Деян Айдачич, Юлія Білоног

Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів

Навчальний словник

Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів. Навчальний словник / Айдачич Д., Білоног Ю. – Київ : Бібліотека Українця , 2005. – 126 с.

Рецензенти: О.Л. Паламарчук, кандидат філол. наук, В.В. Чумак, кандидат філол. наук, Л.В. Непоп, кандидат філол. наук

Затверджено вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 22 березня 2005 року)


Передмова

В умовах пожвавлення сучасних міжнародних зв’язків у сфері науки та культури інтенсифікуються й процеси міжмовної комунікації. Передача інформації з одного мовного простору в інший має здійснюватися шляхом адекватного перекладу. Велику роль у забезпеченні такої адекватності традиційно відіграють словники, а також різні науково-популярні довідкові видання, що полегшують засвоєння граматичних, синтаксичних, морфологічних, лексико-термінологічних та інших ресурсів іноземної мови. Усім, хто прагне вивчити сербську мову в Україні, дуже не вистачає словників. В умовах відсутності українсько-сербського перекладного словника дедалі актуальнішою стає потреба у розробці навчальних видань, спрямованих на виявлення специфіки граматичних можливостей двох мов в аспекті адекватного перекладу сталих (передусім фразеологізованих) словосполучень, при чому зазвичай виникає багато труднощів. Саме така потреба й спричинила появу “Короткого українсько-сербського словника сполучуваності слів”.

Підґрунтям для створення даної публікації була сучасна фахова література. Висловлюємо щиру подяку Л.І. Даниленко та О.Л. Паламарчук за люб’язний дозвіл скористатися у якості зразка для нашої публікації їхнім посібником “Перекладаємо чеською. Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції” (2001).

У цьому виданні вміщено вибіркові, часто вживані форми сполучуваності слів у сербській та українській мовах, які викликають труднощі у рецептивно-перекладацькій практиці. Лексикографічний характер подання такого матеріалу дає користувачам даного словника можливість порівнювати включені до його складу синтагматичні форми і, зважаючи на їх подібність чи відміність у двох мовах, вживати правильно, відповідно до синтаксичних можливостей певної мови. Пропоноване нами видання є навчальним словником, тобто лексикографічною працею, яка сприятиме підвищенню ефективності й оптимізації навчального процесу. “Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів”, перш за все, розрахований на оглядове й легке засвоєння мовних конструкцій у процесі вивчення або викладання мови і призначений для українських студентів-сербістів, українців, які вивчають сербську мову, а також може стати в нагоді й сербам, що бажають удосконалити свій рівень володіння українською мовою.

При укладанні словника основну увагу було зосереджено на виразах, у яких в одній мові вживається прийменик, а в іншій – мають місце безприйменникові конструкції, на виразах, що в різних мовах різняться за прийменниково-відмінковими формами, а також на виразах, які в одній мові представлені конструкціями з прийменником, а в іншій – з дієприкметником і т.д.

Структура словникової статті складається зі слова українською мовою, перекладу його на сербську мову, виразів україською мовою і адекватних їм виразів сербською мовою. Граматичний рід сербських та українських іменників іноді відрізняється, на що ми вказуємо в словнику, подаючи в таких випадках граматичну категорію роду сербських слів та знак ♠. Прикметники подано у формі однини чоловічого роду. Дієслова представлені інфінітивом. Спочатку подається форма недоконаного, а після неї – доконаного виду. Прийменники й відмінкові форми українською мовою виділено курсивом. Слово в дужках означає альтернативний варіант. У квадратних дужках наводиться альтернативний прийменник (який може використовуватися замість іншого прийменника чи безприйменникової конструкції). Якщо в сербській частині наводиться скорочення “+ инф.”, слід пам’ятати про те, що в сербській мові паралельно з інфінітивними конструкціями використовуються сполучення “да + особова форма дієслова у теперішньому часі”, яке є більш уживаним, ніж власне інфінітивна конструкція.

Словник містить 1791 одиницю.

Література та джерела

Spiwak O. Jurkowski M. Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny. – Warszawa: Tyrsa, 2003. – 341 s.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.: ВТФ Перун, 2002. – 1440 с.

Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наукова думка, 2001. – 640 с.

Даниленко Л.І., Паламарчук О.Л. Перекладаємо чеською. Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції. Навч. посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 50с.

Петровић В., Дудић К. Речник глагола са граматичким и лексичким допунама. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1989. – 124 с.

Попова М. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. – София: Издателство на Българска академия на науките, 1987. – 544 с.

Симић Р., Јовановић Ј. Српска синтакса. – У 4 књ. – Београд, 2002.

 

А

авторитет ауторитет; користуватися авторитетом имати ауторитет

агентство агенција ж.♠; в агентстві у агенцији; ангажувати рекламне агентство ангажовати рекламну агенцију

агітувати за кого-що, проти кого-чого агитовати за некога-нешто, против некога-нечега; агітувати за певну програму агитовати за одређени програм

агресивний агресиван; агресивний до кого-чого агресиван према некоме

адреса адреса; жити (проживати, мешкати) за адресою живети (становати) на адреси; звернутися (потрапити) не за адресою обратити се на погрешну адресу; надіслати на адресу послати на адресу; помилитися адресою погрешити адресу

активний активни; активний у чому активан у нечему; активна (дійова) допомога активна помоћ

акцент акценат; ставити акцент на що ставити акценат на нешто; робити акцент на чому акцентовати (истицати) нешто; говорити з акцентом говорити са акцентом

акція (кампанія, захід, дія) акција; дипломатична акція дипломатска акција; доброчинна (благодійна) акція добротворна акција; рекламна акція рекламна акција; акція на підримку чого акција подршке нечему; акція проти кого-чого акција против некога-нечега

алфавітний алфабетни (азбучни); алфавітний порядок алфабетни ред (за латиницу), азбучни ред (за ћирилицу); в алфавітному порядку по алфабетном (азбучном) реду

альтернатива алтернатива; альтернатива чому алтернатива нечему; запропонувати альтернативу понудити алтернативу

амністія амнестија; амністія кому амнестија за некога; проголосити амністію кому прогласити некоме амнестију

аналогія аналогија; за аналогією по аналогији; діяти за аналогією до чого учинити по аналогији са нечим

аналіз (тексту) анализа ж.♠ (текста); не підлягати аналізу не може се анализирати, није подложно анализи; згідно з (за) аналізом фахівців по (према) анализи стручњака; підготувати до аналізу припремити за анализу

аналізувати кого-що для кого анализирати некога-нешто за некога

аналогічний аналогно, по аналогији; аналогічний чому, з чим, до чого аналогно (по аналогији) са нечим

ангажувати кого що до чого ангажовати некога-нешто за нешто

апелювати до кого-чого апеловати на некога-нешто

аргумент аргумент; навести аргументи проти кого-чого навести аргументе против некога-нечега; наполягати на певному аргументі инсистирати на одређеном аргументу; служити аргументом служити као аргумент; спиратися на аргументи ослањати се на аргументе; удаватися (звертатися) до різних аргументів позивати се на разне аргументе; узяти під сумнів аргументи посумњати у аргументе; аргумент для чого аргумент за нешто

атака напад ч.♠; атака кого-чого на кого-що, проти кого-чого напад некога-нечега на некога-нешто, против некога-нечега

аукціон аукција ж.♠; купувати, продавати з аукціону куповати, продавати на аукцији

 

Б

багатий на що і чим богат нечим; життя, багате на події, подіями живот богат догађајима

бажання жеља; бажання чого жеља за нечим; за бажанням по жељи

бажати кому чого желети некоме нешто; бажати кого желети некога

база основа (база); на базі чого на основу нечега, на основи (бази) нечега

базікати що, про кого-що брбљати нешто, о некоме-нечему

байдужий до кого-чого равнодушан према некоме, нечему; байдужий до ситуації равнодушан према ситуацији, байдужий до недоліків равнодушан према манама

байдужість равнодушност; байдужість до кого-чого равнодушност према некоме-нечему

балакати про кого-що ћаскати о некоме-нечему

балотуватися в кого-що кандидовати се за некога-нешто; балотуватися в президенти кандидовати се за председника; балотуватися в місцеву раду кандидовати се за градску скупштину; балотуватися до чого кандидовати се за нешто; балотуватися на пост кандидовати се за место…

банк банка ж.♠; звернутися у банк обратити се у банку

барикада барикада; стояти, бути по різні боки баррикади стојати, бити на разним странама барикаде

батьківщина отаџбина; повернутися на батьківщину вратити се у отаџбину; на батьківщині у отаџбини

батько отац; бути схожим на батька личити на оца; хрещений батько кум; іти за хрещеного батька до кого бити кум некоме

бачити побачити кого-що гледати угледати (видети) неког-нешто; бачити наскрізь кого-що прозрети некога-нешто

беззахисний беспомоћан; беззахисний перед ким-чим беспомоћан пред неким-нечим

безсилля немоћ ж.♠; безсилля перед ким-чим немоћ пред неким-нечим

бензин бензин; закінчився бензин у кого нестало је бензина некоме

бентежитися перед ким збунити се пред неким; бентежитися від чого, чим збунити се због нечега

берегти кого-що від кого-чого чувати некога-нешто од некога-нечега

битва битка; битва за що битка за нешто; битва під Києвом битка код Кијева

бити кого-що чим ударати некога-нешто нечим; бити чим об що нешто у (о) нешто

битися з ким за кого-що тући се са неким за некога-нешто

бідний сиромашан; бідний на що сиромашан нечим; бідна уява бедна (убога) фантазија

бік страна ж.♠; з лівого боку са леве стране; з обох боків са обе стране; бути на іншому боці бити на другој страни; з одного бокуз іншого боку с једне стране… с друге стране

благати в кого, кого про що преклињати некога, некога за нешто

благословляти благословити кого благословити поблагословити неког

близький кому-чому близак некоме-нечему

бліднити збліднути від чого бледети побледети од нечега; збліднути від переляку побледети од страха

божеволіти збожеволіти від кого-чого; за ким-чим лудети полудети због некога-нечега; за неким, нечим

божитися у чому заклињати се нечим; божитися перед ким в чому, чим заклињати се пред неким нечим, у [на] нешто; божитися у вірності заклињати се на верност

боліти що в кого болети нешто неког; у мене болить нога боли ме нога

боляче болно; комусь боляче за кого-що некоме (је) болно због некога-нечега

борг дуг; брати у борг задужити се; залізти у борги по вуха до гуше се задужити

боргувати що кому дуговати нешто некоме; боргувати кому вдячність дуговати некоме захвалност

борець борац; борець за що борац за нешто

боржник дужник; бути боржником у кого, чиїм бити дужник нечији

боронити кого-що від кого-чого бранити некога-нешто од некога-нечега; боронити кому бранити некоме

боронитися від кого-чого бранити се од некога-нечега

боротися поборотися з ким-чим за кого-що борити се са неким за нешто; боротися проти кого-чого борити се против неког-нечег

боротьба за що, проти чого борба за нешто, против нечег; боротьба за існування борба за опстанак; боротьба за мир борба за мир; боротьба проти війни борба против рата

боятися за кого-що бојати се за неког-нешто; боятися за дитину бојати се за дете; боятися за успіх роботи бојати се за успех у послу; боятися кого-чого бојати се некога-нечега

брати взяти кого-що у кого, узимати узети некога-нешто од некога, некога-нешто некоме; взяти кого-що на що узети некога-нешто у (на, за) нешто; взяти секретарку на (на випробувальний термін) роботу узети секретарицу на пробни рад, взяти землю в аренду узети земљу у закуп, взяти до уваги узети у обзир; взяти кого-що для чого узети некога-нешто за нешто; взяти за взірець узети за пример; брати до відома що узимати у обзир нешто; брати силою узимати силом; брати в полон запленити; брати слово з кого тражити обећање (часну реч) од некога; брати слово (на зборах) узети реч (на састанцима); брати участь у чому учествовати у нечему; брати зобов’язання преузети обавезу; брати / взяти до уваги що, зважати на що узети у обзир нешто; брати на себе преузимати на себе

братися взятися до чого подухватати се подухватити се нечега; братися за що подухватати се нечега; братися до роботи подухватити се посла; взятися за що, до чого подухватити се нечега; взятися за роботу подухватити се посла; взятися за читання латити се читања

брехати збрехати про що кому лагати слагати нешто некоме, некога

бронювати забронювати що для кого резервисати нешто за некога; забронювати квитки для брата резервисати карте за брата

бруднити забруднити кого-що чим прљати испрљати некога-нешто нечим; забруднити черевики испрљати ципеле

бувати у кого бити код неког; бувати у батьків бити код родитеља

будити кого будити неког

будувати збудувати що кому, для кого, що з чого, що на чому градити саградити нешто некоме, за некога, нешто од нечега, нешто на нечем

бунт побуна ж.♠; підняти бунт проти кого-чого дигнути побуну, побунити се против некога-нечега

бунтувати кого, проти кого-чого побуњивати некога против некога-нечега

бути бити; бути здоровим тілом і духом бити здрав телом и духом; бути схожим на кого-що личити на некога-нешто; бути серед нас бити међу нама; бути ким (за проесією) бити неким (по професији)

В

вагатися щодо чого двоумити се (колебати се) око нечега; не вагаючись не колебајући се; без вагань без колебања (двоумљења)

вагітна від кого (батька дитини) трудна од некога; вагітна ким трудна са неким (дететом)

важливо для кого-чого що важно некоме-нечему нешто, за некога-нешто нешто; для мене це важливо мени је то важно

варити зварити що кому на чому кувати скувати нешто некоме на нечем

вважати кого-що ким-чим, яким сматрати некога-нешто неким-некаквим, за некога-некаквог

вважати що сматрати нешто

ввічливий до кого, з ким; љубазан према некоме, са неким

вводити кого-що в що уводити некога-нешто у нешто

ввозити що, через кого-що увозити нешто, преко некога-нечега

вдавати вдати за кого-що издавати (лажно представљати) за некога-нешто

вдаватися вдатися за кого-що издавати се за некога-нешто; 2) вдаватися вдатися кому успевати успети + инф. некоме; це мені вдалося ја сам успео у томе

величати кого ким-чим величати некога као некога-нешто

верховодити ким-чим руководити неким-нечим; бити коловођа некоме-нечему

вибагливий до кого-чого захтеван према некоме-нечему

вибачати кому що опростити некоме нешто

вибачатися вибачитися перед ким-чим за що извињавати се некоме за нешто

вибір избор; мати вибір між двома рішеннями бирати између два решења; робити вибір правити избор; на вибір на избор; вибір чого избор нечега

вибрати (між двома варіантами) кого-що изабрати (између две варијанте) некога-нешто

вивідувати в кого що, про кого-що дознати од неког нешто, о некоме-нечему

вивчати що учити нешто; вивчати фізику учити физику

вивчитися на кого учити (се) за некога; вивчитися на швачку учити за кројачицу

виганяти вигнати кого з чого, що истерати некога из нечега, са нечега, нешто вигнати погани думки з голови отерати лоше мисли из главе

вигідний для кого-чого, кому-чому користан за некога-нешто, некоме-нечему,

вигляд изглед; на вигляд на изглед; під виглядом под изгледом

виглядати кого-чого тражити погледом некога-нешто; виглядати з вікна тражити погледом са прозора

виглядати ким-чим, як хто-що изгледати као неко-нешто

виговорюватися виговоритися перед ким изговарати се пред неким-нечим

вигода від чого, з чого корист из нечега, од нечега; здобувати вигоду извући корист

виграти що у кого добити нешто од некога; виграти гроші добити паре; виграти приз добити награду; виграти час добити на [у] времену

видавати кого-що за кого-що представљати некога-нешто за некога-нешто

відвикати відвикнути від кого-чого, + інф. одвикнути се од некога-нечега, + инф.

видно по кому-чому, з чого очигледно по некоме-нечему, из нечега према нечему

видумувати видумати кого-що измишљати измислити некога-нешто; видумати про кого измислити о неком, за некога

визнавати визнати що признавати признати нешто; визнавати право за ким признавати некоме право

визначити що кому одредити нешто некоме

виймати кого-що чим, з кого-чого вадити некога-нешто нечим, из некога-нечега

викладати що кому в [на] чому предавати нешто некоме; викладати на факультеті предавати на факултету

виклик позив; на виклик на позив; за викликом по позиву; кинути виклик кому изазвати некога; прийняти виклик прихватити изазов

викликати кого на що изазвати некога на нешто; викликати кого в суд позвати некога на суд

виключати виключити кого-чого з чого искључивати искључити некога-нешто из нечег

використовувати використати що, що для чого искоришћавати искористити нешто, нешто за нешто; використати переваги искористити предности; використати наукові знання на [у] практиці искористити научна знања у пракси; використати щипці искористити клешта

викривати викрити кого у чому разоткривати разоткрити (затећи) некога у нечему; викрити злодія у крадіжці затећи лопова у крађи

викупляти викупити кого-що в кого (рідко від кого) откупљивати откупити некога-нешто од некога

вилаяти кого за що изгрдити некога за нешто, због нечега; його вилаяли њега су изгрдили; вилаяти грубо сусіда изгрдити грубо суседа

вилікувати кого від чого излечити некога од нечега

вимагати з кого що тражити од некога нешто

вимога захтев ч.♠; вимога кого до кого захтев некога неком; висувати вимоги до кого-чого изнети захтеве према неком-нечем, за некога-нешто

вимогливий до кого-чого захтеван према неком-нечем

вимірювати віміряти кого-що кому, що у чому чим мерити измерити некога-нешто неком, нешто у нечему нечим

вина кривица; з чиєї вини нечијом кривицом

виний у чому крив за нешто; він у всьому винуватий он је за све крив; бути виним у чому бити крив за нешто; у цьому ти сам виний за то си сам крив; я в цьому не виний ја за то нисам крив

винуватити кого в чому окривити (оптужити) некога за нешто; винуватити дитину в неправді окривити дете за лаж; звинувачувати себе у чому окривити себе за нешто

виняток изузетак; за винятком по изузетку; зробити виняток для кого направити изузетак за некога

виплатити що кому уплатити нешто некоме

виправляти виправити кого-що исправљати некога-нешто

випадок случај; у багатьох випадках у многим случајевима; у кращому випадку у најбољем случају; у більшості випадків, здебільшого у већини случајева; обмежитися випадком ограничити се на случај; посилатися на випадок позивати се на случај; як це буває у випадку како то бива у случају; у випадку чого у случају нечега; у цьому (даному) випадку у овом (датом) случају

випитувати випитати що у кого испитивати испитати нешто код неког; випитувати у знайомих распитивати се код познатих

виправдовувати виправдати кого-що перед ким, за що оправдавати оправдати некога-нешто код некога, за нешто

виправдовуватися виправдуватися перед ким-чим за що оправдавати се оправдати се пред неким-нечим за нешто

виправляти виправити кого-що, чим поправљати поправити некога-нешто, нечим

випробовувати випробувати испитивати испитати; випробовувати нові ліки на кому испитивати нове лекове на некоме

випускати випустити кого звідки, кого з чого пуштати пустити некога однекле, из нечега; випустити з тюрми пустити из затвора

виражати виразити що кому изразити нешто неком

виривати вирвати в кого що отимати отети некоме нешто

вирізнятися чим серед кого одликовати се нечим међу неким; вирізнятися старанністю серед однокласників одликује се залагањем међу друговима из разреда

вирішувати вирішити що, про кого-що, за кого, з ким одлучивати одлучити (решавати решити) нешто, о некоме-нечему, за неког, са неким

виробляти виробити що для кого, що з чого (сировини) производити нешто за некога, нешто од нечега (сировине)

виростати вирости ким-чим, в кого-що, на кого що одрасти у некога, нешто

вирощувати виростити кого-чого гајити одгајити некога-нешто; вирощувати коней гајити коње

вирушити (піти) куди кренути негде; вирушити в дорогу кренути на пут; вирушити на пошуки кренути у потрагу

висватати кого за кого, кого кому испросити некога за некога

висвітлити що кому разјаснити нешто некоме

висилати вислати що кому слати послати нешто некоме

висловлювати що кому, про кого-що, за кого-що, проти кого-чого исказати нешто некоме, исказати (одредити се) о [према] некоме-нечему, за некога-нешто, против некога-нечега

вислужувати вислужити кого служити послужити некога

вислужуватися перед ким-чим, у чому додворити се некоме нечим, у нечему

вислухати кого, що саслушати некога, нешто

висмикувати висмикнути кого-що чим звідки чупати ишчупати некога-нешто нечим однекле; висмикнути з його рук папірець ишчупати из његових руку папирић; висмикнути морквину руками з землі ишчупати шаргарепу рукама из земље

висміювати висміяти кого-що исмејавати исмејати некога-нешто; висміювати боягуза исмејавати кукавицу

висновок закључак; дійти висновку, прийти до висновку доћи до закључка; робити відповідні висновоки з чого правити одговарајуће закључке из нечега

вистрілювати вистрілити з чого, у кого, по кому-чому; що гађати (стрељати) погодити (устрелити) из нечега у некога; вистрілити з гармати гађати из пушке

виступ (усний) наступ (усмени); публічний виступ перед ким јавни наступ пред неким

виступати за кого-що, проти кого-чого наступати, иступати за неког, против неког-нечег; виступати на конференції наступати на конференцији

витирати що чим брисати нешто нечим; витирати посуд рушником брисати посуђе крпом

витікати витекти що з чого истицати истећи нешто из нечега

витрачати витратити що на кого-що, що для кого-чого, що на що трошити потрошити нешто на некога-нешто, нешто за некога-нешто, нешто на нешто

витягати витягти кого-що извадити извући некога-нешто, за нешто; витягти інформацію извући информацију; витягти в кого що извући од некога нешто; витягти кого з чого извући некога из нечег; витягти з кого що извући из некога нешто

виховувати виховати кого васпитавати васпитати некога

вишивати вишити що кому, що для кого, що на чому, чим везти извезти нешто некоме, нешто за некога, нешто на нечему, нешто нечим; вишити шовком квітку на сорочці извезти свилом цвет на кошуљи

вишкірюватися вишкірятися на кого, до кого кезити се искезити се на неког, некоме

відбивати відбити що кому, від кого-чого одбити нешто некоме, од неког-нечег; відбити охоту кому, у кого до чого убити (умањити) вољу некоме према нечему, за нешто; відбити вчителеві охоту до праці убити учитељу жељу за радом

відбирати відібрати що у кого одузимати одузети нешто некоме; відібрати землю у землевласників одузети земљу земљопоседницима; відібрати багато часу одузимати много времена

відвертий з ким отворен с неким

відвідувати відвідати кого-що посетити некога-нешто

відводити відвести кого куди, до кого, від кого-чого одводити некога негде, неком-до некога, од некога; відводити відвести що від кого-чого удаљити (отклонити) нешто од некога-нечега

відволікати кого від чого одвлачити некога од нечега; відволікати увагу одвлачити пажњу

відгонити чим отерати нечим

відгородитися від кого-чого оградити се од некога-нечега

віддавати давати; віддавати належне кому давати некоме (добро) по заслузи, добро оценити нечије заслуге

віддалятися віддалити кого-що від кого-чого удаљавати удаљити некога-нешто од некога-нечега

відділяти відділити кого-що від кого-чого одвајати одвојити (раздвајати раздвојити) некога-нешто од некога-нечега

віддячити кому за що захвалити некоме на нечему (за нешто); віддячити батькам за турботу захвалити родитељима на бризи, за бригу

відзвітувати кому-чому, перед ким-чим про що известити некога, пред неким о нечем

відігравати відіграти що в чому одиграти нешто у нечем; відігравати роль в житті одиграти улогу у животу

відкладати відкласти що одгађати нешто

відклеїти що від чого одлепити нешто од нечега

відкривати відкрити кого-що, що в кому откривати открити некога-нешто, некоме нешто, у некоме нешто; відкрити скрипаля открити виолинисту; відкрити талант в молодому скрипалі открити таленат младог виолинисте; 2) відкривати відкрити що чим, що кому отварати отворити нешто нечим, нешто некоме

відкритий на, до отворен за, према; відкритий на розмову отворен за разговор

відкупити що в кого откупити нешто од некога

відмежовувати відмежувати що від чого разграничити нешто од нечега

відміна разлика; на відміну від кого-чого за разлику од некога-нечега

відмовляти відмовити кому отказивати отказати некоме; відмовити кому у чому отказати некоме нешто; відмовити собі в чому отказати (лишити) себе нечега

відмовлятися відмовитися від кого-чого одрицати се одрећи се некога-нечега; відмовитися від посади одрећи се положаја; відмовитися від спадщини одрећи се наслеђа; відмовитися від своїх прав одрећи се својих права

відносити віднести кого-що до кого-чого односити однети некога-нешто до некога-нечега

відношення до кого-чого однос према некоме-нечему; відношення до людей однос према људима; відношення до роботи однос према послу

відомий кому чим познат некоме по нечему

відповідальність одговорност; діяти на власну відповідальність деловати на сопствену одговорност; притягти до відповідальністі позвати на одговорност; нести відповідальність за… сносити одговорност за…; дати під відповідальність що дати под одговорност нешто

відповідати відповісти що кому, на що одговарати одговорити нешто неком, на нешто; відповідати на запитання одговарати на питања; відповідати за кого-що, перед ким-чим за що одговарати за некога-нешто, пред неким-нечим за нешто; відповідати за свою поведінку перед батьками одговарати за своје понашање пред родитељима

відповідно до чого према нечему, у складу са нечим

відповідь одговор ч.♠; ухилятися від відповіді избегавати одговор; дати остаточну відповідь на що кому дати коначан одговор на нешто некоме; позитивна відповідь позитиван одговор; ухильна відповідь неодређен одговор

відпочинок одмор; будинок відпочинку одмаралиште; відпочинок на курорті одмор у одмаралишту

відправляти відправити кого-що кому, до кого-чого испраћати испратити некога некоме, до некога-нечега

відпускати відпустити кого-що пуштати пустити некога-нешто; відпустити студентів на перерву, з пари пустити студенте на одмор, са са часа; відпустити що пустити нешто; відпустити волося пустити косу; відпустити бороду пустити браду; відпустити сукню отпустити хаљину

відпустка одмор ч.♠ (распуст ч.♠); бути у відпустці бити на одмору; піти у відпустку поћи на одмор

відраджувати кого від чого одговорити некога од нечега

відривати відірвати кого від чого одвајати некога из нечега

відрізняти відрізнити кого-що від кого-чого разликовати некога-нешто од негкога-нечега

відрікатися відректися від кого-чого одрицати се одрећи се некога-нечега

відрядження службени пут ч.♠; у відрядженні на службеном путу; у відрядження службени пут; відрядження (куди) у Київ, до Києва службени пут у Кијев

відсоток постотак (проценат); давати гроші під відсотки давати новац са каматом; під великі відсотки уз велику камату

відставка оставка; подати у відставку поднети оставку; послати (відправити) у відставку кого дати некоме оставку (отпустити некога)

