NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Kodovi slovenskih kultura

Journal Codes of Slavic Cultures - English index

Zemljoradnja

Zemljoradnja

Zemljoradnja

2003

Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda. Međunarodna redakcija godišnjaka podstiče interdisciplinarni pristup u usmerenost istraživanja u oblasti folkloristike, etnolingvistike i etnosemiotike, antropologije, kao i etimologije, balkanistike i indoevropeistike.

Tekstovi se štampaju na RUSKOM i SRPSKOM JEZIKU. Časopis počev od 1996. godine izlazi jednom godišnje, a svaki broj je posvećen unapred određenoj temi – do sada su objavljene sveske o biljkama, hrani i piću, svadbi i delovima tela. Svaka sveska sadrži i rezimee tekstova na engleskom, izabranu tematsku bibliografiju, i registar.


1, 1996 – Biljke

Prva sveska časopisa bila je posvećena biljkama u narodnim kulturama slovenskih naroda. Tatjana Agapkina na primeru jasike predlaže nacrt za sistematsku deskripciju biljaka u tradicionalnoj kulturi Slovena. Aleksandar Loma pokušava da na osnovu etimologije naziva za crnu topolu i njenih tehnoloških svojstava razotkrije nekadašnji kultno-mitološki značaj ovog drveta ne samo na slovenskom, nego i na paleobalkanskom i indoevropskom planu. Mirjam Mencej, polazeći od slovenačke predstave o vrbi koja odvaja ovaj svet od onog, dolazi do opšteslovenske mitologeme o ovom drvetu kao osi sveta. Andrej Moroz razmatra simboliku drveta i ploda jabuke u srpskim kraljičkim obrednim pesmama kroz poređenje sa ruskim svadbenim folklorom. Sledeća dva rada bave se plodovima kao što su bob, pasulj, grašak, luk, kupus, orasi, grožđe i dr.: Ana Plotnikova ih analizira u simbolici rođenja i smrti, a Biljana Sikimić bavi se erotskim konotacijama njihovim imena u narodnim zagonetkama. Dejan Ajdačić obrađuje motiv čudesnog drveta u narodnim pesmama balkanskih Slovena u njegovom paganski, a zatim hristijanizovanom vidu. Ana Radin svojim prilogom o biljkama u zaštiti od vampira baca svetlo na jedan specijalizovan funkcionalni aspekt fitonimskog koda (glog, drača, kleka, češljika, rogoz, broć). Marta Bjeletić istražuje veze između fitonimije i rodbinske terminologije u oba smera: kao nazive biljaka po srodnicima, ali i kao nevestino oslovljavanje muževljeve rodbine imenima izvedenim od fitonima. Ljubinko Radenković daje sumarni pregled biljaka kao simboličkih elemenata slovenske kosmologije.

2, 1997 – Hrana i piće

Ispitivanje slovenskih kultura koje smo želeli da podstaknemo usmeravanjem pažnje na kodove kao složene sisteme znakova u drugoj svesci časopisa usmerena su na predstave slovenskih naroda o hrani i piću. Ana Plotnikova je ukazala na tipove i simboliku naziva obrednih hlebova u kalendaru balkanskih Slovena — po praznicima (badnjak, badnik, božićnjak, vasilica, velikdenski kolak, i dr.), po motivima (veselica, bogatica, česnica, radosnik, kićenjak), po sferi života (ovčarnik, košara, oračica, govedarica). Marina Valjencova je pažnju posvetila semantici kaše u obredima vezanim za rođenje, krštenje, pogrebi, pomene, u kalendarskim obredima, narodnoj medicini — kaša označava plodnost, bogatstvo i sitost. U radu Irine Sedakove razmatraju se simbolička značenja slovenskih verovanja o hranu i piću trudnica i obredna pravila njihove ishrane kojima se obezbeđuju poželjne i i sprečavaju nepoželjne osobine deteta. O Svetom pričešću u srpskim epskim pesmama, verovanjima i obredima piše Tatomir Vukanović. Ljupčo Risteski je predstavio zapise iz Arhiva Instituta za staroslovensku kulturu u Prilepu o narodnim verovanjima o ishrani mitskih bića i obrednom nuđenju jela demonima, svecima, mitskim zaštitnicima i precima. Tatjana Agapkina definiše "kulinarski kod" i predstavlja promene odnosa prema hrani u prolećnom obrednom ciklusu: posle Maslenice (mesna, mrsna, maslena, šarena, sirna nedelja) sa izobilnim i raznovrsnim obedima, slede Post — vreme uništavanja i izbegavanja "zabranjene" hrane, i — Uskrs, ponovni povratak masnoj hrani, uz pripremanje uskršnjeih jaja i obrednih hlebova koji simbolizuju obnavljanje životnih aktivnosti. Vitalij i Tatjana Zajkovski uvode pojam nourriture de passage, i na etnografskoj građi balkanskih i istočnih Slovena, te antičkih i savremenih Grka razmatraju verovanja, obrede i simboliku pihtija, pečenja, meda, masla, ribe i hleba kao hrane sa prelaznim funkcijama u prelaznim obredima. Grupa radova koja sledi, posvećena je hrani u folklornim tekstovima. Monika Kropej je ukazala na tipove hrane u slovenačkim narodnim bajkama i pripovetkama iz Štrekeljeve zaostavštine i uspostavila odnose između folklorne i etnografske građe. Mirjana Detelić polazi od stanovišta da bajka kao žanr modeluje posredstvom književnih kodova dominantni kod realija, u bajkama demonološki kod, i na primerima ruskih i srpskih bajki pokazuje kodiranje mesa i kostiju u motivima pečene dece, kanibalizma, valjanja po kostima. Biljana Sikimić piše o "maci" kradljivici mleka i mlečnih proizvoda u južnoslovenskim obrednim i magijskim tekstovima i tekstovima dečijeg slovenskog folklora i predlaže rekonstrukciju nekih zajedničkih folklornih formula. Ana Radin se bavi darivanjem hrane demonima i navodi primere nuđenja antihrane u basmama i rugalicama. Dejan Ajdačić je ukazao na neke književne tekstove slovenskih pisaca 19. veka u kojima demoni folklornog porekla jedu ljudsku hranu, oneobičenu ljudsku hranu, nečistu hranu i samo ljudsko meso ili krv. U novom tumačenju etnonima Venedi (Drvojedi), Budini (oni koji jedu šišarke) Aleksandar Loma je izneo pretpostavku da su skitsko-sarmatski Iranci tako, na podrugljiv način, nazivali Slovene još u doba Herodota. Ovaj zbornik zaključuju dva rada posvećena pićima. Jasna Vlajić predstavlja srpsku i hrvatsku građu o olovini, starinskom i zaboravljenom piću Slovena nalik pivu i posmatra ga u okviru formule zasnovane na parnim sinonimima. Andrej Toporkov je naveo zapise brojnih putnika, diplomata i istoričara koji potvrđuju starinu ruskog pijenja alkoholnih pića naiskap i ukazao na obredne osnove pijanstva.

3, 1998 – Svadba

U trećoj svesci godišnjaka Kodovi slovenskih kultura pažnju smo usmerili ka kodovima svadbe kod slovenskih naroda i svadbenom kodu sekundarno preobraženom u drugim segmentima narodne kultura Slovena — karnevalskoj svadbi, obredima godišnjeg ciklusa, obredima uz rođenje i krštenje, pogrebu, igrama, u folklornim tekstovima i dr.

Radost Ivanova posmatra bugarsku svadbu kao sistem znakova i određuje svojstva važnih obrednih lica (kum i starojko), obrednih predmeta (svadbeni hlebovi, svadbeno drvce i barjak i njihovo pripremanje). Vreme svadbe autorka sagledava u preseku životnog ritma čoveka i ritma prirode, a prostorni opseg svadbe određuje kretanjem svatova od mladoženjinog doma do mladinog doma i natrag. Na poljskoj etnografskoj i folklornoj građi Jan Adamovski istražuje prostor i putanju kretanja svatova sa posebnim akcentom na punktovima u kojima se svatovi zadržavaju — oba doma, crkva i krčma. Sa etnolingvističkog aspekta Ana Plotnikova se bavi različitim lokalnim narodnim nazivima nakonjčeta, deteta koje se daje nevesti kako bi rađala decu kod balkanskih Slovena. Iznete su pretpostavke o simboličkim paralelama hleb : dete, žena : konj, breme : dete. Dva naredna rada čine celinu o ulozi ptice u svadbi na osnovu folklorne i etnografske građi južnih i istočnih Slovena i Grka. O predstavama neveste kao ptice (najčešće kokoške koja se daruje, nosi i jede), ornitonimski motivisanim nazivima nevestinske kape i vez neveste-kokoške (ptice) sa svetom mrtvih govori rad Tatjane Zajkovski. U nastavku, Vitalij Zajkovski piše o funkciji ptica (kokoška, patki) kao ritualne hrane u svadbenim obredima, a potom samu kokošku vezuje za erotska značenja nevinosti i plodnosti, a čin otkidanja kokošjih nogu za razdevičenje.

Tatjana Agapkina analizira predsvadbene i postsvadbene rituale kao svadbeni podsistem u slovenskom kalendaru. U taj kontekst uključena su devojačka gatanja o suđeniku, prihvatanje devojaka u zajednicu polno zrelih, prolećni praznici kao ritualizovane forme upoznavanja mladih i prilike u kojima je slobodnije ponašanje dozvoljeno. Prilog Elene Uzinjove razmatra sekundarnu ritualizaciju svadbenih predmeta (prsten, nevestinski venac, svadbene sveće, venčano odelo, delovi svadbenog barjaka) u obredima uz porođaj, pogrebu, gatanjima, narodnoj medicini, stočarskim i kalendarskim obredima. Račko Popov ukazuje na tip karnevalske svadbe nazvane jalova, momačka, vartolomejeva svadba, koja se na Todorovdan u centralno-severnoj Bugarskoj izvodi za prestarele momke i devojke. Ovaj tip karnevalske svadbe zabeležen je u krajevima u kojima su kukerske povorke danas pojednostavljene, a sama momačka svadba po autoru je novija pojava. Irina Sedakova ukazuje na verovanja, folklorne tekstove (blagoslove, izraze i dr) i obrede uz rođenje i krštenje deteta u svetlosti predstava o svadbi i odnosu prema muškom/ženskom polu deteta, kao i u magijama za blagovremen, sretan i plodan brak novorođenčeta. Poređenje ukrajinskog pogreba neoženjenih momaka i neudatih devojaka sa elementima svadbenog obreda (svadbeno odelo, venac, raspletena devojačka kosa, svadbeno drvce, karavaj, barjak, svadbeni darovi) sa odgovarajućim srpskim obredom predmet je rada Oksane Mikitenko, dok Danica Đokić donosi građu o elementima svadbenog obreda u pogrebnim obredima južnih Slovena, sa posebnim naglaskom na običaje Vlaha u istočnoj Srbiji.

Radovi koji slede polaze od slovenske folklorne građe. Ljubinko Radenković razmatra strukturu južnoslovenskih predanja o čoveku kao učesniku demonske svadbe (susret, otkrivanje, potvrda). O okviru mitološkog kompleksa demonske svadbe posebno se ukazuje na transformaciju posude-buklije u zoomorfnog demona koji čoveku uzima dušu. Na osnovu južnoslovenskog svadbenog folklornog teksta o neukoj mladi Biljana Sikimić predlaže rekonstrukciju slovenskog svadbenog obreda čiji predmetni kod su mogli da čine razboj i tikva, a lokus bunjište. Zoja Karanović analizira ritualnu osnovu ključnih motiva u srpskoj baladi Ženidba Laza Radanovića (majčin blagoslov, svadbena košulja, magijsko ušivanje otrovnih biljaka). Polazeći od srpskohrvatskih epskih pesama o ženidbi sa preprekama Aleksandar Loma borbu sa demonskim otmičarem neveste sagledava u komparativnoj indoevropskoj perspektivi. Odnosu pohvalnih, tužbenih, oproštajnih, pokudnih južnoslovenskih svadbenih pesama, kao apelativnih poetskih žanrova prema predmetnim i pojavnim kodovima, pažnju posvećuje Dejan Ajdačić, te ispitujući njihovu svedenost ili razvijenost unutar pojedinih žanrova pokušava da dođe do činilaca koji određuju odnos koda i žanra.

