Vladimir Ćorović: Istorija Srba

ARS LIBRI Kupite štampano izdanje ove izvanredne knjige

Sadržaj   >>

Predgovor

Predgovor je napisao V. Ćorović pripremajući delo za štampu.

 

Istorija srpskog naroda dr Vladimira Ćorovića obuhvatiće celokupan prikaz prošlosti srpskog naroda od najstarijih vremena pa sve do danas. U knjizi se izlaže najpre politička sudbina Srba kroz sve mene, toliko mnogobrojne i tako raznovrsne, i dodir i veze Srba sa ostalim državama i narodima na Balkanu. Sudbina triju velikih sila, u tri perioda srpske prošlosti, vezana je za Srbe i srpski narod: Vizantije, Turske i Austrije; Mleci, Mađarska, Bugarska, Albanija imaju čitave vekove svoje istorije u dodiru sa nama. U knjizi su svi ti momenti prikazani genetički, da se od početka dobije tačna slika o karakteru tih odnosa i o njihovom uzajamnom uticaju. Shvaćena tako, knjiga je, prirodno, obuhvatila i kulturnu istoriju, hoteći da prikaže i kulturne veze i uticaje pojedinih naroda. Čitave glave govore o našoj književnosti i umetnosti.

Tendencija je knjige, da se istakne u dovoljnoj meri ulazak srpskog naroda u evropsku zajednicu, da se obeleže teškoće s kojima se borio i napori koje je uložio, i da se, ukazujući uvek na iniciative i uticaje koji su dolazili sa strane, nađe ono što je bitno i trajno srpsko, i što je bilo pozitivno i konstruktivno. Istorija treba da pokaže, koje su to unutrašnje vrednosti i kakve vrste bile, što su uspele da nas održe kroz tolike vekove i kroz neverovatno teške krize. U knjizi nema nacionalnog samohvalisanja, ali ima nacionalne vere. Narod, koji je preturio tolike nevolje, u najtežim prilikama, nema razloga da se sada, ma u kom času, predaje malodušnosti. Knjiga je rađena sa svom naučničkom opreznošću, i uvek je imala pred očima samo istinu. Ta istina je ponekad neprijatna za pojedince ili pojedine skupine, ali ona se morala reći: bez istine nema prave istorije, a sem toga za one, kojima istorija treba da bude "učiteljica života", ona gubi svoj pravi značaj čim hoće da izvesne činjenice bilo prikrije, bilo izvrne. U našoj prošlosti ima toliko svetlog, lepog i velikog, da nas slabo i rđavo nema šta da uzbuđuje i ono čak dolazi kao dopuna velikom, da ga jače istakne.

U našoj književnosti ova će Istorija biti novina. Knjige K. Jirečeka prikazuju samo staru srpsku državu, a Istorija g. St. Stanojevića izlaže samo političku sudbinu srpskog naroda. Ova nova Istorija g. Ćorovića biće kulturno-politička. U njoj je istorija svih srpskih oblasti i država, rađena sinhronistički i sa težnjom, da se što bolje vide i obrade njihove etničke osnove i razvoj zajednica. U dovoljnoj su meri istaknute i naše veze sa Hrvatima i Slovencima od najstarijih vremena, kad smo nesumnjivo utvrđeni kao jedna velika plemenska zajednica, pa sve do našeg toliko dugo očekivanog Ujedinjenja. Pokušalo se naglasiti, koliko su koje naše oblasti uticale na duh i stvaranje narodne celine i kakav im je značaj u zajedničkoj državi. To će pokazati dovoljno jasno, da nema dela u našem državnom organizmu, koji nema zasluga za nj i koji ne predstavlja jednu neizlučivu pozitivnu komponentu.

Ova knjiga, sem ovog svog nacionalnog interesa, pokazuje još i to, kako se u nas u poslednje vreme lepo razvija istoriska nauka. Videće se, koliko je novih ispitivanja i rezultata došlo posle 1911. god., kad je objavljena prva Jirečekova knjiga, i koliko se u izvesnim pitanjima otišlo dalje. Postavila su se nova pitanja i probudili stari problemi. Ovaj veliki Svetski Rat, sa svojim promenama svih vrsta, uneo je u istoriska shvatanja izvesnu očiglednost, kakva se ranije teško dala zamisliti. Pred našim očima rušile su se stare viševekovne države i obarali se prestoli; izbijale revolucije; pomerale se geografske karte iz osnove; pred svet se postavljala nebrojena, složena i dotle neslućena pitanja izukrštanih interesa svih kontinenata. To omogućava dublje ulaženje u shvatanja državnih problema i relacija i sud s nešto više pregleda. Srpska istorija u vezi je sa opštom, i ne može se ni shvatiti ni raditi bez nje. Srpsko pitanje u mnogom pogledu i nama samim postaje jasnije, kad je u reljefu velike svetske politike. Isto tako, postupci naših protivnika i veliki istoriski sukobi mogu biti pravilno cenjeni samo kad ih posmatramo u tom velikom okviru i sa celom pozadinom.

Sadržaj   >>