NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus
Jovan Deretić: Kratka istorija srpske književnosti

IX

Moderna

Naziv moderna, odomaćen u Hrvata i Slovenaca, može se upotrebiti i u srpskoj književnosti kao ime za razdoblje, koje se završava s prvim svetskim ratom. Počeci tog razdoblja manje su izraziti. Izvesne nagoveštaje imamo već sredinom poslednje decenije prošlog veka s časopisom "Srpski pregled" Lj. Nedića (1895, sa svega deset brojeva). Odlučan zaokret k novom doneo je, međutim, jedan drugi časopis, "Srpski književni glasnik" (1901). Uređivan po evropskim (francuskim) uzorima, unoseći u našu književnost nova shvatanja i nova merila, taj časopis postao je glavno književno glasilo ovog razdoblja, koje, u stvari, i počinje s njegovom pojavom a završava se s prestankom njegovog izlaženja (1914), te ga, stoga, možemo nazvati i razdobljem "Srpskog književnog glasnika".

U književnosti dolazi do novog zaokreta prema Evropi. Za razliku od realizma, u kojem su glavnu ulogu igrali domaći činioci razvoja i ruski uticaj, sada prvenstvo zadobijaju zapadnoevropski, posebno francuski uticaji. Oni zahvataju najpre kritiku i poeziju a zatim i prozu. Od modernih pravaca najviše deluju parnas i simbolizam. Od njih su naši kritičari i pesnici prihvatili kult lepog, težnju k formalnom savršenstvu, estetizam. zahtevi u pogledu korektnosti forme i izraza bili su naročito strogi. "pesma mora biti cela lepa", istakao je B. Popović, i to bi se moglo uzeti kao glavno estetsko geslo epohe. Estetizam se javlja i u drugim, efemernijim vidovima: kao otmenost, aristokratizam, kao čežnja ne samo za lepim formama nego i za lepim predmetima. Druga obeležja ovog razdoblja jesu: kosmopolitizam, individualizam, pesimizam. Uz ove, delovale su i suprotne tendencije: tradicionalno srpsko rodoljublje, socijalni i moralni utilitarizam, politički i društveni aktivizam. Književnost se kretala između suprotnih polova: evropejstva i narodnog duha, individualizma i nacionalizma, pesimizma i aktivističkog optimizma, između B. Popovića i Skerlića, Dučića i Šantića. U književnom stvaranju oseća se više ili manje ravnomeran razvoj svih glavnih rodova. Poezija ipak ima izvesnu prevagu nad prozom i više od nje daje obeležje eposi, te se čak i u prozi osećaju izvesne poetske težnje. Najveći uspon dostiže kritika. Ako je u romantizmu vladala pesma, u realizmu pripovetka, moderna je u izvesnom smislu doba kritike.

Hegemonija kritike

Srpska kritika, koja je s Nedićem ušla u fazu zrelosti, dostigla je vrhunac u radu Bogdana Popovića i Jovana Skerlića, dvaju kritičara različitih temperamenata i shvatanja književnosti ali podjednako važnih po širini i veličini uticaja koji su vršili. S njima je srpska kritika prvi i do sada jedini put postala ne samo pratilac i analitičar književnosti nego i njen vođa, usmerivač književnog razvitka.

Bogdan Popović (1863-1944), vršnjak realista, u književnost ulazi rano, krajem 80-tih godina, ali vrhunac svojega delovanja dostiže u doba "Srpskog književnog glasnika". Bio je čovek široke kulture i velike erudicije, profesor uporedne književnosti na Univerzitetu, znalac klasičnih i glavnih modernih jezika, poznavalac ne samo književnosti nego i svih drugih umetnosti, prvi naš kritičar koji se bavio uporedo književnom i likovnom kritikom. Njegovo kritičarsko delo, koje, iako stvarano duže od šest decenija, nije opsežno i ne obuhvata velik broj pisaca i problema (Ogledi iz književnosti i umetnosti, I-II, 1914, 1917; Bomarše, 1925, i dr.), bilo je u celini obeleženo njegovim didaktičkim i pedagoškim težnjama. U književnosti je video "veliku bibliju čovečanstva", a u proučavanju književnih i umetničkih dela najbolji način da se čovek uzdigne, da profini i oplemeni svoja osećanja, da odgoji svoj ukus (jedan od njegovih ranih radova nosi naslov O vaspitanju ukusa). Taj estetski entuzijazam povezan je kod njega s metodološkim zahtevom za naučnom egzaktnošću kritike. Popović se zalagao za to da se umetnost proučava kao umetnost, s estetičkog, a ne s istorijskog stanovišta, u čemu je bio sledbenik Lj. Nedića. Od njega se, međutim, razlikuje time što je njegova kritika uvek analitična, što ulazi u najsitnije pojedinosti, ali bez dovoljnog uvida u celinu, koja je u Nedićevom postupku bila uvek središnji pojam. Teorija "reda-po-red" – kako je Popović u istoimenom članku nazvao tu metodu, čiju blistavu primenu nalazimo u njegovim kritičkim ogledima, naročito u najboljem od njih, Alegorična satirična priča (o R. Domanoviću) – pokazuje znatne prednosti u proučavanju formalne i tehničke strane umetničkog dela, dok se teže primenjuje kad je reč o složenijim aspektima njegove strukture i značenja.

Popović je više propagator i tumač modernih estetičkih i metodoloških shvatanja nego izvorni mislilac. Svoj najpuniji izraz nije postigao ni u jednom od svojih kritičkih ogleda, nego u pothvatima koji su na ovaj ili onaj način uključivali i druge učesnike: u svojoj Antologiji novije srpske lirike (1911), knjizi poezije sastavljenoj po strogo estetskom kriterijumu, koja je ostala jedinstvena u srpskoj književnosti, u "Srpskom književnom glasniku", najboljem našem časopisu, i u širokom delovanju na srpsku kulturu.

Jovan Skerlić (1877-1914) bio je četrnaest godina mlađi od B. Popovića a umro je trideset godina pre njega. U svojoj kratkotrajnoj književnoj karijeri razvio je aktivnost čija je zahuktalost i plodnost bez premca u srpskoj književnosti. Ostavio je iza sebe mnoštvo studija i ogleda o piscima, prikaza knjiga (Pisci i knjige, I-IX), mnogobrojne političke članke i feljtone, zatim šest književno-istorijskih monografija, od kojih četiri imaju kapitalni značaj, Jakov Ignjatović (1901), Omladina i njena književnost (1906), Srpska književnost u 18. veku (1909) i Svetozar Marković (1910), i na kraju, kao sintezu čitavog svog rada, Istoriju nove srpske književnosti (1914). Tome treba dodati i mnoge druge njegove aktivnosti: bio je profesor srpske književnosti na Univerzitetu, član redakcije "Srpskog književnog glasnika" i jedno vreme i njegov glavni urednik, političar, narodni poslanik, pokretač mnogih književnih i kulturnih poduhvata.

U mladosti pripadnik socijalističkog pokreta i član Socijaldemokratske stranke a posle isključenja iz stranke (1904) istaknuta ličnost građanske levice, Skerlić je u svojim idejama i književnim shvatanjima bi sledbenik prvog srpskog socijaliste Svetozara Markovića. Od njega je prihvatio estetički utilitarizam, shvatanje da književnost treba da bude tesno povezana s naprednim idejama svog doba, da izražava stvarni život i da služi narodu. Uticaj B. Popovića, koji mu je bio profesor, usmerio ga je prema nauci, posebno istoriji književnosti, čemu je doprineo i nastavak njegovih studija u Lozani.

Skerlić je raskinuo s Nedićevom i Popovićevom formalnoestetičkom kritikom i s njihovom orijentacijom na unutrašnji pristup delu. U svom radu on je obnovio neke od metoda koje su oni odbacivali: impresionistički, biografski, sociološko-istorijski. Od njih se razlikovao i po svojim dubljim sklonostima. Kod njega nema logičke strogosti i naučne egzaktnosti kojima su se oni odlikovali, ali nema ni suvoće i oporosti njihova izraza. Skerlić nije uzoran stilista, ali je odličan pisac. U njegovim tekstovima naći ćemo dosta jezičke i stilske aljkavosti kao i duge mane pisca koji preterano žuri, ali u onome što je kod njega najvažnije, u karakteristikama a i ocenama, on je prodoran, ponesen, upečatljiv, tako da se teško odoleva sugestivnom delovanju njegove kritičke reči. Izdašno se koristi slikama da njima iskaže ili ilustruje svoje misli. Te slike, dobro nađene, upečatljive, različita obima, od kratkih, često duhovitih poređenja do opširnih opisa atmosfere vremena i sredine, odaju oštro, posmatračko oko ovog pisca, koji nije bio samo književni nego i društveni kritičar, moralista sa snažnom satiričnom žicom. Dok o epohama daje slike široka plana, u kojima su zahvaćene književne prilike, društveni život i duhovna atmosfera, u čisto književnim ocenama on je u postupku više sintetičan nego analitičan, a u izrazu teži k tome da postigne konciznost, britkost, lapidarnost.

Bez teorijske i metodološke spreme svojih neposrednih prethodnika, Skerlić je više od njih i više od bilo kojega drugog našeg kritičara, pre i posle njega, učinio na konkretnom proučavanju i kritičkom vrednovanju srpske književnosti. Našu književnu istoriju oslobodio je zastarelih filoloških shema i uveo u nju čisto književne kategorije, kao što su romantizam, realizam i dr., pomoću kojih je istakao ne samo nacionalnu nego i evropsku dimenziju naše literature. U tome je ipak pokazivao dosta krutosti i jednostranosti. U težnji da što više naglasi evropski karakter srpske književnosti, on je često zapostavljao njene nacionalne specifičnosti. U ocenama pojedinih pisaca i čitavih razdoblja polazio je često od apriornih stavova ili ličnih predubeđenja. Bliži mu je bio racionalizam nego romantizam a najbliži realizam. Cenio je više prozu nego poeziju, u poeziji davao je prednost kolektivnim nad ličnim osećanjima, idejama nad formom, a nije uopšte podnosio neobuzdanost fantazije, eksperimentisanje s formom, neodgovornost igre. Uprkos tim ograničenjima i pogreškama (među ovima su najveće one koje je učinio prema pesnicima L. Kostiću i Disu), Skerlić je manje grešio u kritičkom sudu od bilo kojeg drugog našeg kritičara, i velik broj njegovih ocena drži se i do danas. Tačnost ocene, smisao za sintezu i snažan književni dar čine glavna obeležja ovoga književnog kritičara i istoričara književnosti, njegove neponovljive fizionomije. Kad je umro B. Popović je napisao da je to kritičar "od kojega nikada znatnijega nismo izgubili, i od kojega, sve u svemu uzevši, nećemo nikada znatnijega imati". Sedam decenija koliko je proteklo od smrti Jovana Skerlića potvrđuje tačnost tog suda.