 

4, 1999 – Delovi tela

Delovi tela u narodnim kulturama Slovena bili su podsticajna tema za saradnike četvrte sveske časopisa Kodovi slovenskih kultura. U izloženim radovima narodna anatomija i fiziologija se pokazuju kroz analizu naziva delova ljudskog, životinjskog ili tela demona, kroz verovanja, magijske postupke vezane za telo. Kako su telo i njegovi delovi na složen način isprepleteni sa slikom sveta, razmena telesnih i netelesnih predstava u jeziku i kulturi je dvosmerna, od najstarijih vremena do danas. Iako su autori svoju pažnju usmerili na različite sinhrone ili dijahrone aspekte okvirne teme, kroz radove se posebno otkriva večna preokupacija zdravljem i plodnošću.

Pojavu i značenje delova tela u ruskim bajanjima sistematizovao je i ispitao Aleksej Judin. Srpskohrvatska zdravica, u radu Tanje Petrović je razmotrena kroz upotrebu ljudskih i životinjskih delova tela u magijskom prizivanju plodnosti i berićeta, te kletvenim slikama umanjenog, slabog, mršavog, zgrčenog, sputanog i mekanog tela. Marta Bjeletić grupiše nazive delova tela u narodnom označavanju srodstva na tri grupe: 1) kost, meso, put, krv — simbolizuju životnu snagu i vitalnost, 2) trbuh, pupak, srce su u vezi sa trudnoćom i potomstvom, 3) trup, žila, zglob, seme koleno su lekseme koje imaju anatomsko, botaničko i „rodbinsko" značenje. Posebno su izdvojene lekseme koleno i pojas. Na građi savremenog poljskog jezika, Dorota Filar nabraja uobičajene osobenosti pojedinih delova tela, a potom tumači iskaze u kojima su neanatomske kategorije (fizički prostor, vreme, intelektualni, etički i estetski pojmovi) predstavljene korišćenjem naziva delova tela.

U svom prilogu poznavanju narodne antropologije, Tatjana Agapkina je osvetlila magijske i kalendarsko-ritualne radnje sa vodom (kupanje, polivanje, prskanje, valjanje u rosi i dr.) kojima se obezbeđuje zdravlje. Drugi deo njenog teksta govori o htonskim i svadbeno-erotskim postupcima i verovanjima vezanim za noge, a treći — o vezivanju (zatvaranju) usta. Malgožata Daviđak je svoj rad posvetila sagledavanju glave u poljskim frazeologizmima. Na osnovu ruskih poslovica o koži Ilja Utehin ukazuje na njen status u predstavi tela i mesto u iskazima o psihološkim stanjima, osećanjima i metonimijskim iskazima o čoveku i njegovoj sudbini. Otkrivanje princezinih belega u slovenskim i grčkim bajkama Vitalij i Tatjana Zajkovski dovode u vezu sa narodnim obredima: pokrivanjem devojke kada dostigne polnu zrelost, „zagledanjem neveste", probnim brakom, obnaživanjem pred svinjskim pastirom-žrecom kao ritualnim brakom sa pretkom/božanstvom ili demonom. Svojom studijom u južnoslovenskom nazivu za muški ud, u kojem su dosad videli banalnu metaforu iz slenga, Aleksandar Loma otvara neočekivane uvide u jezičku i kulturnu prošlost. Elena Uzenjova je pažnju posvetila proveri devičanstva u bugarskom svadbenom obredu i ukazala na akcionalne, predmetne i telesne aspekte utvrđivanja časnosti ili nečasnosti neveste. Ana Plotnikova piše o nazivima košuljice i posteljice (placente) novorođenog deteta kod južnih Slovena uz podatke o arealnoj rasprostranjenosti ovih naziva, magijskim postupcima sa košuljicom i posteljicom i verovanjima o deci rođenoj na neobičan način. Dagmar Burkhart piše o parodijskim predstavama zadnjice u nekim zapadnoevropskim delima, ruskim štampanim slikama (lubok), futurističkoj pesmi „Spomenik" Hlebnikova i tekstovima savremenog ruskog pripovedača Vladimira Sorokina. Simboliku vučjih usta u srpskim i hrvatskim običajima, verovanjima i folklornim tekstovima Piter Plas posmatra kroz „kontinuume" žensko — muško, gornje — donje, produktivno — destruktivno, domaće —divlje i pokazuje različita značenja vučjeg zeva: destruktivan, magijsko zaštitni i isceliteljski, i produktivan. Polazeći od Čajkanovićeve studije o Svetom Savi, Mirjam Mencej šepavost vuka u legendama o vučjem pastiru kod južnih Slovena dovodi u vezu sa drugim slovenskim mitologijama i savremenim rekonstrukcijama slovenskog panteona. Ljubinko Radenković pokušava da utvrdi opšta merila na kojima se zasnivaju razlike u izgledu čoveka i mitoloških bića i navodi opozicije: stalno/promenljivo, antropomorfno/zoomorfno, srednje/veliko-malo, celovito/necelovito, kratko/izduženo, jednoglavo/višeglavo, simetrično/asimetrično, govor/odsustvo govora, sposobnost vida/slepost, dvojno/jedno. Čitajući dela istočnoslovenskih i južnoslovenskih književnosti 19. veka, Dejan Ajdačić ukazuje na životinjske delove u izgledu demona, izdvaja pojave životinja kao pratilaca nečiste sile i motive pretvaranja demona u životinje.

5, 2000 – Zemljoradnja

Peta sveska časopisa posvećena je zemljoradnji u kulturi slovenskih naroda - vidovima agrarnog koda i pojavi drugih kodova u narodnim predstavama ratara i povrtara.

U radu Ljubov Kurkine, neobrađena, neiskrčena zemlja se sagledava kao stanište nečistih sila nasuprot obrađenoj, iskrčenoj, od ljudi osvojenoj zemlji. Autorka rekonstruiše pogled na svet drevnog zemljoradnika, i ime slovenskog boga Velesa povezuje sa nazivima od ratara korišćenog, pa odbačenog zemljišta. Nikos Čausidis je pažnju posvetio slikama na predmetima narodne kulture i osvetlio kako se simbolika plodnosti rombičnih slika dvosmerno prenosi sa njive na ženu, i sa žene na njivu. Ritualno oranje (najčešće izvođeno u vreme pre početka prolećnih zemljoradničkih radova), nazivi ovog obreda, vreme njegovog izvođenja, karakteristične radnje i njihov smisao, razmotreni su u prilogu Marine Valjencove. Donat Njevjadomski, koristeći poljsku etnografsku i folklornu građu, ispituje raznovrsnu simboliku zrna u ciklusima rađanja i umiranja. Obredno obilaženje žitnih polja i radnje koje se tom prilikom izvode radi podsticanja rasta i plodnosti žita, predstavljeni su i analizirani u radu Tatjane Agapkine. Mladin srp i postupak zasejavanja žitnim zrnom u svadbi i poslesvadbenim obredima, analizirala je Vanja Nikolova sa stanovišta simbola polodnosti i na osnovu veza dva obredna kompleksa predložila rekonstrukciju jednog dela zemljoradničkog koda. Na građi savremenih zapisa oko rusko-ukrajinske i belorusko-ruske granice, Olga Pašina istražuje uzajamne uticaje žetve i svadbe kroz parove: muško - žensko, ozimo - jaro, stari - mladi, priroda - čovek i ispituje antropomorfizujuće kodiranje u žetvi. Aspektima pojave pšenice, setve i žetve u zdravicama bavi se Tanja Petrović koristeći srpskohrvatske i druge južnoslovenske tekstove. Elena Uzenjova i Valerija Usačova pokazuju produktivne, zaštitne i čistilačke funkcije brašna u običajima životnog i godišnjeg ciklusa u verovanjima Slovena. O svecima-zemljoradnicima u ukrajinskim božićnim pesmama piše Aleksej Judin. Dejan Ajdačić poredi vremenski nepomične praznike narodnog hrišćanskog kalendara sa kalendarom ratara koji je uslovljen prirodnim okolnostima gajenja žitnih kultura. Andrej Moroz navodi i sistematizuje narodna verovanja i običaje vezane za gajenje povrća. Ovogodišnju svesku časopisa zatvara rad Aleksandra Lome, koji dosadašnje tumačenje toponima Divčibare nadgrađuje etimološko-folklorističkom rekonstrukcijom, u kojoj se ovo ime povezuje sa obredom bacanja lutaka-devojaka u vode, radi zaštite od grada.

