Антропов Николай Павлович (Антропаў Мікалай Паўлавіч)

Этнолингвистическая библиография

 

1980

1. О пространственно-временных границах обряда “куста” // Веснік Белдзяржуніверсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1980. – № 3 – С. 2-15 (соавт.: Р.М. Ковалева).

 

1987

2. К истории и этимологии обрядового термина сула // Веснік Белдзяржуніверсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1987. – № 1 – С. 55-56.

 

1988

3. Обрядовый текст как источник этнолингвистического картографирования // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы Всесозной научно-практической конференции. Ч. 1. – Москва, 1988. – С. 191-193.

4. Этнолингвистический комментарий к “темным” местам фольклорного текста // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. II.– Москва, 1988. – С. 59-60.

 

1989

5. Аб некаторых моўных праявах духоўнай культуры жыхароў Палесся // Веснік Белдзяржуніверсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1989. – № 2. – С. 6-9.

6. Белоруско (полеско)-български етнолингвистични съответствия в областта на плувиалната магия // Българска етнография. – 1989. – Кн. 1. – С. 48-53.

7. Народны каляндар // Беларуская этнаграфія. Энцыклапедыя. – Мінск., 1989. – С. 351-352.

 

1990

8. Этнолингвистический аспект польско-белорусско-русских связей // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства. Матэрылы І Усесаюзнай навуковай канферэнцыі – Віцебск, 1990. – С. 149-150.

9. Этнолингвистика Западного Полесья (ареальный аспект) // Ятвяжская (Полесская) научно-практическая конференция. Тезисы докладов – Пинск, 1990. – С. 62.

 

1991

10. Беларуская дыялекталогія і этналінгвістыка: пытанні кантактаў // Беларуская лінгвістыка. – 1991. – Вып. 39. – С. 8-13.

11. Беларуская дэманалагічная наменклатура ў этналінгвістычнай прасторы // Дыялекталогія i культура беларускай мовы. Тэзісы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі – Мінск, 1991. – С. 14-15.

12. Структура скрытага дэнатата ў беларускіх загадках аб могілках // Веснік Белдзяржуніверсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1991. – № 3. – С. 30-33.

13. Этимолого-этнолингвистический комментарий к некоторым терминам сербской свадебной обрядности // Веснік Белдзяржуніверсітэта. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1991. – № 1. – С. 39-42 (соавт.: И.М. Суховицкая).

14. Проблемы этнолингвистических исследований в послечернобыльском Полесье // Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. Матэрыялы навуковых чытанняў. Гомель, 1991. – С 25-27.

 

 

1992

15. “Беларускі этналінгвістычны атлас” у палескім люстры // Праблемы народнай адукацыі, навукі і культуры Беларускага Палесся. Тэзісы дакладаў і паведамленняў. Ч. 1. – Мазыр, 1992. – С. 9-11.

 

1993

16. Праблемы беларускай этналінгвістыкі // Беларусістыка = Albaruthenica. Кн. 1. – Мінск, 1993. – С. 153-156.

17. Этнадыялектна-культурная стратыфікацыя Брэсцка-Пінскага Палесся па этналінгвістычных даных // Беларуская лінгвістыка. – 1993. – Вып. 40. – С. 36-42 (соавт.: М.А. Ісачанкава).

18. Витебское ритуальное “не”-костюмирование // Гістарычнае і народнае аддзенне Віцебшчыны // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. –Віцебск, 1992 – С. 7.

19. Праблемы даследавання мовы і духоўнай культуры чарнобыльскіх перасяленцаў // Гомельшчына: народная духоўная культура. Дыялекты. Тапанімія. Матэрыялы рэгіянальнай навуковай канферэнцыі. – Гомель, 1992. – С. 7-8.

 

1993

20. Этнолингвистика // Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. – Минск, 1993. – С. 463-464.

 

1995

21. Хроника полесских экспедиций // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. – Москва, 1995. – С. 383–391 (соавт.: А.А. Плотникова).

 

1996

22. Этналінгвістычныя магчымасці аналізу фальклорнага тэксту // Беларуская лінгвістыка. – 1996. – Вып. 45. – С. 21-26.

 

1998

23. Белорусские этнолингвистические этюды: 1. колода / колодка // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. Том II. – Москва, 1998. – С. 21-33.

 

2003

24. Надзённая задача беларускай этналінгвістыкі (аб працы над “Беларускім этналінгвістычным атласам”) // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск, 2003. – C. 46-54.

 

2004

25. Аб этналінгвістычнай эквівалентнасці ў славянскіх некантактуючых арэалах (беларуска-славацкі аспект) // O spoločných hodnotách v slovensko-bieloruských vzťahoch. Zborník materiálov z vedeckej konferencie Slovensko-bieloruské vzťahy. – Banska Bystrica, 2004. – S. 75-84.

26. Белорусские этнолингвистические этюды: 2. Вызывание дождя (акциональный код) // Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). – Москва, 2004. – С. 190-216.

27. Кодовая структура белорусских обрядов и ритуалов, связанных с вызыванием дождя // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. – 2004. – T. 16. – С. 241-255.

28. Суицидальное поле в этнолингвистическом пространстве традиционных метеорологических представлений белорусов // Кодови словенских култура. Смрт. – Брой 9. – Београд, 2004. – С. 189-207.

 

2005

29. К юбилею Ф.Д. Климчука // Живая старина, 2005, № 3. – С. 47-48.

30–36. Вінаградава Л.М.; Град; Гром; Гура А.В.; Дзеянне рытуальнае; Дзяцел; Дрозд // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. Т. 1. – Мінск, 2005. – С. 260-261, 356-357, 365-366, 388, 413-414, 430-431, 437.

 

2006

37–41. Ластаўка (соавт.: Т.В. Валодзіна); Народная метэаралогія; Народная этымалогія; Талстая С.М.; Талстой М.І. // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. Т. 2. – Мінск, 2006. – С. 13-14, 219-220, 229-230, 596-597.

42. Аб трансфармацыі запазычанняў у мове традыцыйнай народнай культуры: іардань // Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі. – Мінск, 2006. – С. 17-22.

43. Прастора этналінгвістычнага матыву (самагубца і метэаралогія) // Acta albaruthenica, rossica, polonica. VII міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія” (Зборнік навуковых артыкулаў) – Віцебск, 2006. – С. 286-288.

44. Этналінгвістычная эквівалентнасць у эўрыстычным люстры // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования. Материалы международной научно-методической конференции. Часть 1. – Брест, 2006. – С. 69-73.

45. О семантике “первообразов” в свете данных “Słownikа stereotypów i symboli ludowych”: криница // Актуальныя праблемы паланістыкі 2006. – Мінск, 2006. – С. 5-14.

46. Столинщина в восточнославянской этнолингвистике // Гісторыка-культурная спадчына Брэсцка-Пінскага Палесся: паміж мінулым і будучыняй (да 450-годдзя г. Століна). Зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч. 1. – Брэст, 2006. – С. 16-23.

47. Белорусская этнолингвистика сегодня: реализация идей // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. T. 18. Lublin, 2006. S. 47-65 (соавт.: Т.В. Володина).

 

2007

48. Традиционная картина мира в белорусско-болгарской этнолингвистической призме // Южнославянские языки в их истории и современном состоянии. Сборник научных статей. – Минск, 2007. – С. 10-18.

49. Народно-этимологическая субституция ключевой лексемы устойчивого словосочетания (белорусско-русская параллель) // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V Международной научной конференции. – Гомель, 2007. – С. 39-44.

50. Беларуская этналінгвістыка паміж Масквой і Люблінам // Мова – Літаратура – Культура: V Міжнар. навук. канф. Мінск, 2007. С. 143-145.

51. Этнаканфесійныя стэрэатыпы ў беларускай вёсцы (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.) // Беларускі гістарычны агляд. – 2007. – Том 14. – С. 3-39 (соавт.: Алена Боганева, Таццяна Валодзина).

52. [Рец.:] Толстая С.М. Полесский народный календарь. – М.: Индрик, 2005 // Беларуская лінгвістыка, вып. 59. – Мінск , 2007. – С. 128-132.

53. Каштоўнасныя арыенціры беларуска-іншаславянскага этналінгвістычнага параўнання // Беларуская лінгвістыка. – 2007. – Вып. 60. – С. 64-76.

На Растку објављено: 2008-02-12
Датум последње измене: 2008-02-12 08:45:35
 

Пројекат Растко / Словенска етнолингвистика