NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA Janus

Nikola Tasić

Eneolitske kulture centralnog i zapadnog Balkana

Rezime

The summary of the book: Nikola Tasic, "Eneolithic cultures of Central and West Balkans", Belgrade, 1995

Prelaz iz neolitskog u eneolitski period na području srednje i jugoistočne Evrope nije bio tako nagao, praćen većim populacionim promenama ili burnim smenjivanjem kultura. Proces je započeo znatno ranije već u agrarnim neolitskim kulturama: vinčanskoj, lenđelskoj, butmirskoj, potiskoj i trajao je sve do njihovog kraja, kada zapravo počinju da se pojavljuju prve prave bakarnodobne kulture, kod kojih dobijanje i prerada bakra, izrada predmeta i njihova razmena počinju da označavaju ekonomske kategorije. Ovaj proces "eneolitizacije" neolitskih kultura nije bio istovremen na celom balkanskom prostoru niti su sve oblasti bile zahvaćene istim kulturama. Geografske odlike tla i prethodna heterogenost u razvoju neolitskih zajednica, uslovili su, da se pod uticajem raznih kulturnih centara (Karpatski basen, Egeja, severnopontske oblasti i sl.) na području centralnog i zapadnog Balkana formiraju kulturne oblasti, regije sa svojim lokalnim specifičnim razvojem. U pojedinim fazama eneolita one se nezavisno razvijaju jedna od druge, da bi se kasnije, pod uticajem snažnih kultura i kulturnih grupa integrisale u jedan kulturni kompleks (vučedolski npr.). Trajanje eneolita, kako pokazuju najnovija saznanja u ovoj oblasti, iznosi negde oko 1000 godina, što je i razlog da se u praistorijskoj arheologiji napustilo mišljenje o kratkotrajnom eneolitskom periodu kao prelaznom vremenu između kamenog (neolitskog) i metalnog (bronzanog) doba. U toku ovih 1000 godina praistorijsko rudarstvo i rana metalurgija doživljavaju punu afirmaciju, nameću se kao neophodnost za dalji razvoj ekonomike društva i čine uvod za sledeće etape u kojima će, najpre bronza a zatim i gvožđe, pokazati svoju superiornost pri izradi oruđa, oružja i nakita u odnosu na kost, kamen pa i bakar.

Posmatrajući kulturno-istorijske procese na prostoru bivše Jugoslavije (centralni i zapadni Balkan), uz poštovanje regionalnih specifičnosti i autohtonih osnova, mogu da se izdvoje četiri osnovne oblasti: podunavska, centralnobalkanska, jadranska i istočno-alpska. Prva obuhvata područje jugoslovenskog Podunavlja i njegovog neposrednog zaleđa (donji tokovi Save i Drave, sliv Velike Morave, donje Potijske, dolina Timoka). Druga, Centralnobalkanska zona ima prelazni karakter i često se (Bubanj-Salcuta-Krivodol kompleks i eneolit Pelagonije ili u vreme prodora vučedolskog stila) pojavljuje kao zona transmisije između kultura Karpatskog basena sa jedne i egejskih kultura sa druge strane. Treća, Jadranska oblast obuhvata usko područje Primorja, od Trsta na severu do Albanije na jugu u kome se razvijaju specifične kulture od kojih neke prodiru i u balkansko zaleđe (eneolit u Crnoj Gori i Hercegovini), ali i obratno primaju snažne uticaje kontinentalnog eneolita. Treća, Prialpska zona se kasno uključuje u praistorijski razvoj jugoistočne Evrope. Skromno neolitsko nasleđe nije bilo dobra podloga za razvoj ranih eneolitskih kultura. Međutim, sa pojavom lasinjske ("alpskog faciesa lenđelske kulture"), a kasnije vučedolske kulture (sojeničarska naselja Ljubljanskog barja) ova regija postaje značajan centar razvoja eneolitskih kultura povezanih sa istočnim susedima.