відстань растојање ср.♠; на відстані від кого-чого на растојању од некога-нечега

відстоювати відстояти кого-що бранити (штитити) некога-нешто; відстоювати свою думку бранити своје мишљење

відступати відступити з чого (звідки) від кого-чого; перед ким-чим; одступати одступити од некога-нечега, пред неким-нечим

відсутність одсутност; за відсутністі кого-чого у одсуству некога-нечега

відхиляти відхилити кого-що уклањати уклонити (одбацивати одбацити) некога-нешто; відхилити пропозицію одбацити предлог

відцуратися кого-чого, від кого-чого одрећи се некога-нечега

відчужуватися від кого-чого отуђивати се од некога-нечега; відчужуватися від рідної домівки отуђивати се од родног дома

відштовхувати відштовхнути кого-що одбацити (одбити) некога-нешто; його поведінка її відштовхнула његово понашање ју је одбило

війна рат ч.♠; війна з ким-чим, проти кого-чого, за що рат са неким, против неког-нечег за нешто

візит посета ж.♠; візит у країну посета држави; державний візит у Сербію државна посета Србији

вікно прозор ч.♠; викинути з вікна, через вікно бацити кроз прозор; дивитися у вікно гледати кроз прозор; висунутися з вікна нагнути се кроз прозор

віра вера; прийняти на віру примити на поверење (поверовати)

вірити в кого-що веровати у некога-нешто

вірус вирус; заразитися вірусом СНІД заразити се вирусом сиде

висіти на чому, під-над чим висити на нечему, под-над нечим

вітати привітати кого з чим честитати некоме нешто; вітати з днем народження честитати рођендан

вітатися привітатися з ким поздрављати поздравити се са неким, поздрављати поздравити некога

вкидати вкинути кого-що в що убацивати убацити неког-нешто у нешто

вкладати вкласти кого-що в що стављати ставити неког-нешто у нешто; вкладати капитал улагати капитал

включати включити кого-що до чого укључивати укључити некога-нешто у нешто; включити у списки, до списків укључити у спискове

властивий кому-чому својствен некоме-нечему

вливати влити що в що, до чого уливати улити нешто у нешто

вливатися влитися в що, до чого уливати се улити се у нешто

влучати влучити в кого-що чим погађати погодити некога-нешто [у некога-нешто] нечим

вмивати вмити кого-що чим умивати умити некога-нешто нечим

вмиватися вмитися чим умивати се умити се нечим

вміти + інф. умети (знати) + инф.; що він вміє? шта он уме (зна)?; Він вміє співати Он уме (зна) да пева

вникати вникнути у що проницати проникнути у нешто; вникати в суть проблеми проницати у суштину проблема

вносити внести кого-що до чого уносити унети некога-нешто у нешто

вовтузитися біля (коло) кого-чого, з ким-чим мувати се око нечег, са неким-нечим

водити кого куди водити некога некуда, у нешто, на нешто; водити дитину за руку до школи водити дете за руку у школу

возити кого-що чим возити неког-нешто нечим; возити актора машиною возити глумца колима (аутомобилом)

возитися з ким-чим, коло (біля) кого-чого радити са неким-нечим, око некога-нечега

володіти чим поседовати нешто; володіти ким-чим владати неким-нечим; монополії володіють ринком монополисти владају на тржишту; володіти іноземними мовами владати иностраним језицима; володіти своїм ремеслом владати својим занатом

волосина длака; за волосину від чого за длаку од нечега; його життя тримається на волосині његов живот виси о концу

ворог непријатељ; загинути від руки ворога погинути од руке непријатеља

ворогувати з ким-чим бити непријатељ некоме-нечему

ворожити на чому гатати; ворожити на гущі гледати (гатати) у кафу; ворожити на картах гледати (гатати) у карте

воювати з ким-чим, проти кого-чого за що ратовати с неким-нечим, против неког-нечег за нешто

впадати в що, до чого упадати у нешто

впевнений у чому уверен (сигуран) у нешто

впевненість у чому увереност (сигурност) у нешто; впевненість у правильних діях увереност у правилне поступке; для впевненості (перерахувати) ради сваке сигурности (обезбедити се)

впевнити кого у чому убедити некога у нешто; впевнити у істинності уверити у истинитост

впевнитися у чому убедити се у нешто

вписувати кого-що до чого уписивати некога-нешто у нешто

вплив утицај; під впливом кого-чого под утицајем неког-нечег; змінюватися під впливом зовнішніх умов мењати се под утицајем спољашњих услова; чинити вплив вршити утицај; подлягати впливу подлегати утицају

впливати на кого-що утицати на некога-нешто

вплітати вплести кого-що в що уплитати уплести некога-нешто у нешто

впорскувати що в що убризгавати нешто у нешто

впорядковувати впорядкувати що кому, що для кого уређивати уредити нешто некоме, нешто за некога

вправа з чого вежба из нечега

вправлятися в чому, з чого вежбати нешто

впроваджувати що в що уводити нешто у нешто

впустити впускати кого-що в що пуштати пустити некога-нешто у нешто

враження утисак ч.♠; враження від чого утисак од нечега; залишити враження оставити утисак; на підставі враження на основи утиска; обмінюватися враженнями разменити утиске; справляти враження учинити утисак

вранці ујутру; рано вранці рано ујутру

враховувати що урачунати нешто; враховувати обставини урачунати околности

вручати вручити що кому уручивати уручити нешто некоме

врятувати кого-що від кого-чого спасти некога-нешто од некога-нечега; врятувати підприємство від банкрутства спасти предузеће од банкротства

вселяти в кого-що, кому що усељавати код некога, негде, нешто некоме

вставляти вставити що в що стављати ставити нешто у нешто

встрявати в що, до чого мешати се у нешто

вступати вступити до чого ступити у нешто; вступити в університет уписати се на универзитет

всувати всунути що в що убацивати убацити нешто у нешто

всупереч чому насупрот нечем; всупереч усьому насупрот свему

втирати втерти що в що размазивати размазати нешто у нешто

втискати втиснути що в що утиснути нешто у нешто

втома умор ч.♠; падати від втоми падати од умора

втомлюватися втомлятися від кого-чого, чим умарати се уморити се од некога-нечега, нечим

втрачати втратити кого-що губити изгубити некога-нешто; втратити батьків изгубити родитеље; втратити гроші изгубити паре

втручатися у що уплитати се у нешто

вулиця улица; жити на вулиці Вернадського живети у улици Вернадског

вухо ухо; шептати на вухо шапутати на ухо; посмішка від вуха до вуха осмех од уха до уха

входити куди з ким, до чого, [у] на що улазити некуда са неким, у нешто, на нешто

Г

газета новина новине (мн.); надрукувати у газеті що одштампати у новинама нешто; писати для газети писати за новине; сходити за газетою ићи по новине

гальмувати кого-що кочити некога-нешто; гальмувати машину кочити аутомобил

ганьбити зганьбити кого срамотити посрамити некога; зганьбити начальника посрамити начелника

гарантувати кому що гарантовати некоме нешто

гидкий кому гадан некоме

гидувати ким-чим пренебрегавати некога-нешто

гідність достојанство; з гідністю достојанствено

гинути загинути через кого-що гинути погинути због некога-нечега

гіпотеза хипотеза; згідно з гіпотезою сагласно хипотези; за допомогою гіпотези помоћу хипотезе; не протирічити гіпотезі не противречити хипотези; скористатися гіпотезою искористити хипотезу; вважати гіпотезу правильною сматрати хипотезу правилном; погоджуватися з гіпотезою слагати се са хипотезом; відмовитися від гіпотези одрећи се хипотезе

глибина дубина; глибиною (в) два метри дубоко два метра; глибина річки дубина реке; з глибини душі из дубине душе

глузування подсмех ч.♠; глузування кого з кого-чого подсмех некога некоме-нечему; зробити предметом глузування изложити подсмеху

глузувати з кого-чого подсмехивати се некоме-нечему

глум изругивање ср.♠; глум з кого-чого изругивање некоме-нечему; брати на глум кого-що изругивати се некоме-нечему

глумитися з кого-чого изругивати се некоме-нечему

глухий до чого глув за нешто

гнатися за ким-чим гонити, јурити за неким-нечим

гнути зігнути що до чого, куди, чим савијати савити нешто до нечега, куда нечим

говорити говорити; говорити відверто, прямо говорити отворено, директно; говорити загадками говорити у загонеткама (загонетно); говорити натяками говорити у алузијама; говорити пошепки говорити шапатом; говорити на вітер говорити у ветар; говорити наперебій говорити у глас (истовремено); про це багато говорять о томе се много говори; нема чого (й) говорити нема шта да се каже

година час (сат) ч.♠; о котрій годині? у колико часова (сати)?; через дві години за (кроз) два часа; за три години за три часа

годитися для чого, на що, під що ваљати (вредети) за нешто, нечему, уз нешто; це нікуди не годиться то ништа не ваља (вреди); так не годиться тако не ваља; ці дошки годяться для рами те даске ваљају (одговарају) за рам; годитися кому для чого, бити од користи некоме за нешто

годувати нагодувати кого-чим хранити нахранити некога нечим

голити кого чим бријати некога нечим

голка игла; затягти нитку у голку увлачити конац у иглу

голова глава; з голови до ніг од главе до пете

головування управа ж.♠; за головування кого под управом некога

голод глад ж.♠; померти від [з] голоду умрети од глади

голос глас; віддати голос за кого-що дати глас за некога-нешто; на весь голос из свег гласа; підвищити голос дићи глас; в голос сложно

голосити за ким, над ким тужити за неким, над неким

голосувати проголосувати за кого-що, проти кого-чого гласати изгласати за некога-нешто, против некога-нечега; проголосувати що изгласати нешто; тайно голосувати, відкрито голосувати тајно гласати, јавно гласати

гомоніти про кого-що ћаскати о некоме-нечему

гордий за кого-що поносан на некога-нешто

гордість за кого-що гордост (понос) због некога-нечега

гордощі за кого-що гордост због некога-нечега

гордувати погордувати кого пренебрегавати пренебрећи (потцењивати потценити) неког

горло грло; з горла из грла; кричати на все горло викати из свег гласа; по горло до грла

готель хотел; готель з апартаментами хотел са апартманом; залишити готель напустити хотел; вийти з готелю изаћи из хотела

готівка (гроші) готовина; платити готівкою платити готовином, у готовини, оплата готівкою исплата у готовини

готовий до чого спреман за нешто; він готовий на все он је на све спреман

готувати підготовити кого-що до кого-чого, для чого, на що спремати спремити некога-нешто за некога-нешто, на нешто, нешто некоме, некога за нешто

готуватися до чого спремати се за нешто; готуватися до іспиту спремати се за испит; готуватися до найгіршого спремати се за најгоре

гроші (мн.) паре (мн.), новац; наявні гроші, готівка готовина; платити грошима платити парама; класти гроші в ощадну касу ставити паре у штедионицу; втратити гроші изгубити паре; витратити усі гроші потрошити све паре

грати зіграти що, на чому, свирати нешто, на нечему; грати на що играти у нешто; грати в що играти нешто (игру, спорт)

грати зіграти що играти одиграти нешто; зіграти матч одиграти утакмицу; грати в що играти нешто; грати в шахи играти шах

гребувати ким-чим ниподаштавати некога-нешто

гризтися за що гристи се за нешто

гримуватися під кого шминкати се за улогу некога

гріх перед ким-чим, (су)проти кого-чого грех пред неким, против некога-нечега

грішити згрішити проти чого, чим грешити згрешити против нечег, нечим

гумор хумор; почуття гумору смисао за хумор; з гумором са хумором

Ґ

ґрант грант; добиватися виділення ґранту борити се за добијање гранта

ґрунтуватися на чому заснивати се на нечему

Д

давати дати що кому, що для кого, + інф. давати дати нешто неком, нешто за некога; давати (дозволяти) що кому, кому + інф. допуштати, дозвољавати нешто некоме, некоме + инф.; давати хабар давати мито; давати відсіч кому давати отпор некоме; дати кому напитися води дати некоме напити се воде; давати ляпаса ошамарити

давити на кого-що притискати на некога-нешто за нешто; давити кого-що ким-чим, що з чого, на що цедити некога-нешто, нешто из нечега; давити сік з лимону цедити сок од лимуна; давити кого-що гњечити (убијати) некога-нешто; давити муху (з)гњечити муву; у мене давить серце (під серцем, на серце) стеже ме срце

дані (статистичні) подаци (статистички); за (попередніми) даними по претходним подацима; здобути докладні дані про що прибавити исцрпне податке; мати дані про що имати податке о нечему; спиратися на дані ослањати се на чињенице

дар дар; у дар на дар

дбати про кого-що бринути о неком-нечем; дбати про домашнє господарство бринути о домаћем поседу

двері (мн.) врата (мн.); стукати у двері куцати на врата

дебатувати з ким про що дебатовати са неким о нечему

день дан; сьогоднішній день данашњи дан; з сьогоднішнього дня од данашњег дана; завтрашній день сутрашњи дан; з завтрашнього дня од сутрашњег дана; через день сваког другог дана; щодня, кожного дня сваког дана; учорашній день јучерашњи дан; від [з] учорашнього дня од јучерашњег дана; порівняно з учорашнім днем сьогодні тепліше у поређењу са јучерашњим даном данас је топлије; протягом п’яти днів током пет дана; на кілька днів раніше неколико дана раније; кілька днів (тому) назад пре неколико дана; цілими днями читавим данима; цими днями ових дана; з кожним днем... са сваким даном; цілий день цео дан;

дзвонити що, у що до кого, кому звонити нешто, звонити на нечему (звону, вратима, капији) некоме; дзвонити у двері звонити на врата; дзвонити матері у двері звонити мајци на врата; дзвонити по телефону кому телефонирати некоме (назвати некога телефоном)

дивитися за ким-чим гледати за неким-нечим; дивитися у що гледати у нешто; дивитися за речами гледати (пазити) на ствари; дивитися у дзеркало гледати у огледало

дивувати здивувати кого чим изненађивати изненадити (зачудити) некога нечим

дивуватися здивуватися кому-чому чудити се зачудити се некоме-нечему

дисидент дисидент; підтримувати дисидентів подржавати дисиденте

дисертація з чого дисертација из нечега; захищати дисертацію бранити дисертацију

дискусія дискусија; дискусія за доповіддю дискусија о излагању; дискусія відображає що дискусија одражава нешто; дискусія сприяє чому дискусија доприноси нечему; дискусія стосується чого дискусија се тиче нечега; підчас дискусії током дискусије; брати участь в дискусії узети учешће у дискусији; бути предметом дискусії бити предмет дискусије; включитися у дискусію укључити се у дискусију; питання варте дискусії питање вредно дискусије; підлягати дискусії подлегати дискусији; давати матеріал для дискусії давати материјал за дискусију; розпочати дискусію започети дискусију; продовжити дискусію продужити (наставити) дискусију; резюмувати дискусію резимирати дискусију; спрямувати дискусію усмеравати дискусију; загальна дискусія општа дискусија

дискутувати з ким про що дискутовати са неким о нечем; дискутувати про бюджет дискутовати о буџету

дитина дете ср.♠; мати дитину від кого имати дете од неког

дізнаватися що, про кого-що, від кого сазнати нешто, о некоме-нечему, од неког

ділити поділити що з ким делити поделити нешто са неким

ділитися чим з ким делити нешто са неким; ділитися хлібом делити хлеб; ділитися турботами делити бриге; ділитися враженнями износити утиске

дірка рупа; через (крізь) дірку кроз рупу; в дірку у рупу

діставати дістати кого-що для кого-чого набављати набавити некога-нешто за некога-нешто; дістати квитки набавити карте; дістати до чого домашити (дохватити) нешто; дістати до стелі рукою дохватити плафон руком; діставати дістати що з чого извлачити извући нешто из нечега; дістати книгу із сумки извући књигу из торбе

діставатися до чого доћи до нечега, досезати нешто

діяти на кого-що чинити, деловати на неког-нешто; діяти проти чиєїсь волі чинити против нечије воље

діяльність делатност (активност); забезпечити діяльність чию, кого-чого осигурати нечију делатност, некога-нечега; діяльність зосереджується на чому делатност се усредсређује на нечему; діяльність поширюється на що делатност се шири на нешто; тимчасово призупинити діяльність чию, кого-чого привремено прекинути нечију делатност, некога-нечега; розпочати діяльність започети делатност; стежити за діяльністю чиєю, кого-чого пратити нечију делатност, некога-нечега; поле діяльністі поље рада

добиватися чого в кого, від кого борити се за нешто код неког, тражити нешто од неког; добиватися відповіді инсистирати на одговору

добратися (дістатися) куди доспети негде; добратися на вершину гори доспети на врх планине

добрий до кого, з ким добар према неком, са неким

додавати що до чого додати нешто нечему; додавати документи до заяви додати документе изјави; п’ять додати два дорівнює сім пет плус два је седам

довжина кого-чого дужина некога-нечега; довжиною (+міра); довжиною сім метрів дужине седам метара; довжиною з кого дужине некога; довжиною з крокодила дужине крокодила

довідуватися що, про кого-що дознати нешто, о неком-нечем; довідуватися в кого, про кого-що дознати од некога о некоме нешто, за нешто; довідуватися що для кого дознати нешто за некога

довіра поверење ср.♠; довіра до кого-чого поверење у неког; мати довіру до вчителя имати поверење у учитеља; користуватися (чим) довірою имати поверење; втратити (що) довіру изгубити поверење

довірятися кому з чим поверовати се некоме нечим; довірятися кому-чому уздати се у некога-нешто

доводити довести що кому доказивати доказати нешто некоме

догадуватися про що наслућивати нешто, домишљати се о нечему

доглядати кого-що неговати некога-нешто; доглядати хворого неговати болесника; доглядати дітей неговати (чувати, гајити) децу

договір про що, уговор о нечему; договір на два років уговор на две године

дожити до чого доживети до нечега

дожидати кого-чого дочекати некога-нешто

дозволяти дозволити що, + інф. дозвољавати дозволити (допуштати допустити) нешто; дозволити собі дозволити себи (усудити се)

доказ доказ; на доказ чого за доказ нечега; як доказ чого као доказ нечега, за нешто; доказ проти чого доказ против нечег; доказ на користь чого доказ у корист нечег; подати докази чого изнети доказе нечега, за нешто; речовий доказ корпус деликти, неоспорни доказ

докоряти докорити кому за що прекоравати прекорети некога за нешто

документ документ; з документа из документа; за документом по документу; проїзний документ путна исправа

долати кого-що савладавати некога-нешто

доля судбина; від своєї долі не втечеш од своје судбине не можеш побећи

домагатися домогтися чого від кого, в кого домагати се домоћи се нечега од неког, код неког

домашній домаћи (кућни); бути під домашнім арештом бити у кућном затвору; домашні (члени сім’ї) укућани; домашній телефон кућни телефон; домашнє господарство домаћинство

домінувати над ким-чим доминирати над неким-нечим

домовлятися домовитися з ким про що, щодо кого-чого договорити се са неким о неком-нечем; домовитися про умови співробітництва договорити се о условима сарадње; домовитися про все договорити се о свему; домовитися про спільні дії договорити се о заједничким поступцима; ми вже домовилися ми смо се већ договорили

доносити донести кому що у чому, на чому доносити донети некоме нешто у нечем, на нечем; 2) доносити на кого потказивати некога

дописувати дописати що до чого дописивати дописати нешто нечем, у нечем; дописувати до листа кілька слів дописивати у писму неколико речи

допитуватися в кого, про кого-що испитивати некога, о неком-нечем

допікати кому чим, за що досађивати досадити некоме нечим, за нешто

доповідати кому про кого-що известити некога о некоме-нечем; доповідати керівникові про своє прибуття известити шефа о свом доласку

доповідь излагање (реферат), извештај; зауваження до доповіді примедбе на излагање; виголошувати доповідь українською излагати на украјинском језику; доповідь включено у що излагање је укључено у нешто; доповідь є основою для чого излагање је основа за нешто; обговорювати доповідь дискутовати о излагању; прочитати доповідь прочитати излагање

допомога помоћ; соціальна допомога социјална помоћ; перша допомога прва помоћ; швидка допомога хитна помоћ; машина швидкої допомоги кола хитне помоћи; надати допомогу пружити помоћ; На допомогу! У помоћ!; за допомогою уз помоћ, помоћу; без сторонньої допомоги без помоћи са стране; прийти на допомогу притећи у помоћ

допомагати кому, + інф. чим помагати некоме нечим

допрошуватися чого в кого (из)молити нешто од неког

допустити що кому допустити нешто неком

допитати кого про кого-що испитати некога о неком-нечем

дорікати кому за що замерати некоме нешто

дорога пут ч.♠; йти по дорогі ићи путем; підвісна дорога жичара; збитися у дороги залутати; йти своєю дорогою ићи својим путем; вирушити в дорогу кренути на пут; стояти у кого на дорозі испречити се некоме на путу; по дорозі успут; мені з вами по дорозі успут нам је; туди йому й дорога тако му и треба

дорогий кому, для кого драгоцен (драг) некоме, за некога

дорожити ким-чим високо ценити некога-нешто

доручати доручити кому кого-що, + інф. поручивати поручити некоме некога-нешто, + инф.

доручення налог, наредба, порука, задатак; за дорученням кого по налогу, некога; виконати доручення извршити задатак

досвід искуство ср.♠; мати хороший, поганий досвід у чому имати добро, лоше искуство у нечему; з досвідом кого са искуством некога; обмінюватися досвідом з ким размењивати искуство са неким; поділитися досвідом з ким поделити искуство са неким

доскочити до чого, чого доскочити до нечега, нечему

дослідження истраживање ср.♠; дослідження чого, з чого истраживање нечега, из (неке области); проводити дослідження изводити истраживање

досліджувати кого-що проучавати проучити некога-нешто

дослухатися до чого ослушкивати нешто, обратити пажњу на нешто

доступ до кого-чого приступ некоме нечему

досягти [до] чого достигнути (достићи) нешто; вода досягла мосту вода је дошла до моста; досягти небувалих розмірів достићи неслућене сразмере; досягти визнання достигнути признање; досягти кульмінації достигнути кулминацију; досягти повноліття постати пунолетан; досягти успіху постићи успех

досье досје ч.♠; досье на кого, на що досје о некоме, о нечему

досягати досягнути чого досезати досегнути (постићи) нешто; досягнути успіху в галузі фізики постићи успех у области физике

досяжність доступ ч.♠ домашај ч.♠; бути поза досяжністю бити ван доступа (домашаја)

дотація на що дотација за нешто

доторкатися до кого-чого, кого-чого додиривати некога-нешто, дотицати се некога-нечега

дотримуватися чого придржавати се нечега; дотримуватися родинних традицій придржавати се породичних традиција; дотримуватися правил гри придржавати се правила игре

доходити до нечега доћи до нечега; доходити думки доћи на мисао; доходити до висновку доћи до закључка; доходити до згоди доћи до сагласности

дочекатися кого-чого дочекати неког-нешто

дочитувати дочитати що кому про кого-що дочитавати дочитати нешто некоме о некоме-нечему

дошкуляти кому-чим раздраживати некога-нечим

дощ киша ж.♠; йде дощ пада киша; стояти під дощем стојати под кишом; дощ пройшов киша је прошла

дрижати за кого-що дрхтати за неког-нешто

друкувати що кому, для кого-чого, що на чому штампати нешто некоме, за некога-нешто, нешто на нечему; друкувати на машинці (комп’ютері) куцати на машини (компјутеру)

дуель на чому (на шпагах, на револьверах) дуел нечим (мачевима, револверима)

дужка заграда, дужки мн. заграде; кругла дужка округла заграда; квадратна дужка квадратна заграда; узяти в дужки ставити у заграде; винести за дужки ван заграде

думати про кого-що; над чим мислити о неком-нечем, на некога-нешто; думати про своїх дітей мислити о својој деци; думати про роботу мислити о послу; думати над майбутнім мислити о будућности, на будућност

думка про що мисао на нешто, о нечем; обмін (чим) думками; на мою думку по мом мишљењу; обмінятися (чим) думками разменити мисли; прийти, спасти на думку кому пасти на памет; мені спало на думку, що... мени је пало на памет, да…; на думку кого по мишљењу некога

дурень будала (глупак); вдавати з себе дурня правити се будала

дуріти за ким лудети за неким

дути дунути дувати дунути; дути у голову дунути у главу; дути на вогонь дунути на ватру

душа душа; без копійки за душею без пребијене паре; на душу населення по становнику

дякувати подякувати кому-чому за що захваљивати захвалити некоме-нечему за нешто, на нечему

Е

екзамен (у школі, вузі) испит; готуватися до екзамену спремати се за испит; провалитися на екзамені пасти на испиту; скласти екзамен положити испит

економити що, на кому-чому економисати (штедети) нешто на нечему; економити на їжі штедети на храни; економити воду, електроенергію штедети воду, струју

експеримент експеримент; за допомогою експерименту помоћу експеримента; експеримент полягає у чому експеримент се састоји у нечем

експериментувати над ким-чим експериментисати на некоме-нечему

експорт извоз (експорт); збитковий експорт извоз са губицима; замовлення на експорт наруџбина за извоз

ембарго ембарго; торговельне ембарго трговачки ембарго; накласти ембарго на що ставити ембарго на нешто; зняти ембарго скинути ембарго; зняти ембарго на поставки зброї скинути ембарго на продају оружја; накладати накласти ембарго уводити увести ембарго

еміграція емиграција; жити в еміграції живети у емиграцији

етап етапа ж.♠; означати новий етап означити нову етапу; пройти який етап проћи неку етапу; подолати який етап савладати неку етапу

Є

єднати поєднати кого-що з ким-чим, кого-що чим, кого в що спајати спојити (уједињавати ујединити) некога-нешто, некога-нешто са неким-нечим, нешто нечим, некога у нешто

єдність јединство; єдність дій јединство радње

Ж

жага жеђ, жудња; відчувати жагу бити жедан; викликати жагу изазивати жеђ; жага до чого жудња за нечим

жадати чого, + інф. кого жудети за нечим, неким

жадібний на що, до чого похлепан за нечим, жедан нечега; жадібний до освіти жедан образовања; жадібний на компліменти жедан похвала

жадібність до чого похлепа (грамзивост) за нечим

жаліти кого-що, чого, за чим, про що жалити неког-нешто, туговати за неким-нечим, туговати због некога-нечега

жалкувати про що, за ким-чим жалити за нечим, за неким-нечим, због некога-нечега; жалкувати про свої помилки жалити због својих грешака; жалкувати за втраченим часом жалити за изгубљеним временом

жалоба јадање ср.♠; жалоба по кому јадање на неког

жаль жалост ж.♠; на жаль на жалост; виявити глибокий жаль, исказати дубоку жалост; відчувати жаль до кого саучествовати у болу са неким

