Бојан Јовић: Биобиблиографија

Биографија

 Бојан Јовић је рођен 25. 4. 1963. године у Београду, где је похађао основну и средњу школу. Филолошки факултет, одсек за Општу књижевност и теорију књижевности завршио је 1986. године, са просечном оценом 9,93, а на дипломском испиту 9,5. Овај резултат му је донео награду Универзитета у Београду и звање студента генерације 1986/1987. године. Био је стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Последипломске студије похађао је на Филолошком факултету у Београду у току академске 1987/1988. године. Овај степен студија завршио је са просечном оценом 10 (десет).

Запослио у Институту за књижевност и уметност 1988. године као асистент-приправник на пројекту Компаративна изучавања српске књижевности. Магистрирао 1989. одбранивши рад Лирски роман (на материјалу српског експресионизма), Рад је, унеколико измењен и дорађен, објављен 1995. године као ауторска књига и награђен је признањем Станислав Винавер за најбољу прву књигу из научне области.

Докторску тезу под насловом Поетичка начела Растка Петровића у контексту европске авангарде одбранио је 2000. године на Филолошком факултету у Београду. Текст тезе, допуњен и измењен, као књигу Поетика Растка Петровића: структура; контекст објавио је 2005. године.

До сада је објавио преко осамдесет научних радова и расправа посвећених књижевнотеоријским и методолошким питањима компаративних књижевних анализа, проучавању српске авангардне књижевности у европском контексту, фантастике и научне фантастике, као и анализама дела најзначајнијих српских савремених књижевника.

Познат је и као преводилац: превео већи број текстова, укључујући и десетак књига, са енглеског, немачког, француског и италијанског језика.

Био уредник и главни одговорни уредник часописа „Књижевна реч“, као и уредник у издавачким кућама „Стубови културе“, „Esotheria“, „Zepter Book World“.

Добар познавалац информатичких технологија.

 

Објављени радови     

1.   Напрсла парадигма, „Студент“, бр. 20, 24.10.1984, стр. 18.

2.   Трагички свет: Едип, Хамлет, „Видици“, бр. 3, новембар 1984, стр. 150-158.

3.   Увод у данашње искуство књижевности, „Књижевна реч“, бр. 262, 10.09.1985, стр. 8-9.

4.      Жерар де Нервал: Фантазија, „Књижевна реч“, бр. 281, 25.06.1986, стр. 21.

5.      О стиху, и значењу, „Књижевност“, бр. 2, фебруар 1987, стр. 308-313.

6.   Историја (можда) узвраћа ударац, „Књижевност“, бр. 7-8, јул-август 1987, стр. 1236-1241.

7.      Једна трезвена теорија, „Књижевна реч“, бр. 305, 10.09.1987, стр. 28.

8.      Преварени cogito, „Савременик“, бр. 1-2, јануар-фебруар 1988, стр. 100-108.

9.   Ближе великом сунцу, „Књижевност“, бр. 4-5, април-мај 1988, стр. 628-635.

10. Добро припремљено тло, „Књижевне новине“, бр. 771, 01. 03. 1989, стр. 9.

11. И Томас Ман и Филип К. Дик, „Књижевне новине“, бр. 774, 15. 04. 1989, стр. 18.

12. У потрази за сагласностима, „Књижевна реч“, бр. 351, 10. 10. 1989, стр. 21.

13. Приповедање у лирском роману српског експресионизма, у: Поетика српске књижевности 2. (Типови приповедања у роману и приповеци на српскохрватском језику у првој половини XX века), ур. Н. Петковић, Београд, 1989, стр. 157-166.

14.  О фантастици (српској; књижевној), „Књижевна историја“, XXI, 81-82, 1989, стр. 177-179.

15.  Лирски роман (I), (Лирски роман: терминолошко-појмовна одређења), Књижевност, бр. 1, јануар 1990, стр. 118-124.

16. Ћутање на узбуну, „Видици“, бр. 264-265; 2-3, 1990, стр. 175-168.

