Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Србска Лужица

Часопис пријатеља Лужичких Срба у [Краљевини] Југославији

(интегрално факсимил-издање)

Година I, број 1, Љубљана, јуниј 1934.

Часопис издаје Конзорциј "Србске Лужице" (претставник д. Јоже Лаврич). Уредник: Векослав Бучар. - Штампа тискарна "Словенија" (претставник А. Колман). Сви у Љубљани.

 

Садржај:

1 Наш часопис "Србска Лужица" (Уредништво). [српски]

1 Позабљена прошња. [словеначки]

1-2 Северни Срби (Лужичани) Јужним Србима [Загранично одељење Савеза лужичко-српског ђаштва у Прагу, 1920, српски]

2 Лужичко-српски композитор Бјарнат Кравц у Југославији. [српски]

3-4 Лужичко-србске народне приповедке:

1. Грофова хчи ин овчар, [словеначки]

2. Поводни мож. [словеначки]

5 -6 Bjarnat Krawc: Корла Август Коцор. [српски]

6-8 Др. Јос Пата: Из културнега живљења Лужишких Србов по световни војни. [словеначки]

8 В. Б.: Валвазорјев лужишко-србски оче наш. [словеначки и лужичкосрпски]

8 Захвала г. Бјарната Кравца [лужичкосрпски]

9 В. Цар-Емин: Др. Арношт Мука и Истра. [српски]

9-11 Вести из србске Лужице. [словеначки]

11-12 Из слованскега ин тујега света. Из Југославије. [словеначки и српски]

12-14 Тисковни преглед. [словеначки и српски]

0a

0b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 


 

Click here for Domowina official site