Pored pojave i razvoja metalurgije u istočnim oblastima, gde se nalaze najstariji rudokopi na Balkanu (Rudna glava kod Majdanpeka), postoji još nekoliko značajnih pojava koje daju osnovni pravac razvoju eneolitskih kultura na širem području uključujući veliki deo srednje i jugoistočne Evrope. Akcenat se stavlja na dva događaja od kojih prvi označava širenje indoevropskih populacija iz stepskih oblasti južne Rusije prema srednjoj i jugoistočnoj Evropi i drugi, koji se manifestuje velikom ekspanzijom vučedolskog stila prema jadranskoj zoni, Panonskoj niziji i Rumunskom Banatu. Njegovom dezintegracijom započinje rano bronzano doba ovih oblasti. Ova dva događaja označavaju one prelomne trenutke u razvoju eneolita centralnog i zapadnog Balkana koji nam služe kao podloga stvaranja njegove periodizacije. Rani eneolit, na osnovu ovih i nekih drugih kriterijuma, označava dalju evoluciju neolitskih kultura koje se postepeno upoznaju sa bakrom, prerađuju ga i izrađuju od njega, u prvo vreme, sitnije pretežno ukrasne predmete ili sekire koje podražavaju kamene, neolitske uzore (nalazi bakarnih predmeta u vinčanskoj kulturi, ostave kod Pločnika i slično). Srednji eneolit započinje sa prvim prodorom "stepskih pastira" najpre u jugoslovensko Podunavlje, a kasnije i južno od njega. Najzad pozni eneolit naročito u zapadnim oblastima započinje formiranjem rane vučedolske kulture i traje kroz sve tri njene razvojne faze, sve do raspada velikog vučedolskog kompleksa i formiranja čitavog niza lokalnih kultura ranog bronzanog doba nastalih na njenim tradicijama (Tivat-Rubež grupa, ljubljanska, vinkovačka ili na severu Mako u Mađarskoj, Kosihy-Caka u Slovačkoj, a na istoku u Rumuniji Moldova Veche. U apsolutnim ciframa koje se oslanjaju na C-14 podatke (bez kalibracije) rani eneolit pripada vremenu 3100-2700, srednji eneolit traje od 2700-2300, a pozni od 2300. do 1900. god. pre n. e.

U toku RANOG ENEOLITA, u južno-panonskoj regiji, srpskom Podunavlju, istočnoj Srbiji, Makedoniji sve do Pelagonije, kulturnoistorijski razvoj išao je u dva pravca. Severne oblasti, veći deo Vojvodine posebno, bile su zahvaćene razvojem kultura tisapolgarsko-bodrogkeresturskog (Tizsapolgar-Bodrogkerezstur) kompleksa koji je ponikao na neolitskom supstratu potiske i Herpalj (Herpaly) kulture, dok su istočni i južni delovi bili zahvaćeni snažnim razvojem lokalnih grupa Bubanj-Salkuca (Salcuta) - Krivodol kompleksa. Tisapolgarska i bodrogkeresturska kultura na vojvođanskom prostoru čini integralni deo razvoja ovih kultura istočnog dela Karpatskog basena. Njihovo matično područje se nalazi u mađarskom Potisju. Karakteriše ih vrlo kvalitetna keramika, bogatstvo u bakarnim nalazima i relativno česta pojava zlatnih predmeta. Materijalna kultura poznata je pretežno na osnovu velikog broja istraživanih nekropola u kojima se pokojnik sahranjivao po kanonima važećim za neolitske kulture i na osnovu brojnih priloga u njima (keramika, oruđe, nakit). U Vojvodini su istraživane dve nekropole ovih kultura (jedna kod Sente i druga kod Subotice) i jedno naselje otkriveno u Crnoj Bari kod Zrenjanina. Na osnovu pojedinačnih nalaza zabeležen je i jedan kratkotrajan prodor ovih kultura prema jugu, u Srem, srpsko Podunavlje i zapadnu Srbiju. Jedna manja nekropola sa bodrogkeresturskim grobovima otkrivena je u Vinči kraj Beograda. Ona je dala zanimljiv materijal i potvrdila fizičko prisustvo nosilaca bodrogkeresturske kulture i u oblastima znatno južnije od onih koje su smatrane njenom južnom granicom. Ovoj grupi nalaza treba dodati i dobro poznati zlatan nalaz iz Progara kod Zemuna koji predstavlja stilizovanu antropomorfnu figuru.

