Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Јуриј Чешка
(1917-1944)

Фантазија

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ЈУРИЈ ЧЕШКА (1917—1944). Писао је песме, пре свега под утицајем чешких стваралаца. Он је увео модерну поезију у лужичкосрпску књижевност, дао највреднији допринос антифашистичкој књижевности овог народа. Погинуо је у Југославији где је хтео да се придружи партизанима.

 

Смрт угледах: седела је укочено
на ивици раженог поља.
Бело сечиво косе
сече зелено класје,
а унаоколо ужасно одзвања:
Zolingen Zolingen Krup

Смрт устаје
погледа око себе кришом —

нигде стрaжара.

Младо жито уздише и стење,

Смрт хвали своју косу,
која тихо, сасвим тихо говори:
Zolingen Zolingen Krup

(26. 4. 1937)

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site