Među kritičarima mlađe generacije koji su se razvili pod neposrednim uticajem B. Popovića i J. Skerlića najvažniji je Branko Lazarević (1883-1968). On je predstavnik impresionističkog metoda u kritici. Smatrao je da kritičar kao osetljiv seizmograf treba da zabeleži i opiše treptaje lepote umetničkog dela. S najviše osećanja pisao je o prozaistima Ćipiku, Stankoviću i Kočiću (Impresije iz književnosti, 1912; kasnije je objavio još dve knjige pod istim naslovom). Bavio se i pozorišnom kritikom. Za prvoga svetskog rata, u emigraciji, kao urednik "Krfskog zabavnika", bio je vodeća ličnost u književnom životu. Kasnije se uglavnom prestaje baviti kritikom i posvećuje se proučavanju estetike i filosofije umetnosti. Ali taj njegov rad mnogo je manje značajan od kritičarskog.

Uporedo s kritikom, uspon doživljava i istorija književnosti. na se oslobađa filoloških metoda i izgrađuje se pod uticajem evropske, posebno francuske književne istorije. Uz Skerlića, drugi njen značajni predstavnik jeste Pavle Popović (1868-1939). Njegovo sintetičko delo Pregled srpske književnosti (1912) obuhvatalo je starije periode i usmeno stvaralaštvo te se dopunjava sa Skerlićevom Istorijom nove srpske književnosti. Međutim, u svom radu, uz starija, on je proučavao i novija razdoblja, a uz srpsku, i druge jugoslovenske književnosti (O Groskom vijencu, 1900; Iz književnosti, I-IV, 1906, 1919, 1926, 1938; Milovan Vidaković, 1934, i dr.). Njegove književne studije imaju trostruku osnovu: arhivska istraživanja, koja su mu omogućila da rekonstruiše sliku epoha i biografije pisaca, komparativna proučavanja i književnu analizu, gde su mu uzor Sent-Bev i drugi francuski kritičari 19. stoleća. Premda je često pozitivistički isuviše zaokupljen detaljem, ne može mu se osporiti osećanje za vrednosti teksta. Izvršio je ogroman uticaj na čitave generacije studenata koji su prolazili kroz njegove seminare. Zajedno sa svojim bratom Bogdanom davao je glavni pravac našoj akademskoj kritici u prve četiri decenije ovog veka, kada je ova kritika proživljavala svoje zlatno doba.

Snažan napredak osetio se i u svim drugim oblastima intelektualnog života. U Velikoj školi, koja 1905. prerasta u univerzitet, i u Akademiji nauka stvaraju se povoljni uslovi za organizovan način rada. Dok su ranije naši ljudi postizali najveće uspehe u nauci u stranom svetu (kao Nikola Tesla i Mihailo Pupin, koji u poslednje dve decenije 19. veka izbijaju u prvi red fizičara i pronalazača u Americi), sada se i u zemlji u gotovo svim naučnim disciplinama javljaju stvaraoci čiji radovi otkrića prerastaju nacionalne okvire, u filosofiji Božidar Knežević i Branislav Petronijević, u geografiji i socijalnoj psihologiji Jovan Cvijić, u matematici Mihailo Perović, u astronomiji Milutin Milanković, u pravnim naukama Slobodan Jovanović, u lingvistici Aleksandar Belić. Mnogi od njih zadužili su i književnost bilo neposredno, time što su se usputno ogledali u kritici ili drugim književnim vrstama, bilo posredno, književno-umetničkim vrednostima svojih naučnih dela. Mihailo Petrović (1868-1943), zbog svoje ljubavi prema ribarenju poznat pod nadimkom Alas, dao je zanimljivu matematički zasnovanu teoriju stilskih figura. Božidar Knežević (1862-1905), koji kao filosof istorije danas sve više privlači pažnju i to ne samo kod nas, pisao je maksime o čoveku, društvu, moralu, misaonosti (Misli, 1902).

Glavni predstavnik naše naučne proze u vreme kada je ova proza doživela svoj najveći procvat jeste Slobodan Jovanović (1869-1958). Bio je jedan od istaknutih ličnosti Srbije početkom ovog veka: pravni pisac, istoričar, profesor Univerziteta. Čovek konzervativnih nazora, on je u 70-toj godini života ušao u vrtlog aktivne politike, jedno vreme bio predsednik jugoslovenske emigrantske vlade, a život je završio kao ogorčeni protivnik nove Jugoslavije. Njegovo je delo opsežno i raznovrsno. Počeo je književnim kritikama. Kao dugogodišnji profesor javnog prava objavio je više dela iz teorije države i ustavnog prava. Najvažniji mu je istoriografski rad. U nizu monografija detaljno je obradio političku istoriju Srbije od pojave ustavobranitelja do ubistva poslednjeg Obrenovića (1838-1903). One čine središnji i najvažniji deo njegovog opusa. Dao je takođe veliki broj studija i monografija o istaknutim ličnostima iz naše i strane političke i kulturne istorije. Jovanović spada u one istoričare koji su težili da uđu u pozadinu zbivanja, da objasne lične pobude i karaktere učesnika u događajima. Najbolji je u portretima, gde teži uvek da pruži složenu sliku ličnosti, da izvuče i poentira oprečne crte njihovog karaktera. Njegova dela, naročito centralni ciklus iz istorije Srbije 19. stoleća, pružaju možda najveću galeriju ličnosti koju poznaje naša književnost. Posebnu vrednost njegovih radova čini stil, kristalno jasan, precizan, koncizan, s duhovitim antitezama i neobičnim obrtima.

Parnaso-simbolička poezija

U poeziji se nastavlja ono što je započeo Vojislav Ilić: modernizacija pesničkog izraza i usavršavanje forme prema velikim uzorima sa strane. Uzori su se, međutim, promenili. Vojislav ih je tražio u klasičnoj starini i kod ruskih romantičara. Pesnici ovog razdoblja time se više ne zadovoljavaju. Oni uče najviše kod francuskih parnasovaca i simbolista. "Mešavina Parnasa i simbolizma" jeste osnovno stilsko obeležje poezije srpske moderne. Prelaz između vojislavizma i poezije moderne čine dva pesnika iz Hercegovine, Aleksa Šantić i Jovan Dučić, koji su zajedno s pripovedačem Svetozarom Ćorovićem na prelazu između dva veka razvili vrlo živu literarnu i kulturnu aktivnost u Mostaru. Njihovo glasilo "Zora" (1896-1901) spada u najbolje srpske časopise tog doba. Ta dva pesnika, u prvoj fazi svog rada oba vojislavovci i, zajedno s M. Mitrovićem i M. Jakšićem, najvažniji pesnici 90-ih godina, dostižu punu stvaralačku zrelost u prvoj deceniji ovog veka i u poeziji moderne obeležavaju dva suprotna pola: Šantić tradicionalizam, a Dučić modernizam i zapadnjaštvo.

Za razliku od većine pesnika svog doba, koji su se sve više evropeizirali, Aleksa Šantić (1868-1924), pevajući o slobodi, srpstvu, socijalnoj pravdi, ostao je do kraja veran nacionalnim i socijalnim idealima prošloga veka. Snažna privrženost rodnom Mostaru, gde je proveo čitav svoj život, unela je u nacionalna i socijalna osećanja kojima je pevao neposrednost ličnog doživljaja. Prvu pesmu objavio je 1886, a prvu zbirku pesama 1891, za kojom je došao niz novih (1896, 1901, 1908, 1911, 1918, 1929). U njegovom književnom stasanju, pored Ilića, najveći je udeo imao Zmaj, a od stranih uticaja najvažniji je nemački, posebno Hajneov. Sav zaokupljen visokom ulogom koju je namenio poeziji, Šantić, naročito u početku, nije poklanjao veće pažnje pesničkoj formi, te su njegove pesme često nailazile na nepovoljan prijem kritike. B. Popović je primetio povodom treće zbirke, da njegove pesme "pokazuju sve mane nekorektnog stila i naročito mane nekorektnog kitnjastog stila". Neugodno dirnut tom kritikom, Šantić je u daljem svom radu nastojao da piše što bolje, da mu stil bude što korektniji i što jednostavniji. Kao i drugi tadašnji pesnici rado se prihvatao stroge i koncizne forme soneta i u toj vrsti dao neke od svojih najboljih pesama.