U vreme razvoja tisapolgarske i bodrogkeresturske kulture, prostor od srpskog Podunavlja do Pelagonije bio je zahvaćen dugim kontinuiranim razvojem Bubanj-Salkuca kulture. Ona je deo jednog šireg, istočno balkanskog kulturnog kompleksa slikane, grafitirane keramike (Bubanj-Salkuca-Krivodol-Gumelnica kompleks) kome pripada čitav niz kultura i kulturnih grupa od istočne Bugarske do Pomoravlja i od južnih Karpata do Pelagonije i dalje do trakijskog dela Grčke na jugu (nalazišta Dikili Tash, Paradimi, Sitagroja i dr.). Nalazišta u našoj zemlji koja se svrstavaju u regionalnu varijantu označenu kao bubanjska kultura (ili Bubanj-Salkuca) pripadaju zapadnim oblastima ovog kulturnog kompleksa. Relativno je dobro istražena, naročito zahvaljujući radovima u istočnoj Srbiji (Zlotska pećina, Krivelj, Bubanj, Kovilovo, Veljkovo i dr.), na Kosovu (Hisar kod Suve Reke i Gadimlje kod Lipljana) i u Pelagoniji gde je iskopavan veći broj nalazišta tipa "tumbi" (tell-a) u okolini Bitolja i Prilepa (Crnobuki, Karamani, Bakarno gumno) i gradinskih naselja kao što je Šupljevac kod Suvodola. Na ovako velikom prostoru, koji je zahvatila Bubanj-Salkuca i njoj srodna Crnobuki kultura pojavljuju se, zavisno od geografskih uslova i od ekonomskih odlika kulture, različiti tipovi naselja. U istočnoj Srbiji, južnokarpatskoj zoni u Rumuniji i u severozapadnoj Bugarskoj koriste se pećine za boravak i većih ljudskih zajednica (Zlotska pećina kod Bora, Hotilor kod Baie Herculane ili Devetaška pećina kod Vidina). U njima se podižu kuće, kolibe, objekti za stanovanje. Prilikom arheoloških iskopavanja naišlo se na više naseobinskih horizonata što ukazuje da se ne radi o privremenim staništima, zaklonima stočara, već o dugotrajnim naseljima u kojima su se obavljale i druge aktivnosti. U Zlotskoj pećini na primer nalazio se značajan prerađivački metalurški centar (otkopano je više bakarnih alatki, komadi zgure, tučkovi za mrvljenje rude i sl.). Na prostoru od Karpata, pa preko Kosova, Skopske kotline do Pelagonije i Pinda u Grčkoj postojao je jedan značajan stočarski put u eneolitskom periodu. Na njemu se nalazi veliki broj sličnih naselja polunomadskog karaktera koja su podizana na uzvišenim čukama iznad brdskih rečica i potoka (Kovilovo kod Negotina, Krivelj kod Bora, Bubanj kod Niša, Gadimlje kod Lipljana, Skopsko kale, Šupljevac u Pelagoniji). Ona pripadaju drugom tipu naselja ovog kulturnog kompleksa. Treći tip su "tell" naselja, tumbe koje se nalaze u nizinama, često na barskom terenu gde se koriste mala uzvišenja - grede na kojima se podiže prvo naselje, a onda iznad njega drugo, treće pa se na taj način formira uzvišenje - "tumba". Ova vrsta naselja karakteristična je za južne i istočne oblasti "istočnobalkanskog kompleksa grafitirane keramike" (naselja u Trakiji, severnoj Grčkoj) a kud nas su jedna od osnovnih karakteristika za područje Pelagonije.

Materijalna kultura Bubanj-Salkuca nalazišta je izrazito bogata i raznovrsna. Njena keramika je poznata preko različitih oblika posuđa (zdela, pehara, šolja, amfora, pitosa i dr.), bogatog i raznovrsnog načina ukrašavanja: od tehnika ureza i bockanja, slikanja crvenom ili belom bojom do ukrašavanja specifičnom tehnikom grafitiranja, što je jedna od osnovnih stilskih odlika na čitavom prostoru ovog kulturnog kompleksa. Pored keramičkih posuda na nalazištima su česte antropomorfne i zoomorfne figurine (Krivelj, Gradimlje, Crnobuki), koje ukazuju na postojanje verovanja, kultova i magije eneolitskog čoveka. Od ostalih oblika materijalne kulture brojne su alatke (sekire, šila) od jelenjih rogova, zatim bakarne sekire, igle i ukrasni predmeti.

Zapadni delovi Balkanskog poluostrva prolazili su, tokom ranog eneolita kroz drugačiji kulturnoistorijski razvoj. Na području Slovenije, severozapadne Hrvatske pa i severne Bosne, nasleđe lenđelske ili sopotsko-lenđelske kulture, oseća se gotovo kroz ceo rani period eneolita. U Slavoniji i severozapadnoj Hrvatskoj kao supstrat eneolitskoj lasinjskoj kulturi pominje se sopotska kultura kao deo lenđelskog kompleksa. U Sloveniji pak, kako pokazuju najnovija istraživanja prisustvo "alpsko-lenđelske" kulture osvedočeno je na više nalazišta (Drulovka, Ptujski grad, Jama na Lubniku kod Škofje Loke), a u pećinskom nalazištu Ajdovska jama kod Nemške Vasi (blizu Brežica), u vertikalnoj stratigrafiji, "alpsko-lenđelska" kultura nalazi se ispod slojeva sa lasinjskom kulturom. Ima se utisak da je lenđelska kultura na području Slovenije, slično sopotskoj u Hrvatskoj, nešto duže trajala, skoro kroz čitavo vreme ranog eneolita ovih oblasti. Za ovo vreme došlo je, pod uticajem kultura iz susednih oblasti, do prerastanja lenđelske kulture u jednu specifičnu pojavu koja je dobila naziv "alpski facies lenđelske kulture" ili lasinjska kultura.

Jadranska zona je najmanje istražena oblast u izučavanju eneolitskih kultura, posebno kada se ima u vidu sam početak ovog perioda. Nedovoljan broj istraženih nalazišta, neobjavljena građa, neujednačena terminologija kod naziva kultura itd., sve je to razlog da se u ovom trenutku mogu samo naslutiti putevi razvoja eneolita u ovim oblastima. Hvarska kultura nesumnjivo čini neolitski supstrat, koji bi, analogno pojavama u drugim savremenim kulturama (vinčanska, lenđelska), mogao da se smatra već eneolitskim ili bar protoeneolitskim. U Grabčevoj špilji na Hvaru, u Gudnji kod Stona na Pelješcu, Vela Luci na Korčuli i još na nekim drugim nalazištima nalaze se keramički oblici koji pripadaju ranim eneolitskim kulturama. Međutim, izvesno je, kako tu pokazuje stratigrafija pomenutog nalazišta kod Stona, da na srednjem Jadranu prvu eneolitsku kulturu predstavlja pelješka (N. Petrić) ili nakovanska kultura (po nalazištu Spila kud Nakovana na Pelješcu) kako je još naziva S. Dimitrijević. Nju čini crna kvalitetna keramika ukrašavana kanelurama koja se sa ranim eneolitom pojavljuje na većem broju nalazišta na jadranskoj obali (Cirapčeva i Markova pećina, Jamina Sredi na Cresu i dr.).

SREDNjI ENEOLIT gotovo na celom balkanskom prostoru obeležavaju snažne kulturne i socijalne promene: napuštanje neolitskih tradicija gotovo u svim vidovima materijalne i duhovne kulture. Ima se utisak, da u ovom vremenu dolazi do prodora novih populacija, velikog etnokulturnog potencijala, koje na širem prostoru srednje i jugoistočne Evrope dovode do promena, ne samo kultura, kulturnih grupa i stilova u keramičkoj proizvodnji, već znatno šire, oni menjaju strukturu privrede i način života eneolitskog stanovništva na ovom prostoru. Migracioni pokreti koji su zahvatili veliku teritoriju, od stepskih oblasti južne Rusije pa do Podunavlja, a zatim i dalje, do jadranske obale, ostavili su dubok trag u razvoju eneolitskih kultura. Istočne oblasti Podunavlja i Balkanskog poluostrva bile su jače izložene ovim promenama pa je razumljivo da je do smenjivanja kulturu došlo uz veće potrese. Prema zapadu intenzitet populacionog talasa, koji se povezuje sa prvom indoevropskom seobom "stepskih pastira" slabi, što se ogleda i u postepenom smenjivanju kultura: prerastanje lenđelske u lasinjsku ili razvoj protonakovanske u nakovansku kulturu u jadranskoj zoni.

Kao prva kultura "novog talasa" u osnovi južnopanonska, ali koja prelazi i južno od Save i Dunava, javlja se Černavoda III - Boleras kultura, koja se pod pritiskom novih populacija širi od istoka prema zapadu. Zahvaljujući svojoj nomadskoj komponenti u ekonomiji, pokretljivosti njenih nosilaca, vrlo brzo prekriva prostor od donjeg Podunavlja do istočnih Alpa i od južne Poljske do centralnog Balkana. Nalazišta Černavoda III i Boleras kulture (ove dve kulture čine jedan kulturni kompleks) skoncentrisana su u jugoslovensko Podunavlje, mada kako pokazuju nova istraživanja pojedinačno su otkrivena i u centralnobalkanskoj zoni (nalazišta kod Kragujevca, Svetozareva, Smederevske Palanke, Valjeva i u Bosni). Po tipu, ona u Podunavlju pripadaju ravničarskim naseljima podizanim kraj reka (Brza Vrba kod Kovina, Mostonga kod Odžaka, gradina na Bosutu kod Šida i dr.). Izuzetak čine naselja južno od Save i Dunava od kojih se neka podižu u brdovitom ambijentu, često na uzvišenim dominantnim položajima (gradina Likodra u Rađevini). Nekropole ili pojedinačni grobovi nisu poznati u jugoslovenskom Podunavlju, ali na osnovu nekih podataka iz susednih oblasti (Mađarska), u ovoj kulturi se napušta tradicionalan način sahranjivanja pokojnika (ravni grobovi, skeletno sahranjivanje u zgrčenom položaju) i pojavljuje se spaljivanje pokojnika i sahranjivanje u urnama koje se polažu u manje tumule - humke (nekropola Pilismarot u Mađarskoj).

Materijalna kultura, posebno keramički nalazi, znatno se razlikuju od oblika koji su karakterisali kulture ranog eneolita. Sada se pojavljuju šolje lukovičastog oblika ukrašene plitkim kanelurama, velike zdele, plitki tanjiri - poklopci, lonci ukrašavani plastičnim trakama, velike duboke posude itd. U ornamentici sreću se novi motivi i nove tehnike ukrašavanja što stilu ove kulture daje specifičan karakter. Duboki brazdasti urezi, motiv riblje kosti izveden u tek prosušenu glinu i plitke kanelure čine, uz nabrojane oblike, osnovne odlike novog stilskog izraza nepoznatog u kulturama ranog eneolita u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. To je razlog što se u genezi ove kulture, strani elementi uzimaju kao osnovna odrednica pri formiranju njenog stila.

Sa Černavoda III i Boleras kulturom započinje nov ciklus u razvoju eneolitskih kultura na prostoru jugoslovenskog Podunavlja i u oblastima koje mu gravitiraju. Badenska kultura koja postupnom evolucijom nastaje iz Boleras osnove, zahvata gotovo isto područje kao i njena prethodnica. Čak je i afinitet prema sličnim položajima za podizanje naselja ostao isti. U južnopanonskoj zoni brojna su ravničarska naselja, slobodno formirana, pretežno zemuničkog tipa u kojima se boravi nekoliko sezona a zatim se ide dalje. Nomadski način života, pojava kola i konja, učinili su ovu kulturu izuzetno mobilnom tako da je postignuto jedinstvo stila na velikom prostranstvu od Karpata na istoku do Alpa (do Bodenskog jezera) na zapadu i od Malopoljske na severu do Save i Dunava na jugu. U jugoslovenskom Podunavlju (iako brojna), istražen je relativno mali broj naselja (Dobanovci kod Zemuna i Lice kod Erdevika na Sremu, Perlez i Rimski šančevi u Bačkoj, Vučedol, Sarvaš i Beli Manastir kod Osijeka), ali nam ona pružaju dosta podataka za rekonstrukciju načina života i materijalne kulture.

Posle promena koje su se u načinu sahranjivanja odigrale kao posledica prodora ranih stepskih populacija, u badenskoj kulturi, ponovo srećemo klasičan ritual, nasleđen iz neolitskih i ranih eneolitskih kultura - sahranjivanje pokojnika u zgrčenom položaju (Dobanovci, Vučedol, Bogojevo, Gomolava). Međutim, uporedo sa njim javlja se i nov način, sahranjivanje pod humkama u kojima se nalaze urne sa spaljenim kostima pokojnika, što se bar jednim delom povezuje sa stepskim načinom sahranjivanja (Arađanska humka kod Kikinde). Biritualnost u sahranjivanju karakteristika je i badenske kulture u Mađarskoj, gde se često i na istim nekropolama pojavljuje spaljivanje pokojnika i skeletno sahranjivanje.

U materijalnoj kulturi badenskih nalazišta nastavlja se dalji razvoj Boleras stila: šolje sa lukovičastim recipientom postaju vodeća forma, zdele se ukrašavaju motivom urezane zvezde, na dubljim posudama nalazi se ornament riblje kosti itd. Uporedo sa ovim oblicima i nasleđenom ornamentikom Černavoda III - Boleras stila na keramici počinje da se upotrebljava bela inkrustacija a kod oblika se pojavljuju elipsoidne posude (Fischbutte), amfore i čitav niz novih varijanata kod pehara i šolja čija drška nadvisuje obod suda. U proizvodnji bakarnih predmeta takođe se pojavljuju novi oblici među kojima su karakteristične velike masivne krstaste sekire i sekire sa jednim sečivom i cevastim dodatkom. Ove stilske karakteristike pokazuju da se razvoj oblika posuda iz prethodne kulture nastavlja i kroz badenski stil; one se usavršavaju, pojavljuju novi ali se takođe napuštaju neki elementi karakteristični za stariji period. Tako se na primer antropomorfna plastika kakva je poznata sa naših badenskih nalazišta (Vinča, Dobanovci, Vučedol) pojavljuje samo u ranoj fazi kulture dok kasnije potpuno iščezava.

Evolucija eneolitskih kultura nastavlja se na većoj teritoriji jugoslovenskog Podunavlja prerastanjem badenske u kostolačku kulturu. Promene su nastale pre svega zbog izmenjenog načina života: nomadsko badensko stanovništvo sve se više vezuje za određene lokacije, počinje da se bavi ratarstvom, menja svoje navike života a time i svoje potrebe što se sve ugleda i u promeni na planu materijalne kulture. Nomadski način života u kostolačkoj kulturi skoro se potpuno napušta: naselja se podižu na odcednom terenu, visokim lesnim obalama reka ili na manjim uzvišenjima u ravničarskim oblastima. Grade se veće nadzemne kuće, sa više prostorija i sa više faza obnavljanja. Na Gomolavi na primer, u vertikalnoj stratigrafiji nalaze se tri naseobinska horizonta sa većim brojem kuća i sa više faza njihovog obnavljanja i rekonstrukcije. Podizanje kostolačkog naselja na Gomolavi na osnovama badenskog naselja zemuničkog tipa i gradnja trajnih stambenih objekata vezana je za početak intenzivnijeg bavljenja zemljoradnjom, za šta su na okolnom terenu postojali povoljni uslovi.

U keramičkoj proizvodnji, kostolačka kultura je prihvatila mnoge oblike badenskih posuda (šolje sa trakastom drškom, zdele, amfore, Fischbutte i sl.) ali ih je tokom vremena modelirala, davala im duh svoga stila. To se naročito dobro zapaža kod ukrašavanja posuda gde se postepeno gubi linearnu ukrašavanje i tačkasti ubodi a pojavljuje nova tehnika ukrašavanja: brazdasti urez u kombinaciji sa belom inkrustacijom (Furchenstih) ili motivi zareza u raznim kombinacijama. Kostolački stil ukrašavanje je vrlo specifičan i javlja se samo u ovoj kulturi; varijante koje se kasnije pojavljuju (duborez u vučedolskoj kulturi na pr.) samo su njegova dalja evolucija.

Smatra se da su Slavonija i Srem oblasti u kojima je nastao kostolački stil i kostolačka kultura. Odavde se ona širi prema jugu u Srbiju južno od Save i Dunava (Korićane kod Kragujevca, Jelenac kod Aleksinca, Hisar na Kosovu, Klokočevac, Crnajka kod Majdanpeka itd.), u Bosnu (Pivnice kod Odžaka), a na severu kostolačka keramika se nalazi do Dunavskog kolena u Mađarskoj i na nalazištima u Slovačkoj u okviru jedne, kostolačkoj srodne kulture koja se naziva Bosača. Na istoku, kako pokazuju nalazišta na području Đerdapa, u istočnoj Srbiji i jugozapadnoj Rumuniji došlo je do simbioze Kostolačke sa Kocofeni (Cotofeni) kulturom čije se matično područje nalazi u Transilvaniji, južnom Banatu i Olteniji.

U vreme razvoja kostolačke kulture oblasti Balkanskog poluostrva i međurečje Sava - Drava karakteriše dalji razvoj lasinjske kulture, sa jedne, i pojava kostolačkoj srodne kulture koja nosi naziv Rec-Gajari (Retz-Gajary), sa druge strane. Lasinjska kultura se razvija istovremeno sa početkom, a Rec-Gajari sa krajem kostolačke kulture. Međusobno to su dve potpuno različite kulturne pojave prialpske zone i severozapadne Hrvatske: lasinjska se razvija, kako je istaknuto na lenđelskim osnovama dok se Rec-Gajari stil razvija nezavisno, verovatno pod uticajem "Furchenstih mode" na području Karpatskog basena, istočnoalpskih oblasti i Erdelja. Privremeni karakter rec-gajarskih naselja i često korišćenje pećina kao staništa (Vinđija, Velika pećina u Višnjici) ukazuje na polunomadsku komponentu u njenoj ekonomici.

POZNI ENEOLIT centralnog i istočnog dela Balkanskog Poluostrva, posebno Podunavlja, obeležen je pre svega novim, snažnim prodorom stepskih populacija, nosilaca kulture jamnih grobova (oker grobovi), a odmah zatim i ekspanzijom vučedolske kulture na jug, zapad i istok. Ovaj vremenski period u eneolitu je, za razliku relativno mirne evolucije na relaciji Boleraz-Baden-Kostolac kultura, izuzetno turbulentan, praćen čestim migracionim pokretima, integracionim i dezintegracionim procesima. Nesumnjivo da je u istočnim oblastima naše zemlje prodor nosilaca jamne kulture imao poseban značaj za celokupan kasniji kulturni razvoj šireg područja Karpatskog basena i oblasti koje mu gravitiraju. Nedostatak naselja ove kulture objašnjava se izrazito nomadskom komponentom u njenoj ekonomici. Međutim, veliki broj registrovanih tumula (humki) na području mađarskog i srpskog Potisja, u jugoslovenskom Podunavlju i na centralnobalkanskom tlu (njihov broj iznosi više hiljada) ukazuje na brojno prisustvo nosilaca kulture u ovim oblastima. U Vojvodini je istraživano desetak tumula ovog tipa i svi su dali sigurne podatke o njihovom stepskom karakteru, počev od načina sahranjivanja (polaganje pokojnika na asuru, posipanje crvenom bojom - okerom, drvena konstrukcija iznad rake, nasipanje tumula), do priloga koji se nalaze uz pokojnika (zlatni i srebrni uvojci za kosu). Posebno su važni tumuli - humke iskopavani kod Pančeva (Vojlovica, Jabuka), Vršca (Vlajkovac, Vatin, Uljma) i Perleza (Batka), koji su dali značajne podatke o ovom fenomenu u eneolitu jugoslovenskog Podunavlja. Velika humka Jabuka kod Pančeva (r. oko 40 m.) bila je nasuta iznad naselja kostolačke kulture tako da je raka stepskog groba probila osnovu jedne kuće sa kostolačkom keramikom. Na ovaj način dobijen je značajan podatak o vremenu prodora stepskih naroda u ove oblasti, odnosno da se humke ovog tipa javljaju krajem kostolačke kulture (oko 2300 god.). Sličnu situaciju srećemo i na humkama kod Perleza samo što je ovde humka (Pašića humka) zasipana sa zemljom u kojoj su bili fragmenti badenske keramike.

Prodor stepskih kultura nije u svim oblastima naše zemlje prekinuo razvoj autohtonih kultura. U sremsko-slavonskoj zoni, na osnovama kostolačkog stila formira se vrlo značajna vučedolska kultura. Ona će ostati dominantna pojava kroz ceo pozni eneolit na prostoru od Slovačke na severu, do jadranske obale na jugu, i od Karpata na istoku do Alpa na zapadu. Zahvatajući ovako veliko prostranstvo formirale su se brojne lokalne grupe i kulture koje, zahvaljujući inicijalnom stilskom jedinstvu čine vučedolski kulturni kompleks. Međutim, kada se govori o čistoj vučedolskoj kulturi, obično se pod tim podrazumeva njena pojava u sremsko-slavonskoj oblasti, a zatim i na području severne Bosne i centralne Srbije. Zastupljena su dva osnovna tipa naselja: jedna podizana na visokim lesnim obalama Dunava, Save, Drave (Sarvaš, Vučedol, Belegiš, Gomolava) i druga koja se nalaze južno u brdovitim predelima Bosne i Srbije a koja imaju gradinski karakter (Debelo brdo i delovi u Bosni, Jasik i Đurđevo kod Kragujevca). Izuzetak od pravila čine naselja podizana u pećinama (Hrustovača u Bosni na pr.). Ono što karakteriše veliki broj vučedolskih naselja to je njihov u izvesnoj meri i odbrambeni karakter. Gradac u Vučedolu, Šančine u Belegišu ili Sarvaš kod Osijeka imaju razvijen fortifikacioni sistem: jednostruki ili dvostruki rovovi, palisade i slično. Utvrđeni karakter imaju i vučedolska naselja na području Bosne i Srbije što sve ukazuje na prisustvo stranih populacija u neposrednom susedstvu i na potrebu podizanja bezbednih naselja.

Kod sahranjivanja pokojnika, u vučedolskoj kulturi istovremeno se pojavljuje incineracija i inhumacija pokojnika. Skeletno sahranjivanje zadržava u osnovi odlike ranijih kultura ovog područja ali se pojavljuju i novi oblici: dvojno sahranjivanje ili sahranjivanje cele porodice. U Vučedolu su na pr. zastupljene sve tri vrste skeletnog sahranjivanja - pojedinačnog, dvojnog i grupnog sahranjivanja. Uz to, kao jedna specifičnost nasleđena iz badenske kulture sreće se i sahranjivanje životinja - Tirgraber-i. Sa druge strane naročito u istočnim oblastima vučedolske kulture pojavljuje se spaljivanje pokojnika i sahranjivanje pod humkama. Kod Batajnice i Vojke iskopavana su dva vučedolska tumula u čijem su se središtu nalazile urne sa spaljenim kostima pokojnika a na području južnog dela rumunskog Banata, nedaleko od Dunava, otkopavano je kod Moldova Veche nekoliko vučedolskih tumula sa urnama i kamenom kalotom. Ove odlike sahranjivanja u vučedolskoj kulturi pokazuju da su promene u najosetljivijoj i najkonzervativnijoj manifestaciji praistorijskog društva - načinu sahranjivanja - bile spore. Postepeno se napuštao tradicionalni način sahranjivanja na račun novih oblika.

Keramička proizvodnja u vučedolskoj kulturi predstavlja najviši domet, kako u raznovrsnosti oblika tako i u načinu ukrašavanja. Posle brazdastog urezivanja koje je prihvatila iz kostolačke kulture, sve se češće pojavljuje duborez, dubljene (rovašene) površine suda da bi se u udubljenja stavljali veći nanosi bele mase. Kontrast između crne uglačane površine suda i bele inkrustacije dostizao je visok estetski efekat. Raznovrsnost motiva takođe dostiže svoj najviši stepen: koncentrični krugovi, urezani trouglovi, rombovi i kvadrati, zvezde i elipse, svi ti geometrijski motivi izvode se u brojnim varijantama i varijetetima. Ukrašavaju se čak i površine suda koje nisu vidljive. Na zdelama, peharima, amforama, neobičnim predmetima verovatno kultne namene, na terakotama i zoomorfnim figurama ukrašava se maksimalno moguća površina. Kod plitkih pehara na nozi, ukrašava se i unutrašnjost suda. Sve ovo čini da se vučedolska keramika smatra jedinstvenom pojavom po bogatstvu ukrašavanja nedostignuta u praistorijskim kulturama srednje i jugoistočne Evrope.

Iz svoga matičnog područja, Srema i Slavonije vučedolska kultura se proširila vrlo brzo u susedne oblasti: najpre u Baranju (Zok u Mađarskoj), zatim na područje Ljubljanskog barja (Ig I, II) gde je naišla na vrlo pogodno tlo za dalji razvoj, zatim u Bosnu i Srbiju i najzad u rumunski Banat i na jadransku obalu. Zahvatajući ovako veliko područje sa heterogenim supstratom, udaljujući se od matičnog jezgra i primarnog stilskog izraza, u izmenjenim uslovima vrlo brzo je došlo do raspada velikog vučedolskog kompleksa i do formiranja novih kultura koje će poslužiti kao osnov za razvoj grupa i stilova ranog bronzanog doba. U sremsko-slavonskom području i u delu južne Mađarske nastaje vinkovačka (Vinkovci-Somogyvar) kultura; na zapadu u Sloveniji, a delom i na jadranskoj obali formira se ljubljanska kultura; na srednjem i južnom Jadranu grupa Tivat-Rubež; na severu u srednjoj i severnoj Mađarskoj, zatim u Slovačkoj grupe tipa Mako, Kosihy-Caka i još neke varijante. One u hronološkom pogledu već pripadaju ranom bronzanom dobu, ali po svojoj genezi, stilskim odlikama i opštim karakteristikama materijalne i duhovne kulture one su poslednji refleks hiljadugodišnjeg eneolitskog razvoja na području centralnog i zapadnog Balkana koji počinje krajem IV i traje sve do početka II milenija, oko 1900/1800 godine pre n. e.

// Projekat Rastko / Arheologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]