жартувати з кого-чого шалити се са неким-нечим

жах за кого-що страх за неког-нешто, од (због) неког-нечег; наводити жах на кого уливати страх некоме

жахатися кого-чого, від кого-чого, за кого-що ужасавати се неког-нечег, страховати за неког-нешто

ждати чекати; ждати свободи чекати слободу

жебрачити що, про що просити нешто, за нешто

жертвувати кому-чому що, для чого, на що, чим для кого-чого жртвовати некоме-нечему нешто, за нешто, нешто за нешто

жити живети; жити за рахунок кого-чого живети на нечији рачун, на рачун нечега; жити в Києві живети (становати) у Кијеву; жити своєю працею живети од свог рада; жити з чого живети од нечег; жити за чужий рахунок живети на туђи рачун

жертва жртва; в жертву приносити, давати приносити жртву, жртвовати

жорсткий до кого, з ким суров према неком, са неким

жорсткість до кого, з ким суровост према неком, са неким

журитися за ким-чим туговати за неким-нечим

журнал часопис; передплата на журнал претплата на часопис

 

З

заангажований у що ангажован у нечем

забезпечувати забезпечити кого-що, чим, для кого обезбеђивати обезбедити некога-нешто, нечим, за некога; забезпечувати кому-чому що обезбеђивати некоме-нечему нешто; забезпечувати кого-що від кого-чого обезбеђивати (штитити) некога-нешто од некога-нечега

забирати забрати в кого що узимати од некога нешто

забити що у що (куди) закуцати нешто у нешто (куда)

заболіти в кого заболети некога; у нього заболіла голова заболела га је глава

заборгувати кому що задужити се код некога [за] нешто

заборона кому-чому, перед ким-чим, + інф., на що забрана некоме-нечему, пред неким-нечим, на нешто; бути під забороною бити под забраном; накласти заборону на що ставити забрану на нешто

забороняти заборонити що, + інф. забрањивати забранити нешто

забрати що у кого узети нешто некоме; забрати землю у землевласників узети земљу земљевласницима; забрати у дитини іграшку узети детету играчку

забувати забути кого-що, про кого-що заборављати некога-нешто, о некоме-нечему, на некога-нешто; не варто забувати, що... није добро заборављати да…; забути про втому заборавити на умор

заважати кому-чому у чому чим сметати некоме-нечему у нечему нечим

завантажувати кого-що, що чим, що на кого товарити некога-нешто, нешто нечим, нешто на некога

завбільшки з що велико као нешто; завбільшки з слона велики као слон

заввишки з що, в що високо као нешто; заввишки з будинок висок као кућа

завдавати кому-чому чого задавати неком-нечем нешто; завдавати муки задавати муке; завдавати втрат задавати губитке; завдавати клопоту задавати бриге

завдати кому що причинити некоме нешто; завдавати збитків причинити штету

завдання задатак ч.♠; завдання з чого задатак из нечега; дати завдання кому дати задатак некоме; поставити завдання перед ким поставити задатак некоме; працювати над науковим завданням радити на научном задатку; підходити до завданнь по-новому прићи задатку на нов начин

завдяки кому-чому захваљујући неком-нечем; завдяки допомозі захваљујући помоћи

завдячувати кому-чому за що захваљивати неком-нечем за нешто

завершити що чим свршити нешто нечим

завідувач чого руководилац (шеф) нечега; завідувач кафедри шеф катедре; завідувач господарства економ

завідуючий чим руководилац (шеф) нечега

завод фабрика ж.♠; на заводі у фабрици; їхати на завод ићи (превозом) у фабрику

завтовшки у що дебео као; завтовшки у п’ять сантиметрів дебљине пет центиметара

завширшки у що широко као; завширшки у сто метрів широко сто метара

завя’зати кого-що кому нечим, що в [у] що завезати некога-нешто некоме нечим, нешто у нешто; завя’зати вузол завезати чвор; завя’зати краватку завезати кравату; завя’зати знайомство склопити познанство; завя’зати розмову з ким започети разговор са неким

заглиблюватися заглибитися у що задубљивати се задубити се у нешто; заглиблюватися у читання задубљивати се у читање; заглибитися у працю задубити се у рад

заглядати в що, до чого (за)гледати у нешто; заглядати в чарку пити (жестока) алкохолна пића

загорнути що у що завити нешто у нешто; загорнути книгу в папір завити књигу у папир

загравати з ким заиграти са неким

загроза кого-чого, кому-чому претња некога-нечега, неком-нечем; загроза життю смртна претња; перед загрозою чого пред претњом нечег; під загрозою чого под претњом нечег; загроза війни ратна опасност; ставити під загрозу угрожавати

загрожувати кому-чому чим, кому + інф. претити неком-нечем нечим; йому загрожує небезпека њему прети опасност; скеля загрожує обвалится стена прети падом

задивлятися на кого-що загледати се (пиљити) у некога-нешто; задивлятися на жінок загледати се у жене

задоволений ким, чим задовољан неким-нечим; я цим не задоволений ја тиме нисам задовољан

задоволення від чого задовољство нечим; задоволення у чому задовољство у нечем

задовольнити що удовољити (задовољити) нешто; задовольнити прохання удовољити молби; задовольнити попит задовољити потражњу; задовольнити кого у чому задовољити неког у нечем

задовольнятися задовольнитися ким-чим задовољавати се задовољити се неким-нечим; він задовольнився поясненням, що... он се задовољио објашњењем да…

задумиватися про кого-що, над чим замислити се о неком-нечем, над нечим

зажадати чого зажелети нешто; зажадати роботи зажелети посао; зажадати, попросити слова затражити реч, замолити за реч

заздрити кому у чому завидети неком на нечем

заздрість до кого у чому завист према неком због нечега; викликати заздрість изазвати завист

зазіхати зазіхнути на що посезати посегнути за нечим; зазіхати на чиє життя посезати за нечијим животом, радити о нечијој глави

зазнати чого претрпети нешто; зазнати неприємностей претрпети непријатности

займати що заузимати нешто; займати місце заузимати место; займати чергу заузети место у реду, стати у ред; займати перше місце (на змаганнях) заузети (освојити) прво место; це займає багато часу то одузима много времена

займатися ким-чим бавити се неким нечим

закінчувати закінчити що з ким-чим, + інф. завршавати завршити нешто са неким-нечим, + инф.

закликати кого до чого позвати некога на нешто; закликати до спокою позвати да се смири; закликати до порядку упозорити на ред

закон закон; відповідати закону одговарати закону; застосовувати закон до чого применити закон на нешто; протирічити закону противречити закону; спиратися на закон ослањати се на закон; за законом по закону; поза законом ван закона; порушувати закон кршити закон; дотримуватися закону држати се закона

закопувати що в що закопавати нешто у нешто

закортіти кому що зажелети неко нешто; мені закортіло ја сам зажелео

закоханий в кого-що заљубљен у неког-нешто

закохатися в кого-що заљубити се у некога-нешто; закохатися у дівчину заљубити се у девојку

закидати кому що оптуживати некога за нешто

закривати закрити кого-що від кого-чого затварати затворити некога-нешто од некога-нечега

залежати від кого-чого зависити од некога-нечега; це від мене не залежить то од мене не зависи; це залежить від ситуації то зависи од ситуације

залежний від кого-чого зависан од некога-нечега; син залежний від батьків син зависан од родитеља

залежність зависност; в залежністі від чого у зависности од нечега; в залежності від обставин према приликама

залицятися до кого удварати се некоме

залишати залишити що кому остављати оставити нешто некоме; залишити в спокої кого оставити некога на миру; залишити голодним кого оставити некога гладним; не залишити каменя на камені від чого не оставити камен на камену од нечег

залишитися що від кого-чого остати нешто од некога-нечег, залишитися після кого-чого, по кому-чому, на кого-що, на кому-чому, в чому-кому остати после неког-нечег, на неком-нечем, у неком-нечем; після нього залишилися борги после њега су остали дугови; залишитися за ким остати за неким; залишитися з ким-чим остати са неким-нечим

залік колоквијум; прийняти залік примити колоквијум; здати залік положити колоквијум

залучати залучити кого-що до чого прикључивати прикључити некога-нешто нечем

залучений до чого прикључен (додат) нечем

замикати що на що затворити нешто; замикати двері на ключ закључати врата; замикати ворота на засув затворити капију резом

заміняти замінити кого-що ким-чим, кого у чому замењивати заменити (смењивати сменити) некога-нешто неким-нечим, некога у нечему

замовлення наруџбина (поруџбина); на замовлення по наруџбини (поруџбини); замовлення на постачання запчастин наруџбина за набавку делова

замовляти замовити що у кого, що кому наручивати наручити нешто код некога, нешто некоме

заморозити кого-що замрзнути (заледити) некога-нешто

занедбувати занедбати кого-що занемаривати занемарити некога-нешто

занехаювати занехати кого-що занемаривати занемарити некога-нешто

заохочувати заохотити кого-що на що, до чого подстицати подстаћи некога-нешто нечему; заохотити до праці подстаћи на посао; заохотити робітників до вищих результатів праці подстаћи раднике на боље резултате рада

заощаджувати заощадити що, на чому штедети уштедети нешто на нечему

запалювати запалити що кому, що чим палити упалити (запалити) нешто некоме, нешто нечим; запалювати запалити (надихнути) кого до чого запалити (одушевити) некога за нешто

запасатися чим снабдети се нечим; запасатися терпінням наоружати се стрпљењем

запевняти запевнити кого в чому уверавати уверити некога у нешто; запевнити кого у вірності уверити некога у верност

заперечувати заперечити кому, проти чого, що оспоравати оспорити некоме, проти нечег, нешто

запитання про кого-що питање; (по)ставити запитання кому поставити питање некоме; пошта до запитання post restant; відповісти на запитання одговорити на питање

запитувати запитати кого; у кого; про кого-що питати упитати некога о неком-нечем, за некога-нешто; запитувати у продавця питати продавца; запитати, як пройти куди упитати како проћи негде; запитати про матір упитати упитати о мајци (за мајку); ніхто про мене не запитував? нико за мене није питао?

записувати записати що кому в чому, на чому про що записивати записати нешто некоме у нечему, на нечему о нечему; записати у зошит записати у свеску

записуватися записатися до чого, в що, на що уписивати се уписати се у нешто, на нешто

запідозрювати кого в чому подозревати некога у нечем

заплутати що чим, кого замрсити нешто нечим, збунити некога; ти мене зовсім заплутав ти си ме сасвим збунио

запропонувати кого-що кому, + інф. понудити (предложити) некога-нешто некоме, + инф.; запропонувати свої послуги понудити своје услуге; запропонувати кандидата в депутати предложити кандидата за посланика; запропонувати тост наздравити; запропонувати руку і серце запросити

запросити кого на що, кого у що позвати некога на [у] нешто

запрошення позив ч.♠; запрошення для кого на що позив за некога на нешто; на запрошення по позиву; запрошення на двох (осіб) позив за две особе

заразитися чим від кого заразити се нечим од некога

заручатися заручитися з ким заручити се са неким

заручатися заручитися з ким верити се са неким; заручитися чим обезбедити (осигурати); заручитися підтримкою обезбедити подршку

засіб средство ср.♠; засіб чого средство нечега; средство транспорта; засіб проти чого, від чого средство против нечега

заслуга перед ким-чим заслуга за неког-нешто; заслуга перед батьківщиною заслуга за отаџбину; по заслузі по заслузи;

заслоговувати заслужити на що, чого чим, за що заслуживати заслужити нешто, нечим, за нешто; заслужити на нагороду, пенсію заслужити награду, пензију

засмагати на чому сунчати се на нечему; засмагати на сонці, на пляжі сунчати се на сунцу, на плажи

засновувати заснувати що кому, що для кого оснивати основати нешто некоме, нешто за некога

заспокоюватися заспокоїтися чим умиривати се умирити се нечим

заставати застати кого за чим затицати затећи некога у на нечему, на нечему; застати кого за работою затећи некога у [на] послу; застати на місці злочину затећи на месту злочина; застати зненацька кого за чим затећи некога у нечему

застерігати кого-що від чого, проти чого чувати (штитити) некога-нешто од нечега, против нечега; застерігати від помилок чувати од грешака; застерігати від лихої людини штитити од лошег човека

застосувати що до кого-чого применити нешто на некога-нешто; застосувати нову методику лікування применити нов метод лечења

застрахувати кого-що від чого обезбедити некога-нешто од нечега; застрахувати квартиру від грабежу (на випадок грабежу) обезбедити стан од крађе

заступати кого у [на] чому заступати некога; заступати директора заступати директора

заступатися заступитися за кого-що залагати се заложити се (заузимати се заузети се) за некога-нешто; заступитися за дитину заузети се за дете

засувати що в що, до чого завлачити (затурати) нешто у нешто

засудити кого до чого, на що за що осудити некога на нешто за нешто; засудити до двадцяти років ув’язнення за вбивство осудити на двадесет година затвора за убиство

засумніватися в кому-чому посумњати у некога-нешто

затягти що чим затегнути нешто нечим; затягти кого куди увући некога негде

зауваження примедба ж.♠; зауваження до кого-чого щодо чого примедба некоме-нечему на нешто; зауваження до доповіді примедбе на реферат

затаювати затаїти що від кого-чого, перед ким-чим тајити (прикривати) нешто од неког-нечег, пред неким-нечим; затаїти дихання зауставити дах; затаїти образу прећутати увреду

затуляти кого-що від кого-чого затворити неког-нешто од неког-нечег

захист одбрана (заштита) ж.♠; захист кого-чого від кого-чого одбрана неког-нечег од некога-нечега; під захистом под заштитом; захист дисертації одбрана дисертације; стояти на захисті вітчизни бранити отаџбину; стояти на захисті прав громадянина бранити грађанска права

захищати захистити кого-що від кого-чого бранити одбранити некога-нешто од неког-нечег; захищати кого-що перед ким-чим бранити некога-нешто пред неким-нечим

захищатися захиститися від кого-чого бранити се одбранити се од неког-нечег; захищатися від ворога бранити се од непријатеља; захищатися від звинувачення бранити се од оптужбе

захід для кого-чого, з чого, щодо кого-чого, проти кого-чого акција (мера) за неког-нешто, из нечега, поводом некога-нечега, против некога-нечега; вжити заходів предузети мере (акцију)

заховувати заховати що до чого, кого-що від кого-чого сакривати сакрити нешто у нешто, некога-нешто од некога-нечега; заховати в що, на що, до чого (куди), в чому (де) сакрити у нешто, на нечему, уз нешто, у нечему

заходити за ким-чим до кого-чого ићи за неким-нечим до [код] неког-нечег; заходити за другом ићи за другом; заходити за дитиною в дитячий садок ићи по дете

захоплення ким-чим; від кого-чого усхићење (одушевљење, очараност) неким-нечим; захоплення музикою усхићење музиком; викликати захоплення изазвати одушевљење; бути у захопленні від кого-чого бити очаран неким-нечим; працювати із захопленням радити са одушевљењем

захоплюватися чим одушевљавати се нечим; захоплюватися детективами одушевљавати се детективима

заява кого про що изјава некога о нечем, молба некога за нешто; подати заяву поднети молбу

заявка на що пријава за нешто; заявка на участь пријава за учешће; подати заявку кому пријавити се некоме

зацікавлений заинтересован; бути зацікавленим у чому бити заинтересован за нешто; бути зацікавленим у вирішенні завдань бити заинтересован за решавање задатака; я зацікавлений у тому, щоб ја сам заинтересован за то да…

зацікавити кого чим заинтересовати некога за нешто; він зацікавив його своїм планом он је заинтересовао њега за свој план

зацікавитися чим заинтересовати се за нешто; зацікавитися питанням заинтересовати се за питање

зацікавленість у чому заинтересованост за нешто

зачісувати зачесати кого-що чим чешљати очешљати некога-нешто нечим

збайдужіти до кого-чого постати равнодушан према неком-нечем

збирати зібрати кого-що кому, для кого сакупљати сакупити некога-нешто некоме, за некога; збирати членскі внески сакупљати чланарину; збирати металолом сакупљати стари метал (метални отпад); зібрати урожай обрати летину; зібрати виноград обрати виноград; збирати машину састављати кола

збиток губитак (штета ж.♠); збитки від чого губици због нечега; відшкодовувати збитки надокнађивати губитке, обештетити; зазнавати збитків від кого-чого, через кого-що від кого-що (пре)трпети штету од некога-нечега, због некога-нечега; завдавати збитків кому-чому наносити штету неком-нечем

збільшувати збільшити що на скільки (міра) повећавати повећати нешто за (количину); збільшити швидкість на пять відсотків повећати брзину за пет процената

зближуватися зблизитися з ким у чому зближавати се зближити се са неким у нечему

збуджувати збудити кого-що, в кому що узбуђивати узбудити неког-нешто, пробудити у некоме нешто

зброя оружје ср.♠; взятися за зброю, до зброї узети оружје; зняти зброю скинути оружје; скласти зброю положити оружје; підняти зброю на кого подићи оружје на неког; товариш по зброї ратни друг

звертати звернути до кого свраћати свратити до неког, код неког; звернути увагу кого на кого-що обратити нечију пажњу (некога) на некога-нешто

звертатися звернутися до кого за чим обраћати се обратити се некоме за нешто; звернутися до кого-чого з чим (з проханням) обратити се некоме-нечем са нечим (са молбом); звернутися до вчителя за допомогою обратити се учитељу за помоћ; звернутися до дівчини обратити се девојци; звернутися до авторів статті обратити се ауторима чланка; звертатися до кого на Ви персирати некоме; звертатися із закликом до кого апеловати на некога

звикати звикнути до кого-чого, + інф. навикавати се навићи се на некога-нешто, + инф.; звикати до нового оточення навикавати се на нову средину; звикнути вставати рано навићи се устајати рано

звинувачувати звинуватити кого в чому оптуживати оптужити некога за нешто; звинуватити у вбивстві оптужити за убиство

звичка навика; за звичкою по навици; робити за звичкою радити по навици; стати звичкою постати навика; мати звичку имати навику (обичај)

звичний до чого навикнут на нешто; звичний до тяжкої праці навикнут на тежак рад; звичний до порядку навикнут на ред

звільнити кого-що від кого-чого ослободити некога-нешто од некога-нечега; звільнити кого з чого ослободити некога (од) нечега; звільнити матір від турбот ослободити мајку (од) брига; звільнити дитину від страху ослободити дете од страха; звільнити директора з посади ослободити директора функције

звірятися звіритися кому-чому поверавати се поверити се некоме-нечему; звіритися з чим поредити са нечим; звіритися із сумнівами поделити сумње

звістка про кого-що вест о некоме-нечему; отримати звістку примити (добити) вест

звіт про що извештај о нечему; готувати місячний звіт спремати месечни извештај; річний звіт годишњи извештај; подавати звіт про що подносити извештај о нечему

звітувати перед ким-чим про що извештавати некога-нешто о нечему

зв’язок веза ж.♠; встановити (налагодити) зв’язок з ким-чим успоставити везу са неким-нечим; у зв’язку з ким-чим у вези са неким-нечим; у нерозривному зв’язку у нераздвојној вези, нераздвојно повезано

згадка спомен ч.♠; згадка про кого-що, кого-чого про кого-що спомен на неког-нешто, неког-нечег о неком-нечем; при одній лише згадці… кад се само спомене…

згадувати згадати кого-що, про кого-що сећати се сетити се некога-нечега

зганяти зігнати кого-що терати отерати неког-нешто; зганяти муху з плеча терати муву са леђа; зганяти що на кому излити нешто на неком; зганяти злість излити зловољу; зганяти гнів излити гнев

зглянутися над ким, на кого смиловати се над неким, некоме

згода сагласност; дати згоду на що дати сагласност за нешто, сагласити се са нечим; дійти згоди з ким про що доћи до сагласности око нечега; за згодою кого са сагласношћу неког

згоджуватися згудитися на що пристајати пристати на нешто, згоджуватися згудитися з ким-чим щодо чого саглашавати се са неким-нечим о нечему

згодитися кому для чого, на що бити од користи (ваљати) некоме за нешто

згідно з чим сагласно нечему

здавати що кому давати дати нешто некоме; здавати в друк, до друку давати у штампу; здавати кому кімнату (квартиру) издати некоме собу (стан); здавати у ремонт давати на поправку

здатний до чого; на що способан за нешто, на нешто; він здатний на все он је способан на све; здатний + інф. способан (спреман) + инф.; здатний зрозуміти способан да разуме

здивуватися кому-чому зачудити се некоме-нечему

здихатися кого-чого отарасити се некога-нечега

здібність до чого способност за нешто; здібність до математики способност за математику; виявляти здібності показивати способности

здогадуватися здогадатися про що досећати се досетити се нечега, наслућивати наслутити нешто; здогадатися про її бажання наслутити њену жељу

зізнаватися зізнатися кому в чому, перед ким-чим в чому признавати признати некоме нешто, пред неким нешто; зізнатися матері у провині признати мајци грешку

з’їздити з ким, за ким-чим отпутовати (отићи и вратити се) са неким-нечим, за неким-нечим, по некога-нешто; з’їздити за лікарем отићи по лекара

зітхати зітхнути по кому-чому уздисати уздахнути за неким-нечим; зітхнути з полегшенням уздахнути са олакшањем

злагода слога; в злагоді живуть у слози живе

зламати кого-що сломити некога-нешто

злегковажити кого-що потценити некога-нешто

зливати злити з чого у що (куди) сипати из нечег у нешто (куда)

злість на кого-що, до кого злоба (пакост) према неком-нечем

зловживати чим злоупотребљавати нешто

зловживання чим злоупотреба нечега; зловживання довірою злоупотреба поверења

злочин проти кого-чого злочин против неког-нечег; вчинити злочин учинити злочин; спіймати на місці злочину ухватити на месту злочина

злякати кого чим уплашити некога нечим

злякатися кого-чого уплашити се некога-нечега

змагання з чого такмичење из нечега, у нечему; змагання за призи такмичење за награде

змилуватися над ким-чим смиловати се некоме-нечем, над неким-нечим

зміна (перетворення) промена (измена); зміна на краще промена на боље; вимагати змін захтевати промене; відбулися зміни десиле су се промене; зміни в чому промене у нечем; вносити зміни у що, до чого уносити промене у нешто

змінити що-кого променити нешто-некога; все ще можна змінити још се све може поправити

змінитися променити се; змінитися на краще / на гірше променити се на боље / на горе; змінитися під впливом зовнішніх умов променити се под утицајем спољашњих околности; змінитися на обліччі променити се у лицу

змушувати змусити кого, до чого приморавати приморати некога на нешто

знайомство з ким-чим познанство (упознавање) са неким-нечим; зробити по знайомству що учинити нешто по пријатељској линији

знайомий з ким-чим упознат са неким-нечим; знайомий кому за чим познат некоме по нечему; були знайомі з молодих літ били су познаници још од младости

знайомити познайомити з ким-чим упознавати упознати са неким-нечим

знайомитися познайомитися з ким-чим упознавати се упознати се са неким-нечим

знак чого знак нечега, за нешто; знак небезпеки знак за опасност; знаки пунктуації знаци интепункције; знак запитання знак питања (упитник); знак оклику узвичник; під знаком чого у знаку нечега; розпізнавальний знак знак распознавања

знати кого-що; про кого-що знати некога-нешто; о некоме-нечему; знати з чуток знати из гласина; по собі знати знати по себи; знати про це з газет знати о томе из новина; наскільки я знаю колико ја знам; вони знали один одного они су знали један другог; він знав її з часів навчання он је њу знао када су заједно учили; він не знає, як бути он не зна како бити; я не знаю, як діяти у цьому випадку ја не знам шта чинити у том случају; знати кого в обличчя познавати некога из виђења; дати знати кому ставити некоме до знања, обавестити некога; дати про себе знати кому јавити се некоме; він тільки й знає, що… ништа друго не зна, осим…; знати не знаю ништа ме се не тиче

знатися на чому разумети се у нешто; знатися з ким знати се са неким

знаходити знайти кого-що налазити наћи некога-нешто

зневага до кого-чого презир, непоштовање према неком-нечем

зневажати кого-що перед ким-чим презирати некога-нешто пред неким-нечим

зневіра в кому-чому разочарање у некога-нешто

зневірятися зневіритися в кому-чому разочарати се у некога-нешто

знеохотити кого до кого-чого одбити некога од некога-нечега

знехтувати кого-що, ким-чим омаловажити некога-нешто неким нечим, омаловажити нечим; 2) знехтувати ким-чим презати од некога-нечега; він ніякими засобами не нехтує он не преза ни од чега

знижка снижење (попуст ч.♠); знижка на що попуст на нешто; зі знижкою са попустом

знімати зняти кого-що, що кому, для кого снимати снимити некога-нешто, нешто некоме, за некога; 2) знімати зняти що скидати скинути (свлачити свући) нешто; знімати окуляри скидати наочаре; 3) як рукою зняло као руком однесено; зняти заборону укинути забрану

знічуватися знітитися перед ким-чим стидети се пред неким-нечим

знущання з кого-чого изругивање (малтретирање) некога-нешто, спрдња са неким-нечим

знущатися з кого-чого изругивати (малтретирати) некога-нешто, спрдати се са неким-нечим

зобов’язання обавеза ж.♠; мати зобов’язання перед ким, щодо кого имати обавезе према некоме; зобов’язання перед закордонними партнерами обавеза према иностраним партнерима; узяти на себе зобов’язання узети на себе обавезу; виконати зобов’язання извршити обавезу

зобов’язуватися зобов’язатися до чого обавезивати се обавезати се на нешто

зорієнтуватися за чим, по чому оријентисати се (снаћи се) по нечему, према нечему

зраджувати зрадити кого-що изневеравати изневерити (издавати издати, варати преварити) некога-нешто; зрадити кому изневерити некога; якщо мені пам’ять не зраджує ако ме памет не вара

зрадіти кому-чому обрадовати се некоме нечему

зразок чого узорак нечега; за зразком по узорку

зрікатися зректися кого-чого одрицати се одрећи се некога-нечега; зректися батьків одрећи се родитеља; зректися своєї віри одрећи се своје вере

зречення кого-чого одрицање некога-нечега

зріст раст (висина); на зріст, за зростом растом

зробити що кому, для кого, кого-що ким-чим, з кого-чого кого-що учинити (урадити) нешто некоме, за некога, некога-нешто неким, некаквим, од некога-нечега некога нешто

зрозумілий для кого, кому разумљив некоме, за некога; зрозумілий для всіх разумљив свима

зрозуміти кого-що разумети некога-нешто; зрозуміти іншомовний текст разумети текст на другом језику; зрозуміти один одного разумети један другог; дати зрозуміти дати на знање

зручний для кого-чого згодан (удобан) за некога-нешто

зрушувати зрушити кого-що мицати макнути некога-нешто; зрушити з місця макнути са места

зупинити кого-що зауставити, задржати некога-нешто; зупинити погляд на кому-чому зауставити поглед на неком-нечем; зупинити свій вибір на кому-чому изабрати нешто

зупинятися зупинитися на кому-чому; перед ким-чим заустављати се зауставити се на неком-нечем; пред неким-нечим; не зупинитися ні перед чим не зауставити се ни пред чим; робота зупинилася рад је прекинут; на чому ми зупинилися? где смо стали?

зустрічати зустріти кого сретати срести некога; зустрічати перешкоди наићи на тешкоће (препреке); зустріти Новий рік дочекати Нову годину

І

ігнорування кого-чого игнорисање некога-нечега

ігнорувати кого-що игнорисати некога-нешто

ідентичний кому-чому, з ким-чим, до кого-чого идентичан некоме-нечему, са неким-нечим

імідж кого-чого имиџ некога-нечега; реформи змінили імідж країни реформе су промениле имиџ државе; уявлення про власний імідж представе о сопственом имиџу

імпульс до чого, для чого импулс за нешто; дати імпульс до чого дати нечему импулс

імунітет проти чого, до чого имунитет на нешто

ім’я име; в ім’я чого у част нечега; на ім’я кого на име некога; від імені кого-чого у име некога-нечега; називати на ім’я ословљавати по имену; людина із світовим ім’ям угледан човек, светски човек; називати речі своїми іменами називати ствари правим именом

ініціатива иницијатива; за власною ініціативою, з власної ініціативи по властитој иницијативи

інтерес до чого интерес (интересовање) за нешто; загальний інтерес општи интерес; виявляти інтерес до кого-чого; заинтересовати се за нешто; втратити інтерес до кого изгубити интерес за некога; викликати інтерес будити интересовање; це в наших інтересах то је у нашем интересу

інтернет интернет; посилати повідомлення через інтернет послати поруку преко интернета; веб-сторінка в інтернеті вебстраница на интернету

інфляція инфлација; уповільнена інфляція успорена инфлација; зниження інфляції смањење инфлације; навальна інфляція хиперинфлација; очікувана інфляція очекивана инфлација; рівень інфляції ниво інфлације; знизити інфляцію смањити інфлацију; розвиток інфляції развој инфлације; ріст інфляції раст инфлације; інфляція призвела до росту цін инфлација је довела до раста цена

інформація про кого-що, щодо кого-чого информација о некком-нечем; забезпечувати інформацією кого обезбедити некоме информације; надати інформацію кому дати информацију неком; отримати інформацію від кого добити информацију од неког

інформувати кого-що про кого-що информисати некога-нешто о некоме-нечему

іронізувати з кого-чого иронизовати некога-нешто

іспит (вступний, письмовий) испит (пријемни, писмени); готуватися до іспиту спремати се за испит; провалитися на іспиті пасти на исписту; скласти іспит з чого положити испит из нечег; випускні іспити у середній школі, іспити на атестат зрілості матурски испити; скласти випускні іспити у середній школі, іспити на атестат зрілості положити матурске испите

іти ићи; іти в гості до кого ићи у госте код неког; іти по вулиці, вулицею ићи по улици, улицом; іти на зустріч кому, у чому ићи у сусрет неком, у нечему; іти на пенсію ићи у пензију; іти до мети ићи до циља; іти заміж удавати се; іти навшпиньках ићи на прстима; іти надвір ићи напоље; іти проти кого ићи против неког; іти за покупками ићи у куповину; іти свідком (на весіллі) до кого бити некоме венчани кум; іти за ким-чим ићи за неким-нечим; іти за своїми вчителями ићи за својим учитељима; іде дощ пада киша; мова йде про кого-що реч је о неком-нечем

Ї

їжа храна; під час їжі за (у) време јела, током обеда; після їжі после јела (обеда)

їхати ићи (превозним средством) путовати; їхати на роботу ићи (путовати) на посао; їхати у відрядження ићи (путовати) на службени пут; їхати на зустріч з ким ићи на сусрет са неким

Й

йдеться про що, кого ради се о некоме-нечему, реч је о некоме-нечему; йдеться про те, щоб... ради се о томе, да; про що йдеться? о чему се ради?

К

казати сказати кому що, про кого-що, (розм.) за кого-що казати рећи некоме нешто о неком-нечем

камера камера; у камеру у камеру; 2) камера соба (просторија); тюремна камера затворска ћелија; камера схову гардероба; дезінфекційна камера дезинфекциона комора

кампанія за що, проти чого кампања за нешто, против нечег

кандидат в кого, на (піст) кого, до чого, в що кандидат за нешто, за некога

канікули распуст ч.одн.♠; під час канікул за [у] време распуста

капітулювати перед ким-чим капитулирати пред неким-нечим

капостити накапостити кому-чому чим, у чому пакостити напакостити некоме-нечему нечим, у нечему

карикатура на кого-що карикатура некога-нечега

карта (гральна) карти мн. карта карте мн.; грати в карти играти карте; гадати на картах гатати у карте

картати кого за що грдити некога за нешто

каятися покаятися перед ким-чим в чому кајати се покајати се пред неким-нечим за нешто

каяття кајање ср.♠; каяття в чому кајање за нешто

квартира стан ч.♠; на квартирі у стану; в квартирі у стану; знімати квартиру изнајмљивати стан; здавати квартиру издавати стан

квиток карта ж.♠; квиток на що карта за нешто; квиток на літак карта за авион; квиток на балет карта за балет

кепкувати покепкувати з кого-чого подсмевати се подсмехнути се некоме-нечему

кермо волан ч.♠; сідати за кермо седати за волан; за кермом за воланом

кидати кинути кого-що кому, що чим в кого-що бацати бацити некога-нешто некоме, нешто нечим у некога-нешто; кинути що куди бацити нешто негде; кинути курити престати пушити

кидатися кинутися бацати се бацити се (устремљивати се устремити се); кинутися на кого-що насрнути (бацити се) на неког-нешто; кинутися в сльози ударити у плач; кинутися бігти дати се у бежање;

кишеня џеп ч.♠; не по кишені комусь прескупо за некога (није за нечији џеп)

кінець чого крај нечега; у кінці чого на крају нечега; доводити до кінця доводити до краја; кінець кінцем на крају крајева; в обидва кінці тамо и натраг, у оба правца; білет в обидва кінці повратна карта; під кінець на крају; зводити кінці з кінцями састављати крај с крајем, једва излазити на крај; наближатися до кінця приближавати се крају

кінчатися кінчитися (про запаси) нестајати нестати; у нас кінчився бензин нама је нестао бензин

класти покласти що до чого, що в що, на що, поряд з чим ставити стављати нешто до нечега, нешто у нешто, на нешто, поред нечега, са нечим

клеїти приклеїти що кому, що чим, що на що лепити прилепити нешто неком, нешто нечим, нешто на нешто

кликати кого звати неког

клопотати про кого-що заузимати се за некога-нешто

клопотатися про що, за кого, біля (коло) кого-чого заузимати се, старати се за некога-нешто, око нечега

ключ кључ; ключ від чого кључ од нечега; будівництво "під ключ" градња "под кључ"; ключ до розв’язання завдання кључ за решење задатка

клястися поклястися кому в чому, ким-чим кунути се закунути се некоме за неким-нечим

кокетувати з ким-чим кокетовати са неким-нечим

коло коло; стати в коло, колом стати у коло; по колу по кругу; окреслити коло питань заокружити круг питања; 2) коло (оточення) круг (средина); у своєму колі у свом кругу, међу својима; в колі сім’ї у кругу породице;

командувати (військом) ким-чим командовати неким-нечим; командувати військовою частиною командовати војним одељком

коментар кого-чого до чого коментар неког-нечег на нешто

комісія з чого, для чого комисија за нешто

компенсація чого, за що компензација нечега, за нешто

комп’ютер компјутер; набрати книгу на комп’ютері откуцати књигу на компјутеру; знак @ ("собака") на клавіатурі комп’ютера, знак @ ("мајмунче") на тастатури компјутера

конкурувати з ким-чим у чому конкурисати некоме-нечему у нечему; конкурувати з іноземними виробами конкурисати страним производима

консерваторія конзерваторијум ч.♠; вчитися в консерваторії учити на конзерваторијуму

консультація кого з ким щодо кого-чого консултација некога са неким о некоме-нечему

консультуватися з ким щодо кого-чого консултовати се са неким око некога-нечега

контроль контрола ж.♠; контроль чого, за ким-чим контрола некога-нечега; митний контроль (огляд) царинска контрола (преглед); під контролем под контролом

конференція конференција; конференція з питань... конференција о питањима...

конфіскувати в кого що конфисковати некоме нешто

конфлікт кого-чого з ким-чим через що конфликт (сукоб) око некога-нечега са неким-нечим око нечега

кордон (державний) граница ж.♠ (државна); за кордоном у иностранству; за кордон у иностранство; з-за кордону из иностранства; на сербському кордоні на српској граници; переїхати за кордон (на постійне проживання) отићи у иностранство (за стално)

коридор ходник; в коридорі у ходнику; йти коридором (по коридору) ићи ходником

корисний кому, для кого-чого користан некоме, за некога-нешто

користуватися чим користити се нечим; користуватися обставиною користити се приликом; користуватися нагодою, щоб... користити случај да би…; наші вироби користуються популярністю у всьому світі наши производи су популарни у целом свету; користуватися авторитетом уживати углед

користь з кого-чого, від кого-чого корист од некога-нечега; на користь кому-чому, чию, кого-чого у корист неког-нечег, у нечију корист; принести користь кому-чому донети корист некоме-нечему

коритися кому-чому покоравати се некоме-нечему

коробка чого, від чого, з чим кутија нечега, од нечега, са нечим; коробка цукерок кутија бонбона; коробка з цукерками бонбоњера

кортіти кому + інф. неко јако (веома) хоће + инф; мені кортить спати мени се веома спава; їм кортить курити јако хоће да пуше

кохання до кого љубав према неком; кохання з першого погляду љубав на први поглед; через кохання до кого из љубави према неком

кохати покохати кого-що волети заволети некога-нешто

кохатися з ким, чим, на чому волети се са неким, на нечему; кохатися в чому волети нешто

кошти новац (сума која се троши); будувати на кошти чиї, кого градити на рачун некога, за нечији новац; за власні кошти на сопствени рачун, за свој новац; жити на чужи кошти [на чужий кошт]; живети на туђи рачун

коштувати кому чого коштати некога; це йому може коштувати життя то га може коштати живота

красти украсти що у кого красти украсти нешто некоме

кривдити скривдити кого вређати увредити некога; кривдити сусіда вређати суседа

Крим Крим; в Криму на Криму; в Крим на Крим

крити від кого-чого що крити од неког-нечег нешто

критися від кого-чого крити се од некога-нечега

критика на кого-що, щодо кого-чого критика неког-нечег, о неком-нечем; це нижче всякої критики то је испод сваке критике; піддати критиці подвргнути критици; це не витримує критики то не трпи критику

критикувати кого-що за що, через що критиковати некога-нешто за нешто, због нечега

кричати на кого викати на неког; кричати про допомогу звати у помоћ

кредит кредит; продати у кредит продати на кредит; дати кредит дати кредит; взяти кредит узети кредит

крутити що навколо кого-чого вртети нешто око некога-нечега

купати викупати кого чим, кого у чому купати искупати некога нечим, некога у нечему; купати дитину в теплій воді купати дете у топлој води

купувати купити що в кого (рідко від кого) купити нешто од некога

курорт одмаралиште ср.♠; на курорті у одмаралишту

курс (мови) курс, течај (језика); курс для початківців курс за почетнике

кухня кухиња; на кухні у кухињи; в, на кухню у кухињу

Л

лагідний до кого, з ким нежан према некоме, са неким

лад (порядок) ред; дати лад чому уредити нешто; доводити довести до ладу доводити довести у ред

ладити з ким слагати се, бити у добрим односима са неким

ламати що ломити нешто; ламати голову над чим ломити главу нечим

ласий на кого-що, до кого-чого алав, халапљив на некога-нешто; ласий до нових речей алав на нове ствари; ласий до грошей алав на паре

ласкавий до кого, з ким нежан према некоме, са неким

ласувати поласувати чим сладити се осладити се нечим

лаяти кого-що за що, через що грдити некога-нешто за нешто, због нечега; лаяти учня грдити ученика; лаяти сусідів грдити суседе; лаяти долю грдити судбину

лаятися полаятися з ким за що, через що свађати се посвађати се са неким око нечега, због нечега

лекція про кого-що, з чого лекција о неком-нечем, из нечега; читати лекцію држати лекцију

лестити кому улагивати се (ласкати) некоме

лист кому від кого писмо некоме од неког

лице лице; перед лицем кого-чого пред лицем некога-нечега

лицемірити перед ким-чим, у чому бити лицемеран са неким, у нечему

ліки від чого, проти чого лекови за нешто, против нечег

лікуватися від чого лечити се од нечег

ліцензія на що лиценца за нешто; надання ліцензії давање лиценце; видати ліцензію издати лиценцу; виробляти за ліцензією производити по лиценци; право на видачу ліцензії право на давање лиценце

летіти куди чим, на чому з ким-чим летети некуда на нечему са неким-нечим

ловити уловити кого-що, кого-що кому, кого-що для кого-чого, кого чим ловити уловити некога-нешто, некога-нешто некоме, некога-нешто за некога-нешто, некога нечим

ломити поломити що кому ломити поломити нешто некоме

лукавити з ким-чим бити лукав с неким-нечим

люб’язний з ким, до кого љубазан са неким, према неком

людина човек ч.♠; люди људи; з багатьма людьми са многим људима; вивести в люди извести на пут; вийти в люди напрваити каријеру; на людах пред светом

лють на кого, до кого, љутина на неког

лякати злякати кого чим плашити уплашити некога нечим

М

малювати кого-що чим кому, для кого цртати сликати некога-нешто нечим некоме, за некога

манера манир (начин) ч.♠; манера чого манир нечега; манера + інф. манир + инф.

марити ким-чим бити опседнут неким-нечим; марити про кого що маштати о неком нешто

марнувати що тратити нешто; марнувати час тратити време

марудитися з ким-чим, над ким-чим, біля (коло) кого-чого досађивати се са неким-нечим, око некога-нечега

маскувати кого під кого-що маскирати некога као некога-нешто

мати (імен.) мајка (матер, мати); рідна мати рођена мати; нерідна мати маћеха; хрещена мати кума; іти за хрещену матір до кого бити некоме кума

мати (дієсл.) имати; мати у розпорядженні имати на располагању; мати на увазі имати у виду; мати під рукою имати при руци; мати наслідком що имати као последицу; мати намір + інф. намеравати + инф.; мати силу бити на снази, важити; мати значення бити од значаја; мати на меті имати за циљ; мати місце дешавати се

машина машина; швейна машина шиваћа машина; друкарська машинка писаћа машина друкувати на машинці куцати на машини

мета циљ ч.♠; відповідати меті одговарати циљу; з метою чого с циљем нечега; з якою метою са неким циљем; з цією метою с тим циљем; для іншої мети за други циљ; мати на меті власні інтереси имати за циљ сопствене интересе; мати на меті зробити що имати за циљ учинити нешто; досягти поставленої мети досегнути постављени циљ; йти до своєї мети ићи до свог циља; переслідувати мету пратити циљ; поставити перед ким мету поставити некоме циљ; поставити собі за мету поставити себи за циљ; уточнити мету прецизирати циљ; згідно з метою сагласно циљу

метод (спосіб) метода ж.♠; відмовитися від методу одрећи се методе; оволодіти методом овдадати методом; застосувати метод для чого, у чому применити методу за нешто, у нечем

метр метар; стояти, перебувати за (кількисть) метрів стајати, бити на (количина) метара; вимірювати у метрах мерити у метрима

мешкати на чому, в чому, у кого, біля кого-чого (де) становати на, у нечему, код нечега, код некога, поред некога-нечега; мешкати в центрі становати у центру; мешкати в селі становати на [у] селу; мешкати з ким становати са неким

милосердний до кого милосрдан према неком

милостивий до кого милостив према неком

милуватися помилуватися ким-чим уживати у некоме-нечему, наслађивати се насладити се неким-нечим, посматрати са уживањем некога-нешто

мисливець за ким-чим ловац на некога-нешто

мити вимити кого-що прати опрати некога-нешто; мити що за ким (посуд, тарілку, склянку) прати нешто за неким (посуђе, тањир, чашу)

мито царина ж.♠; мито на ввіз предметів розкоші царина на увоз луксузних предмета

міра (ступінь) мера; якоюсь мірою, у якійсь мірі у некој мери; до певної міри до одређене мере; великою мірою у великој мери; посприяти чому у міру можливостей допринети нечему у могућој мери; значною мірою у знатној мери; у міру умерено; в міру того як… утолико, уколико; ні в якій мірі нипошто, ни у ком случају

мірка (на одяг) мера; кравець зняв з кого мірку кројач је узео меру некоме

міркування про кого-що, над чим размишљање о неком-нечем; міркування про життя размишљање о животу

міркувати про кого-що, над чим размишљати о неком-нечем; міркувати про свою долю размишљати о својој судбини; над цим варто поміркувати о томе вреди размишљати

міряти кого-що чим мерити некога-нешто нечим

місце место; місце для сидіння место за седење; зайняти перше місце, вийти на перше місце заузети прво место, избити на прво место; у цьому місці на том месту; на своєму місці на свом месту; місце призначення место опредељења; глухе місце глуво (забачено) место; не знаходити собі місця бити узнемирен; поступитися місцем кому уступити место некоме; застати на місці злочину затећи на месту злочина; на місці подій на лицу места

мішати що чим мешати нешто нечим; мішати чай ложечкою мешати чај кашичицом

мішень мета; стріляти по мішені (в ціль) гађати у мету (циљ)

множити помножити що на що множити помножити нешто са нечим; помножити два на два помножити два са два

мобілізувати кого-що проти кого-чого мобилизовати некога-нешто против некога-нечега

мова језик ч.♠; вивчати іноземну мову учити страни језик; користуватися мовою користити језик; зайшла мова про що дошло је до речи о; говорити різними мовами говорити различите језике; мова йде про кого-що реч је о неком-нечем; знайти спільну мову з ким наћи заједнички језик с неким; про це й мови не було о томе није било ни речи

мовчати про кого-що ћутати о неком-нечем

могила гроб ч.♠; могила кого, чия гроб некога, нечији; до могили до гроба

мода мода; входити в моду улазити у моду; за останньою модою по последњој моди

можливість чого для чого, + інф. могућност нечега за нешто, + инф; обговорювати можливісті разматрати могућности; є можливість могуће је; мати можливість имати могућност; надати можливість дати прилику, омогућити; по можливості према могућности, по могућности; зважати на всі можливості уважавајући све могућности

можливий могућ; вважати що можливим, за можливе сматрати нешто могућим

молитися кому-чому, до кого за кого-що, про що молити се некоме-нечему, за некога-нешто

молодість младост; в молодісті у младости

монополія монопол ч.♠; монополія на що монопол на нешто

моргати моргнути кому, на кого, до кого намигивати намигнути некоме, на нешто

мордуватися з ким-чим, над чим мучити се са неким-нечим, око нечега

море море; їхати на море путовати на море; на морі на мору; з моря са мора

морочитися з ким-чим, біля (коло) кого-чого, над ким-чим дуго се бавити (мучити се) са неким-нечим, око некога-нечега

мочити намочити кого-що чим квасити поквасити некога-нешто нечим

мріяти про кого-що маштати о неком-нечем; мріяти про щастя маштати о срећи; мріяти про свободу маштати о слободи

мстити кому за кого-що светити се некоме за неког-нешто

мугикати кому що певушити (мумлајући) некоме нешто

мусити + інф. морати + инф.

мучитися над чим, з ким-чим, біля (коло) кого-чого мучити се неким-нечим, око некога-нечега

Н

набирати набрати що, чого в що, до чого сакупљати сакупити нешто, у нешто; набирати води в пляшки сакупљати воду у флаше

наближати наблизити кого-що до кого-чого приближавати приближити некога-нешто до неког-нечег, некоме-нечему; наблизити мистецтво до народу приближити уметност народу; наблизити літературну мову до розмовної мови приближити књижевни језик разговорном

наближатися наблизитися до кого-чого приближавати се приближити се некоме-нечему; наблизитися до ворога приближити се непријатељу; наблизитися до села приближити се селу

набридати набриднути кому-чому чим досађивати досадити некоме-нечему нечим

набувати набути кого-чого стицати стећи некога-нешто; набувати досвіду стицати искуство

наважитися на що, + інф. усудити се, одлучити се за нешто, + инф.; наважитися на наступ усудити се за наступ; наважитися на небезпечну поїздку усудити се на несигуран пут; наважитися на серйозне втручання усудити се на озбиљно уплитање; наважитися на втечу усудити се на бекство; наважитися зробити це усудити се учинити то

навчання чого учење нечега; закінчити навчання завршити учење

навчати навчити кого чому, чого обучавати обучити (учити научити) некога нечему, нешто

навчатися на чому учити се на нечему; навчатися на власних помилках учити се на властитим грешкама; навчатися в вузі учити на универзитету, студирати

нагадувати нагадати кому кого-що, про кого-що подсећати некога-нешто на некога-нешто; нагадайте йому про його обов’язки подсетите га на његове обавезе

наглядати наглянути за ким-чим надзиравати надзирати (надгледати) некога-нешто

наглядач за ким-чим надзорник некога-нечега

нагода прилика; мати нагоду для чого имати прилику за нешто; скористатися нагодою искористити прилику; у мене є нагода + інф. имам прилику + инф.; з нагоди чого приликом нечега; якщо трапится нагода + інф. ако се укаже прилика + инф.

наголошувати що, на чому наглашавати нешто

нагороджувати нагородити кого чим награђивати наградити некога нечим; нагородити премією наградити наградом; природа нагородила його багатьма здібностями природа га је богато обдарила

надавати надати кому-чому що давати дати (пружити) некоме-нечему нешто

надія на кого-що нада у некога-нешто; надія на краще життя нада у лепши живот; плекати надію на що гајити наду у нешто; покладати надію на кого-що полагати наду у неког-нешто; втратити останню надію изгубити последњу наду

надіятися на кого-що надати се некоме-нечему; надіятися на позитивне вирішення проблеми надати се позитивном решењу проблема

надихати надихнути кого на що надахњивати надахнути некога на нешто; надихнути композитора на музику надахнути композитора на музику

надписати що над чим написати нешто над нечим, изнад нечега; надписати знак (діакритичний) над літерою написати дијакритички знак над словом; надписати титул поряд з іменем написати титулу уз име

надсилати надіслати що чим, через кого-що слати послати нешто нечим, преко некога-нечега!"!; надіслати поштою, факсом послати поштом, факсом; надіслати по інтернету послати преко интернета

наказ наредба ж.♠ (наређење ср.♠); з наказу по наредби; за чиїм наказом по нечијој наредби; за наказом кого про що по наредби некога за нешто; наказ про арешт налог за хапшење

наказувати наказати що кому наређивати наредити нешто неком

накладати накласти (вводити) що уводити увести нешто; накласти податок на що увести порез на нешто, опорезовати нешто; накласти вето ставити вето; накласти руки на себе извршити самоубиство; накласти штраф новчано казнити; накласти відбиток на кого-що оставити печат (утицај) на неког-нешто

наклеп клевета ж.♠; зводити наклеп на кого клеветати некога

налаштовуватися налаштуватися на що припремати се за нешто

належати кому-чому, до кого-чого припадати некоме-нечему; йому належить майно њему припада имовина; належати до сербської держави припадати српској држави; він належить до найкращих працівників он припада најбољим радницима; належати до видатних учених припадати познатим научницима; належить (годиться) подякувати треба се захвалити

наливати налити що, чого в що сипати (наливати налити) нешто у нешто

намагання + інф. старање (залагање) + инф.

намагатися + інф. трудити се + инф.; з усих сил намагатися трудити се из свих сила

нападати напасти на кого-що, на кого чим нападати напасти некога-нешто, на некога нечим; напасти на сусідню державу напасти [на] суседну државу; напасти на одинокого перехожого напасти [на] усамљеног пролазника; напасти ззаду напасти са леђа; напасти (про лінь, нудьга, туга) обузети; на мене напала туга обузела ме је туга

напередодні чого (дан) уочи нечега

написати що кому, до кого про що написати нешто некоме о нечем

наполягати на чому инсистирати (настојати) на нечему; наполягати на додержанні обіцянки инсистирати на испуњењу обећања

напрошуватися напроситися до кого, на що наметати се наметнути се некоме, за нешто; напрошується висновок намеће се закључак; напрошуватися на неприємності изазивати себи непријатности

напрям правац; у різних напрямах у разним правцима; у напрямі чого у правцу нечега

наражати наразити кого-що на що излагати изложити некога-нешто нечему (опасном)

наражатися наразитися на що налетати налетети на нешто; наражатися на небезпеку налетати на опасност

нариватися нарватися на що налетати налетети на нешто

нарікати на кого-що роптати на некога-нешто; нарікати на долю роптати на судбину

наруга изругивање (исмејавање) ср.♠; наруга над ким-чим изругивање некоме-нечему

наркоз наркоза ж.♠; бути під наркозом бити под наркозом

наркотик дрога ж.♠; вживати наркотики користити дрогу (наркотике), дрогирати се

насильтво над ким-чим насиље над неким нечим

наслідок чого резултат нечега; як наслідок чого као резултат нечега

насміхатися з кого-чого, над ким-чим подсмевати се неком-нечему; насміхатися над переможеними подсмевати се побеђеним; насміхатися над його помилкою подсмевати се његовој грешци

насмішка подсмех ч.♠; насмішка з кого-чого подсмех некоме-нечему

насолода задовољство ср.♠; відчути насолоду від чого доживети задовољство у нечему

насолоджуватися насолодитися ким-чим наслађивати се насладити се неким-нечим, уживати у некоме-нечему

наступний следећи (идући); наступного року следеће године; наступного разу следећег пута; наступного дня следећег дана

натиснути на що притиснути [на] нешто; натиснути (ногою) на гальма притиснути (ногом) [на] кочницу

натяк алузија ж.♠ (наговештај); натяк на кого-що алузија на неког-нешто; тонкий натяк фина алузија

натякати на кого-що, про що алудирати на некога-нешто

наука наука; гуманітарні науки хуманитарне науке; природничі науки природне науке; факультет природничих наук факултет за природне науке; точні науки екзактне науке; віддатися науці посветити се науци

нахил (схильність) склоност ж.♠; нахил до чого склоност према нечему; нахил до музики склоност према музици

небезпечний для кого-чого опасан за некога-нешто

небо небо; бути на сьомому небі бити на седмом небу; під відкритим небом под отвореним небом

невибагливий до кого-чого, на що, в чому незахтеван према некоме-нечему, за нешто, у нечему

невигідний для кого-чого, кому неповољан (неуносан) неком-нечем, за некога-нешто

невідомий кому чим непознат неком по нечему

невловимий для кого неуловљив за неког; невловимий (ледь помітний) једва приметан; невловима різниця (розбіжність) неосетна разлика; невловимий звук нечујан звук

невпевнений в кому-чому несигуран у неког-нешто

недовіра неповерење ср.♠; недовіра до кого-чого неповерење према неком-нечем

недоліки у чому недостаци (пропусти) у нечему; закривати очі на недоліки закривати очи на недостатке; попри усі недоліки уза све недостатке

недолюблювати кого-що, + інф. не волети некога-нешто, не волети + инф., бити несклон према некоме-нечему

недооцінювати кого-що у чому потценити некога-нешто у нечему

незабутній для кого незабораван некоме

незадовго перед чим, до чого накратко (мало пре, непосредно) пре нечега, пред нешто

незалежний від кого-чого независан од некога-нечега; незалежний від батьків независан од родитеља

незалежно від кого-чого независно од некога-нечега

незахищеність від кого-чого перед ким-чим незаштићеност од некога-нечега

незважаючи на кого-що без обзира на некога-нешто

нездатний на що, до чого, + інф. неспособан за нешто, + инф.

незрозумілий кому, для кого неразумљив некоме, за некога

нейтралітет неутралност ж.♠; нейтралітет щодо чого неутралност поводом нечега, према нечему; зберігати суворий нейтралітет чувати строгу неутралност

ненавидіти кого-що за що, через що мрзети некога-нешто због нечега; вони ненавидять один одного они мрзе један другог

ненависть до кого-чого мржња према неком-нечем

необхідість + інф, в чому неопходност + инф., нечега; у випадку необхідності у случају неопходности (преке потребе)

неподібний до кого-чого, на кого-що не личи на некога-нешто, ни налик некоме-нечему

непокоїтися про кого-що, за кого-що узнемиравати се због неког-нечег, због неког-нечег

непокора кому-чому, у чому непокорност неком-нечем, у нечему

нервувати кого чим нервирати некога нечим

непридатний для кого, для чого, до чого, на що неупотребљив (неприкладан, неспособан) за некога-нешто; непридатний до воєнної служби неспособан за војску; ні до чого непридатний није низашта

неприемний кому непријатан неком

неприйнятний для кого неприхватљив за некога

непричетний до чого не умешан у нешто; бути непричетним до справи не бити умешан у ствар

непричетність до чого не умешаност у нешто

непроникний для чого непропустив (непробојан) за нешто; водонепроникний непромочив

непрощенний кому, для кого неопростив некоме, за неког

неспокій за кого-що, через кого-що немир због неког-нечег

несправедливий до кого-чого, з ким неправедан према неком-нечем

несумісний з чим неспојив са нечим

нетерпимий до кого-чого нетрпељив према неком-нечем

нетямущий до чого, в чому тупоглав (ненадарен) за нешто; нетямущий до іноземних мов ненадарен за стране језике

неуважність до кого-чого, у чому непажња према неком-нечем, у нечем; через неуважність розбити вазу због непажње разбити вазу

нехтування ким-чим ниподаштавање некога-нечега

нехтувати знехтувати кого-що, ким-чим омаловажавати омаловажити некога-нешто неким-нечим

нещадний до кого-чого безпоштедан (непоштедан) према некоме-нечему

нещастя несрећа; з ним трапилося нещастя њему се десила несрећа; на нещастя на несрећу

нишпорити (де) у, по, на претраживати (негде) у, по, на

ніжний до кого, з ким нежан према неком, са неким

ніс нос; говорити в ніс (гугнявити) говорити кроз нос; розм. мати під носом що имати под носом нешто; вернути ніс, носа від кого-чого окретати се од неког-нечег; задирати носа дизати (високо) нос, правити се важан

ніч ноћ; усю ніч целу ноћ; він працює ночами он ради ноћу; глуха ніч глуво доба; за ніч у току ноћи

ніяковіти зніяковіти перед ким-чим збуњивати се збунити се пред неким-нечим

нога нога; закинути ногу на ногу прекрстити ноге; збити з ніг кого оборити са ногу некога; іти в ногу з ким-чим ићи у корак са неким-нечим; іти не в ногу ићи у раскорак; догори ногами наопачке; з голови до ніг од главе до пете; падати кому в ноги, до ніг понизно молити некога; поставити кого на ноги (вилікувати) дићи некога на ноге (излечити некога), (виростити) извести на пут; стати на ноге стати на ноге (осамосталити се); встати з лівої ноги устати на леву ногу; плутатися, вертітися під ногами у кого вртети се међу ногама некоме; скакати на одній нозі скакати на једној нози; жити на широку ногу живети на високој нози; протягнути ноги отегнути папке

носити кого-що чим кому, у чому носити некога-нешто нечим неком, у нечему; носити форму носити униформу

ночувати переночувати у кого, з ким, де (у, на чому) ноћити преноћити код некога, са неким, где (у, на нечему)

нудьга досада, чама; вмирати з нудьги умирати од досаде; зробити від нудьги урадити из досаде

нудьгувати за ким-чим чезнути за неким-нечим; нудьгувати без кого-чого досађивати се (чамити) без неког-нечег

О

обвинувачений в чому оптужен за нешто

обвинувачувати обвинуватити кого-що в чому оптуживати оптужити некога-нешто за нешто

обганяти обігнати кого, у чому претицати претећи некога, у нечему; він обігнав його он га је претекао

обгортати обгорнути кого-що у що, чим замотавати замотати (завијати завити) некога-нешто у нешто, нечим

обґрунтувати що чим образложити (аргументовати) нешто нечим

оберігати кого-що від кого-чого чувати (штитити) некога-нешто од некога-нечега

обертатися обернутися проти кого (про обставини) окретати се окренути се против неког (о приликама); підозра обернулася проти нас подозрење се окренуло против нас

об’єднати кого-що з ким у що ујединити (удруживати) некога-нешто са неким у нешто

об’єднатися у що, у чому з ким ујединити се (удруживати се) у нешто, у нечем са неким

обзивати кого ким-чим погрдно називати некога неким-нечим

обирати кого ким бирати некога за нешто

обід ручак; перерва на обід пауза за ручак; за обідом за ручком

обідати пообідати що чим ручавати ручати нешто

об’їстися чого прејести се нечега; об’їстися м’яса прејести се меса

обіцяти пообіцяти що кому обећавати обећати нешто некоме

обладнувати що чим опремити нешто нечим

обман обмана ж.♠; досягти обманом чого стећи нешто обманом, уз обману; шляхом обману путем обмане

обманювати обманути кого у чому обмањивати (варати) обманути неког у нечему

обмежуватися обмежитися чим ограничавати се ограничити се нечим

обмін размена ж.♠; ким-чим з ким-чим, між ким-чим размена некога са неким нечега за нешто, између некога-нечега; обмін досвідом размена искуства; обмін речовин размена материја, метаболизам; обмін товарами размена робе

обмінюватися ким-чим з ким-чим мењати нешто са неким, мењати се (трампити се) са неким

ображати образити кого чим вређати увредити некога нечим; образити приятеля увредити пријатеља

обов’язок обавеза ж.♠ (дужност); на цьому його обов’язки не закінчуються на томе се не завршавају његове обавезе; виконувати свої обов’язки вршити своје дужности; виконуючий обов’язки вршилац дужности

оборона кого-чого від кого-чого одбрана некога од некога-нечега

обороняти кого-що від кого-чого бранити некога-нешто од некога-нечега

оборонятися від кого-чого бранити се од некога-нечега

ображатися на кого-що через кого-що бити увређен на неког-нешто због некога-нечега; вређати се због некога-нечега

обрати кого-що изабрати некога-нешто; обрати тему магістерської роботи изабрати (узети) тему за магистарски рад

обставина околност; за таких обставин у таквим околностима (приликама); залежно від обставин зависно од околности; завдяки збігу обставин захваљујући стицају околности; за будь-яких обставин у било каквим околностима; за дивних обставин у чудним околностима; за цих обставин у тим околностима; за нез’ясованих обставин у неразјашњеним околностима; за сімейними обставинами због породичних околности; ні за яких (за жодних) обставин ни у ком случају

обстоювати перед ким кого-що штитити пред неким, од некога некога-нешто

обтрушувати обтрусити кого-що від чого отресати отрести некога-нешто од нечега, са нечега

обтрушуватися обтруситися від чого отресати се отрести се нечега

обтяжувати обтяжити кого-що чим оптерећивати оптеретити некога-нешто нечим

обурений чим разјарен нечим

обурюватися обуритися на кого-що, чим, за що вређати се увредити се на некога-нешто, нечим, за нешто

обчищати обчистити що від чого чистити очистити нешто од нечега

оволодіти ким-чим овладати неким-нечим, савладати нешто, заузети (освојити) нешто, обузети некога-нешто; оволодіти фортецею заузети тврђаву; ним оволодів страх обузео га је страх; оволодіти мовою савладати језик; оволодіти знаннями стећи знање

огида до кого-чого одвратност према неком-нечем

огидний кому одвратан неком

оглядати кого-що прегледати некога-нешто

оговтуватися оговтатися від чого повраћати се повратити се од нечега

оголошувати оголосити кому що про що, кого-що ким-чим оглашавати огласити некоме нешто о нечему, некога-нешто неким-нечим

огороджувати огородити що чим ограђивати оградити нешто нечим

одружуватися одружитися з ким, на кому женити се оженити се неким

одруження кого з ким женидба некога неким

одягати одягти кого-що у що облачити обући некога-нешто у нешто

одягатися одягтися в що облачити се обући се у нешто; одягатися в цивільне облачити се у цивилно (одело); одягатися в чорне облачити се у црно

оженити кого на кому оженити неког неким

оженитися на кому оженити се неким

озброювати озброїти кого-що чим наоружавати наоружати некога-нешто нечим

озброюватися озброїтися чим наоружавати се наоружати се нечим

озирнутися на кого-що осврнути се на некога-нешто; озирнутися на дівчину осврнути се на девојку; озирнутися на знайомого осврнути се на познаника

означувати означити кого-що означавати означити некога-нешто

око око, мн. очі очи; міряти на око мерити на око; впасти в око кому пасти у очи некоме; закривати очі на що затварати очи на нешто; бачити власними очима, на власні очі видети властитим очима; брехати в очі, у вічі кому лагати о очи некоме; блиснути очима на кого бљеснути очима на неког; бачити неозброєним оком видети голим оком; говорити поза очі говорити иза леђа

окупувати що окупирати нешто

опам’ятатися від чого опаметити се (освестити се) од нечега; опам’ятатися від переляку освестити се од страха

опанувувати опанувати кого-що овладавати овладати неким-нечим, савладати некога-нешто; опанувати сербську мову овладати српским језиком, савладати српски језик

операція чого, на чому операција нечега, на нечему; операція серця операција срца; операція на серці операција на срцу; операція множення операција множења; військова операція војна операција

опиратися на що ослањати се на нешто

описувати описати кого-що описивати описати некога-нешто

опікуватися ким-чим старати се о неком-нечем; опікуватися хворим старати се о болеснику

оповідати оповісти кому що, про кого-що причати испричати некоме нешто, о неком-нечем

опускати опустити кого-що кому, кого-що у що, на що (куди) спуштати спустити некога-нешто некоме, некога-нешто у нешто, на нешто (некуда); опустити відро в колодязь спустити ведро у бунар

орати що чим орати нешто нечим; орати ниву орати њиву, орати на њиви

організувати кого-що, що для кого-чого организовати некога-нешто, нешто за некога-нешто

ордер на що писмени налог за нешто; ордер на арешт писмени налог за хапшење; ордер на квартиру решење за стан

оренда чого закуп ч.♠; брати в оренду узимати под закуп; здавати в оренду издавати под закуп

орієнтуватися у чому оријентисати се у нечему; орієнтуватися в культурному житті оријентисати се у културном животу; орієнтуватися в Белграді оријентисати се у Београду; орієнтуватися на кого-що оријентисати се на некога-нешто; орієнтуватися по чому у просторі оријентисати се по нечему у простору; орієнтуватися на зразок оријентисати се на узор, по узору

освіта образовање ср.♠; за освітою по образовању; здобути освіту стећи образовање

особа (людина) особа; розказувати історію від першої особи причати причу у првом лицу; запрошення на дві особи позив за две особе

остерігатися кого-чого чувати се некога-нечега

осягати осягнути що досезати досегнути (разумети) нешто; осягнути що розумом досегнути нешто памећу

оточувати оточити кого, кого-що чим окруживати окружити некога, некога-нешто нечим; мене зараз оточують друзі мене сада окружују другови; оточити ворога окружити (опколити) непријатеља

отримувати отримати кого-що для чого від кого примати примити (добијати добити) некога-нешто од некога за нешто; отримати подарунок від подруги на день народження примити поклон од пријатељице за рођендан; отримати гонорар за переклад примити хонорар за превод; отримати по заслузі добити по заслузи; отримати визнання добити признање

охолонути до кого-чого охладити се према некоме-нечему

охоплювати охопити кого-що обухватати обухватити (обузимати обузети) некога-нешто; його охопив жах њега је обузео ужас

охорона кого-чого від кого-чого заштита некога-нечега од некога-нечега

охороняти кого-що від кого-чого обезбеђивати некога-нешто од некога-нечега

охочий до чого, + інф. рад (расположен) за нешто, + инф.

оцінювати оцінити кого-що оцењивати оценити некога-нешто

очищати очистити кого-що від чого чистити очистити некога-нешто од нечега

очікувати кого-чого, кого-що очекивати неког-нешто

очолювати очолити що бити на челу нечега

ошуканий в чому обманут у нечем

ошукуватися ошукатися в кому-чому варати се, преварити се

П

палець прст; дивитися крізь пальці на що гледати кроз прсте на нешто; великий палець палац; вказівний палець кажипрст; середній палець средњи прст; безіменний палець домали прст; палець об палець не вдарити ни прстом не макнути; знати як свої п’ять пальців знати у прсте; на пальцах можна перерахувати може се на прсте избројати

палити запалити кого-що, що чим палити запалити некога-нешто, нешто нечим

пам’ятати кого-що, про кого-що памтити некога-нешто, о неком-нечем; пам’ятати дорогу памтити пут

пам’ятник кому-чому споменик некоме-нечему; пам’ятник Вуку Караджичу споменик Вуку Караџићу; звести пам’ятник подићи споменик

пам’ять памћење ср.♠; він має добру пам’ять он има добро памћење; коротка пам’ять слабо памћење; врізатися в пам’ять урезати се у памћење; якщо мені не зраджує пам’ять уколико ме памћење не вара; написати по пам’яті написти по сећању; подарувати що кому на пам’ять поклонити нешто некоме за успомену; залишити добру пам’ять по собі остати у доброј успомени

панахида по кому, за ким панахида некоме

панувати над ким-чим владати над неким-нечим; панувати над народами владати над народима; розділяй і пануй завади и владај

паралельно чому, з чим, до чого паралелно нечему, са нечим

пародія на кого-що пародија на неког-нешто

партнер партнер; партнер по бізнесу партнер у бизнису

пасувати (підходити) кому, до чого одговарати (лепо стојати) некоме-нечему, уз нешто, са нечим; колір краватки пасує до костюма боја кравате одговара костиму

патронувати кого-що бити патрон (заштитник) некоме-нечему

пахнути чим мирисати на нешто

певний (впевнений) в чому уверен (сигуран)у нешто

певність в чому увереност у нешто

пекти спекти що в [на] чому пећи испећи нешто у [на] нечему; пекти рибу на грилі пећи рибу на роштиљу

пенсія пензија; пенсія за інвалідністю инвалидска пензија; пенсія за віком, по старості старосна пензија; піти на пенсію поћи у пензију; бути на пенсії бити у пензији; жити на пенсію живети од пензије

перебивати кого у чому, на чому прекидати неког у нечему; перебивати кого у розмові (роботі) упадати у реч некоме, прекидати неког у разговору (послу); перебивати співрозмовника на півслові прекидати саговорника у пола речи

перебірливий у чому, щодо кого-чого пробирљив у нечему, према некоме-нечему,

перебувати (де) з ким боравити (негде) са неким

перевага предност; віддавати перевагу кому-чому давати предност некоме-нечему; мати перевагу перед ким имати предност пред неким; численні переваги бројне предности; незначна перевага незнатна предност; істотна перевага суштинска предност; очевидна перевага очевидна предност

перевірка кого-чого на що, в чому провера некога-нечега у нечему; перевірка в майстерності провера у мајсторству; перевірка на наявність бактерій провера присутности бактерија

перевіряти перевірити кого-що на що, в чому для кого проверавати проверити некога-нешто, у нечему за некога

переводити перевести кого через що преводити превести некога преко нечега; перевести дитину через дорогу превести дете преко улице

переговори (дипломатичні) про що преговори; переговори про охорону навколишнього середовища преговори о заштити околне средине; вести переговори про укладення договору водити преговоре о склапању уговора

передавати передати що через кого кому предавати предати нешто преко некога некоме; передати привіт другу предати (пренети) поздрав другу

передаватися через що кому-чому преносити се неком-нечем преко нечег, нечим; грип передається через повітря грип се преноси ваздухом; передаватися спадково що наслеђивати нешто

передбачати передбачити кому що предвиђати предвидети некоме нешто

переживання чого преживљавање нечега

переживати пережити що за кого що преживљавати преживети нешто за неког-нешто; переживати кого-що надживети некога-нешто

переїжджати переїхати що через що прелазити прећи нешто преко нечег (реке, моста), кроз нешто (град); переїжджати (переселятися) пресељавати се; переїжджати з місця на місце сељакати се

переймати перейняти що від кого преузимати преузети некога-нешто од некога; переймати досвід від спеціалістів преузети искуство од специјалиста; переймати техніку преузети (примити) технику

перейматися чим бити обузет нечим; не переймайся! не узимај блиско к срцу!

переказувати що через кого-що рећи (пренети) нешто преко некога-нечега; переказувати зміст книги препричати садржај књиге; переказувати всі новини испричати све новости

переказати що на кого-що пребацити нешто на некога-нешто; переказати гроші на рахунок пребацити паре на рачун

переклад зна… превод са… на…; дослівний, буквальний переклад дословни, буквални превод

перекладати перекласти що преводити превести нешто; перекладати текст за допомогою словника преводити текст уз помоћ речника; 2) перекладати що премештати нешто; перекласти чашку зліва направо преместити чашу слева надесно

переконаний у чому уверен (убеђен) у нешто; я переконаний, що... ја сам уверен, да

переконувати переконати кого в чому убеђивати убедити некога у нешто

переконуватися переконатися у чому уверавати се уверити се (убеђивати се убедити се) у нешто; переконатися у необхідності діяти уверити се у неопходност делања

переливати перелити з чого (звідки) у що (куди) преливати прелити (пресипати пресути) из нечег (одакле) у нешто (куда); переливати з пустого в порожнє пресипати из шупљег у празно

переоцінювати переоцінити кого-що у чому прецењивати преценити некога-нешто у нечему

перекреслювати перекреслити що прецртавати прецртати нешто

перелазити перелізти що, через що прелазити прећи нешто, преко нечега; перелазити через паркан прелазити преко ограде

перемагати перемогти кого-що у [на] чому побеђивати победити некога-нешто у [на] нечему

переміщати перемістити кого-що куди, звідки премештати преместити некога-нешто негде, однекле

переносити перенести кого-що кому звідки куди преносити пренети некога-нешто некоме однекле некуда

переодягнути кого-що у що пресвлачити пресвући некога-нешто, у нешто; переодягнути дівчинку у червону сукню пресвући девојчицу у црвену хаљину

переписувати переписати що на кого-що, що з чого від кого, що чим, що кому преписати нешто на неког-нешто, нешто са (из) нечега од некога, нешто нечим, нешто неком; переписати олівцем із зошита преписати оловком из свеске

перепливати що, через що препливати нешто, преко нечега; перепливати річку препливати реку (преко реке)

переплутувати переплутати кого-що з ким-чим мешати помешати (бркати побркати) некога-нешто са неким-нечим

переповзати переповзти що, через що пузити препузити нешто, кроз нешто преко нечега

переповнений чим препуњен нечим

переривати перервати що чим прекидати прекинути нешто нечим

переростати перерости в що прерастати прерасти у нешто

пересвідчуватися пересвідчитися в чому уверавати се уверити се у нешто

переселити кого-що чим звідки куди преселити некога-нешто нечим однекле негде

перескакувати перескочити що, через що прескакати прескочити нешто, преко нечега

перестрибувати перестрибнути кого-що, через що прескакати прескочити некога-нешто, преко нечега

переступати переступити що, через що преступати преступити нешто, преко нечега

перетворювати перетворити кого-що в [на] кого-що, претварати претворити некога-нешто у некога-нешто

перетворюватися перетворитися у [на] кого-що претварати се претворити се у некога-нешто; хлопець перетворюється на чоловіка дечак се претвара у човека; вода перетворюється на пару вода се претвара у пару

переходити перейти що, через що прелазити прећи нешто, кроз нешто, преко нечега

перешкоджати перешкодити кому-чому в чому спречавати спречити, ометати омести некога у нечему

перпендикулярно чому, до чого вертикално (окомито) на нешто, у односу на нешто

перспектива перспектива; спокусливі перспективи примамљиве перспективе; у перспективі у перспективи

печатка печат ч.♠; поставити на документ печатку установи поставити на документ печат установе; за сімома печатками иза седам печата

пиво пиво; за пивом уз пиво; з пивом са пивом

пильнувати що, чого, за ким-чим пазити на нешто, о некоме-нечему

писати що кому, до кого про що писати нешто некоме, некоме о нечему

питання питање; головне питання полягає у чому главно питање састоји се у нечему; погляд на питання поглед на питање; новий підхід до питання нови прилаз питању; обговорювати (дискутувати) питання разматрати (дискутовати) питање; знову повернутися до питання поново се вратити питању; поставити питання під сумнів довести питање под сумњу; порушувати (торкатися) питання додиривати питање; приступити до розгляду питання приступити разматрању питања; питання, що стосується чого питање, које се тиче нечега; ці питання залишилися поза увагою кого, чиєю та питања су остала ван нечије пажње, некога; питання стоїть на порядку денному питање је на дневном реду; питання далеке від вирішення питање далеко од решења; питання чекає (свого) вирішення питање чека на своје решење; мимоволі виникає питання невољно ниче питање

питати спитати кого, у кого що про кого-що питати упитати некога, некога-нешто о некоме-нечему, за некога-нешто; питати (про) дорогу питати за пут; питати про недоліки питати о недостацима; питати про матір питати за мајку; питати про причину питати за разлог

пити випити що пити попити нешто; пити за чиє здоров’я, за здоров’я кого пити за [у] нечије здравље; я хочу пити жедан сам

пишатися ким-чим поносити се неким-нечим, бити поносан на некога-нешто

підбивати (підмовляти) підбити кого на що, до чого наговарати (подбадати) наговорити некога на нешто; підбивати хлопця до крадіжки наговарати дечака на крађу

підбурювати підбурити кого-що проти кого-чого на що наговарати наговорити некога на нешто

підглядати за ким-чим уходити некога-нешто, вребати за неким-нечим

підготувати кого-що до чого, що кому, для кого, кого до чого припремити некога-нешто за нешто, нешто некоме, за некога, некога за нешто; підготувати рукопис до друку припремити рукопис за штампу; підготувати речі в дорогу припремити ствари за пут; підготувати учня до іспиту припремити ученика за испит; підготувати умови для чого припремити услове за нешто

підготуватися до чого припремити се за [на] нешто; підготуватися до іспиту припремити се за испит; підготуватися до найгіршого припремити се за најгоре (на најгоре)

під’їжджати під’їхати до кого-чого долазити доћи (превозним средством) до некога-нечега

підключати підключити що до чого укључивати укључити нешто у нешто; підключити до електромережі укључити у електромережу

підкрадатися підкрастися до кого-чого поткрадати се поткрасти се некоме-нечему

підкреслювати підкреслити що чим, що кому подвлачити подвући нешто нечим, нешто некоме

підлабузнюватися до кого улагивати се некоме-нечему

підлещуватися до кого улагивати се некоме

підлягати чому подлегати нечему; не підлягає оскарженню без права жалбе; це підлягає оподаткуванню то подлеже царини

піднімати підняти кого-що на що, до чого (по)дизати (по)дићи некога-нешто на нешто; піднімати підняти що над чим, кого-що до чого (по)дизати (по)дићи нешто над нечим, некога-нешто до нечега

підніматися піднятися звідки куди (по)дизати се (по)дићи се однекле некуда

підносити піднести що кому, до чого, над чим подносити поднети нешто некоме, над нечим

підозра подозрење ср.♠; підозра в чому, на що, щодо кого-чого подозрење према некоме-нечему; викликати підозру изазвати подозрење (сумњу)

підозрювати кого в чому подозревати некога у нечему; підозрювати приятеля у зраді подозревати пријатеља у издаји

підпирати підперти що чим подупирати подупрети нешто нечим

підпиратися підпертися чим подупирати нечим

підпис потпис; за підписом са потписом; давати на підпис давати на потпис; ставити (поставити) підпис потписати се

підписати що кому, що чим потписати нешто неком, нешто нечим

підпорядковувати підпорядкувати кого кому, що чому подредити подређивати некога некоме, нешто нечему

підприємство предузеће; збиткове, нерентабельне підприємство нерентабилно предузеће; на підприємстві у предузећу; їхати на підприємство ићи у предузеће

підсумок (виборів) резултат; загальний підсумок општи резултат; позитивний підсумок позитиван резултат; у підсумку као резултат

підтвердження потврда ж.♠; підтвердження чого, чому потврда нечега, нечему

підтверджувати підтвердити що кому потврђивати потврдити нешто некоме

підтримка подршка; висловитися на підтримку кого-чого рећи у подршку некога-нечега; всебічна підтримка свестрана подршка; за підтримки кого уз подршку некога

підтримувати підтримати кого-що подржавати подржати некога-нешто; підтримувати талантів подржавати таленте

підхід до чого (до проблеми) приступ нечему; не дозволяє новий підхід до чого не дозвољава нови приступ нечему; підхід до чого приступ нечему

підходити підійти до кого-чого прилазити прићи некоме нечему; 2) підходити підійти кому (годитися) пристајати (одговарати) некоме; це мені не підходить то ми не одговара

підшукувати підшукати кого-що для кого-чого тражити потражити некога-нешто за некога-нешто; підшукувати більшу квартиру тражити већи стан; підшукувати роботу тражити посао

пієтет до кого-чого, перед ким-чим пијетет према некоме

пізнавати пізнати кого по чому познавати познати некога по нечему; пізнати по голосу познати по гласу

піклування про кого-що брига о неком-нечем; піклування про здоров’я брига о здрављу

піклуватися про кого-що бринути се о неком-нечем; піклуватися про дитину бринути се о детету; піклуватися про домашнє господарство бринути се о газдинству; піклуватися про порядок бринути се о реду

піти на що поћи на нешто; піти на жертву поћи на жртву; піти на іспит поћи на испит; він пішов (вдався) у батька он је слика и прилика оца

плазувати перед ким пузити пред неким

плакати за ким-чим, над ким-чим, через кого-що плакати за неким-нечим, над неким-нечим, због некога-нечега

план план; за планом по плану; виконати план извршити план; будувати плани градити планове (планирати); на передньому плані у првом плану; на задньому плані у задњем плану

плата (за телефон) уплата; плата за навчання уплата за студије; вхідна плата уплата; плата за проїзд уплата за превоз; квартплата кирија, станарина

платити кому за що, за що чим платити некога нешто, нешто нечим, нешто у нечему; платити за рахунком платити са рачуна; платити готівкою платити готовином; платити у разстрочку (на виплат) плаћати на рате

плекати кого-що, що у кого неговати некога-нешто, нешто код некога

плескати кого по чому пљескати некога по нечему; плескати по плечі кого пљескати по леђима некога

пляшка чого, з чим флаша нечега, са нечим

побити кого истући некога; побити хлопця истући дечка; побити що потући нешто; побити рекорд потући рекорд

побитися з ким через що тући се са неким због нечега, око нечега; побитися об заклад з ким на що опкладити се са неким на нешто

поблажливий до кого, з ким преблаг (мек) према неком, с неким

побоювання за кого-що страховање за некога-нешто; побоювання за здоров’я страховање за здравље

побоюватися кого-чого прибојавати се неког-нечег, страховати од неког-нечег

повага поштовање ср.♠; повага до кого-чого поштовање према неком-нечем; повага до батьків поштовање према родитељима; з поваги до Вас из поштовања према Вама; ставитися з увагою до кого односити се са поштовањем према некоме; ставитися без поваги односити се с непоштовањем; почувати повагу до кого гајити поштовање према некоме

поважати кого-що за що поштовати некога-нешто за нешто

повертати повернути кого-що до кого-чого окретати окренути нешто ка некоме-нечему; повернути очі до дитини окренути очи ка детету

поверх спрат; на другому поверсі на првом спрату; перший поверх приземље; поверхом вище спрат више;

повідомляти повідомити кого про що, кому про що обавештавати обавестити некога о нечем; повідомити про приїзд у листі обавестити о доласку у писму

повісіти кого-що на що, за що обесити некога-нешто о нешто, за нешто

повноваження овлашћење; за повноваженням кого-чого по овлашћењу некога-нечега

поводитися з ким понашати се према неком

повторювати повторити що кому понављати поновити нешто неком

поглузувати з кого-чого исмејати некога-нешто

поглумитися з кого-чого изругнути се неком-нечем

погляд поглед; кохання з першого погляду љубав на први поглед; кидати погляд на кого бацати поглед на неког

погода време (метереолошко); у таку погоду у такво време; за будь-якої погоди по било каквом времену; прогноз погоди временска прогноза

погоджуватися погодитися з ким-чим щодо чого, на що, пристајати пристати на нешто, са неким-нечим, слагати се са неким-нечим око нечега

погрожувати кому-чому чим претити некоме нечим; погрожувати чоловікові кулаком претити мушкарцу песницом

подарувати кого-що кому на що (назва свята) поклонити некога-нешто неком на нешто (назив празника)

податок порез; податок на додану вартість (ПДВ) порез на додану вредност; прибутковий податок порез на добит; звільнити від податку ослободити пореза

подбати про кого-що побринути се о неком-нечем

подив від кого-чого чуђење неким-нечим; викликати подив кого изазвати чуђење некога (нечије); на мій великий подив на моје велико изненађење

подивитися на кого-що, що, у що погледати на некога, нешто, у нешто; подивитися в очі погледати у очи; подивитися (заглянути) у газету погледати у новине; подивитися вслід кому-чому погледати за неким-нечим; подивитися вслід дівчині погледати за девојком; подивитися за ким припазити на некога-нешто; подивимось! видећемо!