Poezija Alekse Šantića kreće se u celini između dva tradicionalna opredeljenja, između ličnih i kolektivnih osećanja, ljubavi i rodoljublja, idealne drage i napaćenog naroda. Kao ljubavni pesnik razvi ose pod uticajem muslimanskih narodnih pesama, sevdalinki. U njegovim pesmama dočaran je orijentalni ambijent bašta, šedrvana, behara, šarenih leptira; devojka koja se u njima pojavljuje sva je okićena đerdanima, bujne, izazovne ali ipak skrivene lepote. Pesnik je zanesen tim raskošnim svetom, ali on nije nikada u njemu, već ga posmatra prikriven, s bojažljive udaljenosti. Čežnjivo, čulno kazivanje često prelazi u tugu zbog neostvarene ljubavi, promašenosti u ličnom životu i usamljenosti. Njegova pesnička intima prožeta je snažnim porodičnim osećanjem. U velikoj elegiji Pretprazničko veče, njegovoj najznačajnijoj pesmi, olovnu težinu usamljenosti u opustelom domu olakšava, s jedne strane, sećanje na detinjstvo i na identične večeri oko rasplamsale vatre na ognjištu, a s druge, uteha koju mu donose pesme, i njegove "i drugova sviju". Osećanje bratske ljubavi širi se u sve većim i većim krugovima: na porodicu, na prijatelje, na žive i mrtve srpske književnike, na ceo srpski narod, na prirodu. I njegova socijalna i patriotska poezija obasjana je svetlošću porodičnog ognjišta. U pesmi Moja otadžbina domovina je kao rodni dom a svi pripadnici naroda kao rođena braća. Vezanost za rodnu grudu, duboka je i trajna, kidanje te veze izaziva najdublji bol u pesnikovoj duši. U nekima od svojih najpoznatijih pesama izrazio je tugu zbog onih koji zauvek napuštaju domovinu i odlaze u tuđ svet. Više od drugih pesnika naglašavao je patnju i mučeništvo kao najvažnije momente u istorijskoj sudbini srpskog naroda. Tema mučeništva naroda prožeta je osećanjem njegove nepobedivosti, čak ni smrt ne predstavlja kraj borbe, nego samo njen nastavak (Mi znamo sudbu). U nizu pesama iskazao je patnju i veličinu radnog čoveka, seljaka i radnika. Među njih tematski spada i najlepša pesma koju je napisao, Veče na školju, kratka, lirski sažeta, zvučno izvanredno orkestrirana, s bogatim asononcama, aliteracijama i rimama, u kojoj je doživljaj ukletosti sudbine siromašnih dat na posredovan, moderan način, u višeznačnim simbolima. Ova je pesma naišla na nepodeljene simpatije kritike. U celini pak Šantić je, poput svog velikog uzora Zmaja, doživeo popularnost kod najširih slojeva čitalaca i stekao laskav naziv narodnog pesnika, dok su, s druge strane, njegove čisto umetničke vrednosti neretko osporavane kako u kritici njegovog doba tako i u poznijim prosudbama.

Nasuprot Šantiću, najvećem pokloniku zavičaja i rodne grude kojeg je naša poezija dala, Jovan Dučić (1874-1943) bio je opsednut svetom, naročito "velikim i umnim Zapadom". Preokret u njegovu životu nastao je 1899, kada je ovaj ambiciozni Trebinjac napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu. Po završetku studija došao je u Srbiju, gde je ušao u diplomatsku službu. Karijeru je završio kao kraljevski ambasador u Madridu. Po izbijanju drugoga svetskog rata prešao je u Ameriku, gde je u krugovima naše emigracije delovao kao ogorčeni protivnik NOB-a. Započevši da piše vrlo rano (prvu pesmu objavio je 1896. a prvu zbirku 1901), Dučić se u toku svoje 50-godišnje karijere neprestano razvijao i umetnički usavršavao. U njegovu radu mogu se izdvojiti tri glavne faze: prva, vojislavovska, do odlaska u Ženevu, druga, parnaso-simbolistička, do prvog svetskog rata, i treća, postsimbolistička. Pokretački princip tog razvoja bila je težnja k savršenstvu, stvaralačka samodisciplina, nadilaženje dostignutog, što se ispoljilo u dvostrukom smislu, prema već objavljenim pesmama, kojima se neprestano iznova vraćao, menjao ih, popravljao ili sasvim odbacivao, i prema novim pesmama, u kojima je nastojao da bude ne samo zanatski besprekoran nego i misaono što produbljeniji, što jezgrovitiji u izrazu, da proširi ranije vidike i otkrije nove simbole. Za razliku od većine naših pesnika, svoju najbolju knjigu objavio je na kraju, a ne na početku svoje pesničke karijere. Slavljen u razdoblju moderne kao majstor forme, odličan versifikator i poklonik zapadnjačkog duha, on je misaono i umetnički dostigao vrhunac u poslednjoj zbirci, Lirika (1943).

Dučićeva poetika jeste poetika velikih tema. Liričar, po njegovom mišljenju, može "postati velikim pesnikom samo onda kada bude kazao velike istine o trima najvećim i najfatalnijim motivima života i umetnosti: o Bogu, o Ljubavi, o Smrti". Ta programska opredeljenost obeležila je celo njegovo delo. Kod Dučića se stalno oseća napor da bude na visini zadatka koji je sebi postavio, da o velikim stvarima peva na način velikog pesnika. Otuda izvesna prenapregnutost njegova izraza, što se ispoljava kako u pretencioznom isticanju velikih, sudbinskih tema u naslove pesama i ciklusa, tako i u hipertrofiranoj simbolici, u pesnikovom nastojanju da u svakom, čak i najbeznačajnijem detalju vidi nešto izuzetno, sudbinsko, "strašno". Iz toga osnovnog stava proizilaze i druga svojstva Dučićeve poezije: njena nekonkretnost, nedostatak neposrednosti, česta pojava apstraktnih, sentencioznih uopštavanja u stihu, težnja ka uzvišenom stilu i svečanoj patetičnoj dikciji. Te sklonosti najmanje su pogodovale ljubavnoj lirici koju je negovao naročito u prvoj i drugoj fazi. Dučić nikada ne peva o nekom konkretnom ljubavnom doživljaju, nego uvek o ženi kao takvoj, o ljubavi kao takvoj. Iz njegove poezije iščezava jedan od glavnih likova ranije i tadašnje poezije, lik idealne drage. Umesto nje pojavljuje se Žena kao "boginja ohola i preka", koja nosi u sebi "više zakon sveta nego zakon srca". Ona u pesniku više pobuđuje refleksije o ljubavi, životu i smrti nego osećanja. Ljubav je u njega nestvarna, izmišljena, mondenska, pre literarno nego životno osećanje, više velika tema nego lični doživljaj. Težnja k izuzetnom i velelepnom ispoljila se i u pompeznoj retorici njegovih rodoljubivih pesma (ciklusi "Moja otadžbina" i "Carski soneti"). "Moja otadžbina" iz Šantićevog porodičnog gnezda prešla je u njima na zastave slave što lepršaju pred pobedničkim legionima. Slava, pobeda, zastave, car i carstvo – jesu opsesivni motivi njegove patriotske lire. Njegova je glavna rodoljubiva pesma Himna pobednika, a njegov je glavni nacionalni junak car Dušan, pobednik, imperator, osvajač, zakonodavaca. U pesmama o njemu pokazao je ipak da mu je srpski srednji vek dalek te je samo u retkim trenucima uspevao da uspostavi prisniji dodir s njim. Mnogo bliži od srednjovekovne Srbije bio mu je renesansni i barokni Dubrovnik. U ciklusu "Dubrovačke poeme" otkrivamo izvesne kvalitete koji su retki u drugim njegovim pesmama: osećanje za ambijent, smisao za crtanje likova, ležernost tona, ironiju, humor.

Više nego ljubavni i rodoljubivi pesnik Dučić je pesnik prirode. Na tom području njegov razvoj ide od deskriptivnog k misaono-simboličnom načelu. Deskripcije ima najviše u pesmama ranijih perioda, posebno u ciklusu "Jadranski soneti", koji su možda, zajedno s "Dubrovačkim poemama", najveći domet njegove srednje, parnasističke, faze. U njima preovlađuje spokojno, pomalo melanholično raspoloženje: more je uvek tiho, usnulo, nebo najčešće noćno ali vedro, zvezdano, mesečina obasjava usamljene predele, bez ljudi, sjaj i prostranstvo što se otvaraju pogledu izazivaju misao o beskraju i večnosti. U kasnijim pesmama opisi prirode se dekonkretizuju, unutrašnji prostori se sužavaju, smanjuje se udeo ne samo deskriptivnih nego i emocionalnih elemenata, a pojačava s udeo misli i simbola. Ta orijentacija preovlađuje u trećoj fazi, naročito u ciklusima "Jutarnje pesme", "Večernje pesme" i "Sunčane pesme", koji zajedno s pesmama poslednjeg ciklusa, "Lirika", predstavljaju najveći domet Dučićeve poezije u celini.
Dučićeva proza, iako mnogo opsežnija od njegove poezije, ostala je ipak u njenoj senci. Najbolje mu je prozno delo Gradovi i himere (1940), zbirka putopisa iz raznih zemalja, u kojima ima poetskih impresija, refleksija u večnim istinama, stilske elegancije, ali nema savremenih prilika niti živih ljudi. Dučić se bavio i književnom kritikom. Njegovi kritički ogledi o savremenim srpskim piscima (Moji saputnici), briljantno pisani, sadrže majstorske portrete pisaca s pronicljivim zapažanjima i odmerenim i tačnim ocenama, tako da se mogu ubrojiti u značajne domete srpske kritike.

Putem kojim je pošao Dučić krenuli su i drugi pesnici s početka ovoga veka. Prvi među njima bio je Milan Rakić (1876-1938). On potiče iz ugledne beogradske porodice, u kojoj je rano stekao široko obrazovanje i poneo intelektualne sklonosti. Studirao je pravo u Parizu, a po povratku u zemlju ubrzo ušao u diplomatsku službu. Kao pisac, Rakić nije poput Dučića imao doba početništva i šegrtovanja, nego se već u prvim pesmama (1902) pojavio kao gotov pesnik. Iako Beograđanin, on nije platio dug najuticajnijem pesniku svoje mladosti, V. Iliću; njegovi uzori bili su od početka strani, francuski parnasovci i simbolisti. Od njih se, slično Dučiću, učio savršenstvu forme, preciznosti izraza, jasnosti, umetničkoj samodisciplini. Započevši kasno, on je malo pisao: objavio je dve tanke sveske stihova (1903, 1912) a posle njih samo još nekoliko pesama.

U poeziju tog razdoblja Rakić unosi intelektualnu skepsu i pesimizam, svojstva koja u toj meri nisu bila izražena ni kod jednog srpskog pesnika posle Sterije. Odgojen više na stranoj nego na domaćoj tradiciji, mnogo bliži Bodleru nego Steriji, Rakić, sav prožet osećanjem opšte nedovoljnosti, proliva suze bola "nad tuđim nesrećama i neiscrpnom našom bedom". Život je škrto odmerio sva naša uživanja, u njemu nema ničega dovoljno, ničeg novog, sve teče u beskrajnom, monotonom ponašanju, "uvek isto piće, uvek iste čaše". Situacija čovekove utamničenosti, njegovog robovanja na zemlji, jedna od središnjih književnih tema tog doba, našla je u njega osoben izraz (Dolap, U kvrgama). Jedini izlaz iz te situacije jeste smrt, koja mora biti potpuna, konačna, bez nade u besmrtnost. Rakić spada u one pesnike koji su najdublje zagledali u smrt i nepostojanje. Gašenje života u mrtvilu, prelaz iz bića u nebiće, postepeno tonjenje u mir koji je taman i duboko – tema koja je nadahnula mnoge naše pesme od pojedinih Zmajevih uvelaka do Disove Nirvane – javlja se i u nekim njegovim pesmama. Rakićev pesimizam obojen je ironijom i samoironijom. Pred velikim pitanjima sveta, Dučić je uvek zadivljen, Rakić stalno skeptičan, osmehnut, ironičan.