17. Лирски роман (II), (Лирски роман у европској и српској књижевној традицији), „Књижевност“, бр. 2-3, фебруар-март 1990, стр. 534-542.

18. Лирски роман (III), (Анализа лирског романа српског експресионизма. А. Лирске особине), „Књижевност“, бр. 4, април 1990, стр. 768-780.

19. Лирски роман (IV), (Анализа лирског романа српског експресионизма. Ликови; фабула и организовање текста), „Књижевност“, бр. 5, мај 1990, стр. 960-965.

20. Једна стилска особеност Громобрана свемира, у: Књижевно дело Станислава Винавера (Теорија, есеј, критика, поезија, проза, језик и стил, преводилаштво/компаративне теме, разно. Зборник радова) . ур. Гојко Тешић. Београд, Пожаревац, 1990, стр. 307-315.

21. Fantastika, „Literatura“, t. 8, (vol. 3, leto 1990, letnik, стр. 158-161. (на словеначком).

22. Лирски роман (V), (Интеграција ликова и романескног свет), „Књижевност“, бр. 6, јун 1990, стр. 1162-1169.

23. Лирски роман (VI), (Анализа лирског романа српског експресионизма. Б. Експресионистичке особине), „Књижевност“, бр. 7-8, јул-август, јун 1990, стр. 1363-1375.

24. Лирски роман (VII), (Дихотомичност; дисторзичност; активизам) „Књижевност“, бр. 9, септембар, 1990, стр. 1648-1654.

25. Лирски роман (VIII), (Закључак) „Књижевност“, бр. 10, октобар, 1990, стр. 1816-1822.

26. Милослав Шутић: Визија, двоструко укорењена, Нови Сад, 1990, Књижевна реч. 20, бр. 379-380, 1991 ,стр. 12.

27. Милан Кашанин, Светислав Марић: Преписка двојице младића, Нови Сад, 1991, Политика. - ISSN 0350-4395. - 89, бр. 28132, 1992, стр. 21

28. Сабрана дела Момчила Настасијевића, Горњи Милановац, Београд, 1991, Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, бр. 392, 1992, стр. 10.

29. Друга младост упоредног проучавања књижевности, у: Упоредна истраживања. Књига 3. Никши Стипчевићу (Годишњак XIV Института за књижевност и уметност). Ур. Мирјана Дрндарски. Београд, 1991, стр. 197-203.

30. Теоријске претпоставке Петровићевог проучавања Бајронизма, у: Бајрон и бајронизам у југословенским књижевностима. Ур. Симха Кабиљо-Шутић. Београд, Загреб, Пожаревац, 1991, стр. 23-30.

31. Зов универзалија, „Књижевна реч“, бр. 379-380, јул 1991, стр. 12.

32. Последњи југословенски зборник, „Књижевне новине“, бр. 835, 1. фебруар 1992, стр. 6.

33. Систем генезе - генеза система, „Књижевна реч“, бр. 392, 25. март 1992, стр. 10.

34. Петковићево схватање иманентне поетике (опис и коментар), „Књижевна реч“, бр. 395, 11. мај 1992, стр. 8-9.

35. Неке структурне особине поетског света Растка Петровића, „Књижевна историја“, XXIV, 87, 1992, стр. 227-248.

36. Теоријска мисао о књижевности, „Књижевна историја“, XXIV, 87, 1992, стр. 279-280.

37. Основне претпоставке биљне метафорике и симболике биљака код Момчила Настасијевића. „Књижевна реч“, бр. 407, 25. децембар 1992, стр. 10-11.

38. Фантастика, у: Речник књижевних термина, друго издање, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1992, стр. 213-215.

39. Речник књижевних термина, други пут. Књижевна историја, XXV, 89, 1993, стр. 101-105.

40. У потрази за изгубљеним контекстом, у: Растко Петровић, Са силама немерљивим, Нолит, Београд, 1994, стр. 191-210.

41. Лирски роман српског експресионизма. Институт за књижевност и уметност, Београд, 1994.