подібний до кого-чого, кому-чому, на кого-що сличан некоме-нечему, личи на неког-нешто; бути подібним до кого-чого; кому-чому; на кого-що бити сличан некоме-нечему

поділ подела ж.♠; поділ чого на що подела нечега на нешто; поділ праці подела посла; поділ здобичі на (не)рівні частини подела плена на (не)једнаке делове

поділитися чим з ким поделити нешто са неким; поділитися досвідом поделити (разменити) искуство

поділяти поділити що на що, що між ким-чим делити поделити нешто на нешто, нешто међу неким-нечим; поділити на три частини поделити на три дела; поділити на однакові частини поделити на једнаке делове

подобатися сподобатися кому свиђати се свидети се (допадати се допасти се) некоме

подолати кого-що савладати некога-нешто; подолати перешкоди савладати препреке; подолати забобони савладати предрасуде

подробиця детаљ ч.♠; не зважати на подробиці не обраћати пажњу на детаље; заплутатися в подробицях запетљати се у детаљима; пропустити подробиці пропустити детаље; вдаватися в подробиці улазити у детаље; зупинятися на подробицях задржавати се на детаљима; в усіх подробицях у свим детаљима

подути на що, в що подувати на нешто, у нешто

подякувати кому за що захвалити [се] некоме за нешто, на нечему

поєдинок на чому двобој нечим

пожартувати з кого-чого нашалити се са неким-нечим

пожертвувати що кому-чому, для чого, на що, чим для кого-чого жртвовати нешто-некоме-нечему, за нешто, нешто за некога-нешто; пожертвувати на будівництво храму приложити за градњу храма

позаздрити кому-чому позавидети некоме-нечему

позбавляти позбавити кого-що кого-чого лишавати лишити некога-нешто некога-нечега; позбавити людину майна лишити човека имовине; позбавити життя лишити живота; позбавити синів у спадщині лишити синове наслеђа

позбавлятися позбавитися кого-чого, від кого-чого ослобађати се ослободити се (отарасити се) некога-нечега

позичати позичити що (чого) в кого, що (чого) кому позајмљивати позајмити нешто од неког, нешто некоме

позначатися позначитися (про результат) на кому-чому показати се [у] на некоме-нечему; позначитися на результатах виборів показати се у резултатима избора

познайомити кого з ким-чим упознати некога са неким-нечим

показувати показати кому кого-що показивати показати некоме некога-нешто

покаятися перед ким в чому покајати се пред неким за нешто

поквапитися + інф., з чим пожурити, + инф., са нечим

покепкувати з кого-чого исмејати некога

покидати кого-що напустити некога-нешто

покладати що на кого-що, до чого полагати нешто на некога-нешто; покладати надії на сина полагати наде у [на] сина

покладатися на кого-що ослањати се (поуздати се) на на некога-нешто

покликати кого позвати неког; покликати дитину позвати дете

поклопотатися про кого-що, про кого-що перед ким, за кого перед ким побринути се о неком-нечем

підкоряти підкорити кого-що кому-чому покорити некога-нешто некоме-нечем

покупець чого, на що купац нечега, за нешто

поласувати чим осладити се нечим

поле поље; працювати у полі радити на пољу; футбольне поле фудбалско поље; магнітне поле магнетно поље; поле зору видокруг; випустити з поля зору испустити из вида; поля капелюха обод шешира; на полях книги на маргинама књиге; на полі бою на бојном пољу

полон заробљеништво ср.♠; потрапити в полон пасти у заробљеништво; втекти з полону побећи из заробљеништва

полювання лов ч.♠; полювання на кого-що лов на некога-нешто; полювання на качок лов на патке; іти на полювання ићи у лов

полювати на кого-що ловити неког-нешто

полягати в чому састојати се у нечему; питання полягає в тому питање се састоји у томе…

помилка в чому грешка у нечему; зробити, допустити помилку направити, допустити грешку; застерігати від помилок упозоравати на грешке

помилятися в кому-чому грешити у нечему, поводом неког-нечег

поминки по кому помен (одн.) неком

помирати померти від чого умирати умрети од нечег

помічати помітити кого-що примећивати приметити некога-нешто; помічати нових людей примећивати нове људе

поміщати помістити кого-що у кого-що смештати сместити некога-нешто, код некога, у нешто

помста кому освета некоме

помщатися помститися кому за що светити се осветити се некоме за нешто

поновляти поновити що з ким обновити нешто са неким

поняття појам; оволодіти поняттям овладати појмом; застосувати поняття до чого применити појам на нешто

попереджати попередити кого про кого-що упозоравати упозорити некога на некога-нешто; попередити сина про небезпеку упозорити сина на опасност

попит на кого-що потражња за неким-нечим; попит на товари потражња за робом; на цей товар є попит ова роба се тражи

поповнювати поповнити що ким-чим пунити напунити (испуњавати испунити) нешто неким-нечим

попросити кого-чого про кого-що, що замолити некога-нешто за некога-нешто, нешто; попросити про допомогу замолити за помоћ; попросити дозволу замолити за дозволу; попросити собі їжу замолити храну за себе

порада савет ч.♠; звернутися до кого за порадою обратити се некоме за савет; дати пораду кому в чому дати савет некоме за нешто

поразка пораз ч.♠; зазнати поразки претрпети пораз; поразка кого [чия] від кого пораз неког [нечији] од неког

порадити кому що щодо чого, в чому посаветовати некога нечему, поводом нечег

порадитися з ким, між собою посаветовати се са неким

поранити кого-що чим, у що повредити некога-нешто нечим, у нешто

поратися коло (біля) чого бавити се око стоке; поратися коло домашнього господарства бавити се домаћим газдинством

порівнювати порівняти кого-що з ким-чим поредити упоредити некога-нешто с неким-нечим; порівняти дівчину з трояндою поредити девојку са ружом; порівняти життя з рікою поредити живот са реком

порошок (ліки) прашак; порошок від головного болю прашак против главобоље; снотворний порошок прашак за спавање

поруч з ким-чим поред неког-нечег

порятунок від кого-чого спас од некога-нечега

посварити кого з ким щодо чого, через що посвађати некога са неким око нечега, због нечега

посватати кого за кого испросити некога за некога

посвататися до кого испросити некога

посвідчення кого (документ) про що потврда (уверење, сведочанство, дозвола) за нешто, о нечему; посвідчення водія возачка дозвола; посвідчення аспіранта уверење последипломца

посвячувати посвятити кого в що упућивати упутити (посвећивати посветити) некога у нешто

посилати послати що кому слати послати нешто неком

посилатися послатися на кого-що позивати се позвати се на неког-нешто

поскупитися на що, на чому цицијашити на нечему

послуговуватися послугуватися чим служити се послужити се нечим

послухати кого-що послушати некога-нешто

посольство амбасада ж.♠; звернутися в посольство обратити се у амбасаду

посміхатися посміхнутися кому, до кого осмехивати се осмехнути се некоме; посміхатися дитині осмехивати се детету

посміятися над ким-чим исмејати некога-нешто

поспішати з ким-чим, за ким-чим, + інф. журити са неким-нечим, за неким-нечим, око нечега, + инф.

поставити що, що кому, + інф. поставити нешто, нешто некоме, + инф; поставити рекорд поставити рекорд; поставити питання кому поставити питање некоме

постачати що кому-чому достављати (испоручивати) нешто некоме-нечему

постояти за кого-що заштити некога-нешто, заузети се за некога нешто; постояти за Батьківщину стати у одбрану отаџбине; постояти за себе заштити се

поступатися поступитися кому чим, перед ким-чим, кому у чому уступати уступити некоме нечим, пред неким нечим, некоме у нечем; він перед ним не поступиться он пред њим не уступа; поступитися кому чим уступити некоме нешто

поступка уступак ч.♠; поступка перед ким-чим уступак према неком-нечем, уступак пред неким-нечим; йти кому на поступки правити некоме уступке

потерпати за кого-що, від кого-чого страдати за некога-нешто, од некога-нечега

потішатися над ким-чим исмејавати некога-нешто

потреба потреба; потреба в чому потреба за нечим; у разі потреби у случају потребе

потрібний кому-чому, для кого-чого, на що потребан некоме-нечему, за некога-нешто

потурати кому в чому попуштати (допуштати) некоме нешто

потягнути потягти кого-що до кого-чого, за що привлачити привући некога-нешто до неког-нечег, нечему; потягти до себе привући до себе; потягти до стіни привући до зида; потягнути потягти у [на] що (куди) привући некога-нешто у [на] нешто (куда)

похвалити що-кого за що похвалити некога-нешто за нешто

поховати кого сахранити некога-нешто

походження порекло; за походженням по пореклу, пореклом

почекати кого-що; на кого-що почекати (причекати) некога-нешто, на некога-нешто; почекати приятеля причекати пријатеља; почекати відповідь почекати одговор

починати почати + інф. почињати почети + инф.; починати з кого-чого, від кого-чого почињати почети од неког-нечег

почуття чого осећање нечега, за нешто; почуття гумору осећање за хумор; почуття відповідальності осећање одговорности

поширювати поширити що, що на кого-що ширити проширити нешто, нешто на некога-нешто

пошкоджувати пошкодити кому-чому що кварити покварити некоме-нечему нешто

пошкодження квар ч.♠; пошкодження чого квар (озледа) нечега

пошта пошта; електронна пошта (е-mail) електронска пошта (е-mail); посилати електронною поштою (е-mail) послати електронском поштом (е-mail)

поштовх (імпульс) подстрек, подстицај; дати поштовх до чого дати нечему подстрек, подстицај

пояснення чого, кому-чому објашњење нечега некоме-нечему

правило правило; правило спирається на що правило се ослања на нешто; правило застосовується до чого правило се примењује на нешто; дотримуватися правила држати се (придржавати се) правила; діяти за правилом радити по правилима; як правило по правилу

право кого-чого, чиє, на що, + інф, право некога-нечега, нечије, на нешто, + инф.; право розпоряджатися чим право располагања нечим

прагнення тежња ж.♠; прагнення чого, до чого тежња (према) нечему

прагнути чого, до чого тежити (према) нечему; прагнути (до) чесності тежити поштењу; прагнути свободи тежити слободи

практика пракса; на практиці у пракси; впровадити у практику спровести у пракси, увести у праксу

працювати над чим радити над нечим, радити на нечему; працювати над новим романом радити на новом роману; працювати на кого радити за некога; працювати з ким-чим радити са неким-нечим

представляти кого-що кому представити представљати некога-нешто неком

претендувати на що претендовати на нешто; претендувати на місце (роботи) претендовати на (радно) место; претендувати на науковий ступінь претендовати на научни степен

претендент на що претендент на нешто

претензія на що замерка на нешто; людина з претензіями претенциозан човек

прибирати прибрати що за ким спремати спремити нешто за неким; прибирати зі столу що спремати са стола нешто; прибирати що в [на] що склањати нешто у [на] нешто; прибирати книги на полицю склањати књиге на полицу

прибивати прибити що до чого прибијати прибити нешто на (за) нешто

прибуток від чого добит (приход) од нечега

приваблювати кого-чого до кого-чого привлачити некога-нешто неком-нечем

привітати кого, кого з чим честитати некоме, некоме нешто

привітатися з ким поздравити се са неким

привітний до кого, з ким љубазан према неком, са неким

приводити привести кого до кого, кого у що, до чого доводити довести некога неком, некога у нешто, до нечега

привчати привчити кого до чого навикавати навићи (привикавати привићи) некога нечему, на нешто; привчати дітей до порядку научити децу реду, навићи децу реду, на ред

прив’язувати прив’язати кого-що до чого привезивати привезати некога-нешто за нешто

прив’язуватися прив’язатися до кого-чого чим везивати се везати се за некога-нешто нечим

пригадувати пригадати кого-що сећати се сетити се некога-нечега

приглядатися до кого-чого пажљиво загледати некога-нешто

придатний для чого, до чого, на що згодан за нешто

придумувати придумати що смишљати смислити нешто

придушувати придушити кого чим давити удавити некога нечим

приєднуватися приєднатися до кого-чого прикључивати се прикључити се, придруживати се придружити се неком-нечем; приєднатися до пропозиції прикључити се предлогу; приєднатися до точки зору інших придружити се гледиштима других; приєднатися до думки більшості приклонити се мишљењу већине

призначати призначити кому, для кого-чого (цільове призначення) намењивати наменити неком, за некога-нешто; призначити кого ким назначити некога неким; призначити заступником назначити замеником

призначений кому намењен некоме; книга призначена дітям књига намењена деци

прийти до чого доћи до нечега; прийти до висновку доћи до закључка

приклад кого-чого пример некога-нечега; приклад стосується чого пример се тиче нечега; розглянути приклад размотрити пример; приклад кого-чого пример некога-нечега, пример за нешто; для прикладу на пример, као пример; як приклад као пример; за прикладом кого-чого по угледу на некога-нешто; бути прикладом служити као пример

прикладати прикласти що до кого-чого прилагати приложити нешто некоме-нечему

прикро за кого жао за некога

прикріпляти прикріпити кого-що до чого, на що чим учвршћивати учврстити, прикључити некога-нешто нечему, на нешто нечим

прикріплення кого-що до кого-чого причвршћивање, прикључивање некога-нечега уз некога-нешто

примирятися примиритися з ким-чим мирити се помирити се са неким-нечим

примус примораност ж.♠; примус до чого примораност на нешто

примушувати кого до чого, + інф. приморати некога на нешто, + инф.; примушувати до праці приморати на посао

приналежність до кого-чого припадност некоме-нечему

принижуватися принизитися перед ким-чим понижавати се понизити се пред неким-нечим

принцип принцип; за принципом, згідно з принципом према принципу; принцип підтверджується чим принцип се потврђује нечим; принцип застосовується до чого принцип се примењује на нешто; принцип є основою чого принцип је основа нечега; в принципі у принципу

припиняти припинити що, + інф. заустављати зауставити нешто, + инф.

приписувати приписати кому-чому що приписивати приписати некоме-нечему нешто

припускати припустити що претпостављати претпоставити нешто

припускатися припуститися чого допуштати допустити + инф.; припускатися помилки допустити грешке

приречений до чого, на що за що осуђен на нешто због нечег

прирікати приректи кого до чого, на що, за що осуђивати осудити некога на нешто, за нешто, због нечег

присвячувати присвятити кому-чому що посвећивати посветити некоме-нечему нешто; присвятити себе кому-чому посветити се некоме-нечему; присвятити життя мистецтву посветити живот уметности

прислухатися до кого-чого послушати некога-нешто, обратити пажњу на некога-нешто, узимати у обзир некога-нешто, водити рачуна о неком-нечем; прислухатися до її поради послушати њен савет; прислухатися до громадської думки водити рачуна о јавном мишљењу

приставати пристбти до кого-чого придруживати придружити се неком-нечем

пристосовувати пристосувати що до чого, що під що прилагођавати прилагодити нешто нечему

пристосовуватися до кого-чого прилагођавати се некоме-нечему; пристосовуватися до умов прилагођавати се условима (приликама)

присуджувати присудити кому що, до чого, на що осуђивати осудити некога на нешто; присудити кому премію доделити некоме награду

присягати присягнути кому на що заклињати се заклети се некоме на нешто; присягати на вірність заклети се на верност

притаманний кому-чому својствен некоме-нечему

притримувати притримати кого-що, для кого, кому придржавати придржати некога-нешто, за некога, некоме; притримати двері придржати врата

притуляти притулити кого-що до чого прислањати прислонити (наслањати наслонити) некога-нешто на нешто

притулятися притулитися до чого наслањати се наслонити се на нешто; притулитися до стіни наслонити се на зид

приурочити що до чого посветити нешто нечему; приурочити конференцію ювілею посветити конференцију јубилеју

прихильний до кого склон неком, расположен према неком

приховувати приховати що від кого-чого сакривати сакрити нешто од неког-нечег

приховуватися приховатися від кого-чого сакривати се сакрити се од неког-нечег

причетнний до чого умешан у нешто

причина разлог ч.♠; причина чого разлог нечега; немає причин, підстав для побоювань нема разлога за страх; з тієї причини, що... из тог разлога што; з незрозумилих причини из несхватљивих разлога; причина полягає у чому разлог лежи у томе што; причиною цього є... разлог тога је…

прихильність (симпатія) наклоност; прихильність до товариша наклоност према другу

прізвище презиме; назвати прізвище рећи презиме; на прізвище по презимену

пріоритет приоритет; суперечка про пріоритет, щодо пріоритету препирка о приоритету

пробачити кому що опростити некоме нешто

проблема проблем ч.♠; велика проблема велики проблем; основна проблема основни проблем; суть проблеми суштина проблема; постановка проблеми поставка проблема; проблема чекає свого вирішення, розробки проблем чека решење, разраду; проблема полягає у чому проблем се састоји у нечему; проблема належить до чого проблем припада нечему; проблема, спільна для кого-чого проблем заједнички некоме-нечему; дати ключ до проблеми дати кључ за проблем; обговорювати проблему разматрати проблем; зіткнутися з проблемою сударити се са проблемом; працювати над проблемою радити на проблему; підійти до проблеми прићи проблему; проблема допускає різні вирішення проблем допушта разна решења; становити проблему представљати проблем

проблематика проблематика; розробка проблематики разрада проблематике; дискусійність проблематики дискусиони карактер проблематике

пробудити кого, що у кого пробудити некога, нешто код некога; пробудити сумніви прихильників пробудити сумње присталица

провинитися перед ким, у чому згрешити (скривити) пред неким; провинитися перед матір’ю згрешити пред мајком, мајци

проводити провести що кому, для кого, з ким одржавати одржати (проводити провести) нешто некоме, с неким; проводити заняття для молоді, зі студентами одржати предавање омладини, са студентима; проводити літо з ким де летовати са неким негде

провокувати кого на що, що провоцирати некога на нешто, нешто; провокувати на сварку провоцирати свађу

проганяти прогнати кого-що звідки прогонити прогнати некога-нешто однекле; прогнати чорні думки прогнати црне мисли

програма програм ч.♠; сьогодні у програмі... данас на програму; за програмою по програму; поза програмою ван програма

проголошувати проголосити кого ким, кого-що ким-чим проглашавати прогласити некога неким, некога-нешто за некога-нешто; проголосили самозванця царем прогласили су самозванца за цара

програвати програти кому губити изгубити од некога; програти команді изгубити од екипе

продавати продати кого-що кому продавати продати некога-нешто некоме

продаж продаја ж.♠; продаж чого продаја нечега; продаж за готівку продаја за готовину; бути в продажу налазити се у продаји; випустити в продаж пустити у продају; надійти в продаж, стићи у продају; комісійний продаж комисиона продаја; купівля-продаж куповина-продаја; продаж з аукціону продаја са аукције; продаж на виплат продаја на отплату; продаж у кредит, продаја на кредит; продаж у розстрочку продаја на одложено плаћање; продаж з торгів продаја на лицитацији, лицитација; продаж на основі конкурсу продаја на основу конкурса; продаж (товарів) за каталогом продаја (робе) по каталогу; приймати (на комісію) у комісійний продаж примити на комисиону продају; продаж оптом, оптовий продаж продаја на велико; продаж в роздріб, роздрібний продаж продаја на мало; продаж за зниженими цінами продаја по сниженим ценама; виручка від продажу приход од продаје; виручати гроші від продажу чого зарадити на продаји нечега, од продаје нечега

продовжувати продовжити що, що кому продужавати продужити нешто нечим, нешто некоме; продовжити термін відпустки продужити одмор; продовжити розмову (розмовляти) продужити разговор (разговарати)

проживання боравак ч.♠, становање; за місцем проживання по месту боравка; проживання в м. Києві становање у Кијеву

проїздити чим, на чому пропутовати, пролазити (превозним средством) нешто нечим

прокидатися прокинутися від чого будити се, пробудити се од нечега

проковтнути що-кого прогутати нешто-некога

промовчати про кого-що прећутати о некоме-нечем

прописати що кому прописати нешто некоме; прописати кого у чому, де пријавити (регистровати) некога за нешто, негде

пропозиція предлог ч.♠ (пропозиција); попит і пропозиція потражња и понуда; за пропозицією на предлог; відхиляти пропозицію одбацити предлог; внести пропозицію дати предлог; прийняти пропозицію прихватити (усвојити) предлог

пропонувати запропонувати кому що предлагати предложити неком нешто, нудити понудити некога нечим; пропонувати руку і серце предложити руку и срце

пропускати пропустити кого-що куди, що через що, у що пропуштати пропустити некога-нешто негде; нешто кроз нешто, у нешто; пропустити дівчину вперед пропустити девојку напред; пропустити воду через фільтр пропустити воду кроз филтер; пропустити (не відвідати) урок пропустити час

пророкувати кому що пророковати некоме нешто

просити попросити у кого-що, кого про кого-що, що, за кого-що, + інф. молити замолити некога за некога-нешто, нешто, за некога-нешто, + инф.; цього я не можу у вас просити то вас ја не могу молити; просити відпустку молити за одмор; просити (про) помилування молити за помиловање; просити поради тражити савет; просити про допомогу молити за помоћ; просити милостиню просити милостињу; просити за стіл звати за сто

простежувати простежити за ким-чим уходити (контролисати, пратити) некога-нешто; простежити за виконанням договору проконтролисати (испратити) извршење уговора

протегувати кому-чому протежирати некога-нешто

протестувати проти чого протестовати против нечег; протестувати проти порушення прав людини протестовати против кршења људских права

протирати протерти (продірявити) що дерати подерати (цепати поцепати) нешто; 2) протерти (витерти) що протрљати, обрисати нешто; протерти що через що, крізь що протрљати, пропасирати нешто кроз нешто; 3) протерти очі протрљати очи

протирічити кому-чому противречити некоме-нечему

протистояти кому-чому супротстављати се некоме-нечему; протистояти ворогові супротстављати се непријатељу; протистояти труднощам супротстављати се тешкоћама

протягувати протягти що в що; що кому, що крізь що провлачити провући (увлачити увући) нешто у нешто, нешто некоме, нешто кроз нешто; протягти мотузку крізь отвір провући уже кроз отвор; протягти руку пружити руку; він довго не протягне он неће дуго живети

прохання молба ж.♠; прохання кого (чиє) до кого про що молба некога (нечија) некоме за нешто; на прохання кого (чиє) на молбу некога (нечију); на прохання студента на молбу студента; звертаюся до вас з проханням про відрядження обраћам Вам се са молбом за службени пут; прохання не курити! молимо не пушити!