Protivtežu tom egzistencijalnom očaju nalazimo u njegovom snažnom senzualizmu, u žudnji za punoćom života. Sivilu svakodnevnog trajanja, on pretpostavlja život koji bi se proživeo intenzivno i kratko, u jednom trenu. U težini za onim što je autentično u životu, on odbacuje svaku obmanu, svaku ulepšavajuću sliku. Bez straha se suočava sa smrću, ali se duboko užasava svega onog što okružuje smrt, one "glupe komedije smrti" koju prave ljudi. Na sličan način on odbacuje sentimentalnost i retoriku ljubavi, sva ona zaklinjanja u čistotu i trajnost osećanja. U ljubavi je istinit samo trenutni zanos, predavanje strasti koja je bezmerna ali kratkotrajna, posle čega dolazi zasićenost i ravnodušnost. Ljubav je u njegovim pesmama stavljena pod lupu hladnog razuma. One manje govore o osećanjima nego što ih demaskiraju, ali i kad se razgrnu osećanja uvek će ostati ono što je za Rakića najvažnije, čulna strast.

Svog pesimizma i skepse Rakić se u potpunosti oslobađa jedino u rodoljubivim pesmama (ciklus "Sa Kosova", sa svega sedam pesama). U njima je progovorilo nacionalno oduševljenje koje je zahvatilo čitavo društvo uoči balkanskih ratova. Nastale na mestima gde je živela naša stara država i kultura, Rakićeve kosovske pesme nose u sebi nešto od autentične arome našeg srednjeg veka (Jefimija, Simonida, Na Gazimestanu).

Rakić je književni erudita, dobar poznavalac poezije, strog u zahtevima podjednako prema sebi i prema drugima. Savremenici su se divili njegovoj formalnoj besprekornosti, uglačanosti njegovih dvanaesteraca i jedanaesteraca. Danas, međutim, to svojstvo više odbija nego što privlači. Savremenom čitaocu bliži su drugi kvaliteti Rakićeve poezije, njen intelektualni pesimizam, senzualizam, ironija autentičnost doživljaja, egzistencijalne zbilje čovekove. Znatno suženiji i skučeniji od Dučića, Rakić je više od njega pesnik modernog senzibiliteta, njegove pesme govore nam s manje udaljenosti od Dučićevih.

Krajnji izraz pesimizma epohe dao je Sima Pandurović (1883-1960), takođe Beograđanin. Objavio je dve knjige pesma, Posmrtne počasti (1908) i Dani i noći (1912), od kojih prva spada u najznačajnije pesničke knjige tog razdoblja. Posle prvog svetskog rata uglavnom prestaje pisati pesme i bavi se kritikom, estetikom i drugim književnim poslovima. Kao pesnik razvio se pod uticajem Bodlera i francuskih simbolista. Poznavao je i nemačku pesimističku filosofiju (posebno Šopenhauera), koja je uticala kako na njegov pesimizam tako i na njegovu sklonost k racionalističkom načinu mišljenja. Odlike Pandurovićeva pesimizma jesu racionalnost i intelektualnost, logika i jasnoća. "Demon misaonosti u ovom osobenom liričaru više je logičar nego metafizičar", primetila je I. Sekulić. Trezven i hladan, bez nejasnosti, bez iracionalnih treptaja i težnji, Pandurović je izrazio racionalnu jezu pred zlom u svetu. Ono je svemoćno i neograničeno, obuhvata sve i prodire u sve, u ljubav, u društvo, u čitav život. Tamnica kao jedna od osnovnih slika epohe dobila je kod njega čulnu opipljivost, s njenih zidova sliva se memla i meša s njegovim suzama a on nema nikakve želje da iziđe napolje, među ljude, u život. I u svom pokoljenju nalazi isto: "sumornu miso", "zamagljen pogled", "odricanje nemo", "strast što je buktala i koje sad nije". Taj svetski bol može se savladati samo po cenu gašenja osećanja, iščeznuća svega što se doživelo u potpunom, lekovitom zaboravu (Potres) ili u ludilu (Svetkovina). Slično prvom srpskom pesniku racionalisti, J. S. Popoviću, i Pandurović peva o blagotvornosti ludila. Ono nas oslobađa okova u koje je čovek već samim rođenjem bačen. To sumorno, bolničko raspoloženje zahvatilo je i ljubavnu liriku. Ljubav je u njegovim pesmama uvek povezana sa smrću: kako i sve druge što vredi – ona pripada prošlosti, i to onoj koja je s onu stranu postojanja. Dok je Rakić skeptik ljubavi, Pandurović je "grobar ljubavi". Sam naslov njegove glavne zbirke Posmrtne počasti, nagoveštava nešto što je nestalo, umrlo, čemu se drži opelo. U njoj pesnik sahranjuje sve redom pa i voljenu ženu. Vizija grobnog mraka data je u jasnim, preciznim, odmerenim i hladnim stihovima koji izazivaju jezu.

Pandurović je ipak znao zapevati i drukčijim glasom. Kao i ostali pesnici njegova naraštaja bio je zahvaćen moćnim rodoljubivim talasom. Slično Rakiću, on je odličan rodoljubivi pesnik. Neke njegove rodoljubive pesme spadaju u najbolje što ih je napisao. Njegova klasična, antologijska Rodna gruda, duboka, misaona, bez ijedne reči patriotske emfaze, jednostavna, istinski lirična, zna samo za jednu nežnost, za jednu ljubav koja "ne čili", ljubav prema domovini. Dah života, vere i nade struji i u svim drugim pesmama kolektivne inspiracije, od kojih su neke ispevane pod dojmom velikih, sudbinskih događaja koje je proživljavala otadžbina.

Skerlić je povodom prve Pandurovićeve zbirke napisao članak pod naslovom Jedna književna zaraza, u kojem je, priznavši pesniku talenat, odbacio pesimizam i destruktivni smisao njegove poezije. Sasvim je suprotan bio odnos mladih prema Panduroviću. Oni su u njemu videli svog pesnika. U modernističkom pokretu uoči prvog svetskog rata i neposredno posle njega on je bio jedan od pesničkih uzora. Pod njegovim uticajem bili su, među ostalima, i mladi Andrić i Ujević. Vrednost njegove poezije bila je pre svega u novim horizontima koje je otvarala, u novim temama i osećanjima, dok je u formi i izrazu ostala do kraja u granicama našeg parnasizma.

Pandurovićev prijatelj i pesnički drug Vladislav Petković Dis (1880-1917) predstavlja svojevrstan vrhunac u razvoju poezije tog doba. Bio je neobična, tragična ličnost. U životu ga prate neuspesi, porazi i nedaće. Završio je gimnaziju, ali maturu nikako nije mogao položiti te je jedno vreme radio kao privremeni učitelj na selu, a zatim, po prelasku u Beograd, premeravao je šljive u opštinskoj carinarnici. Vreme je najviše provodio po kafanama te je ostao u sećanju kao jedna od najosobenijih figura slavne beogradske boemije s početka ovog veka. Izvesno vreme, posle srećne ženidbe, bi se ipak smirio, ali su ubrzo došli ratovi da sve nade u lepše dane odnesu u nepovrat. U prvom balkanskom ratu bio je ratni izveštač; u prvom svetskom ratu, tragične 1915, nalazi se u masi izbeglica koje su se s vojskom povlačile preko Albanije. Kao i ostali intelektualci, s Krfa je poslat u Francusku. Izgnanstvo i odvojenost od porodice teško je podnosio, uz to se razboleo od tuberkuloze, tako da nije bilo izgleda da će preživeti rat. Sudbina je ipak htela da njegova smrt ne bude obična, banalna smrt mnogih srpskih pisaca: nije umro od sušice već se utopio u Jonskom moru kad je brod, kojim je putovao iz Francuske na Krf, torpedovala nemačke podmornica. Takav kraj kao da je naslutio naslovom svoje prve i glavne zbirke pesama Utopljene duše (1911) i osnovnim raspoloženjima što veje iz nje.

Za razliku od logičnog i racionalnog Pandurovića, Dis je sanjar koji je duboko zagazio u oblasti snoviđenja, slutnji, iracionalnih vizija. Nedostajala mu je pesnička kultura, poznavanje stranih jezika, čime se mogla pohvaliti većina tadašnjih pesnika. Pa ipak, on je dublje i lirski sugestivnije od njih izrazio zajedničke preokupacije: doživljaj egzistencijalne utamničenosti, umiranje ljubavi, gašenje osećanja i života. Njegova glavna, u izvesnom smislu programska pesma Tamnica, štampana kao "prolog" Utopljenih duša, od pesama drugih pesnika toga doba na isu ili slične teme razlikuje se po svojim mitskim i metafizičkim nagoveštajima. Ona donosi, kao što je primetio M. Pavlović, čitavu malu kosmogoniju, sličnu onoj koju je Njegoš dao u Luči mikrokozma, ali bez njenih religioznih implikacija, sasvim laičku, individualnu i lirsku. Izgrađena je na tri osnovna Disova simbola: tamnici, zvezdama i očima, od kojih druga dva kontrastiraju prvome. Zvezde pripadaju čovekovoj preegzistenciji. Rođenje je odvajanje od zvezda i početak tamnice života. Oči nose odsjaj te maglovite preegzistencije; one su, uz to, ispunjene lepotom stvari što nas okružuju. Pesnik nosi svet u svojim očima kao što sebe oseća u "pogledu trava i noći i voda". U tim isprepletenim pogledima progovara tajanstvo sveta i očituje se duboka povezanost i jedinstvo svih bića. I ljubav, kao i zvezde, nalazi se izvan granica neposrednog postojanja. U mnogim pesmama Dis peva o davnoj, već zaboravljenoj ljubavi. Lik drage izranja iz prošlosti i obasjava "ovaj život grubi". U njegovoj najlepšoj pesmi Možda spava draga dolazi iz tajanstvenih predela sna. Ova pesma ispevana u baladičnom tonu, teško uhvatljiva smisla, ima u osnovi istu strukturu kao i Tamnica. I u jednoj i u drugoj pre sadašnjeg stanja, u Tamnici pre rođenja a u Možda spava pre buđenja, postoji neko drugo stanje koje pesnik nejasno nosi u sećanju: u prvoj pesmi to su zvezdane "nevine daljine", a u drugoj san iz čijih dubina kao melodija zaboravljene pesme dolazi lik drage. Taj lik do kraja ostaje nejasan, eteričan, od njenog tela pesnik razaznaje samo oči, dok se sve ostalo gubi u izmaglici sna. Lirskoj sugestiji te neodređenosti doprinosi i osobena melodija stiha, koja je ovu pesmu usporenog ritma, u trinaestercima učinila "remek-delom Disove kantilene" i jednim od vrhunskih izraza muzikalnosti srpskog stiha.

Ta svetlost – koja dolazi uvek spolja, iz preegzistencije, iz prošlosti, iz snova – postepeno se sasvim gubi. Iščezava sjaj zvezda iz očiju i stara ljubav iz sećanja, gasi se želja za nečim lepšim i svetlijim. San bez snova, utrnuće želje, prelazak iz bića u nebiće – to su motivi čitavog kruga pesama, koje po glavnoj pesmi iz te skupine, Nirvana, možemo nazvati nirvanističkim. U nekim pesmama to osećanje povezano je sa sumornim jesenjim slikama, koje su postale stalna tema srpske poezije posle Vojislava, u drugima ono izvire iz doživljaja proticanja vremena. Pesnik se oseća nemoćan da odoli sili vremena ("nemam snage da se borim sa vremenom"), on promatra stvari kako odlaze iz života u smrt, tonući u vreme. Mrtve stvari ostaju zauvek izgubljene i rasute u vremenu, jer u njegovu sećanju nema više snage da ih ponovo sastavi u celovite slike. U pesmi Nirvana iščezavaju svi znaci života. Pesnik se više ne seća onoga što je bilo, nego mrtve stvari same izlaze preda nj, on je nepomičan pred navalom nebića, pred njegovim pogledom, koji je "bez oblika, bez sreće, bez jada /pogled mrtav i prazan duboko".

Tradicionalna polarizacija srpske poezije između stvarnosti i ideala, snova i jave, racionalnog i iracionalnog, individualnih težnji i potreba trenutka oseća se i u Disovu nevelikom opusu. Njegova druga zbirka Mi čekamo cara (1913), s rodoljubivim pesmama, predstavlja, doduše, pesnički danak imperativu istorije. U toj zbirci nema pesama od trajnije vrednosti. Ali već u prvoj knjizi bilo je pesama sazdanih od elemenata najgrublje stvarnosti, s kritičkom i satiričnom oštricom (Naši dani, Raspadanje). U pesmama nastalim u izgnanstvu (Mešu svojima, Nedovršene pesme) došla je do izraza izvesna porodična nežnost i toplina kakvu nismo upoznali u ranijim pesmama. I izraz je tu drukčiji, do ogolelosti jednostavan, elementaran, neposredna, jezik razgovoran, skoro nepesnički, ritam iskidan, blizak slobodnom stihu.

U stvari, parnasovski ideal poezije, kojem je Dis ostao veran do kraja, bio je suprotan njegovu pesničkom duhu. Čvrsta forma pesme bila je pretesan kalup o koji se spoticala i razbijala njegova lirska emocija. Kao Bora Stanković u prozi, i Dis je u poeziji bio uklešten između tradicije i modernog doba; u tradiciju je bio urastao neraskidivim nitima, a novo je više naslućivao nego što ga je shvatio. U Disovom izrazu, koji je često sputan, nevešt, nedograđen, ogledaju se ipak tamne dubine njegovog doživljaja bića.

U bogatoj orkestraciji pesništva tog doba razaznaje se i mnoštvo drugih glasova. Anahrono deluje Milorad M Petrović zvani Seljančica (1875-1921) svojim oponašanjem narodne lirike. Na suprotnom polu, modernista Milan Ćurčin (1880-1960) u svoje pesme unosi slobodan stih, humor i prozaizme, čime je nagovestio naredno pesničko razdoblje. Rano preminuli pesnici Stevan Luković (1877-1902) i Velimir Rajić (1879-1915) doveli su tragično osećanje života do bolnog paroksizma. Od Lukovića potiče i antologijska Jesenja kišna pesma, jedinstvena po skladu koji je postignut između slike i osećanja muzike i smisla. Pesnikinja Danica Marković (1879-1932) nastavlja tradiciju naše intimističke, ispovedne lirike. Dalmatinac, Mirko Korolija (1886-1934) odudara od opšteg pesimističkog raspoloženja epohe i piše pesme pune mladosti, lepote i strašnog uživanja u ljubavi i prirodi. U osvitu modernog doba rađa se i naša proleterska poezija. Njen je rodonačelnik Kosta Abrašević (1879-1898), čije su neke pesme postale ubojnice srpske i jugoslovenske radničke klase (Zviždi vetre, Crvena). Među njegovim sledbenicima izdvajaju se Nestor Žučni (1886-1915) i Dušan Srezojević (1887-1916). Poslednji je, uz proleterske, pisao i pesme u kojima je izrazio sebe, tegobe lične sudbine i razmišljanja o čoveku i kosmosu.

Među piscima nastradalim u ratu najmlađi i jedan od najdarovitijih bio je Milutin Bojić (1892-1917). Vršnjak Ive Andrića, on je završio svoju književnu karijeru pre no što je Andrić objavio i jednu knjigu. U 26-oj godini života, kada je u vojnoj bolnici u Solunu umro, Bojić je imao dve objavljene knjige stihova (1914, 1917), poemu Kain (1915), dramu Kraljeva jesen, izvedenu u Narodnom pozorištu (1913), velik broj književnih i pozorišnih prikaza, šest drama u rukopisu, fragmente velike poeme o stradanju srpskog naroda Večna straža. Kao i dugi pesnici tog doba, Bojić je težio da postigne formalno savršenstvo. Od svih oblika stiha najviše je negovao dvanaesterac, koji je kod njega snažan, eruptivan, zvonak, kao i raspoloženja koja je njime hteo da izrazi. Već u prvim pesmama ispoljio se kao pesnik životne radosti, čulne strasti i volje. "Verujem sebi", ponavlja on strasno i uporno u pesmi Veruju, toj religiozno intoniranoj ispovesti vere u samog sebe. U nizu pesama on skoro zagrcnutim glasom peva o opojnosti života i čulnih uživanja. I tamo gde ga je potaklo nezadovoljstvo svetom, njegove reči ne izražavaju očajanje i beznađe nego potrebu za delom, težnju k samoisticanju, traženju izlaza.

Nacionalna tragedija, koju je Bojić proživljavao u poslednje tri godine života, još je više učvrstila njegov osnovni smer, davši mu kao podlogu čitavo istorijsko iskustvo naroda. Njegova ratna zbirka Pesme bola i ponosa ispunjena je melanholičnim razmišljanjima o našoj istorijskoj tragici i gordom uverenošću u veličinu i nepobedivost naroda. U najpoznatijoj pesmi iz te zbirke, Plava grobnica, nacionalna apoteoza, svečana i retorična, a na momente pompezna i patetična, stapa se s lirskom vizijom mira plavih morskih dubina.

Bojić je jedan od najznačajnijih naših dramskih pisaca uoči prvoga svetskog rata. Pisao je drame na istorijske i savremene teme. U istorijskoj drami on se potpuno oslobađa patriotskih skrupula romantičara; u znamenitim istorijskim ličnostima i događajima on vidi samo građu za slobodnu dramsku interpretaciju (Kraljeva jesen, Uroševa ženidba). Tek odnedavno otkrivene su dve njegove opsežne drame iz suvremenog života, Lanci i Gospođa Olga. U obe je data slika građanske porodice u moralnom rasulu. Posmatrana iz današnje perspektive, one iznenađuju ne samo snagom realizma i psihološkom uverljivošću u razgolićavanju građanskog morala, smelošću da se kaže sve, do kraja; u njima bez traga nestaje malograđanska sentimentalnost i melodrama a zamenjuju ih ironija i komika.

Lirski realisti

Prilike u prozi unekoliko su drukčije od onih u kritici i poeziji. Dok se poezija okreće stranim uzorima, proza još zadugo ostaje čvrsto vezana s domaćim tlom i ranijom pripovedačkom tradicijom. Realizam, koji kao prozni pravac zahvata čitavih pola veka, od Ignjatovićevog Milana Narandžića (1860) do Stankovićeve Nečiste krvi (1910), prošao je u svom razvoju kroz tri glavne faze: romantičnu, klasično-realističku i modernu. U poslednju fazu spadaju Ivo Ćipiko, Petar Kočić i Borisav Stanković, tri pripovedača koja se javljaju na prelazu 19. u 20. vek, a svoja glavna dela objavljuju u prvoj deceniji ovog veka. Skerlić ih je nazvao lirskim realistima i taj naziv najbolje određuje njihov položaj, s jedne strane, kao sledbenika realističke tradicije a, s druge, kao pisaca koji otvaraju puteve naše moderne proze.

Ivo Ćipiko (1869-1923) drugi je istaknuti srpski pripovedač kojeg je dala Dalmacija. Slično svom zemljaku Matavulju i on je prikazivao dalmatinski život ili, tačnije, dva dalmatinska područja koja geografski i kulturno oštro kontrastiraju, Primorje i Zagorje. Rođen u Kaštel Novom blizu Splita u katoličkoj, latinskoj porodici, koja je po ocu bila patricijska a po majci plebejska, Ćipiko je još iz detinjstva poneo duboku privrženost slobodnu nesputanu životu i prirodi i snažnu simpatiju prema pripadnicima nižih staleža, koji se zlopate za svakodnevni hleb. U njegovu književnom opusu, koji nije opsežan, izdvaja se nekoliko zbirki pripovedaka i dva romana, Za kruhom (1904) i Pauci (1909). Okrenutost socijalnoj tematici, karakteristična za ceo srpski realizam, dobila je u Ćipiku svojega najizrazitijeg i najdoslednijeg protagonistu. On je prikazivao surovu borbu seljaka za hleb i goli život, dao je bez maske poslodavce koji iskorišćavaju seljačku snagu kao životinjsku, njihovu ravnodušnost prema težačkim patnjama. Socijalna tema preovlađuje već u njegovoj prvoj zbirci pripovedaka, Primorske duše (1899), i u mnogim kasnijim pripovetkama, kao i u oba romana. U Paucima koje je Skerlić nazvao "novim socijalnim romanom", dao je snažnu sliku zelenaštva. Zelenaš liči na ogromno čudovište na aždaju razjapljenih čeljusti, čijoj nezasitosti nema leka. Ta socijalna tematika spojena je kod Ćipika s osobenom filosofijom života. Rusoovski zaljubljen u prirodu Ćipiko je bio neprijatelj svih ograničenja koje građanski moral nameće čoveku. Istinski život je samo život u skladu s prirodom, a sve je ostalo laž. Takvim životom žive prosti ljudi, seljaci i ribari njime mogu živeti i istinski intelektualci. Ta dvostruka osnova Ćipikova dela, panteizam i socijalni realizam, najpotpunije je izražena u istoriji mladog studenta Ive Polića u romanu Za kruhom. Povratak iz grada u zavičaj, na more, za njega znači dvostruko vraćanje životu: buđenje u njemu zdravog nagonskog života, koji je grad zagušio, i otkrivanje surove stvarnosti primorskog sela, gde teški prirodni uslovi i surovo izrabljivanje dovode seljaka do prosjačkog štapa i nagone ga na to da napusti sve i otisne se u strani svet, trbuhom za kruhom. U ovom romanu imamo još dva tipična ćipikovska motiva: ljubav i more. Ljubav je kod Ćipika uvek slobodno prepuštanje nagonu, bez ikakvog osećanja krivice, bez sentimentalnosti. Karakterističan oblik ljubavi jeste preljuba, tj. kršenje zabrana koje nameće građanski brak (pripovetka Preljuba, koja je dala naslov čitavoj zbirci). U jednoj od svojih najosobenijih pripovedaka, Antica, dao je apologiju slobodne ljubavi i ničim nesputanog života u krilu prirode. More je Ćipikova najveća opsesija. Doživljava ga kao živo biće, u njemu oseća "zadah vaseljene", prisutnost "slobode, sjaja i istinskog daška života". Čar mora počinje od naslova nekih Ćipikovih pripovedaka (Kraj mora, Na moru, Na dogledu mora), a nastavlja se u opisima primorskih pejzaža i svega onog što se zbiva u njegovim junacima u dodiru s morem. Najizrazitiji socijalni pisac među srpskim realistima, Ćipiko je ujedno pesnik mora i ljubavi, koji nam je u svom delu dao modernu književnu interpretaciju drevnog mita o večnom vraćanju izvorima, sna o izgubljenom i ponovo nađenom raju u krilu prirode.

Dok je Ćipiko prikazao Dalmaciju, Petar Kočić (1877-1916) je pripovedač Bosne ili, još uže, Bosanske Krajine. Njegovo delo je izraz neposrednog doživljaja bosanskog sela i bosanske prirode. Ljubav prema otadžbini, srpstvu, prema zavičaju i bosanskom čoveku, tragični doživljaj ropstva od tuđinom, odnos prema prirodi u kojem se duboka vezanost za vrletne bosanske predele međa sa strahom od potmulih stihija – to su neki momenti koji vezuju sva dela ovog pisca, koji je bio ne samo darovit pripovedač nego i velik politički borac, narodni tribun i revolucionar. Po rođenju Krajišnik, s epskog Zmijanja, iz svešteničke porodice, Kočić je studirao slavistiku, u Beču i, posle kraćeg službovanja u Srbiji, vratio se u Bosnu, gde razvija snažnu političku aktivnost: piše članke protiv austrijske uprave, učestvuje u velikom radničkom štrajku (1906), uređuje političke listove "Otadžbinu" i "Razvitak", kao narodni poslanik u bosanskom saboru drži vatrene govore u kojima se zalaže za interese seljaka i radnika, zbog svoje delatnosti dve godine provodi u tamnici. Čitav mu je književni rad povezan s političkom borbom i prožet njome. Započevši stihovima, on je kasnije dao nekoliko pesama u prozi (Jelike i omorike, Molitva, Težak, Kmeti, Sloboda) u kojima je izrazio ljubav prema otadžbini, zavičaju, radnom čoveku, slobodi, i mržnju prema tuđinu. Na njih se nadovezuju pripovetke u kojima preovlađuje lirsko-patetični stil, te ih možemo nazvati poetskim pripovetkama. U njima se spajaju slike tegobne stvarnosti porobljenog naroda i buntovnički zanos, realizam i romantizam. Pripovetka Jablan, jedna od prvih i najboljih koje je napisao, kratka i jednostavna, bez razvijene fabule, kroz priču o borbi bikova daje parabolu o nesalomljivosti narodne snage i otpora. Kočićeva buntovnost dobila je najsnažniji izraz u pripoveci Vukov gaj, u kojoj je prikazao pobunu naroda na Zmijanju protiv tuđinskih izrabljivača.

Duboka, skoro mistična vezanost za prirodu zavičaja prožima celo Kočićevo delo. U više svojih pripovedaka on je dao borbu čoveka sa stihijom. Među njima se naročito izdvajaju pripovetke u čijim naslovima se javljaju predlozi prostora: U magli, Kroz maglu, Kroz svetlost, Kroz mećavu. Poslednja spada u najbolja Kočićeva ostvarenja. Rvanje čoveka s nevremenom u surovoj planini samo je završni čin, dramska kulminacija priče o propasti kuće Relje Kneževića, nekada mnogoljudne i bogate, od koje ostaju samo starac i dečak da i oni nastradaju u mećavi, na povratku iz grada, gde su uzaludno pokušavali prodati poslednju kravu. U pripoveci Grob slatke duše isti motiv, smrt u mećavi, povezan je s pričom o seljaku koji, slično Cankarevu sluzi Jerneju, uzaludno traži svoju pravicu. Planinska priroda određuje ne samo sudbinu nego i temperament i karakter Kočićevog čoveka. Njegove žene, junakinje pripovedaka Kroz maglu, Kroz svjetlost, Tuba i Mrguda, jedre i zdrave planinke, "slatke krvi", doživljavaju slom zbog nezadovoljene strasti. I ostali su likovi oličenje zavičajne prirode, njene snage i divljine. Osim spomenutih, u njih spada i onaj pop čovekomrzac, junak pripovetke Mračajski prota, jedan od najneobičnijih likova čitave naše proze.

Kao pisac, Kočić je najpoznatiji po nekolikim delima u kojima je lirska crta podređena komici i satiri. Tu je najpre ciklus od pet pripovedaka o Simeonu đaku, neka vrsta proznog komičnog eposa, u kome se u omamljujućoj atmosferi oko rakijskog kazana ispredaju priče o stvarnim i izmišljenim junaštvima. Njihov junak, stari đak manastira Gomjenice Simeon Pejić Rudar, slično Don Kihotu ili Tartarinu Taraskoncu, više je u svetu pesme i priče nego u stvarnosti. On se ponaša kao junaci narodnih pesama i u trenucima ratničkog zanosa govori jezikom pesme, u desetercu. Najpopularnije Kočićevo delo jeste satira Jazavac pred sudom, napisana u dramskom obliku. Njen junak David Štrbac, šaljivac i domišljan, navlači na se masku lude i lakrdijaša kako bi mogao kazati svu gorku istinu o sudbini naroda. David stalno glumi pred sudijama tako da se ne zna kad se izmotava a kad govori istinu, kad se ruga njima a kad sebi. Na fenomenu glume zasniva se i poslednje i najopsežnije Kočićevo delo politička satira Sudanija (1912). Gluma tu nije pojedinačni nego skupni čin. U njoj se zatvorenici u banjalučkom zatvoru igraju suda: jedan je optuženi, drugi tužilac, treći branitelj, četvrti sudija itd. Čitava ta improvizacija, koja je stalno na granici između igre i života, predstavlja duhovito ruganje austrijskom sudu, parodiju njegove zapletene birokratske procedure.

Najznačajniji pripovedač ovog razdoblja jeste Borisav Stanković (1876-1927). Po tematici on je najizrazitiji regionalista među našim realistima, a po psihologiji likova, postupku i stilu jedan od začetnika naše moderne proze. U svojim pripovetkama, dramama i romanima dao je sliku rodnog grada Vranja na prekretnici između turskog vremena i modernog doba, onako kako su to ranije učinili J. Ignjatović sa Sent-Andrejom i S. Sremac s Nišom. Njegova tematika je socijalno određena a u načinu prikazivanja preovlađuje unutrašnja, psihološka perspektiva. Najveću književnu aktivnost razvio je u prvoj fazi svog rada, na prelazu iz 19. u 20. stoleće, kada jednu za drugom objavljuje tri knjige pripovedaka, Iz starog jevanđelja (1899), Stari dani (1902) i Božji ljudi (1902), i dramu Koštana (1902), a započinje rad na romanima Nečista krv (1910) i Gazda Mladen (1927). Stanković spada u one pisce kod kojih utisci i sećanja iz detinjstva imaju presudnu ulogu u književnom radu. U više pripovedaka on je dao poeziju mladosti i nekadašnjeg života u rodnom gradu (Đurđev-dan, U vinogradima, Nuška). Slika stvarnosti, svetla, prozračna, poetična, pomućena je u drugim delima otkrivanjem društvenih sukoba i duševnih potresa. Stankovićev svet, iako vremenski i prostorno udaljen, nije idiličan i beskonfliktan. Sukobi su stalni i raznovrsni, između starog i novog, kolenovića i skorojevića, bogatih i siromašnih, pojedinca i društva. U središtu svih zbivanja nalazi se pojedinac i njegova sudbina. Težište je prikazivanja na psihičkim lomovima i unutrašnjim potresima, ali se pri tome nikada ne gubi iz vida dublja sociološka zasnovanost likova i situacija. Sudbina Stankovićevih junaka odigrava se u trouglu sila koje čine novac, moral i eros. Društveni moral sredine te materijalni interes i prestiž porodice suprotstavljaju se erotskom nagonu pojedinca, nameću mu svoja ograničenja i zabrane – na toj tački počinje individualna drama bezmalo svih Stankovićevih junaka. U više pripovedaka Stanković je prikazao osujećenu ljubav usled toga što mladić i devojka pripadaju raznim staležima (Stari dani, U noći, Oni, Stanoja, Uvela ruža). Među njima je najlepša Uvela ruža, lirska, elegična pripovetka, napisana u prvom i drugom licu, u stvari mali lirski roman. Ljubavna priča, kao i u Disovim pesmama, pripada davnim danima, sva je u znaku mladosti, lepote, svežine letnjih večeri i opojnih mirisa orijentalnih bašta. Ona oživljava u sećanju, u trenucima kada od svega toga ništa više nije ostalo.

Stanković otkriva svet poniženih i uvređenih. Čitava njegova zbirka Božji ljudi, sastavljena od kratkih pripovedaka i crtica, posvećena je onima koji su odbačeni od društva, prosjacima i poremećenim, od kojih svako živi u nekom svom nestvarnom svetu. Više nego i jedan drugi naš pisac Stanković se bavio sudbinom žene. Žena je glavna junakinja u njegovim najboljim delima, u pripovetkama Uvela ruža i Pokojnikova žena, u drami Koštana i romanu Nečista krv. U Pokojnikovoj ženi junakinja se nemoćno batrga u mreži patrijarhalnih običaja. Ona je obezličena do anonimnosti: najpre sestra svoje braće, zatim žena svog muža a posle muževe smrti njegova udovica, pokojnikova žena, uvek pred strogim ispitivačkim pogledom rodbine i sveta, kao pred očima sudija. Istinska ljubav stalno se potiskuje i na kraju sasvim odbacuje. Jedina odluka koju je Anica samostalno donela životu bila je uperena protiv nje same: odbila je ruku čoveka koga je oduvek volela i pošla za nevoljenog. Koštana je najznačajnija od tri Stankovićeve drame (druge dve, Tašana i Jovča, nastale su dramatizacijom pripovedaka). To je "komad iz vranjskog života s pevanjem". Polazeći od tradicionalne sheme ovog žanra, Stanković je napisao potresnu dramu tragičnih ljudskih sudbina. Dve velike teme njegovog sveta, tuga za prohujalom mladošću, "žal za mladost" i čulna opsesija ženskom lepotom, sublimirane su ovde u trećoj, u temi pesme. Narodne pesme koje peva Koštana nose u sebi čežnju za lepotom, u njima je život slobodan od svih stega, pun radosti i pustolovine, one su utočište od sivila prozaične svakodnevnice. Sve su ličnosti ispunjene tom čežnjom, pesma u ovoj drami predstavlja svojevrsnu kolektivnu opsesiju, sličnu opsesiji erosom u drugim njegovim delima, naročito u romanu Nečista krv.

Taj roman donosi sumu Stankovićevog pripovedačkog iskustva i njegovog poznavanja čoveka i sveta. Zasnovana kao društvena hronika rodnog grada, Nečista krv prerasla je u izrazit roman ličnosti, psihološki utemeljen, a da pri tome nije izgubila bitnih obeležja društvenog romana. To je, možda, jedinstven slučaj u našoj književnosti da je postignut pun sklad između sociološke i psihološke motivacije. Lik neobične lepotice Sofke, kao i likovi drugih junaka romana, među kojima se izdvaja snažna ličnost gazda Marka, Sofkina svekra, osvetljeni su iznutra, psihološki ili, čak, psihoanalitički, frojdovski, ali sve što se s njima događa motivisano je sociološkim činjenicama: istorijom dveju porodica koje pripadaju raznim staležima, sukobom između starog i novog, između starih bogataša, čorbadžija, koji beskrupuloznu borbu za samoodržanje prikrivaju gospodskim ponašanjem, i novih bogataša, obično seljaka koji se spuštaju u grad, noseći u sebi svežu krv, neistrošenu energiju i rušilačku agresivnost. Drugi Stankovićev roman, nedovršeni i posthumno objavljeni Gazda Mladen, jeste povest o sudbini čoveka koji je postao dobrovoljna žrtva dužnosti; prosperitetu porodice on je žrtvovao sve, pa i voljenu ženu. Umetnički je ostvaren drukčijim postupkom od Nečiste krvi. Sve je u njemu sažeto, usmereno na ono što je glavno, nema epizoda ni digresija, iskaz je najčešće lapidaran, skoro epigramatičan, rečenice ponekad liče na formule. Gazda Mladen deluje, pre svega, celinom, a Nečista krv i obiljem dramatičnih situacija, u kojima izvesni detalji često prerastaju u višeznačne simbole. U oba ta romana i u čitavom svom nevelikom opusu Stanković je stvaralac neobične, elementarne snage, koji je s velikom mukom nalazio jezički izraz. Pod navalom osećanja i slika kao da mu se pero povija, rečenica se zapliće i posrće, glas mu postaje zagrcnut, mucav, ali to je "mucavost genija" koji je više od drugih naših pisaca proniknuo u ponorne dubine ljudskog bića.

Pripadnik ove generacije, hercegovački pripovedač Svetozar Ćorović (1875-1919) po svojim književnim osobinama bliži je ipak tradicionalnom realizmu. Započevši rano kao i njegovi mostarski drugovi, on se sporo razvijao i tek je oko 1899. izbio na pravi put. Pisao je mnogo: objavio je desetak knjiga pripovedaka, skoro isto toliko romana i nekoliko drama. Od pojedinačnih dela izdvajaju se romani Majčina sultanija (1906) s neobičnim likom palanačke kaćiperke u središtu, Stojan Mutikaša (1907), gde je ispričana istorija čoveka koji od siromašna seoskog dečaka postaje velik trgovac, zelenaš i poganac, i Jarni (1911), u kojima je prikazan naš muslimanski živalj u nemirna vremena uoči prestanka turske vlasti. Ćorović je vešt pripovedač, piše lako i brzo, njegovo jek pripovedanje jednostavno i prirodno, kompozicija kako u kratkim tako i u dužim formama spretna, motivi dobro odabrani, radnja sigurno vođena. Njegove su slabosti: nedostatak psihološke produbljenosti, jednostranost, shematizam.

Postrealistička proza

Osim poslednje generacije realista, u ovom razdoblju javlja se još nekoliko pripovedača koji označuju početak ili, tačnije, potencijalni početak naše moderne proze, potencijalni zato što je ratni vihor rasturio pisce ovog naraštaja, onemogućio ih da se okupe oko zajedničkog programa. Taj se udes najviše osetio u stvaranju Milutina Uskokovića (1884-1915) i Veljka Milićevića (1886-1929), dvaju prozaika u koje su polagane najveće nade. Uskoković je bio Skerlićev miljenik među mlađim pripovedačima. Čovek široke kulture, doktor prava, on je rano privukao pažnju nekolikim zbirkama pripovedaka i crtica, da bi zrelost dostigao u dva romana iz beogradskog života Došljaci (1910) i Čedomir Ilić (1914). I jedan i dugi, drugi s više umetničke snage od prvog, uvode nas u nov svet, suprotan onome koji poznajemo iz naše realističke proze. Patrijarhalni čovek te proze ponikao je u svom svetu, neraskidivo je vezan za svoju sredinu, čvrsto ukorenjen u rodno tlo. Uskokovićev junak oseća se kao da je bačen u svet koji nije njegov. On je došljak, stranac, bez vlastitih korena, zalutao u lavirintu modernog grada. Situaciju iskorenjenog intelektualca dao je i V. Milićević, u svom najboljem delu, kratkom lirskom romanu Bespuće (1912), prvom ogledu moderne lirsko-asocijativne proze u nas, i tematski i stilski bliskom desetak godina kasnije nastalom Dnevniku o Čarnojeviću M. Crnjanskog. Rat je pregazio oba ova pisca: Uskoković je izvršio samoubistvo tragične 1915, a Milićević je iz rata izišao fizički i duševno slomljen.

Jedini književnik ove generacije koji je prebrodio ratove i nastavio da stvara u međuratnom i posleratnom razdoblju bio je Veljko Petrović (1884-1967). Rođen u Somboru, u mladosti novinar, on je 1911. prešao u Beograd, za koji je vezan sav njegov dalji život i rad. U književnom radu bio je raznovrstan: pisao je poeziju, pripovetke, bio publicista, književni i likovni kritičar i istoričar umetnosti. Književno ime stekao je najpre kao pesnik, jedan od obnovitelja naše patriotske poezije (Rodoljubive pesme, 1911). Pevao je o plodnoj vojvođanskoj ravnici i čovekovoj mitskoj vezanosti za zemlju. Drevni mit o divu Anteju dobio je u njegovim pesmama specifičnu nacionalno-istorijsku interpretaciju. Značaj njegove poezije jeste u novim mislima i osećanjima koje je iznela, dok je u formi, izrazu i stihu ostala u tradicionalnim okvirima. Kao pripovedač Petrović zauzima jedno od najvažnijih mesta u srpskoj prozi 20. veka. Prvu pripovetku objavio je 1905, a svoju najpoznatiju pripovetku Bunja 1909, između dva rata i posle rata izišlo mu je desetak knjiga pripovedaka. Tematski i regionalno veoma je raznovrstan. Osim Vojvodine, koju je najviše prikazivao, on je obuhvatio i druge naše krajeve; slikao je ličnosti iz raznih slojeva i različite etničke pripadnosti; i vremenski rasponi su mu veliki: obuhvatio je društveni život do prvog svetskog rata, rat i izbeglištvo, međuratnu stvarnost, život u Beogradu pod okupacijom. Tome treba dodati čitav krug pripovedaka u kojima su junaci deca i životinje ili samo životinje.

Ako bismo u toj raznovrsnosti pokušali naći zajedničku osnovu, došli bismo do istog kao i u pesmama. do osećanja duboke vezanosti za zemlju. Čovek je ponikao iz zemlje i zemlji pripada kako u životu tako i posle smrti. Ravnica kod njega ima isto značenje kao more kod Ćipika ili planina kod Kočića. To je rodno tlo na kojem čovek stoji čvrsto obema nogama. Slično realistima, sa simpatijom je gledao na život čoveka u njegovoj prirodnoj sredini, prikazivao postojanost seljaka na zemlji ali i razne tegobe seljačkog života, iznosio tragične individualne sudbine, slikao strasti na selu. Nasuprot tome, on je tamnim bojama prikazao vojvođansko građansko društvo pre i posle prvog svetskog rata, iskorenjenost i odnarođivanje inteligencije, propadanje viših slojeva (naročito u knjigama Bunja i drugi iz Ravangrada i Varljivo proleće, obe 1921). U slikanju tog raspada on ipak ne ide do beznađa i pesimizma, te se po tome razlikuje od pripadnika svog naraštaja. Kod njega uvek postoji mogućnost povratka pravom životu ili mogućnost da se živi tim životom uprkos okolnostima. Celo njegovo delo prožeto je dahom života, verom u neiscrpnu životnu snagu što se skriva u čoveku, naročito u običnom, prirodnom čoveku, nenačetom uticajem kulture i modernog života. Veličina malih ljudi jeste jedna od glavnih tema u pripovetkama iz prvog svetskog rata a i mnogih drugih. Sudbinu čoveka u ratnom vihoru Petrović daje bez ikakvih nacionalnih i političkih predrasuda, sa simpatijom gleda ne samo na naše nego i na neprijateljske vojnike (Izdajnici iz opaljena grma, 1932). U pripovetkama iz Beograda pod fašističkom okupacijom prikazivao je skromne i požrtvovane ljude, koji pomažu oslobodilački pokret, iako u njega nisu neposredno uključeni, ili se žrtvuju za pravednu stvar kad su dovedeni u priliku da se ljudski opredele (Prepelica u ruci, 1948). Težio je k tome da otkrije "znake istovetnosti svega što živi" pa je s ljubavlju prikazivao ne samo ljude nego i životinje (Dah života, 1964).

Petrović je tematski proširio i obogatio srpsku pripovetku, oslobodio je njenih ranijih ograničenosti, kod njega nema regionalizma, folklorizma ni socijalne periferije u pristupu, sve o čemu piše unosi poglede modernog čoveka koji nikada nije izgubio vezu s narodom. U slikanju ličnosti manje je koristio iskustva moderne psihologije i psihoanalize a više davao svesne, voljne manifestacije ličnosti. Postupke svojih junaka objašnjavao je spoljašnjim, socijalnim činiocima, ali nije zapostavljao ni njihove karakterne odlike i temperament. U načinu pripovedanja oseća se usmerenost na živu, izgovorenu reč, često se javlja pričanje u prvom licu. U kompoziciji pripovedaka značajan udeo imaju paralelizmi i kontrasti, postupci koji proizilaze iz njegove životne filosofije, iz doživljaja "istovetnosti svega živog". Iako nikada nije težila perfekcionizmu, Petrovićeva pripovetka odlikuje se ekonomijom izraza, unutrašnjim jedinstvom i skladnim odnosom delova i celina.

Vojvođansku tradiciju srpske književnosti, uz Perovića, nastavlja i Isidora Sekulić (1877-1958). Rođena u Mošorinu, u Bačkoj, po struci pedagog, ona je najveći deo života provela u Srbiji (od 1909), tačnije u Beogradu (od 1911). Književni rad započela je kasno, posle tridesete godine. Prvu kritiku objavila je 1910, do prvog svetskog rata izišle su joj dve knjige, Saputnici (1913) i Pisma iz Norveške (1914), ali u njima je ona već sasvim oformljen pisac, na čiju su pojavu skrenuli pažnju najistaknutiji kritičari tog doba, Skerlić i Matoš. Obe spadaju u lirsko-meditativnu prozu. Saputnici su zbirka impresionističkih crtica, skica i zapisa u kojima preovlađuju aforizmi i misli o opštim temama. Svi tekstovi pisani su virtuoznim stilom, za koji je Matoš našao duhovni naziv "ples riječi". Tom stilu smeta manirizam, traženost efekata, afektiranost, hladnoća tona. Iako koncipirana subjektivno, njena knjiga ima malo neposrednosti, malo osećanja, ona je sva u znaku intelektualnih analiza i opštih refleksija. Te osobine nalazimo i u Pismima iz Norveške, ali one su se ovde delimično izmenile u doticaju s predmetom. Isidora se oslobađa egzaltiranog subjektivizma i okreće svetu izvan sebe. Poetski doživljaj surove norveške prirode čini osnovu knjige. Isidoru privlači sve što je iskonsko, uzvišeno, tragično i groteskno u prirodi, bliži joj je sever od juga, gorostasne planine od valovitih pejzaža ili ravnica. U knjizi su došle do izraza i misaone težnje spisateljice. Ona razmišlja o ljudima i njihovom životu, o neraskidivoj povezanosti prirode i ljudske sudbine, zatim o osobinama norveškog čoveka, o etničkom karakteru naroda, o norveškoj istoriji i kulturi. Njeno delo je više putopisni esej o zemlji i narodu nego putopisni izveštaj o putničkim doživljajima i susretima s ljudima.

Između dva rata i posle rata Isidora je najviše radila na pripoveci i eseju. U pripovetkama obrađivala je poglavito teme iz građanskog života Vojvodine i Srbije. Posebnu pažnju posvećuje sudbini malovaroških porodica, tako da većina njenih pripovedaka predstavlja neku vrstu porodične istorije, sage. Slično Ignjatoviću i Stankoviću i drugim piscima koji su obrađivali slične teme, i ona se najviše bavi ekonomskim propadanjem te moralnim i biološkim izrođavanjem. Fatum prolaznosti i smrti obeležava naročito njenu najbolju knjigu pripovedaka, Kronika palanačkog groblja (I, 1940, II, 1958). Perspektiva iz koje daje sudbine pojedinaca i porodica originalna je i simbolična. Sve, izuzev dve, počinju na isti način: slikom palanačkog groblja i opisom groba glavnog junaka ili, kao u najboljoj pripoveci u knjizi, Gospa Noli, opisom grobova svih ličnosti. To je početak posle kraja, od groba, a ne od kolevke: oni o čijoj se sudbini priča odavno su mrtvi i zaboravljeni, i to saznanje lebdi nad celom pripovetkom, dajući joj fatalistički i melanholični prizvuk. I postupci kojima su oblikovane te sudbine jesu osobeni. Ipak je okosnica hroničarska, samo izlaganje nije dato u hronološkom nego u asocijativnom ključu. već na početku postignut je izvestan uvid u celinu koja se dalje razvija iznošenjem događaja, davanjem podataka iz biografije ličnosti, o njihovim karakternim osobinama, slikanjem ambijenta. S glasom pripovedača koji više komentariše nego što priča mešaju se stalno kolektivni glasovi, nosioci javnog mnjenja palanke. Tim postupkom hronike se pretvaraju u svojevrsne narativne eseje, studije palanačkih karaktera i palanačkog mentaliteta.

Esej predstavlja osnovnu formu dela I. Sekulić, formu kojoj teže i drugi žanrovi kojima se bavila, lirsko-meditativni zapis, putopis, pripovetka. Zato se ne treba čuditi što esejistika zauzima najviše mesta u njenom stvaranju. Tematski dijapazon tu je veoma širok. Isidora piše najviše o piscima, našim i stranim, i drugim književnim temama, ali isto tako i o drugim umetnostima, o slikarstvu, pozorištu, muzici, zatim o pitanjima jezika, morala, filosofije itd., što se naročito ispoljilo u njenoj najznačajnijoj esejističkoj zbirci Analitički trenuci i teme I-III (1940). Od pisaca kojima se bavila, u njenom esejističkom opusu središnje mesto zauzima Njegoš, kojem je posvetila čitavu knjigu s karakterističnim naslovom, Njegošu knjiga duboke odanosti (1951), gde je došao do izražaja njen obožavalački odnos prema pesniku i poeziji uopšte. Od opštih tema najviše se bavila jezikom, u kojem je videla osnovu cele narodne kulture, ogledalo narodnog duha (Govor i jezik, kulturna smotra naroda, 1956). Njen jezički ideal jeste romantičarski, vukovski, smatrala je da je autentični jezik samo onaj kojim narod govori i stvara. Divila se osobito Kočićevu jeziku, tugujući što on nije postao jezikom cele srpske književnosti.

Kao kritičar Isidora je više tumač nego književni sudija. Smatrala je "da je autentična kritika, sem po izuzetku, uvek više interpretacija nego presuda; a neautentična kritika, sem po izuzetku, uvek više presuda nego interpretacija". Stoga ona retko daje ocene, a ukoliko se upušta u vrednovanje, njene su ocene uvek pune blagonaklonosti i lepih reči, a zamerke uvek date s ogradama, zaobilazno. Njena je stvarna snaga u interpretacijama koje su manje zasnovane na proučavanju i analizi a više su slobodno, asocijativno nizanje misli, zapažanja, slika i primera, pri čemu su pisac i knjiga o kojima piše više povod nego stvarni predmet. U njenim esejima naći ćemo mnoštvo neobičnih asocijacija, slobodnih varijacija na osnovne teme teksta, s briljantnim stilskim obrtima i virtuoznim interpretatorskim efektima, tako da su ih neki upoređivali s muzičkim interpretacijama. Svemu tome nedostaje sistem koji bi izlaganju dao čvrstinu i koherentnost tako da se čitalac brzo zamori. To je blistavost i neobičnost koja se može primiti samo u manjim dozama. Zato su joj kraći eseji uvek bolji od dužih. U njima je ona majstor bez premca.

Ovo razdoblje je više nego ranija afirmisalo žensko stvaralaštvo. Uz Isidoru, značajne su u njemu još dve pripovedačice: Jelena Dimitrijević (1862-1945), koja je prikazivala najviše orijentalni muslimanski svet, i Milica Janković (1881-1945), koja je negovala subjektivnu, ispovednu prozu s dosta elemenata starinske osećajnosti.

 

// Projekat Rastko / Kratka istorija srpske književnosti //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]