6, 2001 Boje

Šesta sveska časopisa Kodovi slovenskih kultura objavljuje tekstove o bojama u narodnoj kulturi slovenskih naroda. (Vidi izabranu bibliografiju o bojama...)

Polazeći od saznanja kognitivne lingvistike, Milka Ivić piše o metaforičkim ekstenzijama naziva za boje i metaforičkim preznačenjima zelene i crvene boje. Ljudmila Popović ispituje mehanizme prototipskog i stereotipskog konceptualizovanja boja u jeziku na primerima iz folklora i psiholingvistističkih asocijativnih eksperimenata, posebnu pažnju poklanjajući opoziciji sjajan – bez sjaja. Snežana Petrović osvetljava semantiku prideva otvoren (i zatvoren) kao oznaku za svetlu i tamnu nijansu boja u srpskom, makedonskom i bugarskom jeziku pokazujući da su oni nastali kao semantički kalk prema turskom acık. Ulogu boja u sazdavanju simboličkih predstava i imenovanje cveća, metaforičke nazive cveća i njihove veze sa etiološkim predanjima istražuje Valerija Kolosova. Irina Sedakova se bavi pojavom boja u ritualima, verovanjima i predstavama vezanim za rađanje i funkcije boja u podsticanju životnih sila novorođenčeta, njegovoj zaštiti i zaštiti majke, kao i dobrobitnim uticajem posredstvom simbolike boja na začeće, trudnoću i porođaj. U kontekstu balkanskih i azijskih jezika i kultura, Gabrijela Šubert govori o ulozi boja u simboličkom obeležavanju prostora i različitim semiotičkim strategijama u označavanju geografskih i etničkih odlika. Olga Belova ispituje kolorističke crte tuđeg u narodnim predstavama Slovena – koloristička obeležja mitskih bića, protivnika, maski, kao i pojave boja u gatanjima i proricanjima. Ulozi boja u ruskim bajanjima posvetila je svoju pažnju Nadežda Guljtajeva. Marta Bjeletić predstavlja bele pčele kao rodbinski naziv potomaka treće ili još daljih generacija, kao pčelarski termin (kad rojev roj da roj), kao frazeologizam za izobilje, te kao apokrifni motiv i daje okvire za moguća tumačenja. Veronika Jarmak i Vladimir Ponomarenko razmatraju nazive sive boje u istočnoslovenskim jezicima sa etimološkog aspekta, uključujući i etimološke korelate sa drukčijom semantikom, te ukazuju na semantičke osobenosti razvoja ovih naziva. Isti autori bave se poreklom naziva srebra, pokazujući kako su oni asimilovani u slovenskim jezicima. O semiotici zelene boje u narodnoj kulturi slovenskih naroda piše Valerija Usačeva. Polazeći od zapisa o Crnobogu i Crnoglavu baltičkih Slovena, Aleksandar Loma u istraživanju balkanskih i indoevropskih mitologija crnu boju ne tumači kao oznaku htonskog, već kao oznaku bogova kojima su prinošene krvne žrtve.

7, 2003 - Deca

Sedma sveska godišnjaka “Kodovi slovenskih kultura” posvećena je deci u narodnoj kulturi slovenskih naroda.

Ana Plotnikova razmatra strukturu, terminologiju i semantiku obrednog praznovanja rađanja deteta ukazujući na njihovu geografsku rasprostranjenost i arealne specifičnosti ovog praznika kod južnih Slovena (krstike, križma; babine; povojnica; molitvi, kadene). Valentina Vaseva uporedno analizira cikluse plodnosti i rađanja žitarica, sitnih i krupnih domaćih životinja i ljudi u narodnim predstavama Bugara. Svetlana Tolstaja predstavlja i tumači magijske načine zaštite novorođenčadi od smrti u predstavama slovenskih naroda - pri pogrebu, posle smrti i pogreba deteta, kad žena zatrudni, na porođaju posle porođaja. Akcionalni, verbalni, predmetni postupci magijske zaštite se posmatraju kao sistem koji obuhvata umivanje deteta, hranjenje, odevanje, amulete, provlačenje, simboličku prodaju, “bacanje” – ostavljanje deteta, nalaženje (nahoče), magijski postupci pri kumstvu i krštenju. Iz etnografskih i lingvističkih izvora Piter Plas navodi muška i (ređe) ženska “vučja imena” na srpskohrvatskom jezičkom području i objašnjava njihovu motivaciju zaštitnom funkcijom, te daje onomastičke (antroponimijske) paralele iz drugih jezika i tradicija. Nazivi i motivacija naziva duša mrtve nekrštene dece, narodna verovanja o izgledu, nastanku i “postupcima” pobačene, mrtvorođene, ubijene ili prerano preminule dece predmet su studije Ivane Polonijo i Luke Šeša. Ljubinko Radenković navodi slovenska verovanja o krađi ljudskog, nekrštenog deteta kao kazni za nepažljivu porodilju od strane nečistih sila i prema njihovoj geografskoj rasprostranjenosti sugeriše da su takve predstave primljene od Germana. Dušan Ratica razmatra mesto deteta u slovačkoj seoskoj porodici prve polovine 20. veka i pokazuje načine vaspitanja dece i njihovog uključivanja sa odgovarajućim polnim ulogama u proces rada i zajednicu odraslih. Osećanje etničke pripadnosti i međuetničke odnose i uticaje međuslovenskih i slovensko-neslovenskih naroda u tradicionalnim dečjim igrama Vojvodine od druge polovine XIX do kraja XX veka osvetljava Vesna Marjanović. Poetičke osobenosti i mitsko-poetske predstave u tužbalicama za decom analizira Oksana Mikitenko i ukazuje na etno-regionalne crte ukrajinskih plačeva i tradicije balkanskih Slovena. Katalog motiva deteta u usmenim pesmama antologijske zbirke Hrvatske narodne pjesme (10 knjiga, od 1896 do 1942 godine) u izdanju Matice Hrvatske sastavili su Luka Šešo i Ivana Polonijo. Na osnovu ličnih intervjua u Moskvi i Petrogradu, Jekaterina Belousova se bavi savremenim gradskim predstavama o rađanju dece u vodi, tradicionalnim i savremenim elementima verovanja o “vodenoj deci”.

8, 2003 - Ptice

Tema osme sveske časopisa “Kodovi slovenskih kultura” 8/2003 biće – ptice.

Bibliografija o pticama u narodnoj kulturi Slovena – prva verzija


[ Projekat Rastko | Promena pisma | Engleski |Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]