процент проценат; виконати завдання на сто процентів испунити задатак сто посто; давати гроші під проценти давати новац са каматом; під великі проценти са великом каматом

процес чого процес нечега; в процесі чого током процеса нечега; юридичний процес правни поступак, парница; виграти процес добити парницу

прочитувати прочитати що кому про кого-що прочитавати прочитати нешто некоме о некоме-нечему

прощати кому що опраштати некоме нешто

прямувати до кого-чого, на що усмерити се ка некоме-нечему, на нешто; прямувати на схід упутити се на исток

псевдонім псеудонім; під псевдонімом кого под псеудонимом некога

пункт тачка ж.♠; в багатьох пунктах у многим тачкама; резолюція (порядок денний) з трьох пунктів дневни ред са три тачке; розглядати пункти разматрати тачке; у різних пунктах у разним тачкама; у цьому пункті у тој тачци; розглядати договір по пунктах разматрати уговор по тачкама; вихідний пункт полазна тачка; кінцевий пункт крајња тачка; населений пункт насеље; пункт спостереження осматрачница; пункт призначення место назначења

пускати пустити кого-що у [на] що (куди) пуштати пустити некога у [на] нешто; пускати кого на вулицю пуштати некога на улицу

Р

раб роб; бути рабом кого-чого робовати некоме-нечему

радити порадити кому що щодо чого, в чому саветовати посаветовати некога нечему, поводом нечег

радитися порадитися щодо кого-чого, про кого-що з ким саветовати се посаветовати се поводом некога-нечега, о неком-нечем са неким; радитися про подальші дії саветовати се о даљим поступцима

радіо радио; почути по радіо чути на радију; передавати концерт по радіо преносити концерт на радију; працювати на радіо радити на радију

радість від чого, кого за кого, через шо радост због нечега, некога због некога-нечега

радіти зрадіти за кого, з чого, кому-чому радовати се обрадовати се некоме-нечему; радіти успіху радовати се успеху; радіти подарунку радовати се поклону

ранити поранити кого чим рањавати ранити некога нечим

раз пут; багато разів много пута; кожного разу сваки пут; жодного разу ниједном, ниједанпут; не раз не један пут; цього разу овог пута; раз і назавжди једном и заувек; з першого разу од прве; одного разу једном, једанпут; раз по [у] раз сваки пут; 2) (випадок) наступного разу следећи пут; іншим разом други пут

ранок јутро ср.♠; під ранок пред јутро; доброго ранку добро јутро

рапортувати відрапортувати кому рапортирати отрапортирати некоме нешто

ратувати за що борити се за нешто

рахувати порахувати кому що, кого-що, на чому (засіб) рачунати израчунати нешто неком, некога-нешто, на нечему (средство)

рахуватися з ким-чим рачунати на некога нешто, узимати у обзир некога нешто; рахуватися з батьками рачунати на родитеље; рахуватися з думкою інших рачунати на мишљење других

рахунок рачун; за рахунок на рачун; в рахунок на рачун; жити за рахунок кого-чого живети на нечији рачун, живети на рачун некога-нечега; покласти гроші на рахунок ставити новац на рачун; звести рахунки з ким обрачунати се са неким; платити за рахунком исплатити рачун; поточний рахунок текући рачун; відкрити рахунок отворити рачун; з рахунком 3:2 са резултатом 3:2

рвати порвати кого-що цепати поцепати неког-нешто

революція револуција; революція у Франції револуција у Француској; борець за революцію борац за револуцију

регламент (виступу) време (дозољено за наступ по програму, пословнику); по регламенту по програму, по пословнику; встановлювати регламент установити пословник; дотримуватися регламенту држати се програма, пословника

реготати з кого-чого смејати се громко некоме-нечему

редакція редакција, уредништво ср.♠; за редакцією кого под уредништвом некога; редакція журналу редакција часописа

резервувати що для кого-чого резервисати нешто за некога-нешто; резервувати квитки в театр для кого резервисати карте за позориште за неког; резервувати час для розмови резервисати време за разговор

результат (роботи) резултат; досягти результатів достићи резултате; втілити результати в практику показати резултате у пракси; бути результатом чого бити резултат нечега

реклама чого для кого реклама нечега, за некога-нешто; реклама великих розмірів (на щиті, на газетній сторінці) реклама великих размера (на табли, на новинској страници); запустити рекламу чого пустити рекламу за нешто; застосовувати в рекламі применити у реклами

рекомендація препорука; за рекомендацією кого (чиєю) по препоруци некога (нечијој); дати рекомендацію кому дати некоме препоруку

рекомендувати порекомендувати кого-що кому, кого до чого, для чого, на що препоручивати препоручити некога-нешто неком, некога за нешто; наполегливо рекомендувати свесрдно препоручивати; рекомендувати до захисту препоручивати за одбрану; порекомендувати на посаду препоручити за дужност

ремонт ремонт, поправка ж.♠; на ремонті на поправци; здати в ремонт дати на поправку

репресія проти кого-чого репресија против неког-нечег; застосовувати репресії до кого применити репресивне мере на неком

репортаж репортажа ж.♠; радіорепортаж про кого-що репортажа на радију о неком-нечем; отримати репортаж з місця подій направити репортажу на лицу места

рецензія кого (чия) на що рецензија некога (нечија) на нешто

рецепт чого рецепт нечега; за рецептом по рецепту

ридати за ким-чим ридати за неким-нечим

ризик чого, + інф. ризик нечега, + инф.; з ризиком на ризик; існує ризик захворіти (захворювання) постоји ризик обољевања; з ризиком для життя рискирајући живот

ризикувати ким-чим ризиковати неким-нечим

ринок тржиште ср.♠, тржница (пијаца) ж.♠; біржовий ринок берза; валютний ринок валутно тржиште; ринок товарів тржиште роба; освоєння ринку освајање тржишта; боротьба за ринок борба за тржиште; йти на ринок ићи на пијацу; купувати на ринку куповати на пијаци

рівень чого ниво нечега; професійний рівень ниво; на якому рівні на коме нивоу; це нижче його рівня то је испод његовог нивоа; над рівнем моря изнад нивоа мора; життєвий рівень животни стандард; культурний рівень културни ниво

рівнятися до кого, з ким-чим, на кого-що у чому равнати се (поредити се) са неким-нечим у нечему

різати зрізати що чим сећи одсећи нешто нечим; зрізати горбушку кавуна ножем одсећи кришку лубенице ножем

рік година ж.♠; один раз, двічі на рік један пут, два пута на годину; через рік за [кроз] годину; рік тому пре годину; десять років тому пре десет година; понад рік дуже од годину; на рік пізніше годину касније; протягом року током године; у кінці року на крају године; кожного року сваке године; з року в рік из године у годину; увесь рік целе године; цього року, у цьому році ове године; наступного року, у наступному році догодине, наредне године; пора року годишње доба; на два роки старший две године старији; йому пішов дванадцятий рік начео је дванаесту годину; у двадцятих роках у двадесетим годинама; з роками са годинама; бюджетний рік буџетска година; в навчальному році у школској години…; Новий рік Нова година; З Новим роком! Срећна Нова година!

річ ствар; дивитися за речами гледати на ствари; сходити за речами отићи по ствари; дивна річ задивљујућа ствар; річ у собі ствар по себи; заглиблюватися (вникати) в сутність речей улазити у суштину ствари

річка река; на річці на реци, іти на річку, до річки ићи на реку, до реке

рішення решење; прийняти рішення про що, щодо кого-чого донети решење (одлуку) о неком-нечем; прийняти рішення щодо пропозиції донети одлуку о предлогу; рішення суду пресуда

робити зробити що кому, для кого, з чого радити урадити (правити направити) нешто некоме, за некога, од нечега; робити перекличку прозивати некога-нешто; робити висновок з чого правити закључак из нечега; робити вигляд правити се; нічого робити нема шта да се ради; робити помилку правити грешку; робити щасливим кого чинити срећним некога; що мені робити? шта да радим

робота посао, рад ч.♠; на роботі на послу; їхати на роботу ићи на посао; доручати роботу кому давати (конкретан) посао некоме; здійснити роботу завршити посао; закінчити наукову роботу завршити научни рад; робота призначена для чого рад намењен нечему; робота спрямована на що рад усмерен на нешто; робота враховує що, бере до уваги рад уважава нешто; робота має на меті рад има за циљ; робота корисна для кого рад користан неком; робота наближається до кінця, завершується рад се завршава; робота стосується чого рад се тиче нечега; у роботі розглядається, досліджується проблема у рад се разматра, истражује проблем; робота виходить великим накладом рад се објављује у великом тиражу; робота опублікована, вийшла друком рад је објављен, изашао из штампе; у роботі використовується що у раду се користи нешто; взятися до роботи подухватити (латити) се посла; продовжити роботу наставити (продужити) рад; доповісти про роботу известити о послу; брати участь у роботі узети учешће у раду; у мене багато роботи имам много посла; упоратися з роботю изићи на крај са радом, савладати рад

розбивати розбити що, що кому разбијати разбити нешто, нешто некоме; розбити склянку разбити чашу

розбиратися в кому, в чому разумети се у нешто (познавати некога-нешто); розбиратися в людях познавати људе; розбиратися в ситуації, музиці познавати ситуацију, музику; я в цьому не розбираюся ја се у то не разумем

розважати розважити кого чим забављати забавити некога нечим

розвивати розвити що в кому развијати нешто код неког

розв’язувати розв’язати кого-що, що кому развезивати развезати (одвезивати одвезати) некога-нешто, нешто неком; розв’язати кому руки оставити некоме одрешене руке; розв’язати язик развезати језик; розв’язувати задачу решавати задатак

розгубитися перед ким-чим збунити се, изгубити главу пред неким-нечим

роздивлятися кого-що разгледати некога-нешто

розділяти розділити що з ким, кого-що на що делити поделити нешто са неким, нешто на нешто раздвајати јабуке на киселе и слатке; розділити пополам поделити надвоје; розділити на рівні частини поделити на једнаке делове; розділити долю з ким поделити судбину са неким

роздумувати над ким-чим размишљати о неком-нечем

роздягати роздягти кого-що свлачити свући некога-нешто

роззувати роззути кого скидати скинути обућу некоме; роззувати дитину скидати обућу детету

розмірковувати над чим, про що размишљати о нечему; розмірковувати про майбутнє размишљати о будућности; розмірковувати над життям размишљати о животу

розказувати розказати кому що, про що причати некоме нешто, о нечем

розкаюватися розкаятися перед ким в чому, за що кајати се покајати се пред неким за нешто

розлучатися розлучитися з ким растављати се растати се, разводити се развести се од неког, са неким

розмова разговор ч.♠; розмова про кого-що разговор о неком-нечем; під кінець розмови пред крај разговора; вступати в розмову ступати у разговор; розмова йде про кого, про що разговара се о некоме, нечему; перебивати розмову кому прекидати нечији разговор, некоме; тільки й розмов, що про це само о томе се и прича

розмовляти разговарати; розмовляти українською говорити на украјинском (језику); розмовляти сербською говорити српски, на српском; розмовляти про кого-що разговарати (говорити) о неком-нечем

розпитувати розпитати в кого, кого про кого-що распитивати се распитати се код неког, некога о неком-нечем; розпитувати товариша про подорож распитивати се код пријатеља о путу; розпитувати про матір распитивати се о мајци

розповідати розповісти про кого-що, кому що причати испричати о неком-нечем, некоме о неком-нечем; розповідати про нові знахідки причати о новим открићима; розповідати про свого сина причати о свом сину

розпоряджатися розпорядитися ким-чим располагати неким-нечим

розпорядження наредба ж.♠; віддавати (давати) розпорядження (из)дати наредбу; дати (віддати, передати) у розпорядження кого ставити на располагање наредбом некога; мати у (своєму) розпорядженні имати на (свом) располагању

розправа над ким-чим окрутна казна (обрачун) над неким; вчинити жорстоку розправу над ким-чим жестоко се обрачунати са неким-нечим

розраховувати на кого-що, + інф. рачунати на некога-нешто, + инф.; він розраховував на друзів он је рачунао на пријатеље (другове); розраховувати на батьків рачунати на родитеље; розраховувати на випадок рачунати на случај; він розраховував зробити це завтра он је рачунао да то уради сутра

розсипати що на кого-що просути нешто на некога-нешто

розсуд суд; на розсуд по суду; на свій розсуд по свом суду

розташовувати розташувати що на чому, поміж чого размештати разместити нешто на нечем; розташувати віська біля Дніпра разместити војску крај Дњепра

розуміння кого-чого разумевање некога-нечега; прагнути (до) розуміння тежити разумевању; прийти до розуміння доћи до разумевања; розуміння дітей разумевање деце; розуміння (концепція) тумачење, схватање; в моєму розумінні по мом схватању; марксистке розуміння історії марксистичко тумачење историје

розуміти зрозуміти кого-що разумевати разумети некога-нешто; я вас не розумію ја вас не разумем; він зрозумів цей натяк он је разумео ту алузију; він розуміє дітей он разуме децу; розуміти одне одного разумети један другог

розчиняти розчинити що у чому растворити нешто у нечему

руйнувати зруйнувати кого-що, що кому срушити некога-нешто, нешто некоме

рука рука; все в мене валиться з рук све ми испада из руку; загинути від руки ворога погинути од непријатељске руке; махнути рукою на що одмахнути руком на нешто; зв’язаний по руках і ногах свезаних руку

розумітися на чому разумети се у нешто; розумітися на музиці разумети се у музику

розчаровуватися розчаруватися в кому-чому разочаравати се разочарати се у некога-нешто

розчарування в кому-чому разочарење у неког-нешто

розширювати розширити що ширити раширити нешто; розширити сферу впливу раширити сферу утицаја

рух за що покрет за нешто; рух чого чим покрет нечега нечим; рухи руками покрети руку; привести в рух ставити у покрет; рух за мир покрет за мир; правила дорожнього руху саобраћајни прописи

ручатися за кого-що чим гарантовати (јамчити) за некога-нешто нечим; ручатися головою јамчити главом

рятувати врятувати кого-що від кого-чого спасавати спасити некога-нешто од некога-нечега

рятуватися врятуватися від кого-чого спасавати се спасити се од некога-нечега

С

садити що кому, що для кого (рослини) садити нешто некоме, нешто за некога; садити (просити сісти) за стіл смештати, посађивати за сто; садити на пароплав укрцати на брод; садити на поїзд смештати у воз; садити у в’язницю посадити у затвор, затамничити

самовпевнений самоуверен; бути самовпевненим бити самоуверен

сварити посварити кого, кого з ким свађати посвађати некога, некога са неким

сваритися посваритися з ким щодо чого, через що свађати се посвађати се са неким око нечега, због нечега

свататися посвататися до кого просити испросити некога; свататися до чиєї дочки просити нечију ћерку

свербіти в кого сврбети некога; у нього свербить шкіра, голова сврби га кожа, глава

свідок чого, чому сведок нечега; бути свідком убивства бити сведок убиства; бути свідком тому бити сведок тога

свідомий чого свестан нечега

свідчення кого (чиє) про що, проти кого сведочење некога (нечије) о нечему, против неког

свідчити проти кого сведочити против неког; свідчити проти обвинувачуваного сведочити против оптуженог; свідчити на користь кого, чию сведочити у корист неког, нечију; свідчити про що сведочити о нечем

світ свет; в усьому світі у целом свету; навколишній світ средина, амбијент; подорожувати світом путовати светом; здійснити подорож навколо світу остварити пут око света

святкувати що славити нешто

сейф (у банку) сеф; покласти гроші у сейф ставити паре у сеф

секрет тајна ж.♠; сказати по секрету казати у поверењу; тримати щось в секреті држати нешто у тајности

село село; працювати у селі радити у селу; село під Києвом село код Кијева; їхати в село ићи у [на] село

сердитися на кого-що срдити се на некога-нешто

середовище средина ж.♠; навколишнє середовище средина, амбијент; в нашому середовищі у нашој средини

сертифікат чого, про що, на що сертификат нечега о нечему, на нешто, за нешто; сертифікат про походження товару сертификат о пореклу робе; сертифікат на експорт сертификат за извоз; сертифікат якості сертификат квалитета

серце срце; біль у серці бол у срцу; від щирого (усього) серця од свег срца; поклавши руку на серце сасвим искрено; приймати близько до серця сувише примати к срцу

сигналізувати кому про що, що сигнализовати некоме нешто, нешто

сидіти за чим, на чому, в чому седети за нечим, на нечем, у нечем

сила моћ ч.♠, сила; під силу кому у нечијој моћи; сила волі сила воље; сила тяжіння сила теже; збройні сили оружане снаге; воєнно-морські сили поморске снаге; залишити в силі оставити у снази; вступати в силу (про закон) ступати на снагу (закон)

симпатія до кого-чого симпатија према некоме-нечему

сипати висипати що в що, до чого сипати посипати нешто у нешто

ситий чим, від чого сит нечим, нечега; бути ситим обіцянками бити сит обећања

сіяти посіяти що у [на] чому сејати посејати нешто у [на] нечему; сіяти квіти в саду сејати цвеће у башти; сіяти страх у кому сејати страх некоме

сказати кому що про що рећи некоме нешто о нечему; скажімо (припустимо) що... рецимо да

скаржитися поскаржитися кому на кого-що жалити се пожалити се на неког-нешто

складати скласти що полагати положити нешто; складати іспит на права полагати возачки испит

скористатися чим искористити нешто; скористатися перевагами искористити предности; скористатися чиєюсь пропозицією искористити нечији предлог

скорочення чого на скільки скраћење нечега на колико, за колико; скорочення на п’ять сантиметрів скраћење за пет сантиметра; скорочення робочого дня скраћење радног дана; скорочення штату фірми смањење броја запослених

скорочувати скоротити що на скільки скраћивати скратити нешто за колико, на неку меру

скупий шкрт; бути скупим на що бити шкртим на нечему; скупий на слова шкрт на речима

скупитися поскупитися на що шкртарити на нечему; не скупитися на слова не шкртарити на речима; скупитися на усмішки шкртарити на осмесима

скучати за ким-чим недостајати нешто-неко; скучати за сином туговати за одсутним сином; я скучаю за тобою недостајеш ми

славитися чим славити се нечим, бити чувен по нечему

слати послати кого за ким-чим слати послати некога за неким-нечим, по некога-нешто; (по)слати приятеля за лікарем (по)слати пријатеља по лекара; послати сина за газетою послати сина по новине

слідкувати за ким-чим пратити (следити) неког-нешто, мотрити на неког-нешто; він слідкував за кожним його кроком он је пратио сваки његов корак; слідкуй за собою! пази на себе!

слідство над ким-чим истрага над неким-нечим; розпочати слідство повести истрагу

слово реч ж.♠; повторити слово в слово поновити реч у реч; знайти відповідне слово для чого наћи одговарајућу реч за нешто; ловити кого на кожному слові ловити некога за сваку реч; говорити ласкаві слова тепати, говорити нежне речи; заключне слово завршна реч (говор); слово привітання поздравна реч (говор); свобода слова слобода говора; просити слово тражити реч; дати слово дати реч; дати чесне слово дати часну реч; додержати слова одржати реч; повірити на слово поверовати на реч; слово в слово од речи до речи; слово по слову (слово за словом) реч по реч; за словами кого по нечијим речима (некога); витрачати слова даремно узалуд бацати речи

служба (військова) служба; син проходить службу в армії син служи армију

служити для чого служити нечему; служити для різних цілей служити различитим циљевима

слухати кого-що слушати некога-нешто; слухати музику слушати музику

сльоза суза; зворушити до сліз узбудити до суза; плакати гіркими сльозами ронити горке сузе; в сльозах у сузама

смажити підсмажити що кому, що для кого на чому пржити испржити нешто неком, нешто за некога на нечем

смак укус; на смак на укус; за смаком по укусу; хороший на смак укусан; одягятися зі смаком укусно се облачити

смакувати чим, що јести са задовољством нешто

смердіти від кого-чого чим смрдети од некога-нечега на нешто; від нього смердіть бензином; он (од њега) смрди на бензин

смикати смикнути кого-що чим тргнути тргати некога-нешто нечим

сміх смех; вмирати від сміху умирати од смеха; задля сміху шале ради; вибух сміху кикот; нестримний сміх необуздани смех; підняти кого на сміх исмејати некога; курям на сміх сасвим глупо

сміятися з кого-чого, над ким-чим смејати се неком-нечем

снити що про кого-що сањати нешто о неком-нечем

сніданок доручак; мати на сніданок бутерброд имати за доручак сендвич

снідати чим доручковати нешто; снідав бутербродом доручковао сам сендвич

сон сан; крізь сон кроз сан; бачити уві сні видети у сну; уві сні й наяву у сну и на јави; бачити сни про кого-що сањати о неком-нечем

сонце сунце; ховатися від сонця сакрити се од сунца; грітися на сонці грејати се на сунцу

соромитися кого-чого, за кого-що, + інф., перед ким стидети се некога-нечега, + инф., пред неким

соромно кому перед ким за кого-що, + інф. срамно некоме пред неким за неког, стид некога пред неким за неког, + инф.; як вам не соромно како вас није стид (срамота)!

соус сос; під соусом са сосом

сохнути за ким венути (изгарати) за неким

спадщина від кого наслеђе од неког

спекатися кого-чого отарасити се нечега

сперечатися з ким про що препирати се са неким око нечега; сперечатися про гроші препирати се око пара

спеціалізуватися на чому специјализовати нешто; спеціалізуватися на хірургії специјализовати хирургију; спеціалізуватися на ветеринарії специјализовати ветерину

спеціаліст специјалиста ж.♠; спеціаліст з чого специјалиста (из) нечег

спина леђа; по спині по леђима; за спиною иза леђа; встромити ніж у спину забити нож у леђа; мурашки побігли по спині трнци иду низ леђа

спинитися зауставити се; спинитися на півдорозі зауставити се на пола пута

спиратися на кого-що ослањати се на некога-нешто; спиратися на лаву ослањати се на клупу; спиратися на факти ослањати се на чињенице

список кого-чого списак некога-нечега; за списком по списку; внести в список унети у списак; скласти список саставити списак; викреслити з списку избрисати из списка

співати з ким що під що певати са неким нешто уз нешто; співати під гітару певати уз гитару

співдружність савез ч.♠; співдружність кого-чого савез некога нечега; Співдружність незалежних держав (СНД) - Савез независних држава

співзвучний чому хармоничан са нечим

співчувати кому-чому саосећати неком-нечем

співчуття саосећање; виявити (висловлювати) співчуття кому, до кого исказати некоме саосећање; викликати співчуття изазивати саосећање

спіймати кого-що чим, кого-що кому, за що, на чому дохватити некога-нешто нечим, некога-нешто некоме, за нешто, у нечему

спіткнутися об що спотаћи се на [о] нешто; спіткнутися об камінь спотаћи се о камен; спіткнутися об поріг спотаћи се на праг

сповідатися кому в чому исповедати се некоме, исповедати некоме нешто; сповідатися священику в гріхах исповедати свештенику грехе

сповіщати сповістити кого-що про що обавештавати обавестити некога-нешто о нечем

сповнений чого препун нечега

споглядяти що посматрати нешто

сподівання очекивање; над усяке сподівання изнад свих очекивања, преко сваког очекивања

сподіватися на кого-що надати се некоме-нечему; сподіватися на позитивне вирішення прохання надати се позитивном решењу питања; сподіватися на успіх надати се успеху; сподіватися на прибуток надати се добитку

спокійний за кого-що миран за некога (уверен у нечије способности); зі спокійною совістю (душею) мирне савести (душе)

спокуса искушење ср.♠; спокуса чим, + інф. искушење нечим, + инф.

спонука подстицај

спонукати кого до чого подстицати некога на нешто

спорт спорт; займатися спортом бавити се спортом

спосіб чого начин нечег; вести богемний спосіб життя водити боемски начин живота; будь яким способом (у будь який спосіб) на било који начин

спостереження над ким-чим надгледање (посматрање) неког-нечега

спостерігати спостерегти кого-чого надгледати, посматрати неког-нешто

спостерігач чого, від кого-чого посматрач неког са стране неког-нечег

справа (складна) ствар ч.♠; докопатися до суті справи доћи до суштине ствари; зі знанням справи са познавањем ствари; це справи не міняє то не мења ствар; справа в тому, що… ствар је у томе, да; мати справу з ким-чим имати ствар са неким-нечим; зробити добру справу учинити добро дело; прийти у справах (чиїх) кого-чого приступити решавању ствари (нечијих) некога-нечега

справедливий до кого праведан према неком

справитися з ким-чим успешно окончати (изићи на крај) са неким-нечим; справитися з недисципліпованимн учнями успешно изићи на крај са ученицима; справитися з ситуацією разрешити ситуацију; справитися з роботою изићи на крај са послом; він сам з усім справиться он сам са тим неће изићи на крај; я з цим не справлюсь ја са тим нећу изићи на крај; справитися зі своїм завданням изићи на крај са својим задатком

спраглий до чого жедан нечег; спраглий знань жедан знања

сприймати кого-що прихватати (схватати) примати некога-нешто; він не сприймає своє середовище он не прихвата своју средину; сприймати як виняток прихватити као изузетак

сприйнятливий до чого осетљив (податан) за нешто

спричиняти що проузроковати нешто

сприяння допринос ч.♠; за сприяння доприносом

сприяти чому доприносити нечему

спроба проба (покушај); спроба чого, + інф. проба нечега

спробувати + інф. що, що пробати + инф. нешто, нешто; спробувати виправити що пробати поправити нешто; спробувати встати пробати устати

спровокувати що, кого на що испровоцирати нешто, некога на нешто

спромогтися на що домоћи се нечега

спростовувати спростувати що чим оповргнути нешто нечим

спрямувати кого-що до кого, у [на] що усмерити упутити некога-нешто некоме, некога у нешто, на нешто, некога на некога-нешто, некога у нешто, нешто некоме; спрямувати до інституту упутити [се] на факултет

ставати стати ким-чим постајати постати неко-нешто; стати директором постати директор

ставити що де ставити нешто негде; ставити печатку ударити печат; ставити на перше місце ставити на прво место; ставити в скрутне становище ставити у тежак положај; ставити [по]над усе ставити изнад свега; ставити знак рівності між ким-чим ставити знак једнакости између некога-нечега

ставлення однос ч.♠; ставлення до кого-чого однос према неком-нечем; ставлення дітей до батьків однос деце према родитељима; ставлення до житти однос према животу; висловити своє ставлення до подій исказати свој однос према догађајима; у нього хороше ставлення до людей он се добро поставља према људима

стадіон стадіон; стадіон на сто тисяч глядачів стадіон за сто хиљада гледалаца; знаходитися на стадіоні налазити се на стадиону

стандарт стандард; по стандарту по станарду; поза стандартом ван стандарда

становище положај ч.♠; ставити кого в незручне становище поставити некога у неугодан положај; потрапити в незручне становище пасти у неугодан положај

старий для чого стар за нешто

старість старост; під старість у старости; дожити до старості, до похилого віку доживети до старости

стаття (газетна) чланак ч.♠; передрукувати статтю прештампати чланак; за статтею по чланку

стверджувати що кому тврдити некоме нешто

створювати що кому, для кого, кого з кого стварати нешто некоме, за некога, некога, некога од некога

стежити за ким-чим следити, пратити, надгледати некога-нешто

стерегти кого-що чувати некога-нешто

стимул чого, до чого, для чого подстицај за некога-нешто

стирчати з чого штрчати из нечега

стискати стиснути кого-що чим, у чому стискати стиснути некога-нешто нечим

стіл сто; за столом (де) за столом; за стіл (куди) за сто; гості сіли за стіл гости су сели за сто; накрити на стіл поставити сто; прибрати зі столу распремити сто; обід на столі ручак је на столу; класти що на стіл ставити нешто на сто

стіна зид ч.♠; у чотирьох стінах (из)међу четири зида

сторона страна; з обох сторін с обе стране; сторони світу стране света; обидві сторони домовилися, що... обе стране су се договориле да

стосуватися кого-чого тицати се некога-нечега; стосуватися сучасних подій тицати се савремених догађаја; розпорядження стосується всіх наредба се тиче свих; це мене не стосується то се мене не тиче

стосовно кого-чого што се тиче неког-нечег; стосовно нього што се њега тиче, у погледу њега

стояти стојати (бити); стояти на боці кого бити на нечијој страни

страждати на що, від чого, чим, за кого-що, через кого-що страдати од нечега, због некога-нечега

страх перед ким-чим; за кого-що страх од некога-нечега; страх перед іспитами страх од испита; страх за сина страх за сина; страх за дитину страх за дете

страхувати кого-що від чого осигуравати некога-нешто од нечег

страхуватися від чого осигуравати се од нечег, нешто

страшно за кого-що від чого страшно за некога-нешто од нечег

стрибати стрибнути через кого-що, на [у] що, на чому скакати скочити преко некога-нешто, на [у] нешто, на нечему; стрибати на одній нозі скакати на једној нози

стригти підстригти кого-що чим шишати ошишати некога-нешто нечим; стригти траву шишати траву; стригти волосся ножницями шишати косу маказама

стриманий з ким уздржан, уздржљив са неким

стримувати стримати кого-що від чого уздржавати некога-нешто од нечег; стримувати почуття суздржавати (гушити) осећања

стримуватися стриматися від чого уздржавати се, савлађивати се од нечег, + инф. .

стріляти кого-чого з чого, по кому-чому, в кого-що гађати неког-нешто из нечег, по некоме-нечем, у некога-нешто, пуцати у неког-нешто из нечег; стріляти качок пуцати у патке

стукати об що, у що куцати у [на] нешто; стукати у двері куцати на врата; стукати об стіну куцати у зид

суд суд; на суді на суду; подати в суд на кого дати на суд некога; Конституційний суд Уставни суд; викликати в суд позвати на [у] суд; бути під судом бити под отужбом; в день суду на дан суђења; народний суд народни суд; суд присяжних поротни суд

суворий до кого, з ким суров према неком, са неким

судити кого за що з чого судити некога за нешто, по нечему; судити за зовнішнім виглядом судити по спољашњости; судячи з усього судећи по свему

судитися з ким за що судити се са неким око нечега

сум туга ж.♠; сум за ким-чим туга за неким-нечим

суміжний з чим суседни (гранични) са нечим; суміжні кімнати суседне собе; суміжні поняття сродни појмови; суміжні галузі промисловості сродне индустријске гране

сумнів сумња ж.♠; сумнів в кому-чому сумња у некога-нешто

сумніватися засумніватися в кому-чому сумњати посумњати у некога-нешто; сумніватися в правдивості повідомлення сумњати у истинитост вести

сумувати за ким-чим туговати за неким-нечим; сумувати за матір’ю туговати за мајком

сунути що у що гурати, ставити нешто у нешто

суперечити кому-чому у чому противречити некоме-нечему у нечему; це суперечить логіці то је противно логици

суперечка кого з ким щодо кого-чого, про кого-що препирка некога са неким о некоме-нечему, око некога-нечега

суть кого-чого суштина некога-нечега; по суті у суштини; суть речей суштина ствари

сушити що кому, для кого сушити нешто некоме, за некога

сфера чого сфера нечега; сфера впливу кого-чого сфера утицаја некога-нечега; сфера діяльності кого сфера делатности некога

схибнутися на кому-чому пошашавети фиксирајући се на неком-нечем

схиляти схилити кого-що до чого, на що перед ким нагињати нагнути некога-нешто према (ка) нечем; схилити голову на плече нагнути главу према леђима; схиляти голову перед героями сагнути главу пред херојима

схилятися схилитися (про людину) над ким-чим; до кого-чого, перед ким-чим нагињати се нагнути се над неким-нечим, пред неким-нечим; схилятися над дитиною нагињати се над дететом; схилятися над книгою нагињати се над књигом; схилятися над хворим нагињати се над болесником; схилитися до кого-чого приклонити се неком-нечем; схилитися до думки приклонити се мисли

схильність до чого склоност (према) ка нечем; схильність до хвороб склоност ка болестима; схильність до музики склоност према музици; схильність до самолюбства склоност према самољубљу

схильний до чого склон нечем, склон према [ка] нечем

схід исток; на сході на истоку

сховати що від кого сакрити нешто од неког; сховати подарунки від дітей сакрити поклоне од деце

сховатися від кого-чого за що сакрити се од неког-нечег иза нечега; сховатися від батька сакрити се од оца; сховатися від дощу сакрити се од кише; сховатися за дерево від брата сакрити се од брата иза дрвета

сходити за ким-чим отићи за неким-нечим; сходити за лікарем отићи за лекарем; сходити за пивом отићи за пиво

сходитися зійтися на [в] чому саглашавати се сагласити се око нечега

схожий на кого-що сличан неком-нечем; бути схожим на батька бити сличан оцу, личи на оца

схопити кого-що за що ухватити некога-нешто за нешто; схопити злочинця ухапсити злочинца; схопити кішку за хвіст ухватити мачку за реп

схуднути на скільки омршавети за колико

сценарій сценаријо; за сценарієм по сценарију

Т

таємниця для кого-чого тајна за некога-нешто

таїти що від кого сакривати нешто од неког

таїтися від кого сакривати се од неког

талант до чого таленат за нешто

танцювати потанцювати що з ким играти (плесати) са неким; танцювати танго играти танго; танцювати під дудку играти под палицу

танути розтанути топити се; танути на очах; танути як свічка топи се као свећа; лід тане лед се топи

твір дело ср.♠; твір кого для кого-чого дело некога за некога-нешто; твір для фортепіано дело за клавир; повне зібрання творів сабрана дела; вибрані твори изабрана дела; шкільний твір на тему… писмени (школски) састав на тему…

текти від чого (звідки) до чого (куди) крізь що (де) тећи од нечега (одакле) до нечега (куда) кроз нешто (де)

телефонувати кому, куди телефонирати некоме, негде

телефон телефон; говорити по телефону з ким говорити телефоном са неким; повідомити по телефону що, про що кому обавестити о нечему некога телефоном; дзвонити кому (до кого) по телефону звати некога телефоном

тема чого тема нечега; працювати над темою радити на теми; відійти від теми удаљити се од теме; перейти на іншу тему прећи на другу тему; змінити тему променити тему; твір на тему рад (састав) на тему

тенденція до чого, чого тенденција нечега; сприятлива для виробництва тенденція тенденција погодна за производњу; тенденція до зниження чого тенденција снижавања (снижења) нечега; тенденція до зростання чого тенденција повишавања (повишења) нечега; світова тенденція светска тенденција; тенденція розвитку тенденција развоја

теорія чия (кого) чого теорија нечија (некога) нечега; теорія економічних циклів теорија економских циклуса; теорія відносності теорија релативитета

терпіти кого-що, що від кого трпети некога-нешто, нешто од некога; терпіти образи перехожого трпети увреде пролазника

течія ток ч.♠, струја; проти течії річки против тока реке; тепла морська течія топла морска струја; у течії річки у току реке

тиждень недеља (седмица); на цьому тижні ове недеље (седмице); наступного тижня, на наступному тижні следеће недеље (седмице); кожного тижня (щотижня) сваке недеље (седмице); двічі на тиждень двапут недељно (седмично); тиждень тому пре недељу (седмицу) дана; тільки через тиждень тек кроз недељу (седмицу); цілими тижнями целим недељама (седмицама); зустрінемося протягом тижня срешћемо се током недеље (седмице)

типовий для кого-чого типичан за неког-нешто

тиснути кого що стезати некога нешто; мені тисне черевик жуљи ме ципела; мені тисне краватка стеже ме кравата; 2) тиснути на кого-що притискати на некога-нешто

тікати від кого-чого трчати (бежати) од некога-нечега

тінь кого-чого, від кого-чого сенка некога-нечега, од некога-нечега

тішитися ким-чим тешити се неким-нечим

товар роба ж.♠; попит на товари потражња за робом; фірмовий товар фирмирана роба; заборонені товари забрањена роба; товари із секонд-хенду секонд-хенд роба; товари широкого вжитку роба широке потрошње

топити кого-що потапати некога-нешто, грејати некога-нешто топити що разлити нешто, растопити нешто

топтати розтоптати кого-що на чому газити згазити некога-нешто на нечем

топтатися на чому, по чому тапкати на нечему, по нечему; топтатися на місці тапкати у месту

торгувати чим з ким трговати нечим са неким

торгуватися з ким за що, за скільки цењкати се са неким за нешто, око нечега, за колико

торкатися торкнутися кого-чого, до кого-чого дотицати се дотакнути се некога-нечега

точність тачност; з точністю до чого... са тачношћу до нечега…

траур по кому, за ким црнина за неким; носити траур по кому носити црнину за неким

тремтіти від кого-чого, за кого-що дрхтати од некога-нечега, за некога-нешто; тремтіти від страху дрхтати од страха; тремтіти за свою шкуру дрхтати за своју кожу

тримати кого-що за що држати некога-нешто за нешто

традиція кого, чого, + інф. традиција некога, нечега, + инф.; продовжити традицію продужити традицију; за традицією према традицији; дотримуватися традиції придржавати се традиције

трапитися з ким, кому догодити се неком; з ним трапилося нещастя њему се десила незгода; трапилася йому дівчина нашао је девојку

тривога за кого-що брига за неког-нешто

тривожитися за кого-що, через кого-що бринути за неког-нешто, због некога-нечега

триматися за кого-що, на чому држати се некога-нечега, на нечему; триматися за руку држати се за руку; гудзик тримається на одній нитці дугме се држи на једном концу; триматися на воді (на ногах) држати се на води (на ногама)

туга за ким-чим туга за неким-нечим

тужити за ким-чим тужити за неким-нечим; тужити за матір’ю тужити за мајком; тужити за свободою тужити за слободом

турбота про кого-що брига о неком-нечем; турбота про здоров’я брига за здравље; турбота про дітей брига за децу; наші турботи закінчилися наше бриге су се завршиле

турбувати кого чим узнемиравати некога нечим; турбувати постійними дзвінками узнемиравати сталним позивима

турбуватися про кого-що бринути се о неком-нечем; турбуватися про старих батьків бринути се о старим родитељима; турбуватися про дитину бринути се о детету; турбуватися про домашнє господарство бринути се о домаћинству; турбуватися про порядок бринути се о реду; маєш про нього турбуватися треба да се о њему бринеш; це мене не турбує то мене не брине; не турбуйтеся! не брините се!

тушити потушити що кому, що чим гасити угасити нешто некоме, нешто нечим; потушити пожар водою угасити пожар водом

тягти витягти кого за що вући извући некога за нешто тягти за ніс вући за нос; витягти кого за вуха тешко одвући некога од нечега

тяжіти до чого, до кого-чого тежити неком-нечем

У

уберігати уберегти кого-що від кого-чого штитити заштитити некога-нешто од некога-нечега

уболівання за кого-що навијање за неког-нешто

уболівальник кого-чого навијач некога-нечега

увага пажња; увага зосереджується на чому пажња се усредсређује на нечем; брати (беручи) до уваги кого-що узети (узимајући) нешто у обзир; виявляти увагу до кого-чого показати пажњу према некоме-нечему; звернути чию увагу на кого-що обратити (привући) нечију пажњу на некога-нешто; мати на увазі имати у виду; приділити особливу увагу чому давати посебну пажњу нечему; слухати з увагою слушати са пажњом; це варте уваги то је вредно пажње; це не береться до уваги то се не узима у обзир; це пройшло повз нашу увагу то је прошло мимо наше пажње

уважність до кого пажња према неком; виявляти уважність до батьків показивати пажњу према родитељима

уважний до кого, в [на] чому пажљив према неком, у нечему

угода уговор ч.♠, договор ч.♠; укласти угоду склопити уговор

ударити кого чим, чим по чому ударити некога нечим, нечим по нечем; ударити кулаком по столу ударити песницом по столу; ударити палицею у двері ударити палицом у врата

удоволений [вдоволений] ким-чим задовољан неким-нечим

удостоювати удостоїти кого-що чого, кого-чого чим удостојити, наградити некога-нешто нечим; удостоїти першої премії наградити првом наградом; не удостоїти поглядом не удостојити погледом

уживати ужити [вживати вжити] що, чого примењивати применити нешто; вжити відовідних заходів применити одговарајуће мере

узятися до чого, за що подухватити се нечега; узятися за роботу, до роботи подухватити се посла; узятися за голову ухватити се за главу; узятися (зобов’язятися) + інф. подухватити се + инф.; узятися написати статтю в газету подухватити се написати чланак за новине, подухватити се писања чланка за новине; узятися (з’явитися) појавити се; звідки це взялося? откуд се то појавило?

украсти [вкрасти] що-кого в кого украсти некога-нешто од неког

укусити [вкусити] кого-що за що ујести некога за нешто

умирати умерти від чого умирати умрети од нечег; умирати від (зі) страху умирати од страха

умлівати від кого-чого обамирати (топити се) од неког-нечег; умлівати від захвату топити се од усхићења; умлівати за ким губити се због неког; умлівати за дівчиною губити се због девојке

умова услов ч.♠, прилика; за певних умов у одређеним условима; за умови, що... под условом да; умови для чого услови за нешто; залежно від умов зависно од услова; пільгові умови повољнији услови; попередня умова претходни услов; прийнятна умова прихватљив услов; за сприятливих умов уз повољне услове; створити умови для роботи створити услове за рад; в гарних умовах у добрим приликама (условима); побутові умови животне прилике

умовляти умовити кого + інф. наговорити некога, на нешто, + инф.

уникати уникнути кого-чого избегавати избећи некога-нешто; уникнути відповідальності избећи одговорност; уникнути покарання избећи казну

університет универзитет; вчитися в університеті студирати (учити) на универзитету; іти до університету ићи на универзитет

упевнений [впевнений] в кому-чому сигуран у некога-нешто; йти впевненим кроком ићи сигурним (чврстим) корацима

упевнятися упевнитися [впевнятися впевнитися] в чому уверавати се уверити се у нешто

упізнавати упізнати [впізнавати впізнати] кого-що по чому препознавати препознати некога-нешто по нечем

уповноважити кого до чого, + інф.опуномоћити (овластити) некога за нешто, опуномоћити некога инф.; уповноважити співробітника одержати гроші опуномоћити сарадника да прима новац; бути уповноваженим до чого бити опуномоћен за нешто, на нешто

упоратися [впоратися] з ким-чим савладати (изићи на крај) са нечим; впоратися із суперником изићи на крај са суперником, савладати супарника; впоратися зі своїм завданням извршити свој задатак

управляти ким-чим управљати неким-нечим; управляти народом управљати народом

урок чого час (лекција ж.♠) нечега; на наступний урок за следећи час; готувати уроки спремати часове; готуватися до уроку спремати се за час; на уроці літератури на часу [из] књижевности; це хороший урок для кого то је добра поука (лекција) некоме

урятувати [врятувати] кого-що від кого-чого спасти неког-нешто од неког-нечег

ускладнювати що кому компликовати нешто некоме; сестра ускладнює Петру життя сестра компликује Петру живот

усміхатися усміхнутися до кого, кому смешити се неком

успадкувати що від кого наследити нешто од неког; успадкувати від батька талант наследити од оца таленат

успіх у чому успех у нечему; радіти успіху радовати се успеху

устоювати устояти [встоювати встояти] перед ким-чим одолевати одолети некоме-нечему

утеча [втеча] бекство ср.♠; утеча від кого-чого, з чого (звідки) бекство од неког-нечег, из нечег

утікати утекти [втікати втекти] від кого-чого, з чого (звідки) бежати побећи од неког-нечег, из нечег

утішатися утішитися [втішатися втішитися] ким-чим тешити се утешити се неким-нечим

утрата [втрата] кого-чого, від чого губитак некога-нечег, од нечег; утрата від страйків губитак од штрајкова; зазнати втрат претрпети губитке

утримуватися утриматися [втримуватися втриматися] від чого, перед ким-чим уздржавати се уздржати се од нечег, пред неким-нечим

ухилятися ухилитися від чого склањати се склонити се од нечег; ухилятися від відповідальності избегавати одговорност; ухилятися від кого-чого уклонити се некоме-нечему, од некога-нечега

ухопитися (при падінні) за що ухватити се за нешто; ухопитися за бильця, перила ухватити се за држаљу, гелендер

участь учешће ср.♠; участь у чому учешће у нечему; участь у керуванні учешће у управи; за широкої участі громадськості са широким учешћем грађанства; брати участь у чому учествовати у [на] нечему; брати участь у підготовці програми узети учешће у припреми програма

учити [вчити] що, чого, + інф. учити нешто, + инф.; учити кого-що учити некога-нешто

учитися [вчитися] від кого чому учити се од некога нечему

уявлення представа ж.♠; уявлення про що представа о нечему; не мати ні найменшого уявлення про що немати ни најмање представе о нечему; нечітке, невиразне уявлення нејасна представа; приблизне уявлення приближна представа; точне уявлення тачна представа

уявити [собі] що представити себи нешто; (не)можу собі уявити, як.. (не) могу себи представити, како

Ф

фабрика фабрика; на фабриці у фабрици; іти на фабрику ићи у фабрику

факт чињеница ж.♠; факт чого чињеница нечега; поставити кого перед фактом суочити некога са чињеницом; зважати на факти уважавати чињеницу; неспростовний (незаперечний) факт непобитна чињеница; факт вчинення злочину чињеница учињеног злочина

фантазувати про що фантазирати (сањарити) о нечем; фантазувати про небачені країни фантазирати о невиђеним државама

фарбувати що в [на] (якийсь) колір бојити (фарбати) неком бојом, у неку боју

фах струка, специјалност ж.♠; він за фахом інженер он је по струци инжењер

фліртувати з ким флертовати са неким

фотографувати кого-що фотографисати некога-нешто

X

хапатися за кого-що хватати се за некога-нешто; хапатися за стіл хватати се за сто; хапатися за соломинку хватати се за сламку

характер карактер; людина слабкого, сильного характеру човек слабог, јаког карактера; цього вимагає характер роботи то захтева карактер посла; важкий характер тежак карактер (тешка нарав); за характером по карактеру; показувати характер показивати карактер

характеристика кого-чого карактеристика неког-нечег

характерний для кого-чого карактеристичан за неког-нешто

хвалити похвалити кого-що за що хвалити похвалити некога-нешто за нешто

хвалитися похвалитися кому ким-чим, перед ким-чим хвалити се похвалити се некоме неким-нечим, пред неким нечим

хвилина минута минут ч. .♠; за кілька хвилин за неколико минута; з хвилини на хвилину из минута у минут; на хвилину (викликати) на минут (позвати); цієї ж хвилини истог момента; він випередив мене на кілька хвилин он ме је претекао за неколико минута; годинник іде вперед, поспішає на десять хвилин сат иде напред, жури десет минута; одну хвилину! само тренутак!

хвилювати кого чим узнемиравати некога нечим

хвилюватися за кого-що, від кого-чого узнемиравати се, узбуђивати се за неког-нешто, због неког-нечег; хвилюватися за матір узнемиравати се за мајку; хвилюватися за здоров’я узнемиравати се због здравља; хвилюватися від радості узбуђивати се од радости

хворий на що болестан од нечег

хворіти на що бити болестан од нечег

хвороба болест; через хворобу због болести

хилити до чого нагињати нечем

хилитися до кого-чого нагињати неком-нечем

хліб хлеб; жити на хлібі й воді живети на хлебу и води; іти за хлібом у магазин ићи по хлеб у продавницу

ховати поховати кого-що від кого-чого крити некога-нешто од неког-нечег; 2) ховати поховати кого сахрањивати сахранити некога

ховатися що від чого крити се од неког

хода (крок) корак ч.♠ (начин хода); легкою ходою лаким кораком

ходити біля (коло) кого-чого ходати око неког-нечег; ходити на лижах скијати

Ц

цікавий для кого, кому интересантан за некога, неком

цікавитися зацікавитися ким, чим интересовати заинтересовати се за неког-нешто; цікавитися дівчиною интересовати се за девојку

ціле (ім.) целина; об’єднати в одне ціле објединити у једну целину; як в цілому, так і зокрема како у целини, тако и појединачно; ухвалити проект в цілому прихватити пројекат у целини; в цілому уопште

цілий цео, читав; чекати цілий час чекати цео сат; чекати цілими днями чекати по читаве дане

цілитися в кого-що циљати у некога-нешто

ціна чого, на що цена нечега, за нешто; знизити ціну снизити цену; збивати ціни спуштати цене; ціна на товар знизилася / підвищилася цена робе се снизила / повисила; за будь-яку ціну по било којој цени; стартова ціна почетна цена

цінити кого-що за що ценити некога-нешто по нечему

цілувати поцілувати кого-що у що љубити пољубити некога-нешто у нешто

цуратися кого-чого избегавати некога-нешто

Ч

чарка чашица; заглядати у чарку пити (често, алкохол); прикладатися до чарки пити (често, алкохол)

час време ср.♠; з часом временом (касније); з часом він це зрозуміє временом он ће разумети; з плином часу временом (касније); у будь-який час у било које време; до цього часу до овог трена; під час обіду у [за] време обеда; на це пішло багато часу на то је отишло много времена; за браком часу у недостатку времена; за київським часом по кијевском времену; часом понекад; тим часом у међувремену; час від часу с времена на време; останнім часом у последње време; довгий час дуго времена; через деякий час кроз неко време; на час чого у време нечега; виграти у часі добити у [на] времену; в наш час у наше време

чекати кого-чого; кого-що; на кого-що чекати [на] некога-нешто; чекати нагоди (зручного випадку) чекати прилику; чекати на відповідь чекати на одговор; чекати гостей чекати госте; змусити себе чекати приморати себе чекати; чекати дитину чекати дете

чемний з ким, до кого љубазан са неким, према неком

чемпіон з чого шампион из нечега

черга ред ч.♠; черга за квитками ред за карте; стояти в черзі стојати у реду; по черзі по реду; прийде й Ваша черга доћи ћете и Ви на ред; поза чергою ван реда; без черги преко реда

чесний з ким, перед ким частан са неким, пред неким

чистити кого-що від чого чистити некога-нешто од нечега

чинність (закону) (закон) на снази; закон набув чинності закон је на снази

читати прочитати що кому, що про кого-що читати прочитати нешто некоме, нешто о некоме-нечему

чіплятися за що, до чого прицепити се (закачити се, прилепити се) за нешто; чіплятися до кого наметати се (досађивати) некоме

чоло кого-чого (чиє) чело некога-нечега (нечије); на чолі акції на челу акције; стояти на чолі повстання стојати на челу устанка; на чолі стола у челу стола

чорний црн; чорним по білому црно на белом

чорнити кого-що перед ким оцрнити некога-нешто пред неким; чорнити противника оцрнити противника

чути кого-що, про кого-що, за кого-що чути некога-нешто, нешто о некоме-нечему, за некога-нешто

чутка про кого-що гласине (мн.) о неком-нечем; знати з чуток знати по причању; розпустити чутки пустити гласине, вест

Ш

шанувати кого-що поштовати некога-нешто; шанувати батьків поштовати родитеље; шанувати товариша поштовати друга

шептати шепнути що про кого-що кому шапутати шапнути нешто о неком-нечем некоме

шити зшити що кому, для кого чим шити сашити нешто некоме, за некога нечим

шкода кого-чого, + інф. штета за неког-нешто, + инф.

шкодувати за чим, про що, кого бити жао за неког-нешто; я шкодую про вчинок жао ми је због поступка

школа (середня) школа; ходити у школу, до школи ићи у школу; приватні школи приватне школе; обов’язкове навчання у школі обавезно образовање у школи

шлюб брак; син від першого шлюбу син из првог брака; бути у шлюбі бити у браку; вступити в шлюб ступити у брак; брати шлюб з ким склопити брак са неким; шлюб з розрахунку брак из рачуна; шлюб по любові брак из љубави

шлях пут; бути на шляху до кого-чого бити на путу ка нечему; вибрати шлях изабрати пут; визначити шлях одредити пут; дослідити шлях истражити пут; закрити шлях затворити пут; збитися зі шляху (дороги) скренути са пута; знайти свій шлях наћи свој пут; іти тим же шляхом ићи истим путем; іти різними шляхами ићи разним путевима; намітити шлях оцртати пут; питати шлях питати за пут; пробивати собі шлях пробијати себи пут; просунутися шляхом пробити се путем; розчистити шлях кому рашчистити пут неком; спрямувати кого правильним шляхом упутити некога на правилни пут; стати на шлях боротьби ступити на пут борбе; стати на шахрайський шлях ступити на лоповски пут

шок від чого шок од нечег

шпигувати за ким-чим шпијунирати некога-нешто

штраф казна ж.♠; накладати штраф на кого казнити некога новчаном казном

шукати пошукати кого-що тражити потражити неког-нешто; шукати роботу тражити посао; шукати дітей тражити децу

Щ

шанувати кого-що за що поштовати некога-нешто за нешто

щастить кому на кого-що, з ким-чим неко има срећу за нешто, у вези са неким нечим

щастя срећа; дати на щастя що дати за срећу нешто; побажати щастя кому пожелети срећу некоме; на щастя срећом; на моє щастя на моју срећу

щедрий на що штедар (дарежљив) за нешто

щипати кого за що чим штипати некога за нешто нечим; щипати дитину за щічку штипати дете за образ

щітка для чого четка за нешто; щітка для взуття четка за обућу; щітка для одягу четка за одећу; щітка для підлоги четка за под

щомісяця сваког месеца, месечно

щоночі сваке ноћи

Ю

юний млад; за юних літ у младости; з юних літ од младости

юрба (людей) гомила; іти юрбою ићи у гомили

Я

явище (соціальне, фізичне) чого појава нечега; стати звичайним явищем постати обична појава; явище природи природна појава;

язик језик; показати язик, язика кому исплазити некоме језик; тримати язик за зубами држати језик за зубима; висолопивши язика са исплаженим језиком

яйце јаје; круте яйце тврдо кувано јаје; рідке яйце меко кувано јаје; мов [як] квочка на яйцях као квочка на јајима

якомога што је могуће…; бігти якомога швидше трчати што је могуће брже

ярмарок сајам; міжнародний ярмарок међународни сајам; на міжнародному ярмарку у Києві на међународном сајму у Кијеву

яма јама (рупа); впасти в яму упасти у јаму; повітряна яма ваздушна рупа

 

Први пут објављено: 2005
На Растку објављено: 2012-03-12
Датум последње измене: 2012-03-12 10:29:33
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује