Милена Ивановић

Биографија и библиографија

 

Рођенa 16.12.1976. у Београду.

Похађала Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1995. године. Добитник Октобарске награде града Београда за стваралаштво младих (за 1993. годину) за збирку прозе “Сенке демона”.

Школске 1995/1996. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност. Као други словенски језик слуша украјински језик. Основне студије завршила школске 1998/1999. године са просечном оценом 9,79. Tоком целокупних студија стипендиста Републичке фондације за стипендирање уметничког и научног подмлатка.

Постдипломске студије, смер наука о језику, уписала школске 1999/2000. године и завршила са просечном оценом 10,00. Магистарски рад – “Категорија прелазности у украјинском и српском језику” одбрањен 7.12.2004. године.

Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду као асистент-приправник а од маја 2005. године као асистент за украјински језик.

Током 2002. године стипендиста Токио фонда.

Бави се и преводилачким радом. Током јула и августа 2001. године учествовала у раду преводилачке школе-семинара “Перекладацька майстерњя” у организацији Центра за хуманитарне студије универзитета “Иван Франко” у Лавову.

 

Библиографија

Студије и чланци

1. Конгруенција у нумеричким синтагмама у српском и руском језику, Славистика, (Београд), 2002., књ. 6, с.77-84

2. Умови нейтралізації перехідності в укрїнській та сербській мовах, Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей, Чернівці, 2003, 264-267

3. Форма прямого додатка в заперечних конструкціях в українській і сербській мовах, Проблеми слов'нознавства (Львів), вип. 54, р. 2004, с.113-121

4. Структура поља прелазности у украјинском и српском језику, Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), св.68, 2005., с. 179-187

5. Генитив као периферно средство изражавања прелазности у српском језику, Slavia meridionalis. Studia linguistica slavica et balcanica (Warszawa), 6, 2006

6. Kонгруенцијске класе именица у руском и српском језику Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), св.71-72, 2007., с. 587-597

7. Нульова реалізація додатка при перехідних дієсловах в українській та сербській мовах (у штампи);

8. Семантичке претпоставке транзитивности – на материјалу украјинског језика (у штампи)

 

Уџбеници и приручници

1. Љ. Поповић, М. Ивановић, Са украјинским у свет: изговор, Београд, 2004, 188 стр.

 

Монографије

1.Прелазност у украјинском и српском језику: функционални аспект, Београд, Задужбина Андрејевић, 2007, 120 стр

 

Прикази

1. Људмила Поповић: Епистоларни дискурс украјинског и српског језика, Лингвистичке актуелности, (Београд) 2001, 3, с. 14 – 17

2. Људмила Поповић: Епистоларни дискурс украјинског и српског језика, Славистика (Београд), 2001., књ.5, с. 298-300

3. Дани украјинске културе у Београду, Славистика, (Београд), 2001., књ. 5, с. 316-317

4. V международный симпозиум МАПРЯЛ “ Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”, Вестник МАПРЯЛ (Москва), 2001, н.31, с. 4-10

5. XXXIX конференция славистов Сербии “Славистические размышления в начале нового тысячелетия” , Вестник МАПРЯЛ (Москва), 2001, н. 32, с.6-7

6. У инат ветровима: антологија украјинске поезије 16-20 века; пиређивач, писац предговора и преводилац Људмила Поповић, преводилац Миодраг Сибиновић, Альманах Перекладацької майстерні 2000-2001. т.3. Переклади і рецензії. Кн. 1 (серб), Львів, 2002

7. Слов’янський збірник, Одеса, 2000, вип.VII, Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), 2002, 62, с. 245 – 247

8. Градина, г. XXXVI, јун, јул, август 2001, св. 6-7-8), Славистика, (Београд), 2003, књ. 7

Преводи

1. Володимир Виниченко, Закон, Альманах Перекладацької майстерні 2000-2001. т.3. Переклади і рецензії. Кн. 1 (серб), Львів, 2002, с. 7-137 (интернет верзија: http://www.rastko.org.yu/rastko-ukr/au/vinicenko_zakon.html)

2. Јуриј Андрухович, Перверзија, (прев. М. Ивановић, А. Татаренко), Београд, 2002

3. Микола Рјабчук, Нехотице западњаци: парадокси украјинског нативизма, у књ. Микола Рјабчук, Од Малорусије до Украјине, Београд, 2003, с. 18-51 (интернет верзија: http://www.rastko.org.yu/rastko-ukr/istorija/mrjabcuk-zapadnjaci.html)

4. Јуриј Андрухович, Време и место или моја последња територија, http://www.rastko.org.yu/rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/jandruhovic-vreme.html

5. Јуриј Андрухович, Самијло из Немирова, та дивна бараба, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 15-23

6. Јуриј Виничук, Мачак Абел, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 30-41

7. Јуриј Виничук, Буба-Руси, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 44-52

8. Васиљ Габор, Глас позног бехара, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 53-59

9. Васиљ Габор, Степениште, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 60-67

10. Володимир Диброва, Пелце, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 68-97

11. Оксана Забужко, Девојке, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 98-128. http://www.rastko.org.yu/rastko/delo/12318

12. Издрик, Отац, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, 129-132

13. Володимир Јешкиљев, Црни и црвени квадрат, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 140-146

14. Володимир Јешкиљев, Вечити повратак, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 147-150

15. Олег Лишега, Adamo et Diana, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 151-178

16. Констјантин Москалец, Девет концерата, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 179-209

17. Володимир Назаренко, Аветињска кућа, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 210-213

18. Тарас Прохаско, Такотијето, у Антологија украјинске постмодерне приповетке / приредио Јуриј Виничук/, Нови Сад, 2005, с. 225-230

19. Борис Акуњин, Љубавник Смрти (прев. М. Ивановић и П. Буњак), Београд, 2006.

20. Борис Акуњин, Пелагија и црвени петао, Београд, 2007.

Остало

1. - Украјинске бајке: на украјинском и српском језику, Нови Сад, Савез Русина и Украјинаца, 2007 (уредник)

Учешће на конференцијама:

  1. XL скуп слависта Србије: Актуелни славистички пројекти и програми, Београд 10-12. јануар 2002. (Конгруенција у нумеричким синтагмама у српском и руском језику)

  2. П'ятий міжнародний конґрес україністів, Чернівці, 26-29 серпня 2002 р. (Умови нейтралізації перехідності в укрїнській та сербській мовах)

  3. XLII скуп слависта Србије: Славистика и словенство од првог српског устанка до наших дана, Београд, 11-13. фебруар 2004. (Структура поља прелазности у украјинском и српском језику)

  4. ХIII міжнародний славістичний колоквіум, Львів, 19-21 травня 2004 р. (Форма прямого додатка в заперечних конструкціях в українській і сербській мовах)

  5. Међународна славистичка конференција: Словенске синтаксе, Нови Сад, Матица српска, 27-29. октобар 2005 (Конгруенцијске класе именица у руском и српском језику)

  6. 12. međunarodni skup slavista, Opatija, 22-25. 6. 2007. (Semantičke pretpostavke tranzitivnosti – na materijalu ukrajinskog jezika)
На Растку објављено: 2008-03-20
Датум последње измене: 2008-03-20 11:49:15
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује