Списак објављених радова на основу архивске грађе Архива Србије

(Посетите и сајт Архива Србије)

1. Аноним. Писма кнеза Милоша Обреновића и других. - Београд, Полициски гласник, 1903, стр. 87, 102, 111, 142, 151 (Стефану Михајловићу од 15.VII 1838 и 10. X 1836; Петар Туцаковић - Стевчи Михаиловићу од 15. II 1837.

2. АбаЏиЈев,  Горги, Балканските војни и Македонија. -  Скопје, 1958. - 295 стр.

3. АЛЕКСИЋ, Љиљана, Став Француске према Србији за друге владе кнеза Милоша и Михаила (1858-1868). - САН, , књ. CCXCVIII, Историјски институт, књ. 8/1957, Београд, 1957. - 173 стр. - (Посебна издања).

3. АЛЕКСИЋ, Љиљана, О мисији Вука Караџића на Цетињу 1860-61 године. -Историски гласник, Београд,  1958, 1-2/1958, 77-84 стр.

4. АЛЕКСИЋ-Пејковић, Љиљана, Документи италијанског министарства спољних послова о Црној Гори у Првом светском рату. - "Црна Гора у I свјетском рату",  Подгорица, 1998. - (Зборник радова са Округлог стола).

5. АЛЕКСИЋ, Миодраг, Поштански саобраћај у Јагодини у првој пшоловини XIX века. - Етнолошке свеске, VI/1985, Београд, Светозарево, 1985, 103-110. стр.

6. АЛЕМПИЈЕВИЋ, Драгомир М., Вамилија Алемпијевић у Малим Пчелицама. - Крагујевац, 2000. - (Издање аутора).

7. АЛИМПИЋ, Д(ушан) Ђ., Историски развитак полициских власти у Србији (1793-1869). - Полициски гласник, Београд, 1905, стр.

8. А(ЛИМПИЋ), (Душан Ђ.), Службеници у београдској полицији 1828 до 1838. - Полициски гласник, Београд, 1911, 148-149, 156-157, 164, 172-173.

9. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Економски и социјални положај становништва нових крајева од 1878. до 1984. године. - Нишки зборник, 6/1979, Ниш, 1979. - (Сепарат).

10. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Аграрни односи и производња у околини Ниша пред ослобођење од Турака. - Нишки зборник, 9/1980, Ниш, 1980. - (Сепарат).

11. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Последице источне кризе на привредни развитак Јужне Србије (Нових крајева). -  Зборник радова, 2/1980, Београд, Историјски институт, 1980.

12. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Односи становништва нових крајева и Кнежевине Србије у периоду од 1833. до 1877. године. - Нишки зборник, 16/1987, Ниш, 1987. - (Сепарат).

13. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Економска експлоатација Србије за време бугарске окупације. - Зборник радова, 6/1988, Београд, Историјски институт, 1988. - (Сепарат).

14. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Устанак 1917. године у сливовима Велепољске и Топличке реке и делу слива Сврљишког Тимока. - Лесковачки зборник, XXVIII/1988, Лесковац, 1988. - (Сепарат).

15. АНДРЕЈЕВИЋ, Севделин, Давидовац и Радмировац. - Београд: Културно-просветна заједница Србије, 2000.

16.  АНТИЋ, Гојко, Школа у Љуберађи 1868-1998. - Љуберађа: Клуб НТ, 2000.

17. АРНАУТОВИЋ, Александар, Штампарије у Србији у XIX веку. Оснивање државне штампарије (1831) и њено уређење за првих десет година (1832-1842). Први радови у Државној штампарији. - Цензура. - Додатак. Београд, 1912, стр. V + 104.

18. АРСИЋ, Миладин В., Варош Младеновац. - Младеновац: НИГП "Печат", 1999.

19. АЋИМОВИЋ, Јелена, Школска сведочанства Земунаца у Карловачкој гимназији од 1803. до 1927. године. - Зборник Матице српске за друштвене науке, 28/1960, Нови Сад, 1960.

20. БАБАЦ, Марко, Јован Шарић 1836-1905. - Београд, 1986.

21. БАЛАШЧЕВ, Г., Документыпо србско българскитъя пръэ 1830-1836 г. - Извьстия на историското дружество в София, I, 1905 (Цитирано према: Стојанчевић Владимир, Кнез Милош према Бугарској и Бугарима, - Историски гласник, Београд, 1954, св. 4, стр. 65-87, стр. 73, примедба 24).

22. БАЊАЦ, Ненад, Јеленко М. Михаиловић (1869-1956). - "Живот и дело српских научника", 3, Библиограф. и библиот., I, II/1998, књ. 3. - Београд: САНУ, 1998. - (Сепарат).

23. БАТАКОВИЋ, Душан Т., Покушај отварања српског конзулата у Призрену 1898-1900. године.- Историјски часопис, XXXI/1984. - Београд, 1984. - (Сепарат).

24. БАТАКОВИЋ, Душан Т., Српска штампа о Бугарској у јесен 1914. године. - Зборник радова, 3/1985. - Београд: Историјски институт, 1985.

25. БАТАКОВИЋ, Душан Т., Сећања генерала Драгутина Милутиновића на командовањеалбанским трупама 1915. године. - Мешовита грађа, XIV71985. - Београд: Историјски институт, 1985. (Сепарат).

26. БАТАКОВИЋ, Душан Т., Мемоар Саве Дечанца о Високим Дечанима 1890. године. - Мешовита грађа, XV/1986. - Београд: Историјски институт, 1986. - (Сепарат).

БАТАКОВИЋ, Душан Т., Погибија руског конзула Г. С. Шчербине у Митровици 1903. године. - Историјски часопис, XXXIV/1987. - Београд: Историјски институт, 1987. - (Сепарат).

БАТАКОВИЋ, Душан Т., Есад-паша Топтани и Србија 1915. године. - Зборник радова, 7/1989. - Београд: Историјски институт, 1989. (Сепарат).  

БАТАКОВИЋ, Душан Т., Ахмед-бег Зогу и Србија. - Зборник радова, 5/1987. - Београд: Историјски институт, 1987. - (Сепарат).

БАТАКОВИЋ, Душан Т., Есад - паша Топтани, Србија и албанско питање (1916-1918). - Зборник радова, 7/1989. - Београд: Историјски институт, 1989. - (Сепарат).

БАТАКОВИЋ, Душан Т., Истрага оружја у Ибарском Колашину 1901. године. - Косовско Метохијски зборник, 1/1990. - Београд, 1990. - (Сепарат).

БАТАВЕЉИЋ, Олга, Неколико портрета чланова породице Здравковић Ресавац. - Историски гласник, 4/1954. - Београд, 1954.

БАШТОВАНОВИЋ, Богдан, Сто година сплаварења на Дрини. - Бајина Башта, 1981.

БЕЛОВУКОВИЋ, Радосав, Од илегалних група до окружног комитета. - Шабац, 1974.

БЕРИЋ, Душан, Социјално-политичка превирања у Босни 1848. године. - Историјски часопис, XXV/1978. - Београд, 1978. - (Сепарат).

BERIC, Dusan, Socijalno-ekonomski polozaj stanovnistva u Bosni I Hercegovini i drustvena kretanja 1848. - Istrazivanja, VII/1979. - Novi Sad,  1979. (Сепарат).

БЕШЛИЋ, Милија Н., Мокра Гора - антропогеографска и етнолошка истраживања, Титово Ужице, 1987.

БЕРЛИНСКИ конгрес и Српско питање: 1878-1998. - Ниш: СКЦ, 1998.

БЈЕЛИЦА, др Михаило. Политичка штампа у Србији 1834-1872. - Београд, 1975.

БЛАГОЈЕВИЋ, Божидар, Преписка грађана и властиОкруга крајинског и Министарства просвете и црквених послова 1898. г. у вези отварања гимназије у Неготину. - Развитак, 6/1974. - Зајечар, 1974. (Сепарат).

БЛАГОЈЕВИЋ, Божидар, Здравство у Неготину и Крајини (1836-1996). - Неготин: Здравствени центар Неготин.

БЛАГОЈЕВИЋ, Божидар, Основна школа у Брзој Паланци 1847-1940. - Београд: Архив Србије, 1998.

БОГДАНОВИЋ, Катарина, Димитрије Давидовић. - Српски књижевни гласник, XXV/, 230/1910, стр. 278-291; XXV, 231/1910, стр. 350-372. -  Београд, 1910.

БОГДАНОВИЋ, Соња, Никола Плавшић и српске црквене старине на Земаљској изложби у Будимпешти 1885. године. - Зборник за ликовне уметности, 13/1977. - Нови Сад, 1977.

БОГДАНОВИЋ, Соња, Михаило Валтровић и Драгутин Милутиновић као истраживачи српских старина. - Београд, [б.г.].

БОГДАНОВИЋ, Соња, Франц Мертенс и српска средњевековна архитектура. - Зборник за ликовне уметности, 15/1979. - Београд, 1979.

BOGICEVIC, Vojislav, Sarajevski atentat. - Izvorne stenografske biljeske sa glavne rasprave protiv Gavrila Principa I drugova, odrzane u Sarajevu 1914. g. - Sarajevo: Drzavna arhiva NR BiH, 1954.

BOESTFLEISCH, Hans Michael, Moderiesierungsprobleme und Entwiklungskrisen: Die Auseinandersetzungen um die Burokratie in Serbien 1839-1858. - Frankfurt am Main, 1987.

БОЈОВИЋ, Радивоје, Војвода Степа Степановић у службеним документима од 1878. до 1903. године. - Зборник Народног музеја, XIII/1983. - Чачак, 1983. - (Сепарат).

БОЈОВИЋ, Радивоје, Годишње оцене војводе Живојина Мишића од 1878. до 1909. - Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву, 19/1984. - Ваљево, 1984. - (Сепарат).

БОЈОВИЋ, др Снежана, Поводом педесет година излажења "Гласника српског хенијског друштва". - Гласник хемијског друштва.

БОЈОВИЋ, Снежана, Настава хемије на Београдском Лицеју и Великој школи у 19. веку. - Гласник српског хемијског друштва, 49 (11)/1984. - Београд, 1984.

БОЈОВИЋ, Снежана, Утемељивачи хемије у Србији, Михајло Рашковић, Сима Лозанић и Марко Леко. Прилог историји природних наука у Србији. - Гласник хемијског друштва, 48 (3)/1983. - Београд, 1983.

БОЈОВИЋ, Снежана, Настава хемије у гимназијама у Србији пре сто година. - Хемијски преглед, XXVI, 4-5/1985. - Београд, 1985.

БОРИСАВЉЕВИЋ, М(илоје) К., Забрана "Шумадинке" (1850) - Књижевно-историска слика. - Годишњица Николе Чупића,  књ. XXX, стр. 181-201. - Београд, 1911.

БРЕКОВО, 1476-1896-1996. - Београд: Одбор САНУ за проучавање села, 1997.

БОСИЋ, Милован, Извори за историју Комунистичке партије Југославије (1919-1941). - Београд, 1984.

БРАВО, Селма, Радничке социјалистичке школе у Србији 1918-1920. - Токови револуције II. - Београд, 1968. - (Сепарат).

BULAJIC, dr Milan, Uspostavljanje diplomatskih odnosa izmedju Kraljevine Srbije I SAD 1881. godine. - Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo, 1-3/1881. - Beograd, 1981.

БУЛАЈИЋ, Чедомир, Родослов братства Булајић. - Београд, 1987.  

ВАЉЕВАЦ: велики народни календар за просту 1995. - Ваљево: агенција "Ваљевац", 1995.

ВАЉЕВАЦ:велики народни календар за преступну 1996. - Ваљево: агенција "Ваљевац", 1996.

ВАСИЋ, Павле, Војвођански сликари у Србији (1817-1850). - Научни зборник Матице српске, I, стр. 93-109. - Нови Сад: Матица српска, 1950.

ВАСИЋ, др Павле, Прилог историји униформе српске војске у XIX веку (1826-1858). - Весник Војног музеја, 4/1957. - Београд, 1957. - (Сепарат).

ВАСИЋ, др Павле, Униформе српсдке војске за владавине Обреновића 1858-1882. - Весник Војног музеја, 5/1958. - Београд, 1958. - (Сепарат).

ВАСИЋ, Павле П., Живот и дело Анастаса Јовановића, првог српског литографа. - Београд, 1962.

 ВАСИЋ, др Павле, Сликарска породица Марковић. - Зборник Народног музеја, VII/1976. - Чачак, 1976.

ВЕЉАНОВИЋ, Бранислав, Борба радника Београда за радничко законодавствопре Првог светског рата. - Годишњак града Београда, VII/1960. - Београд, 1960. - (Сепарат).

ВЕСИЋ, Миладин Ж., Градац и његово становништво. - Ваљево: издање аутора, 2000.

ВЕСОВИЋ, Слободанка, Ђорђе Крстић и његова композиција "Пад Сталаћа". - - Музеји, 7/1952, стр. 115-120. - Београд, 1952. - (Прилог).

ВИНАВЕР, Вук, Ивањдански терор и Црногорци. - Историски гласник, 1-2/1958, 53-76. - Београд, 1958.

ВИТКОВИЋ-Жикић, Милена, Уметнички вез у Србији 1804-1904. - Београд: Просвета, 1994.

ВЛАЈКОВИЋ, Младен, Монографија предака братства Влајковића. - Ваљево: Издање аутора, 2000.

ВЛАТКОВИЋ, Драгољуб, Да ли је Бора Станковић рођен 22. марта 1876. године? - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XII, 3-4/1956, стр. 303-305. - Београд, 1956.

ВЛАТКОВИЋ, Драгољуб, Неостварени премештај Јанка М. Веселиновића у пиротски крај. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XXIV, 3-4/1958, стр. 327-337. - Београд, 1958.

ВОЈВОДИЋ, Васо, Отварање прве српске школе у Вишеграду. - Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, VII/1962/63. - Нови Сад, 1963. - (Сепарат).

ВОЈВОДИЋ, Васо Ј., Школовање националних радника за рад ван Србије 1873-1877. - Историски гласник, 3, 4/1963. - Београд, 1963. - (Сепарат).

ВОЈВОДИЋ, Васо, О једном покушају забране растурања Доситејевих дела у Србији 1842. године. - Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, VIII/1965. - Нови Сад, 1965.

ВОЈВОДИЋ, Васо, Једно писмо Јана Колара кнезу Милошу Обреновићу. - Зборник за друштвене науке, 41/1965. - (Сепарат).

ВОЈВОДИЋ, Васо, Из књижевне историје и просвете. - Кикинда, 1989.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Глигорије Костић (Крајчић). Прилог за проучавање културне прошлости Лесковца. - Лесковачки зборник, XIV/1974. - Лесковац, 1974. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Библиографија штампаних књига, часописа и листова у Лесковцу од 1887-1942. - Лесковачки зборник, XV/1975. - Лесковац, 1975. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Лесковац и Лесковчани у приповеткама Радоја Домановића. Лесковачки зборник, XVIII/1978. - Лесковац, 1978.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Три прилога о Сими Милутиновићу посвећен Доситеју Обрадовићу. Прилог за књижевност, језик, историју и фолклор, XLVI, св. 1-4. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Књижевност и историја у школским извештајима (II). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XLV, 1-4/1979. - Београд, 1979. - (Посебан отисак)

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Допуна библиографије штампаних радова у Србском народном листу (18351848). Књижевност и историја у школским извештајима. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XLVI, 1-4/1980. - Београд, 1980. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Ленка и Настас Крстић. Лесковачки зборник, XXI/1981. - Лесковац, 1981. - Сепарат.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Две белешке о Ђорђу Марковићу Кодеру. Зборник "Матице српске" за књижевност и језик, XXX, 3/1982. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Хроника и библиографија. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XLVII-XLVIII/1981/82. - Београд, 1984. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Ђуро Даничић и југоисточна Србија. Лесковачки зборник, XXIV/84. - Лесковац, 1984. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Животопис Ђорђа Протића. Браничево, XXXI, 4/85. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Димитрије Момировић Стојановић. - Лесковачки зборник, XXV/1985. - Лесковац, 1985. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Сима Милутиновић Сарајлија у Крајини и Кључу. - Кладово-Неготин, 1987.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Библиографија књижевних огласа у "Србском дневнику" (1852-1864). Зборник Матице српске за књижевност и језик, XXXI, 2/1983. - Нови Сад, 1983. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Непознати рукопис Симе Милутиновића. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XLVII-XLVIII/1981-1982. - Београд, 1984. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Три прилога о Сими Милутиновићу. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XLIX и L, 1-4/1983-1984. - Београд, 1987.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Полемичка књига о "Стеријиним полемикама". - Зборник Матице српске за књижевност и језик, XXXIV, 2/1986. - Нови Сад, 1986. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Југоисточна Србија у књижевном часопису "Босанска вила" (1885-1914), Лесковачки зборник, XXVII. - Лесковац, 1987. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Додатак библиографији радова Ђорђа С. Ђорђевића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XXXV, 2/1987. - Нови Сад, 1987.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Један нештампани Милутиновићев спис о правопису. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LIII-LIV, 1-4/1987/8. - Београд, 1990. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Сима у Крајини и Кључу. - Кладово: Музеј Крајине, 1987.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Лесковачко грађанско позориште "Југ Богдан". - Лесковачки зборник, XXVIII/1988. - Лесковац, 1988. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Ристо С. Милић. - Библиографски вјесник, XVIII, 1-3/1989. - Цетиње, 1989.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Глигорије Костић и његово дело о школовању у Лесковцу за време турске владавине. - Лесковачки зборник, XXVII/1989. - Лесковац, 1989. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Српска краљевска шола за бабице у Београду 1899-90, 1989-1990. - Београд, 1990.

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Песме Ратка Павловића из Шпанског грађанског рата. - Лесковачки зборник, XXX/1990. - Лесковац, 1990. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Концепт непознатог Његошевог писма. - Библиографски вјесник, XXI, 1-2/1992. - Цетиње, 1992. - (Сепарат).

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Коста Поповић. - Годишњак града Београда, XXXIX/1992. - Београд, 1992

ВОЈИНОВИЋ, Станиша, Ђачки дневник Стојана Новаковића. Научни скупови, књ. 25. - Београд: САНУ, Одељење историјских наука. - (Сепарат).

ВУЈИЧИЋ, Милан М., Велика Сугубина, село Левча и Шумадије. - Крагујевац: Одбор САНУ за проучавање села, 1997.

ВУКАДИНОВИЋ, Владимир, Фамилија Вукадиновић: границе (1801-1999). - Младеновац, 1999.

ВУКИЋЕВИЋ, Миленко, Карађорђр. - Књ. I: 1752-1804; - Београд, 1907. - Књ. II: 1804-1807; - Београд, 1912.

ВУКИЋЕВИЋ, Мил(енко), Карађорђе. - Из Карађорђева доба. - Београд, 1913.

ВУКИЋЕВИЋ, Мил(енко) М., Лекари и болнице. - Из Карађорђева доба. - Београд, 1913. 

ВУКИЋЕВИЋ, Миливоје М., Глумач. Отањ. Врањани. Становништво и школа у 19. и првој половини 20. века. - Титово Ужице, 1985.

ВУКОВИЋ, Раде, Живојин П. Исаиловић. Живот и дело. - Ваљево, 1982.

ВУКОВИЋ, Светозар Е., Српски питомци на Халци у XIX и XX веку. Гласник, службени лист Српске православне патријаршије, стр. 200-204. - Београд, 1954.

ВУКОМАНОВИЋ, Андрија М., Јевтовић, Сретен М., Срезојевци. - Чачак, 1979.

ВУКОМАНОВИЋ, др Младен,Радничка класа Србије у другој половини XIXвека. - Београд, 1972.

ВУКОМАНОВИЋ, Младен, Штрајкови рудара Вршке Чуке 1907. и 1908. године. - Историјски гласник, 4/1966. - Београд, 1968. - (Сепарат).

ВУКОСАВЉЕВИЋ, Вукосав Вуле, Трнава код Чачка; становништво I. - Чачак: Литопапир, 1995.

ВУЛЕТИЋ, Александра, Породица у Србији средином 19. века. Београд: Историјски институт, 2002.

ВУЛЕШЕВИЋ, Соња, Драгутин Инкиостри Медењак: пионир југословенског дизајна. - Београд: Музеј примењене уметности, 1998.

ВУЛОВИЋ, Данило, Књажеска канцеларија. Нахија Пожешка. 1815-1839. - Београд, 1953.

ВУЛОВИЋ, Тихомир Н., Беспомоћност "научника" Грујића. - Настава и васпитање, 10/1955. - Београд, 1955.

ВУЧКОВИЋ др Војислав Ј., Мисија Јована Мариновића у Петрограду 1876. - Југословенска ревија за међународно право, 3/1957, стр. 352-371. - Београд, 1957.

ВУЧКОВИЋ, Војислав, Ј., Српска криза у источном питању (1842-1843). - САН Посебна издања, књ. CCLXXX, Оделење друштвених наука, Нова серија, књ. 22. - Београд, 1957.

ВУЧУРОВИЋ, Душан М., Вучуровићи - Вучуревићи из Бјелопавлића: (Поводом 300 година од настанка братства Вучуровићи - Вучуревићи и 700 година постојања племена Бјелопавлићи. - Београд: Оделење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 1995.

ВУЧО, др Никола, Распадање еснафа у Србији. - САН, Посебна издања, књ. CCXXII, 5/1954. Београд: Историски институт, 1954.

ВУЧО, др Никола, Положај сељаштва. Експропријација од земље. I/1955. - Београд.

ВУЧО, др Никола, Београдски еснафи у деветнаестом веку. - Годишњак Музеја града Београда, III/1956, стр. 135-164. - Београд, 1956.

ВУЧО, Никола, Развој народне индустрије у Србији у XIX веку. - Београд, 1981.

ГАВРИЛОВИЋ, Анд (ра), Из живота Димитрија Давидовића по архивским подацима. Годишњица Николе Чупића, књ. XXXI, str. 107-124. -Београд, 1912.

ГАВРИЛОВИЋ, Ан (дра), Из живота д-ра Панчића. -  Годишњица Николе Чупића, књ. XXXII, стр. 74-81. - Београд, 1913.

ГАВРИЛОВИЋ, др Михаило, Суспендовање првога српског устава, фебруар-март 1935.  - Архив за правне и друштвене науке. - Београд, 1906. - Исто у књизи: "Из нове српске историје", студије д-ра Михаила Гавриловића, књ. XXIX, 193/1906, 190-209. - Београд: Српска књижевна задруга, 1926.

ГАВРИЛОВИЋ, др Михаило, Милош Обреновић и Вук Стеф. Караџић. - Летопис Матице српске, књ. 251, св. V, стр. 1-27; књ. 252, св. VI, стр. 45-108; и посебно штампано у Београду, 1908.

ГАВРИЛОВИЋ, др Михаило, Милош Обреновић. - Књ. I (1813-1820). - Београд, 1908. - Књ. II (1821-1826). - Београд, 1909. - Књ. III (1827-1835). - Београд, 1912. 

ГЕОРГИЈЕВИЋ, др Крешимир, Ситни прилози...Матош у Београду. - Зборник Матице српске за књижевност и језик, XIII, 2/1965. - Нови Сад, 1965. - (Сепарат).

ГЛИШИЋ, Венцеслав, Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944. - Београд, 1970.

ГЛОГИЋ,Филип Н., Повратак бродара: песме. - Ваљево: Историјски архив Ваљево, 1995.

ГЛОГОВАЦ, др Милета, С., Историјат развоја здравства у општини Дољевац. - Дољевац, 1983.

ГОРДИЋ, Гордана, Архитектонско наслеђе града Београда и каталог архитектонских објеката на подручју Београда 1690-1914. - Саопштења, 6/1966. - Београд, 1966.

ГРАЂЕВИНСКИ факултет Универзитета у Београду 1846-1996: 2: Библиографије. - Београд: Грађевински факултет, 1996.

ГРУЈИЋ, Владимир, Замисао "Семинаријума учитељског" у 1846. години. - Настава и васпитање, 4/1952, стр. 296-297. - Београд, 1952.

ГРУЈИЋ, Владимир, О првом школском закону Србије, - "Устројенију јавног училишног наставленија". - Настава и васпитање, 1/1955, стр. 44-49. - Београд, 1952.

ГРУЈИЋ, др Владимир, Рад Јована Ст. Поповића као професор права на Лицеју у Крагујевцу и Београду. Књижевност, XXIII, 7-8/1956, стр. 141-151. - Београд, 1956.

ГРУЈИЋ, Владимир, Школско-реформаторски рад Ј.Ст. Поповића у Србији 1840-1848., Педагошко-историска студија. - Оделење друштвених наука , Нова серија, књ. CCLVIII,  књ. 19.  Београд: САН, Посебна издања, 1956.

ГРУЈИЋ, др Владимир, Јован Ст. Поповић као писац уџбеника. Зборник Филозофског факултета, књ, IV, 1/1956., стр. 337-352. - Беогрда, 1956.

ГУЗИНА, др Ружица, Кнежина и постанак српске буржоаске државе. - Београд, 1955.

ДАМЈАНОВ, Петар, Осма српска НОУ бригада. - Београд: Републички одбор СУБНОР-а Србије, 1995.

ДАМЈАНОВИЋ, Милица, Напредни покрет студената београдског Универзитета. Књ. I од 1919-1929. године. - Београд, 1966.

ДИВЉАНОВИЋ, др Драгољуб, Здравствена култура ваљевског краја у првој половини XIX века. - Београд, 1971.

ДИВЉАНОВИЋ, Д., Јевтић, З., Поп-Ценић, Сточни катастар и краљевски сточни ревизору Србији крајем XIX и почетком XX века. - Архив за историју здравствене културе Србије, III, 3/1975. - Београд, 1975. - (Сепарат).

ДИМИТРИЈЕВИЋ - Стошић, Д. Полексија, Жене династије Обреновић. - Књ. I- Удаја Петрије. - Београд, 1962.

ДИМИТРИЈЕВИЋ - Стошић, Д. Полексија, Кључеви белог града. Поводом прославе сто година ослобођења Београда од Турака. - Београд, 1967.

ДИМИТРОВ, Стратимир А., Сербия и крестьянское воостание 1850. г. в Болгарии. - Separatum Balkaniques, I. - Sofia, 1964.

ДНЕВНИК Рајка Тајсића: слободарске борбе Драгачева у XIX веку. - Чачак: Историјски архив, 1970.

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, О издавању Вукових дела. Ковчежић, XI/1973. - Београд, 1973. - (Сепарат).

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, Мина Караџић-Вукомановић. Београд, 1974.

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, Ана Караџић (1798-1876).  Ковчежић, 14-15/1977. - Београд, 1977. - (Сепарат).

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, Друштво за проучавање Доситеја и Вука. - Ковчежић, 14-15/1977. - Београд, 1977. - (Сепарат).

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, Песме Н. И. Надеждина и З. Кепера у десетерцу упућене Вуку. Ковчежић, 14-15/1977. - Београд, 1977.

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб, Димитрије Георгијевић и Тирол, сликар и Вуков писар. Посебна издања, 38. - Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1989. - (Сепарат).

ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб,

ДРАЖОВИЋ, Љубиша, Заклињање на верност и послушност кнезу Милошу поводом прикључења Србији дела Новопазарске нахије. Новопазарски зборник, 19/1995. - Нови Пазар, 1995. - (Сепарат).

ДРАШКОВИЋ,Рад. М., Ваљевски Пантеон: Једна велика, много заслужна и славна ваљевска породица. - Ваљево, 1971.

ДРЖАВНИ попис становништва 1862/63 године: општина Горњи Милановац. - Горњи Милановац: Музеј Рудничко-Тамнавског краја, 1997.

ДУБОВАЦ, Јован, Покрет типографских радника у Србији 1903-1914. - Историјски гласник, 1/1964. - Београд, 1964. - (Сепарат).

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Развитак основног црквеног закона у Шумадији у првој половини XIX века (1804-1847). - Београд, 1947.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Први српски питомци богослови у Русији (пре сто година). - Београд, 1945.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Његош и Енглези. - Историјски часопис, V, 24/1955. - Београд, 1955. - (Сепарат).

ДУРКОВИЋ-Јакшић, Љубомир, Ђура Милутиновић (1770-1844). - Историски часопис САН, [б.м и б.г.], књ. II.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Књижара браће Јовановић. - Годишњак Народне библиотеке Србије. - Београд, 1979. - (Сепарат).

ДУРКОВИЋ-Јакшић др Љубомир, Учешће патријарха Гаврила и Српске православне цркве у догађајима испред и за време 27. марта 1941. и њихово страдање у току рата. - Београд, 1980.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Епископ ужички Никифор и млади Његош. - Краљево, 1980.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Мицкјевич и Југословени. - Нови Сад, 1984-

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Подизање храма светог Саве на Врачару у Београду. - Београд, 1985.

ДУРКОВИЋ-Јакшић, др Љубомир, Србија и Ватикан 1804-1918. - Краљево, Крагујевац, 1990.

ДУЧИЋ, Војислав Д., Оснивачи "Српског хемијског друштва". - Београд: "Српско хемијско друштво", 1997.

ЂОКИЋ, Милорад, Како су набављени астрономски инструменти за опсерваторију Велике школе Универзитета у Београду, „Васиона“, 3-4/1987. (ПО)

ЂОКИЋ, Милорад. Астрономски радови Атанасија Стојковића, Зборник радова научног скупа „Природне и математичке науке у Србау 18. и првој половини 19. века“, Нови Сад, 1995.

ЂОКИЋ, Милорад. Предавања Јосифа Панчића из астрономије у Лицеју, Београд, [б.м.] [б.г.]. (ПО)

ЂОКИЋ, Милорад. Неке примедбе о оснивачком акту Велике школе у Београду, Publ. astron. Obs. Belgrade, No 56/1997, Београд, 1997. (ПО).

ЂОКИЋ, Миодраг, Р. Основна школа Доња Рача, Основна школа, Доња Рача, 1999.

ĐORĐEVIĆ, Života. Plan ženske škole u Kragujevcu sestara Ninković, Istorijski časopis, XXII 1975, Beograd, 1975. (ПО).

ĐORĐEVIĆ, Života. Pokušaj Nikole Hristića 1860. godine da se obračuna sa protivnicima, Istorijski časopis, knj. XXIV 1976, Beograd, 1976. (ПО).

ĐORĐEVIĆ, Života. Beogradski đaci i škole u leto 1862. godine, Godišwak grada Beograda, knj. XXIV, 1977, Beograd, 1977. (ПО). 

ĐORĐEVIĆ, Milija. Borbe beogradskih licejaca za zakonitost 1861. i 1862. godine, Istorijski glasnik 1-2/1977, Beograd, 1977. (ПО).

ĐORĐEVIĆ, Života. Slučaj engleskog konzula Fonblanka 1858. godine, Istorijski glasnik 1-2/1978, Beograd, 1978. (ПО).    

ĐORĐEVIĆ, Života. Prva regrutacija i obuka narodne vojske u Timočkoj krajini 1861-1862. godine, Vojnoistorijski glasnik, 1/1979, Beograd, 1979. (ПО).

ĐORĐEVIĆ, Slobodan. Prvo otorinolaringološko odeljenje

ĐORĐEVIĆ, Milija. Družina Omladina licejska i politička aktivnost beogradskih đaka početkom šezdesetih godina devetnaestog veka, Istorijski časopis, XXVII/1980, Beograd, 1980. (ПО).

ЂОРЂЕВИЋ, Милија. Пчеларство и пчелари Доње Јасенице, Смедеревска Паланка, издање аутора, 1995.

ЂОРЂЕВИЋ, Милија. Пророштво деспота Стефана Лазаревића,Шумадијске метафоре, Специјално издање – књига 14, Младеновац, 2004.

ЂОРЂЕВИЋ, П. Слободан. Први оториноларинголог др Драгољуб Шрага (1903.) и прво оториноларинголошко одељење у Србији (1895.) у општој државној болници у Београду, Acta historica mwd. stom. pharm., 20&1980, 1-2.

ĐORĐEVIĆ, P. Slobodan. Štampani radovi i prikazi prvog otorinolaringologa u Beogradu dr Dragoljuba Šrage, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 10/1982, Beograd, 1982. (PO).

ĐORĐEVIĆ, P. Slobodan. Prvo otorinolaringološko odelewe u Srbiji u opštoj državnoj bolnici u Beogradu i prvi otorinolaringolog dr Dragoljub Šraga, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 10/1982, Beograd, 1982. (PO).

ЂУРИЋ-Замоло, Дивна. Стамбени делови Београда и њихови називи до 1941 године, „Годишњак града Београда“, XL, XLI/1993/1994. (ПО).

ĐURIĆ, Radoš. Narodne skupštine u Srbiji za vreme prvog namesništva 1839-1840 godine, Matica srpska, Zbornik za istoriju, 22/1980, Novi Sad 1980. (PO).

ĐURIĆ, Radoš. O radu komisije za tumačenje ustava iz 1838, Istorijski časopis, XXVII/1980, Beograd, 1980.

ĐURIĆ, Radoš. Zakonodavni rad prvog namesništva (1839-1840), Istorijski glasnik 1-2/1981, Beograd, 1981. (PO).

ĐURIĆ, Radoš. Popis poreskih glava, kuća i članova mirovnih sudova Kneževine Srbije iz 1839. godine, Istorijski institut, mešovita građa, knj. 9, Beograd, 1981. (PO).

ĐURIĆ, Radoš. Nacrt Ustava Đorđa Stojanovića za Kneževinu Srbiju iz 1860. godine, Zbornik za istoriju Matice srpske, 26/1982.

ĐURIĆ, dr Radoš. Pitanje dinastije u vreme prvog namesništva 1839-1840. godine,  Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, 19/1982, Beograd, 1982. (PO).

ĐURIĆ, dr Radoš. Jovan Ristić i ustavno pitanje 1869. godine, Život i rad Jovana Ristića (zbornik), SANU, „Naučni skupovi“, knj. XXV, Predsedništvo, 5. (PO).

ĐURIĆ, dr Radoš. Ruski konzul Vaščenko o prilikama u BiH krajem 30-tih i početkom 40-tih god. XIX veka, Istorijski časopis, XXIX-XXX/(1982-1983), Beograd. (PO).

ĐURIĆ, dr Radoš. Srbija i velike sile od sticanja autonomije do otvaranja konzulata u Beogradu, u:“150 godina od donošenja Sretenjskog ustava“, Kragujevac, 1985. (PO).

ĐURIĆ, Radoš. Kneževina Srbija (1830-1839), SANU, Posebno izdanje Odeljenja istorijskih nauka, 12/1986, Beograd, 1986.

ĐURIĆ, Tomislav. Nomenklatura starih zanata i retkih zanimanja u Srbiji od XII do XX veka, Republički zavod za tržište rada, Valjevo, 1994.

ЂУРИЋ, Томислав, Р. Стара и ретка занимања у Србији од XII до XX века, Републички завод за тржиште рада, Београд, 1996.

ЂУРИЋ, Томислав, Р. Постојбина, порекло и родослови Ђурића у Азбуковици: породичне хронике, Ваљево принт, Ваљево, 2000.

ЂУРИЋ, Томислав. Водич кроз архивску грађу о запошљавању у Србији, Републички завод за тржиште рада, Београд, 2002.

ЂУКАНОВИЋ, Миодраг. Ђукановићи са Зарде, Стручна књига, Београд, 2002.

ŽERAVČIĆ, Momčilo. Milutin Garašanin – lični fond 1843-1898, Beograd, 1977.

ЖИВАНОВИЋ, Душица. Рад архитекте Милорада Рувирића у југоисточној Србији, Лесковачки зборник, Историјски архив, Лесковац, 1999. (ПО).

ЖИВАНОВИЋ, Животије. Стопања: од ветрометине до благостања: монографија, Народни универзитет, Стопања, 1997.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Populacija u Užicu, Titovo Užice, 1969.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Osnivanje škole u Siječoj Rijeci (1850-1970), [Seča Reka].

ŽIVKOVIĆ, Novak. Škole i učitelji u ariljskom kraju prvom polovinom XIX veka, Arilje, 1970.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Pokušaj obnavljanja polugimnazije u Užicu pre sto dvadeset godina, Titovo Užice, 1972.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Zdravstvene prilike na području Užica prvom polovinom 19. veka. Prilog 120-godišnjici ustanovljenja bolnice u Užicu, Titovo Užice, 1973.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Žalba opština Moravičkog sreza knezu Milošu 1859. godine, Zbornik Narodnog muzeja, V/1974, Čačak, 1974. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Starovlaški nemiri i priključenje Starog Vlaha Srbiji, Zbornik Narodnog muzeja, VI/1975, Čačak, 1975. (Separat).

ŽIVKOVIĆ, Novak. „Kurlagina buna“ i iseljenje Srba iz Užica (1832-1835), Užički zbornik, 5/1976, Titovo Užice, 1976. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Ustanovljenje telegrafske mreže u jugozapadnoj

ŽIVKOVIĆ, Novak. Užički nemiri (1828-1838), Titovo Užice, 1979.

ŽIVKOVIĆ, Novak  Vučić Piperin, ariljski bimbaša, Zbornik Narodnog muzeja, IX/1978, Čačak, 1978.

ŽIVKOVIĆ, Novak  Granični sukobi u Starom Vlahu 1875. god. (Izbor dokumenata), Zbornik Narodnog muzeja, X/1980, Čačak, 1980.

ŽIVKOVIĆ, Novak  Letopis ariljski 1804-1880, Arilje, 1980.

ŽIVKOVIĆ, Novak  Užice 1862. – O jednom razdoblju iz istorije užičkog kraja, Titovo Užice, 1981.

ŽIVKOVIĆ, Novak,  Škole i učitelji u užičkom kraju u XIX veku, Deo I, Titovo Užice, 1981.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Izveštaj Aćima Pivljakovića, direktora Učiteljske gimnazije stanju školama Užičkog okruga 1880. godine, Užički zbornik, 11/1982, Titovo Užice, 1982. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Ratna pozadina u starovlaškom kraju 1876. godine, Zbirka Narodnog muzeja, XII/1982, Čačak, 1982. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Škole i učitelji u čačanskom okrugu pre jednog veka, Zbornik Narodnog muzeja, XII/1982, Čačak, 1982.

ŽIVKOVIĆ, Novak. Ustanovljenje užičke realke, Titovo Užice, 1982. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Užički zatočenici, Užički zbornik, 12/1983, Titovo Užice, 1983. (PO).   ŽIVKOVIĆ, Novak. Starovlaški kraj nemirne 1877. Izbor dokumenata, Zbornik Narodnog muzaja, XIII/1983, Čačak, 1983. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Užička nahija i slom na Zasavici (1813). Užički zbornik, 13/1984. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Čuburski tefteri nahije starovlaške za 1834. godinu. Zbornik Narodnog muzeja, XV/1985, Čačak, 1985. (PO).

ŽIVKOVIĆ, Novak. Zdravstvene prilike u Čačku 1880. godine, Zbornik radova Narodnog muzeja, XVI/1986, Čačak, 1986.

ЖИВКОВИЋ, Новак. Smutnje u dolini Moravic ei Virovačka kompanija (1888-1891), Zbornik Narodnog muzeja , XVII/1897, Čačak, 1987. (PO).

ЖИВКОВИЋ, Новак. Лекари,болнице и болесни у округу ужичком. I (1853-1881), Титово Ужице 1888.

ЖИВКОВИЋ, Новак. Старовлашка граница 1896, Зборник Народног музеја, XIX/1989, Чачак, 1989. (ПО).

ЖИВКОВИЋ, Новак. Занати и еснафи у југозападној Србији 1836. године, Зборник радова Народног музеја, XX/1990, Чачак, 1990. (ПО).

ЖИВКОВИЋ, Новак. Среска болница у Ивањици: (неки подаци о установљењу), Зборник радова Народног музеја, XXII и XXIII/1993, Чачак, 1994.

ЖИВКОВИЋ, Новак. Организација позадине у Ужичком крају у српско-турском рату 1876. године, Ужички зборник, 22/1993, Ужице, 1993.

 ЖИВКОВИЋ, Новак. Лекари, болнице и болести у округу Ужичком (књ. II, 1881-1900), Општа болница Ужице, Ужице,1995.

ЖИВКОВИЋ, Новак. Ужички округ, Историјски архив Ужице, Ужице, 2000.

ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб Р. Краљ Петар I Карађорђевић. Живот и дело у изгнанству 1844-1903. године, Београд, 1988.

ЖИВОТИЋ, Аца – Гера. Каменово на Млави, Одбор САНУ за проучавање села, Београд, 1998.

IVANOVIĆ, Lazar. Štrajk radnika fabrike šećera na Čukarici 1907, Godišnjak grada Beograda, XV/1968, Beograd, 1968. (PO).

IVANOVIĆ, Lazar. Borba radničke komore u Srbiji za sprovodjenje zakona o radnjama 1910-1914, Tokovi revolucije, IV/1969. (PO).

IVANOVIĆ, Lazar. Borba radničke klase Srbije za donošenje zakona o radnjama do 1910. godine, Zbornik istorijskih radova – Tokovi revolucije, VIII/1973, Beograd, 1973. (PO).

IVANOVIĆ, Lazar. Akcija radničke klase u Srbiji u vezi sa donošenjem zakona o radnjama do 1905. godine, Tokovi revolucije, I. (B.m. b.g.). (Separat).

ИГНАТОВИЧ, Джордже. Г.С. Раковски в Белград (1860-1863), Бьакадемия на науките, „Георги Стойков Раковски“, том   I, б.м., 1963.       

IGNJATOVIĆ, Djordje. Prilog proučavanju Vukovih veza sa Bugarima, Kovčežić, VI/1964, Beograd.

ИГНЯТОВИЧ, др Джордже. Два разказа на Льобен Каравелов и две сьбития из живота иу, Мост,1/1965, Ниш. (Сепарат).

ИГНЯТОВИЧ, др Джордже. Арестуването на Ль. Каравелов през 1868. године (Архивни и печатни материали). (Сепарат).

ИГНЯТОВИЧ.,  др Джордже. Никола Прванов – Вуков следбеник код Бугара, „Ковчежић“, Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, VII/1966, Београд. (Сепарат).

IGNJATOVIČ, Djordje. Ljuben Karavelov i Svetozar Miletić, Novi Sad, b.g.

ИГНЯТОВИЧ., др Джордже. Србски документи по бьлгарското вьдане Г.С. Раковски Сьрбия /Архивни и печатни материали), II, Софиа, 1969.

ИГНЯТОВИЧ., др Джордже. Льобен Каравелов и срьбското общество, Ниш, 1969.

IGNJATOVIČ, Djordje. Političke veze Ljubena Karavelova sa Srbima, Istorijski časopis, XVI-XVII, Beograd, 1970. (PO).

ИГНЯТОВИЧ., др Джордже. Договор княМихаила с „Добродетельной“ о Югословском царстве и некоторю собь в1867-1868, IV, Софиа, 1969.

IGNJATOVIČ, Djordje. Beograd kao političko središte Bugara pre jednog stoleća, Zbornik radova oslobobodjenja gradova u Srbiji od Turaka 1862-1867, Beograd, 1970. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Srpska javnost i osnivanje bugarskog književnog društva 1869, Istorijski časopis, XVIII/1971, Beograd, 1971. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Jedan anonimni kritičar Vukovih sledbenika u Bugara, Kovčežić, IX/1971, Beograd, 1971. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Svetozar Miletić. Ljuben Karavelov i Bugarski nacionalnooslobodilački oikret 1867-1878, Novi Sad, 1973.

IGNJATOVIĆ, Djordje. Neofit hilandarski i Srbija, Godišnjak Balkanološkog instituta, Balkanika IV, Beograd, 1973. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Dositej Obradović i Bugari, Kovčežić, 11/1973, Beograd, 1973. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Srpska socijalistička i građanska štampa i bugarski nacionalnooslobodilački pokret 1871-1872, Počeci socijalističke štampe na Balkanu, Beograd, 1974. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Svetozar Marković i bugarski nacionalno-oslobodilački pokret, Godišnjak Balkanskog instituta Balcanica V, Beograd, 1974. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Ljuben Karavelov o „Memoarima Prote Matije Nenadovića, Medjuopštinski arhiv Valjevo, Valjevo, 1975. (PO).

IGNJATOVIĆ, dr Djordje. Svetozar Marković i „Srpska opština“ u Petrogradu, Istorijski časopis, knj. XXII, Beograd, 1975. (PO).

IGNJATOVIĆ, dr Djordje. Svetozar Marković i Markovićev „Radenik“, Tokovi revolucije, X-XI/1975, Beograd, 1975. (PO).

IGNJATOVIĆ, dr Djordje. Sima Milutinović Sarajlija i Bugari, Prilozi za književnost, jezik i istoriju, XLII, 1-4/1976, Beograd, 1976.(PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje. Štampanje bugarskih knjiga i listova u srpskim štamparijama (1833-1878), Beograd, 1980.

IGNJATOVIĆ, dr Djordje. Saradnici i dopisnici „Radnika“ Svetozara Markovića, Zbornik za istoriju Matice srpske, 26/1982, Novi Sad, 1982. (PO).

IGNJATOVIĆ, Djordje.  Bauk komunizma u Srbiji (1848-1875), Istorijski časopis, XXIX-XXX/1983, Beograd, 1983. (PO).

IGNJIĆ, Stevan. Užička nahoja, Beograd, 1961.

IGNJIĆ, Stevan. Serdar Rujna Jovan Milić, Istorijski glasnik, br. 1-2/1962, Beograd. (Separat).

IGNJIĆ, Stevan. Užice i okolina 1862-1914, Doktorska disertacija, Titovo Užice.

IGNJIĆ, Stevan. Užička gimnazija do Prvog svetskog rata, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 3/1967, Zagreb. (Separat).

IGNJIĆ, Stevan. Muslimanska imovina u Užicu, Zbornik radova „Oslobodjenje gradova u Srbiji od Turaka 1862-1867“, Beograd, 1970. (PO).

IGNJIĆ, dr Stevan. Osnivanje Prve beogradske gimnazije, Izveštaj za 1970/71. god. Prve beogradske gimnazije „Moša Pijade“, Beograd, 1971. (PO).

 IGNJIĆ, dr Stevan. Ivanjica do 1941, Beograd, 1972.

 IGNJIĆ, dr Stevan. Osnivanje akcionarske tkačke radionice u Užicu, Užički zbornik, 6/1976, Titovo Užice, 1976.

IGNJIĆ, dr Stevan. Šabac i okolina od 1875do 1912. godine, [Šabac, 1980]

ИСИЋ, Момчило. Сто педесет година основне школе у Доњој Љубовији, ОШ „Вук Караџић“, 2000.

ИСИЋ, Момчило. Основно школство у Тамнави: 1820-1941, Уб, Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, 2002.

ICN Галеника: пола века развоја: 1945-1995, Београд, ICN Галеника, 1995.

JAVORNIK, Ivan. Uvođenje putujućih pošta na prvim železnicama u Srbiji, PTT arhiv, 17/1971/72, Beograd, 1972.

JANKOVIĆ, Dragoslav. Srbija i jugoslovensko pitanje 1914-1915. godine, Beograd, 1973.

JANKOVIĆ, Nenad. Zapisi i sećanja na astronomsko društvo, Beograd, 1984.

JANKOVIĆ, N. DJ. Spomeni o Halejevoj planeti u Srba, Vasiona“, XXXVI/1988, br. 1, Beograd, 1988. (Članak).

JANKOVIĆ, N. Prva predavanja iz astronomije u novije vreme, Vasiona“, XXXVI/1988, br. 1, Beograd, 1988. (Članak).

JANKOVIĆ, N. Spomen o meteoru od 1891, Vasiona“, XXXVI/1988, br. 1-2, Beograd, 1988. (Članak).

JANKOVIĆ, Радун. 11. српска ударна бригада НОВЈ, Лесковац, 1975.

JANJIĆ, Savo. Život i rad profesora Kirila Savića 1870-1957, Beograd, 1987.

JEVTIĆ, Milan. Prosvetne ustanove i obrazovanje 1840-1914. Kulturne prilike u Šapcu i okolini 1815-1914, Šabac, 1980.

JEVTOVIĆ, M. Sreten. Prolaz. Hronika Leušića, I deo. Čačak, 1985.

ЈОВАНОВИЋ, Божин. Привреда Тимочке крајине 1940-1990, Бор, Јавно предузеће „Штампа“, 1995.

ЈОВАНОВИЋ, Божин. Основни циљеви првог петогодишњег плана. Изградња задружних домова у Тимочкој крајини 1948-1952, Бор, Јавно предузеће „Штампа“, 2000.

ЈОВАНОВИЋ, Владимир. Србија и Бугарска 1886-1896, Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб, 2002.

JOVANOVIĆ, Dragoljub. Popis ljudstva u Kraljevini Srbiji 1884. godini, Beograd, 1889.

JOVANOVIĆ, mr Marko. Narodni heroj Vlada Aksentijević, Beograd, 1974.

JOVANOVIĆ, M. Milorad. Iznalazak događaja istorijskih i svih drugih od 1079-2198. god., Beograd,1929.

ЈОВАНОВИЋ, Љ. Слободан. Пут књиге у Борском крају. Прилози за историју читалишта и библиотечке делатности…Бор, 1989.

ЈОВАНЧИЋ, Бранислав. Трговина Србије, „Економика“27/1981, Ниш, 1981.

JOVIČIĆ, S. Petar. Društveno-ekonomski položaj seljaštva u Srbiji od kraja XVIII veka do 1878. godine, Beograd, 1991.

JUGOVIĆ, D. Milutin. Spomenik kososvskim junacima, Kruševac, 1968.

JUGOVIĆ, D. Milutin. Obilićevo-Zakićevo, Kragujevac, 1982.

КАЋАНСКи, Гордана. Српска избегличка породица пред судом у Будиму 1720-1750. године, „Сентандрејски зборник“, 3/1997, Београд, 1997. (ПО).

KANDIĆ, dr Ljubica. Skupštine u sistemu vlasti države Prvog ustanka (1804-1813), Beograd, 1963.

KANDIĆ, dr Ljubica. Položaj Sovjeta po ustavnim projektima i ustavima u prvoj polovini XIX veka do ustavobranitelja, Istorijski glasnik, 1/1972, Beograd, 1972.

KANTARDŽIJEV, dr Risto. Makedonsko prerodbensko učilište, Pedagoška sekcija, Skopje, 1965.  

КАРАЏИЋ, Вук Стефановић. Преписка X „Просвета“, 1996.

КАРАЏИЋ, Вук Стефановић. Преписка XI,(1859-1862), Београд., Београд. „Просвета“, 1996.

КАРАЏИЋ, Вук Стефановић. Преписка XII, ,(1859-1862),  Београд. „Просвета“, 1998.

KLARIĆ, Slavica. Institut za proučavanje folklora 1946-1958. Analitički inventar, „Glasnik Društva arhivskih radnika BiH“, 27/1987.

KOVAČEVIĆ, Božidar. Georgi Stojkov Rakovski u Novom Sadu i Beogradu, Zbornik radova, XVII, Institut za proučavanje književnosti SAN, knj. 2, Beograd. (Separat).

KOVAČEVIĆ, Olga. PTT arhiv, br. 8,  Beograd, 1962.

KOVAČEVIĆ, dr Ivan. O socijalistima Jugoslovenima u Švajcarskoj krajem XIX veka i uticaju njihove delatnosti na radnički pokret u jugoslovenskim zemljama, Beograd, 1967.

KOVAČEVIĆ, dr Ivan. Socijalistički list „Narodna volja“ u Smederevu (1875-1876), Počeci socijalističke štampe na Balkanu, Beograd, 1974. (PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Mladost, list Saveza omladine Jugoslavije, VIII/1963, br. 336.

KOVIJANIĆ, dr Gavrilo. Nepoznati podaci o životu i radu Miloja Milojevića u iznanstvu 1916-1918. godine, Godišnjak grada Beograda, XV/1968, Beograd, 1968. (PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Život i književni rad Milutina Bojića, Beograd, 1969.

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Građa Arhiva Srbije o Narodnom pozorištu u Beogradu 1835-1914, Beograd, 1971.

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Posmrtno protivljenje Vukovom pravopisu, Kovčežić, 14-15/1977, Beograd, 1977.(PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Kragujevačko čitalište, Kragujevac, 1978. (Priređivač).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Ruska arhivska građa o misiji Avrama Petronijevića i Cvetka Rajovića 1830. godine u Petrogradu, Godišnjak grada Beograda, XXVI/1979. (PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. O prenosu tela Đure Daničića iz Zagreba i o sahrani u Beogradu, Zbornik MS za književnost i jezik, XXVII/2, 1979. (PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Pisma pesnika Dragutina J. Ilića narodnom tribunu Rajku Tajsiću, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. LI-LII, 1-4/1985/86. (PO).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Kulturni život u Jadru do 1914. godine, Jadar u prošlosti, [Loznica, 1986](Посебан отисак из Зборника).

KOVIJANIĆ, Gavrilo. Трагом читалишта у Србији, Београд, 1986.

КОВИЈАНИЋ, др Гаврило. Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821-1944. Књ. I: 1821-1881, Београд, 1990.

КОВИЈАНИЋ, др Гаврило. , др Гаврило. Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821-1944. Књ. II: 1881-1818, Београд, 1991.

КОВИЈАНИЋ, др Гаврило. Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду 1821-1944. Књ. IV: 1919-1941, Београд, 1992.

КОЛАРЕВИЋ, Владета. Један заборавњени живот, „Дисово пролеће“, 28/1998, Чачак. (ПО).

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba 1790-1848, Narodni muzej. Posebna izdanja, I/1, Beograd, 1965.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Građevinarstvo. Narodni muzej. Posebna izdanja, II/2, Beograd, 1966.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Slikarstvo i grafika. Narodni muzej. Posebna izdanja, III/3, Beograd, 1966.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Štampa iz razdoblja klasicizma u umetnosti, Narodni muzej. Posebna izdanja, IV/4, Beograd, 1967.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Katalog građevinarstva.  Narodni muzej. Posebna izdanja, V/5, Beograd, 1967.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Katalog crkvenog slikarstva i primenjene umetnosti.  Narodni muzej. Posebna izdanja, VI/6, Beograd, 1967.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Katalog slikarstva.  Narodni muzej. Posebna izdanja, VII/7, Beograd, 1967.

KOLARIĆ, dr Miodrag. Klasicizam kod Srba. Katalog crteža i grafike.  Narodni muzej. Posebna izdanja, VIII/8, Beograd, 1967.

КОЛУБАРА: Велики народни календар за просту 1997, Колубара, Ваљево, 1997.

КОЛУБАРА: календар за просту 1991, Колубара, Ваљево, 1991.

KONSTANTINOVIĆ, dr Zoran. Nemačke pohvalne pesme u čast Miloševa povratka iz Carigrada, Anali Filozofskog fakulteta, sv. 1, Beograd, 1961. (Separat).

КОРИЋАНАЦ, В. Драгољуб. Надибар II: насеља у Рудничкој Морави и Ибру: антропогеографска истраживања, Одељење за етнологију Филозофског факултета, Београд, 1995.

КОЏОПЕЉИЋ, Вучић. Родослов фамилије Коџопељић из Ивањичког краја, [издање аутора], Београд, 1996.

KRAUT, Vanja. Postanak i razvoj „Škola načertanija“ u Srbiji i wihov značaj u likovnom vaspitanju, Zbornik za likovne umetnosti, 11/1974, Beograd, 1974.

KRAUT, Vanja. Ljubomir Ivanović.

КРЕЈОВИЋ, Боривоје. Сећања и записи из прошлости српске оториноларингологије,           ЦИБИФ, Медицински факултет, Београд, 1994.

КРЕСТИЋ, Ђ. ВАСИЛИЈЕ. Геноцидом до велике Хрватске, Матица српска, Нови Сад, 1998.

KRPOVIĆ, A. Milorad. Prijepolje i okolina. Istorijski vodič. 650 godina Prijepolja (1332-1971). Prijepolje, 1971.

КРСМАНОВИЋ, Милан. Дурмиторски видици: збирка одабраних пјесама и мисли о поезији, НУ „Владимир Дујић“, Београд, 1998.

КРСТИЋ, П. Живорад. Скупљен: прошлост и становништво, „Одбор за проучавање села САНУ“, итд, Београд, 1994.

LAZAREVIĆ, Velibor. Belovodski kiseljaci, Kruševac, 1983.

LAZAREVIĆ, Velibor. Letopis škole belovodske, Bela Voda 1987.

ЛАЗАРЕВИЋ, Велибор. Бањска треадиција и перспективе Беле Воде, „Балнеоклимтолошки и туристички потенцијал Беле Воде“, Бела Вода, 1990.

LAZIĆ, Branko. Vidosava Kovačević 1889-1913, Valjevo, 1988.

LAMPL, R.John. Serbia 1878- 1912, New York, 1972.

ЛЕКОВИЋ,Жарко. Дробњак у првој половини XIX вијека, Београд, МРГ – Београд, 2001.

LETIĆ, Koviljka. Osnovna ženska škola u Čačku, „Zbornik Narodnog muzeja“, XV/1985, Čačak, 1985. (PO).

LETIĆ, Koviljka. Škole u pomoravskim selima od 1804-1912. godine, „Zbornik Narodnog muzeja“, XVI/1986,. (PO).

ЛЕТИЋ, Ковиљка. Школе у Љубићким селима од 1842. до 1912. године, „Зборник Народног музеја“, XVII/1987, Чачак, 1987.

ЛЕТИЋ, Ковиљка. Школе у таковским селима од 1804. до 1912. . године, „Зборник радова Народног музеја“, XVIII/1988, Чачак, 1988.

ЛЕТИЋ, Ковиљка. Основна мушка школа у Чачку од оснивања до 1912. , „Зборник Народног музеја“, XXI/1991, Чачак, 1991. (ПО).

ЛИЛИЋ, Борислава. Култ Светога Саве у пиротском крају, „Зборник радова“, Београд, 1997. (ПО).

ЛУКОВИЋ, Ж. Градимир. Црква у Ивањици, Ивањица, 1991.

MAJDANAC, Boro. Industrijalizacija i porast radničke klaseu Srbiji 1947-1952. godine, Beograd, 1981. (Magistarski rad).

МАКСИМОВИЋ, Миленко. Синови Озрена, „Глас комуна“, Добој, 1996.

МАКУЉЕВИЋ, Ненад. Реформа црквене уметности у југоисточној Србији после 1878. године, „Лесковачки зборник“, XXXVII, Лесковац, 1997. (ПО).

MARIJAN, Vlado. Pokušaj reformi gimnayije u Kraljevini Srbiji (1889/1893), „Istorijski glasnik“, 1-2/1988, Beograd, 1988. (PO).

MARIJAN, St. Vlado. Sukobi u radničkom pokretu i štrajk radnika fabrike šećera na Čukarici 1907. godine, „Godišnjak grada Beograda“, XXXIV/1987, Beograd, 1987. (PO).

МАРИЈАН, Владо. Влада Јована Ђ. Авакумовића: покушај сузбијанја радикализма у Србији крајем XIX века, Београд, изданје аутора, 1996.

МАРИНКОВИЋ, М. Радован. Землјорадничко задругарство у Драгачеву, Међуопштински историјски архив Чачак, Чачак, 1988.

МАРИНОВИЋ-ПЕЈОВИЋ, Даница, Цетиње у вријеме несигурно 1918-1945, Београд, Издање аутора, 1998.

MARIĆ, Radomir. Spomenica osnovne škole“Branislav Pavlović“ [u Konjuhu], Konjuh, 1971.

MARJANOVIĆ, dr mr ph Vojislav. Farmacija u Požarevcu u XIX veku, Požarevac, 1967.

MARJANOVIĆ, dr mr ph Vojislav.  Farmacija u Šapcuu u XIX veku, [Šabac, 1966].

MARJANOVIĆ, Vojislav. Kulturne i zdravstvene prilike u Srbiji tridesetih godina prošlog veka, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Beograd, 1961. (PO).

MARJANOVIĆ, Vojislav. Prva pisana dela srpske farmacije, Muzej za istoriju farmacije, Farmaceutski fakultet Beograd, „Arhiv za farmaciju“, 1961. br. 2, Beograd. (Separat).

MARJANOVIĆ, dr mr ph Vojislav. Farmacija u Aleksincu u XIX veku, Aleksinac, 1971.

MARJANOVIĆ, dr mr ph Vojislav. Farmacija u Srbiji u XIX veku, Beograd, 1970.

MARJANOVIĆ, Vojislav. Zdravstvena kultura  u Kruševcu u XIX veku, „Kruševac kroz vekove“, Kruševac, 1972. (PO).

MARJANOVIĆ, dr mr ph Vojislav. Zdravstvena kultura  Jagodine u XIX veku, Svetozarevo, 1972.

МАРКОВИЋ, Предраг. Клењска цркваи богомоље у долини Пека, Српска православна црква, Клење, 2000.

Martinović, S. Niko. Janko Vukotić i kapitulacija Crne Gore 1916. godine, Cetinje, 1957.

МАЏАРЕВИЋ, Радош Ж. Основна школа „Иво Андрић“ у Прањанима 1858-1998, Прањани, Основна школа, 2000.

MIJANOVIĆ, Dragan. Jovan Rajić. Život i delo, Diplomski rad, Beograd, 1980.

MILADINOVIĆ, M. Milan. Moralni lik članova Saveza komunističke omladine Jugoslavije u NOR-u i Revoluciji, Beograd, 1972.

MILADINOVIĆ, M. Jugoslovenski socijalistički patriotizam, Beograd, 1976.

MILADINOVIĆ, M. Koreni, suština i manifestacije malograđanštine, Marksizam i obrazovanje,51, Beograd, 1976.

МИЛАНОВИЋ, Милорад. Села око Смедерева, „Наш глас“, Смедерево, 2000.

МИЛАНОВИЋ, Михајло Кале. Брусница под Рудником, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Горњи Милановац, 2000.

MILENKOVIĆ, Milica. Sindikalni pokret u Srbiji 1918-1920.

МИЛЕНКОВИЋ, Тома. Долазак избеглица из Русије у Војводину после Првог светског рата,

MILENKOVIĆ, Milica. Sindikalni pokret u Srbiji 1918-1920.

МИЛЕТИЋ, Томислав. 585 година Велике Врбнице, Историјски архив крушевац, Крушевац, 1998.

MILIVOJEVIĆ, Ј. I Vuković, Đ. Student, XXVII/1963, br. 9, 10, 11, 12, 13, 14, Beograd.

МИЛИНКОВИЋ, З. Миомир, Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека „Жика Поповић“,  Шабац, 1996.

MILIĆ, dr Danica. Rudarski zakon iz 1866. godine i stanje u rudnicima u drugoj polovini XIX veka, [b.m b.g.].

MILIĆ, dr Danica. O rudarstvu Srbije u Prvom ustanku, Zbornik muzeja Prvog srpskog ustanka, [b.m b.g.].

MILIĆ, Danica. Deutchland-jugoslawien. Referate der 4. jugoslawisch-deutchen Historikertagung Dubrovnik 1961; Das deutsche Kapital in Serbien bis 1918. [b.m b.g.].

MILIĆ, Danica. Nemački kapital u Srbiji do 1918. godine, Istorijski časopis, XII-XIII/1963, Beograd.

MILIĆ, Danica. O delatnosti jednog istaknutog nosioca trgovačkog kapitala, Zbornik muzeja Prvog srpskog ustanka, Beograd, 1960. ( separat).

MILIĆ, Danica. Strani kapital u rudarstvu Srbije do 1918, Beograd, 1970.

MILIĆ, dr Danica. Rudarski zakon iz 1866. godine i stanje  u rudnicima u drugoj polovini XIX veka. [b.m b.g.].

MILIĆ, Danica. Bukureška agencija i srpsko-vlaška trgovina solju, Istorijski časopis, XVIII/1971, Beograd, 1971. (PO).

MILIĆ, dr Danica. Domaći i strani kapital u osiguranju (Srbija do 1914.), Istorija XX veka, Zbornik XII, Beograd, 1972. (PO).

MILIĆ, dr Danica. Šume kao prirodni uslov za neke privredne delatnosti, Acta historica-economica Jugoslaviae, X/1983, Zagreb, 1983. (PO).

 MILIĆ, dr Danica. Agence de Bucarest – representation Serbe en Valachie et Moldavie, "Balcanica", XV, Belgrade, 1984. (PO).

 MILIĆ, dr Danica. Les relationes avec le Montenegro dans le cadre de la politique e economique de Italie envers les Balkans jusqua I anee 1915, Istorijski zapisi, 1-2, Titograd, 1984. (PO).

MILIĆ, dr Danica. Odnosi sa Crnom Gorom u sklopu opšte ekonomske politike Italije, prema Balkanu do 1915. godine, Istorijski zapisi, 3-4/84, Titograd, 1984. (PO).

MILIĆ, dr Danica. Razvoj privrede u Jadru do 1914. godine, „Jadar u prošlosti“, Loznica, 1985. (PO).

MILIĆ, dr Danica. Privreda u Rađevini u XIX veku, „Rađevina u prošlosti“, Beograd, 1986. (PO).

МИЛИЋ, Даница . Жена у привреди Србије у XIX веку, Београд, „Зборник радова X конгреса СИЈ“. (ПО).

МИЛИЋ, Миодраг. Кусадак, Смедеревска Паланка, 1987.

MILIĆEVIĆ, Jovan. – Prva grupa srbijanskih studenata, državnih pitomaca, školovanih u inostranstvu (1839-1842). [b.m.b.g.]. Članak.

МИЛИЋЕВИЋ, Предраг. Амерић и Мала Врбица (1516-1941), Амерић, издање аутора, 1977.

MILOVANOVIĆ, M. Miroslav. Osnovno školstvo Niša i okoline u XIX i početkom XX veka, „Gradina“, Niš, 1975.

МИЛОЈЕВИЋ, Ђ. Милан. Балканска равнотежа: сећања краљевског дипломате, Београд, „Сигнатуре“, 1994.   

Милосављевић, Десимир, М. Јовац и Дворица, села Великог Поморавља, Београд, Одбор САНУ за проучавање села, 1999.

МИЛОШЕВИЋ, Дмитар И. Рашковачко родословље, истраживања, Београд, КПЗ Србије, 2000.   

МИЛОШЕВИЋ, Миладин. Србија и Грчка 1914-1918: из историје дипломатских односа, Зајечар, Историјски архив Тимочка крајина, 1997.

МИЛУТИНОВИЋ, др Коста. Г. С. Раковски в Нови Сад (1856-1857), Бьлгарска академия на науките „Георги Стойков Раковски“, I/1963, б.м. б.г. (Сепарат)

МИЉКОВИЋ-Катић, Бојана. Структура градског (живота)становништва Србије средином XIX века, Београд, Историјски институт, 2002.

МИРКОВИЋ, Предраг. Раброво и обе Бреснице: хроника. Раброво, Месна заједница Раброво, 1997.

MITIĆ, prim. dr Bogomir. Prvi opštinski lekar u Paraćinu postavqen putem stečaja, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, I/1971, 1, Beograd, 1971. (PO).

MITIĆ, prim. dr Bogomir. Razvoj i rad prve civilne bolnice u Ćupriji od osnivawa do I svetskog rata , Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, I/1971, 1, Beograd, 1971. (PO).

MITIĆ, prim. dr Bogomir. Endemski sifilis u Pomoravqu i Resavi u prošlom stoleću, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, I/1971, 1, Beograd, 1971.

MITIĆ, prim. dr Bogomir. Postanak i otvarawe civilne bolnice u Ćupriji, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 99/1971, 9, Beograd, 1971. (PO).

MITRESKI, Pavle. Studentska kolonija vo Ohrid (1938-1940), Skopje, 1985.

MITROVIĆ, Andrej. Ustaničke borbe u Srbiji 1916-1918, Beograd, 1987.

MITROVIĆ, Jeremija. Još jednom o prevodiocu pančevačkog izdawa „Manifesta komunističke partije“ 1872. godine, Istorijski glasnik, 1-2-71974, Beograd, 1974.

МИТРОВИЋ, Љубиша. Лаково: село испод Тупижнице, Зајечар: КПЗ општине Зајечар, 1999.

МИХАИЛОВИЋ, Бранислав. Рашковић у Средњој Гружи, Одбор за проучавање села САНУ, Београд, 1966. (ПО).

MIHAJLOVIĆ, M. dr Ilija. Šumarstvo Timočke krajine od 1833. do 1979. godine, Zaječar, 1983.

МИШИЋ, Радмила. Сви наши директори: директори Крушевачке гимназије, Гимназија у Крушевцу, Крушевац, 1999.

МЛАДЕНОВИЋ, Александар. Прилог проучавању развитка наше ћирилице, Књижевност и језик,

МЛАДЕНОВИЋ, Љ. Радомир. Сто година дружине типографских радника Србије 1873-1973, Београд, 1975.

MLADENOVIĆ, Lj. Radomir [priređivač]. Kratke biografije grafičkih radnika aktivista, njihovih saradnika i pionira štamparstva, Novi Beograd, 1983.

MLADENOVIĆ, Lj. Radomir. Građa za istoriju o životu i radu grafičkih radnika i wihovih saradnika na području Srbije 1873-1978, I deo, Beograd, 1983.

MLADENOVIĆ, Lj. Radomir. Grafički radnici Srbije u naprednom pokretu i ratovima, Novi Beograd.

MLADENOVIĆ, Lj. Radomir. Građa za istoriju o životu i radu grafičke omladine i njenih saradnika, Novi Beograd, 1978.

МЛАДЕНОВИЋ, Живомир. Живот и дело Јована Скерлића, Београд, ШИП, „Бомар“, 1998.

MUČALICA, Olga. Glavno kaznačejstvo 1836-1839, Sumarni inventar, Beograd, 1981.

НАДОВЕЗА, Бранко.Конзерватизам и радикализам, Нови Сад, „Задруга“, 2001.

NEDIĆ, V. Svetlana. Dom Svetog save, Godišnjak grada Beograda, XXXVI/1989, Beograd, 1989. (Poseban otisak).

NEDIĆ, V. Svetlana. O graditeljskoj delatnosti Josifa Kovačevića u Beogradu, Godišnjak grada Beograda, XXXIV/1987, Beograd, 1987. (PO).

НЕДИЋ, В. Светлана. Зграда метеоролошке опсерваторије у Београду, Годишњак града Београда, XXXVII/1990, Београд, 1990. (ПО).

НЕДИЋ, В. Светлана. Зграда друге београдске гимназије, Годишњак града Београда, XXXVIII/1991. (PO).

НЕДИЋ, В. Светлана. Из историје Старог двора, Београд, Завод за заштиту споменика културе града Београда, „Наслеђе“, 2/1999.

НЕДИЋ, В. Светлана. Сала мира, Годишњак града Београда, XLII/1995, Београд. (ПО).

NEDOVIĆ, Radisav. Nedovići iz Rtara, Rtari, 1980.

NEDOVIĆ, Radisav. Rtari, Rtari, 1983.

НИКИЋ, Александар Д. Рајац:виноградарско насеље Доњег Тимока, Београд, Културно-просветна заједница Србије, 1999.

NIKIĆ, Ljubomir. Prilozi i gradja o Petru Ubavkiću, Zbornik za likovne umetnosti, 12/1976, Novi Sad, 1976.

NIKIĆ, Ljubomir. Prelazak Emilijana Josimovića u Srbiju 1845, Godišnjak grada Beograda, XXIV/1977, Beograd, 1977. (PO).

NIKIĆ, Ljubomir. Prilozi bibliografiji posebnih izdanja radova Stojana Novakovića, Istorijski časopis, XXV-XXVI/1979. (PO).

NIKIĆ, Ljubomir. Arhitekt Jovan Subotić, Zbornik za likovne umetnosti, 18/1982, Novi Sad, 1982. (PO).

НИКОЛИЋ, Вера. Шест генерација свештеника једне породице кроз два века, Београд, „Гласник – службени лист СПЦ“, 10/1998. (ПО).

NIKOLIĆ, Vidosava. Neobjavljeni rukopisi prvih Cvijićevih saradnika – istraživača iz Jadra, Rađevine i Podrinja, Cvijićev zbornik, vanserijsko izdanje SANU, Odeljenje prirodnomatematičkih nauka, Beograd, 1968.

NIKOLIĆ – Stojanović, Vidosava. Etničke karakteristike leskovačkog kraja u vreme oslobođenja od Turaka 1878/8 god., Leskovački zbornik, VII/1967, Leskovac, 1967.

NIKOLIĆ – Stojanović, Vidosava. Lekari stranci kao osnivači zdravstvene službe u rudarskom naselju Majdanpek 1849/1856. g. [Acta Historica A.X. 1970, No 1], Beograd, 1970.

NIKOLIĆ – Stojanović, Vidosava. Leskovac i oslobođeni krajevi Srbije 1877-1878 godine, Leskovac, 1975.

НИКОЛИЋ, Драган. Кривични законик Кнежевине Србије, Ниш, 1991.

NIKOLIĆ, Živojin-Brka. 22. srpska divizija, Beograd, 1972. (Ima i drugo izdanje:Beograd, 1972.)

NIKOLIĆ, Ilija. Nekoliko neobjavljenih dokumenata iz Vukova života., Kovčežić. Prilozi i građa o Dositeju i Vuku, Knj. III, Beograd, 1960. (PO).

NIKOLIĆ, Ilija. Tefter crkvene opštine u Pirotu, Istorijski časopis, XII-XIII/1963, Beograd. (Separat).

NIKOLIĆ, dr Ilija. Zemunska bibliografija. Knjige, listovi i časopisi štampani u Zemunu, Zemun, 1976.

НИКОЛИЋ, Илија. Разговор са самим собом, Пирот, ИРО „Слобода“, Пиротски зборник, 25-26, 2000. (ПО).

NIKOLIĆ, S. Jezdimir. Istorija železnica Srbije, Vojvodine, Crne Gore i Kosova, Beograd, 1980.

НИКОЛИЋ, Коста. Немачки ратни плакат у Србији 1941-1944, Београд: Нова Пазова: Банат, 2000.

NIKOLIĆ, Miloje. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, XXXI/1965, 1-2, Beograd.

NIKOLIĆ, R. Miloje. Iz prepiske Veljka Petrovića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, XII, 1, Novi Sad.

NIKOLIĆ, R. Miloje. Četiri pisma Svetolika P. Rankovića, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, XXXVI/1970, 3-4, Beograd, 1970. (PO)

NIKOLIĆ, R. Miloje. Rad Janka Veselinovića u srpskom novinarstvu, Godišnjak grada Beograda, XXIV/1977, Beograd, 1977. (PO).

NIKOLIĆ, R. Miloje. Profesorski ispit Miloša Ivkovića, Godišnjak grada Beograda, XXVII/1980, Beograd, 1980.

NIKOLIĆ, T. Milorad. Teater na đumruku. Prvo stalno profesionalno državno pozorište u Srbiji (1841-1842), Pozorišni anali, I/1971, Beograd, 1971.

NIKOLIĆ, T. Milorad. Aleksandar Belić kao profesor Velike škole i Univerziteta do 1914. godine, Godišnjak grada Beograda, XXIII/1976, Beograd, 1976. (PO).

НИКОЛИЋ, Миодраг, Р. Родослови Стубички, Београд, Одбор САНУ за проучавање села, 1997.

НИКОЛИЋ, Миодраг, Р. Стубица, Стубички, Београд, Одбор САНУ за проучавање села, 1996.

НИКОЛИЋ, Олга. Српске школе у Вучитрну 1828-1912, Приштина, Институт за српску културу, 1996.

НИКОЛА Пашић у Народној скупштини, књ. 1, Београд, „Службени лист СРЈ“, 1997.

НИКОЛА Пашић у Народној скупштини, књ. 2, Београд, „Службени лист СРЈ“, 1997.

НИКОЛА Пашић у Народној скупштини, књ. 3, Београд, „Службени лист СРЈ“, 1997.

НИКОЛА Пашић у Народној скупштини, књ. 4, Београд, „Службени лист СРЈ“, 1997.

OBRADOVIĆ, dr Milisav. Društveno-ekonomski koreni nastanka radničke klase u srednjem Pomoravlju, Beograd, 1984.

OBRADOVIĆ, M. Nikola. U spomen sto godina nauke o mašinama. Osvrt na razdoblje 1873 -1941, Beograd, 1973.

OSNOVNA škola „Bele Vod “-  Žarkovo

PALAIRET, Michael. Serbia`srole on international markets for silk and wine 1860-1890, Acta historica-economica Yugoslaviae, Zagreb, 1977. (PO).

PAVLOVIĆ, Budimir. Srpski sanitetski vozovi u prošlosti, Beograd.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Neki spomenici kulture, Osvrti i zapažanja, II/1963, Smederevo, 1963.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Neki spomenici kulture, Osvrti i zapažanja [knj.] III/1964, Smederevo.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Sto dese godine bolnice I apoteke u Smederevu, Smederevo, 1968.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Smederevske štamparije I pojava najstarijih listova “Narodna volja” I “Fenjer” 1875-1876. godine, Posebna izdanja, knj. 8, Smederevo, 1970.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Kopanje blaga u smederevskoj tvrđavi I dobrovoljna ljudska žrtva 1892. godine, Posebna izdanja, knj. 9, Smederevo, 1970.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Zabrana rasturanja knjiga knjige “Nekoliko članaka Svetozara Markovića” u Negotinu, Prilozi za književnost, jezik, istoriju I folklor, XLI/1975, sv. 1-2. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Jedan zahtev za zaštitu čovekove sredine pre 112 godina u Smederevu,  Glasnik Etnografskog instituta SANU, XXVI/1977 Beograd, 1977. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Ćirilički spomenici iz smederevske tvrđave, Prilozi za književnost, jezik, istoriju I folklor, XLIV/1978, sv. 1-2, Beograd, 1978. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Smederevske metalne zmije koje donose zdravlje i sreću i elementi mitologije, Glasnik Etnografskog instituta SANU, XXVIII (1979), Beograd, 1979. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Istorija Smedereva u reči i slici, Smederevo, 1980.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Arhivski I likovni  podaci o popravci manastira Ljubostinje I zidanju zvonare 1850/51. god., Raška baština, 2, Kraljevo, 1981.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Vuk Stefanović Karadžić I Smederevo, Smederevo, 1982.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Prozni I pesnički spisi nastali u Smederevu 1453-1456. godine, Smederevo, 1983.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Radikalna stranka u Srbiji pre Timočke bune prema arhivskoj građi iz zbirke u Muzeju u Smederevu, Smederevo, 1984.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Ikonografska epigrafika kod proroka, Zbornik za likovne umetnosti, 20/1984, Novi Sad, 1984. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Dimitrije Davidović u Smederevu, Smederevo, 1985.

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Prosveta I školstvo u manastiru Studenica, Smederevo, IV/1986, Smederevo, 1986. (PO)

PAVLOVIĆ, dr Leontije. Rukopisna I štampana knjiga u Smederevu od 1430-1846. godine, Sederevo, 1986.

PAVLOVIĆ, Marko. Predliberalizam u Srbiji (od 1848-1851. god.), Beograd, 1985. (Magistarski rad).

ПАВЛОВИЋ, Марко. Преображењски устав: Први српски устав, Крагујевац, „Погледи“, 1997.

PALIĆ, Milenko. Ustanove za zaštitu i osiguranje radnika u Vojvodini 1918-1941.

ПАНТЕЛИЋ, Томислав, Ч. Село Ставе: порекло и родослови становника, Шабац, издање аутора, 1996.

ПАНТЕЛИЋ, Томислав, Ч. Село Врбић: порекло и родослов становника, Шабац, Издање аутора, 1998.

ПАНТЕЛИЋ, Томислав, Ч. Село Шљивово: порекло и родослови становника, Шабац, издање аутора, 2000.

PARMAKOVIĆ, Dragoslav. Mačvanski (podrinski) narodnooslobodilački partizanski odred 1941-1944, Šabac, 1973.

Partizanski odredi kopaonički, banjski, ibarski, Beograd, 1981.

PAUNOVIĆ,prim dr Petar, Istorija zdravstvene kulture negotinske krajine u XIX veku, Beograd, 1988. (Doktorska disertacija).

ПЕДОВИЋ, Надежда Ј. Апотекарство Црноречја и Тимока: 120 година апотека у Зајечару и Књажевцу и 89 година апотеке у Бољевцу, Зајечар, „Бакар“, 2000.

PEJIN, Jovan. Dokumenti o zabrani unošenjai rasturanja Markovićevog Srpskog dnevnika u Kneževini Srbiji 1853, Zbornik za istoriju, 30/1984, Matica srpska. (PO)

PEJIN, Jovan. Žalba na postupak policijskih vlasti iz Užica posle razbijanja hajdučke družine kod Vasiljevačke karaule 2. avgusta 1848. godine, Užički zbornik, 11/1981, Beograd. (PO)

PEJIN, Jovan. Bibliografija radova Aleksija Jelačića , Istorijski glasnik, 1-2/1981, Beograd, (PO).

PEJIN, Jovan. Iseljavanje iz Kosovskog vilajeta i drugih krajeva pod Turcima u SAD 1906/1907. godine, Prilog proučavanju srednjevekovnih gradova u Srbiji, Istorijski glasnik, 1-2/1985, Beograd, 1985. (PO)

PEJIN, Jovan. Nekoliko dokumenata o pozivu zastave studentskoj omladini o godišnjici Ivanjdanskog atentata 1900. godine, Zbornik Matice srpske za istoriju, 31/1985, Novi Sad, 1985.

PEJIN, Jovan.  Nekoliko dokumenata o pokušaju regulisanja plovidbe Savom I Dunavom, Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, 23/1986, Beograd, 1986.

PEJIN, Jovan.  Štampa o Srbima u Banatu 1917. godine, Istorijski institut, Zbornik radova, knj. 6, Beograd, 1988. (PO)

ПЕЈИН, Јован. Обележаванје петстогодишнјице Косовског боја у Угарској и ширенје косовске легенде, „Косовска битка 1389. године и нјене последице“, Београд, 1991. (ПО)

ПЕЈИН, Јован. Поводом геноцида, „Глас цркве – часопис за хришћанску културу и црквени живот“, год. 18/VI,2/1990, Београд, 1990. (Сепарат)

ПЕЈИН, Јован. Антисрпска пропаганда и српско јавно мнење у Угарској у Балканком рату октобра-децембра 1912. године, „Зборник радова са научног скупа поводом осамдесетогодишњице ослобођења Милешевског краја од турске власти.

ПЕЈИН, Јован. Колонизација Хрвата на српској земљи у Срему, Славонији и Барањи, Сремска Митровица, Историјски архив „Срем“, 1977.

ПЕЈИН, Јован М. Срби и Мађари: Великомађарски сан геноцид и „геноцид“, Кикинда, НИП „Комуна“, 1996.

ПЕЈИН, Јован М. Из прошлости Кикинде, Историјски архив Кикинда, Кикинда, 2000.

ПЕЈИЋ, Предраг. Пиротски град кроз векове, Пирот, Издање аутора, 1996.

ПЕКИЋ, Миленко. Герасим Петрановић и Стојан Новаковић, САНУ, Одељење историјских наука, „Стојан Новаковић – личност и дело“ (Научни скупови, књ. 25), Београд, САНУ, 1995.

ПЕКИЋ, Миленко. Сењски поклон Београду 1880. годинеLприлог историји Срба у Сењу), Београд, „Историјски гласник“, 1-2/1995. (ПО)

PERIĆ, dr Vladeta. Škole u Beogradu pre sto godina (1860-1870), Beograd, 1967.

ПЕРКИЋ, Миодраг. Босута, село у Качареву, Аранђеловац, САНУ, 2001.

 ПЕРО и повест: српско и друштво у сећањима, Београд, Филозофски факултет, 1999..

PEROVIĆ, Latinka. Pera Todorović, Beograd, 1983.

PEROVIĆ, Radoslav. Diplomatski spor o prenosu srpskog oružja 1862. preko Rumunije, Godišnjice Nikole Supila, XLVIII/1938, Beograd. (Separat)

 PEROVIĆ, Radoslav. Vesti o srbima u rumunskim letopisima, štampano iz: “Bratstva”, XXXII/1941, Beograd.

PEROVIĆ, Radoslav. Nekoliko priloga za istoriju srbijansko-crnogorskih odnosa u XIX veku, Zapis, Cetinje, 1939. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Prilozi za istoriju Prvog srpskog ustanka, Srpski književni glasnik, Beograd, 1941. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. O šabačkom vladici Antimu 1802-1806, Beograd, 1941.

PEROVIĆ, Radoslav. Prilog bibliografiji Dimitrija Tucovića, Savremena škola, 6-7/1949, Beograd. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Bibliografija radova Živojina Žujovića, Savremena škola, 1-2/1950, Beograd. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Bibliografija radova Vase Pelagića, iz: Vaso Pelagić, Izabrani spisi II, Sarajevo, 1953. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Oko načertanija iz 1844. godine, Istorijski glasnik1/1963, Beograd. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Oko boravka Dositeja Obradovića u Beogradu (1897-1811), Kovčežić, VII/1966, Beograd. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Nekoliko priloga za istoriju I i II srpskog ustanka, Zbornik muzeja Prvog srpskog ustanka, 3-4/1967, Beograd. (Separat)

PEROVIĆ, Radoslav. Trag jednog rukopisa Milovana Vidakovića o propsti Srbije 1813. godine. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, XLI/1975, 1-2, Beograd. 1975.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Beogradski sud 1819-1839, Beograd, 1964.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Seoski potesi, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, 19/1964, Beograd. (Separat)

PERUNIČIĆ, dr Branko. Jedno stoleće Kraljeva 1815-1915, Kraljevo, 1966.

PERUNIČIĆ, dr Branko Čačak i Gornji Milanovac. Knj. I 1815-1865, Čačak, 1968.

PERUNIČIĆ, dr Branko Čačak i Gornji Milanovac. Knj. II 1866-1915, Čačak, 1969.

PERUNIČIĆ, dr Branko Grad Valjevo i njegovo upravno područje 1815-1915, Valjevo, 1973.     

PERUNIČIĆ, dr Branko. Naselje i grad Smederevo, Smederevo, 1977.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Smederevska Palanka i okolina.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Zemljišna svojina u Srbiji 1815-1845, Beograd, 1977.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Pisma srpskih konzula iz Prištine (1890-1900), Beograd, 1985.

PERUNIČIĆ, dr Branko. Beogradsko naselje i prvo imenovanje ulica u njemu, Godišnjak grada Beograda, XIV/1967, Beograd, 1967. (PO)

ПЕРУНИЧИЋ, др Бранко. Горнја Ресава (Деспотовац са околином 1804-1918), Београд, 1989.

ПЕТРОВИЋ, Илија. Војводина српска 1918, Нови Сад, ИП „Цветник“, 1996.

ПЕРУНИЧИЋ, др Бранко. Државни попис у Горнјој Ресави 1863. године, Београд, 1990.

ПЕРУНИЧИЋ, др Бранко. Профили градова Србије 1820-1904, Земун, 1990.

ПЕРУНИЧИЋ, др Бранко. Друштво српске словесности 1841-1864. Београд, 1973.

ПЕРУНИЧИЋ, др Бранко. Српско учено друштво 1865-1893 и Српска академија наука 1886-1893, Београд, 1973.

ПЕТКОВИЋ, Јеленка. Сто двадесет пет година законске метрологије Југославије[каталог изложбе], Београд, Савезни завод за мере и драгоцене метале, 1998.

PETKOVIĆ, M. Radivoje. Prva niška gimnazija 1878-1968, Niš, 1972.

ПЕТКОВИЋ, Радивоје М. Краљевско-српска школа у Нишу, Ниш, „Просвета“, 1998.

PETKOVIĆ, dr D. Sava. Dezinfekcija pisama u provizornim karantinima i kordonima u vreme kuge u Srbiji 1837. [b.m.b.g.]

PETKOVIĆ-Popović, dr Radmila, ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Srpske škole i prosveta u zapadnim krajevima Srbije u XIX veku, Prijepolje, 1970.

PETRIĆ, dr Vera. Krivična dela protiv života i tela u sudskoj praksi Srbije za vreme kneza Miloša, Anali Pravnog fakulteta br. 1, Beograd, 1959. (Separat).

PETRIĆ, dr Vera. Krivična dela protiv braka, porodice I polnog morala u Srbiji za vreme kneza Miloša, Anali Pravnog fakulteta br. 3-4, Beograd, 1959. (Separat). (PO).

ПЕТРОВИЋ, Драгољуб. Велика антифашистичка народноослободилачка Скупштина Србије – новембра 1944, Београд, 1984.

ПЕТРОВИЋ, Драгољуб. Народни фронт у Србији и пут у једнопартијски систем 1941-1945, Београд, ИНИС, 1997.

PETROVIĆ, Đurđica. Poreklo zbirke oružja iz Konga u Vojnom muzeju JNA, Vesnik Vojnog muzeja JNA, 8-9/1963, Beograd. (Separat)

ПЕТРОВИЋ, Ф. Милић. Заштита и валоризација медицинске документације, Архив Србије, Београд, 1995.

ПЕТРОВИЋ, Илија. Верници отаџбине: Српски добровољци.

ПЕТРОВИЋ, Ф. Милић. Документи о Рашкој области 1900-1912, Архив Србије, Београд, 1995.

             PETROVIĆ, Petar. Arhivska građa o narodnoj nošnji, Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu, knj. 22-23, Beograd, 1960. (PO).

ПЕТРОВИЋ, Радмило, Слово о рађању Велике Крсне са родословима фамилија, Младеновац, Библиотека „Коста Ђукић“, 1998.

PETROVIĆ, Rastislav V. Adam Bogosavлјević, Beograd, 1972.

ПЕТРОВИЋ, Славољуб Ђера. Јужни српски фронт у ослободилачком рату 1941-1945 године, Врање, „Симпо“, 1999.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Раденко М. Родослови: коњушко-брестовачких породица у Гружи, Београд, САНУ, 1998.

PIROTSKA GIMNAZIJA 1879-1979. Povodom proslave stogodišnjice, Pirot, 1979.

Pirot i srez nišavski 1801-1918. Građa, knj. I:1801-1883, Pirot, 1981.

Pirot i srez nišavski 1801-1918. Građa, knj. II:1801-1883, Pirot, 1981.

Pirot i srez nišavski 1801-1918. Građa, knj. III:1801-1883, Pirot, 1981.

ПЛАВШИЋ, Никола. Основна школа у Јабуковцу 1846-1996, Јабуковац, О.Ш. „26. мај“, Јабуковац, 1996.

ПЛАВШИЋ, Никола. Писма, чланци и говори (1872-1891), Београд, „Службени лист СРЈ“, 1995.

ПЛАВШИЋ, Никола. Штампарство и штампа у Неготинској крајини (1889-1999), Неготин, Неготинска штампарија, 1999.

ПЛАВШИЋ, Никола. Основна школа „Стеван Мокрањац“ у Кобишници (1867-2000), Кобишница, Основна школа, 2000.

PLAMENAC, dr Savo D. Povodom stogodišnjice osnivanja „Srpskog lekarskog društva“ u Beogradu, Saopćenja, 15/1972, br. 3. (PO)

PLAMENAC, Savo D. Javna higijena. Pred srpskom narodnom skupštinom. Beseda… dr Vladana Đorđevića, Medicinska revija, XXIII/1973, 4, [b.m.], 1973. (PO).

PLAMENAC, Savo D. I italijansko- jugoslovenski simpozijum za istoriju medicine i XXIII naučni sastanak Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Medicinska revija, XXIII/1973, 4, [Split, 1973]. (PO).

PLAMENAC, dr Savo D. Osnivanje „Danilove bolnice“ na Cetinju, Saopćenja, 17/1974, 2, beograd, 1974. (PO).

PLAMENAC, dr Savo D. Prve godine rada“Danilove bolnice“ na Cetinju i prisustvo sanitetskih ekipa Ruskog crvenog krsta u Crnoj Gori, Medicinska revija, XXVII/1977, 2. (PO).

PLAMENAC, dr Savo D. [Stručni sastanak lekara podrinsko-kolubarskog regiona, pod nazivom „Zazini dani `77“], Medicinska revija, XXVII/1977, 4, Šabac, 1977. (PO)

PLAMENAC, dr Savo D. Dr Valerije (Vale) Michieli- Tomic (1841-1899),prvi ljekar prve crnogorske bolnice, Saopćenja, 19, 3-4/1976, [Zagreb, 1976](PO)

PLAMENAC, dr Savo D. Pedeset godina od otkrića penicilina, Srpsko društvo za celokupno lekarstvo, 3, 107/1979, Beograd. (PO)

PLAMENAC, dr Savo D. Bibliografija radova iz oblasti istorije zdravstvene kulture Jugoslavije objavljenih u knjigama, Biblioteka centralnog higijenskog zavoda.

PLAMENAC, dr Savo D.

Politics as Development. The Emergence of Political Parties in Nineteeth-Century Serbia, Gale Stokes, London, 1990.

ПЛЕЋЕВИЋ, Ж. Миомир. Историјски преглед околине Трбушнице и порекло становништва Трбушнице, I књига, Трбушница, 1991.

PLEĆIĆ, Vojislav. Osladić: selo u vaqevskoj podgorini nekada i sada, Beograd, izdanje autora, 2000.

ПЛЕЋИЋ, Војислав. Породица Плећић из Ваљевске Подгорине, [б.м.] :[издање аутора], 2002.

ПОЗНАНОВИЋ, Раде В. Рожанство:запис за наслеђе, Ужице, „Арт“, 2000.

ПОПИС становништва и имовине вароши Неготин из 1863. године: I,Неготин, Историјски архив, 2001.

POP-CENIĆ, S., DIVLJANOVIĆ, Ž. Prvi pisani ugovor i poravnitelni protokol između Srbije i Austrije iz 1838. god., Veterinarski glasnik, XXXI/1977, 8, Beograd, 1977. (PO).

POP-CENIĆ, Svetislav. Trgovina stokomizmeđu Srbije i Ugarske od nagodbe do carinskog rata i stočne zarazne bolesti kao faktor koji je uticao na njih, Beograd, 1980. (Doktorska disertacija).

POP-CENIĆ, Svetislav. Narodna zdravstvena kultura u Srbiji, sv. 7, Beograd, 1986.

POPOVIĆ, Vojislav. Poljoprivreda Vojvodine 1952-1972, Zrenjanin, 1976.

ПОПОВИЋ, Жорж. Генеза и изглед позорнице Књажеско-српског театра, „Зборник Матице српске за сценску уметност и музику“, 6-71990, Нови Сад, 1990. (ПО)

POPOVIĆ, Ilija. Sociogeografske karakteristike Mokre Gore, Užički zbornik, 8/1979, Titovo Užice, 1979.

POPOVIĆ, Ilija, ĐURIĆ, Vidan. Sociografske karakteristike Zaovina, Užički zbornik, 9/1980, Titovo Užice, 1980.

POPOVIĆ, Ilija. Sociogeografske karakteristike mesne zajednice Jasenovo, Užički zbornik, 11/1982, Titovo Užice, 1982. (PO)

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Fond Sanitetskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih delaKraljevine Srbije (1839-1918), Acta Historica Medicinae Pharmaciae Veterinae, Vi/1966, 1-2, Beograd.

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Šematizam okruga Užičkog od 1839-1851. godine, Užički zbornik, 1/1971. (Separat).

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Šematizam okrugačačanskog od 1871 do 1890. godine.

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Interniranje iz čačanskog i rudničkog kraja u 1916., Zbornik Narodnog muzeja, IX/1978, Čačak, 1978. (PO)

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Internirci kruševačkog kraja u 1916. godini, Kruševački zbornil, 1/1984, Kruševac, 1984.

POPOVIĆ, A. Ljubodrag. Jugoistočna Srbija i Timočka buna, Niški zbornik, 15/1985, Niš, 1985. (PO)

POPOVIĆ, Ljubodrag. Čačansko-rudnički kraj u svetlu statistike pre sto godina, Zbornik radova Narodnog muzeja, XIV/1984

POPOVIĆ, Ljubodrag. Administrativno-teritorijalne promene leskovačkog kraja od 1878-1918, Leskovački zbornik, XXVI, [Leskovac, b.g.]. (PO)

POPOVIĆ, Ljubodrag. Srpski internirci u logorima Austrougarske 1916. godine, Istorijski institut, Zbornik radova, 5/1987, Beograd, 1987. (PO)

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Четованје Војина Марјановића у Топличком устанку, Зборник радова, 6/1988, Историјски институт, Београд, 1988.

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Школство у окрузима чачанском и горнјомилановачком под окупацијом од 1916. до 1918. године, Зборник радова Народног музеја,  ЏВИИИ/1988, Чачак, 1988.

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Просвета ужичког краја у I светском рату – основне школе. (ПО)

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Чачанско-руднички крај на светској изложби у Паризу 1889. године, Зборник Народног музеја, XIX/1989, Чачак, 1989. (ПО)

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Заоставштина народног трибуна Ранка Тајсића у Архиву Србије, Зборник радова са научног скупа „Ранко Тајсић у политичком животу Србије“, Чачак, 1994. (ПО)

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Прилози за историју физичке културе у чачанском крају, „Зборник радова Народног музеја“, XXII, XXIII/1993, Чачак, Народни музеј, 1993.

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије: 1862-1918, Београд, Војноиздавачки завод, 1998.

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Чачак у очима савременика у првој половини XIX века, Чачак, Народни музеј, „Зборник Народног музеја“, XXXI, 2001.

ПОПОВИЋ, Љубодраг. Наши стари: Пописи становништва на територији данашње општине Врњачка Бања 1834-1916, Врњачка Бања: „Н.Б. и др Душан Радић“, 2002.

POPOVIĆ, Miodrag. Jota, Beograd, 1981.

POPOVIĆ, Slavoljub B. Biografija profesora dr Slavoljub B. Popovića, Beograd, izdanje autora, 2000.

ПОПОВИЋ, Снежана. Из историје Смедерева у Првом светском рату, Смедерево, Историјски архив у Смедереву, 1995.

PRAJKOVIĆ, Dragoljub. Za istoriju Leskovca i okoline (dokumenti, literatura, zapisi), Leskovac, 1984.

Прва београдска гимназија „Моша Пијаде“ 1839-1989, Београд. 1989.

ПРЕПИСКА Маринка Станојевића: одабрана писма (1898-1948), Зајечар „Тимос“, 1998.

PROTIĆ, D. Milisav. Iz starih arhiva – Kneževina Srbija Svetoj Lavri Hilandaru, Pravoslavlje, IX/1975, 189, Beograd, 1975. (PO).

PROTIĆ, D. Milisav. Tri toma Hilandarskog zbornika, Pravoslavlje, IX/1975, 191, Beograd, 1975. (PO).

PROTIĆ, dr Mihailo i PAVLOVIĆ Budimir. Pomoć stranih lekara u suzbijanju kuge u Ćupriji 1837. godine, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture u Srbiji, I/1971, 1, Beograd, 1971. (PO)

ПОПОВИЋ, Миодраг, Д. Братство у Тепцима. Живот и породични родослов, Београд, Одбор за праћење традиције у братству, 2000.

ПОПОВИЋ, Радомир. Основна школа у Бадовинцима: 1843-1998, Бадовинци, О.Ш. „Вук Караџић“, 1998.

ПУПИН, Михајло. Национално-политички рад 1908-1935, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1998.

RADEVIĆ, Milorad. O prvom kursu ruskog jezika pri Velikoj školi u Beogradu, Istorijski glasnik, 2-3/1964, Beograd. (Separat)

RADEVIĆ, Milorad. Prvi rusi profesori u Beogradu, Istorijski glasnik

RADEVIĆ, Milorad. Priručnik za praktičnu primenu propisa o knjigovodstvu I kontnom planu radnih organizacija koje vršedelatnost društvenih službi, Beograd, 1969.

RADEVIĆ, Milorad. Građa za istoriju Družine mladeži srpske (1847-1851), Nastava I vaspitanje, 4/1969, Beograd, Beograd, 1969. (Separat)

RADEVIĆ, Milorad. Velikoškolci I suspendovanje Društva srpske slovesnosti (1864), Istorijski časopis, XVI-XVII, Beograd, 1970. (Poseban otisak)

RADEVIĆ, Milorad. Počeci nastave ruskog jezika u Srbiji, Nastava I vaspitanje, 4/1971, [b.m.]. (Separat)

RADEVIĆ, Milorad. “Kratki životopis” Konstantina Brankovića, Istorijski časopis, XVIII/1971, Beograd, 1971. (PO)

RADEVIĆ, Milorad. Autografija Jovana Gavrilović, Zbornik za istoriju Matice srpske, 4/1971, Novi Sad 1971. (PO)

RADEVIĆ, Milorad. Petar Protić Sokoljanin i Vuk Karadžić, Istorijski časopis, knj. XX/1973, Beograd, 1973. (PO)

RADEVIĆ, Milorad. Zaveštanje Prote Mateje Nenadovića od 4. januara 1852. godine, Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, 10/1973, 1973. (PO)

RADEVIĆ, Milorad. Nastava ruskog jezika u beogradskim školama od 1849. do 1878. godine, Istorijski časopis, XXVII/1980, Beograd, 1980. (PO)

RADENIĆ, dr Andrija. Socijalistički listovi I časopisi u Srbiji (1871-1918), knj. I 1871-1895, Beograd, 1977.

РАДИВОЈЕВИЋ, Драгутин Драган, М. Камена казивања ратника: моравички крајпуташи, Ивањица, „Литопапир“, 1995.

РАДИСАВЉЕВИЋ, Рајко. Стојник: живот, обичаји и родослови, Младеновац, издање аутора, 2001.

РАДОВАНОВИЋ, Благоје. Старовлашка размеђа, Београд, Друштво уметника „Стари град“, 1977.

РАДОВАНОВИЋ-Грчки, Бора. Затонје. Село на обали Дунава, „Слово“, Краљево, 1991.

RADOVANOVIĆ, Zoran M. Visoka medicinska nastava pre osnivanja medicinskog fakulteta, Beograd, 1964. (Separat)

РАДОВИЋ, Миленко. Поповић, село код Раче Крагијевачке, Београд, Одбор САНУ за проучавање села, 1998.

RADOIČIĆ, Marko S. Hercegovina 1875-1878, Trebinje, 1961.

RADOIČIĆ, Marko S. Hercegovina I Crna Gora 1875-1878. Iz prošlosti naših naroda, II/1966, Nevesinje.

РАДОЈЧИЋ, Милорад. Руси – гимназијски предавачи – Ваљево, „Напред“, Ваљево, 1996. (ПО)

РАДУНОВИЋ, Благоје. Гораждевац: сведочанства о древном селу код Пећи, Краљево, 1991.

РАДУСИНОВИЋ, др Милорад, П. Два конфидентска извештаја из анексионе кризе 1908. године, „Зборник Матице српске за историју“, 38/1988, Нови Сад, 1988.

RAKIĆ, Hranislav. Saradnja za vreme narodnooslobodilačkog rata i narodne revolucije na prostoru južne Srbije i severne Makedonije u 1943. godine, Skopje, 1975.

RAKIĆ, Hranislav. Mladost u vihoru revolucije, Leskovac, 1977.

RAKIĆ, Hranislav. Životi koji traju, Leskovac, 1986.

РАЛИЋ, Милан, Владари Србије од VIII до  XX века: монографија села Вражогрнаца: Вражогрнци кроз векове и данас, Александровац, 1994.

РАНКОВИЋ, Гордана. Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу, Смедерево, Музеј, 2002.

RELJIĆ, Jelica. Arhivska građa Ministarstva prosvete na Krfu, Istorijski institut, “Zbornik radova”, 5/1987, Beograd, 1987. (PO)

РЕЉИЋ, Јелица. Школовање српске омладине у Великој Британији 1916-1919, „Balcanica“ XXIV, 1993, Београд, 1993. (ПО)

РИСТИВОЈЕВИЋ, Милисав Св. Ваљевске ставе: хроника села: Бобова, Суводање, Станина река, Ситарице, Врагочаница, Београд, „Стручна књига“, 1998.

РИСТИЋ, Љубодраг П. Јован Скерлић, Бранислав Петронијевић и Петар С. Павловић о гимназијама у Крушевцу и Краљеву, Часопис за културу „Повеља“, Краљево, Народна библиотека, 2000.

RISTIĆ, Milovan. Prvi džbenik i program državnog I međunarodnog I krivičnog postupka u beogradskoj Velikoj školi Karađorđevog doba, Godišnjak grada Beograda, VII/1960, Beograd. (Separat)

RISTIĆ, Milovan. Stari Vlah do oslobođenja od Turaka, Beograd, 1963.

RISTIĆ, Milovan. Narodne skupštine u Prvom srpskom ustanku, Beograd, 1955.

RISTIĆ, Milovan. Stefan Živković – Nišlija, Beograd, 1956. 

RUDARSKI glasnik, 1960-1970, 1970, 1, Beograd, 1970.

RUDIĆ, dr Vujadin, POPOVIĆ, mr Ilija. Sociografske karakteristike Sirogojna, Užički zbornik, 12/83, Titovo Užice, 1983. (PO)

RUJIĆ, Nikodije. Sto godina gimnazije “Laza Stojanović” u Svilajncu (1877-1977), Svilajnac, 1977.

SAVIN, Miloš. Parobrod “Deligrad”, Godišnjak grada Beograda, IX-X/1963, Beograd.

SAVIĆ, Velibor Verko. Ljubomir, P. Nenadović. Život u pismima. Valjevo, 1982.

SAVIĆ, Velibor Verko. Karađorđe. Dokumenti, I – 1804-1809, Gornji Milanovac, 1988.

SAVIĆ, Velibor Verko. Karađorđe. Dokumenti, II – 1810-1812, Gornji Milanovac, 1988.

SAVIĆ, Velibor Verko. Karađorđe. Dokumenti, III – 1813-1817, Gornji Milanovac, 1988

САВИЋ, Велибор Берко. Војвода Живојин Мишић. Споменица, Валјево, 1989.

САВИЋ, Велибор Берко. Карађорђевићи, Београд, 1990.

САВИЋ, Велибор Берко. Десанка Максимовић: споменица о 100-годишњици рођења, Ваљево, издање аутора, 1998.

SAMARDŽIĆ, Dragana. O vojničkim zastavama u Srbiji XIX veka, Vesnik Vojnog muzeja, 18/1972, Beograd, 1972. (PO)

SARAČEVIĆ, Dragan. Hadži Đera I manastir Moravci, Moravci, 1984.

Свети кнез Лазар. Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја 1389-1989, Београд, 1989.

Свет мерења, Београд, Музеј науке и технике, 1995. [Каталог изложбе].

Седамдесет година Бабинске школе 1926-27-1996/97, Пријепоље, О.Ш. „10. октобер“ Доње Бабине, 1997.

SEKULOVIĆ, Dobrivoje – Mališa. Vrnjačka Banja sa okolinom u NOB I revoluciji 1941-1945, Beograd, 1977.

Село Коњусе – данас Коњух: у документима XV   и XIX   века, Beograd, B.I., 1998.

СЕРБСКАЯ дипломатическая переписка об истреблении армя отоманскои Турции, „Весник общестених наук „, 11/1990, Ереван: академия наук, 1990

SIMIĆ, Vasilije. Iz skorašnje prošlosti rudarstva u Srbiji, Beograd, 1960.

SIMIĆ, Vasilije. Novi podaci o otvaranju Senjskog ugljenokopa, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, XVIII/1960, serija A, Beograd. (PO)

SIMIĆ, Vasilije. Pokušaj proizvodnje olova u okolini Beograda za vreme Krimskog rata (1854. god.), , Zavod za geološka i geofizička istraživanja, XVIII/1960, serija A, Beograd. (PO)

SIMIĆ, dr Vasilije. Istaknuti rudari srbije. I. Jevrem Gudović, Rudarski bilten, IV/1965, 4, Beograd. (Separat).

SIMIĆ, dr Vasilije. Stevan Đurić i Mihailo Rašković u rudarstvu Srbije, Rudarski glasnik, III/1964, 3, Beograd. (Separat)

 SIMIĆ, dr Vasilije. Pronalaženje bakarnog rudišta u Boru, Rudarski glasnik, 1/1965, Beograd. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo na olovno-cinkovnom rudištu kod sela Kučajne (Severnoistočna Srbija), Rudarski glasnik, IV/1965, 1, Beograd. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije.Sigurnost u rudnicima, Rudarski glasnik, II/1967, 1, Beograd.

SIMIĆ, dr Vasilije. Istaknuti rudari Srbije. Manojlo Marić. Rudarski glasnik, I/1966. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Strani stručnjaci u rudarstvu Srbije, I deo,  Rudarski glasnik, 1966, b.m. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije.  Strani stručnjaci u rudarstvu Srbije, II deo,  Rudarski glasnik, VI/1967, 2. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Istaknuti rudari Srbije. Ljubomir Klerić – rudar akademik (1844-1910),  Rudarski glasnik, V/1966, 3, Beograd. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Još nekoliko podataka o rudarima Srbije, Rudarski glasnik, IX/1969, 1, Beograd, 1969. (Separat)

СИМИЋ, Мирослав Ж. Краљевско Драгово: Дубица, Волујак, Пуљци, Београд, Издавачка задруга „Идеа“, 2001.

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo antimona u Podrinju (sa 4 slike), Rudarski glasnik, IX/1969, 1, Beograd, 1969. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Kostolački ugljenokop – prvi stogodišnjak u rudarstvu Srbije, Rudarski glasnik, IX/1970, 3, Beograd, 1970. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Smolnički rudari u Majdanpeku (1849-1858), Rudarski glasnik, IX/1970, 4, Beograd, 1970. (PO)

SIMIĆ, dr Vasilije. Proizvodnja bakra u Majdanpeku (1855-1857) za kragujevačku topolivnicu. Prilog istoriji naoružanja Srbije, Vesnik Vojnog muzeja JNA, 1971, 17, Beograd, 1971. (PO)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarska prošlost rudničke planine u Šumadiji, I deo, Rudarski glasnik, VI/1971, 1, Beograd, 1971. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarska prošlost rudničke planine u Šumadiji, II deo, Rudarski glasnik, VI/1971, 2, Beograd, 1971. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije.  Rudarska prošlost rudničke planine u Šumadiji, III deo, Rudarski glasnik, VI/1971, 3, Beograd, 1971. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije.  Rudarska prošlost rudničke planine u Šumadiji, IV deo, Rudarski glasnik, VI/1971, 4, Beograd, 1971. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije.  Rudarska prošlost rudničke planine u Šumadiji, V deo, Rudarski glasnik, XI/1972, 1, Beograd, 1972. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Topljenje gvozdenih ruda u Majadnpeku1850-1855. godine, Rudarski glasnik, XI/1972, 3, Beograd, 1972. (Separat)

 SIMIĆ, dr Vasilije. Vodena postrojenja u Majdanpeku od 1849-1857, Rudarski glasnik, XI/1972, 4, Beograd, 1973. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo u Podrinju, I, Rudarski glasnik, XII/1973, 2, Beograd, 1973. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo olova u Podrinju, II, Rudarski glasnik, XII/1973, 3, Beograd, 1973. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo olova  u rukama države, III, Rudarski glasnik, XII/1973, 4, Beograd, 1973. (Separat)

SIMIĆ, dr Vasilije. Rudarstvo gvožđa i bakra u Majdanpeku 1848-1858, Beograd, 1980.

SIMIĆ, Nenad. Obaveze srpskih državnih pitomaca u inostranstvu sredinom prošlog stoleća, Zbornik za istoriju školstva i prosvjete, 6, Zagreb, 1971. (PO)

SIMIĆ, Nenad. Jedan poklon Miše Anastasijevića Velikoj školi, Godišnjak grada Beograda, XV/1968. (PO)

СИМИЋ, Ненад. Петар Убавкић (1850-1910). Живот и рад првог скулптора обновљене Србије, Београд, 1989.

SIMIĆ, Radoje M. 140 godina osnovne škole u Jasici, Jasika, 1972.

СИМИЋ, М. Радоје. Сто година школе у Шанцу 1896-1996, [б.м.], Основна школа „Д. Ценић“, Јасика, 1996.  

SIMOVIĆ, Božidar. Osnivanje Vojne akademije u Srbiji, Vojnoistorijski glasnik, 5/1965, Beograd. (Separat)

СИМОВИЋ, Ранко, СТИШОВИЋ, Д. Школство у Трнави, (Споменица поводом 150 година школства и 100 година Основне школе), Трнава, 1993.

SIMOVIĆ, Rista M. Vranje, okolina i ljudi (Bibliografija objavljenih članaka i knjiga), Vranje, 1964.

SIMONOVIĆ, dr Dragoljub, ANDREJEVIĆ, Sevdelin. Poljoprivreda opštine Niš 1878-1978, Niš, 1980.

СИМОНОВИЋ, Живадин. Ратајски крај кроз векове, Ратаје, 1987.

SIMONOVIĆ, Miroslava. Razvoj nastave stranih jezika u Srbiji (1820-1863), Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, 22/1985, Beograd, 1985. (PO)

СИМОНОВИЋ, Мирослава

SIMONOVIĆ, Rista. Crnogorski federalisti 1919-1929, vol. 2, Titograd,1981.

СИНДИК, Душан И. Српска средњевековна акта у манастиру Хиландару, Београд, „Хиландарски зборник“, 10/1998. (ПО)

SKOKO, Savo. Srbija i velike sile u periodu operativnog zatišja na srpsko-crnogorskom ratištu, Istorijski institut, „Zbornik radova“, 4/1986. (PO)

СОФРОНИЈЕВИЋ, Мира. Даривали су своме отечеству, Београд: Библиотека града Београда, 1995.

Социјалдемократско наслеђе у Србији – Димитрије Ценић: Зборник радова са научног скупа у Српској академији наука и уметности, Београд, 8. и 9. априла 1993. године, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1995.

SPASENOVIĆ, Kosta. Železnik 1840-1968. Naselje i škola, knj. I, Beograd, 1968.

SPASENOVIĆ, Kosta. Škola u Kneževcu 1850-1970, Beograd, 1970.

SPASENOVIĆ, Kosta. 130 godina osnovne škole „Ljuba Nenadović“u Žarkovu 1841-1971, Žarkovo, 1972.

SPASENOVIĆ, Kosta. Osnovne škole u beogradskom okrugu (nahiji) 1800-1850. godine, Godišnjak grada Beograda, XXII/1975, Beograd, 1975. (PO)

СПАСЕНОВИЋ, Коста. Сто седамдесет пет година основне школе „Карађорђе“ у Остружници – Београд, „Спортска књига“, Београд, 1980.

SPASIĆ, dr Živomir. Javnost Svetozara Markovića, Kragujevac, 1975.

SPASIĆ, dr Živomir. Memoari Petra Protića Dragačevca o prvim godinama rada topolivnice u Kragijevcu, Istorijski glasnik, 1/1973, Beograd, 1973. (PO)

СПАСИЋ, Аца. Здравство на тлу Беле Паланке, Бела Паланка, Дом здравља Бела Паланка, 1998.

СПАСОЈЕВИЋ, Александар Коле. Утицај електрифицираних Ваљева и Ужица на даљу примену електричне енергије у Србији после 1900. године, из: „Сто година електрификације Ваљева“, Ваљево, Историјски архив, 2000. (ПО)

СПАХО.Џ.Фехми. Турски катастарски пописи азбуковачких насеља из XV  и XVI    века, Љубовија, 1990.

СПИРИЋ, Миодраг. Историја Алексинца и околине до краја прве владавине кнеза Милоша, Алексинац, СО Алексинац, 1995.

Споменица гимназије у Крагујевцу 1833-1983 , Крагујевац, 1989.

            Споменица о столетници Љубомира П. Ненадовића, Ваљево: В.Б. Савић, 1995.

Споменица Ненад Ђ. Јанковић:поводом годину дана од смрти,Београд, „Васиона“, 1-2/1998.

SRDANOVIĆ – Barać, Olga. Uloga Srpskog poljoprivrednog društva i „Težaka“ u razvitku poljoprivredne Srbije do I svetskog rata, Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, XVI/1968, br. 473, 1968. (Separat

SRDANOVIĆ – Barać, Olga. Srpska agrarna revolucija i poljoprivreda od Kočine krajine do kraja prve vlade kneza Miloša (1788-1839), SANU, Posebno izdanje Odeljenja društvenih nauka, knj. 86., Beograd.

SRDANOVIĆ – Barać, dr Olga. Tronoški arhimandrit Stevan Jovanović (1759-1799). Rodoljublje i istorijska uloga u vreme Kočine krajine, Teološki pregled, 4/1980, Beograd. (PO)

Srpsko lekarsko društvo – pravila i zadaci:“da radi na statistici bolesti…u zemlji“ [b.g.]

СТАВРОВ, Станимир. Петрлац: - село које нестаје,Димитровград, Народна библиотека, 2000.

СТАМЕНКОВИЋ, Живојин. Житковац Моравски 1516-1996, Житковац, МЗ „Житковац“, 1996.

СТАНИЋ, Миле. Михаило Г. Ристић: Свештеници са којима сам радио, Београд, „Вардарски зборник“, 1/1999, Београд, 1999. (ПО)

СТАНКОВИЋ, Векослав А. Српске школе у Призрену: 1810-1950, Приштина, Институт за српску културу, 2001.

STANKOVIĆ, Đorđe. Ministarski savet Kraljevine Srbije o provizornom uređenju Države Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, „Jugoslovenski istorijski časopis“, br. 1-2, 1999.

STANKOVIĆ, Živomir. Donošenje Ustava od 1903., Beograd, 1973. (Magistarski rad)

СТАНОЈЕВИЋ, Душан. Липница и Приљеви, Београд, САНУ, Одбор за проучавање села, 1998.

СТАРЧЕВИЋ, Велимир. Књига о Геци Кону, Београд: Терсит, 1993.

СТЕКИЋ, Сава. Наш пут: 1949-1999: хроника основне школе „Браћа Јерковић“ Железник, Београд, ОШ „Браћа Јерковић“, 1999.

СТЕФАНОВИЋ, Младен. Хроника: Јежевице, Бањице, Липнице и Рајца (у општини Чачак): (прошлост од најстаријих времена до 15. маја 1945.), Београд, Министарство пољопривреде, вода и шума, 1998.

СТИШОВИЋ, Делимир. Четири фамилије из Брезове: Стишовићи, Милинковићи, Радојичићи, Јанковићи: (родослови, људи, занимања, обичаји, прошлости), Чачак, Историјски архив Чачак, 1998.

Sto godina astronomske opservatorije u Beogradu, Beograd, 1989.

Sto godina Druge beogradske gimnazije 1870-1970, Beograd, 1970.

 Сто година Треће београдске гимназије, Београд, 1991.

Сто година Лесковачке гимназије (1879-1979), Лесковац, 1979.

Сто година Природњачког музеја у Београду 1895-1995: каталог изложбе, Београд, Природњачки музеј, 1995.  

СТОЈАДИНОВИЋ, др Драгић. Развој спољне трговине Србије од Немањића до данас: Теоријско-историјско-емпиријска анализа, Тузла, 1991.

СТОЈАНОВИЋ, Паул. Задругарство у подунавском срезу 1918-1941. године, Београд, Философки факултет. (Дипломски рад)

STOJANČEVIĆ, - Nikolić, dr Vidosava. Porodična zadruga u leskovačkom kraju posle oslobođenja 1878. [b.m. b.g.]

STOJANČEVIĆ, - Nikolić, dr Vidosava. Uprava pirotska 1877/78 godine. Administrativna podela, etničke, demografske i socijalno-ekonomske prilike, Pirotski zbornik, 3, [b.m.b.g.]. (PO)

STOJANČEVIĆ, - Nikolić, dr Vidosava. Prva sanitetska služba i zdravstvene prilike u oslobođenim krajevima 1877-1878. godine, Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, XXI naučni sastanak, Niš, 1971. (PO)

STOJANČEVIĆ, dr Vidosava. Dr Aleksandar Petrović i wegov doprinos našoj  etnologiji, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, 1/1971, 1, Beograd, 1971.(PO)

STOJANČEVIĆ, dr Vidosava. Demografske prilike i stanovništvo u Ćupriji prema podacima iz 1863, Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, 1/1971, 1, Beograd, 1971.(PO)

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Đerdapsko područje Srbije kao zona aktivnih etničkih procesa od kraja 17. do kraja 19.veka, Beograd, 1973. (PO)

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Stanovništvo i običaji kruševačkog kraja u 19. veku (1833-1878), Kruševac, 1972. (PO)

STOJANČEVIĆ, dr Vidosava. Etnička, demografska i socijalno-ekonomska struktura Niša posle oslobođenja od Turaka (1878-1885), Leskovac, 1973. (PO)

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Babušnica – nova varošica u jugoistočnoj Srbiji, Beograd, 1975. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vidosava.  Savremene promene u narodnoj kulturi pečalbarskih regiona  južne i jugoistočne Srbije, Beograd, 1974. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Proučavanje plemena u Crnoj Gori kroz prepisku Jovana Erdeljanovića sa Andrijom Luburićem, Glasnik Etnografskog instituta Srpska akademija nauka i umenosti, XXIII/1974, Beograd, Beograd, 1974. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Leskovaci oslobođeni predeli Srbije 1877-1878, Leskovac, 1975.

STOJANČEVIĆ, Vidosava. Etničke, demografske i socijalno-ekonomske karakteristike Valjeva u 19. veka, Glasnik Istorijskog arhiva u Valjevu, Valjevo, 1973. (PO)

СТОЈАНЧЕВИЋ, Видосава. Породица у Подгорини: у процесу формирања типова насеља и традиционалних система друштвених…нцемација (до краја XIX   и почетка XX   века), Vaqevo, Istorijski arhiv, 1995.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Krajinski oberknezovi i Krajina – od kraja Prvog ustanka do oslobođenja Istočne srbije,Istorijski glasnik, 1958, br. 3-4, Beograd. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Četiri pisma knezu Milošu iz 1837i 1838. godine iz Bugarske , Jugoslovenski filolog, XXIII/1958, 1-4, Beograd.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Migracije iz Bugarske u Srbiju za vreme kneza Miloša, Glasnik Etnografskog instituta SAN, VIII/1959, beograd.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Politički pogledi kneza Miloša Obrenovića na pitanje oslobođenja balkanskih naroda, Istoriski časopis, IX-X/1959, Beograd. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Otkupljivanje roblja u Srbiji za vreme kneza Miloša, Zbornik Muzeja Prvog srpskog ustanka, Beograd, 1960. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Kosovsko-polimske migracije u Srbiji kneza Miloša, Glasnik Etnografskog instituta SANU, IX-X/1960-61, Beograd.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Izdavanje građe o Beogradu i njegovoj okolini za period prve vlade kneza Miloša, Glasnik Istorijskog arhiva Beograda, 1961, br. 2, Beograd.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Severna Albanija pod turskom vlašću 1830-tih godina, Istorijski časopis, VII/1957, Beograd. (Separat)

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Prilike u bosni i Hercegovini prema izveštajima austirskog.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Fürst Miloš und Ostserbien 1833-1838, Bulletin de Academie serbe des sciences, [b.m.b.g.] XXIV/1959, nouvelle serie, No 7.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829. do Pariskog kongresa 1856. godine, Beograd, 1971.

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Jedna pomoć srpske vlade manastiru Gračanici 1856. i 1857. godine, Starine Kosova i Metohije, IV/V/1971, Priština, 1971. (PO).

STOJANČEVIĆ, Vladimir. Leskovac i leskovačka nahija u XIX veku (1804-1878), Bibliografija  Narodnog muzeja u Leskovcu, 37/1987, Leskovac, 1987. (PO)

СТОЈАНОВИЋ, Драгољуб, ФИЛИПОВИЋ, Будимир. Сто година основне школе у Сувајници 1891-1991, Сувајница, 1991.

STOJANOVIĆ, Dragutin M. Hronika Stojilkovčinskog roda. Period s kraja 18. veka do 1979. godine. Prilog istoriji oslobođenja Vlasotinca od Turaka, Beograd, 1983.

STOJANOVIĆ, Ostoja. Barutane Srbije prve polovine XIX veka, Simpozijum o eksplozivnim materijama, Tara, 18-21 maja, 1988.

STOJIQKOVIĆ, Dušan. Plava dunavska grobnica: Mauthauzen 1914-1918: 1938-1945, Beograd, Sekcija koncentracionog logora Mauthauzen, 1995.

СТОЈИЋ, Никола. Драгачевски епитафи: записи са надгробника и крајпуташа, Чачак, Међуопштински историјски архив Чачак, 1986.

STOJIČIĆ, Slobodanka. Novi krajevi Srbije 1878-1883, Leskovac, 1975.

STOJIČIĆ, Slobodanka. Ustavni razvitak Srbije 1869-1888, Leskovac, 1980.

STOJIČIĆ, dr Slobodanka. Agrarno pitanje u novooslobođenim krajevima Srbije posle srpsko-turskih ratova 1878-1907, Leskovac, 1987.

STOJKOVIĆ, B. Andrija. Kosta Novaković o Dimitriju Tucoviću, Zbornik Narodnog muzeja, IV/1973, Čačak, 1973. (PO)

СТОЈКОВИЋ, Андрија. Бранислав Петронијевић. Књига I. Детињство, ђаковање и студије (1875-1898), Београд, 1989.

STOJKOVIĆ, Biljana. Škole u Užicu 1878-1914, Beograd, 1943. (Diplomski rad)

STOKES, Gale.  Svetozar Markovic in Russia, Slavic Review, XXXI&1972, 3.

STOKES, Gale.  The european sources of nineteenth century thaught and the National Liberation movement in Serbia, American contribution to the seventh international Congress of slavists, III&1973, Mouton, 1973. (PO)

STUPAR, Dragan. Materia medica u rukopisu doktora Pavla Jovičića „Kolera azieticeska, kako se od nje lečiti i čuvati treba“, Zbornik radova V naučni sastanak Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture, Novi Sad, 1973. (Poseban otisak).

 STUPAR, Dragan Nastanak prvih pravila za državnu apoteke u Srbiji 1845. godine, Arhiv za farmaciju, 1/74, Beograd, 1974. (PO)

STUPAR, Dragan. Osnivanje prve apoteke u Paraćinu 1874. godine,  , Arhiv za farmaciju, 2/74, Beograd, 1974. (PO)

STUPAR, Dragan. Materia medica u prvim bolnicama u Požarevcu i Svilajncu iz 1832. godine, Acta historica medicinae veterinae, XII/1972, 2 [B.m.b.g.] (PO)

STUPAR, Dragan. Lekovi i apotekarski pribor u privremenoj vojnoj bolnici u Ćupriji 1873. godine, Arhiv za farmaciju, 1/1975, Beograd, 1975. (Poseban otisak)

STUPAR, dr Dragan. Vojna farmacija u Srbiji u XIX veku, Beograd, 1977.

СУБОТИЋ, Војислав. Радоиња: село, школа, време, Нова Варош, Дом ултуре „Јован Томић“ Нова Варош, 1997.

ТАДИЋ, Радивоје М. Тадићи – генеалогија пивског братства Тадићи и друга братства презимена Тадић, Београд, 1990.

TARTALJA, Ivo. Počeci rada na istoriji opšte književnosti kod Srba, Beograd, 1964. (Doktorska disertacija)

TARTALJA, Ivo. Đure Daničića lekcije iz estetike. Pokušaj rekonstrukcije, uvod I komentari, Beograd.

TESLIĆ, Trivun. Iz prvih dana telegrafskog saobraćaja u Srbiji, Beograd, 1955.

TESLIĆ, Trivun. Poštanska konvencija između Srbije i Austro-Ugarske, PTT arhiv, 9/1963, Beograd. (Separat)

ТИШМА, В. Ратомир. Природне минералне воде : „Књаз Милош“, Аранђеловац, Д.П., „Књаз Милош“, 1996.

ТОДОРИЋ, М. Саво. Педагошке идеје и практично-педагошки рад Сретена М. Аџића, Београд, 1974.

TODOROVIĆ, Dragoje. Čačanin Radivoje Martinović pred prekim sudom u Zaječaru, Čačanski glasnik, Čačak, 1963. (Separat)

TODOROVIĆ, Dragoje. Popis ustanika iz 1815. godine, SANU, Spomenik CXIV, Odeljenje društvenih nauka, Nova serija 16, Beograd, 1966.

TODOROVIĆ, Dragoje. Pogledi Mihaila Petrovića na matematičku nastavu na Univerzitetu, Mihailo Petrović, čovek, filozof, matematičar, (b.m.), Matematička biblioteka, 38, 1968. (Separat)

TODOROVIĆ, Dragoje. Pravi datum rođenja Mihaila Petrovića, Mihailo Petrović, čovek, filozof, matematičar, Matematička biblioteka, 38/1968, (b.m.), 1968. (Separat)

TODOROVIĆ, Dragoje. Slobodarske borbe Dragačeva, Marko Pajić, Čačak, 1968.

TODOROVIĆ, Dragoje. Sudjenje Svetozaru Markoviću, Beograd, 1974.

TODOROVIĆ, Dragoje. Užički kraj u drugom srpskom ustanku. Povodom 160-godišnjice, Užički zbornik, 5/1975, Titovo Užice, 1975. (PO)

TODOROVIĆ, Dragoje. Ljubomir Stojanović na profesorskom ispitu, Užički zbornik, 9/1980, Titovo Užice, 1980.

TODOROVIĆ, Dragoje. Neuspeo pokušaj otkupa konaka Jovana Obrenovića u Čačku pre 140 godina. (PO)

TODOROVIĆ, Dragoje. Narodni tribun Rajko Tajsić, Beograd, 1983.

ТОПАЛОВИЋ, Огњен. Ђенерал Белимарковић, Врњачка Бања, Народна библиотека „Др Душан Радић“, 1998.

ТРАЈКОВИЋ, Верољуб. 120 година Црвеног крста Лесковца, Лесковац, Црвени крст Лесковца, 1998.

TRAJKOVIĆ, Dragoljub. Građa za istoriju Niške bune u 1841. godini, Leskovački zbornik, VIII/1968, Leskovac, 1968. (Separat)

TREBJEŠANIN, Radoš. Građa za istoriju vranjskog školstva iz 1878, Vranjski glasnik, III/1967, Vranje, 1967. (PO)

TREBJEŠANIN, Radoš. Tri prve decenije gimnazije u Vranju, Vranjski glasnik, VI/1970, Vranje, 1970. (PO)

TREBJEŠANIN, Radoš. Leskovačka privatna gimnazija za žensku decu (1907-1912), Leskovački zbornik, XI/1971, Leskovac, 1971. (Separat)

TREBJEŠANIN, Radoš. Leskovački kadiluk od 1830-1842. godine, Leskovački zbornik, XIII, Leskovac, 1973.

TREBJEŠANIN, Radoš. Tokovi tenzimata u leskovačkoj nahiji od 3. novembra 1839. godine do oslobođenja 11. decembra 1877., Leskovački zbornik, XIV/1974, Leskovac, 1974. (Separat)

TREBJEŠANIN, Radoš. „Suđenice“ kao literarni motiv u pripovetkama južnomoravskog folklornog područja, Skopje, 1968.

TREBJEŠANIN, Radoš. Susret Borisava Stankovića i Radoja Domanovića, Vranjanski glasnik, IX/1973, Vranje, 1973. (Separat)

TREBJEŠANIN, Radoš. Radoje Domanović u Pirotu 1895/96, Pirotsko zbornik, 5/1973, Pirot, 1973.

TREBJEŠANIN, Radoš. Prvi dani osnovne škole za albansku decu u Sijarini i njen prvi učitelj Husein Babić 1898-1906. godine, Leskovački zbornik, XVII/1977.

TREBJEŠANIN, Radoš. Nastavnički i kwiževni rad Radoja Domanovića u Vranju školske   …  

ТРИПКОВИЋ, Зоран. Ваљевски спорт (1870-1990), Ваљево, Агенција за маркетинг и промоцију Ваљева „Конак“, 1995.

TRIPKOVIĆ, Milan. Valjevo 1900-1941, Valjevo, 1980.

ТРИПКОВИЋ, Милан. Сто двадесет пет година Ваљевске гимназије 1870-1995, Ваљево: Ваљевска гимназија, 1995.

TRIFUNOVIĆ, Lazar. Petar Ubavkić, Beograd, 1973.

TRIFUNOVIĆ, Lazar. Srpska crtačko-slikarska i umetničko-zanatska škola u Beogradu (1895-1914), Beograd, 1978.

TRUJIĆ, Nikodije. Fizička kultura u školama Srbije u devetnaestom veku, Beograd, 1976.

TRUJIĆ, Nikodije. Sto godina gimnazije „Laza Stojanović“ u Svilajncu (1877-1977), Svilajnac, 1977.

ТРУЈИЋ, Никодије. Ресава путевима борбе и слободе, Свилајнац, Општински одбор СУБНОР-а, 1986.

ТУРУДИЋ, др Властимир. Библиографија војне ветеринарске медицине Југославије 1945-1976, Београд, 1990.

UROŠEVIĆ, Milivoje. Prvi boravak Stevana Kaćanskog u Beogradu, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 3-4/1970, Beograd, 1970. (PO)

UROŠEVIĆ, Milivoje. Matija Ban u doba ustavobranitelja, Kraljevo, 1976.

UROŠEVIĆ, dr Milivoje. Borba Miloševih pristalica i protivnika od 1839. do 1844. godine u rudničko-čačanskom kraju, Zbornik Narodnog muzeja, VII/1976, Čačak, 1976. (PO)

UROŠEVIĆ, dr Milivoje. Globe u Miloševo doba u rudničko-čačanskom kraju, Zbornik Narodnog muzeja, VIII/1977, Čačak, 1977. (PO)

UROŠEVIĆ, dr Milivoje. Sukob Vase Pelagića sa visokim klerom, Zbornik Narodnog muzeja, VIII/1977, Čačak, 1977. (PO)

У служби хуманости: 120 година Црвеног крста Пирота 1878-1998, Пирот, Општински одбор Црвеног крста Пирот, 1998.

FELDI, Dragan. Nastank i razvitak varošica u požarevačkom kraju u XIX veku i njihovi urbanistički planovi, Braničevo, 5/1955, str. 433, Požarevac.

Hadži Pešić, Jovan. Sto godina od početka rada Narodne biblioteke u Beogradu i od puštanja u opticaj prve srpske novčanice, Numizmatičar, 8/1985. (PO)

ХЕДРИХ, Катица (Стевановић). Константин Коста Алковић (1836-1909), Београд, 1998, „Живот и дело српских научника“, 3, САНУ, Биографије и биографије, књ. I, II, од. Књ. 1.

ХЕДРИХ, Катица. Љубомир Клерић (1844-1910), Београд, 1966, „Живот и дело српских научника“, 1, САНУ, Биографије и биографије, књ. I, II, од. Књ. 1.

CARIĆ, dr Žarko. Nastava nemačkog jezika na Liceju (1838-1863), Godišnjak grada Beograda, XXVII/1980.

CVETKOVIĆ, V. Sava. Repertoar pozorišta u Beogradu od 1944/45 do 1961/62, Zbornik Muzeja pozorišne umetnosti, Beograd, 1962.

CVETKOVIĆ, V. Sava. O pozorišnim zgradama starog Beograda 1841-1869, Zbornik Muzeja pozorišne umetnosti, Beograd, 1962.

CVIJETIĆ, dr Leposava. Prva srpska banka, Istorijski glasnik, 2-3/1964, Beograd. (Separat)

CVIJETIĆ, dr Leposava. Poreska reforma u Srbiji i stav Vuka Karaxića. – Pokušaj osnivanja prvih banaka u Srbiji, Finansije, 1/1965, Beograd.

CVIJETIĆ, dr Leposava. Popis stanovništva i imovine u Srbiji 1834. godine, Mešovita građa, XIII/84, Istorijski institut. (PO)

ČITAKOVIĆ, Mihailo-Čitak. Rodoslov familije Čitakovića sela Gor. Mi i a – Br ani, Beograd, 1983.

AMBAZOVSKI, dr Kliment. Prilozi o snabdevanju prištinske škole udžbenicima iz kneževine Srbije sredinom XIX veka, Godišnjak Pokrajinskog državnog arhiva, Priština, 1965.

DŽELEBDŽIĆ, Miodrag. Da li je u Konaku kneginje Ljubice bio „Muzej varoši Beograda“, Godišnjak grada Beograda, XXIV/1978, Beograd, 1978. (PO)

ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Popis stanovništva sjeničke kaze 1912, Beograd, 1912.

ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Kulturno-prosvetne i političke organizacije u Polimlju i Raškoj 1903-1912, Beograd, 1972.

ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Mileševska štamparija 1544-1557, Beograd, 1972.

ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Srednjevekovni metoh i trg manastira Svetog Đorđa u Manićima pa do danas sačuvanim nazivima mesta, Simpozijum „Seoski dani S. Vukosavljevića“, IV/1978, Prijepolje.

ŠAMPUROVIĆ, Vukoman. Prilozi za istoriju građevinarstva u srednjem Polimlju u XIX veku, Beograd, 1979.

ШАФАРИК, Јанко. Извјестије о путовању по Србији 1846. године, Ваљево, 1993.

ŠKALAMERA, Željko. Prilog proučavanju kartografskih izvora za istoriju Beograda XIX veka, Godišnjak grada Beograda, XIV/1967, [Beograd], 1967. (PO)

На Растку објављено: 2008-09-18
Датум последње измене: 2008-09-19 20:44:35
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује