Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Библиографија сорабистичких радова
др Наде Ђорђевић
(чланци и прикази)

1. Лужичко-српски "Летопис" - Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A - Rěč a literatura, č. 13-1,2, 1966. - Народно стваралаштво, Београд, св. 22-24, стр. 175-176.

2. Лужичка прозна књижевност XX века. - Стварање, Цетиње, 1969, 4, 442-445.

3. Други фестивал српске културе у Будишину. - Народно стваралаштво, Београд, 1968, св. 26-27, 182-184.

4. Из лужичкосрпске литературе. - Стварање, Цетиње, 1967, св. 11-12, стр. 1227-1228.

5. Марија Млинкова. - Књижевне новине, Београд, 1971, 1 јул, 2.

6. Смрт Јурија Млинка. - Књижевне новине, Београд, 1971, 1, новембар, стр. 11.

7. Смрт истакнутог лужичкосрпског слависте и књижевника др Јурија Млинка. Зборник за славистику, Нови Сад, 1972, 3, 208-209.

8. Frido Mětšk, Kocorowe zawostajenstwo, Budyšin, 1971. Zvuk, Београд, 1972, стр. 188.

9. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěwnik za 1, 2, 3 а 4 lětnik, Budyšin, 1967. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, Swět so směje, Zpěwnik za 5 а 6 lětnik, Budyšin, Звук, Београд, 1972, стр. 188-189.

10. Павле Јуришић Штурм. - Lětopis, Budyšin, Rjad B, 1973, 20/2, s. 236-239.

11. Први преводи српских народних песама на лужичкосрпски језик. - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1976 /=1977/, књ. 42, св. 1-4, стр. 1 93-200.

12. Из живота Лужичких Срба. - Мостови, Београд, 1974, V, св. 17-20, стр. 82-83. (О додељивању награде за књижевни и уметнички рад)

13. Из живота Лужичких Срба. - Мостови, Београд, 1974, V, св. 18. стр. 178. (Мина Виткојц)

14. Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow NDR, Rjad A, rěč a literatura, č. 18/1-2, 1971. - Зборник за славистику, Нови Сад, 1976, св. 10, стр. 238-240.

15. Једна збирка бајки: Народне бајке Лужичких Срба. Изабрао и превео Никола Јеремић, Народна књига, Београд, 1974. -Мостови, Београд, 1975, VI, св. 4/24. стр. 341-343.

16. У спомен Мине Виткојц. - Књижевне новине, XXVIII, 11. март 1976, бр. 505, стр. 12.

17. Из културног живота Лужичких Срба (о Лужичким Србима у Уједињеним нацијама, Први лужичкосрпско-руски речник, Други том целокупних дела Хандрија Зејлера, Нове књиге Лужичких Срба - Јуро Суровин "Свима бих хтео да објасним", Смрт Мине Виткојц). - Овдје, Титоград, VII, 1976, мај, бр. 84, стр. 12.

18. Смотра лужичкосрпског стваралаштва. - Књижевне новине, Београд, XXVIII, 1976, март, бр. 510, стр. 11.

19. Lětopis, Rjad A, rěč a literatura, č. 19 (1-2), 1972. - Зборник за славистику, Нови Сад, 1976, св. 11, стр. 213-215.

20. Институт за народну културу Лужичких Срба. - Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 13, стр. 241-242.

21. Lětopis Instituta za sebski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR, Rjad A, 1973-1974, sv. 20/1-2. - Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 14, стр. 202-204.

22. Нове књиге Лужичких Срба. - Књижевне новине, Београд, XXX, 16. јануар 1978, бр. 551, 1-5.

23. Непознате вриједности - Богат културни живот, о којем не знамо готово ништа; у далекој Лужици, на подручју ДР Њемачке. - Овдје, Титоград, 1978, X, бр. 107, април, стр. 25.

24. Павол Недо, Фолклор и његово место у лужичкосрпској народној култури. Народно стваралаштво, Београд, 1978, 17, св. 66-68, стр. 25-36.

25. Geschichte der Sorben, Band 1-4 (1975-1979) Schriftenreiche der Institut für sorbische Volksforschung, Band 39-42, Bautzen. - Историјски записи, Цетиње, Београд, 1979 /= 1981/, XXXII [LII], 4, 8. 196-197.

26. Осум децении посебен сојуз. -Млад борец, Скопје, 37, 1324, 8.10.1980, стр. 2021 (Са Милетом Маневским)

27. Ви го представуваме списанието Rozhlad - мост мегу светот и Лужице. - Огледало, Скопје, 1980, 3, 6, стр. 10.

28.In memoriam Рудолф Јенч (1903-1979). - Зборник за славистику, Нови Сад, 1980 /= 1981/, 18, стр. 229.

29. Фестивал културе: V фестивал лужичкосрпске културе у Будишину, манифестација културних снага и достигнућа Лужичких Срба. - Овдје, Титоград, 1980, XII, бр. 137, октобар, стр. 30.

30. Поезија Лужичких Срба. - Књижевне новине, Београд, ХХХIII, 07.09.1981, бр. 632, стр. 21

31. Нове књиге Лужичких Срба. - Овдје, Титоград, 1983, XV, 175, децембар, стр. 23. стр.

32. Уџбеници лужичкосрпског језика. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1983 /= 1984/, 25, стр. 168-169.

33. Павол Недо (1908-1984). - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1983-1984, књ. 49-50, св. 1-4, стр. 208-209.

34. Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1985, 29, стр. 206-207.

35. Иржи Мудра, Ян Петр, Учебник верхнелужицкого языка: Домовина Будышин и Русский язык, Москва 1983. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1985, 29, стр. 207.

36. Žórło powěsčow wo Serbach. - Rozhlad 1985, 35, 10, стр. 303-304.

37. Барт-Чишињски, Јакуб. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том1.

38. Виткојц, Мина. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 1.

39. Зејлер, Хандри. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 1.

40. Јордан, Јан Петер. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 1.

41. Кох, Јуриј. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 2.

42. Кравџа, Јуриј. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 2.

43. Лоренц, Кито. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 2.

44. Млинкова, Марија. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 2.

45. Мука, Арношт. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 2.

46. Смолер, Јан Арношт. - У: Мала енциклопедија Просвете. - 4. изд. - Београд: Просвета, 1986, том 3.

47. Путеви лужичкосрпске прозе. - Књижевност, Београд, 1986, 5, стр. 870-874.

48. Nowy biografski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Wydawaćelski kolektiw Jan Šolta (nawoda) Pětr Kunze, Franc Šěn, Domowina, 1981 (1984). - Зборник Матице српске за славистику, 1986, св. 31, стр. 200-201.

49. Јубилеј лужичкосрпског писца. Осамдесетогодишњица Јурија Брезана. - Борба, Београд, 27. јун 1996, бр. 179, (Прилог) Свет књиге 2.

50. Лужички Срби и Југословени (Мићо Цвијетић, Лужички Срби и Југословени, узајамне литерарне везе у периодици за књижевност, науку и културу (1840-1918), Матица српска, Нови Сад, 1995. - Књижевна историја, XXVIII, бр. 99, 1996, стр. 231-232.

51. Јуриј Брезан, Свет без граница. - Књижевне новине, Београд, 15. мај 1998, бр. 908, стр. 8.

52. Генерацијска прожимања. Антологија лужичкосрпских приповедака "Fijalkojty čas" (Ружичасто доба), Domowina, Budyљin, 1996. - Борба, Београд, 13. фебруара 1997, (Прилог:) Свет књиге 3.

53. Савремена лужичкосрпска књижевност. - Савременик, Београд, бр. 47, 48, 49, 1997, стр. 59-61.

54. "Нека чује свет... да је жив и живеће српски народ" (Јуриј Брезан, поводом осамдесетогодишњице живота). Збиља, Београд, 1998, V, 15. јануар 1998, бр. 3034.

55. Lětopis, Spisy Serbskeho Instituta, Budyšin-Bautzen, 1991, 1992. - Славистика, Београд, 1998, II, стр. 262-264.

56. Sorabistiske přednoški II, Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin. - Славистика, Београд, 1998, II, стр. 264-265.

57. Лужичкосрпска издања. Глас о себи и о свом стваралаштву. - Борба, Београд, 15. април 1998, стр. 8.

58. Лужички Срби, њихова историја и култура. У: Словенске културе и историја међусловенских веза. - Београд: Библиотека града Београда, Српско-руско друштво, 1996, стр. 117-127.

59. Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1954-1990. Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin, 1994. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1997, св. 52, стр. 328-329.

60. Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, Budyšin, 1998. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56-57, стр. 176-177.

61. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56-57, стр. 177-178.

62. Sorapis, zešivk 1, 2000. - Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2000, св. 58-59, стр. 267-268.

63. Ева Марија Чорнакец. - Књижевне новине, Београд, 15. 05. 2000, стр. 1011-1112.

64. Монографија о композитору. -Борба, Београд, 15. 06. 2000. (О Бјарнату Кравцу)

65. Лужичкосрпска прозна књижевност XX века. - Књижевна реч, Београд, 2001, 515, стр. б5.

(Приредили Предраг Пипер и Даница Пипер)

 


 

Click here for Domowina official site