42. Биљна метафорика и симболика биљака у делу Момчила Настасијевића (Основне претпоставке), у: Поетика Момчила Настасијевића (Поетика српске књижевности 3), Зборник радова, Ур. Новица Петковић, Београд, Горњи Милановац, 1994, стр. 77-89.

43.  О Настасијевићевој „Причи“, у: Седам лирских кругова Момчила Настасијевића, Зборник радова, Ур. Новица Петковић, Београд, Горњи Милановац, 1994, стр. 145-154.

 1. Три лица динамизације (О књизи Новице Петковића Лирика Милоша Црњанског, „Књижевна реч“ 454-455, 10-25. фебруар 1995, стр. IV-V.
 2. Црњански и Тракл, Итака. - ISSN 0354-6977. - Год. 1, бр. Нулти број (1995), стр. 107-108.
 3. Поетика Милоша Црњанског: два страна утицаја, у: Милош Црњански, зборник радова, ур. Милосав Шутић, Београд 1996, стр. 77-88.
 4. Проблем примитивизма у српској књижевној периодици авангардног раздобља, у: Српска авангарда у периодици, зборник радова, ур. Видосава Голубовић, Станиша Тутњевић, Београд, 1996, стр. 91-110.
 5. Неколико запажања о улози биљног света у поезији Бранка Миљковића, Бранко Миљковић и савремена српска поезија, зборник радова, ур. Радивоје Микић, Гаџин Хан, 1997, стр. 79-88.
 6. Неки аспекти мотива вука код Растка Петровића и Васка Попе, у: Поезија Васка Попе, зборник радова, ур. Новица Петковић, Вршац, Београд, 1997, стр. 207-220.
 7. Претресање куће, Лирско „ја“ Милосав Тешића између наивне свести и ироније, у: Милосав Тешић, Песник, зборник радова, Ур. Александар Јовановић, Драган Хамовић, Краљево, 1998, стр. 95-107.
 8. О лику жене и женским ликовима у приповеци Старе Србије, у: Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата, зборник радова, ур. Владимир Цветановић, Београд, 1998, стр. 57-63.
 9. Сећање на будућност, у: Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата, зборник радова, ур. Владимир Цветановић, Београд, 1998, стр. 235-237.
 10. Пчела, и црв (О животу и животињама у поезији Бранислава Петровића), у: Бранислав Петровић, песник, зборник радова, Ур. Драган Хамовић, Повеља, Краљево, 1999, стр. 143-160.
 11. „Велики Друг“ Растка Петровића, у: Песник Растко Петровић, зборник радова. ур. Новица Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1999, стр. 267-282;
 12. Ликовни погледи Растка Петровића; Зборник Матице српске за књижевност и језик, XLVIII, 2-3, 2000, стр. 251-276;
 13. методолошке претпоставке истраживања европског контекста стваралаштва Растка Петровића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XLIX, 1-2, 2001, стр. 89-101;
 14. Поетички одјеци матерње мелодије, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XLIX, 1-2, 2001, стр. 293-295;
 15. Недостаци претворени у врлине, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XLIX, 3, 2001, 527-530.
 16. Песничка геометрија Алека Вукадиновића, у Алек Вукадиновић, песник, зборник радова, Повеља, Краљево, 2001, стр. 91-100.
 17. Предео од „сплина“ и Дисова љубавна поезија, зборник Дисова поезија, ур. Новица Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2002, стр. 327-338.
 18.  Теоријска ниска, зборници пројекта Теорија књижевности београдског Института за књижевност и уметност, Књижевна историја, XXIV, 2002, бр. 116-117, 149-171;
 19. Рађање српске научно-фантастичне књижевности - претече и настављачи (Д. Ј. Илић, Л. Комарчић и М. Миланковић), Књижевна историја, XXIV, 2002, бр. 116-117, 123-138;
 20. „Стари“ и „нови“, „стари“ и „млади“ - неки аспекти односа према традицији у Српском књижевном гласнику. У: Сто година Српског књижевног гласника: Зборник радова, Матица српска/Институт за књижевност и уметност, Београд, 2003, стр. 73-83.
 21. „Књижевно дело Растка Петровића“, у зборнику радова Откривање другог неба, Културни центар Београда, 2003, стр. 25-36.
 22. Улога риме у поезији Борислава Радовића, у зборнику радова Борислав Радовић. песник, Повеља, Краљево, 2003, стр. 25-36.
 23. ‘После милијон година’ Д Ј. Илића - прва и друга верзија драме, у зборнику Породица Јована Илића у српској књижевности и култури, Зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2003, стр. 443-452.
 24. Бесконачност као граница, стр. 9-19, у М. К. Есхер, Истраживање бесконачности Esotheria, Београд, 2004, 201 стр ISBN 86-7348-140-6
 25. Василиј Кандински, стр. 9-26, у Кандински, Василиј Васиљевич, О духовном у уметности: посебно у сликарству, Esotheria, Београд, 2004, 143 стр ISBN 86-7348-138-4
 26. Паул Кле: један уметнички живот, стр. 7-21 у: Кле, Паул, Записи о уметности, Esotheria, Београд, 2004, 203 стр. ISBN 86-7348-139-2
 27. Разговори са Гојом - неколика запажања о Андрићевом виђењу ликовних уметности, Андрић у систему уметности, зборник радова, Уредник: др Милослав Шутић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2004, стр. 89-98.
 28. Песничка лица Р. П. Нога, у: Рајко Петров Ного, песник, зборник радова, Уредник Драган Хамовић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2004, стр. 183-201.
 29. Књижевнотеоријски ставови Михаила Бахтина и проучавање авангарде, у: Књижевне теорије ХХ века, зборник радова, ур. Милослав Шутић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2004, стр. 345-355.
 30.  Испуњена очекивања, Књижевна историја, XXXVI, 124, (2004), Београд, 2005, стр. 545-550.
 31. Вечно враћање сличног (Неколико речи о псалмима и баладама Милована Данојлића), у: Милован Данојлић, песник, зборник радова, Уредник Драган Хамовић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2005, стр. 85-102.
 32. Од звучања до значења: исказивањe као мотив и тема поезије Миодрага Павловића, Зборник радова са научног скупа „Пјесничка ријеч на извору Пиве,“ ур. Јован Делић, Плужине, 2005, стр. 33-49.
 33. Ткање тамне пређе (светлосним језиком) – језички и књижевни (п)огледи Милосава Тешића, у зборнику Поезија Милосава Тешића, ур. Ана Ђосић-Вукић, Београд, Задужбина Десанке Максимовић, 2005, стр. 59-70.
 34. Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић и Миодрага Павловића (неколика запажања о сличностима и разликама), у зборнику Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић, ур. Ана Ђосић-Вукић, Београд, Задужбина Десанке Максимовић, 2005, стр. 115-136.
 35. Мотив „егзотичних краја“ код Симе Пандуровића, Књижевна историја, XXXVII, 127, Београд, 2005, стр. 501-515.
 36. Две фантастичне енциклопедије, Књижевна историја, XXXVII, 127, Београд, 2005, стр. 683-686.
 37. Пад трагичког јунака (од опште књижевности до појединачних дела, редова, речи, и слова, доле, и потом опет назад, горе), у: Проучавање опште књижевности данас – Comparative Literature Studies Today зборник радова поводом педесетогодишњице обнављања Катедре за општу књижевност и теорију књижевности. Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности, 2005, стр. 351-360. ISBN 86-80267-89-9 УДК 82.091(082), 378.147::82.01(082), 378.6:82.01(497.11)(082)
 38.  Поетика Растка Петровића : структура; контекст, Народна књига – Алфа, Институт за књижевност и уметност, Београд 2005. 450 стр.
 39. Варијације на тему (или o издвојеним стиховима и прстенастој композицији као структурним особинама поезије Симе Пандуровића), у: Поетика Симе Пандуровића, Зборник радова, ур. Новица Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд 2006. стр. 87-104;
 40. Рађање жанра - почеци српске научно-фантастичне књижевности Институт за књижевност и уметност, Београд 2006, 119 стр.
На Растку објављено: 2007-10-21
Датум последње измене: 2007-10-20 19:59:47
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује