійкі риси і властивості: “… велика кількість ФО, – пише Л.Скрипник, – виникла внаслідок обсервації самої людини” [4, 158]. Група одиниць із компонентом душа в сербській мові емоційно-образно оцінює особу з погляду суспільної моралі й етики відбиває людське уявлення про добро й зло. Це уявлення на фразеологічному рівні репрезентоване антонімічними відношеннями фразеологічних виразів зі значенням ‘позитивні моральні якості людини’ й ’негативні моральні якості людини’: циганска душа [FRHSJ, 111] „неприємна людина” - честита (племенита, добра) душа [FRHSJ, 111] „поважна особа”. До цього фразеосемантичного ряду належать наступні ФО: бити душа [FRHSJ, 111] „ бути рушійною силою чогось”, бити на души [FRHSJ, 111] „нести моральну відповідальність”, говорити из душе [FRHSJ, 113] „щиро”, грешити душу [FRHSJ, 113] „ говорити нещиро”, дати душу [FRHSJ, 112] „пожертвувати собою”, читавом душом [FRHSJ, 111] „щиро, повністю”, изгубити душу [FRHSJ, 113] „чинити проти своєї совісті”, хватати души места [FRHSJ, 113] „чинити добро”, свом душом [FRHSJ, 116] „щиро”, ићи на душу [FRHSJ, 113] „бути відповідальним”, позвати у душу [FRHSJ, 115] „стати непримиримим”, отварати душу [СХРФС, 64] „бути відвертим”, ситна душа [СХРФС, 64] „непорядна людина”, продана душа [FRHSJ, 115] „погана людина”, продати душу врагу [FRHSJ, 115] „стати злим”, боли душа (заболи као у души) [FRHSJ, 111] „бути жалісливим”, немати душе [FRHSJ, 114] „бути немилосердним”, мирне душе [FRHSJ, 114] „спокійно, без турбот”, душа од човека [FRHSJ, 112] „добра людина”, песничка душа [FRHSJ, 115] „обдарована людина”, бити без душе (и срца) [FRHSJ, 111] “бути нечутливим, байдужим”.

Цілісна фразеологічна семантика наведених одиниць співвідносна зі значенням слова душа ‘сукупність рис, якостей, властивих певній особі’ й утворена в процесі взаємодії метонімії і метафоризації. Ці форми семантичної трансформації часто суміщаються в одній ФО, тому, в залежності від контексту, ФО можуть співвідноситись з семантикою ‘людина як носій тих чи інших якостей’. При визначенні внутрішньої форми того чи іншого фразеологізму важливе місце займає опорне слово, на якому лежить основне семантичне навантаження і на підставі якого формується образ, закладений в основі фразеологізму. Семантично опорний компонент асоціюється зі словом вільного вжитку і визначає тему фразеологізму, а також моделює образність. Інші ж компоненти структури фразеологічної одиниці розвивають переносне значення, несуть певну інформацію, уточнюють віддтінки смислу опорного слова [1, 112].

У результаті аналізу фразеологічних одиниць на позначення моральних якостей людини, можна зробити висновок, що семантичне перетворення компонентів ідіом полягає у формуванні їх цілісної атрибутивної семантики.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: Попытка системного исследования [Текст] / Ю.Д. Апресян // ВЯ. – 1995. – № 1. – С. 37-68; 2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – С. 375-379; 3. Голубовська І.О. Душа і серце в національно-мовних картинах світу//Мовознавство. – 2002. – №4-5. – С. 40-47; 4. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., 1973. – 248 с.; 5. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. – М., 1997. – С. 284; 6. Ристић С., Радић-Дугоњић М. Реч. Смисао. Сазнање (студија из лексичке семантике). – Београд, 1999; 7. Трофимкина О.И. Сербохорватско-русский фразеологический словарь. – М., 2005. – 229 с.; 8. Matešić J. Frazeološki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika. – Z., 1982.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАЗВ ДЖЕРЕЛ:

  • СХРФС Трофимкина О.И. Сербохорватско-русский фразеологический словарь. – М., 2005.
  • FRHSJ Matešić J. Frazeološki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika. – Z., 1982.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ:

  • ФО фразеологічна одиниця.

 

Антонова О.К. (Київ, Україна). Фразеологізми з компонентом ДУША у сербській мовній картині світу // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Киів, 2009. – Спеціальний випуск – с. 109-113.

На Растку објављено: 2010-01-02
Датум последње измене: 2010-01-02 07:28:48
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује